Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyef Kurucusu: VUNL'S NADI YAYÎNEVİ NAR Oktay AkbaUBuçumuz Olmak Nıetzsche Seçılmış Dl Wells Kısa DOnva Tanhr Angela Medıcı Yenı Egıtım »' 8 Strındberg Baba, oyun » 4 St. Zvveıg Korku » 6 Turgenyev İlk Aşk » 6 M. Reşıt Vatan Şıirleri Antol. >5 Ilâncılık 6270/112 48. yıl, sayı: 17057 Telgraf ve mektup adresı. cumhunyet îstanöuJ Posta Kutusır îstanbul No 24ö Teleronlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1 Şubat Sah 1972 Maden Reformu Tasarısı bugün Parlâmento'ya sevkediliyor Hükümetle Komisyonun anlaştığı açıklandı: Boraksve birkısım linyitleri Devlet işletecek AXKAR\ (Cumhurlyet Burosu) Devlet Bakanı \c Hukumet sozcusu AU Ihsan Goguş dun Başbakanlık Basın Merke^ aracılıgıyla yaptığı açıklamada Madencılık Reformu Kınun Tasarısınm bugun Parlamen. toya sevkedileceğını, tasanmn kanunlaşması halınde boraks ve ıvı ışletılmeyen lınyıt madenlerının devlet ekyle ışietılecegını belırtmıştır. Hukumet programmda o n ' i . u len ve Anavasa gereğınce ıltı ay ıçerısınde çıkması gereken kanun tasarılannın bır kısmınm da onu muzdekı gunlerde Meclıslere sevkedıleceğım ıfade eden Alı Ibsan Goguş Madencılık Reformu Kanun Tasarısı hakkında §u bılgıvı vermış tır. (Arkaa Sa. 7, Sü. 1 de) Moli Denge Vergisi yüzde 3 Fransa'da bugün gazete çıkmıyor TV NEDENİYLE İLÂNŞIZ KALAN «PARİS JOUR» DUN KAPANDI PARİS, ( a 3 . ) Fransa Ga zetecı Sendıkaları Ulusal Bır hgının 24 saat sure ıle ulusa! olçude kararlaştırdığı grev, dun baslamı<;tır Gırışılen hareket, gazete, ajanslar televızjon, radjolar, basım ve fılmler gıbı butun dalları kapsamaktadır Buna gore bugun Fransa'da hıçbır gazetenın çıkmaması gerekmek tedır Ancak, sendıkalarca \enlen talımata bazı taşra gazetelennde uyulmayacağı sanılmaktadır. A X K A R A, (Cumhurıyet Burosu) TBMM Butçe ve Plân Karma Komisvonu Bajkanı Balıkesır \P Mılletvekılı Cıhat Bılgehan, dun duzenledığı basın toplantısında, 1972 Yılı Butçesının butun odeneklerının vuzde 10 unun mevkuf tutulmasının kararlaştırıldığım \e bo\lece Devlet Butçesının 45 mılvar lıra uzerınden muameie goreceğını sovlemıştır «Bıllııl» gelır sağlandığı takdırde hukumete \uzde 8 oranında ılâve hsrcama hakkının tanınd'ığını sozlerıne ekleven Bılgehan, bu arada Malı Denge Vergısının vuzde 3 olması konusunda Hukumetle mutabakata varıldığını da açıklamıştır Karma Komıs>on Başkanı Hükumetın carî harcamalar ıçm 24 mılyar 162 milyon 198 bın bra, yatırım harcamalan ıçın 4 mılyar, 103 milyon 531 bın lıra ve sermaj e teşkılı ıle transfer harcarnala n içın 22 mılvar, 44 mılvon, 686 bın lıra olmak uzere toplara 50 mılyar 310 mıljon 416 bın lıra hacmındekı butçejı meclıslere ge tırdığıni, komisyonun ıse enflâsyonıst baskıyı kaldırmak ve yatırımı kısmamak ıçın çeşıtlı değışıklıkler yaparak butçeyı transfer harcamalanndan yaptığı bazı kısıntılan yatırım harcamalanna aktararak 50 mılyar 312 nulvon 79 bın lıra olarak tesbıt ettıgını soylemıştır Bılgehan, Cumhurı >et hukumetlen tarıhınde UK defa Hukumetın getırdığı butçeye Karma Komısyonda 1 milyon lı ra gibi az bır ılâ\e yapıldığım da ifade etmıstır (4rkası Sa 7 Sü 7 de) KUZEY IRLANDALI KATOLDCLERtN ONCEKI GtiN DLZENLEDtKLERI GOSTERI YURLYLSU SIR4SINDA ATES AÇAN İNGİLÎZ \SKERLERL 13 KATOLİĞI OLDURMLSTIR FOTOGRVFT'V; AĞIR YARAL4NAN KUZEY IRLANDALI BIR KATOLIK, ARK\DASL\RININ OMLZLARIND% 1AŞINIRKEN . BL YAR\LI DA, H.\STANEYE TASINIRKEN CAN VERECEKTtR™ (Radyofoto AP) Kooya'daki zincirleme kazada 13 kişi öldü KONYA Konva . K ı n . man yolnnda sıs vazflnden öncekı gece meydana gelen zincirleme kazada 13 kişı 51. mus, 18 klşı de agır varalannuştır. Yolun 35 kHometresinde K â J zım Karabekır mevkıınde m e ı dana gelen ılk kazada, bır taksıvle otobus çarpışmıs, taksıde bulunan Yıtraaz Ayaslan, Cemıl Karagoz, Necati Hatıpoğln ıle Mehmet Cımıltaş derhal olmuş. lerdır Avnı kazada, Karamanspor Kulubu kalecısı Kemal Var ile kımlığı tespıt edllemeyen tak sı şoforu \ e otobus yolcuların. dan 14 u, çesıtlı verlennden j a ralanmışlardır Dort kışının olumune jolaçan bu kazadan sonra, >ol ortasında kalan enkaza gece saat 2 30 da başka bır taksı çarpmıştır Yoğun sıs nedenıvle enkaza çar parak hurdahaş olan taksıtfe bulunanlardan Karaman Mal Mudurunun akrabalarından Nihal Çelebıoflu, Hatıce Çelebıoflu, Morat Çelebıoğlu \ e Mehmet Kose ıle kımlıklerı tespıt edılemejen 3 kısı, olmuştur. Bır sure sorra aynı enkaza, Goktepe koyunden gelmekte olan bır baska taksı daha çarpmıştır Bu kazada da 2 kışı olmuş, 2 kışı ağır j aralanmıstır Devlin, Içişleri Bakanını dövdü DIŞ HABERLER SERVİSİ BELF4ST Londonderry de oncekı gun meydana gelen ve In gılız askerlerınm 13 Irlandalı Katolığı oldurmelerıyle sonuçlanan olajlar dun Ingılız Avam Kamarasmda goruşulürken, Kuzey Irlan danm «Mını etekh» Mıl'etvekılı Bernadette Devlin, Ingılız Içışlerı Bakanıru dovmuştür 13 KATOLIĞIN ÖLDÜRÜLMESİ IRLANDA'YI YINE KARIŞTIRDI «Paris Jour» Grev kararı 260 bın tırajı» «Parıs Jour» gazetesı sahıbı Bavan Sınon Del Luca'nın M I da bır mılvon Frank (yaklasık olarak 3 milyon TL.) zarar ettığını ılerı surerek gazetesını kapatma kararı alması uzenne verılmıştır «Paris Jour» gazete«ının «ahıbesı, daha once zararı azaltmak uzere 33 ucrethnın lşıne son \ermek ıstemış, fakat gazetedekı fıkır işçılerı suresız grev kararı alınca gazetesını kapatmış boylece 400 kışı, ışsız kal mıştır. Y AZISIZ Yeni Bina ve Dairelerin dörtte biri 5 yıl Emlâk Vergisinden muaf olacak MECLİS GEÇİCİ KOMİSYONU, EMLÂK VERGİSİ TASARISI'NIN MUAFLIK İLE İLGİLİ 2. MADDESİNİ DEĞİŞTİRDİ ANKARA, (a.a. T.H.A ) Rodos'ta Türkçe detsler yasaklandı ANKAR*, ( a a j Ankara'ja gelen haberlere gore, Rodos ada sındakı Turk ılkokullarmda da ha evvel okutulan turkçe ve dın derslen yasak edılmıştır Turk oğretmenlere aylıklan odenmek te, fakat derslere gırmelerıne ızın verılmemektedır Aynca, Turk oğrencılerın kendı aralann da dahı turkçe konuşmalarına musaade edılmemektedır Rum oğretmenler tarafından venlen derslerde, Yunanıstan lehınde yapüan konuşmalarla Turk çocuklarının Turkluk şuurundan uzaklaştırılmasma çalışılmakta dır Ingiltere Başbakanı da, mini etekli milletvekilinden 2 yıımruk yedi Dayanışma Gazetecı Send'ıkalarınca duzenlenen gre\ artık sadece «Parıs Jour» da çalışan meslekdaşlarla bır dajanışma bareketı olçusunu asmış \e ortava meilektekılerın tumu ıçın ıs garantısı ve bunun korunması konmunu kojmuştur (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Olaylar tngılız a^ken makamlarının Kuzey Irlandalı Katolıklerı var gıç onune çıkarmadan ajlarca gozaltında tutmalarmı protesto etmek ıçın oncekı gun duzenle nen gostenlerde Ingılız askerle rı ateş açarak, 13 Irlandalı Kato lığı oldurmuşlerdı Dun sabah uçakla Londrava gelen \e konunun Avam Kamara sında konuşulmasıru ısteyen «Mı fArba.sı ha 7 !su 3 de) •r «Kıbrıs Rum Yedeksubaylar Biıiiği» Grivas'ın emrine girdi LEFKOŞE, (aa) Kıbrıs Rum Yedek Subajlar Bırlıgı adına dun Lefkoşe'de yayımlanan bır bıldı rıde «Bırlığın butun uvelerinin, geçen Evlul ayinda gizlıce adaya donmüş olan General Yorgi Grivas'ın emrine gırmeyı kararlaştır İRLANDA'NIN «MİNt ETEKLİ MİLLETVEKİLİ» BERNAJLTTE dıklan» açıklanmıştır DEVLİN 13 KATOLİĞDÎ OLDUBULDUĞU SON, KARIŞIKLIKLAR(\rkası Sa. 7, Sü. 8 de) D t BİR ÎNGILIZ ÇAVUSU tLE TARTIŞIYOR ŞUBAT SINAV TARtHLERi BELLİ OLDU Istanbul'daki unıversıte, akademı ve >uksek okulların kı§ yarı\dı sınav tarıhlerı, tesbıt ve ılaD edılmıştır Îstanbul Universitesi Hukuk Fakultesı nde kış yarıyüı sınavları, tek dersten beklemelı oğrencılî' ıçın 1 2 Subat tarıhlerınde >apüacaktır Hukuk Fakultesınde kış yarıyüı normal sınavlan ı»e 3 Şubat ta başlayacak, 28 Şubatta sona erecektır îstanbul Iktısadî ve Ticau Ilıın ler Akademısı, Devlet Muhcndı<lık ve Mımarlık Akademisı v 3 Tatbıki Guzel Sanatlar Yuksek Okulu'nda kış yarı yılı ogreümı 5 Subat Cumartesı gunu tamaırlanacaktır Soz konusu akademı ve yuksek okullarda somestr tatılı, 7 Şubat Pazartesı günu başlayacak ve ay sonuna kadar kış yan yılı sınavları bıtrrılmış olacaktır Îstanbul Devlet Guzel Sanatlar Akademisı'nde ıse kış varı yıb ogretımı 15 Subat Sah gunu sona erecektır 26 Ocak Çarşamba gunu kış jarı yılı ogretımı tamamlanan îstanbul Teknık Universitesi'nde de kış yarı >ılı sınavlan, 7 1 9 Şubst tarıhlerı arasında yapılacaktır. 1 Türkiye'ye göçe hazırlanıyorlar Bıldınldığıne gore bu duru ma çok azulen adadakı Turk aı lelerı, Turkıye'de çocuklarımn tahsılme devam edebılmelen ıoın çareler aramakta ve Turkı ye'ye goç ıçın fırsat beUemek tedırler. Emlâk Vergısı Kanun Tasansını goruşen toplantıda, koylerin dışındakı yerlerde ınşa edılecek bına ve apartman daırelennın 50 bın lıradan az olmamak uzere, vergı degerının dortte bırının 5 yıl sureyl» Emlâk Vergısınden muaf olmasırı kabul etmıstır Ancak, bu muaflık, bına veja apartman daırelerı «Mesken> olarak kullanUdıkları takdırde, tanınacaktır Hukumet tasarısında ıse 100 metrekareye kadar olanların 10 vıl sureyle vergıden muaf tutulması kabul edılmıştı. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) CETıNKAYA 1 Stoklann Tekel ve tüccara gore daj lılımı (Ton) Ibracat Devresı 1964 65 1965 66 196667 1967 68 196869 1969 70 197071 Tekel 23.539 62 301 75 419 85 400 126.002 143 033 160.212 Tnccar 67533 88 248 70.669 74 467 73 501 60 726 52.310 Toplam 91.492 150 549 146X88 Io9 867 199.503 203 759 212.522 Sinema ve tiyatrolarla ilgili kararın uygulaması başlıyor Sıkıyönetım Komutanlığınm uyarısı uzenne, İstanbul'da bu akşamdan ıtıbaren sınemalar, programlarını en geç saat 23 de tıyatrolar da 23 30 da sona erdı receklerdır îlgılıler, Istanbul'daki bazı sinema ve tıyatroların ıta. suare japarak faalıyetlerını saat 01'e kadar sürdürduklennı belırterek, söz konusu eğlence yerlennın yoğun bulunduğu bolgelerde sıne ma ve tıyatro suarelennın one alınmasıyla geç saatlerdekı ula şım güçluğunun gıderıleceğını ve İstanbulluların dınlenme ımkân lannın artacatını soylemışlerdır Ozellıkle Şışlı bolgesındekı sı nemalar, saat 21 45 ve 22'de baş lattıklan suarelerım 20 45 ve 21' de başlatacaklardır Tıyatrolar ıle Beyoğlu ve djğer bolgelerdekı sinemalar ise, programlarını saat 21 e almıslardır. lüccann başfiyatı 12 lira! • Tekel'ın 15,25 lira başfıyat verdıği Ege Tutun Pıyasası yann açılıyor.. İZMIR (Cumhun>et Ege Burosu) 1971 urünu Ege ekıcı tutun pıyasası, yann 67 alım bolgesınde yapılacak geleneksel jrenle açılacaktır. Ege Tutunculer Bırlığmde dun toplanan ıhracatçılar ve tütıın tuccarları, ızleyeceği pohtıkayı tespıt etmışler ve ozel sektor baş fıyatının 12 lıra olmasını kararlaş tırmışlardır Tekel m daha once açıklanan başfiyatı ıse, 15^5 lı radır Izmırde bulunan Gürrirük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp ıle Tekel Genel Muduru Recaı Dıblan, dun Tekel Alım Heyetl Baş(Arkası ba 7, bu 2 de) N o t : Toplam stok (197071) son yapılan ihracatla 160 mıljona duşmustur. MLSTA H t K Ü M SÜREN DONDLRUCU S O G ü K L 4 R D \ N OTOMOBlLLER. ANCAK MOTORLARIMN ALTIN A MANGAL KONULUP ISITILDIKTAN SONR\ ÇALIŞHRILABÎLtTOR . îstanbuFda bahar, Doğu'da karakış var (Cumhuriyet Haber Servisi) Doğu Anadoluda şıddetlı kış ozel'ıkle yakacak sıkıntısıni art tınrken îstanbul, adeta Bahar havası yaşamaktadır (Arkuı Sa 7 SS S de) Tutunculugumuzun alın yazısın. 260 eksper çizer.. BABA OGUL TCTCN T 4 R L 4 S I N D I TÜTÜN KIRIIOR Bugune kadar tutun sorununu ortaya koyarken n^gense en bü yuk >üku omuzlarında taşıyan eksper bır kenara ıtılmıştır. Uretıci, randıman tesbıtl yapılırken eksperi suçlamış, «Benım tiıtünüm 70 randımandı, ama eksper 50 randıman yazdı» dıyerek serzenışte bulunmustur. (Arkası Sa. 7. Sfl. « de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog