Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Traştao sonra 1CE BLTJE AQUA VELVA, «ize nefsinlıe ıtımat sağlayan hava\ı verır, cıldınızi korur, yUzllaüze tazehk Rctinr. Içmdekı HUMECTIN cildinui düzeltır. AQUA VELVA . kullanan erkekte bır sihır vardır tcullanan erkekte bir sihlr vardır... AQUA VELVA williams ICEILUE mustaluarlan Cumhurıyet Kurucusu: YUNUS NADl ...I Cem Yayınevi sunar : Flaubert Bir Delikanhnın Romanı «Education Sentimantal» in Cemal Süreya'nın güzel Türkçesiyle, tam çevirisı. (20 lıra) (Göniil Eğitimi) yil, : 17069 Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet [stanbul Posta Kutusır Tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 81 22 42 98 22 42 39 vUD3t Sözsırası cliin İnönü'deydi.. «Benim, büyük CHP'li kitlenin partimizin temellerinden kaydırılması çabalarını an a bo ş a çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalı» CHP Lideri, «İhtilâf sunîdir. Çaresini bulamıyoruz, çünkü Parti Meclisi ve Merkez Yönetim K u r u l u kışkırtıcıların emrinde çalıştırılmak isteniyor» dedi OYIM, ARTIK ORTUSUZ OYNMUULL Meclisinde önereceğim CHP Genel Başkanı îsmet Inönü, dün CHP Ortak Grup toplantısmda bır konuşma yaparak, eskı Genel Sekreter Bülent Ece. vıt'e cevap vermış, parti ıçinde suni bır bunalım olduğunu ve bu bunalıma çare bulunmadan parti ışlerlne doğru bir yön vermemn bugun ıçın kolay gorunmedığını soylemıştir. Ecevitçilerin gayrı resmî olarak kendısini eleştirdiklerini, «Sıra resmî konuşmalara gelince lnönü'ye karşı saygıdan baska biı dnygu beslenmediği perdesiain bunlar üzerine maharetle örtüldüfunü» öne süren Genel Başkan, «Bu perdenin kaldınlması Te oyunun örtüsüı oynanması zamanı gelmiştir» demiştir. Inönü, sözlerıne, «Ama benim, büyük CHP'li kitlenin partimizin ana temellerinden kaydıANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) rılması çabalarını bo;a fikararağıımzdan, buna gucumuzün yeterrğindtn hiç kimsenin süpben olmamak lâzundır» diye devam etCHP eskl Genel Sekreteri Bülent Ecevit, dünkü ortak grup miştir. toplantısmda, Genel Başkan îndnu'nün konuşmasından sonra, TBMM Basın Bürosunda kısa bır açıklama yaparak, parti içındeki İnönü'nün konuşması bunalımın çözunüenmesi yolundaki gdrüşlerıni yannkı CHP Parti Genel Başkan Inönü saat 10'da Meclisinde ortaya koyacağmı büdlrmiştir. Ecevıt'ın açıklaması, aynen Ortak Grup toplantısının yapılaşoyledir: (Arkası S*. 7, Sü. 4 de) cağı salona gelmiş ve toplantının açümasım beklemeye kovulmo}tur. Salon yavaş yavaş dolmus, 10.20'de yoklamaya geçilmis ve İnonü saat tam ll'de kürsüye çıkrmştır. Genel Başkanın konuşması şoyledir: (Arkası Sa. T, SiL 1 de) flsgarî ücret, geçim indeksi esas alınarak saptanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Çalışma BakanlığınCa hazırlanan ve asgari ucretm saptanmasında yaş ve cinsiyet farkı gozetilmemesl esasına dayanan Asgari Ücret Ydnetmeliğı, dun yurürlüğe glrmiştir. Yönetmelıkte asgari Ucretın tanımı yapılmakta, bunun, ışçilere normal blr çalışma günu karşılığı olarak ödenen ve ışçllerın gıda, konut, giyim, sağiık, ulasım ve kultur gibi zorunlu ıhtıvaçlarını gunıin fıyatları üzermden asgari düzeyde karsı. lamaya yetecek ücretın olduğu belırülmektedır. Bu Yonetmeliğe gore kurulacak asgari ücret tesbit komısyonu, asgarî ucretı, bölgesel v e . j a ülke düzeyinde olmak uzere bır iskolunu yahut birden fazla işkolunu kapsamına alacak şe> kılde tesbit edecektir Ayrıca, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yönelmelik yüıürlüğe girdi Askerî hizmete ilişkin uyuşmazlığa ancak Askerî Yüksek tdare Mahkemesi bakacak • ASKERÎ YARGI İLE lLGtLt TASARILAR MECLIS'E SE\"KEDtLDt ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve hükümet sözcusü Ali Ihsan Goguş, hakümetin onayından geçen Askerî Vuksek tdare Mahkemesı, Askerî Yargıtay Kunıluşu hakkındaki tasanlarla askeri hâktmler ve askerî savcılar kanununda t'eğişıklık yapılmasını öngoren t<ısannın Meclislere sevkedıldiginl açıklamış ve kanunlarla ilgili yazılı bılgi vermıştir «Adlî reformun bir parçası» olduğunu belırten kanun U&anlan konusunda şoyle denılmektedir: «Askerler, sivil idarenin ve hiyerarsisini dışmda bağıniMi, iistün, güçlü bir otoriteye tabidirler. Askerlerin mertebeler içindeki bağlantılan, bukukı dıırum ve yükümlükieri, tabi lululdukları müeyyideler içindeld hnreket imkânları. bunlann askeri bir açıdan değerlendirilmesini zorunlu kilan ayn bir formasvon ister. Organik bakımdan mülki teşkilâta dahil olan üanıştayın Ecevit: * • * » CC Çozum yolunu Parti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hapis yerine taznıinat esası getiriliyor CHP GENEL BAŞKANI İSMET ÎNÖNÜ, PARTİSlNlN ORTAK ORLP TOPLANTISINDA, ÖZELLtKLE tRÎ HARFLEBLE ÎAZILMIŞ KONUŞMA SINI OKLRKEN. . (Telefoto: THA) CHP kulisi.. Çare bulunacak ama, nasıl? Fikret OTYAM ANKARA Sayın lnönü, partısının Ortak Grup toplantısında şıkâyetlerını bır kez daha açıkladı CHP ıçınde suni bir bunalım yaratıldığını öne sürerek, «Çaresini bnlamıyornz, çün. kü Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurnlu oralardaki bir çoğonlnk vasıtasıyla bu işi yapan. ların emrinde çalıştırılmak iiteniyor, bn derde çare bulnnma. dan parti işlerine doğrn bir yön vermek bngün kolay göriümüyor, ama parti bonon çaresini bnlacmktır* dedi.. Parti nasıl bulacak çaresini? Tuzuk ortacia, bu çareyi partinin en yetkıli kademesi Kurultay bulur. In5nü, yakın bir gelecekte CHP Kurultayını toplayarak konuyu Kurultaya havale edecektir, orada da bu görüşünu belki daha «sert ve keskin» olarak koyarak. lnönü belki de Merkez Y5netim Kurulunun istıfasını beklemektedir. lnönü, 1 başkanlarına anlata1 caktır bunlan, belki tek tek, belki de toplu olarak, onları (Arkası Sa. 7, Sü. 7 dc) mmm \vııc TIK. 'Kıbrısl9Şubatta kana bulanacak, Şanver AKIN bildiriyor STOCKHOLM lsveç'in en büyük sabah gazetesi «Dagens Nyheter» in 10 Şubat 1972 tarıhli sayısında, Atina muhabiri Agne Hamrin'in bıldirdiğine göre, «Kıbrıs Adası, Londra ve Zürih Antlasmalarınm 13. yüdönümu olan 19 Şubat 1972 tarihinde kana bulanacaktır. 19 Şubat günü tedhişçi General Grivas için bir ihanet günüdür.» «Dagens Nyheter» gazetesinde Kıbrıs konusundaki yazı şöyledir: «Atina gazetelerinde sık sık Kıbrıs'a silâh silâh kaçınldıjı yolunda haberler çıkmaktadır. Malta Adasının NATO için ka;ıp edilmek üzere olması, Kıbrıs ve Yunanistan'm Akdeniz' deki önemini Batı için bir kat dataa artbımıştır. • ADALET BAKANI; SEÇİM, BASIN VE CEZA KANL'NU DEÛtŞlKLİK TASARILA. RININ BİRKAÇ ATA KA. D A R PARLÂMENTOTfA VERtLECEGlNt SÖYLEDt ANKARA, (THA) Adalet Bakaru Prof. Suat Bilge, «Şin» di üıerinde önemle durduğat muz tasanlar, Seçim Kanunıl ile Basın Kanunu ve Türk O» za Kanunu değişiklikleridir. Bunlan da en kısa zamandal tamamlamaya çalışıvoruz» de' miştir. Bu «en kısa zaman» deyiminin 2 3 ay'ı bulup bulmayacağı sorusuna Bakan, «Seçim ve Basın Kanunlan için 2 . 3 aydan da önce» diye cevap vermiş, Seçim Ka nunu değişiklitinde özellıkle ön seçim sistemi üzerinde durduklarmı açıklayarak Basın Kanununa •Basm affı« deyimi ile girmemek gerektiğini, yeni kanunun daha çok «Hapis cezalan yerine tazminat» esasına dayandığuu ifade etmistir. Bilge, bu değişikliklerle ilgill olarak, «lnönü, Demirel ve Feycioğlu ile ön ve en önemli görüşmeyi yaptığmı», bur.dan sonraki görüşmelerini liderlerln görevlendirecekleri temsılcileriyle yapacağını söylemiştir. (Arkası 5. sayfada), KÂZIM DEMIRTAŞ 16 yasındaki Ayse'nin 18 yasındaki katili yakalandı Kuçukçekmece'de Cennet Ma. hallesinde 10 gün önce işlenen cinayetin sanığı 18 yasındaki Kâzım Demirtaş, dun Sultanhamam'da çalıştığı bir çanta atolyesinde yakalanmıştır. Dört ay önce tanıstığı ve evlenmek için anlaştığı 16 yasındaki Ayşe Ahmetoğlu'nu evine çağırdıktan sonra tecavüz edip o'duren, ctaha sonra da, evlerinın yakınında bulunan bir ınşaatın duvarı dıbine bırakan katil ifadesinde, «Ayşe ile bir odada sevisiyorduk. Bu sırada kızkardeşim içeri girince, Ayşe heyecandan bağırdı. Bağırmaması için ağzını kapattım. Fakat bava. sızlıktan boğuldu. Daha sonra kız kardeşim Fatma ile cesedi giydirdik. Korktuğum için cesedi dışarı çıkartarak bir inşaatın duvarı dibine bıraktım» demiştır. Ayşe'nin cesedi karlar altında bulunduğu ıçın ılk anda olayın «Donma» olduğu sanılmıstır. An cak Polıs, Kâzım'ın Ayşe'ye he tfive ettiği bir eşarbı ipucu olarak değerlendırmış ve kaatılı, hoylece ele geçırmistir. Kâzım'• n kızkarde=;lerl Fatma ve S e 'île de ağabevlerıne yardım et'klerı gerekçesıyle gozaltına ^lınmıştır. ÛZEL OTOMOBİL, DENİZDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA . Sahil Yolunda denize uçan otomobilde avukatla eşi boğuldu îstanbul Barosu avukatlarmdan Cihat özhan'm kullandığı 34/KN/337 plâkah ozel otomobılı, dun yanında eşi Fevi Özhan olduğu halde Bakırkoy'den Sirkecı yonune giderken, Sahil yoluoun «öliim Dönemeci» denılen mevkünde denize uçmuş; avukatla eşi, boğularak olmuşlerdır. (Arkası 5. sayfada) Emlâk Vergisinin uygulanmasına Mart'ta başlanıyor IZMÎR, ( u . ) 1 Uarftan itibaren. Emlâk Vergisinin uygulannıasına oaşlanacaktır. Izmır Defterdarlığındaa bu konu ıle ilgıli olarak şu açıklama yapılmıştır «Önümüzdeki Mart başından itibaren uvgulanmasına başlanacak olan 1319 sayılı İCmlâk Vern» ve 1883 sayılı Arazi Verçileri Kanunlan ve bu kanunlarda değişiku'k yapan veya bunlara ek diğer kanunlar ile, biralardan alınan savunma vergist ile buhran vergileri kaldınhnış ve aynı (Arkası Sa. 7, Su. S de) Davadan dönerken Arnavutköy Bebek Caddesı 140 sayılı apartmanda oturan 55 yaşındaki avukat Cihat Özhan, eşi Fevi özhanla bırlikte, bır dâvası nedenıyle Bakırkoy adliyesine gıtmıştır. Duruşmadan sonra saat 13 sıralannda yönetimindeki özel otomobiliyle tstanbul'a dönmekte olan özhan ve eşi, Zeyünbumu E f ve Brlık Kurumu merkezi önünde denize uçmuşlardır. Özellıkle, Zeytınburnu'ndaki askeri bırlığe bağlı bir kurtarma ekibinin çalışmasiyle otomobll denizden çıkanlmış, boğulan avukat Özhan ve eşinin cesetleri, yakmlan bir avukat tarafından teslim almmıştır. MAKARİOS, ÜLTİMATOMU REDDETTÎ GRİVAS Kararımızı değiştirmemizi önleyecek engel yoktur.. Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ ürk Hükümeti tek taraflı bir karar alarak 11 iümizde yapılmakta olan naşhaş ekimini 7 ilde menetmiştir. Bu yapıbrken, dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinde eroin kullanrnanın bir âfet halini aldığını gözönüoe almış ve insani bir roaksatla haştaş ekimini durdurmustur. Tiirkiye'de afyon veya erein kullananlann sayısı son Elçi Panayotakis: « Kıbrıs 'ta bir iç savaş çıkabilir..» LEFKOŞE Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanmış olan Yunanistan'm Lefkoşe Buyukelçisı Konstantin Panajotakis, dun Makarios'un: Ada'ya getırttiği 10 bin sandıktan fazla Çek silâh ve cephanesinın BM Barış Gücune teslımi yolunda Atına'nm verdiği ültimatomu reddetmesmden sonra duzenlediği basın toplantısmda, <Yunan Hıikümetinin Kıbns'ta bir iq savaş cıkmasından endişe ettiğini» söylemiştir. Ultimatom, Kıbrıs Hüktimeünde değışikhk yapılmasını da ongorüyordu. Sa. 7, Sü. 7 dc) "Ncnaıya,, denize indirildı TCG Kanarya nakliye gemisi dün saat 10 oO'da Taşkızak Tersanesin. de yapılan bır torenle denize indirılmişür. Torende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Fyıccoğlu, «Kısa tir zamanda Türk Deniz Kuvvetleri medeni dünyanın ihtıyacı olan bütün gemilerini kendi tersanelerinde yapmaya başlamıstır. Bu çalışmaların hızlanması için Türk ulusunun yardımlarına ihtiyacunız var. Simdiye kadar olduğa gibi bundan sonra da halkımızın yardımlarını bekliyoruz» demiştır. TCG Kanarya nakliye gemlsinin denize indlrılrneslrıden öcce >eni yapımma başlanan başka bır nakliye gcrnisinin ilk kajTiağı da emekli Koramıral Zeki üzağm tarafından yapılmıştır Daha sonra törene katılanlar toplu halde TCG Kanarya gemisine gıtmişlcr ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Bülent Ulusu'nun eşi Mızzat Uluıu'nun şampanya şışesıni patlatmasından sonra gemi denize indirılmiftir. GAZETECILER CEMİYETİ'NİN EK TESİSLERİ AÇILDI tstanbul Gazeteciler Cemiyetı'nın 4,5 mılyon lıralık bir yatırımla yapımı taraamlanan Cemıvet bınası. ek tesislerı, dun torenle açılmıştır. Imar ve tskân Bakanı Serbıilent Bıngol, Îstanbul ValM Vefa Poyraz, askeri ve mülki erkân ıle gazetecılerın bulunduğu törende, Başbakan Erim, Genelkurmay Baskanı Tagmaç ve bazı Bakanların gönderdiklerı kutlama mesajları okunmuş tur. Kaybolan köpek Bu arada, otomobili çıkarmak iç:n suya dalan dalgıç, «Arabada bir köpeğin de bnlunduğunn, fa(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) r (Arkası 5. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog