Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

14 Şubat 1972 :CUMHURİYET Tf»X>T» \JV DIS HABERLER Moskova Avrııpa Konferansım mMBURG, (a*.) îngıllz Dısışlen Bakanı Alec DouglasHome Hamburg'da yayınlanan Büd Am Sonntag'a verdığı mulâkat sırasında Sovyetler Bırhğı'nı bır Avrupa guvenlık konferansı duzenlenmesını gecıktırmeısle suçlamışür. «Biz ve NATO'daH möttefik. lerimiz Berlin anlaşnıası yururlüğe girer gınnez bır Avrupa güvenlık konferansı duzenlenmesi ıçin çok taraflı göru^melere hazır olduğumuzu açıkça bclırttlk» dıyen Douglas Home a gore Sovyetler herşeyden once Moskova ve Varşova nın Batı Almanya ıle yapmış olduklan anlaşmalann onajlanmasında dırenmek tedjtler Doug/os Home Rusyayı suçladı: jeciktiriyor Bağlantı yok Douglas Home, Berlin konusundakı anlaşmayla Bonn Varşova ve Bonn Moskova anlaşmaları arasında hukukî bır bağ bulunmadığını belırtrtuştır. Douglas Horae, bır Doğu Batı Konferansından neler Dekledıği sorusuna karşılık şunları soylemıştır «Konferans Doğu ıle Batı arasında hareket serbestısini \e fikır ve bılgi alışverişini arrtırabüir ve Doğu ile Batiyı ajıran yapma engelleri bır yana atarak kulturel ve sosval alanlarda daha \akm bir isbırüğinı sağla\abıBr» ROMA, ( M . ) B. M. Gıda ve Tarım Teşkılâtl (FAO) tarafından yayınlanan bır raporda behrtüdığıne gore, 30 yıl içınde yeryuzunde su son derece az bulunur bır «meta» haune gelecektır. Raporda, bu buyuk tehlıke Ue en fazla karşı karşıya bulunan yerler ise şu şekılde sayılmakta dır Bırleşık Amenka, Doğu ve Batı Avnıpa'nın Hindistan, Arjantın, Brezılya ve çevrelerı Su kıtugının, avaı zamanda lnsanlığın gelışmesınde başlıca engellerden bınru teşkıl edeceğı belırtılen FAO'nun raporu bu yılın sonunda Stockholm'de toplanacak olan BM. çevre sorunları konferansına da sunulacaktır. Gıttıkçe daha vahım bir hal alacağı raporda kaydedüen susuzluğa çare bulmak amacıyla ortaya atılan çeşıtlı tekUner arasında uzmanlar, bır Yunanlı tarafından yapılan teklıf üzennde durmaktadırlar Yunanlı şehırcıhk uzmanı Konstantm Doksıadıs'm teklıfi susuzluğa çare bulmak uzere dunyayı, «kırsal bölfeler», «tarımsal bölgeler» ve «şehırler» obnak üzere uçe ayırma esasına dayanmaktadır Doksjyadıs, şehırlerın denız, gol ve ırmak kıyılanna kurulmasını ve buralarda yaşayan halkın su ıhtıyacmı denız, gol ve ırmaklardan, gıda ıhtıyaçlannı ise ctarımsal alanlardan» sağlamalannı teklıf etmektedır. 30yıla kadar dünyada büyük bir su sıkıntısı olacok milyoıı iistüne nıilyon 1972 yıluıda tanı Susuzluğa çare Ancoİtalya'da deprem İtalya'nm 10 bin nutusluüstuste na şehrınde dört gün mevdana gelen yer sarsıntılan şehir sakinlerinın Kızıl Haç tarafuıdan kurulan çadırlara taşınmasına vol açraıştır Resımde deprem felâketzedelerı Kıııl Haç tarafından dagıtılan jemeklennı alırken gorulnyorlar MİLYOM ZIRAAT BANKASI Laird: «ABD .savunma giderlerini arttırmahdır» PHOENtX (\rizona), ( a a ) Savunma Bakanı Melvın Laırd, YENI DELHİ, (a a) Resmi kaynaklara gore, Kasımda duzenleneTıcaret Odasında yaptıgı konuşma sırasında A B D 'nm onu ceğı açıklanmışken 1972'ye ertelenen Hınt Japon ıküı goruşmelen 23 muzdekı 20 yıllık surede bır Mart gunlerınde Yenı Delhı'de yapılacaktır. Goruşmeler Pakıstan ıç savaşı • • I I » ! \andan kendı savunma harcamaDlharil6N8 larım arttırırken, bır yandan da sırasında on mılyon kadar Pakısmuttefıklerıne karşı asken yu tanlı multecının Hındıstan'a sığın. Dalrietan'rlalr! kumluluklennı gemşletmesi ge masından doğan durum nedenıyraKISian QaKI rekngını soylemıştır. 3nm ^'^ ^ ^ Bengalli azınlığın Laırd e gore A B D 'nln karşı irtefeS' karşıja olduğu guçluk Sovyetle1970de Tokvoda yapüan son deâİStİrİllTieSİ rm son beş >ılda savunma har. camalanna hız vermıs olmala toplantıdan bu \ana Japonya'ji İSt6n6Cek rından doğmaktadır Bakana go ılgılendıren ıkı konu ortaya çıkTENİ DELHt, (»A.) Bangre, A B D , Guneydogu Asya'da mıştır Hindistan Sovyetler Bır20 mılyar dolar sarfederken Sov lığı dostluk antlaşması ve Bangla ladeş makamlannın, Bangladeş' tekı Muslıiman Bıhan azınhgı yetler bu bolgede sadece 1 mıl deş Devletının kurulması Yem Delhı'dekı dıplomabk kay Ue, Pakıstan daM Bengallılerden jar dolar kadar sarfetmekteydı Sovyet Savunma odeneklennın naklara gore Bangladeş Devletı meydana gelen azıruığm karşıgerıye kalam ise, arastırmalara nın kuruluşu Japonya'yı ıkı yön lıklı olarak değıştirilmesınl Pave savunma sıstemının daha den ılgılendırmektedır Bu gehş kıstan makamlanna resmen tek modern duruma getirılmesl ça meyle Hınt > anmadasında kuv lıf edecekleri, Yeni Delhl'dekı vet dengesınde değıjıkbk olmu} ıyi haber alan kaynaklar taralmbalarına aynlabılmekteydı \e Asja'nın en genç devletı olan dan belirUlmektedır. LiSrd, şoyleüfevira etmiştir: "Tî^fiılyon lıüluslu BanglBdeş'te Bu konudakı Bangladeş tekli«Sovyetler, Polarıs tıpi deni» ı^S»V>fet! nufuzu artmi|tır \ finın Başbakan Şeyh Mucibur altı progTamını uygulamava buBılındığı gıbı Japonya Bangla Rahman'dan geldiğı ve Pakıstan gunku bızla devam ederlerse bız deş'ı tanımıştır. makamlanna, BM Genel Sekrebir tek Polans yapamadan bu Goruşmelerde Japonja'nın Hin tıpte 65 denızaltıya sahıp olacak dıstan'a ıktısadi yardımı ve ikı terinm gezıci temsılclsl Wınspelar. Bugun Sovyetlenn elinde 42 ulke arasındakı tıcaretın çok yotı are Gıuccıardl aracıhğı Ue iletija da 43, Amenka'nın elinde ise luleştınlmesı konuları da ele alı leceğı Fransa Presse Ajansı tarafından bıldirılmektedır. 41 Polans vardır.» nacaktır Hindistan Japonya görüşmeleri 2 Martta yapılacak Urail, Fransa ile Mirage uçakları konusunda anlaşıyor KUDUS (aa) tsraü'ın, Fran sadan satın alacağı «Mitage» uçakları konusunda Fransız Hukumcü Ue anlaşmak uzere olduğu bıldirılmektedır Israıl Hukumetıne yakın kavnakların \erdıklerı haberlere gore îsraıl kabmesı, bu konudakı anlaşmayı ımzalamağa Buyukelçı Ben Nathan'ı yetkılı kılmıştır Ayrıca Israıl Hukumetı Sozcusu de, bu konuda meydana gelen gelışraelerı dun yaptıgı açıklama ıle doğrulamış, ancak ayrıntılı bılgı vermemıştır tsraılm, 6 gün savaşının başlamasmdaç once^Fransa'ya ısmarlamış* olduğu tlkat »savftın patlak v»rnîp»r ü?«fine, frap^ı'nm teslfm etmekten vazgeçtığı Mırage tıpi Fransız yapısı savaş uçaklarının, Fransa tarafından ye nıden satın alınması konusundakı goruşmelerı Israıl adına, îsraıl'ın Parıs Buyukelçısı Asher Ben Nathan >urutecektır. CBa<ur 11034) 1038 (otomatik sıkıcılı) Peşın: 3 1 5 0 lıra (veya ayda 215 iıra taksitle) Türkiyede en fazla satın alınan bu çamaşır makınası • 4 Kilo kuru çamaşın bir defada yıkaı • Çamaşın yıpratmaz, duğme koparmaz, ezmcz, burmaz • 4 Cazip renk: mavı, pembe, san, beyaz ARY9 (santrifüj kurutmalı) Peşın: 3 6 7 0 lira (veya ayda 2 5 0 lıra taksitle) • lleri ve modern bir çamaşır makınası • Çift kazan, çıft motor • Paslanmaz çelık kazan T • "Pülsatör Per\ ane" sistemli \ıkama tekniğı • Otomatik zaman saati kumandalı • \uksek kurutma devn • 4 Cazıp renk: mavi, pembe, san, bejaz (santrifüj kurutmalı) Peşin: 3 6 7 0 lira (veya ayda 2 5 0 lira taksitle) arkadas üçü de birbirinden baskm, birbirinden maharetli. üçü de çok gösterişli. üçü de ev kadınının çamaşır derdine çare. Sizi bekliyorlar bayide. Gidip bir görün. Hangisi işinize geliyor, içinize siniyorsa, onu götürün evinize. ARÇELİK Çamaşın yıkıyan, durulıyan ve utüye hazır hale getiren bu çamaşır makınası • îki kazanlı ve iki motorludur. • "HydroBrasseur kanştıncı" sistemi ile mıicehhez ileri vıkama tekniği • Kirı toplıyan ve sabun tozunu dokulann arasına tam yayan çıft fıltre tertıbatı • Yıkamıya kumanda eden zaman saati 9 4 Cazip renk: mavi, pembe, san, be\az ARY8 Genel Satıcıları: BEKO TİCARET A. Ş., Tel.: 49 00 39 BURLA BİRADERLER ve Şsı., Tel.: 45 52 00 MEMLEKET ÇAPINDA SERVİS.VÖ HAKİKİ GARANTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog