Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cem Yayınevi sunar : Flaubert (Gönfil Etftiml) «Education Sentimantal» in Cemal Süreya'nın guzel Türkçesiyle.' tam çevirisi. (20 lira) Bir Deiikanlının Romanı . Ankara Kıbns'taki gelişmeyi izliyor Adaya gizlice sokulan 10.850 sandık silâhı bir Türk bekçi haberverdi ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Kıbns Rum yönetıminln adaya gizlice soktuğu Çek menşeli 10.850 sandık tutarmdaki silâh ve cepha nenin, bir Türk bekçisinin Rum toplumu yöneticilerine yaptığı ihbar üzerine ortaya çıkanldığı öğrenilmiştir. Adadaki son gelişmeler hakkındaki görüşlerini sorduğumuz Dışişleri Bakanlığı yetkilıleri ise, «Kıbns Rum yonetiminin akıl yoluna dönmesini sağlaya cak her teşebbüsü Ankara memnuniyetle karşüamaktadır» demişlerdir. Kıbns'la ilgili gelişmeler başkentteki siyasî ve askeri çevreler tarafından dikkatle izlenmektedir. Bu arada bazı toplantıların yapüdığı da öğrenilmiştir. Güvenlik Kuvvetlerine el bombası atan sanıklar bir Komiseri yaraladı C umhuriYe* â Kurucusu: VUNUS NAUİ 48. yil, : 17070 Telgraf ve mektup adresı: Cumüuriyet tstanbuJ Posta Kııtusu* tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42" 97 22 42 98 22 42 39 *» V«Dai Pa79rtoci 1Q79 '** Cnhat razarieSI IVI £. #t^nUıfc ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELER (Antoloji) Büyük hıkâyecınin en güzel VB tanınmış 33 hikâyesini tek ciltte toplayan bu kıtabı Tahir Alangu hazırlamış, geniş bir önsözla ve açıklamalarla değerlendirmiştir. Har evde, her öğrencide, her öğretmende bulunması gereken eşsiz değerde bir eser. Nefis kapak Içinde 470 sayfa 20 Llra EN GÜZEL SANOER YAYINLARI • İ S T A N B U L i SİYASÎ PARTtLER KANUN TASARISI PARLÂMENTO'YA SEVKEDİLİYOR Ü kişi sildhla Polise Üç karşı Kaçan meçhul kişilerin ölü veya canlı olarak ele geçirilmesi istendi Anadolu Ajansı Yapılan bir ihban değerlendirmek fizere Iç Levent Yeni Sülun Menekfell Sokakta bir eve baskın yapan güvenlik kuvvetleri ile bu evde barınan meşhul kişiler arasında d\ın akşam saat 18.30 sıralarmda silâhh çatışma olmuştur. Anadolu Ajansına bir açıklama yapan Birinci Ordu ve Sıkıydnetım Komutanı Orgeneral Faik Türün junları söylemiştlr: «Bir Ipucunn değerlendirmek lçin Yeni SüIün Menekjeü Sokaktaki 1 sayılı eve gellnmiştir. Ancak baskma uğrayan kişiler ellerindeki tabanca, makineli tabanca ve el bombası ile güvenlik kuv\ etlerine karşı koymuşlardır. Bu arada Kemal Sandoğan adında bir komiser yaralanmıştır. Silâhh çahşmadan sonra apartopar kaçan meçhul klşilfr bir yere sıjınmışlardır. Gereken her türiıi tedbir alınmı; ve stlâhlı şakilerin canlı veya ölü olarak yakalanmaları için RÜvcııiik kuvvetleri sefer ber edilmişlerdir.» Olayın cereyan ettiği yere gelen Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün. be raberinde Gamizon Komutanı Korgeneral Fikret Göknar olduğu halde, soruşturmayı yöneten Emniyet Müdür Vekili Nıhat Aslanturk ve Merkez Komutanı Tüm general Osman Faal Polat'tan bilgi almıs ve gerekli direktifleri vermi?tir. ^ Ş ^ B ^H H ^ ^ V ^ H ^ A Wt ^M ^^M ^I^A^^^V ^B ^ " ^ B ^ ^ ^ ^ fe^V ^ ^ H H H H ^M ^m ^ B ^R ^^^H ^^^V ^B^B ^H^^ Buhrana çözüm yolu bulmak için üç CHP'li arabuluculuk yapacak ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Inonu Parti Meclisinin istifasını istedi f «# • •• Kapatılan partilerin yöneticileri yeni bir parti kuramayacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bakanlar Kurulunun onayından geçen ve bıriki gün içinde parlâmentoya sevkedılecek olan s:yasi partiler kanununda degişıkliği ongoren tasannın esaslart Hükümet sözcüsü Ali Ihsan Goğüş tarafından açıklanmıştır. Göğuş Başbakanlık Basın Merkezi aracılığı ile yaptığı açıklamada şu bilgıyi vermiştir: «Bilindiği çibi, siyas? partileı kanunu ile seçira mevzuatının geçirilen tecrübelerin ısığı altın' da ve demokrasinin faziletine o lan inancı pekleştirecek tarzda süratle ele alınması. savin Cum> hurbaşkanımızın sivasal partilerin genel başkanlarına çondermiş bulundukları muhtırada yer almıştı. Aynı arzu, Yüce Sleclislerde onaylanan Erim Hükümet'. programında da açıkça ifade edilmişti. Bu hususun gercekleştirilmesini sağlamak için yapılan çok yönlü çalışmalar meyanında, ilk olarak eiyasî partiler kanunu üzerinde gerekli değişikliği kapsayan tasan hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulunun onayından geçen tasan yüce parlamentoya sunulacaktır. Seçimlerle ilgili çeşitli kanunlacda değişikliği gerektiren çalışmalannda en fcısa zamanda sonuçlandırılması için aıami çaba sarfedihnektedir. Aslında seçimlerle ilgili kanunlarda yer alması gerektiği hal(Arkası Sa. 7, Su. 7 Ue) Maden araması içinmiş... Ankara'ya gelen bilgilere göre 21 Ocak tarıhinde «Xeros» lımanına gelen Stassia şilebi, liman yetkililenne «Hallenic Mining Company»ye ait maden çıkartılmasında kullanılmak ücere 287 ton patlayıcı madde olduğu bildirilmiştir. Bunun üzenne 2224 Ocak tarihlerl arasınaa, bağlanma limanı Kopenhag olan Stassia şilebinden sandıklar Indirilmiştir. Sandıklar buradan Lefkoşe'deki «Mitsero» hastanesinin arka bahçesine tasuımaya başlanmıştır. Ancak taşımadan önce orada görevli olan bir Türk bek. çisı uzaklaşünlmış, yerine bir Eum konulmuştur. Bazı gariplik(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • CHP Parti Meclisi bugün. TBMM CHP Ortak Gnıbu da yarın toplanarak, «parti içindeki banabma care bulma görüşmelerine» devam edecek, eskı Genel Sekreter Bulent Ecevit, bugun toplanacak Parti Mechsine «çözüm yolu görüşlerini» getirecektir. Kamuoyunun ve ılişkilı olarak CHP'lilerin dıkkatie izlediğı «parti içinde bulunduğu dar boğazdan ^^^^^^ nasıl çıkacak ve nasıl sonuçlanacak? sorunu günün konusu olmakta devam etmekte, parti içinde çeşitli görüşlere sahıp gruplar kendi açılarından «haklılıklannı» öne sürmekte, «gerçek çözüm» ise «olağacüstü ve>a olağan Kurultay»da toplanmaktadır. Bu arada, CHP Genel Başkanı lsmet İnonü'nün, parti meclisinin istifasını istediği öğrenilmiştir. THA bıldirdigıne gore, bunalıma barışçı çozıim yolu bulmak amacıyla CHPli üç parlâmenter arabuluculuk yapacaktır. İnonü'nün tutumu Meçhul kişiler bir fabrikatörün evinden 30 bin lira alıp kaçtı Tekfen Ampul Fabrıkası Sahibi ve Genel Mudürü K&muran Sertel'in evlne önceki gece 18 45 sıralannda giren silâhlı üç kişi, 30 bin lira ile altın bir çakmak ve bir saat aldıktan sonra izlerinı kaybettirmişlerdar. MeçhUl kişiler, Kâmuran Sertel'in Beşiktaş Vişnezade Sokaktakl evine, sılâh zoruyla girmişlerdir. önce kapıyı çalan silâhlı kişıler evin aşçısı Halis Söylemez'in silâh tehdidi ile elini ve ağzım bağladıktan sonra evde yanm saat kadar beklemlşlerdir. Yanm saat içlnde, silâhlı şahıslar, evde bulunan 30 bin lira ile bir altın çakmak ile bir saati almışlar, geldikleri gibi sessızce çıkarak izlerini kaybettirmişlerdir. Soygunculann yüzlerinde kadın çorabından maske bulunduğu yapüan soruşturma sonunda tespit edilmiştir. Soruşturma genışleüUnektedlr. • ÇATIŞMA BU EVDE OLDU ÇATIŞMANIN GEÇTtGl İÇLEVENT YENİ SÜLÜN MENEKŞEÜ SOKAK 1 NCMARALI EV.. (Fotoğral: Anadolu Ajansı) 12 Mart'tan sonra Genel Sekreter Bülent Ecevit'in Genel Başkan Inonü ile «ters dnşme. si» ve Genel Başkana haber ver meden bu gorevden ayrılması, İnonü'nün «Bundan dnydufum elemi ömrüm bovunca muhafaza edecefim» sözüyle taşvip et(Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Bn tedbirler tosorısı bugün Komisyondo göıü$ülecek Yunanistan'da siyasî tutukluların bırakılmasını isteyen sanatçılar işten atıldı ATİNA, (aa) Atina'daM yabancı basın raensuplanna gönderilen gizli bir bildiride, Yunanıstan'daki siyasî tutuklulann serbest bırakümalannı isteyen bildlriye imza koymuş olan Yunanlı Radyo • TV sanatçüannın işlerinden çıtauıldıklan ifade edilmektedir. Bildiride, aynca resml makam lar tarafından izin verilen gösterilere katılan baa gençlerin, daha sonra Emniyet Müdürlüklerine celbedlldlklerl ve orada alıkonulduklan da kaydedllmektedir. Söz konusu blldiriye İmza koyanlar arasmda Yunan Anayasa Mahkemesinin esM üd üyesi, iki eskl diplomat üe Atina Üniversitesl profesörlerinden birl de bulunmaktadır. Bir anda binlerce kişi denize dökülebilir Yolcuların 125 bin iş saati karşılığı olarak 520 bin iira zarara uğradığı iddia ediliyor Selâhattin GÜLER Hatay ve Ödemiş kongresini Ecevit taraftarlan, Mersin'de ise Paşacılar kazandı [YURT HABERLERİ SERVlSt] Dün yapılan Hatay Merkez llçe Kongresi ile Odemiş îlçe Kong resınl Ecevitçiler, Mersin Merkez İlçe Kongresini ise Paşacılar kazanmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Toprak ve Tanm Reformu on tedbirler kanun tasarısının görüşülmesine, bugün, MUlet Meclisi Geçici Komisyonunda devam edi lecektir. 55. numaralı Geçici Komisyon, geçtiğimiz Perşembe günü yapüğı toplanüda, yeni tasarıyı incele. meye baslamıştır. Bu ilk toplantıda, Devlet Bakanı llhan Öztrak bilgi vermiş, birinci ve ikinci ön tedbirler tasarıları arasındaki fark ları komisyon üyelerine anlatmış tır. Yeni tasan üzerindeki asü gö rüşmelere bugün başlanacaktır. Vergi tasanlannı inceleyen Vergi Komisyonunda bugün, Fînansraan kanununda değişiklikler yapan tasan üzerindeki çalışmalanna devam edecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kızının güzellik kraliçesi seçilmemesini Meclis'e şikâyet etti ANKARA, (THA) Evınin bulunduğu çıkmaz sokaktakı çamurun temizlenmesinden, evlenebilmek için başlık parası isteyene, kızınm güzellik kraliçesi seçılmemesine kadar pek çok konularda TBMM Dılekçe Karma Komısyonuna başvurmalar olduğu oğrenılmıştır. Sokağuun temizlenmesini isteyen kişi tzmir'in Karşıyakası'nda, Yenimahallc çıkmazmda oturan Kerım Mersin, Komisyon uyelerınden başlık parası olarak 7 bin lira isteyen Maraş'lı Ahmet, kızının güzellik kralıçesı seçilmemesini şikâyet eden de İstanbuTdan Mehha ismındekı kadındır. Ankara'dan Ahmet adındakı 20 yaşında biri de, «Ben deliyim. derleti idare ediyorsunuz da, 32 milyon kişiye iş buluyorsumız da bir deliyi idare edemiyorsunuz, bir deliye iş bulamıyorsunuz» şeklinde uzun bir dilekçeyi komisyona gondermiştir. Antakya kongresi Dünyamn sayılı kentleri arasında yer alan Istanbul'un iki yakası arasındaki deniz trafiğinin günün birinde korkunç olaylara yo'.açabilecegj, bir anda 20002500 kişinin denize dökülebileceği, bu arada tek yonden taşınan yolcunun kaybettiği 125 bin iş saatinden 520 bin lira zarara uğradığı iddia edilmiştir. İki yaka arasında gidip gelen vatandaşın her an başının üzerinde dolaşan felâketin yanı sıra uğradığı maddî zararların giderilmesi için «tstanbul Şehirliler Derneği» adına konuşan Kaptan Necmettin Akten, çeşitli önerilerde bulunnıuş, alınacak ön tedbirleri sıralamıştır. Deniz trafiğinin yoğun olduğu Köprü, Haydarpaşa, Kadıköy arasında sefer yapan gemilerin nor(Arkaa Sa. 7, Sü. 7 de) Günlerden beri merakla beklenen CHP Hatay Merkez ilçe kong resi dün yapümış ve seçimleri Ecevit'çi taraf Sabahattin Saraç ve listesi 176 oyla kazanmıştır. Avukat Ahmet S u n Hocaoğlu' nun Divan Başkanlığı yaptığı kongreyi CHP Hatay Milletvekali Hüsnü özkan, Sabip Raça, Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez ile Elâzığ Milletvekili Mehmet Aktuğ ve Adana CHP îl Başkanı Emın Büentumer konuk olarak izlemiş, seçimlerden sonra da birer konuşma yaparak înönü'ye karşı olmadıklannı ve Ecevit ile ortanın solunu savunarak mutlaka zafere erişeceklerini ileri sürmüşlerdir. (Arkası Sa. 7, SB. 4 de) Bayülken, Briiksel'de Ortak Pazar konusundaki temaslarına başladı BRÜKSEL, (a3.) Altılar Dışisleri Bakanlan ile temaslar da bulunan Dışişleri Bakanı Ha luk Bayülken, önceki gün Bruk sel'de Belçıka Dışişleri Bakanı Pierre Harmel ile görüşmüştür. Görusmede, Büyükelçi Faruk Berkol, «AET» nezdinde daimi temsılcimız Büyükelçi Ziya Mu ezzinoğlu ve Devlet Plânlama Teskılâtı Müsteşarı Memduh Aytür hazır bulunmuşlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Uzuner'in 1950'den oncelri hizmetlerle ilgili açıklaması: Hayat pahalılığı ile ilgili ledbirier Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kannnanda yer alacak «Hayvanat bahçesi benimdir» Ankara'nın bir kojTinden Remzi adında biri de hayvanat bahçesinın kendi mulku olduğiindan, hayvanların buradan çıkanlarak bahçenin kendısıne verilmesini ıstemiş, Zonguldak'tan dilekçe gönderen Nıyazi adlı şahıs ise komünistleri oldürmek için pusu kurduğunu, Zonguldak'tan geçmelerini beklediğini bildirdiği dılekçesinde komünistlere savaş ilânı karan alınmasını istemıştır. "Yargıtay karariDdan sonra konn iizeıinde önemle durnyoruzw ANKARA, (BJI.) Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, lşçilerın 1950 yılından önceki 10 yıllık hizmetlerinın borçlandınlmak suretiyle Ihya edllmesi yolunda Yargıtay'ın tevhidi içtihat kararından sonra konunun büyük bir önem kazandığım be. lirtmış, durutnun Sosyal Sigortalar Kurumunda halen incelenmekte olduğunu Anadolu Ajansı muhabırinın sorulan üzerine İBÇiklamıştır. f Çalışma Bakam Uzuner, bu lconuda şu açıklamayı yapmıştır: «Bilindiği üzere, memlefeetirnizde Yaşlılık Sigortası Kanunu 1/4/1950 taribinde yürurlüğe (Tirmistir. Bu nedenle Kurumunnz bu Uribtep ön»i'k> hi7m»t(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ANKARA, (THA) Hayat pahalüığı ile ilgili hüMlmet tedbirlerinin Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanunu bünyesinde yer almasının kararlaştınldığı ve TeşkilSt Kanununda bu istikamette yapılacak değişiklilderi kapsayan tasannın er geç bir ay içinde hazırlanmış olacağı Ticaret Bakanı Naim Talu tarafından açıklanmıştır. Talu, konu ile ilgili olarak şunlan söylemiştir: «Hayat pahalılığı, halkın fiyat vukselmelerinden konınması şfip hesiz Ticaret Bakanlığının yetkileri içinde bulunan bir çalışmadır. Pahalılığı önleyici tedbirlerir> devamhhk arzetmesi de esastir. Bu bakımdan, konn açısından yetkili bnlunan Ticaret Bakanhçımn Teşkilit Kanunun* bonunla ilfili hfikümlerin konulması ve böylece de devamlılık arzeden bir kaııun içinde pahalılığı önleyici tedbirlerin alınProf. Yılmaz ALTUĞ mar uygun olacaktır. Teşkilât Kanunumuzda yspıleshnr tarihçi Arnold Toynbee'je göre ÜçüncO Dünya masını öngördnğümnz bu dejiSava?ı baslamıştır, ama satranç oyunn terimleriyle îikliklerle iİRİli çalışmalanmız hennz sadece piyonlar (piyadeler) ileri sfirülmekte, son sarhaya ftelmiştir. Tasan en fil, kale, vezir ve kral yerlerinde durmaktadırlar. Gerpeç bir ay içinde tamamlanacak, bn suretle de fivat istikrannı çekten bu jörüşte büyük hakikat payı vardır, Ortado|uda ABD irüçifi bir bünyeve haÇlı çekilde (Arkası Sa. ?, Sü. 3 de)| saiMyacak esaslar getirilmiş olacaktır.» Meteoroloji Genel Müdürlüğü işe almada, kadın mühendislerden askerlik terhis belgesi istedi ANKARA. (a a) Turkiye Mimarlar, Mühendısler Odası Birliği Meteoloji Muhendisleri Odasınm ikinci yıllık genel kurul toplantısı dün yapılmıştır. Kongreye sunulan faaliyet rapo runda, ılgısizlıkten yakmılmış, Mühendis Odalarınm ortaklaşa dü zenledikleri teknık eleman anketi sonuçlarında teknik gücün yuıde 70'inin yurt dışına çıkma, Türkiye'de çalışma ıstememe eğiliminde olduğunun anlaşıldığı, bunun ise bir yığın nedenlerinin olduğu belirtilmektedır (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) Vekâleten savaş M Atatürk'ün 19 Mayıs 191Sda Samsuna avak basışının hatırasmı caniaıı dıran «tlk Adım» anıtının yenidcn yaptırılması için büyük bir kampanya acümıstır. Fotoğrafta, yerine yenlsi yaptırılacak olan Samsun İlk Adım Anıtı görulüjor. (THA) ADIM ANITI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog