Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

HAZIRLAMA FEN SINIFLAR1 3 MARTTA BAŞLIYOR Uunduı ve tturslanna Sayıtlaı vapılmaktadır Brosür Isteyınlz. MUUEKN MATEMATİK KURSLARI UNIVERSITEYE GÜVEN DERSHANESI Osmanbey, Neylr Mağazao bltl$ığı tSTANBUL Telefon: «7 46 <tt umhuriv Kjnıcusn: YUNUS NADt AO ...I «.»... 4Tncc Tclgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutıısn istanb'ii No 246 . .YavrunAun Evde O!<ul Ödevi atken ve Butun Öğretim tpyatında En Çok j ı Eser, RENKLI Toptsn Satış Yerleı OCAK KtTAP DAĞ Inbul'da Babıâli'do ŞTİ. ve BATEŞ Ilâncılık: 6275/940 48. yıl, sayı: 17066 Teiefoniar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 J9 10 Şubat P e r ş e m b e 1972 e ı . D«H«.««™U*» 4Û7O Yayımlayan GUVEN BASIM ve YAYINEVİ Istanbul Köy Işleri ile Gümrük ve Tekel Bütçeleri Senatoda kabul edildi Kaçakçılığı önlemek için tedbir alınacağını söyleyen Özalp, «Filtreli sigara darlığı olmayacak» dedi Erozyon için «Ulusal âfet» diyen S ö n m e z , köylerin susuzluktan büyük ıstırap çektiğini söyledi Çif tçiye toprak dağıtımı durdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Koy Işlen ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı Butçeleri, Cumhuriyet Senatosunun dün kıi bırleşıminde kabul edilrmstır. Koy Işleri Bakanlığı Bütçesi ile ilgili eleştınlere cevap veren Bakan Prof. Necmı Sonmez, ulkemızde 35.877" sı muhtarlık olmak uzere 65 277 yerleşım yeri olduğunu belırtmış ve «Köylerin susuzluktan büyük ıstırap çektiğini» söylemiştır. Bakan bu arada toprak erosyonunu «ulusal bır âfet» olarak nıtelendirmış, reform çalışmalan dolayısıyle çıftçıyı topraklandırma çalışmalarının mayıs ayında durduruiduğunu ıfade etmıştir. Gumruk ve Tekel Bakanı Haydar özalp da filtreh sigara imalâtının 1973'te 10 mılyon kiloya çıkanlacafını açıklamış, kaçakçırıgm önlenmesi için tedbir alınacağını b;ldırmiştır. Köy tşleri Bakanı Necml Sönmez, Bakanlığı bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında yaptığı konusmada çift çıyı topraklandırma faalıyetlennın Toprak ve Tanm Reformu nedenıyle mayıs ayından berı durduruiduğunu bildirmiştir. Bakan reform uygulaması için kaynak olmak üzere hazine arazüen nın tesbit ve tescıli çalışmalanna nızla devam edildiğıni belirtmış ve şunları söylemiştır: «Bölgesel şartlanna uygun tarımsal işletme tiplerinin tesbiti \e şimdiye kadar >apılan topraklandınna çabşmalannın ckono(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) CHP Grııbu ara bildirisi yayınlandı Parti Meclisi bugün toplanıyor Ortanın Solu üzerinde, tnönü ile Ecevit veya TBMM CHP Grupu ile parti teşkilâtı arasında ayrılık ve ihtilâf yoktur Konuşmalar, hiçbir suretle partilerüstü Erim hükümetinin durumuyla ilgili bir konuya temas e t m e m i ş t i r ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Televizyon reklâmının dakikası için 6 10 bin lira ücret ahnacak TRT"NÎN BÎZZAT KENDÎ IÇtNDE «KÖTÜRCM HALE GETÎRİLDİG1» BELÎRTILDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TRT Kanun Tasarısını gorüşen Senato Geçlcı Komısyonunda bır konuşma yapan TRT Genel Müdüru Musa Öğün, televizyon reklâmlarının dakıkasır dan 6 bin ile 10 bin lıra arasında ücret almacağmı açıklamıştır. MUlet Meclisi Genel Kurulunca kabul edildikten sonra Senato Geçıcı Komisyonunda incelenmeye başlanan tasan üzerınrfe bilgi veren Gene! Mudur, reklâra Ucretlenmn yüksek tu tulma nedeninı açıklarken basuıın reklâm gelirlerine enge] Olmamak amacıyla bu vola gıdildiğinı bildirmiçtir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) UCU1LUGA HUCUM C.H.P. Ortak Gmplannın Uç gundür devam eden toplantısı sırasında onceki gün yayınlanması kararlaştınlan ara bildiri dün kamu oyuna açıklanmıştır. C H P . TBMM.. Grubunun bildirisi aynen şöyledir: «CHP, TBMM Grubu 8.2.1972 Salı pünü toplanarak Si>as milletvekili Ekrfm Kançal ve arkadaşlannm verdigi CHP Gnıplanmn politikası üzerindeki önerge hakkında başlamıs olan görüşmelere devam etmiştir. Eski Genel Sekreter Ecevit, onceki toplantılarda konuşan Genel Başkan tsmet İnönü'nün ve diğer hatiplerin konuşmalanna hanrlandığı cevabını vermiştir. Cevapta tabiathle karşı cevabı ve konoşmalan dâvet edecfk konular vardır. Bu sebeple konusmacılar mebil istemisler ve toplantı 12 Şubat 1972 cumartesi gününe ertelenmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) I | | I l Paşa son sozünü söyleyecek mi? Fikret OTYAM ANKARA Paşa, yanı îsmet Paşa, yanl CJîP. Genel Başkanı son sozunu soylıyecek mi Ecevit için, yani Zonguldak milletvekılı. yani CJî.P. eski Genel Sekreten için? «Şimdi cevap verebiVrdim, ama siz Grubu başka güne ertelediniz, cumartesi ffinü konuşacağun, (akat bir şartla, ilk söıü bana Teıeceksiniz» diyen tnönü. cumartesi günü yapılacak C.HJ1. Ortak Grubunda eski Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in konuşmasına cevap verecek, ama son sozünü söyliyecek mi? tnonü, sanıian odur ki, eskı Genel Sekreten Bülent Ecevit'e burada son sozünü soylıvecek. Ne olabilir bu? Şimdiden kestir mek güç. Çünkü güneşle beraber yeni şeyler doğar. Bakarsınız Pasa'ya cumartesi sabahı yeni ılham doğabılır güneşle beraber ve Paşa'run kalası kozdıgı zaman yapmıyacağı şey de yoktur.. (Arkas Sa. 7. Sö. 4 de) i 22 milyar dekar Goğuş ıçın Meclis Soruşturması istenecek TOPLU.M POLİSİ ÜŞtŞEN LCUZLUĞA SUSAMIŞ Sıkıyönelim Mahkemesi 15 ölünt cezasında israr elti 4 GEZAIİŞ. ASLAN VE L'ÇARTN DOSYAHRI TBMMDE. ANKAR4 Tuğgeneral Alı Elverdı'nm başkanlığında duruşma yargıcı Albay Ahmet Tetık ve yargıç Yarbay Mehmet Turan'dan kurulu Ankara Sıkıyor.etım (1) Nuraaralı Mahkemesi, 9 Etam 1971 tarıhınde olume mahküm ettıği 15 sanık hakkındakı eski kararmda ısrar etmiştır. Yarbay Keramettın Çelebi ile Yuzbaşı Baki Tuğ'dan kurulu iddıa makamı bundan onceki durışmada, eskı kararlarda ısrar edılmesını ıstemıştı. Dun saat 14'de başlayan duru c mada Alı Elverdı, Ahmet Tetık ve Mehmet Turan'dan kunılu mahkeme heyeti eski karannda ısrar etmiş \e Mete Ertekin, Mustsfa Yalçıner, Hacı Tonak, Metin Yıldmmtürk. Metin Güngurmüş, Mustafa Çubuk, Recep (\rkası Sa. 7, Sü. 1 de) Fiyatları yuzde 65 kıran mağazayı polis koruyor Selâhattin GULER Pahalılık milleün canına tak etmişken, pıvasada alış . veriş yarı yarıya durmusken, iki gunden berı Sultanhamamdakı bir mağazada halk birbirinı çığniyor, kepenkleri kapalı bır mağazaya gırebilmek içın sabahın erken saatlerinde ve de a>azda nobete başlıyor. Ucuza bir şeyler alabihnek, bütçesine gore kendini ayarlayabılmek endişesi içinde çırpınıyor. Kuyruklar, kuyruklar. Arkasından polisler, kalabalığın arasmd^ yankesiciler •yararlanmak dünya, sı» deyip dahnışlar... 750 LIRA OLAN ASTR4GAN TAKLİDİ MANTO 250 LİKA HALKI 15 29 KİŞİLİK. GRUFLAR HALİNDE MAĞAZAYA SOKTU MERKEZ YÖNETtM Kl^üLU, DEVLET BAKANINA CEVAP VERDl ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ankara Milletvekülerinden bir kısmı CHP Gaziantep Mıl letvekili ve Devlet Bakanı Ali Ihsan Gbğü; hakkında bir Meclis soruşturması açılması için önerge hazırlamışlar ve imzalamijlardır. Önergede CHP Gaziantep Mil letvekili ve Devlet Bakanı Alı îhsan Göğüş'ün Ankara CHP Ü Kongresi nedaıiyle TRTye verdiği demeç ile tutum ve davranı§ı konu edünıektedir. Önerge miıh temelen bugün CHP Grup Başkanlığına, Millet Meclisi Başkanhğına sevkedilmek üzere »eriîecektir. Öte yandan, Devlet Baknnı Ali îhsan Göğüş'ün Yüksek Disiplin Kurulıma sevki için yine bazı CHP*li üyeler arasında büyük bır eğflim vardır. CHP MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN CEVABI CHP Merkez Yonetım Kuralu dün toplanarak, Devlet Bakanı Ali îhsan Göğüş'ıin bir açıklamasına atfen TRT'nın haber bulteninde yer alan haber(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Karakol basmaya kalkan çingene kadınları çocuklan ile Emniyct Müdürlüğünde Dünkü duruşma Yurt âışından getirilen taşıtlardan da alım vergisi ahnacak Âskerî hâkime hakaret eden hücre cezasına çarptırılacak AVK4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Mılli Savunma Komısyonu Askerî Ceza Mahkemeler Usul Kanununda değ.şıklıkler yapan tasarıyı dun bazı yeni değışıkhklerle kabul etmıştır. Komıs>ondan geçen tasarı aynen kanunlaştığı takdirde askeri mahÂemelerd«> mahkeme neyettne hakaret edenler bır aya kadar hüc re hapsı ile cezalandınlacaklar dır. Bu cezaya çarptırılBnlar için temylze basvurma Imkânı da söz konusu olmayacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) MAĞAZAYA GÎRMEYt BAŞARABtLENLERDEN TALİHLl BtR KADIN ALIŞ VERİŞ TAPITOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Vergi tasarüarmı görüşen Geçici Komisyonda finansman kanununda değişiklıkler dngoren ta sarmın incelenmesine dün de devam edilmiştir. Geçicl Komısyon yurt dışından getırilecek taşıtlann da taşıt alım vergisi kapsamma alınmasmı kararlaştırmıştır. Dunkü görüşmeler sırasında soz alan Maliye Bakanlığı temsılcısi bu yolda bir öneri getirmiş ve Komisyon bu öneriyi benımsemıştır. Boylece yurt dışından getırilecek taşıtlardan 2500 lira ile 20 bin lira arasında tasıt alım vergisi alınmasını öngör?n yeni bir madde tasanya eklentniştir. Bu vergl yurt dışından getirilecek kara ulaşım araçlanndan, arscın model ve ağırlığına söre aiınacaktır. Tavıt tlım rerglıl aracın yıban (Arkan Sa. 7. Sü. • da) Kepenklerin kınlması an m < lesi olduğu bir sırada Toplum Poj lısleri mağazayı hemen kordo» altına aldılar. Sabahın erken saat lerinde içeri giren 1520 kişi bir turlü çıkmak bilmiyor içerden. D şardakiler sızlanıyor, «Ne zaman girebileceğiz içeri» diyorlar. Ko. nuşmalar devam edıyor: • Girsek de ne alırız. Baksana kardeş. giren bir daha dışarı çıknuyor. Mağazayı da beraber gö (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Soruşturma Komisyonu Hacı Ali Demirel'i dinleyecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Eski Basbakan ve AP Genel Başkanı Suleyman Demırel hakkındaki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere kurulan TBMM Soruşturma Komısyonu yarın Demirel'ın kardeşi Hacı Ali Demirel'i dınleyecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Fikirtepe'de yapılan aramada 9 tabanca, 60 mermi ele geçti Pikirtepede onceki gece yapılan arama sonunda çesıtlı çaplarda 9 tabanca ile 60 mermı bulunmuştur. Karakola goturulen sıiâhlann sahipleri, ileri geri konuşmaya başlamışiar, bu arada akrabaian da karakol yakınlarında toplanarak m gozaltına almanlann serbest bıİstanbul Sağlık rakılmalannı istemışlerdir. P o lıs, bir olayın çıkmasını dikkate Müdürü açıkladı: alarak karakol yakınlarında akrabalannı beklıyen 25 kişiyi de yakalanuş ve karakola götürerek gozaltına almıştır. Fikirtepede oturan Hüseyın Çağlar ile Sadetün Orcan'ın evlerinde silâh bulundurduklarma dair bir ıhbar yapılmı;tır. Evı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Baskın Bazı özel hastaneler nöbetçi doktor bulundur muyor DEMOKRASİ KURTULUYOR... Saglık Muduru Dr. Nun Erturkogıu, Istanbul'dakı ozel hastanelerın bashekım ve yonetıcılerı ile dun auzen.edığl top. lantıda, zaman zaman japılan kontrollarda ozei hastanelerde gecelerı nobetçı doktor ve hem• şırelerın , bulundurulmadığının tespıt edıidığını belırterek, «Pazartesı gününden itibaren be. lirsiz zamanlarda yapılacak kontrollard'a böyle bır durumun tefcpiti halinde kanunî koğusturma yapılacaktır» demıştır 'Istanbul'da 27 ozel hastanede 1054 yatak bulunduğunu belırten İstanbul Sağlık Müduru Dr. Ertürkoğlu, âcıl vakalarda ozel (Arkası Sa. 7, Sü 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog