Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

• Vazı Işleri Müdurü KASHAN SAC.LAMER BAS» AHLAK YASASINA 0 Haber ve makalelerden l o r u r a l u Ya^ı Işlerj OYMAY1 TAAHHÜT IDER Mudurü ZtYA NEBtOGLU Basan ve Yayan: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazelectlik T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. No. 3941 v*urnnurıyet «dm» NâztMB NADI BÜROLAR AVKARA V enısehıı Tel Atatürk Bulvan Tener Apt I2fl92.l • 129544 ABONE ve tLÂN 1 3 6 12 Aylık Aylık Aylık A>hk Adl FoıU Ztttt tC Vurl O151 22.» « 5 «7.90 135 135 370. 270 MO. Basllk (Maktu) 350 Lira i. ve 7 oci sayfa (Samiml) Nışan, Nlkih, Kvlenme. Dogura Ölum, MevIId. Teickkür 23 üncO (5 Sm.) Olum. Mevlid. Te*ekkuı (5 Cm.) 3 üncu layfa (Sanümi) 4. 5. 6 ncı u y f a (SanUml) su • 1«J > 15(1 > l[Wi » 85 • 75 • SAYIS1 ıriTDrTC 1VUKUÇ 75 İZMİR. fevzlpaşa Bulvarı Atftrotlu t«bao> Tel: SİOO 24709 GÜNEY ÎLLEBI: Kurukoprtt M tokak No. 40 ADAM* Tel: 4530 3934 Inönii (Baftarafı 1 tncı sayîada» mediğlnı nitelendirmesı Inonu' nun eskı Genel Sekreterı Ecevıt ile artık «yanyana gelemiyeeeğini» kesın olarak ortaya koyması «k»çmılmax bir tasfîyr» gorüşünde bulunduğu şekhnde yorumlanmıştır. CHP içinde. uzun süredir devam eden anlaşmazhk içın ç e . »itli goruşler one sürulmekte ve bunlar özetle şu noktalarda toplanmaktadır: «Genel Başkan tnönü 29. Kumltayda Genel Sekreter Bülent Ecevit'in, birlikte çalışmak i s . tediği arkadaşlannın seçim istemlni uygun görmüs ve botm «aflamiRtır. Ortanın soln politikasını birlikte NÜrütecek arkadaçının bn isteminı otnmlo karsılavan Genel B»«kan GcnH Sekreterijle bunu bir süre de\am ettirmıs ancak 12 Mart'tan sonra politikalarinda a\rılıklar baslamıstır. Ecevit, bilinen \e Genel Bsşkanının tasvip etme. digi usulle istifa etrrtis. bn istifa>Ia parti Srgütünde partinın ortanın solundan avrıldıfı innncı islenmeve baslamıs, ashnda Genel Başkan ile olan catısma Satır ile Imis gibt Tansıtılnmtır. rılmektecür. înönü'ye yakın çevrelerden de oğrenıldığın* gore Gene) Başkan, Parti Meclisinin istıfasmı arrulamaktadır Bu olmazsa, Merkez Yonetim Kuruluyla Genel Sekretenn bu davranışta bulunmalannı kendısimn uygun' gnreceğı bir Genel Sekreter ve Merkez Yonetim Kurulunun teşkıliyle Kurultaya gidılkısa bir çozum olarak sormektedir. Demiryollarında çalışan sayısı azalıyor ADAYA GtZLİCE (Bastırafı 1 mci sayfada) ler olduğunu hısseden Türk bekçisl durumu Türk toplumu ^oneticilenne iletmış ve bunun üzerine cevre, haoeralma elemanla n tarafından gozetlenmeye baş lönmıştır Taşıma sırasında, bır ara. bir sandık vere duşmuş ve sılâh parçaları ortava çıkmıştır. Rum taşıyıcılar etraftakılere. «Bunlar makina parçaları. Birşev değil..> cevabını verm.şler ve derhal silâh parcalarını dTtmüslerdır. Bunun uzenne Yunan ha beralma servısı de haıekete geç mıştir. Yapılan savım sonunda 3350 sandıkta, otomatık tabanca, hafıf makinalı tüfek bazult» ve 82 milimetrelık havan topl«n, dı ğer 7500 sandıkta da cephane olduğu dgrenılmıştır Devlet Demir Yollan tarafın tstanbul Sanayi Odasının vaptıYunanistan dan yapılan bir araştırmaya goğı bır anket sonucuna aore tstanre son yıllarda TCDD personel aleyhine gösteriler bul'dakı sanayün ancak yüzde 17 sayısında büyıik bir azalma clANKARA, (THA) Lefkoşede sı tarr kapasite ile çalışmaktadır muş, buna karşılık taşınan yuk ya\ınlanan «Elefteria» gazetesı, Yuzde 6S'sı ise bir vardıja çalışave yolcu miktarı artmısUr. Makarios'un yakında Kıbns Rum 1 bılmektedir. TCDD ılgılileri bu konuda yaptoplumuna hitaben bır konus(BaşUratı 1 İncı sayfada) Sanavı ve Teknolo}! Bakanının Ecevit 'çilerin görüşleri tıkları açıklamada TCDD'nm dema yaDacağını ve Kıbnslı Rum «Sanayide kapasite kullanımıvla Genel Başkan, tarafından hede siyasi partiler kanununda miryolu kılometre beşma dunlan Yunanistan'ın ıstekleri kar ilgıli bir arastırm» yapılma'i kodef alınan Ecevit ve arkadaşla yada en az personel çalıştıran tanzim edilmiş olan onseçım 56 MİLYON GROS sısmda birlesmeye çagıracagını nusundskı talimatı iızerine 829 ış müessesesi, seçim kanunlan ile n da partı içindeki bunalımın işlettnelerden biri olduğunu soyileri surmUstur. TON letmeden alınan sonuçlar açıklan «Partinin en yetkili kademesi ilgili çalışmaiar arasında mütalemişlerdır. Gazete avnca Lefkoşe'de öncekurultaya ve kararlarma, parti mıştir. Boğaz traiığırun ner geçen pun lia edildiğinden. bu tasanda ver Açıklanan rakamlara söre Hinkı akşsm Yunanistan aleyhinde i meclisine. merkez >önetim kuNoksan kapasıteyle çahşanların yoğunlaştıgını belirten Ak'eT, »Imamıştır. dıstan DemırjoUarı Işletmesınbazı gostenler düzenlendiğinı' v jzde 52'=i ham madde ıkmalınruluna asjarı güvenin, saycının sozlenne şo\le devam etmıştır Anayasamıza «öre. demokratik de 1 milyon 360 bın kışi çalışbıldırmış, Klendes m Makanos den (vasıf, miktar, zaman itibariv eüsterilmesi» ile ızale olabılece«1971 yılında tstanbul Boğazinsiyasi havatın vazgeçilmrz unmaktadır. Bu rakam Japonya'da ile Yunanistan arasında meydana ! le), yüzde 41'ı finansman darhğın ğını bı'dırmektedirler. dan çeçen ;eraı tonajı î*> mibon Yunanistan'ın sıirları olarak tanımlanan sıva460 bın, Ingıltert'de 274 b.n \e gelen anlasmazlığı gıdermek ıç^n «Ortak srupta. Ecevit. parti dan yakmmaktadır Yuzde 42'si de gros tona ulasmıştır. Bu, ttüıv. ı si partilerin, bu hususu oncelıkttalyada 215 bın kışıyı bu'mak girişimi çaba saıfettığını de belırtmış elektrık enerj^i yetersiılıginı ça meclisine rözüm volu ıretirece|ideniz ticaret filosu ile kıvaslanle kendi bün>eleri ıçensmde tadır Öte yandan Turkne'de ıse tir. Bunun uzerıne 1 Şubif tarıni acıkladı, bu çözum volu ne lışamama nedeni olarak gosterdığında tüzde yirmi beşı rşmakterçekleştırebilmelerinf sağla\atamırhane ımalâthane ve lır^an hınde Yunanıstan girtsımap bıluolabilir?» sorusuna Ecevit taraf mektedir. lu tadır. Başka bir devışle dc, duncak hükümler parlanıpntova laıda çalışan demır5° personarak silâhlann Yunan hUKÜmetan bir milletvekıli şu karşılığı tstanbul sanaynnin ysünız yuzya ticaret filosu tonajımn 1 4'i «unduğumuz bu tasanda ongonell dahil bu rakam sadsce 58 ti ve ulusal muhafız örffütünün vermıstır. de H'inin tamamen ithal hammad rülmüştur. Bu düşunce ile, par tstanbul Boğazını kullanmaktabin kişidir haberleri o'madan Ada'ya sokul«Partinin en vetkili kademesi de ile yüzde 13'unün dörtte üç ıt. M içi denetimin daha etkili kı dır. (Bastarafı 1 İnci sayfada) TCDD yetkililert yaptıklan adugunu b'laırerek Makarios'tan kurultav bir parti meclisi seçhalât. yüzde 12'sinin yan ithalât lınması, parti parasımn partileBu voğun trafiğm odafclandıiı lerin borclandırılm»»ının uygun Turkıje dekı silihların Yunanlı subaylara tssmistir. Bn parti meclisinden bir çıklamada ayrıca ve yüzde 31'inin dortte bir ıthal rin tüzük *e vönetmeliklerı ve ve sehir hatları trafıği ile l'unlamıvacajı kanısına varmıştır. demıryolu personeli sayısır.ın her lım edılmesıni istemıştır Rum merkez jonetim kurulu teşekkul hammadde ile gerisinin de tama partı anuçları yönünde sarfolun>ük çapta bulustuğu >örc. SaravAncak bu konuda tevhidı ietibat yü düştürınü belirterek, «Bugün w yönetımi buna cevap o'«rak 3 ftmiştir. Merkez vönetim kurumen >erli çalntığı anl««ümaktaması, Anayasa Mahkemesince burnu Harem Beşıktaş • akaran çıktıktan sonra büyük 58 bin klşi olan personel sr.yısı Şubat'ta sılâhlan Başpısîcoposlunun çaiışmaUnııdan şikâvetdır. partilerin mali denetimlerinîn lacak • Tophane arasında kalan bir Snem kszanan konu ücerin. 1967 ydmda 64 bin 200 kısiydi» Ecevît ekibi luk binasına tasıttımn?tır Rum ler vardır ve bunlar esaslı datkmalini içerden y»pan sanayifülen işler hale Relmesi, partı alandır. Bu yörede öıellikle. sıs, de ciddıvetle durulmaktadır demışler ve şu bilgıyi vermlş Bu arada, Ecevit ekibi nrtanın vonetımın bu harekeundsn 3"nra »anaklardan voksundur. Tuzücıler gerek kamu gerekse dzel İçi seçimlerin dürustlügü y a y tipi. yağmur, kar, pus gibi soKevfîvet Sosval Slgortalar Ku. lerdır solunun aavunucuMi olarak pohava bırden gergınleşrruş ve Meün eereği olan kurultaya, parsektorden vantığı alımlardan sıkâ gınlıgı ve denetiminin. yine darüşün azaldığı hallerde şelnr rumnnca halen incelenmekte o . «Hindistan'da deminolu kiloriılmüştür. Parti örjtütü, ortanın hndı»ı gıbı, Bırlesmış Mılletler ti meclisine \e merkez vdnetim >et etmrktedir Bu, yuzde 50'yı ha iyi sağlanmasını imkân dahihatlanna ilişkın trafik aksamaklup. alınacak sıtıuç Knrum tesmetre basma 21). RotrtKna'da soluna sahip çıkarak T>e\it ekiGenel Sekreter Yardının<:ı Dr kuruluna savîi.ı olunmalıdır. Şibulmaktadır line sokacak hükumlere tasarıtadır. Yapılan bir ıncelrıneve çö kilâtına ve ileililere duyurula* 16, Kaha'da 14 kişı duşcr TCOD biıri desteklemeye baslamıstır Gujer'ın Ankarad* bulunduâu kâyctierin ciddi olması\la adlida ver verilmujtir re bu aksama sonucu lek M>IV de Ise bn rakam (tabrikslar v j . caktır* Kazanılan kongre seçimlrr] lıusırada Türkiye Yunanlstan'ıt» \e veye ıridilir, adaletten karar alı• Tasan. ı l y a n partilerin teşkıden taşınan \atandaşın 125 hın dahil) 7 3 kişidir. Yaln» tasımanun canlı belgesidir.. tnöııü, eski dıSsr ilgıli tarafların djkkatırl nır. tertip ve baska sevler varsa iş saatinin kajbolduğu »e a^saIfit kademelenni yeniden tanımcı olarak 6 Uişidir. Bu neıVnle Genel Sekreterle ortanın solıın çetonistır Yunanistan'ın is* re Anayasa Mahkemesinmahkcme hunları saptar, ipUl n 420 kuruş ücretten 52d bin lilamakta ve uygulamada sakınTCDD deminolu kilomctn" başıda bir anla^mazlık olmadığını ke vap olarak daha enerjıis hir şeeder. Bir baska ynlda parti mecdeki dâva ra da bir saat içmde ınaıîdi "/acaları görülen, bır anlamda parna en az penionel çalıştit&n ıUBİn olarak kama oyuna dumrlulde hareket edeceğinı bıîdirdjlisi, yani 43 üyesi bulunan parrara uğradığı ortaya çıkmaktgıiır. tili üyeler arasında aynctlık Çalışma Bakanı daha sonra kclerden biridir.» mus, grupun da bu giirüste oldıığı oğrenılmıştır. ti meclisi merkez vonetim kuBütün bunların dışında jukarıyaratan yardımcı knrulus ve bu konudakl kanun hükmünün punu, ortanın soluna bajtlı olduruluna £uvensilliğini bildirir, tu Hatırlanacağı gibi Yunanistan da beürttiğimiz eibı korkıırç kademeleri kaldırmaktadır. ıptalı İçin Ankara OçuncU t s punu açıkca ilân etmiş, hiivlece zükte hüküm \ardır. bu bir ödaha sonra bır ay öncesme ka Mahkemesi tarafından bir facianın mevdana Relnıesıdır. Anayasa Bundan ba«ka, Anavasammn bu silâhj Ecevit'ten alnuştır. nenteyle ıstenebiür. 22 RUvendar Lerkoşe Büyükelçısi olan Kaza olduktan sonra SU^IUJTI aMahkemesine başvurulduğunu değistirilen 120. maddesıne uytnönü, Partî Meclisi vc Merkez sizlık oyu butun şikâyetleri halşımdıkı Dısıslerı Bakanlıjl Mus ramak l>oştur Soruyoruz; bö'le (Bastarati I İncı »»«trfta) sozlerine eklemiş ve bu durumgun olarak, üniversitelerde göYonetim Kurulunun. «Ters düşleder. Sanmm sayın Ecevit'in tesan Panavontakos'u Makanos bir ola\ın mesdnna telisinde ile SSCB birbirlerlvle tsrail ve da bulunan ışçı sayısının ne olrevll öğretim ü^elerivle yardımtuğu eskl Genel Sekreterı ve ar çözum yolu bn olacaktır.» ile gorusmek üzere Kıbrıs a gon duğn jolunda sorulan bır soru suçlu kim olacaktır? AFTON, (Hakkı Merdivenci Arap pl\onlan ile, HIndl«tan cılarının da, memurlar \e k a . kadaslannm tepkısıvle zfrsv y; pdermı^tı Avnca Atına'da Kral bildiriyor) Hazım Bozca'nın Gemi kaptanı mı. ısino *etı«euzerıne, «Borçlanma belıreleri Yarımtdasında Pakistan ve HinKurultay nunda çosterilen dığer hızmcttığından» dcvamlı sikâvetç! nlNaibı Zoıtakıstn başk<>.r.lıj£ında bl\.muyle bosalm Afvon Belebilmek icin gemılere dolusııp Kurumun ilgili taraf şubelerine distan. GDne\do6u \s\a'da Güliler »rasında, sıjasal partilere Olağanustu kurultay konusur muş, bunun finlenmesini Utpyapılan bır toplantıda konu ele a dı\e Başkanlığı. bu gorevı aşm kapasite yaratan Isluıhullu verildiği cihetle bu konuda simda da partüıler arasında goruş ney Vietnam \e Kuıey \ ietnam uye olmaları yasaUlanmaktadır. miştir. Ancak fnSnfl'nön uvanlalınmıştı B^ndığı gıbı Krıl N?ı \ekaleten vuruten ve CHP nin mu, mevzuat mı, yok^a sorıınladilik kesin bir rakam verilmesi a>nhğı bulunmaktadır Bir kesı pnonlan ile o\namaktadırlar. rı etkisiz kalmıs. Henel Ba«kan Tasarı ile, sıyasal partilerın bı Zoıtakıs 19fi7'de yapıUıı dorbe desteklediği bağımsız aday S«ra ımkârsi7lıklardan Ocm 'urup mümkün tdrülememektedir» detnsanoğlu son bcs bın Mldır mını, olağanustu kurultajda sapeçen hafta toplantıya «'açırdıeı barcamalarını hangi konularda den ben ılk k°z bır too'.anhva mı öznur kazanmıştır bu konu\a eğilmck ıstemc>en \e raıstır Parti MeclUine (citmeverek bir dece partı polıükasmın saptana devlctler kurmakta. birbirlerijle yapacakları hususunda serek başkanlık \apmı» ve bu durum öznur'un o^lann vüzd'e 90'ını kapasite kontrol sörevini jurutbilecetüü, parti meclisi seçlmi rekabete girisen bu drvletlerle ne»i «Protestoda» hulunmustur. Bu durumdaki lşçılerın borçYunan kamu oyunda Kıbr^ ı'e ı1 iijasi partililer )onunden *e meyen yöneticiler mi?» almasına kar^ıhk AP ada\ı o \ yapılamayacağını bne surerken, de çok kere savaşa basvurmakCHP Ortak Grupunda vaptığı <=on lanm» yollarını tesbıt konusungıli son derece onemlı celişmelegerekse bunların malî denetımlarır \uzde 6'sını MGP ada^ı bir kesimi de partinin en buyuk tadırlar. Savaş ancak me\eudikonuşmada da «Partı Mecl^ınl dakı çalısmalarla ilgılı olarak rin olacağı kanısını uyandırmışlennin kolayca sağlanması \ o . Yuksek Muhendıs Cavıt SerteRADAR venıden iıyaracaginı» sö\lerni«!tir. kademesinm her türlü karan a vetî idame icin gerekliden faıla sorulan bır soru uzerıne Çalışma tır. nünden kıstas niteliğınde veni ser ise yüzde 4'üml alabılmı^tnönü Parti Meclisinden ı f Mer labıleceğinı, partı meclısını seçe bir üretımlp mumkün olabilmrkBakanı Uzuner konunun Kurumhükümler getırilmekte, malî d e . Boşazdaki denız trafiğnm \otır bıleceğını one surmektedırler. Vtz Yönetîm Kurulundan cDogAnkara'nin cörüsü tc idi. Sümcrliler zamanından CP incelenmekte olduğunu teknetimle ılgili olarak Anayasa ğun olduğu bölgede se>reden çeBelediye Baskanlığını kazaru yoia donülmp^mıi) Isfraektpsonra savaş, gerck taradarı, eeKıbns ile ıls'lı gelışnıelerı dik«Arabulucu Komite» rek orduların büynklüfü, silSh katle izleyen Dışişlen Bakanlıgı rarlamış ve alınacak sonucun nan Samı öznur, 1926'da Afyon Mahkemesine Sayıştay bunvesin Tiılerın çoÇunda radar bıüunmadir, bu olmadiKi takdırde doğKurum Teşkılâtına ve ilgıülere den raportörler alınması sağlan sına rağmen bunların hemen, THA'nın bıldırdiğine gore, CHP da doğmuştur. Ortaokul tahsılru yolo Knrultayda safUTacakyetlclileri bir «oru uzcın? «Rıb duyurulacagını sözlerlne eklemişmaktadır. hemen hiçbırisinın kullanılmadıde devam eden partı ıçi bunalıma ların kndreti ve vaptıtı tahri. h olan öznur 3 çocuk bab»sıtır.» rıs Rum vönetıminln akıl volunn tır. ğını da belirten Necmettın Akbanşçı çozum yolu bulmak ama batla artarak 19. yüzvılda I Snasî partilerin teskılâtlarına dır. öznur, eski geçmişı olan dönmesini »ağla^acak lier tesebbu ten «Sisli ve puslu lıavalarda tra cıyla bir «Arabulucu Komite. ku tere ile Rusy» arasında oynanan 3. Dünvacılara söre kayıtlı bulunan üye kutüklcrı. bir sendikacıdır ve seçildığı sü *nkara memnunivetle karsılaS. S. K. nun 25. yılı fik tamamen aksamakta ve durrulmuştur. Kars Senatoru Sırrı bövük bir satranç oyunn halini nin, görevlendirilen mahkemcTBMM. CHP Ortak Grucunda DDY tsçi Sendıkası Baskanlığımaktadır» demışlerdir Ada'dnki maktadır. Bir veya iki « m i belAtalay, Tokat Senatoru Zıhni Be almıstı, satranç tahtası ise tüm Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzunînonü'nun etrafında toplamo, lerce tutulması ve her kademenı 1952 yıhndan 1969'a katfar eelı^meler Uzerıne Gen°l Kurmay Asy» idl. ki sefer vapabilmektedir. Hallıl ve Sivas Milletvekıli Ahmet er bılâhare Anadolu Ajansı mublrlik, beraberlik saŞlamalc ptna deki teskilât kongreleri ile partı yurutmüştur. Baskanhgında bazı toi'antılar Durakoğlu'dan kurulan komite, habınnın bır sorusu Uzerine, Sos buki çemilerin ekserisinde radar 1945'te »tom silâhlannın b u . cıyla lnimelenen ve bu yoWa gnıp İçi seçimlerınin gdrevli vareıç yaptığı ve öncekt gece de caüşbunalıma barışçı yolun bulunma lanması ve kullamlması yal Sigortalar Kurumunun uzun mevcuttur. Fakat kaptanlarm raovun ta bir genel görüşme açıim.^ını gözetim ve denetimi altında vamalara devam edüdıgi öğrenjlmış vfldeli slgorta kollanndan biri büyük degisiklik *tir. sağlayan ve «Üçüncü dünvacılar» sı ıçın once Genel Başkan Ismet kurallarında pıiması, yine. bu tasarı ile s a ğ . dar bilrileri yoktur, ya da yetcrtnönü ve sonra âa eski genel sek mevdana getirdi. artık satranç olan y&slıhk (ihtiyırlık) slgortasizdir tşte b}i vçtersjzjik böjle diye adlandınlan toplulugun öne lanmıs olacaktır. reter Bulent Ecevit ile bırer g5 terinrivle vezirler sı uygulamasının Uç yıl «onra Ucus dogru detîl aolarda göres vapabılmeyi ensürdUgtlne göre parttrun irrndp birbirlerine Tasarı, Anayasa Mahkemesinrüşme yapacaktır. 2* yılını do'duracağını hatırlataçellemektedir Denizcilik BankaKıbnstald Rumlartn, illfıh mebulunduğu bunalnn da şovle ta karsı taarruza geçtiklerinde hent ce kapatılmasma karar verılen rak sözlerini şdyle sürdürmüşsı yetkililerinl bu konuda ve 6Kars Senatoru Sırrı Atalay, dun kendileri hem de di|er bütün oselesımn orta\a çıkmasından son nımlanmaktadır: bir siyasî partinin kapatılmasıtur: zellikle radar simulâtor kursla«12 Mart olayını CHP de dü ti içi akuratg 'ıgabdeı' vnneular tamamen yok olmak na konu teşkil eden fiillerin ışERZİNCAN, (THA) Erzin. komite konusunda, teblikesine maruzdnlar. Vezirden n için görcvbaşı eğitimine dâvet Itumlevip sorumsuzca vansıtma arabulucu «Bu durumda. 1.4.1950 de tes can'ın du;man isgalınden kurleniş taribinde, partinin genel «Biz. uç kişidcn Ibaret değiliz. kflçük difer biitün ovunculann ediyoruz. t övlelikle hem vatandan dotan lider haşkata^tırtYia cil edilen sigortalılır 566 savılı idaresinden sorumlu bulnnan tulusunun 54. yıldonumfl dur daşın can güvenliği tağlanacak, hareketi, CHP nin örsusüne. Parti içi bunalımın barışla sona da berhan«i bir harekete jreckanunun 109. maddesindeki hükmerkez karar ve yonetim organdüzenlenen törenlerle kutlan(Baslarafı I Inrı «avfada) ermesini isteycn bir grubun tem meleri imkânsız hale gelmisti. TBMM gnıplanna değin ozanan hem de iş saati kaiıpları bmuk n e göre 1.4.1975 tarihinde yaşlılarında görev almış bulunan ümı»tır. Bu arada tnonü, Kınkoğlu ve haksu suçlatna saidınlan vr ve silcisiyiz» demiştır. Atalay, şun Bu durum insanhfcı bir bakıma ölçüde azalacaktır Avnca kaptık aylığı tahsisi için gereken velerin, belli edilen süre zarfın. Saat 10 00'da Hükümet A l a . Ecevıt'ın kongreye gonderdıkleri ları eklemiştır: ni kadro hareketi dive ünıtrıriılpn tanların veterlik sınavlarıpda şartlardan biri olan 25 vıl sigorsevindirmişti. artık savas terkeda, baska bir siyasî parti\e alın. nınö*a başlaysn kutlam* törete'.graflar okunmuştur înbnü, nsullerin, mezhençi bîr çekir•Hk temasımızı Salı gunku or dilecek ve insanlık bütün k a v . «R»si bile aranmavan radar talı olma sartmı kazanmıs ol»malarını, parti knrucusu olma. nlnde, günün önemini belirten dek anlayişı içindp tasvive edici tak grup toplantısından sonra naklsrını eehalet, açlık ve has telgrafında sadece bugunkü gazecaklardır. tekniğine sahip olacaklardır Bukonuçmalar yapılmıştır. Bu a . Urını \e seçimlerde parti lıste. telerde çıkan beyanatmın okunitici, parçalayıcı. hölücü olması vapacağız. Once sayın Genel Bas talıkiarla mftcadeleve, insanları tün bunlar kaçınılmaz birer eerAncak, o tarihte tescil edilen lerinde bağımsız adav olmalanrada, geçit resmi duzenlenmiş, masmı isterken. Ecevit telgrafıntoplayıcı bütünleştirraeden uzak kanımız İnonu ile, sonra da es daha mntlu kılmava sigortalıların bir kısmı. kanuçektir. Tekrar ediyorum, tstanharcananı yasaklayan hükümleri de kap folklor ekipleri gösteriler yapda, «Diızen degişikliğinden» baholunması..» ki gcncl sekreter Ece\iHc go caktı. Ama bu olmadı. 1945'trn nun 25 yıla baglı olmaksıan aybullu her an tehlike ile karsı kar samaktadır.» mıstır. setmıştır. tnonu'nun telgralı, başruşeceğiz. Bu gorusmelerimizde beri de birbirine rakip mahallî lık bağlanmasına imkin veren Bu topluluguna öne sürdugıi şıja bulunmaktadır» demiştır. langıçta dikkate almmak istenkendilerini karşıhklı suçlamalara küçük veya orta çapta devletlehükumlerinden vararlınmıs bune cöre «CHP bu ortanın soluna memış, anoak konuk milletvekıi değil, barışçı çozum yoluna girlunmaktadırlar. bağlı halkçı, de\rimcl vnpıdır rin sert rekabeti uyparlıkların HAFİFLETMEK lerınin ncası uzerıne Cumhurı meye da\et edeceğiz. TemaslarıBuna mukabil, 1.4.1950'den Ancak dışardan sorumsu7 di'meç birbiri pesisıra vok olmalarına yet Gazetesı şetınlerek inönü mıza ondan sonra da de\am edesonr» tescil edilen sigortalılarler, vazılar. bildiriler CHP nin Aynı zamanda Yuksek Denızise ovunu ceğiz. Biz barışçı >olun buluna yol actı. Dev nun demecı okunmuştur. dan, 1186 savılı kanunun geçici bir kesiminin eıtemen eüçlerin cilik Okulu bğretım üyesi ve Tibileceğinc inanıyoruz. Yarınki pi>onlarla devam ettirmede fav. iiçüncü maddesinden vararlanaetkiM altındarmi'î havasını \rr caret Odası Denız Ticaret boluEcevit'in telgrafı Parti Meciisi ile Ortak Grup top da umdular. Yeni uyanan dev rak 1.4.1'150 tarihi baslançıç olaMerhum Muhendıs Yarbav Sule\man be\in oğlu, Bengi mektedir. Bn iddia )ıak«.ızriır munde görevlı bulunan Kantan Daha sonra &ecıt ın t°lgrafı gnç Çin ise Günevdo$u Asva'da laııtısında da belki bazı hususlar rak borçlanmış olanlar da. partiyi parçalann nitpüktedir Inal'ın, Ayça Erdoğdu ve Batu Özhan'ın babası, Fu^un v e Necmettin Akten bu yoredekı nin okunmasma geçılm^, ye te 1.4.1975 de » yıl sigortalı olma Kuzev Bu çabalann başında Ecevit bu ortaya çıkabilir. Herbes bildiğini Rusva'mn yanıbaşında Uluç'un dedelerı, Muzaffer Özhan'ın kardeşı muteveffa Fevtrafığin hafıfletılmesı konununzahüratla karşııanmıştır Ecevit şe> ler.» Vietnam'ı, Günev Asva'da ise sartını kazanacaklar arasına gilunmaktadır.» runıye Özhan'ın esı, daki sonımuza, «Hava şartları ın telgrafı ozetıe şöyledin receklerdir. Atalay, «Koprüler tamamen atıl ABD'nin vanında Pakistan'ı desve kalabalık saatlerde belirecek «CHP Hatav Antakya Merkcı İSTANBUL BAROSU AVUKATLARINDAN Uysal'm sözleri mış değildir demış, bunalıma se tekledi. Eski ovunu veni sekilde S.S.K. tahsis islemlerinin bır gemi kervanım muhtelıf noktalallçe Koıurrc Baskanlığına, ovnamanın zaferi kazandıraca|ı bep olan ıddıalarm tesbıti ve sokısmı zanıri olarak elle yapılmakYakm bir zamana kadar Büra dafıtmak ve Karakövde odak. Kongreniz CHP'nin büyuk R Ç hiç bir zaman söylenemez, pivon rumlularm ortaya çıkarılması ıta, bir kısmı da konvansiyonel lent Ecevit ekibi içinde buluran lanan trafigi Beşiktaş tarafına lüklerden gfcmekte olduğu bir sı ve elektronik makinalardan istişımdl 3. Dünyacılar crupunda o çın Partı Meclisine başyurduğunu kullanarak ovuna devam anlam. çekcbilmek için Kadıkoy Besık rada toplannor. Bu gfiçlükleri sız ve vahşi bir istir, zira piyonilerı surmuştür. fade etmek sureti ile olusturullan Sakarya MHletvekilı Havrpttaş seferinin de etüdünü teklıf yeneceğiz. CHPHi kurtaracak par lar tahta veya fildisi satranç par. maktadır. Gerek mevcut iş akıraı 122 1972 tarihinde mıessif bır trafık kazası sonunda vefat e t . tin Uvsal bu konudakl çönışleedivoruz. Böylece, hem Karakov tideki bunalımı sona erdirecek çalan deiil fakat ıstırap çeken m sflratlendirmek, gerekse müsmıştir Cenazesı 14ü 1972 Pazartesı guru (bugun), öğle nama. rini CHP Ortak Grupunda şöyle güç. örgütiın güçüdür. Herkes Beşiktaş arasındaki kara trainsan toplumlandır. takbel iş hacmini karşılıvabihnek zını muteakıp, Şıslı Camunden kaldırılarak Zıncırlıkuyu meortaya kovmusturkongre ve Kurultav sonuçlarınm fiğı iki yönden akıtılabilerek, için Sosyal Sigortalar biuıyesinde zarlığına defnedılecektır ÇOCCKLARI «Sann Ecerit. fconıranasının Yeni moda olan «sınırlı savaşpartililerin hür iradelcrinin be(Bastarafı 1 inci sayfada) hem de deniz trafiği değisık nok. lüzumlu organizasyon tedbirleribasmds (Bu genel söruîme benı lar» veya mahallî savaslar bütün lirlemesi olarak kabul ederse v talara dağıtılmış olacaktır» ceRaporda daha sonra, Meteorolo. nin alınmasındaki zarurete elbet sanık sandalvasına oturrmal: icm dünyada sefalet ve tahribat meyo iradeye saygılı olursa partimiz vabını vennıştir. teki inanılmaktadır* (Cumhunyet: 1037) yapümıştır) demi<itir. Bu hak<:ız jı îşleri Genel Mudürlüğü ile ilış dana getirmektedirler ve maalede çözumlcnemiyecek hiçblr M kıler uzerınde durulmakta, Genel hir teşhisti. Şimdi şahsına «avgı «ef bnçrün dunya banşını ferçekrun kalmaz.» Mudurljşun ılgisizlık gosterdığı duyan bir kisi olarak ifade p«lelestirecek bir dünva makamı ıfade edıldıkten sonra, bu konuÖdemiş kongresi İSTANBUL 9. İCRA MEMURLUĞUNDAN: GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI... yim. her eleştiri ve ber rioern voktur, eğer dev güçler bunu isdakl çalışmaiar şojle özetlenmekzanları ile kapıcı dairesi ve sığınak en alt bodrumCHP ilçe kongresı dün yapü1971/336 sahibini lütfen çöbpkci sandalvateseler kolayhkla milletlerarası tedırmış ve Ecevıtçı olarak bilinen dadır; katlar arasuıda onbeş basamak merdıvenler BUM oturtmavınu. Bu voiu finieŞişliMecidiyeköy Büyükdere caddesinde kâin S09 harış ve çüvenlik gerçekleşebi«1971 yaz dönemi mezunlanndan Sıtkı Beyazıtoğlu ve arkadaşları yiniı. Demokratik sol hareket lirdi. Ama büvük güçler barısı vardır; mesken olarak hazırlanmış dairelere merdıven pafta; 2158 ada; 52 parsel sayılı ve 265.20 M2. salt arkadaşımız iş talebinde bulunortanın solu hie kimsenin tekeseçirni 163 oyla kazanmıştır. sahanhğından gırıldığmde bır kücük antre üe onde hah kayden kârgir ev 2 nci ve 4. cü ipotek alacakladu Genel Müdurluk hepsini ters crerçekleştireceklerine mahallî salinde değüdir.» vaşlann yapılabilmesi için birtzmirll parlâmenterlerden Coşkoşede L şeklinde büyük bir salon; bır tuvalet ile rindan dolayı açık artırma ile satışa çıkanlmıştır. yire geri cevirdi. Hattâ bayan arUçuncü dünyacılar avrıca, or kadaşlardan bile askerlik terhis birlerini durdurmaktalar. tstedikkun KaragozoS'.u, Talât Orhon ve ayn bir servis kaoısından da girılen ıkıncı bir antre. tmar Dnrnmu: Belediye İmar Müdürlüğunün 9/12/ tanın solu ve demokratik solun Kemal Önder'ın de hazır bulunnatamam bı r mutîak; bir hızmetçı odası; gerıde üç belgesi istcndi Ikinci muracaatla leri savaşı durdurmak değil, fa1971 gunlü belgesıne gore: bu parselın 20/8/1969 tari«Usiiyesi» amacı gudulâuğunu, rında ise bayan personel istihdam kat dövüsen piyonunu \eya ho duklan kongrede tnbnü ve Eceoda ve tesısatı yapümamış, bir banvodan ıbarettır. B J hinde tasdikli 1/1000 ölçekli Mecidiyeköy kuzeyi tadirozunu karşı tarafındakinden daInönu'nun hımavesınde olmavan vit ın mesajlan okuanıuştur. Eceetmivoruz d h e >cni bir bahane uy odalardan ıkısinın bin bırine gecen balkonu vardır, lât plânma tâbi olarak; program dışında ve iskân saha iyi silâhlarla donatmak oludemokratik ve Anavasal solun vitçı adayın 163 oy almasma karduruldu.» dairelerde sıvalar tamam olup; dogramalar takılmakhasında bulunduğu ve parselın köşeden bir kısmımn vor. Taraflar kendi piyonlannj hemen tasf.ye pdılebılıneceftını sılık diğer aday Dr. Gok ve arkatadır; doşeme kaplamalan yapılmamış; banyo, helâ veya horozlannı herhalde haklı AB ile çızılı olarak Karayollan 17. Bölge Müdürlübne surerek «Mesru solu kurtardaşlannın 144 oy aldıklan gbrülveva haksız olsa dahi rutuyorlar, ve mutfak tesisatlari noksandır, asansor kabını ınşa ğü çevre yolu kamulaştırma taududu dışında kaldığı mak icin İnönü'nün etrafında muştür. hattS açık olarak haksızlığı göhalindedir; kalorifer tesısaVndan yalnız borular çebirlesilmesini» de onermekte anve buna göre önden ve yandan krokide çizıli olduğu Mersin kongresi kilmiş; kazanlar gelmekle beraber yerıne monte edücak Ecevit ve arkadaslannın bu(Bastarafı 1 inci sayfada) zükse bile Hindistanm Pakistana sekilde geri çekilerek zeminden 5.50 metre irtifamda saldırmasında olduğu gibi. Dev Zaman zaman ağır suçlamalar nu anlamadjklannı anlamak ıs. memiştir. bir çarşı kısmından 24.50 metre yükseklikte; bitişik Turkıje'nin gerişletılmış top eficlerin siyaseti haklı haksız, içmde geçen CHP Merkez ılçe temedıklerını VP rn'pnmorlıklenizamda; inşaata müsait olduğu ve (ticaret bölgeleluluğa ıntıbak sorunu ile 3 ve âdil • gayri âdil ölçüleriyle değil Muhammen Deferi: 6.500.000.00 TL. dır. îhaleye kongresım Pasacılar grubu olarak rini partilere anlatacaklardır 4 uncü Bes Yıllık Kalkınma kurvet hesaplan ile yapılmakta, rinde alçak çarşı bloklannda mevcut kanun ve gabaiştirak için muhammen değerin % 30 tutannda temı, tanınan A%nikat Ugur Yürekli ve İnönü, il baskanlanyla Plânlan çerçevesmde bngorulen kuvvetler dengesini kendî yönüne arkadaşları 114 oyla kazanmışri içinde kalmak uzere değişiklık yapılacağı) anlaşünat verilmesi lâzımdir; ıhale pulu; tellâlıye resmı; sanaMİeşme gajre*lerınm ele a . çevirmek için ne gerekli ise yamıştır. tapu harç ve masrafları ile tahlıye ve teslım masgörüsecek tır. Dığer başkan adayı Erdoğan lındığı gorusmeler karşıhklı pıyorlar. raflari ahcıya aittir. Coskun ıse, 4 oyla seçimi kaybetEvsafı: Gayrimenkul; Mecidiyeköyunden Gayretöte vandan CHT Genel Başkaanlajıs ve dostluk havası ıçmSavaslar mahallî olmakla beramıştir. nı tnonü, CHP Ortak Grubu ve İlk açık artırması tstanbul'da Sultanahmet'te Adtepe'ye dofru giden asfalt ve geniş Büyükdere cadde geçmıştır. ber çekilen ıstırap, tahribat ve Parti Meclisinin bu konudakl ça224 delegenın katıldığı kongreliye Sarayi 9. İcra Dairesmde 20/3/1972 Pazartesı desinin Lıkor labrikası karşısmdaki Teniyol sokağı Goraşmelerde ayrıca top'u sefalet mahalli olmaktan çıkıhşmalan bUtıkten sonra CHP il de Dıvan Başkanı Ibrahim Hocagünü saat 10 dan 11 e kadar yapılacakt'r. Açık arbaşma rastlıyan 101 kapı No. lu parseldir; halen bir luk organları ile ilışkılerin daha yor evTensel oluvor. Mahallî de oğlu, iki başkan adayını karşı başkanlannı sruplsır halinde çatirma şartnamesi 8/2/1972 tarıhınden ıt:baren açık bodrum; on katlı betonarme karkas bir inşaattır; bigehstırılmesi ve kuvvetlenö*ırıl nen bu savaslar birden bir atom gıracaktır. Bu arada 3 dıınvscıkarşıya getırerek söz düellosu olup isteyene 150 K. posta masrafı verildığınde bır namn kaba kısımlan bıtmiş; fist katlann cephe k a p . mesı olanakları üzerinde de du ve nükleer savaşa dönüşebilır ve la' da gezi'.ere çıkarak gonişleyaptırmıştır. sureti gönderilecektır. Ilk açık artnmada teklıf edilamalan yapılmıştır, buıanm zemin katı; Wtün indünya ve uygarlığı yok olabilir. rulmustur. rini partililere nalatataklardır. len bedel; muhammen değerin % 75 smı bulrnadığı Hizip yok şaat sahasını kaphyan büyük bir mağaza ve birincl Atom cağında artık tek bir taraf karşı tarafı yok ederek kentakdirde en çok artıranın taabhüdü bâkı kalmak şarGnro biidirisT katı 18 basamakla bu mağaza içinden çıkılan ve bu Eskişehır CHP İl Başkam Hikdi havatını sağlayamaz. Ya h e r . met Tuncay'ın istifasından sontiyle artırma 10 gün uzatılarak onuncu 30/3/1972 CHP çevrelennden belirtildıSımağazaya bağlı bir kat halindedir. Bu katta baştan kcs birden yasayacak ya da her. ra toplanan Yonetim Kurulu, ne göre, Ortak Gruo toplantısınPerşembe günü saat 10 dan 11 e kadar yine Istanbul'başa açık bir göz halinde olup içinde iki adet tuvalet (Bastarafı 1 inci sayfaria) kes birden ölecektir. Hep beraBaşkanlığa Ertekin Tanrıkayu'yu dan sonra ortamn solunda tam da; Sultanahmet'te Adlıye Sarayi 9. İcra Dairesmde yapılmıştır. Yine mağazadan içinden 15 basamakla Komisyon, finansman tasansı ber yaşamak içinse is ve elbirligetirmıştır. bir gbruş birlıSi içmde olunduyapılacak ıkıncı açık artirmada rüçhanlı alacaklı alaayni büyuklukteki bodruma inilmektedir. Mağazaya kapsamı içinde yer alan « tşletme İP yapmalıyız. Bugün insanlıği Bır basm toplantısı düzenleyen funu kapsavan bir bıldıri vavın cağı ile vergı borcu; satış ve paUaştnma mpsraflaaıt olarak inşa edümiş bu bodrumun ayrıca yan taraVergisı»nde değişiklıkler yapan hü sadece nükleer silâhlar değil, faSekreter Erol Sönmez, Eskisehırlanacak, anlaşmaz'ı§ın Ecpvıt v» nnı geçmesı şartıyle en çok artırana ıhale edılecekfından dışanya bir kapısı vardır; altta yine bu bodkumleri görüşmektedir. Bilindığı kat yerini doldurama\ acağımız de hıç bır hızbin mevcut olmadıarkadaşlarının bazı vasa dısi tu tir. İpotek sahibı alacaklılarda; dığer ılgılılerın ve rumdan ınilen bir küçük bodrum daha vardır. Binaya gıbı, «îsletme Vergisı»nin son tlopal kaynaklann müsriface tüğını belirterek şunlan söylemiştum ve davranı^lanndan dogdu irtifak hakkı sahıplermın haklanm; faız ve masrafa cadde tarafındaki mağaza yamnda bulunan ve kedeğışıkhklerle. kapsamı, jiyecek ketimi. çevremizi, havamızı. sutır. «Ortanın solu sloganına bugı> ank'anacaktır tnnnil ıs'pdi maddeleri dışmda kalan butun vumuzu temizlememize ımkân dair olan iddıalannı; dayanağ' belgelerle onbeş gun narlan siyah mermer kaph bir kapıdan girilmektedir; gün, dünden daba bağlıyız. Ortağı takdırde Grubun caii'tnalan maddelerı içıne alacak bıçımde ge olmayacak sekilde kirletmemiz içinde İcra Daıresıne bıldirmeİPri ıcab eder; aksı buradan onyedı basamakla birinci kata çıkıLr; bu katnın solunda hic bir anlasmazlık n salı aıin'i bıtırpbılere^inı de nişletılmekte, buna karşüık, yuz \e durdurulamavan nüfus artışı halde haklan tapu sıcıllı ile sabıt olmadıkca satış beta mağaza üst katına ait bir oda bulunmaktadır; bu>oktur. Zaten bu sloganı kabul ifade edilmek'edir de 5'lık tek bır vergı oranı get) trhdit etmektedır. Eğer el \e ısdelınin paylaşmasından harıç kahrlar; daha fazla radan yukanki üst katlarda her kat bir daıre olarak eden savın Genel Başkanımız, ta rılmektedır Geçici Komisyon, ver birliği ile bu sorunlar çözümlenParti Meclisi bılgi almak lsteyenlerin 1971/33G dosva nıımarasıyle bana indircn ise sayın eski Genel mesken şeklinde yapılmıştır; apartman sekiz daireginin nufusu 20 bınden aşağı olan mezse bep birlikte mahvolup giParti Meclisinin bueun vapa Sekretcrdir. memuriyetimize başvurmalan; alıcılann j>d.^ yerinde lıdir; elektrik; terkos; sıcak su; kalorifer ve asanverlesme bolgelerınde uygulanma decefiz. El ve ısbirliği için de cası toolantıva Gene! Baskm Halk Partisi ortanın solu poll ve zamanında hazır bulunmaları ılân (V>"»>"r sore göre tertip edılmış olup kalorifer ve sıcak su kamasma ılıskın hukmunü kabu) dev gıiçlerin birbirlerinı rakip înonü'nun. «Salim >"lun k tikasını Izledikçe hiımete devaro etrııstır Busunku goruşmelerde Kormekten vazgeçmeleri zamanı lerincP bulunmaMna Tarrttnirı ol edeceğiz.» veıgı oranı ele alınacaktır. gelmiş ve geçmektedir. (Basın. 853) 1029 mak üzere katılmayacağı» b'ldı ra Turk jetlerinin Gırne uzerinde «Ihtar uçuşu» yaptıklsn ıadıası ilgılı çevreler taralından yalan lanmıştır Bu çevreler Rumlmnn dünya kamu oyunu vanıltmak için bu \ola başvurduklaı;rj soy lemış lerdır. Ufanburdaki sanayi kuruluşlarının yüzde I7'si tam kapasile ile çalışıyor Bir anda binierce (Bastaratı 1 İncı savtada) mal üstu kapasite ile gidıp geldıklerıni soyliyen Necmettm Akten bu konuda şunlan soylemiştır «Dunyanm hiç bir yerinde deniz ulaşımında kulUnılan araçlarda normalustu yolcu alınmaz Büyük sorumluluk taşıvan hu du rum, bizde kanıksanmıştır. Islanbulluvu bekleyen korkunç hir gercek vardır. O da sabah, akş.ım, bayram ve tâtil gunleri İle ^ıı mevsiminde bu gcmilerin tcpelcrıne kadar doidıırularak sefere cıka nlmalarıdır. Boyle bır durum s c . milerin .Dızayn. dcnge sınırını aşacağından ansızm devrilmc. asu rı gerilimlerden kırılma, yanlına, çatlama ve ikive bolunme gibi ı^tenmeven olavlara sebebivct verebilir. Iştc bu durumda »o'cnların liayatı tehlıkeyc çırer. Bu konuda yoneticileri gerekli tedbır almaları icin uyarıyoruz» Eapaülan Yargıtay Vekâleten savaş Başkanlığı seçiraini bağımsız aday kazandı Afyon Belediye Erzincan'ın 54. kurtuluş • yıldönümü kutlandı Hatay ve Odemiş VEFAT CİHAT ÖZHAN Metoroloji Bayüiken Ön tedbirler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog