Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLI ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt Halinde Çıkmıştır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Tontan Satış Yerleri: Istanbul'da BabtSlı'dâ OCAK KİTAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ umhuriye ., ı , f l AO 48. yil, Sayi: 17067 M ;ÇE IZAHLI ODLAR ve SÖZLÜKLER| Jf 6BGINER.15TL. • F0NSIZCA Fl ÜM.JİILMMIi 6,50 TL #AHSIZC« I L L E B İ İ k l t t i U 5 . TL, •İBANS7C ELÂFFU )0 kelı lıs bez c ı l t l ı . . J 'veALMJNCAT! YENI SOZL 680 sayta, nefıs bez cıl IAUMNMTUBKÇETELİFFI Yaymılayan GUVEN BASIM ve YAYINEVİ istanbu! Kurucusu: CTJNUS NADİ Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 06 2 2 42 97 22 42 98 22 42 »9 . . e ı . /».••«« •IOI7O 11 Şubat CUITia 1972 L (DİLMtN) 40.000 kelıiM, 432 sayfa, nefıs kez ciltlı KiinKiuım» mtımz ODEMELI ANKAR* C*D No 62 2 Sırsecı S~ANB.A ÖĞRETIM YAYINEVİ SİPARIS MERK6Zİ înönü, uyeleri etkilememek,, gerekçesi ileParti Meclisi toplantısına katıJmadı KIRIKOĞLU'NUN DA KATILMADIĞI CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANTISİ PAZARTESİ GÜNÜNE BIRAKILDI GÖĞÜŞ'ÜN DEMECİ VE ORKUNT'UN MAKALESİNDEKİ GÖRÜŞLER İÇİN 3 KİŞİLİK KOMİSYON KURULDU Sıkıyönetim sonrası tedbirleri ERIM, "AŞIRI EYLEM İÇİN AYRİ MAHKEME DevGenç'le ilgili KURULACAK.. DEDÎ iddia incelenecek BAŞBAKAN ERÎM ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclısi, partı ıçı sorunları gorusmek Uzere dun sa 8t 11.30'da toplanmış, bır mektup gonderen lsmet Inonu, toplantıya katılraamıştır. Rahatsız olduğu ıçm Genel Sekreter Kârml Kırıkoğlu'nun hazır bulunmadıgı toplantıda, Devlet Bakam Alı Ihsan Goğüş'un Ankara II Kongresınde 4 DevGenç uyesınin görev aldığı yolundakı demecı ıle tstanbul Mılletvekıh Sezai Orkunt'un partı>e tehlıkeli sızmalar ıhtımaü olduğu yolundakı bır makalesındekı ıd diaları ıncelemek ıçın 3 kışılık bır komısyon kurulmustur. Komıs yon çalışmasına fırsat verılmesi ıçın Partı Mecllsı toplantısı, Pazar tesı günune bırakılnuştır. KARAKIŞIN AZİZUKLERI 1971 1972 Başbakan, tasarruf bonolarının zamanmda ödeneceğini söyledi ANKARA, (a.a. T.II.A.) Başbakan Nihat Erım. oncekı gece Dışışlerı Bakam Haluk Bayulker'ın basın mensuplarınj verdığı jemekte sohbetı sırasında reform çalışmaları, diplomatık tema";larla ılgıh bılgı vermi' «Biz hükümct olarak üzerimize dıiseni yapacafız. Birçok reform tasarısını Mart ayı içinde birbiri ardından Parlamentoya sunacafiz. Bu kadar çok tasarı karş»sın<la parlamenterler de şaşırac*k ve bir bakıma (bu yıl da mı tatil yapmayacağız) diyeceklerdir. 1962den beri hukümetler çeşitli nedenlerle bu tasanlan hazırlayıp meclislere sevk edememişlerdir. Şimdi bu görev, hizim omuzlarımıza yüklenmiştir. Biz hükümet olarak görevimizi yerine getirecek ve isi Meclislere bırakacağız» demiştir. Enm, bu arada tasarruf bonolan karsıkkları ıle faızlennin mutlaka ödeneceğini de belirterek, «Devlet sözünün eri olmalıdır» şeklınde konuşmuştur. (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) • Başbakan Nihat Erim, 1972 Mall Yılı BUtçe Kanunu Tasansının Cumhunyet Senatosu'nda gbrüşulmesinın dün sona ermesı dolayısıyle yaptığı konuşmada, «Memleketin normal şartlara dönmesini istiyorsak, kesin delillere dayanmadıkça bükümeti suçlamaktan vazgeçmeliyiz» deauştır. Görüşmeler sırasında hüküm«te •Sıkıyönetim kalktığı zaman da yoneltilen eleştirılere, ozellıkle anarsist ve tedhişçilerin kendilerl Milli Birlik Grubu tarafindao oriçin memlekette devamlı şekilde taya konan göruşlere cevap veSıkıyönetim olduğunu» gcstert;ren Başbakan, ıddıalann aksıne cek kanun değısıklıkleri bulunhukumetın 11 ayda çok iş gdrdiiğunu da bildirmis, ceza mahduğunü bildırmış. Sıkıyönetinı kemeleri usulü kanununda dekalktığı zaman, «Anarsist ve tedğışıkiıkler getirdıklerini, bu ara hişçilerin eylemjerine engel olada, mevcut mahkemelerden bınni cak tasarüarla reform kanunlarıde, anarşik eylemler içm bır nın Parlamentoya birblri pcşi su «Ihtisas Mahkemesi» şeklıne d o ra sevkedildiğini» bildirmiştır. nuşturduklerini açıklamıştır. Erim, Bakanlar Kurulundan çıkan 7 kanun tasana arasında (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İnönü'nün mektubu Merkez Yönetim Kurulu Raporu : Partı Meclısi toplantısına Tokat Senatoru ve Partı Meclısi uyesi Zıhnı Betil Başkanlık etmıştır. Toplantı baslamadan once înomı'nun Parti Meclisme gon derdiği mektup okunmuş, daha sonra da basına açıklanmıstır. tnönu'nun mektubu, şoyledir: «Parti Meclistnın sayın üycleri, Partinin durumu hakkında ısdıraplanmı ve görüslerimi kamu oyuna arzettün. Teferrtiatıyla biliyorsunnz. Bugünkü Parti Meclisinde siz vaziyeti tetkık ederken, toplantıda benim bulunmamı doğrn bulmuyorum. Mazeretimin kabul bovurulmasını rica eder, saygılar sunarıra.» YENİ TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖN T E D B İ R L E R TASARISININ KOMİSYONDA GÖRÜŞMESİ BAŞLADI " Suçlamada sınırı aşanlar için tedbir alacağız „ • «Pahalılık ve işsizlik, yoksul halk için hayatı çekilmez bir hale getirmiştir» ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) CHP Parti Meclisine dün sunularak basına da açıklayan Merkez Yönetim Kurulu Raporunda, son Ortak Grapta yapılan konuşmalar ve ortaya atıtan suçlamalar çeniş şetdlde cevaplandınlmış ve «Suçlamada smırı aşanlar ıçın gereklı tedbırlerın ahnacagı» bildirilmiştir. Rapor'da Bülent Ecevıt, Merkez Yonetım Kurulu ve Partı Meclısıni suçlayanlar ıçın; «Merkez Yönetim Kurulumuz, örgütlerle ilgili ısrarla sürdürülen tartışmalar ortamından ancak kannnî yoldan başarı sağlayanları bağnna basmıştır. Hhnaye altına mğınarak çapraşık yollardan hakları olmayan yerlere verleşmek isteyenler için özel iltimaslı muameleyi daima reddetmistir, reddedecektir» denümekte ve ıddıacılar, ıspata çağınlmaktadır Raporda aj rıca, Erım Hukumeti, ekonomık ydnden suçlanmaktadir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • Görüşmeler Mektubun açıklanmasından sonra Partı Meclısi saat 11.45' ten ıtıbaren toplantısına gızlı o larak devam etnıış, Merkez Yo netım Kurulunun bazırladığı ra por okunduktan sonra rapor ve partı içindekı son gelışmelerın muzakeresine geçilmiştır. Merkez Yonetım Kurulu raporu okunurken, başkanlığa, Na1971 KIŞINDA 1 K1LO ISPANAK; 1 KİLO HAVtJÇ: 1 KİLO MUZ VV 1 KİLO PIRASAıl Gurman ve arkadaslan taraNIN TÜTARI 10.2» LİRATDI. BCGCN tSE AYNI FİLEYİ DOLDLRMAK İÇİN EV K.Afından ımzalanmış ıkı önerge DINININ TAM 20 LİRA HARCAMASI GEREKİYOR. verilmiştir. Bu onergelerde, Devlet Bakam Alı fhsan Goguş ıle Istanbul Mılletvekılı Sezaı Or(Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Kamulaştırma bede/ı hisse senetleriyle ödenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ikind Erim hükümetlnin yeniden hazırladığı toprak ve tarım reformu dn tedbirler tasansımn goruşulmesıne dün 55 Numaralı Geçici Komısyonda sert bir havada başlanmıştır. Komisyonda bır konusma yapan Devlet Bakam îlhan öztrak, 1. Erim hükümeti tarafından bazırlanan tasannın Komısyonda görüşulmesı sırasında ortaya konan eleştirüer nedeniyle kamu oyunda bir «tereddut» meydana geldîğıni bne sCrmüş, bu yuzden yenı bır tasarı hazırlamak yoluna gittiklerinı ıfade etmiştir. Devlet Bakam öztrak, yenl tasanyı «daha gerçekçi» olarak nltelemlş, kamu oyunun benimsıyebileceğl bır metın getırmek amacıyla hazırlıklar sırasında parti yetkililerinın görüşlennin de alındığını büdirmiştir. Bakan Öztrak, bu arada, kamulaştırraa bedellerinm hisse senetleriyle, küçuk çıftçılerm paralannın Ise peşin ödenmesimn düşünüldüğunu belirtmiştır. AP. tstanbul raılletvekıa Ismail Hakkı Teklnel'ın başkanlığmda toplanan geçıci komisyonda önce bazı usul tartışmaları yapılmış, komisyonun basına açık olması ve bilim çevrelerinden aynl fcışılenn yeni tasan srrasmdr da komisyona devam etmelen kabul edıldıkten sonra, Bas(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ıo lira 20 lira AP, 12 yaşında Demirel: "Buhrandan yenîden olarak çıkacağız,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Partısının kuruluşunun 12'ncı vıldonumu dolayısıjle bır mesaj jajınlajan AP Genel Başkanı Sulejman Demirel, «Zorlukları, milletin ve meraleketin havrına çevirebilmeji ve buhranın ıçinden takatımız tükenmis olarak değıl, jeniden doğmus olarak çıkabilmeyi basaracağız» demıştır. «Türk sijasî tarihının fevkalâde önemli hâdiselerle dolu ve düny a. taribinin en çalkantılı bir devresinde çok önemli gorevler ifa etmiş bulunan Adalet Parti. si, Türk deraokrasisine, milletimize ve memleketimize bizmeti daima her şeyin üstünde tutmustur» dıyen Genel Baskan şoyle devam etmıştır: Sebzeler bir yılda V.ioo500 pahalılandı TÜRK HABERLEK AJANSI Kış sebzelerinin fıyatlan geçen yıla oranla yuzde 100 ile yvzde 500 arasında bır artış gostermıştir. Rekoru, kılosu 110 kuruştan 500 kuruşa yukselen ıspanak kırmıştır. Meyva fıyatlarındakı artış o ram ıse yuzde 60 ıle 90 arasındadır. Geçen yıla oranla fıyatı sabıt kalan tek sebze domatestır. Istanbul Hal Mudurü tsmi»ı Sılâhçı, fıvatların hızla artmasına hava muhalefeti yuzundeıı bazı bölgelerdekı me>\a ve sebzelerın donması ve vasıtaların yollarda mahsur kalarak Hale (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Partilerin gençlik ve kadın kolları kaldırılıyor ANKARA Dünkü 4,5 saat. lik Bakanlar Kurulu toplantısmdan sonra yapılan açıklamada, Başbakan Erim'in Senato konuşmasmda belirttiği tasanlann önümüzdekl günlerde Parlamentoya sevkedlleceği tekrarlanmıştır. Bunlar arasında bulunan S l yasî Partiler Kanununda yapılacak değişiklikle, partilerin g e n ; lık ve kadm kolları kaldınlmak ta, parti hesaplannın denetiminde ve kongrelerde adli teminat usulu getırılmektedir. doğmuş Htil MüdÜrÜ Tağmuç'ın görev süıesi bir yıl uzotıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın gdrev suresinin bır yıl uzatüması, dun Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmıştır Yapılan açıklamada; IS Mart 1972 tarıhınde 3 yıllık Genel Kurmay BaşkEnlığı gorev suresi bıtmekte olan Orgeneral Memduh Tağmaç'ın gdrev süresinin 926 Sa yılı Türk Sılâhlı Kuvvetlen Personel Kanununun 66 maddesı uvarınca bır yıl daha uzatıldı^ı i elırtılmistır 68 Madde şöyledır: «Genel Kurmay Başkanlıjpııa atanan orpcncral vcya oramirallerin >aş hadleri, K8'dır, Bu makama atanan orgeneral veya uıa mirallcrin gorevdc kalış sureicri. 3 senedir Bu sure jaş hadriiııi gecmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı>la birer MİIık sureler ile 3 Mİ nzatılabilir > Orseneral Tağmaç, Mart 1969'da, Orseneral Tural'm Y Askerî Sura Uvel.gme a f anmasmdan son ra bu goreve getınlmışti. esnafı da suçluyor GHP SARIYER YÖNETİM KURULU GÖREVDEN ALINDI, FATİH İLÇESİNE İHTAR YERİLDİ CHP Istanbul îl Yonetım KuTUIU, Sarıver tlçe Baskanı ıle Yonetım Kuruluna ısten el çektırmı» Fatıh tlce Yonetım Kuruluna da, «Dikkat Çekme» ıhtarı vermıştır. Ikincı «Dikkat (Arkası Sa 7. Sü 5 ıle) LISELİ 4 ÖGRENCI TUTUKLANDI ERGIN: «BUTÇE TAHİÜİKiNDE YANILABiURiM, METEOROLoji BİLE YANILIYOR) ».\K\RA, (THA) Maliye Bakanı Saıt Naci Ergin oncekı g^Cc Cumhuriyet Senatosunda Bakar.lı ğmın bütçesi üzerinde vapıîan eleştirileri cevaplandırırken. «Ba zı kimseler geriye doğru doniıp politika yapmamı istivotlat benı ouna teşvik ediyorlar. İnat oıı değil mi? Ben de buno yapmayacağım işte» demiştir. 1971 bütçesinın 35 milyar lira civarında bir açık vereceğmi, an cak kesin bir rakam veremiyecegint belirten Bakan «Bütçe taht minlerinde yamlabiliriın. Meteoroloji bile havan doğru düri'ust tahmin edemiyor» şeklinde k a nusmustur. (Arkan Sa. 7, SD. J de) Sışlı Lisesi öğrencilerinden Crdal Ataç, Sejfettin Uluram, Bu(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) lent Egel \e Goldıan Saka, temsü veımek uzere okullarından Os manbe>'dekı bır tı>atıo salonu na gıderken, komünızmi methedı cı sozler sarfettıklerı iddıasola Sıkıyönetim 1 Numaralı Askerî Mahkeraesi tarafmdan tutuklan f48l dfirCCfids tatbİkat Dogu ve Orta Anadolu'da şiddeth soğuklar yuzıinden mıştır. Sanıkların, Turk Ceza I . uj «c c\.cuc ınıu aı j ^ ^ J^^CJUJ sl kıntısından, eskı h a j ^ t f e l c g u g r a m l Ş j Kanununun 142/4 ve 177. maddeeşyalan yakmaya dün de devam etmiştir. Bu arada, Sıırt'ten Pervari ılcesine giderken kaybolan 8 öğlerıne aykırı hareket ettıklen üe rencı, Karayolları ekıplerı tarafından bulunmuştur. Buz tutan Eğrıdır Golünun ortasındakı Yeşılada'da rı surulmektedır. mahsur kalgn 600 kışıye de dün helikopterle yıypcek atılmışfır. Ozellıkle Ağrı. Muş, Hakkâri ve ErANKAJİA, (ajı.) Fınansman Kanunu Tasarısım goruşen MilAynı mahkeme, Akbank Selâzıırum'da şiddetlı soğuklar hükum siırmektedir. Isının (48) dereceye mdığı Ağrı'da halk tvlerinden Itt Mftcitsı Geçıci Koıiılsyonu, ışletme vergısı'nin tümü uzenndeki mıçejme seygunu ola>ı üe .lgiji çıkamazken. bolgede bulunan ordu bırlıklerı, tatbıkat yapmaktadırlar. [Fotoğrafta, Ağrı'da (48) de|tirU$m«lArlm tamamlamiftır. Yenl Usanya göre, gıda maddelerı oldu£u lddiası ile yakalanan sarecede tatbikat yapan ordu birlikleri (örölüyor..] hariç, bUtün m»llw» yuıd» i ortnında lflttmt vcrgtsl g«ttrılmektı> mk H ı u n Yılçın'm d» tutuklan { MT (Arkan S». 7, SU. 3 de) V tr vsnniftır, Gelir Vergisi tariiesi yeniden düzenleniyor ÖĞRENCILERİN YÜZDE51'İ, İSTEMEDİKLERİ FAKÜLTEYE GİDİYOR İstanbul Unıversıtesındeki öğrencılerın vuzde 51'ı, ıstedıkler Fakulteye gıremedıklerı ıçm p'i anlan tutan bölümlerde oğrenım lerıne devam etrrfktedırler. (Arkası Sa 7, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog