Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA ffil: sCUMHURİYET: 14 Şubat 1972 ni XIX. Tüzyü, o zaman altyapı ve ulaşım siste mi daha ziyade denizyollarına dayanıın dünvada, raakina inkılâbmuı getirdiği makinalı sanayi sisteminin, Batının belirli ülkelerinde meıkezlejmesi asn oldu. Bu sistemin üstünlüğünu teskil eden bol ve ucut sanayi mamulleri de, Asya ve Afrika'nm el tezgâh sanayflni yıkarak, bu ülkeleri sanayisizleştirdi. Neticede: Çin, Hint, İran, Tiirkiyc. Kuzey Afrika ülkeleri, sanayiden yoksun memleketler haline gelerek, sanayii elinde merkezleştiren Batı ülkelerinin iktisaden, sömürge ve yari sönıürgeleri haline geldller. Bu sömürge ve yan sömürgelerin «lünya ekonomisinde yeri, Batının sanayi' mamullerine pazar olmak ve oralara hammadde yetiştirmekten ibaret kaldı. Sömürge ve yan sömürselerde limanlar. içeriye doğnı uzanan demiryollan, yalnrz bu maksat Için tesls eâildiler. Arna Batının bu iktisadi mutlak hâklmiyeti, yalnız iktisadi sahada kalmadı. Çeşitli ticaret anlaşmalan, yabaneı imtiyazlar, ycniden geliştirilen kapitülâsyonlarla, aynı zamanda bir siy»sî kontrol sistemi altına da alındı. Malî dhazlanma ve malî cihazların. meselâ son Osmanlı tmparMorlueunda oldoğıı gibi, yine Batı maliye ve hazinelcrinin elinde oluşu, Doğuda devletleri de, Batının verıliŞi boırlarla memurlanna maaç veıebilcn borç köleleri, borçlu vassallar haline getirdi. Bizim XIX. Tüzyıl ikti<iadî ve siyasî tsrihimizin mihver oluşumu budur. Kısacası hem Batıda kapitalizm, hcm bir tarafm diğer tarafa kayıtsız sartsız tâbiyeti demek olan dünya kapitalist ilis kileri. böyle kuruldu. Ve Avnıpa XIX. Yüzyüda, dünyanm merkezi haline geldi. Burada Avrupa dediğimiz zaman, XIX. Yüzyılın, İngiltereden Rusya'ya kadar, bütün iktisadi güçlcrini almalıyız... Yüzyıl D ÜNYANIN MERKEZİ: X I X asn oldu.Balıda, metropollerin teşekkülü Ya DOKUNULNAZLAR ve ARİSTOKRAUAR! Şevket Süreyya AYDEMİR ilk memlekertik. Bu ağrüar içinde, çok dikkate defer kıvranmalar gecirdlk. Ve sonunda sistcmimiz, karma ekonomiye dayanan bir iktisat nizamında belirdi. Bu konuda. dalıa iyi mi oldu. daha fena mı oldu diye bir tartışmamn yeri burası degildir. Ama sunu da belirtelim ki, sosyal toplum gelişme ve şekillcşmelerinde, ancak teleolojik, yani gâiyet mânası taşıyan yorumlamalar değil. tarihî şartlar ve kanunijctlere dayanan sosyockonomik determinizm rol oynar. lişmelerjn hangi kanunlan getireceği hakkuıda şimdiden bir şey söylenemez ama, ijçi sınıfının kayıtsız sartsız istismaruıa ve iş kanunlanuuı kısırlastınlmasına, her halde gidilemiTecektir. Fazla olarak bu sefer, ziraat işçileri de ücretlerde kanunlulak nizamına bağlanacak, hattâ Cinaf örgütlesmesi kesinlesecekür. O halde Türkiye'de sermaye birikmesi, Hcarî sermayelerin sanayi sahalanna akışı, kısa vâdeli sermaye piyasası ki, malî oligarşimizin tükenmez kaynağıdır yanında, urun ^âdeH sermaye piyasasmın teşekkülü, sanayi sahasında merkezleşmeler, hanfl kaynaklara dayandırılacaktır? İşte şimdi biıde. bu kaynak tektir. Dokunulmazdır. Kutsallık dereceslnde korunur. t'stune bizzat kanat gerilmiştlr. Bu tek kaynak da, dıj pazarlara dayanarak sermaye biriktirmek ycrine, iç pazarın ölçüsüz işletilmesidir. Bu mekanizmanın özündü, temelinde. sisteminde ise. gcne tek hir unsur yatar. O da. eerek ticaret. gerek sana>ide, kâr hadleri mekanitmaadır. Yanl kâr hadlerinbı ölçüsütlük derecesinde serbestllçidir!. Hattâ konuyo biraz hafifleterek galiba ve kısacası demek istenir ki: • Sen, sBylenenlere bakma! Kâr hadlerini istediğin kadar arthr. Ben onlara karışmam. Karışırım derim ama, gene de karışmam. Çünkü buna karışacak kanunlar çıkartmadığım gibi, bunları kontrol edecek ciddi organlar da yarstmadnn. Zaten bu tür işlerle uğraşacak daireleri. maaşlı issizler yığmlan ile o kadar hantallastırrnısımdır ki. onlar istese de bu ijlere sanlamazlar. Ama şu sartım da van lşçiden ücret esirgemeyeceksin! Grevler ne kadar iddialı olursa olsun, sonu tatlıya bağlansın. Yani kâr payından onun hissesini ayır. Sonra benim de istediğim vergileri ver!. Zaten ben gerekli indirimleri sağlanm. Ama kâr hadlerini de kontrola gitmem. tşte sana emniyeüi bir iç pazar kaynağı!. Kem artık Türkiye'de yabaneı kapitülâsyonlar da yok. Çağdaş sistemde dıs paylan da, tabi! esirgemeyeceğiz..» Şu halde ve şimdi ulaştıgvmn demokrasl • oligarşik safhasmda, Türk ekonomisinde sosyoekonomik düzen, bu kanunî ve bünyevî esaslara dayanacak... Acaba bizde, kâr hadlerini kontrol yctkisl veren kanunlar yok mudur? Elbette vardır. Meselâ ve efer sessizce kaldırtlmamıssa 3M3 numarah kanun, bunlardan biridir. Ama ne var kl Türkiye'de sanayiin simdi kâr haddi, ortala Bir t farklılık Doğıım ağrılarımız halde. diinyada bir giin ve bu Avrupan merkezliği nlzam veya esaretine karşı bir reaksiyon olacaksa. bu reakslyonun mihvcri, sanayiin yalnız birkaç ülke, yani metrnpollerde yığmla$ması yerine ve evveli iktisadi istiklâller sağlanarak. sanayiin bütün dünyaya yayıhşı ve bu arada. millî sanayiin kurulu«ju seklinde olmalıydı. Haydi buna •İktisadi Millî Kurtuluş Hareketi. diyelim. Fakat bu yctmezdi. Bir de, yabaneı imtiyatlarla kapitülâsyonlardan ve borçlandırma yolu ile malî csaretten kurtuhrıa savaşı lâzımdı. O da. bir taraftan eski antlaşmalardan kurtulmak, diğer taraftan milli karakterde bir siyasî ve malî istiklâl sağlamakla olacaktı. Bu da, şu veya bu sistem dahilinde, bir milli sermaye blriktirmek, birikcn ticaret sermayelerini sanayi sahasına akıtmak, altyapıM tamamlamakla kabil olabilirdi. Kısacası. Milli Kurfuluş Hareketini başaran ülkeler, ya kapitalist ya sosyalist, yahut da karma bir iktisadi nizam içinde gelişeceklerdl. Biz yeni Türkiye, bu doğum ağnlarmın Her türlüsünü yaşadık. Hem dünyada milli kurtuluş hareketlerine ilk defa ve öncü olmus bir ülkeydik, hem de bu askeri ve siyasî kurtuiuştan sonra, kendisine iktisadi bir nizam arayan Tüzyılda Batının dünya hâkimiyeti. Batının sermaye birikmesine ve tieari malî serrnayelerin sanayi ve ulaştırmalara akması sayesinde saglandı. Bu birikmeııin Iki kaynağı vardı: 1 Avrupada işçi sınlfının sömürülmesl, 2 Sömürge ve yan sömürgelerin sömürülmesi. XIX. Yüzyılda Batıda. işci sınıfı ve işçi *aynakları olağanüstü genişlcdiği, ama bu sınıhn, mesiekt örgütlenmelerden, füçlü sendikalardan yoksun bulnnduğu. dcvletlcr dc kolay kolay iş kanunlan çıkarmadığı için, bu sötnürü. cmniyetli bir kaynak teşkil cdiyordu. Nitckim XIX. Yüzyıl ekonomistlerinin vc bu arada meselâ Karl Marks'ın, bir ideoloji kitabı dcğil, bir eko nomi politik kitabı olan •Kanitali, bu sistemin kanuniyetlerini araştırmakla me$gul oidtı. Hattâ denebilİT ki Garp kapitalizmi, daha ziyade dış pazarların gelirlerine dayanıyordu. Millî Kurtuluş Hareketinin. askeri siyasî safhasını aııp da. şimdi karma ekonomi dıizeni içinde kendi iktisadi yapısını yaratmak ve kcndi millî sermayesini yatırarak. kendi karma kapitalizmini kurmak safhasmda olan Türkiycye Relince? Türkiye, Batı ülkelerinln, XIX. Tüzvtldaki sermaye kaynaklarına malik değildi. Cünkü onun, dış pazarlaruıı ölçüsüz somüriilerinden yarnrlanmak İçin sömürgeleri yoktur. Kaldı kl. eski anlamda sömürgecilik de artık tarihî öınrünü yasamıştır. Yeni anlamda dış paıarlar sömürüsü ise bngün ancak. sanayi ve maliyece dev devletlerin Işidir. le pazarların sömürüsüne gelince.. Burada da imkânlar. işçi ktisman bakımından tam kontrolsüz değildir. Türkiye'de sendikalann dev adımlarla örgütlenmesi, her gün biraz daha genişletilen iş kanunlan. grev hakkı, toplu södeşmeler ve saire. mali oligarşinin dcğilse de, sanayi sermayedarlığının ellerini, kollarını oldukça bağlamaktadır. Nitekim son ge ma •• lM'dor. Meselâ Amerikada % C ile çalı/ (an otomobil lâstik sanayii, bizde yüzde yüzle çahşır. Son günlerde ve yüz kızartıcı bir karaıdan, yani Sosyal Sigortalaruı eezane açamaz tertibinden, mahalle kahvelerine kadar indiğini sandığım dedikodular sayesinde sıyrıldığunız ilâç sanayiinde bu kârlar, astronomiktir. Meselâ biz «Afyon ekmeyelim, Amerlkan Polisi biraz rahat etsin» diye haşhaşı menederlz ama, gene de senede 30.009.000 liralık afyon müştakı ithal eyleTiz! Kaldı ki ve geçen ay Amerikan Polislnin bir ayda ele geçirdiğini ilân ettiği lD OO . O li. O . MO O ralık uyuşturucu maddenin gene aynı servisçe. Amerika'nın ancak 15 eünlük ihtiyacı diye ilân edildiğine bakılırsa, bizim zavallı haşhaşlann Amerikalılarm, hele Vietnam'dan dönup or<ıdi esTara alışan yüzbinlerce askerin ve ailelcrinîn afyon sarhoşlugnnda hissesi. pck de fazla olmasa gerek. Yani yüksek yetldlllerin ilân ertiklcri kadar olmasa gerek! Gerçl Sosval Sigortalann eezane actnak yasaği. bunu müdafaa edcnIerin tedbirsizlikleri ile önlenmiştir ama, Türk hashaşmı, Türkiye'de afyon müştaklan sanayilne akıtmak çaresi, gene de uyutulmuşrur. Çünkü yurdurauzda istihsal etsek, dünyaya da satabileceğimiz bu müştaklan biz dışandan. aneak astronomik kâr hadleri ile ithal ederiz. Böylece de millî ilâç sanayiimizde bir saltanat kadrosunun dnkunulmazlıgını koruruz. tstenirse bu konuda. Türk İsviçre İlâç fabrikalan arasındaki iliskiler incelenebUiı. r En önemli sorun: yakıt Haftanın raporu Evet, dokunulmazlık iktisadi aristokrasi ve ünyada dokunulmazlar dalma olmuştıır. Simdi Türkiye'de de dokunulmazlann daha da asın rirvelere ulasmadan, anıa uçuş kanatlarını kanunların makaslan ile biraz kırpmak acaba kabil deeil midir? Bunu vapmak icin •Rcform yapalım. demlyornm. Çünkü I? o hale gelmiştir ki. simdi reform yapmak için, evvclâ reform sözünü ve ka\Tayışını reforma nlaştırmak lâzım. Ama Tiirkiyede kalkınmanm. hir iktisadi siiper sınıflaşma bir sınıf aristokrasisi yarattığını da görmemek. görgüsüılük olur. Bugün kendini. hattâ bankadan evine kadar uzanan basdöndürücü imkânlar ve imtiyazlarla donatmıs, banka felirlerine, çeşitli sekillerde ortak olmus bir banka aristokrasisi. süper baııkalann başında. bir süper aristokrasi yaratımş bulunmaktadır. Aynı kadrolar. su ve hu sanavi kollannda da iç pazarın Işlemesini, haikın aleyhine yürütecek hale gelmişlerdlr. Halbukl »osyal adalet denilen ve bizim Anavasamızın temel ilkelerinden bulonan prensip, oligarhlann. azınlık menfaat zümrelerinin değil. halkm yarıınna islerin. fiyatlarm ve kredllcrln düzcnlenmesi demektir. Eski derebeylik nizamını nasıl tasfiye etmelidir diyorsak. yeni oligarhlara, yeni maliye. sanayi ve ticaret aristokrasisi ile, yeni mü. teşebbis sermayedarlıkta mağnatlara da, milli ve kanunî yollarla, öylece kapılan kapamalıyız. Yoksa yann bu millî ekonomi, o çıkmarlnra girer ki, onu bu defa düştüsrü çıkmazdan, hattm muhtıralann dahi çıkarılabilmesi, cidden mü; küllestr. n PTT'nin şehirler arası servisindeki bozuk düzenle kim ilgilenecek tstanbul Şehirlerarası memurlanyız. Sayıca çok olan dertlerimizden bir kaçma değinmek istiyoruz. Bilindiği gibi şehirlerarası, günün her saatir.de çahşan bir müessesedir. Ayda bir hafta mesaimiz 19.00 da başlar, sabah sekizde servisi bırakmz. Ayın biri, gece nöbetine rastlayan grup için işkence halini almıştır. Maaşı vaktinde verip bize dinlenme olanagı tanınmamaktadır 1 Şubat 1972 giinü de öyle oldu Maaşırruzı geç aldık. Nedeni Muhasebe Müdürünün işine sa a* 10.00 u geçe gelmesiydi. Me murlannın 5 dakikalık gecıkme Istanbulun meşhur şekprcilesini affetmiyen P.T.T. de, mü rinden birinin Karaköy şubesindürler işe geç gelme yetkisinı cie sade lokum 8 ve kanşık lonereden almaktadırlar? «Anaya sum 12.50 liradır. Arefe RÜnü sanın, hiç bir fert ve zümreye Din evime ve üçü hediye olmak ayncalık tamnmaz» diyen hüküzere 4 küo kanşık lokum & 1 müne rağraen müdürlere isteriim, evde refikam sade almışsın dikleri saatte işe başlama ola dedi. Ozerinde kanşık yazüı, nağı tanıyan bir başka yasa mı tetkik ettik kaşıkla bastırarak mevcuttur? vanlış kanaata düşmeyelım dedik. ve denedik. Evet hatâ yok. Müdürler bu yetkiyl nereden Valnız 4 adet fındıklı lokum almaktadır? P.T.T. de onları d& mevcut, diğerleri sâde. Sâde ile netliyecek bir organ yok mu kanşık srasındaki fark 450 kudur? ruş olduğuna göre, her fmöığın İiüncisi; ayda bir hafta gece fiyatı 1 lira 12,50 kuruşa gclnöbetinde çahşmaktayız. Tatil mektedır. Bir kilo fmdık yaklave bayram günleri çalışmamıza şık olarak 130 adet ise kilosu da karşın az da olsa Idare bize 130 lirayı bulmaktadır. Bu meşmesai vermektedir. Fakat son hur satıcı beni bir defa aldatzamanlarda «mecburl Izin» mün, fakat kendisi yüzbin defa alessesesi icat edildi. Bir kaç kudannuş oldu. Çünkü bundan nış fazla para almak için baysonra bu satıcının dükkânına ramda, tatilde ve de ayrıca gegirmemeye kararlıyım. ce nbbetinde çahşan memurlaAdı sakb ra istemedikleri gün'.erde izin verilmekte ve mesai alması önlenmektedir tzinler özellikle memurlara verilmekte ve bazı şefler bunun dışmda bırakılmak tad:r. P.T.T. hizmetlert devamlılık göstermekte olup bazı idarelerde olduğu gibi ek ödeGazetenizin 7/1/1972 tarihll nek tamnamıyor mu? Ya da hiç nüshasında yaymlanan «Kasrıali değilse istediğimiz günlerde i caddesi sâkinleri dertli» başlıklı zin almamız sağlanmahdır. Ay yazı ilgililer tarafmdan İncelennca çok sayıda memura İzin miştir. verilmesi, memura düşen ka «rCadıköy Göztepe Kasnall nal sayısını arttırmakta ve ve Caddesinin Kayışdagı girişinden rim de düşmektedir. Abonelerin ıtibaren yeniden yapıhmasına konuşmalarmı sağlamada ak başlanmıştır. tddia edildlğı gibi saklık olmaktadır. Çok güç ko vânm bıratalmamıştrr. Yol inşullar altında çalışan şehirler şaatı devam etmektedir. arası rnemurlarının bu sorunla Bu semtin çöpleri her Çarşam rı kimin tarafmdan ne zaman ba muntazam ahnmaktadır.» çözümlenecektir? P.T.T. yetkı Bilgilerinizi ve gazetemzde yaIilerinden bekliyoruz. vnnlanmasına tnüsaadelerinizi rica ederim. Saygılanmla. tstanbul Şehirlerarası tstanbul Belediyesi memtırlan Cumhuriyel'e mektuplar Veni çağın sona erI mesi ve yakın çağın başlamasına sebep olan 1789 büyük Fransız ihtilâlinden sonra toplanan meclislerde özgür, demokratik ve ileri görüş ve düşünüşleri temsil eden parlâmenterlerin sol yanda ve tutu cu, gerici ve monarşik anlayışı temsil edenle • rin sağ yanda oturma • ları, siyasal partilerin solcu veya sağcı olarak adlandınlraalarma yol açnuş bulunmaktadır Temelinde «Anadolu ve Rumell Müdafaal Hukuku Miliiye Cemiyetinin» Misak ruhu bulunan ve sembolleşen altı ilkesinde Büvük Atatürkün devrimci öz?ürlük anlayışı bulunan Cumhuriyet Halk Partisi. kunıldu&n Ründen bu yana daima yeni düzen an!ayışını temsil etmiş ve devrimci niteliğini muhafaza edegelmiştir Diğer bir deyişle Cumhuriyet Halk Partisi, Türk ulusunu geri ve horlanan uîuslar seviyesiTiden çekiD çıkartarak Batı uluslan içirde hatm sayılır bir toplum düzeyine Retirme ameliyesin de daima başlıca rolü oynamıştır. Cumhuriyet Halk Partisl kendi kaderinl Cumhuriyet Türkiyesinin kaderine adamış ve oy kaybetme ugruna da olsa kendisinden her zaman İçin fedakârlık beklenen ciddî bir siyasal kuruluş olma vasfını muhafaza etmiş ve bünyesinde taşıdıgı ileri hamlecilik vasfı nedeniyle de ortamn solunda yer almış bulunmaktadır. tnönü'nün 1960 yılından sonra ortaya atmış olduğu ve Cumtruriyet Halk Partisinin partiler yelpazesinde ortanın solunda bir siyasal kuruluş olduğunu Ifade eden beyanı ise eerçek durumun daha vazıh olarak ilânı. ynni rralumun ilânı biçiminde olmuştur. Kullandığı kelimeleri itina İle seçen Saym înönü'nun bu deyimi söz konusu etmesinin gerçek nedeni tabil bir îhtiyaç yüzünden ohnuş ve o zaman için Sdeta çığ gibi bir gelişme kavdeden aşın sol eğilimlerin Cumhuriyet Halk Partisi içine kanalize edilmesi suretiyle bunlann tarihî C.H.P. potası içinde zarar sız hale getirilmesi gerçek amacma matuf bulunmustur. CHP'DEKi BUNALIM bu Iddialan, Cumhuriyet Halk Partisinin altı ilkesinin muhassalası olarak telakki ediyor ve ortarun solu görüşunun halka daha iyi öğretilmesl biçiminde kabul ediyoruz. Yoksa tnönü'nün de belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisinin mevcut altı ilkesine ilâve olunmuş bir yeni ilke veya doktrin biçiminde değil. CHP nin Ankara dışmdaki örsrfitlerinde mevcut çekışmelfcr hakkında fazlaca bilgi salıibi degıliz fakat gözlem ve degerlendirmelerine inandıfımız Sişilerin beyanlarına ve kışisel müşahadelerimize dayanarak diyebıliriz ki CHP Ankara örgütünden «Ortanın Solu görüşünün tabana indinlmesi» yolunda gösterilsn çalış ma hizipçiliğin tabana indirümesi biçiminde tecelli etmıştir. Yine kadro değişikliji veva kad ro hareketi olarak adlandınlan hareket ise: yıllar yılı CKP Ktmgrelerinde kulis çalışmRsı yapmaktan başka hiç bir siyasî faalivette bulunmayan kişilerin Ecevit in eteğine yapışarak seçım şonslarını arttırmak için yönctimi ele geçirmeleri biçiminde tecelli ttmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh denilebilir ki: Ken dilerini ortanm solu hareketinin temsilcileri veya Halkçı £k;evitin taraftarlan olarak ilân edrn ve bu sayede hayâl dahi edemedikleri siyasal görev ve mevkilere erişenlerin, bu gibi görev ve mev kileri muhafaza için gösterdikleri çabalar, fikir maskesi içinde kamufle edilmiş hizip hareketinden başka bir şey değildir. liderde aranan toplayıcılık vasfı na kavuşamadı. Genel Sekreterlik görevine seçilmesinde kendisine orauz veren, el veren parti lider lerini peyderpey pasifleştirdi ve toplanan parti kurultaylarında eli mine edilmelerine doğrudan doğruya veya dolayısiyle zemin hazır ladı. Ümit ve temenni olunur ki Ecevit bu türlü hareketleri. pirti içinde, pozitif hukukun hakimıye ti olarak nitelendirmeyecektir. Adalet Partisinin basiretsiz yöne timi yüzünden ordu tarafmdan ya pılması mümkün müdahalelerin en hafifi olarak nitelendirilebıkcek 12 Mart 1971 muhtırası ncticesinde Erimin Başbakanhğa aUn ması. Ecevit tarafmdan, artık tamamiyle harcanmıs telakki olunnn bir kişinin iadei itibar etmesi ve ileride bir veraset bahis konıısu olduğu zaman kendisine rak;p ha zırlanması biçiminde telâkl'' edil mij olsa gerektir ki şanssız bir be yanat ve istifa ile Cumhurij'ct Halk Partisinin içini kanştırdı. Genç Türk Demokrasisinin kurucusu ve miman olan Inönü, tamamiyle kendi eseri olan demokratik hayatı kurtarmak için Erim Hükümetine destek olacağım vaad etmek suretiyle Tür kiye'nin hemen hemen her şeyinden sorumlu görülen ve gerek iktidarda, gerekse muhale fette Türk politika hayatının temel taşı telakki edilen Cumhu riyet Halk Parti sini sorumluluktan kaçıramadı ve bu sırada eski Genel Sekreter Ecevit de gdrevden istifa ederek Genel Başkan ile ters düstüğUnU ıfade etti. Yurdumuz ağır bir kış geçinnektedir. Bn defa da agır mevsim koşnlları, birçok sorunu da beraherinde getitmiştir. I Bn bakımdan çetin kış, son günlerde bütün sornnlann üzeTİ | ne çıkmış ve her çevredeki etkileriyle en çok bahsedilen konu haline gelmiştir. I Genellikle kış, ynrdnmuzda ötedenberi büyük sorunlar ya | ratmaktadır. Her defasmda, aşağı yukan, ağır mevsim koşullan karşısında Türk halkı hazırlıksız kalmakta, âdeta güçlük I lere yakalanmaktadır. Başlıca zorluklar kendini yakacak te I mininde ve nlaşıtn yetenizliklerinde göstermektedir. Barınma . olanaklarının kıt olması dolayısiyle de çeşitli bastalıklar bn | güç koşnllar altında vatandası diğer mevsimlere nazaran daha çok etkilemektedir. Ulaşım güçlükleri dolayısiyle fida sağlanmasnnda. yer yer nkıntılar başgösterdiği de bilinmektedjr. Çetin geçen bo kıs içinde vatandası tedirgin eden, hattâ bıktıran başlıca neden, yakacak sağlanmada ugTadıgı akıl al I maz znrlnklar olmnstnr. Ayiardan beri Ankıra, îstanbnl gibi | büyük kentler basta olmak fizere btrçok llimizde. kendilerinden ve »kıntılarından yeteri kadar bilei alınamayan ilçeleri I •nizde ve köylerimizde vatandasların yakaeak bulmak üzere | çektifi «ıkıntılan gazetelerin haber sayfalanna kısmen olsun . yansıyan feryatlardan anlamıs oluvonrz. Kok olsun. linyit ol I sun, vatandaşlar. parasinı Sdedikleri halde kömür bulamamıs | Iardır. Sıvı yakıt maddelerini de saglamak için günlerce. pa . rası elinde depo kapılarında beklesmekte olan vatandasların I adedi çoktur. Fakir halk resmî dairelerin kapılarında, kendi ' lerine vadedilen bir avuç kömürü alabilmek için kar tipi altında günlerce beklemek zornnda kalmaktadır. Bn yüzden | hasta olanlara. hattS hayatlannı kavbedfnlere bile rajlanmıştır. Bn talep karşısında, kömür hnlmanın güçlfigü bir yana. I fiyatlar da normallerinin çok üstüne fırlamak suretiyle durnmu büsbütün ağırlastınnıstır. Bn eelismeler dolavısiyle yakıt meselesi, bfltün olayların I içlnde bflyflk bir tırmanma kaydetmis ve bu niteügl ile de bir I hükümet sorunu halini almıştır. Nitekim. kabine geçen hafta I sırf bn sornnla ilgili bir toplantı yapmak zornnda kalmıs ve «Devletin bütün imkânlarının ba sornn için seferber edilmesi* gibi hir karara da varmıstır. Görüldüğü gibi yakıt soronn, neresindpn nakılacak olarsa olsun ynrdumuz ve vatandaşlarımız açunndan çok önem ka I zanmıştır. Türkiye. yeraltı ve yerustü yakacak maddeleri bakı • ırundan çok zengin hîr ülkedir. Bu kaynakların bir kısmı dev • letin. bir kısmı da özel işletmelerin elindedir. Her iki kesim I de de fiatlar daha yeni bir zam görmüş, böylece kömür işlet • mecilijHnde zarar ihtimallerl de öntenmiştir. Buna rağmen üre ı tünin yeterli oltnadifi, geçirmekte olduğumuz agır kış dolayı I siyle bir kere daha meydana çıkmıştır. Buna sadece üretim yetersizliği demek elbette eksik bir görüş olur. thtiyaçlann zamanında tesbit edilememesi, nlaşım eüçlüklen, depolama ve halka intikal ettirraede sayısız ihmaller ve yetersiz çalışmalar, karşılaşılan elem verici manzaranın diirr nedrnleri ohnak te , rekir. Ba nederüe. ktşın bütün siddetivie devam fttiği şu gün I lerde, bir kısım illerin kömür kontenjanlannın arttırıldıfı va I da bir kısmına ek kontenjanlar verileceri yoluncta hükümetçe . yapılan son açıklamalann ne önemi olabilir? Tiirkiye'nin bir | yakıt proKramına ciddi şekilde ihtiyacı bulunduğtı ortava çıkmıştır. Kimin elinde bulunursa bnlunsun zengin kaynaklann vurt ihtiyaçlanna ve vatandaş çıkarlanna uygun bir isletme ve üretim düzeyine çıkarılmasında zornnluluk vardır. Yakacak ihtiyacının, mevsimlerin zorlayıcı Rellşmelerine göre. bir miş çıkış cöstermesi ve ilgililerin sadece bu mevsimlik ihtivaçlan göre kendilerini ayarlamalan Türkiye'de bir yakıt politlkasının mevcut olmadığının ispatıdır. Bu tutumdan. en ziyade vatan < das. rahatsızlık duymakta ve sıkıntı çekmektedir. I Bu koşnllar altında gerek Birinci Erim Hükümetinln. (terekse tkinci Erim Hükümetinin propramlannda yer alan ener I ji politikası ile ilgili vaad ve girişimlerin öncelik alması xorun | lu bir durums geünektedir. S«H CUMHURİYET OTEL, HASTANE, FABRİKA VE TESİS İŞLETMELERİNİN D t R K A T t N E .En »ert kireçll suların kırecini temizleylp sertllğl dUşuren verim arası 4 dakika rejenereye tâbi olan cihazlanmız S sene garantili kristal gibi saf ve temlz su verir. 5/10/15 tonluklar 3/6/9 bin liradır. I A ,l (' [' I1 f TARTIŞMA ğimizin umudu olan) çocuklarımızı eğiteceklerde ihtisası düşünmez ve gerekli görmeyiz. Görün. bakın biz çocuk yetişmesine ne ka dar önem veriyor ve ilkokulu (te mel egitim kurumunu) Onun öğ reünenlerini (ustalannı) ne kadar küçük görüyoruz? Çocuklarımız bir attan, bir el radyosundan daha mı değersiz midir ki onları eğiteceklere ihtisası (ustalığı) gerekli görmüyoruz? SU TASFİYE CİHAZ VE İLÂCLARI edilir. Fabrika: t zanlannız yerinde imal ve tamir edilerek senelerce garantı \ lmal veya tamirine lüzum görülen buhar ve kalonfer ka <j Büro : < ( Galata Arap Cami S a n Zeybek Sok. No: 36 . ( Gönciyan Tel: 44 43 72 Üsküdar, Ahçıbası Mektep Sok. N o : 1 . Tel: 33 16 85 \ BUHAR KAZAN SENAZ1 \ (Cumhuriyet 1035) Fındık değil, plâtin sanki Doktor Alınacaktır Teşekkülümüz merkez teşkilâtında istıhdam edllmeK üzere askerük görevini ifa etmiş ve 45 yaşını geçmemiş Pratisyen Dok tor alınacaktır. tlgilenenlerin, istüıdam şartlannı görüşmek üzere 21.2.1H72 akşamma kadar ha] tercümelerini havı dilekçe ile Tesekkülümü? Personel Müdürlüğüne şahsen müracaatları rica olunur. . D.B. DENİZ NIKLtYATI T.A.Ş GENEL MLDÜKLÜ6Ü (Basın: 11216) 1031 SONUÇ |ugun doktorluk kadar, mühen (dislik kadar ve onlardan çok İlkokul öğretmeninin, geri kalmış ülkelerde dahi, meslekî ih tisasa sahip olması, eğitimin kaçı nılmaz zorunlarından ve kurallı rındandır. Saygılarımla. thsan BAYKAL B Tarabya Yapı Kooperatifi Tasfive Kurulundan i YlME KAROLUK YER DÖŞEMELERl I Tarabya Yapı Kooperatifi 11/10'1971 tarihinde j tasfiye haline girrruş bulunduğundan mezkur koope | ratifte alacağı olanlann müracaatla aiacaklanru kaydettirmeleri ilân olunur. Adres Tarabya Yapı Kooperatifi EvlerJ Altııncu Sokak No: 3 (Cumhuriyet: 1034) TünelCad. 40/2 Tel: 44 72 90 (tlâncuılt: 6278) 1024 Belediyenin açıklaması Ortanın solu sözcüğü ve CHP * nönü tarafmdan, Cumhuriyet Halk Partisinin ortanın so lunda bir siyasal kuruluş olduğu belirtilir belirtilmez Parti bünyesi içinde böylesins bir beyannı politik ourıadığı veya parti 5i aşın sol yönde sürükleyebilecelc bir tedbirsizlik olduğu yolun da eleşttriler de yapılmaya baslandı. Bu beyanın yerinde ve zamamn. da söylenmiş olduğu görüşünden hareket eden Ecevit, Genel Başka nının yakın ve güçlü desteğini de alarak Genel Sekreterlik gibi çok önemli bir göreve bir çırpıda tır mandı. Bu görevini ifa ederken gerçekten başanlı sayılabilecek ic raatta bulundu. Ancak. kişisel yön den sayısız meziyetlere sahip bulunan Ecevit hiç bir zaman bir I PARADIK S şte Cumhuriyet Halk PartiJ ÎSKAP HAKAMD1R, I sinin örgüt kongrelerinde 'müşahede olunan ve Ecevit <' rürkiye Ekonomi Barumn ve eteğine yapışanlarla bir diğer grup arasında sürdürülen kıyasıya mücadele fikir maskesi geçirilmiş veraset savaşımn bütün sartlanru taşımaktadır. Temenni olunur ki, Genç Türk demokrasisi siyasal bünyemizin yegâne garantisini teşkil eden C.H.P. nin yararlı hizmetlerinden nasibedar olmaya devam edecektir. Av. ArU ÇAVDAR ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • • ^ ^ ^ ^ SONUÇ Oenızıne sahip çıkmazsan Yurduna satıip olamazsın Törk Dononma Cemiyeti yardımınıa bekliyor. • IZOCA/VV s Son harekete eelince on zamanlarda dillere dolanan ve ortanın soln fikrinin tabana indirilmesi diye anlandırılan harekete gelince: Biz Üköğrenim ve egitim bir ihlisas işidiı ayın Selçuk Kaskan, 20. Ocak. 1972 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde «Çalışma Reformu» ba» lığı altmdaki yazılannda aynen «... Beri yandan bizim gibi okuma yazma nisbeti çok düşük olan ülkelerde llkokul öğretmenlı ği etmek bir ihtisasl gerektirmez sarurım.» cümlesi yer almaktadır. Ne yazık ki atımızı nallatmak için iyi bir nalbant, el radyomuzu onaracak güvenilir bir teknisyen SAYIN İZOLASYONCU VE SANAYiCi FiRMAURIN DiKKATİNE SUNAR NIMBUS Yeni işletmeye aldığımız makinalanmızla, 550 C°'ye kadar ısı izolâsyonunda kullanüan Beyaz Camyünümüzü 2ü mm'den 15ü tnm'ye kadar kalınlıkta, altı köşe kümes teline, oluklu mukavvaya, bitümlü kâğıda, Kraft kâğıdına ve Nylon foliye (PVC) dikül olarak piyasaya arzetmiş bulunuyoruz. Malumat için Teknik Müşavirlik Bürolanmız ücretsiz olarak emrinizdedir. tSTANBUL 40 84 51 45 35 68 ANKARA 10 62 18 ÎZMÎR 34 859 ADANA 28 23 TRABZON 23 93 BURSA 12 470 S ararız da (tek varhğuruz, gelece (Yeni Aiana: 480) 1027
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog