Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

14 Şubat 1972. .CUMHUBİYET. SAYFA BEŞ BEYOGLU ANKARA (64 16 !6 . 1. Levent) AS (47 63 15 . Harhi>c) Karanlık Dünya ' A. Karinna . Rl ATLAS ( « OS 35 . Beyoğlu) AI, Kadın, Silâh M. Şchell Rİ BABBAROS (47 04 79 . Ortakoy) BorsalLno A. Delon, J. P. BeU mando . RTS DÜNYA (49 93 £1 . Bcyojlu Temas D. Andcrsson . RÎ EMEK (44 84 3» . Beyoflu) Topaz F. Stafford . Rt FİTAS (49 01 «C . Beyoğlo) întl. kam Mangası W. Strode Rt KONAK (48 2G 00 . Harbiye) Aşkım Uiruna J. Mills . Rİ LÂLE (44 35 95 . Beyoğlu) Hicran r.. Sa.vın R. Trinita T. Hell Rl OEVEKLŞU KABAKfc (44 46 75) Diin, Bugün (MOzikli Komedi . 15 Tablo) Persembe hariç h e r ffün 21.15; Ç a r ş . C u martesi • Pazat 18.00, Bütun ma. tinelerde oğrcnjclre, Çarsamba halka tenıilâUı DOKMEN TİYATBOSU: (44 97 M ) • Elden Ele» Pazar^ Salı hariç, he: gece 21.15, Persembe 18.15, Cumartesi . P«ıar 15 de GtGt oyn. nu 2 Bölüm . Şisli Lmit Tiyatrosnnda (47 18 8S). Pazarteıi Salı 18.3» ve 21.30; Çarsamba Cuma 18.30; Cumartesi Pazaı 15.3S DOSTLAR TtîATROSO <45 64 86) EORUŞTURMA Salı 18H; (Halk r e ogrenci), 21.»» AS lamento'da 7 gün . Çolde Kaybolaa Çoenk D. Ha. LEVENT («•«»• 4. Levent) m nt ÖZLEM (484733 Mecidiyeköy) MISTIK (46 15 14 . Be«ikta«) ı Sirfc Şampiyonları RT. 2 Bir Yaz Hatırası RT 1 Oyun Bitti Ç. Arkın, F. Alun . R. 2 Cç Kızgıu Çen. gâver C. Gaffari . R RÜYA "(44 54 57 Beyoğlu) 1 Her Kurşuna Bir Ölüm t A. tasoy . R. 2 Cambazhane Gü. lıı F. Akln R LAN ASKER ŞVATK Çatsamba (halk ve öğrenci) Cumartesi Pazar 1&.15. ZEMBE REK Pazartesi 1SJ5 (Halk) ve a.15 Cuma 15.00 (öğrenci) ve 18.15. Inönü, "Sunî Bunalımı nasıl çözecek? •nönü, parti sorunlan ile ilIgili genel görüşme nedeniyle •dört gün boyu toplanan CHP Ortak Grup toplantılarının en sonuncusunda yaptığı konuşmacfa, parti içindeki bunalımın csuni» olduğunu söyledi. Paşa'ya gore, bu suni bunahm, hemen oracıkta, Ortak Grupta çözümlenecek bir bunalım değil. Olmadığı gibi, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulunca da bunahma çare buluracağı yok. Çünkü. bu iki kurul, «oralardaki bir çoğunluk vasıtasıyla», bunalıma sebep olanların «emrinde çalıştırılnıak isteniliyor..». Ama Inonü umutsuz deği!.. «Bu derde çare bulmadan parti işlerine doğru bir yön vermek, bugün kolay gorülmüyor» gerçi ama, «parti bunun çaresini bulacaktır.> Suni bunalırna. Ortak Grup. ta, Parti Meclisınde, ya da Merkez Yönetim Kurulunda çare bulunmayınca nerede bulunacak?.. Elbette Kurultay'da... ELHAMRA tSTANBUL TtYATKO. SU (44 22 J* . Beyoğlu) iedek Damat (Komedi) Pazartesi hariç her (ün 21^0 de, Çarsamba, Cu. Turhan ILGAZ martesi, Pazar 15.0*, matine 21'de snare. medikJerini bırakmamakta, sonra da resml demeçlerde, «tnönü' ye saygıhyız» demektedırler. Bu, Inönü'ye göre, «örtüsünün artık kaldınlması gereken bir oyundur».. Ve lider hiç ağzına almamakla birlikte, suçlamalannın bu ikinci aşamasında, bu oyunun, aslmda bir genel başkanlık mUcadelesi olduğunu söyleyenlerin fikirlerine yaklaşmış görünmektedir. Ya şundadır köşe ya bunda.. SAYIN tnönü'ye göre CHP içindeki anlaşmazlıgın «Urtarun Solu» politikası ile bir ilgisi yoktnr. ÖYLE ise çekişmenin nedeni nedir? ORTANIN Sağı desek, değilORTANIN Ortası desek, değil. SAGIN Ortası desek, değil.. ORTANIN Göbeği desek, de|il GÖBEGİN Ortası desek, o da değil. ORTANIN Solu, o zaten hiç değilGERtYE ne kalıyor? HERHALDE Solnn Ortası olacak ! *** TELEVİZYONDA bebelere, bugünlerde kıs »»rkılan fiğreH. yorlar. Biri söyle: «Müjdeler olsun kar yağdı, Bugün şenlik var..» GAZETELERtN bngSnlerde, değismeı haberleri de afagi yn. kan söyle: «Bütün Türkiye karlar altında» «Soğuklar ve kar can kaybına yolaçtu «Yakacak sıkıntısı hâd safhada» «Kömür fiyatlan tutulamıyor». VE değisik bir gazete baberi: «Vilâyetçe dağıtılan yanm ton kömür vesikasmı almak için tipi altında bekleşen binlerce vatandaştan biri kalp krizi sonucu öldü.» ARTIK, televizyonda bebelere Sğretilen şarkıyı bep beraber söyleyebiliriz: «Müjdeler olsun kar yağdı, Bugün şenlik var..» GÖNÜL ÜLKU UAZANKUC ÖZ mejen Kin K. Klnsky . Rİ SİTE (47 69 4? S15Iİ) Topaz F. Slofford . Rİ YENİ AR (49 64 72 . Beyoğlu) Tır. tık Niyui S. Alışık R TENt MELBK (44 42 89 . Beyoğlu) SARAY (44 46 56 Beyoğlu) Bit >u . 46 40 10) Bes Milyona Kim Ölmez Komedi Persembe hariç, Pazartesi (halk} Salı, Çarsamba (Talebe) Cnma . 2140; Cumarteıi, Pazar 18.00; 21.00 Premes Sara Muzikal Çocuk Oyunu Cumartesi, Pazar 14.30 CAN Tiyatrosu (Esentepe Z. Ku Acı Y. Güney . R. ISTANBUL AYDIN (21 52 s s ' . Çapa) Esr«r Bitti K. Wynn RT CLNDEŞ. f2i 71 86 . Ş«hzadeb«;n Şehvctten Çıldıranlar V. Ven. dell . RT CÜL (27 71 26 . Şthıadebaşı 1 Hicran E. Sayın . R. 2 , Kavanoz Dipli Dttnya S. Alı51 k . R HAKAN (23 42 33 K Gümrük) Hicran E. Sayın . R İPEK (22 25 13 . Çenıberlitas) Acı Y. Güney . R. ISTANBUL (21 23 67 . K. M. P«ja) Acı Y. Gflney . R MARMARA (22 SH 60 . B e r ı z ı t ) Esrar Bitti K. Wynn . RT SİNEMA SLR |23 67 )i Topkapı) Acı Y. Güney R. 46 60 64) Evet, Eret. Evet (Ko. medi 2 perde). Fazar, Pazartesi, hariç, her teee 2115, Çarsamba 15.00 . Talebc . Pazar 15.00 1S.30 İSTANBUI TtVATKOSlJ ALTI OPüsküllu Moruk (Muzikal Kome. di) Pazartesi 21.15 Salı hariç diğer ffinler 18.15 Halkevi Bakırköv Tiyatrosunda l l v i l raz Cİ 59 49) Rıfat Ilgaz'ın Ha. babam tınıfı baskında • Pazartesi Salı hariç her fece 21.30 KADIKÖY NtHAT ERBAS TtYAT. ROSLi (Bahariye Hakan Sineması girişi 36 16 70) YAKTIN BENİ BELEDİVE (Muzikıl ko. medi) Her gcce 21.00. Çarsamba Cumartesi Pazar matine 18.00 21 00 Persembe (Halk) riınii Öğretmen ve «jjrenciye KAMU TİYATROSU (Alkaza. Ti. yatrosu . Beyoglu • 44 74 93) Yavuz Hırsız . HergUn 31.15: Cu martesi Pazar 15.15 KENT OYUNCL'LARI (Kenter Ti. yatrosu Harbiye 46 35 89) Ayak Takımı Arasında Çar. samba 15.00 (Halk ve öğrenci) \e 21.15 Persembe 2115 Cu. martesi 18.15 . 2115 Pazar 15.00 S«vmek tsterdim Babamı Cuma . Pazar 18.15 . 21.15, Cu martesi 15.0, Cuma matine (halk ve öğrenci). Pisl Pisi Salı 18.15 (Halk ve öğrenci) ve 2115 RtÇÜR KOMEH1 MEHME1 ÖZEKtT TtYATROSU (21 56 81 Ko. Mu. Pa.) KES BANA 78 SAN GÜLBİZ SURURİ . ENGtN CEZ ZAR (Ümit Tiyatrosu Te!.: YUNLARI: tlvi Uraz (45 64 85) bunahmlan, savaşlara yolaçan bunalımlar da, devalüasyonlara yolaçan para bunahmlan da, fazilet bunahmlan da hepsi «sunî» dir.. Hepsinde insanın parmağı vardır çünkü... Hâşâ. Yüce Tanrı'nın, CHP içinde bir bunalım yaratmak için, meleklerini, ya da şeytanlannı, Ankara'ya göndermesi beklenemez ya... Ama, bize öyle geliyor ki, Paşa, bu «sunî» tanımlamasıyla, başka şeylere getirmek iste. mektedir sözü.. Bu «sun'i» sıfatı, daha açık bir dille, Paşa'nın «Ecevit harekâtı» nm ayrılmaz bir parçasıdır... Bir stratejidır düpedüz... «Sunî Buhran»dan murad eden înönü'ye göre, CHP içindeki buhran, bunalım (ne derseniz deyin), csunî» dir?.. Ortak Gruptaki konuşmasında, Ortak Grupça yayınlanan ara bildirıye konmasını istediğl hususlarda, Paşa bunun nedenlerini de ortaya koymaktadır aslında» Bu bunalım «suni» dir, çünkü înonü ile Ecevit arasında, ta basından beri ortanın sOİu kav. ramı üzerinde hiçbir görüş ayrılığı olmamıstır.. Inönü, çok iyi bilmektedir ki, bugünkü mücadele içinde, Ecevit ekibinden. bu göruşü yadsıyacak bir ses gelmiyecektir.. CHP öyle bir partidir ve CHP Genel Başkanı, «tarihi kişiliği» nedeniyle, öyle bir Genel Baskandır ki, onu, değil CHP'nin güttüğü politikanın tamamen dışmda bırakmak, bir parçacık bile bu politikad'an öt« yana itmek. dayanıran taban ne ölçüde ona dayanan kişi çev. resinde kenetlenmiş olursa olsun olanaksızdır, şimdilik.. Dolayısıyla, ortanın solu politikasmda tek söz sahibi olmak, Paşa'ya karsı bu politikayt savunmak. ya da bu politikayı savunurken Paşa'yı bir tarafa bırakmak olanaksızdır. Bunu hem Ecevitçiler, hem de Paşa bilmektedirler. înönü, böylec#, ortanın solu politikası üzerinden başka taraflara kaydırmaktadır bunalımı.. Ortanın solu üzerinde bir anlaşmazlık söz konusu tfeğilse, nedir CHP içindeki çekişmenin nedeni?.. Elbette tüm partililer ve kamuoyu, bu kez bunu soracak, ve cevabmı da Genel Başkandan bekleyecektir... Ve înönü'nün Ortak Grup ko. rıuşmalanndan, iHncisinde, blrincisinden daha belirgin olarak, bu cevap ortaya çıkmaktadır. Pasa'nın stratejisi üçüğü veva büyüğü, Kurultay toplanır, «suni» bunalı. ma çare bulur, bulmaz.. Ecevit ve arkadaslan partide kalır veya kalmaz. Ya da bunun tersi olur veya oimaz... Bunlar hep bir tarafa.. önemli olan Paça'nın, bu «sunî» bunalımı nasıl halletmeyi kurduğudur... Bunu düşünürken, önce su «sunî» sözünü evirip çevirmek gerekir... Eğer CHP içindeki bu bunalım da «sunî» ise, acaba «suni» olmayan» bir bunalım nasıl olur?.. Hiç sordunuz mu bunu kendi kendinize?.. Bir siyasî parti içinde daha başka nasıl patlak verir şu bunalım denen nesne?.. Eğer Paşa, «suni» sözcüğü ile, «insan yapısı» bir şeyi kastedi^orşa, elbette, dünyanın bütün Ve gerisinl getirmektedir: «Bu aydınlık müstakil Başbakanm başkanlığında, Parlamentoya dayanan bir Hükümetin kurulabilmesl ihtimaliyle belirmlştir. Böy lece rejimin kesintisiz yürütül. mesi öngörülmüştür. Bu firsatı elimlzin tersiyle itecek miydik?» Paşa, kuşkusuz, Ecevit'in kendisinin ilk konuşmasına verdiği uzun cevapta, «müstakil başbakan» hakkında bir zamanlar söy lediklerlne ilişkin hatırlatmalarını unutmamıştır. Ama buna hiç değinmemektedir. Çünkü, Paşamn, tüm siyasal yaşantısında hiç sapmayan, dümdüz giden tek çizgisi, «Demokrasinin biçimselligiııdir.. Paşa için, Parlamentoya dayalı bir Hükümetin 12 Mart'ın hemen ertesinde kurulmuş olması, her şeyden daha önemlidir» Asıl ortanın soludur Bİbuki hiç kuşkunuz olmasın ve her halde gerçekte înönü' nün de hiç kuşkusu yok ki CHP içindeki bunalım, asü, ortanın solunda başlayıp, ortanın solunda bitmekte, bu kavramın anlaşıhş biçimi etrafında dönüp durmaktadır. Ortanın solu deyiminl İlk kullanan tnönü'dür. Doğru. Ama ona gerçekçi bir sosyoekonomik içerik kazandıran, daha önemllsi, halk topluluklarına sevdiren. benimseten ise Ecevittir. Ortanın solu, her ileriye yönellk düşünce biçimi gibi, dlnamik olmak zorundadır ve bu dinamizm, CHP içinde bol miktarda yer alan karşı görtlnUştekiler İle çelişmektedir H SÎNEMA ZENGİN (71M«5 . Z. K M İkinci aşama rtak gruptaki son konuşmasında, İnönü, Ecevit ile ters düşmesinin nedenlerini bu 12 Mart sonrası görüş aynlıgı nın yanısıra ve ondan yola çıkan yeni bir düzeye oturtmaktadır. Ecevit'e yönelttiği suçla, maların ikinci aşamasıdır bu Paşanın.. Genel Başkana göre, Ecevit ve ekibi, arkasından sövîe K. Burnu) Gelin Çieeği T. Şoray R SİNEMA 7 (71 «4 65 . Z. Burnu) İntikam Mangası RTS SAFAK (22 25 13 . Çcmberlitaş) Topaz O. Slofford . RT T1NAZTEPE (7) 65 IX . Bskırköy) Topaz O. Slofford . RT YILDIZ (21 11 37 . Aksaray) Aeı Y. Güney B. O Ccevit bugün, harcanmak iste* n e n bir adamsa, bu çelişkidendir bu.. Harcanır m» harcanmaz mı?. önümüzdekl günler gösterir bunu.. Ama, Ismet Paşa, her halde, Ecevit ile olan anJaşmazlıgın, gerçek nedenlerini, «suni bunalım» sözcükleri arkasına gizlememeli. bir Ecevit'in ne yapmak istediğini yine bir perde arkasında bırakmamalıvdı O/up bitenler • Toprak ve Tanm Reformu Ön Tedbirler lasarrsı, Millet Meo lisinin 55 no.lu Geçici Komisyonunda göriisülmeğe başlandı. tlk birleşimde. Devlet Bakanı İlhan Oztrak bilgi verdl. Tartışmalar, bngün başlıyor. • Vergl Komisyonu çaüşrnalannı tmla sürdürüyor. Emlâk Vergisi, Mall Denge Vergısi sor.uçlandırıldı. Finansman Kanununda değişiklik öngören tasan da bitiyor. • TRT Kanun Taearısı ise, C. Senatosu Geçici Komisyonunda RÖrüşüldü Komisyon, MUlet Meclisinin kabul ettiği metni aynen benimsedi. •«•• 1972 Tteansırun ~gor rSftosunda tarnarnTanen < e mıtçe r kabul edildl senatoda. C. Sena> tosu daha sonra 22 Şubat tarihlne kadar ara taüli kararı aldı. Bütçe ise, 16 Şubat Çarşamba günü, Millet Meclisi Genel Kurulunda görUşUlmeğe başlana» cak. 0 Bir baska komisyon haberi... Bntçe ve Plân Karma Komisyonnnun bütçeye ilisik görevini bitirmesini bekleyen bir tasan, ele abndı. Bu, personel kanunundan dofan aksaklıklann duzeltUmesi için Hükürnete kanun bükmünde kararnameler çıkarma yetkisi verümesini örıgören çerçeve tasan. • Askeri Ceza Muhakemelert Usulü Kanununda değişiklik yapan tasan da Milli Savunma Komisyonunda kabul edildl. Tasan kanurüasırsa, askeri mahkemelerde mahkeme heyetıne hakaret edenlere, 1 ay hücre cezası 24 saat içinde verilecek. Temyiz yolu da kapalı olmak şartıyla. KADIKÖY AS E. ATLANTtK: (55 43 70 . Şagkın bakkal) Oyun Ditti F. Akın KADIKÖY (37 15 97 . Kadıköy) (36 00 5« . Kadıköy) Hicran Sayın R KORIDOR Sapık L. Pistelli . Rt KENT (3S S« 12 . K. Toprak) Ö. lümle Yansanlar J. Garncr . RİS RF.KS f36 «1 12 Ka<hköy) Sev. giUm Lili R. Hndson . Rt SİNEMA 63 (55 10 »4 . Kücukyalı I Ceheruıem Yarıjı p. Newnıan Rİ. SCNAR (33 06 18 . Kadıköy) Sirk Şampiyonlan RT SÜBEYYA (36 06 82 Kadıkdy) tntikam Mangası W. Strok . Rİ SÜREYYA CEP (36 06 82 Kadıkby) Hicran E. Sayın R. «••••• •••••a «•••••••••( Pazartesi hariç, hcr fece 2100 d> çarsamba, Cumartesi; Pazaı 15 de, .Çaöamba halk ıünü. ^ MtCAP OFLUOĞLU (1XC Sahiif. si NisanUsı 48 40 80) Satılık Kat (Komedi 3 bölüm), Konuk sanatçı Şirin Devrim, Pazartesi. Salı hariç. her fece 21.15, Cu. martesi, Pazar 17.00 ve 21.15, Persembe halk (biletler gise ve Sander Kitabevi (Osmanbey'de satılmaktadır. NEJAT DYGUB TtlATKOSU (Şeb tadebası 27 71 86) BEY AMİSAR1MSAKZADELER (Komedi) Pazartesi hariç her gece 21.30, Cumartesl . Pazar matine 18.15 Çarsamba halk ve talebe. (e cesi NtSA SEREZLt TOLGA AŞKL NER TÎYATROSU (SisU Ü'i»" Tiyt. Cst salon . 47 18 86) CEN TİM ARSA (Komedi, 3 perde) LİDERLER GÖRÜŞÜR.., ~I StNEMATEKTE BTJGKN Gö.teri yok Sıraselviler 65 Icl: «8713 *... TIYATROLAR HARBtYE (48 7? 201 Anna Karenina (Oyun 2 böliim) Pazar. tesi hariç, het gün 2100; Pazar 15.30, Çarsamba öğrencl . Cuma halk gunu . Mavi Kuj Ço • cuk ojunu • Çarsamba 14.30 Pazae l].O0 de ifENl KOMKD1 (44 04 1191 bolum) Salı nariç; hcr (ün 2100 Pazar 15.30; Persembe özrenci. Pazartesi halk tenzilâtlı FATİH (22 01 71) Sarı Naciye Oyun 3 bölüm Pazartesi ha. ric, her gıın 21.00, Pazar 15.31) Salı öğrenci, P e r ş e m b e halk gü nu Kurbağa Prens Çocuk ovunu Çarsamba 14.30. Pazar 11.00 de tSKÜDAR SUNAR TtYATROSU (33 06 18) Nalınlar Pazartesi, hariç, Salı Çarsamba • Perşentbe, Cumartesi 21.15, Pazar 1540 Kaynanam Nasıl Kudnrdıı Cuma . Pazar 2115 • Cumartesi 15.00 . Salı halk Talebeye hcr gun tenzilâtlı. KADIKÖY <3t> 31 21) OİKENLt YOL Oyun 3 perde. Pazartesi Salı hariç, her >ün 21.00, Pazaı 15.30, Cuma dğrenci ve halk tenzilatlı BALESİ 20.30 Konser M. Fenmen; G. Vğurata AL1AN r.KBl I HN A1KT1.N Sfc REZL1 ÇEVSE TtVATROSU (R M. Paşa Çorun «ineroası ranı 12.1 27 19) VUZSU7 Zlıhm (K« medl 3 nerde) Pnzartf haru her gece 21.00, Çarsamba. Cu. martesi • Pazat 15.00 Çarsam ba (Halk). Cumartesi • Pazar haric berçürj ö ğ r e n ö Indirin.li. AYFER KERA* TİYATKOSU : iKuçUk Sahııe . 49 56 52) Sev. gilimlc Ne Yaptın. Pazartesi ha. riç, her gcce 21.15; Çarsamba (Halk ve Öerenci) Cumartesi Pazar 18.15 BVLVAR TİYATROSU (21 48 9? . Kenan Büke Topluluğu) SARI ÇİZMELİ (Müzikal Komedi 3 perde) Çarsamba hariç, her gcce 20.45 Cumartesi. Pazar 17.45 matine. Persembe halk ciinu. BES BASAMAK lİVArKOSU (47 5K39) !ji5li Ümit T1yatrt> sunda Severira Öpmeyl O. ŞEHİR riYATRULARl NETLtR KAYNANA) Kom. 1 bölOm) Pazartesi Salı bariç Persembe (Halk), Cnma. Cu. martesi. Paıar 21.30 Çarsamba 15^0 öirenci Cumartesi Pazar 18.30. PARAVANA O (Hilton Karşısı, lurna Sokak) (Tel.: 44 97 4S) GÜM, GÜM, GÜM Kabare Müzikali, 2 Bölüm. Perşembe hariç her gün 21.30'da. ISKVDAR SUNAR TİYATROSU 33 06 18 Nalınlar Çarşamba; ( Persembe, Cumartesi 21.15 P a . zar 15.0«, 2115 Kaynanam Nasıl Kudurdu Salı, Cuma 2115, Cumartesi 1500, Sah halk rünu, Talebeye her gün tenzilâtlı Inonü . Demirel görüşmesiyle başlayan liderlerarası temaslar sürüp gitti.. CHP Genel Başkanı, Demirel' den gelen istem üzerine AP lıderi ile bir saati aşkın bir süre konuştu, Konu rejim meselesiydi. lnönü'ye göre, iki lider, bir an önce demokrasimizin olağan sartlarına dönüştürülmesi konusunda görüş bırlığindeydiler. Si. lâhh Kuvvetler görevini yapmış olduğu inancı içinde asıl görevlerine dönmeliydiler. Bu konu. da da tam görüşbirliği vardı. Sonra Demirel, Feyzioğlu ile görüştü.. AP Genel Başkanı, ordunun dönüşü konusunda kesin ifad'elerden kaçımrken, MGP Genel Başkanı «henüz sırası de. fil» görüşündeydi. Derken Başbakan ile yine Demirel arasında bir temas oldu. Inönü Demirel görüşmesinden uzaklaştıkça, görüşmelere ilişkin açıklamalar da açık seçik, somut demeçlerden uzaklaşıyordu. Başbakan, özel Kalem Müdürü aracılığıyle kamuoyunn duyurduğu açıklamasında, liderlerarası görüşmelerd'en memnun olduğunu, bunun mükemmel bir gelisme sayılması gerektiğini Ifade ediyordu. Ve geçtiğimiz hafta görflşmeler Cumhurbaşkanı ile bazı parti liderleri arasında devam etti. Sunay önce Demirel'i, sonra Türkeş'i kabul etti. Demirel'in belirttiğine göre kendısi Cumhurbaşkanına, «tnemleketin çe. sitll meseleleri hakkında marnzatta bnlnnmnştn». Hükümetin değişeceği ve yeni hükümetin başında Erim'in yer almıyacajı söylentilerini Demirel yalanhyordu. Liderlerarası görüşmeleri geç. tiğimiz hafta, burada bıraktık. Bakalım bu hafta neler gösterecek.. Cevap nce, 12 Mart sonrası durumun soru işaretleriyle dolu bulutlu havasmı hatırlatmaktadır Inönü. Bu hava içinde beklemek, ihtiyab elden bırakmamak, daha açıkçası maceraya heves etmemek gerekirdi diye başlamaktadır Paşa, söze.. «Karanhk bir durumda söylenenler ile bir aydınlık belırdiğinde söylenecekler birbirinden tabiatıyla farklı olur» demektedir tnönü. Meteorolojik yanılma, Ergin'sel yanılma.. Kim ne derse desin, yüce parlamentonun bazı sayın üyeleri O'nu «istenmeyen bakan» olarak nitelesin, kürsüden açıkJasınlar bu göruslerini, bendenız Maliye Bakanı Rüstempaşazade Salt Naci Ergip'i seviyorum.. Varsın Maliye olarak eli her daim ücretli bendenizin cebinde olsun, stopa] usulü vergi nedeniyle çalışmama değil de kazansıma kesinkes ortak olsun, seviyorum Maliye Bakanı Ergıni... Bir kere çok sevimli... Cana yakın özellikle gelirlerimize iş çevreleri falan da tutuyor, seviyorlar.. Geçmiştekl bazı Maliye Bakanlarma yüklenilen «yakıştırmalardan» çok uzak oldugunu herkes teslim ediyor.. Yıliardır Maliye'yi idare etmiş, küçük rnemuriyetten Bakanlığa kaflnr yükselerek gelmiş... Sonra r.e bileyim çok esprili... Tarih bilgisi de engin... Ömeğin Rüstem raşa'yı o hatırlattı bir konuşmasında... Ben Kral Kızıyım (Oynn 3. O Fikret OTYAM bizürn gibi süratle gelişnıckte olan bir ülkenin maliyesuu, üstelik bu maliyeyi yöneteceksin, yet mezmiş gibi bunca uğrası, canını acıttığın bir kesim vatar.daşı güldürmek için fıkralar, benzetmeler falan buiacaksın, bunları yerinde kullanacaksın... Az iş mi? Hangl Maliye Bakanı yapar bunu... Şu sıhirbaz mı nc Erhard' dan böyle birşey sadır otauş nıudur şimdiye dek? Siz duydunuz mu O'ndan bir fıkra? Tabii ciuymadınız, zira adam katı, gönlü şen değil.. Ama O'nun ıdare ettıği Maliye'de işler tıkırdı diyeninlz olabilir.. Evet olabilir, ama bizimkinde tıkır değilse hiç olmazsa Bakanırmz buna rağmen az gelirli, emekli, dul yetim, gszi, ücretli işçi ve de memur vatandaşlan bir nebze olsun tebessüm ettiriyor yahut katıla katıla güldürüyor ya.. Siz ona bakın.. Gerisi lâfu güzaf... Bakan şakacıdır dedim, bakmız en tatlı ve de taze örnegı, bütçe denk olmayabilirmiş, Mcteoroloji bile yamlıyormuş... Yani Meteoroloji uzmanlan «Bugün hava çok açık geçecek, ısı şöyle olacab» deyıp de hava inadına kapalı ve de yağrourlu olunca nasıl komik duruma düşüyorlarsa Maliye de hesabı iyi yapmayabilir demek isıiyor, açık sözlülükle... Yanl demek lstiyor kl, biz de insaruz, biz de yanlışhk yapabıliriz.. Örneğin ücretlilerden istediğimiz kadar vergi alabiliriz, ulusal gelirin bUyük bir îogunluğunu bunlann sırtına yükleyebiliriz. Zira bunlann aldığı para he) lidir, şu kadara şu kadar vergı dedik mi biliriz ki şu kadar gel;r çantada kekliktir. Hal böle böle olunca ne gerek var başka vergl, gelir kaynaklanna? Yalnız ne var kl meteoroloji işi çok dddiye aldıklanndan mıdır nedir, yoksa bilimsel verilere, gerçeklere daha mı ne sıkı sarıldıklarından, yahut kendilerini dinleyip ona göre düzen tutturacak halka daha acıdıkları için ml pek az yanılıyorlar. Yanl Maliye Bakanının gibi değil işler.. dediği ÜÇ MAYMUN KABARE TtYATROSU (Taksim, Sıraselviler Otel Keban altı 49 90 1 > Suavl « Süalpin • İKt KIZA BİR C1ZBIZ (Muzikal Kabare Güldürü sü). Pazartesi hariç. her ak^am 21.11, Cumartesi, Paz. 18^«, 21.15 Persembe, tenzilâtlı. Eh, sayın Maliye Bakanı bu yorumdan üzülürse, yahut meteorolojiyi bu az yanılma, çok az yanılma yönünden kıskanırsa, eh o üzulmesin diye bir kolaylık yapar, zatı devletlerini metea rolojinin başına getiririz, orada da yanılma oram böylelikle artar. Yazanın başında açıkladım, bendeniz Maliye Bakanım seviyorum bütün bunlara rağmen.. Bir şeyini de kıskamyorum, talihlni.. Sayın Bakan, blzim gibi değil tabil, bütçesini falan iyi yapıyor, tutumlu da ve bankaya oara bile yatarmışlar ve talihe bakın, bir bankanın ikramiye evi de sayın Ergın'e çıkmış.. Talih diye işte buna derler.. Bunu kıs kanıyor ve açıkça yazıyorum.. Korldorda bu talihli vanını naklettiler de Oyle öğrendim.. Talihi daha da açık olsun ne diyelim? NOT: (T> Bu talih işini, 12 Şubat 1972 Cumartesi günü saat tam 16.00'da sayın Maîiye Bakanı Sait Naci Ergin'e telefonla sordum, «Beyfendi böyle böyle dediler, size ev çıktı mı?» Sayın Bakan «Hayır» dedi •Yalnız hanima biraz para çıktı. ben mlktarım bilemcm. hanımın işlerine pek kanşmam. Bllirim tnlihllyim. talihli olmasam gazeteciler benl bu kadar sever mi?» NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: İnan, Aytaç (Yes. Yurtı, Yenı (Kuç. Çek.), Nur (Safrakoy); Gungoren, Emek (Osmaniye); Ömur (Kanarya); Merkez (Esenlerl. Yılmaz (Şirinevler) BESİKTAŞ: Nail Halit Tipi; Yeni Sifa (Ortakoy I; Bogaziçi (Be bskı: Cul (4. Levent) BEYOĞLU: Özler; Sebat; Emel EMÎNÖNÜ: Şafak; Peykhane (S. AhniEt); Esnaî (Süleymaniye): Mesır ıLâleli) EYÜP' Güven; Altıntepsi, Karhıepc, Istanbul (Bayrampaşa); Yeni (Rami); Sebat (Alibeyköyü) FATİH: Kutlar, Candemir, O . ğuzhan (Fındıkzade); Yeni S'fa (Şehremini), Merhaba (Samatya); Unkapanı GAZÎOSMANPAŞA: Yeni, Sajllk (Kuç Kdy) KADIKÖY. Şifa (Bahariye); Ver. da: Ddrtyol, Defne (Göztepe), Saynur (Kızıltoprak), Bostancı KARAKÖY: Yeni Karaköy KASIMPAŞA: Karadeniz SAHIYER: Tülin (B. Dere); Karadeniz (İstinye) SISLÎ: Göknil, Pastör; Petek; Dılmen, Gülümser (Mec. Köy): Gultepe. Çeliktepe; Yeni ttlmat (Okmev.) ÜSKÜDAR: Dogancılar, Nümune. Gumus; Hayat (Kuzguncuk); Ü m . raniye ZEYTJNBURNU: Koray USULDEN DONDU Eminsular ile ilgili kanun teklifi, kesiniik kazandıktan sonra, bir kısım Parlamento üyelerince usul yönünden açüan bir dava sonucu Anayasa Mahkemesinden döndü. Bu teklifin tartışmaları hatulardadır 27 Mayıs'dan sonra emekliye ayrılan eski subayları, aradan geçen süre içinde orduda imişler gi bi kabul ediyor, ve geçen yülarda alacakları terfiler üzerinden emekli aylıklannı arttırıyordu. İSTANBUL DEVLET OPERA VE YTP'NİH 12. YILI DOLAYISİLE GENEL BAŞKAN DOGftN MESAj YAYINLADI ANKARA. (Cumburtyet Bürosu) YTP Uenel Başkam Nihat uogan. partisinin 12. feuruluş yüdönümü nedeniyle vayınladığı raesaida. «Turk demokrasisinin seçirmiş oldn£n en kriıli bir devrede VTP'nbj yükseien vatanperver sesi, sağduyu sahibi vatandaşların harızasından silinmemistir» demiştir. Dogan. mesajında. Enm HüKümetıni eleştirmekte «Anayasa ile başlayan hifiintı» nın özerk kuruluşlar» vöneldigini öne sürmekte. bu arada Kıbrıs' takl son olumsuz eelişmelere de dikkati cekmektedir. BAKAN VE METEOROLOJİ Daha sonra Sayın Maliye Bakanı, acılar içinde kıvranan ücretlileri güldürmek için oıacak sık sık şaka yapar, tatlı fıkralar, benzetmeler bulur anlatır, yaratır bunları.. Kolay iş değil, hem I peret 3 perde Pazartesi; Salı : Persembe hariç, Çarşamba Cuma. Cumart 18.00: Pazar 21.30, Carsamba ci ırünüdür halk ve oğren ÖKLERE SAHİP OLMADIKÇ VATANA SAHİP OLAMAYI \Î(|R« H«V* «UVUTIERİNİ GÜÇUMDlRMt FMf • Bir nüfus daha çoğaldı Tiirkiye.. Parlamento muhabirlerinden Aydın Soysal'ın emeği sonuçiandı, ikînci çocuğnnn vatana millete kazandırdı.. Aydın bunu, basın bürosunda bilumum mesrubatla kutladı.. tkramı duyan geliyordu, basm bürosunun emekçilerinden llbeyi de durmadan not alıyordn kimin ne içeceğini.. Listenin artması özerine. bir arkadaş «Oldu olacak» dedi, «şu kulise çık, sayın parlamenterlere de sor ne içeceklerini..» Ve yeni Soysal, böylelikle masrara başladi şimdiden.. • Çeşitli komisyonlar bugünlerde hummalı bir çalışma içinde.. Meclislere sevkedildikten sonra ilgill komisyonlarda görüsülüp kabul edilen, ancak ge nel kumla sevkedilmeyen teklif ve tasarılar yeni kurulan komlsyonlar tarafından «tekabbül» ediliyor ve Meclise sevkediliyor.. • İzmir Milletvekill Lebit Yurdoğlu'nun eski Köy tşleri Bakanı epeydir sesi çıkmıyordn. Geçenlerde, 2. Erim Hiiküme tiniu yeni Toprak ve Tanm Reformu ön Tedbirler Tasansını Meclise sevketmesl, eskislni gerl alması üzerine çıkan tartışmalar nedeniyle kürsüye fırladı, eski komisyonun görüşünün belli oldağunu, bu nedenle yeni bir komisyonun kurulmasını savunurken, «Zaten Parlamentonun bu. yük bir kısmı reformlara karşıdır» deyiverdi.. Ve ortalık kanştı, «Değilseniz de on yıldır ne> den yapmadınız?» dive seslendi APIilere. • Geçen hafta Parlamentonun en gönlü rahat kişisi muhak kak CHP îzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'dır.. Asutay ve arkadaslan uzun uğraşılardan sonra Sosyal Sigortalar Kunımu'nun eczane açmak ve ilâç fabrikast kurmak olanağını kapsayan teklifi kıl payı kurtardılar, gerçekleştirdiler Bendeniz de kendisi hakkında bu Bılmdigı gibi, iTTP'mn parlakonuda yazı yazdığımı, son bölümentoda bir tek milletvekili münü hemen düzelteceğimi nakle dince «Sakuı haaa Otyam» dedi, •Altına bir not koy. Baknna bunu sordum, anlattım. fsen söyle14 ^ııhat Zilhicce 28 . yene değil. söyletene bak) deyiver, çıkaroıa» dedi. cz ir ıc Ben de •İnşallnh çıkar» dedim, *f o 1 srtilüşerek kapattık telefonlanV 6.U 12.2» lS.aj 17.4i İH K 5 18 tj) Saym Bakan saat 16.30'da telefon etti, «Simdl hanıtna sordıım, 1 15 S.48 »41 1Z.U) 1.32 11 sa t bundan yedi «ek'Z sene evvel hir 5T eikmıs. tstanhnl'un ozak hlr «emtindeyml», evl almnmıs. yerinc oanı almıs, o da otnzbln tiraymış, tashih ederim» dedi. t PAKAUA t lAMANia rırnjM» Ve ilSve etti: •Darısı bana..« t ÇAfit>A9 rOPLUM. 11 I lî i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog