Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA DÖBT: :CUMHIJBİYET 14 Şubat 1972 Y z n ORHAN ao : KOLOOLU Soylular Borsasında Cengiz Han'ın torunu Paris'te OsmanoğulHlCHIl CtNCISKHAN larından bir çoğu yaşıyor. Bunlar bazı es ki gelenekieri hâlâ devam ettiriyorlar, ancak soyluluk borsası oyunlarında çok başarılı oldukları lCanh rm*ı>*n> katılmaması için kendileriai Gotha Almanağı ile garantiye almış olmalanna karsılık birçoğumın da piyasa oynnlannda hayli hareketH oldukları gorulüor. OzeUikle Bolsevik Ihtilâlinden kaçmış Rus \e Kafkas asillerle, Italyan Kontlan. MIŞEL CENGIZHAN ATASI CENGİZ HAN İLE BİRLİKTE.. bir masada oturuyorlardı. Bir başka Doğulu asıl, bir Iranlı onlan gorünce yerlsre kadar egıl dı ve etek optü. Bu davranışta ben Doğulu bir abartma bulmak tan kendımi alamamıştun. Aynı davranışa, Osmanlı aılesımn çoğunluğu şırndi Parıs te bulunan bıreyleri arasında da rastlamak mumkun. Kendı aralanndakı kıderrı sırasına o kadar saygıhlar ve byle derinden «Sultan » diyerek birbırlerim selâmlıyorlar ki, Molıyer bugun gelseydı hjç şuphesız veni Mamamuşı tiplerl yaratırdı. Cengiz Han'ın gayet kötü bir kopya tablosu ıle aıle armasını (') canlandıran tablo. Bır de estace olduğu farkedılen bır ağız lık vardı. Neyse ki, insaflı davrandı da «Bu da Cengiz Han'dan kalmadır» demedı. Sadece yuz yülıkmış. Evın satıla satıla içınde başka bırsey kalmamış hıssını veren bır hali vardı. Bır ara yazdıgı kitaptan (YurUyen lmparatorluk) bahıs açtı. Beşbın tane bastık, ancak 2600'ü satıldı» dedı Gerı kalanlarıni zıvaretçılerıne hedıye edıyormuş „ Kendım tanıtmanın bır yolu . Hemerı bana da bir tanesıni lmzalajıp verdi... Sonra asıl konuya dondU: AILE ARMASI «Uluslararası yakınlaşmayı gelıstırmek ıçın tunstık, artıstık, kulturel sergıler, konferanslar duzenler, ulkenızin tanınmast ıçın her turlü yardımı yaparız Sıze fazla yuk de olmaz, az bır bedelle herşeyi hallederız. Hem sız yabancımız da değılsinız, ne de olsa Turklerle Mogollar kardeş sayılırlar» Aynca, elıme ikl davetıye tutuşturdu. Bınncısı Televızyondakı bır programla ilgılıydı. «Sovlulann Torunlan» adını taşıyan programda konuşmak üzere Prens aavet edılıyordu, Bunu soylulugunun bır delılı olmak uzere bana gostermıştı îkıncısi «Yalnızlar Kulübümln» bir çagınaıydı. Cengiz Han'ın yasayan son torunu Prens Misel, Cengız Han'ın dedesının Aşk Hayatl konusunda yapacağı konuşma ıçın bır davettı. Konudan daha ılgınç olan davetıyenın eltındakl notta«Konferans vesılesıvle Prens cYuruyen tmparatorluk» adh yapıtını ımzalayBcak» /kısacası satacak demektır) «Konferansa katılma beş frank tır» (Turkçesi hedıyesi 15 lıra). Doğulu soylular MIŞEL CENGIZHANIN KARTVIZITÎ milletten ürtidar dusükleriae oralarda rastlanır. Gerçekte bu bir çeslt borsadır. Soyluluk finvanlanıun aJınıp verildiği, değerlerinin düsüp çıktığı, a n ve talep kanunlanna före muameleje tabi tutulduğu yerler. Bir kısım soykılan n aralanna halktan kisiler söylenemez. VRCPANIN baa bByük sehirierinin basbca görevlerinden birı tahttan indirilmis, ya da ülkesinden çıkanlmıs hukümdar ve asillere barınak olnuktır. Doğudan, Batıdan, her ırktan, her  U lKTtDARSIZLARIN, Avrupa ülkelerinde hâlâ iktidarda olanlann aksıne, ünlerını ve kışıhklerını koruyabıl mek, halktan, sokaktakı insandan daha ustun olduklan sanısını devam ettirebılmek içın ozel bir davranışa devam ettikleri dıkkatten kaçmaz. Hıç şuphesız Prenses Margaret davranışlarında çok daha rahattır, îsveç Velıahtı daha rahatlıkla seks konularında açıklamalarda bulunabilır ve nihayet HoUândalılar balk tan kışılerle üıski ve aile bağlan kurabılırler. îktidan kaybetmlşlerin birbtrine saygıdaki asırılığmı ılk kez on yıl kadar önce Parkotclde Ebrmüştüm Eski Mısır Kral ailesınden Prens Mehmet Alı ıle eşı OsraanoğuHanndan Hanzade B Osmanoğulları UNLARIN Cumhunyete ba» ülıklannın yuzeydekı ıkı gostensi olan 29 Ekım ve 10 Kasım anma torenlenne katılrnayarak kendılermı asıllıkten yedeklığe duşuren Mustafa Kemal'e karşı dırenç gosterdıklerinı bazı kımselerden ışıttım Eoğrusu iddıaları kesınlıkle doğ rulayabılecek durumda değılım ve sadece soylenenlerin, pek ınanmadan yalancısıyım Buna karşılık en k'.demlılen, ya da aıI?run başı durumundaki Bavan Selçukun (oradakılere gore Selçuk Sultan) 10 Kasımda Ataturk' ün resmıni süsleyen çıçeklerı kendı ellenyle duzenledığını gorenler anlattılar. Osmanogullarından biri ile göruşmek fırsatı bana çıkmadı, doğrusu bunu aramadım da. Turkıye yonunden sovleyebıleceklen çok ılgınç şeyler bulunabıleceğıne ınanmıyordum. Hoş iddıalı ve yıiksek perdeden konuşanları da pek yok Aralannda geçım ıçın barlarda kemancılığa, ya da zengın Ingıhz dulu avlamağa başvurmuş olanlar da bulunmasına rağmen çogunlugu ağırbaşU bir hayat sürmeyi becennış ve benhğini kaybetmemeve dıkkat etmiştir Soylular Borsasında açık artırmaya çıkan hıç Turk yok m u ' Pek yok galıba, ancak vasıtalı bir Türklüğünü llen sürüp işın ticaretıne yönelmış olan'ar hiç yok diyemeyiz Vereceğim drneğın gerçekte ciddıye almacak bir tarafı yok ama, Soylu Borsası cambazlarmın gerektıgınde ne denlı ıhşkıler yarattıklanm nerelerden para sızdırmayı plânladıklarını gostermek bakımındau ılgınç bir ornek. YAR1N: Batılılarrn tek taklit edemediği. Göbek dansı B MALKOÇOÖLll • ÇALINAN TAÇ : Yonm vejixertî AYHAN 84$ÖĞttf Yazan: 107 FAİK BAYSAL 2 # H METl POe Annesinln scslne benzctmişti. Hcmen başını çc\irip baktı Ortada ne annesı, ne Muammtra ne de Marv \ardı Koridordak! lâmbalar sallanıyor, du\arlarda acayıp şekıller o>naşıp duruyordu. Yenidcn koşmava karar \erdığı bır sırada alev alan bir uçajhn bıtişık sokafa duşmesı.vle olduğu verde kal dı. Arkasmda demıri kescn bir testerenin çıkardıği sese benzcven bir duduk sesi duydn. Gidıp gitmemek arasında bır sani>e kadar bocaladı. Islık sesi gittikçe yaklaşı>or. kulaklarının zarı patla>acak nıbi oluyordu. Sesın kesilmesıyle birlikte pansıyonun havaya uçması bir oldu Geç kalmıştı, uzerıne yıkılan kapı kemerinin altmdan bir sure kurtulmaya çalıjtı. Yuzu gozu kana bulanmıştı. Bacağının birini kurtarabildi, oteki bir türlu çıkmıyordu. Kar gorlerinin içıne kırmızı kırmın »ağıyor. " 4u. tkTuçak geçti, mıtralyozlerijle bahçcyi taradı. Kurşunlardan birı kalbine gırıp orada kaldı. Son bır çabayla elinı sığmağın bulunduğu tarafa uzattı, sonra başı yana duştu \e kaskatı kesılıp kaldı Biraz sonra kar her şeyi orttu'. Uçak ve mit ralyoz sesleri ya\aş yavaş uzaklaşıyorda. ••• Çikolata rensindeki kayalarla öriılmüs, çok ge nij, de\ bır kubbe.M andıran ta\andan aşağıya tcrs donmuş şevtan minarelerine benzeycn pembe pem. be sarkıtlar uzanmıştı. \ra sıra bu sarkıtların ucundan kocaman kocaraan ayak izlerinin bırbirlcrine karıştıklan bulgurumsu sarı bir toprakla ortulu yere kedi gozu parlaklığı \c irilığindc bir sıı dnmlıyor. arkasından bir sure boşlukta çelik bacnklı birl koşar gibi oluyordu. Oışarıda kajalıkların sı\ri uçlannda ıslık çalan sert kuzey ruzgarına \c gun lerdir hiç durmadan jağan kara rağrnen içerisi oldukça sıcaktı, hafıf nemli ha\ada hoş bir kukıırt kokusu \ardı. Orta yerde, kalın ağaç dallarmdan yapılmış bir masanın ustünde buyiık bir gaz lâmbası yanıyordu. Kajalardan yontulmuş çıkış nıcrdı venlerinin başını ellcrinde makineli tufek oian iki nobetçi tutmuştu. Yuzlcri kapkara sakallarınm için. de kavbolmuş olan bu iki asker hiç kımıldamıyor. hattâ birbirlerine bile bakmıyorlardı. tri golgeleri sağ tarafta koyu kırmızı bir perde gibi >ükselcn kayaların ustune vurmuştu. Orada burada arkalık. sız sandalyeler goze çarpıyordu. Bir koşc>c kocaman bir hasır genlmrç, hasırm sol yanına da mermi dolu sandıklarla >epyenl birçok sUâh birbirinin üstıine yığılmıîtı. Burası bugune kadar gizli kalmıs, Balkanlar'ın en yüksek noktasında bulunan bir mağaraydı. Dağ zirvelerinin ortasından gcçen ve geniş asfalt bir caddeye benzcyen bir yolun derin bir uçuruma bakan en üst ucundajdı. Burada gokyuzu jeryuıune her yerde olduğundan daha yakıııdı, Insan buttin kış bir bulut denizinüı içinde >uzcn kayalıklann arasında yıiriirken ayakları yerden kesilmiş gibi oluvordu. Yazın da bunun tam tersi olur, bulutlann yerini ovadakınden çok daha parlak ve ki olan yıldrzlar alırdı. Fakat «ülel hava çok uzun sürmez, E>lül girer girmez bülün yüdızlar kar kesilir, jarım saat «çtade de her tara( bembeyaz oluverirdi. Hemen hemen lonsuz de. nebilecek bir kışın hukum surduğü bu bol^e gizli bir orgut karargâhı için bulunmaz bir yerdi. Yollan iyi bilmeyen bir kimsenin burayı bnlması imkânsızdı, saldınya geçen her çeşıt motorlu araç da dağın eteklerlnde kalmaya mahkumdu. Mağaranm bulunduğu yerden burun bolge çok iyi gorulebiliyor, anayollar kolajlıkla ateş altına alınabılıyordu. Hele koylerin ve şehirlerin çok uzak olmayısı isleri daha da kolaylaştınyordn. Türk Divisia'ııın Cengiz Han İRGÜN Sen nehrı boyundakı bukınıstlerde (elden dü> mus kıtap, gravur ve benzerlerını satanlar) dolaşırken elıme Cengiz Han soyadh bırinın Yüruyen Imparatorluk (L'Empıre Mouvant) adh yapm geçmış ve bır başka gün de hiç beklemedıgım bır anda yazan karşıma çıkmıştı. Altraış yaşlannda, kabak kafalı, Mogolluğu gozlerinde hissedılen birıydi. Ben de sizden sayılınm, dedl. Enınde sonunda kan akrabalıgımız var. Sonra kısaca Cengiz Han'a kan damarları yoluyla nasıl ulaş tıgını anlattı: «Cengiz'ın sekız kansı ve bilinen 300 canyesı vardı. Mogol törelerı uyannca doğdugunda her çocuğu ılk kansına teslım edılır, bütun evlatlarıran eğıtımiyle o ılgılerurdi. Eğer Jeometrik artışla hesaplanırsa bugün yeryüzunde Cengız'in mılyonlarca torununun yaşamakta olduğu soylenebıür. Onaltıncı yuzyılda Rus Çan Korkunç Ivan Astrakanda son Mogol ordusumı yendığı zaman başlannda Kiril bulunuyordu. Mogollardan bazılan Hnstıyan olmuştu, Kirü de bunlardandı. Batunun torunlanndan olan Klnl, Çar Ivan'a dayanmağa imkân olmadığıru farkedince savaşsız teslim olmayı tercıh ettı. Çar da onu mükâfatlandırmak içın kendısıne asalet ünvanı verdı ve ismmı Soylular kltaplarına geçırttı € Fahametlu Prens Kinl Cengiz Han » Aıle erkek çocuklardan Ondokuzuncu yuzyıla kadar surdu. Cengiz Hanlarm son erkeğı de olunce tek bır kız kaldı. Kafkasya'da oturujordu. Prens Enstov üe evlendı. Çar Üçuncü Aleksandr aüenın ısmi sonmesın dıye Erıstov Cengizhan ismmi kullanmasına ızm verdı. BUyük Annem Marı Eristov • Cengizhan Gürcü imiş, benim annem ıse Fransızdı. Cengizhan ısmıni daıma kullandık. Benım de uç kızım var, onlar da evlenırken ısımlerıne Cengızhan'ı eklemek ıçin lzln ısteyeceklerj» Bu gerçekler karşısında insanın ağzının açık kalmamasına :mkân yok. Gunun bınnde boylesıne yakın bır akrabanız karşınıza çıksa sız olsanız ne yaparsınız? B DİŞİ BOND yonetim merkezi olarak burayı seçmesi çok yerinde olmuştu. bugune kadar japtıklan aramalarda Ncniç \e Mıhailoviç kadar Almanlar da ellerl boş donmuşlerdi. Bu da mağaranın Turkler'in gbzıinde efsanelesmesine yol açmıştı. Gittikçe yaygın Iaşan bir lnamşa göre de burayı Tann koruvordu. Bu karargâhm bir adı da Vatra, yanl Ates'ti. Bu atesin sonmesi IMıhailoviç'in zaferi deraektl. Bu nedenle her Turk elinden geleni yapmaktan kaçın mı>or, Vatra için seve seve blıimtt goze alıyordu, Butun orguttckilcr kendiliklerinden Balkan'a çıkmış kişilerdi Varuşmaya katılan kadın ve kızların savısı da durmadan artıyordu. Bu bir olüm kalım ^avası^dı, da^anmasını bilenin yaşanıaya hakkı ola caktl Ne .yazdc kl bütıin djlnjada kuvy*t kanunIan >ürürluktcydi, bunlaruı uygulanmasindan ya na olma>anlar bile silâhlannı konuşturraak zorundajdılar. Vatra'ntn saflarmda çarpısanlar da baska bır şey yapmı>orlardı. Her birisl zorbalaruı almaya çalıştıklırı bir hakkın savunucusujdu, hiç birl sı Balkan'a kan dokmek gibi bir sapık tutkmıluk uğruna çıkmamıştı. Mağaranın çıkış merdivenlerinin başını tutmuş olan iki nobetçi de aynı yolda juruyenierin başmda gelcnlerdendi Sabahtan berl ağizlarına lokma koymadıklan halde bir davaya inanmıs insanlann kmlmaz azmijle titremeden n\akta duruvorlardı Bu kutsal gore\lcrine daha yıl larca oldukları yerdc hıç kımildamadan devam ede cek kadar guçleri vardı. Çocuklanna ne toprak ne ev, fakat olmez adlarını birakacaklardı, bunun gururuvla da Vatra'jı çcviren sarp kayalıklar gibi dimdiktiler. Merdı\enin jukansmdan birtakım konuşmalar \e a\ak sesleri dujunca hemen toplandılar, makinelılerıni goğuslerinin onunde yere dikc\ tutarak hazırol durumuna geçtiler. Biraz sonra a\ak sesleri daha da vaklaştı, kardan bembeyaz olmuş dokuz adam birbirinin arkasından nobctcileri sclamlıyarak içeri girdi. Bunların beşi askerdi tçeri gircr girmez koşarak mcrmi sandıklarının onune girtiler. orada siraya girip goz lerıni bir noktata dıktilcr, hiç kımıldamadan bekle meye başiadılar. Kafıle\i getiren dijer askerler içe rı Kİrmcmis. hemen eeri donmuşlerdi. Gelen dokuz kişiden dordıi de Hatipovıç, Selmanoviç, Dcmirci IsmailOMÇ ve Turk Divisıa'ya en bu>ük yardımı ^apanlardan biri olan Kcrimoviç'ti. Vatra'nin ortasına gelince bir sure durdular, sonra masaya ge çip karşılıklı oturdular Hemen hemen hepsi de aynı biçimde givinmişlerdi. Dışı kalın kumaşla kap lanmıs içi kürklıı bir palto. si>ah kalpak. butun yuzu koruvan jun başlık, beyaz jiınden örülmüş uzun bir bovun atkısı. vine içi kbrklü bir aveı poturu. su gecirmeyen muflonlu çizmeler bu Türk ilcrl gelcnlerine nıitolojık kahramanlanna yakışır birer dev görüntüsu vermişti. Bir sigara yaktıktan sonra ilk sözii Hatipoviç aldı. Balkan'ın daha da toklaştırdığı sesiyle birleşen keskin bakışlan fazla knnuşmasmi gerektirmeyecek kadar güçlii ve etkileyici\di Meselevi eerçekçi bîr scıdan ve askerlere yakısır bir soğukkanlılıkla kendisini nefes almadan dinleven arkadaşlarınm gozler! önfine sermcıc başjadı Hepimizi çok zor imtihan günleri bekliyor. Yalnız mcseleTe girmeden önce Turk Divisia'nm sorumlu bir komutanı olarak başarılanmızm azım "(anamıyacak kadar biıyük olduğunu söylemelivim. Düşmana her yerde çok ağır darbeler indiriyonn. TİFFANY JONES MALKOÇOGLU 60.000 lon Çimenlo veya Klinker Naklettirileceklir 1 1972 yılında. Bartm veya Zonguldak cıvanndan yapılacak ihracatta 60 000 ton çimento veya klinker mezkur hmanlara nakıl ve gemı içinde ıstıt yaptmlacaktır. 2 Bu Işin muvakkat temınatı 50 000, TL., kati teminatı Ise 100 000, TL dır. 3 Şartname mesai saatlerinde fabrikamızdan temm edınılebıür. t Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbı olmayıp ihaleyl yapıp vapmamakta veva dıledığme yapmakta serbesttır. 5 İhale 25 21972 Cuma gunu saat 15.00 de Şırketımizde kapalı zarf suretıyle yapılacaktır BARTIN ÇtMENTO SANAYlt T.A.Ş. (Basın: 11186) 1032 GARTH GABTU, CAM SABETIMVAtt Borsa oyunları OYLULUK tutkusunun bu en guzel örneğınm, Sovyet Ihtılalı. Mogollar ve dığer •arıhî konularda şaşkınhk yaratan fıkırleri var. Pans dolaylanndaki (Neuılly Sur • Seme) snalan dokıilmuş evınm butun mob.Iyalan kırık salonunda sıkı sıkı sakladığı :kı tablo mevcut. S Ufanbul Telefoıt Başmüdürlüğünden Büdirilntiştir KÎTAP HALİNDE ÇIKTI İıtfikam Yemini Kandılll sahasmda 63 ile başlayan Bebek telefon numarası Ile çalışan telefonlann, jeni açılan ve 32 İle başlayan Kandilli Santralımi7dan çalışmaya başladıkları sayın halkımıza duyurulur. (Basın: 11202) 1030
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog