Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CEVDET KUDRET BATI EDEBİYATINDAN SEÇME PARÇALAR Batı «Jebıyatımn kaynaklarmdan bugune kadarki gelişiminı orneklerıyle ele alan tek eser. Yunan, Lâtin, Italyan, îspanyol, Fransız, İngiliz, Alman. Rııs: İskandinav ve Amerıkan edebiyatları. Bınlerce sanatçı ve eseı arasından özcnle seçılen' 114 sanatçının 155 parça eseri. Okul programları da gözonunde bulundurularak hazırlanap buyük eser. 536 büyük sayfa. 25 Lira A ve AKA KtTABEVLERt tıancılık: 627199(): Cumhuri Kurucusu: YUNUS NADİ Î4»uayfa, 15 TX. 380 sayfa, 28 TL. Kitapeılara Genel Dağıtım: BATEŞ Genç kalarak uzun yıllar hastalıksız yaşamanın bilimsel yolunu gosteren ün!u beslenme uzmanı HAUSER'in, nülyonlarca ınsaniD hayatım değiştiren yenl ldtapları çıktı. Odemell: PJi. 22, Beşfktaj trtanbul Cumhurivet 988 GÜZEL OL, DİNÇ TAŞA 48. yil, Sayi: 17068 Telgraf ve mektup Telefonlar: adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 22 42 86 22 42 97 22 42 98 22 42 99 22 42 90 12 Parti Meclisinde kurulan Komisyon, dün de çalıştı inönü'den Ecevit'e bugün cevap var ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Parti içi sorunları eleştirmekte olan CHP TBMM Ortak Grubu bugun saat ll'de toplanacak, Genel Başkan Inönü, eski Genel Sekreter Bulent Ecevıt'in kohuşmasına cevap verecektir. Bilindiği gibi bazı üyeler parti içi sorunları görüşmek üzere bir istemde bulunmuşlar, bu istemin kabul edilmesi üzeruıe Ortak Grupta goruşmeler başlamıştı. ADALET REFORMU TASARISI BASINA AÇIKLANDI ERİM, AVCI İLE GÖRÜŞEREK, MECLİSTEKİ TASARILARIN SEYRİ H A K K I N D A BİLGİ ALDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Giirler ve Eyiceoğlu hizmet siirelerini flğustos'ta bitiriyor YILOA OO MİLYON DEFA ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kunılu tarafından görev süresi bir yıl uzatılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın yas haddi, 1 Eylül 1972'de dolacak tır. Belirtildiğine gore, tağmaç'ın Genelkurmay Başkanlığmdaki ilk 3 yıllık hizmet suresi, 16 Mart 1972'de dolmak tadtr. Bakanlar Kurulu karan ile yapılan uzatma, Türk Silâhlı Kuvvetlert Personel Kanununun 66. maddesine gbre bu tanhten ıtibaren yapümıştır. Tağmaç'ın 68'lık yaş haddı de 1 Eylul 1972 gıinü dolacağından bu tarihte emekli olması gerekmektedir (Arkası Sa. 7, Sü. 2 dc) TAĞMAÇ'ın YAŞ HADDI EYLÜL 1972'de DOLACAK \ ' Bakanlar Kurulunun önceki günkü toplantısında Meclislere sevk edilmelen kararlaştırılan Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askeri Hakim ve Savcılar tasanları ile Yüksek Askeri Mahkeme Idaresi kanun tasarılarından, Yargıtay ve Danıştay kanun tasanları hakkında dün Başbakanlık Basm Merkezı tarafından açıklama yapümıştır. Hükümet Sözcüsü Goğüş'ün dun Parlamentoya sevkedılen ve adalet reformunu gerçekleştırmek amacıyla hazırlandığını soyledığı Danıştay ve Yargıtay tasanları hakkında basın merkezı aracılığıyla yaptığı açıklama şoyledır: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İlk söz İnönü'nün Son toplantıda eski Genel Sekreter Bulent Ecevıt, gerek Genel Başkan İnönü'nün, gerek dığer üyelerin iddia ve suçla. malarını tek tek cevaplandırmış, bunun üzerine Ecevit'ın konuşmasında adı geçen bazı üyeler Ecevit'e cevap vermek için me. hil istemışlerdi. CHP Genel Ba? kanı Inönü de Ecevit'e hemen (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Tımç, Onger'e cevap verdi • TÜRKİŞ, MADENCİLİK REFORMUNU SAVUNDU.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turk îş Genel Sekreterı Hahl Tunç, Odalar Birhği Baskanı Raıf Onger'ın «Madencilik Reformn Kanun Ta sansı» ve vergi kanunu değışıklıklerine karşı çıkan demecıni dun yaptığı bir açık. lama ile cevaplandırmış, «Türk ekonomlsini kendilerinin yönettiklerini sanan bazı kisi ve çevreler, bn ka. naatlerinin sonucu olarsk, Türkiye'yi de ySneteeekleri. ni ve halkımızın kaderiyle oynayabileceklerini zannetmektedirler» demiştir. Ba2i çevre ve kişılerın bu tur çıkışlannm nedenlerıni kendi çıkarlanyla toplnm çıkarla. nnın aksi yönde olması» şek(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) KARGILI, ECEVIT'IN "ENTRIKA,, YAPTIGINI ÖNE SÜRDÜ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) îçel Bağımsız Milletvekili Celâl Kargılı, CHP eski Genel Sek reteri Zonguldak Milletvekili Bulent Ecevıt'm bu gbrevcfeyken, CHP Merkez yönetıcüeri. nin kendisi hakkında «ciddi siyasî bir entrikaya ait belge» ile îlgıli olarak dun yaptığı basın toplantısında, 12 Mayıs 1970 tarıhli «Devrim» gazetesinden bir haberi tekrarlamıştır. Kargılı, kendisinin Tarsus'ta yaptığı sıyasal çabalarla ilgili olarak «Devrim» gazetesinde yer alan bir haberi teksir ederek basına vermiş, «Kendisinin entrika yapmadığını açıklayan Genel Sekretere bu belgeyi sun ı n o n demiştir. Kargılı haber. de yer alan Genel Merkez yoneticileri ile tçel CHP ll Başkanının bir telefon görüşraesini Ecevifin samimiyetsizliği ile nitelemiş, aradan ikl yıl geçmış olmasına rağmen haberin tekzip edîlmediğini belirtmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) SUNAY, DEMİREL LE GORUŞTU* NEVŞEHIRDEKİ «AVCILAR BAYRAMI.NA KATILAN AVCILAR, TOPLU HALDE... (Fotograf: THA) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün AP Genel Başkanı Süleyman Demırel'ı kabul ederek, kendisıy le 1 saat 40 dakika gorüşmüjtür. Gorüşme, Demirel'in isteği uzerine yapıhnıştır. Goruşmeden sonra Demirel, «Sayın Cumhurbaşkanımıza mem leketin çeşitli meseleieri lıakkıuda maruzatta bulundum» demiitır. 700 bin avcı, yılda 14 milyon hayvan vuruyor T. H. A. AP'nin ilgisi yok Demirel, siyasî kulislerde hükumetin değışeceği ve Erim'in Başbakan olmayacağı, yeni bir hukumetin kurulacağı yolundakı ıddıalarla ilgılı bır soruya karşılık, «Bu iddialarla bizim biçbir ilgimiz yoktur» karşılığını ver mış, AP'nin gençlik ve kadın kollarının kaldınlmasına razı clup olmayacağına dair bir soruya, şu karşılıkta bulunmuştur: (Arkası Sa. 7, Sü. 8 dc) « Z E Y T İ N Y A G I SKANDALI» SANIKLARI DÜNKÜ DCRÜŞMADA. "Zeytinyağı Skandalı,, samklorı için 10 yıla kadar hapîs istendi İZMİR SIKIYÖNETİM SAVCISI, SANIKLARIN 1,5 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ DE İSTEDİ İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Avcılarımız, 82 liralık av eti için 500 lira harcıyor AMERİKA, HAŞHAŞ İÇİN 300.000 DOLAR DAHA VERMEYİ KABUL ETTİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk ve Amerikan tarım heyetleri arasında haşhaş ekiminin yasaklandığı bölgelerde bu üreıimin yerine ikame edilecek yatırım ko nularııun görüşulmesı sırasında, Turkiyeje odenecek 35 milyon do lar tazminatın yanı sıra 300 bin do larlık bir meblağm da Toprak Mahsulleri Ofisi memurlarının faz la mesailerine karşıhk verılmek uzere ödenmesi kararlaştırılraıştır. «Zeytıoyağı Skandalı» dâvası sanıklarından 5 kışınm yargılanmasına dun Izmir Sıkıyonetım Mahkemesinde başlanmış, 4 sayfalık ıddıanamesını okuyan Askeri Savcı Abdullah Kuçükyılmaz sanıkların 3 yıld'an 10 yıla kadar ağır hapıs cezasına çarptırılmalannı, sanıklardan ayrıca 1 milyon 514 bin 512 lıranın tazmınıne karar verılmesinı îsteîniştir. Tuğgeneral Fahrettin Burkay başkanlığında toplanan mahkeme heyeti, Hakim Yarbay Hulusi Özbakan, üye Hâkiın Yüzbaşı Ay (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA Türkiyede 60 bini av tezkereli, 640 bini tezkeresiz 700 bin avcı, her yıl ortalama 80 milyon defa tüfeklerini ateşlemekte ve bunun karsüığı olarak 14 milyon 400 bin adet av I hayvanı avlamaktadırlar. Batı Almanya, Danimarka ve Avusuır. | ya gibi ülkelerin arazüerinin küçük olmasına karşı buralarda avcı başına 31J525 kilo av eti düştüğU halde, Türkiyede avcı başına düşen yülik av eti oranı ise 8.2 kilogramı geçmemektedir. Orman Genel Müdürlüğü ve Istatistik Enstıtüsıince yapılan anket sonuçlarına göre avcüanmıANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) zın barut, fışek, kapsül ve yol Eski Başbakan ve AP Genel gıderleri için yılda yapbkları Başkanı Süleyman Demirel'in, ya masraf ise toplam 350 milyon kınlarına haksız çıkarlar sağladığı Urayı geçmektedır. iddiası üzerıne kurulan TBMM ANKARA, (THA) Malıye Orman Genel Müdürlüğünün Soruşturma Komisyonu, dün, .ddıalarda adı geçen Hacı Alı De hazırladıgı raporlara göre, Tür Bakanneı Gelirler Genel Mudürü Adnan Baser Kafaoğlu ile kiyede 12 milyon hektarlık av mirel'in bılgîsine başvurmuştıır. yardımcısı Erdojan Niron'un, sahası bulunmakta, ancak avlanHacı Demirel'in ıfadesinin alınması, bir saat sürmüştür. malar düzensiz yapıldığı içm av yurt dışında yeni gorevlere ata. r.acakları öğrenilmiştir. Bildı. Komisyon, sabah ve öğleden son sporu gereği gıbı değerlendirilerıldığıne gore, Kafaoğlu, Cememektedir. Eaçak avlamnalar, ra iki kez toplanmış, ilk oturunıneslı tükenmekte olan av hay nevre'de GATT teşkilâtına atada bir tanık dinlenmiş, ıkinci top nacaktır. Kafaoğlu'nun bu go. I lantıda da Özel Yükseliş Koh vanlan için büyük kayıplara yol ji sahibi Hacı Ali Demirel ile ba açmaktadır. Türkiyedeki av sa revinin, orta elçi seviyesinde | (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) olduğu ifade edilmiştir. Atanzı tanıklann ifadesini almıştır. masiyle ilgili haberi doğrulayan Kafaoğlu'nun kararnamesi, Maliye Bakanlığından Ba<=bakanhğa gonderilmiştir. Ka. faoğlu'nun yerine, Maliye Bakanlığı Hazine Gen«l Müdur(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Komisyon, Hacı Ali DemireVin ifadesini aldı KAFAOGLU YE KİRON, YURT DIŞINA ATANIYOR I Oğüt değil, hakkımızı istiyoruz Kayhan SAĞLAMER nkara'da başlayan «ikame ve tazminat» görOşmelerine temel yapılan ortak rapordan, Amerika'nın atyonumnz karsılığında bize para yerine bol keseden «akıl» vermek niyetini taşıdıfı apaçık. Türk ve Amerikan Tarım Bakan. tannın imzalannı taşıyan ortak rapor görüsmelerde nihai projeye döniiştürülecek. Arkasından nvgulanmasına geçi(Arkssı Sa. 7. Sa. 6 da) İLHAN SELÇUK BERAAT ETTİ Aksaray TÖS seminerindeki ko nuşmasiyle komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla 5 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan yazar tlhan Selçuk, dün beraat etmiştir. I A KAFALAR MI DEĞİŞECEK, KÜLÂHLAR MI? Aynı suçtan yargılanan ve jtırt dışına kaçan Mihri Belli 6 yıl 8 ay, Türksolu ve And dergilerinin mesul müdürleri Yaşar Ohanoes Uçar ile Vahap Erdoğdu ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edılmislerdir. Sozetecilere gösteti di İsmailiye meıhebi lideri Ağa Han ve eşi Begüm, 12 Kasım 1971"dı dünjaya gelen oğullan Prens Rahim'i, önceki gün Cenevrc'dcki villâlarmda düzenledikleri bir toplantıda ilk kez gazetccilcıe takdim etmişienîir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog