Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

f. j İNGİLİZCETÜRKÇE Yazanlar: REŞAD ,ı RUŞEN GÖNDEM f ALAYLIOĞLU Yaytmîayan: GÖVEN BASIM ve YAYINEVİ Topian Sattş Yerîeri: Ocak Kitap Dağıtım ve BATEŞ İt n u M sa b l SÖZLUĞÜ OKUL huri Kurucusu: YUNUS NADÎ CEM YAYINEVİ S una r BEKİR YllDIZ'm Yeni eseri HARRAN ve 4S. yıî, sayı: 17367 Teîgraî ve mektup sdresi: T e i e f o n i a r : 22 42 90 Cumhtmyet îstanbui Rosta Kutusu: îsfânbul No 246 22 42 m 22 42 9? 22 42 98 22 42 99 SAHİPSİZLER 9 Aralık Cumartesi 1972 (2. Basım) Cem Yayınevi, CağaloğJu, îstanhuî DR. FRANK RAUSCHER. GEÇEN YÎLIN MAYIS AYINDA BAŞKAN NİXON TARAFÎNDAN AMERİKAN KANSER EN'STİTÜ^Ü <N.C.1.> EAŞKANLIĞ1NA ATAKMIŞTIR. BU ENSTITÜ AMERİKA ÇÂPINÖAKt' KANSER A R A Ş T I R M A L A M N I KOORDINE ETMEKTEDÎR VE Y1LLIK BÜTÇESİ 380 MÎLYON DOLAflDIR (5,5 MİLYAR T.L.î DR RAÛSCHER BU DEMECİNDE. KANSER SAVAŞINDA VARILAN NOKTAYİ AÇIKLAMAKTADIR. ABD KANSER . ; ENSTİTÜSÜ ." . • BAŞKANI AÇIKLADI: Izgara et kanser Ameriksn Uiusal Kan.«cr EnstHusü Dırpkturü Dr. Frank J . Kausçher, son jki yılcfa kanser Kzerinde yajjj.îan çahşmalarls, kanser hakkında. gççmişteki 59 yılda elde rrtilenlord.cn daha çok bilgiye sahip ohınmuşlur, d o fni.ftır. Bir Amerikan dergi.«inde yayımlanan şyru • cevap 'şeklind?ki dpmpci, Kyncn vcriyoruz: SORU Dr. Rauscher, kanseie karşı savaşfH gerçekten başaM sHj^lrımynr mn? CEVAP Ku alandH biiyük aıiınılar atılnıı.ş ve Rerçek ilprlcmflcr kayHcrriliTiiştir. Şunu ke.'iıılikle soyleyobilirim: Kanss'iin sebeplori, nnJenmesi, tcşhisi ve ledavisi için yapilan çalıçınalarda, son İki yılda, gpçnîiş•tf'ki TJO yıldan ılaha büyük VÜÎ aldtk. Işm vn ccrralıî yolla mücarioIrrle niducu kadar, kanserin ılâç larla tedavisi alanında da büyük saj^landı. Vücutîun baÇişfklık mekanizmasının, b;;?: kanser türlerine kar.şı nasıl ku!lanılacağı hakkmdaki bilgimiz hızla artıyör. Bu tedavi yollarının deği.şik bileçimlerle daha fazla etki kazanması metotlarını ögrcniyoruz. SORU Kanser ü/.enndrki bügilerin bu kadar hızla artmasını neye bağlıyor.eunuz? CEVAP Kanser araçtırma(Devamı Sa. 7, Sü. 7 dc) Koçaş, afyon kaçakçılığı konusunda Meclis soruşturması açılmasını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız Konya Milletvekiü < Sadi Koçaş, bir Alman gazete < sinde, bazı parlamenterlerlc ılgili olarak yapılan yayımda, arfi geçen Başbakan Yardımcısı, nın kcndİM olması nedeniyle, konu hakkında bir Meclis soruç. turması istcmiştir. Almanya'riri yayımlanan «Dic Welt» gazetosi, bundan bir süre öncc, Türkiye'drn yapılan afyor kaçakçılığı ile il«ili bir haber , vermis vo kaçakçılığa bazı parlamento üyeleri i!e bir Başbakan Yürdınıcîsının da adiarının karıştıtmı ıddia ctmiştir. Gazetcnin habermdc adınüi geçtıginj ögrenon Sarii Koçav dün TBMM Başkanlığına bir öncrgp veıcrek açılacak bır MfC lıs soruşturmiiP! ilp. iddianın aydmlnl ılmasını İstemiştir. (Devnmı Sa. 7. Sü. 4 dc) 1 Yoklama isteği üzerine DP ve CHP'liler ile AP'liler arasında olayiar çıktı lAP'LİLERİN ÇOĞUNLUK OYLARI SONUCU MECLİS İLK 7 MADDEYİ GÖRÜŞMEDEN BENİMSEDİ ÇTÜZÜ 1 MADDE KAB EDILD ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinin dünkü toplantısında, tümünün görüşülmesi biten yeni İçtüzük teklifinin 11 maddesi kabul edilmiştir. Bu mad dclerden ilk 7'si görüşmesiz geçmiş. 11. madde Komisyon tarafmdan geri ahnmış, 13. maddenin görüşüîmesine geçüdiüi sırn da birleşim. Pazartesi günü saat 10'a bırakılmıştır. KANSERE SEBEP OLAN 23 KİMYASAL MADDEVAR AP çoğunluğu.. CHPVEDP'ÜLER, ENGELLEME ÇABALARINI SÜRDÜRDÜLER NATO Bakanlar Konseyi'nin bildirisi: 4ir\** *• JDuşunce özaürlüımne onem verıyoruz,, BRİJKSEL NATO Bakanlar Konseyinın snnbahar dörremi l.nplantısı, .dün sona ermişlir. Top lantıya katılan bakanlar, grlecek ilkhahar toplantılarını 1415 Ha?,iıan 197.3'do Kopenhag'da yapmayi kararlastırmıslardır. Etyopya uçağını kaçırmak isteyen biri kadın 7 hava korsanı öldürüldü ADİS ABAISA ütyopya Ha va Yollarma ait bir yolcu uçağı dün içinde 94 yo.cusu ile Raşkent Adis Ababa Havaalanından ha,va.'.ancUktan bırkaç dakika Lsonra, aıalarındu b'.r de KaıUn bulunan 7 hava Korsanı taratından kaçırılmak ist,enmi$, aneak uçakta bulunan «üvenlik ajaniannın yaylım ate*ı açması üz»rine, hava korsanlarının nepsi öldürülerek uçağın Knçıfılmasi ön lenmıştir, Ktyopya yetkilüerı. rçağın nereye kaçırılmak ister!riigi konusunda bir açnkÎErna yapmamışlar, bunrj karşılık knr sanlann ö).dürüldüpünü, yedi yolcu ile iki nostesin de yarslandıklannı bildirmişlerdir. Yaralılann durumlarının ağır o:madığı açıklanmıştır. (lîevamı Sa. 7, Sü. 2 dc) Danıştay, yürütmeyi durdurdu: İlkokul öğretmenleri askere er olarak alınmayacak ANKARA Danıştay 10. Dairesi, Millî Savunma Bakanlıgının son yoklamadan sonra İlk Öğretmen Okulu fark sıoavını ve ren ya da Millî Eğitim Bakanhğı kadrolarmda ilkokul öğretmeni olarak görev alanların askerliklerini er olarak yapacakları yolundaki uygulaması hakkında yürüirheyi durdurma kararı al mıştır. Danıştay bu kararını. Siirf li 16 öğretmenin başvurması üze rinc vermiştir. Bu karardan, yalnız Daniftay'a başvuranlar yaıar lanabilccektir. SİYASAL HAKLAR ' KO1SVSVND1 DÜN BİR GELİŞME OLMADl DP. vavımlaclı.âı bildiride AP'vi, sivasî hak tanınmasına karşı çıkmakla suçladı Gcnel Kurul, dün yıne AP ç o gunluğu ile toplanabilmıştır. Biıieşinıı yöneten AP'lı Başkanvekili Nurettin Ok. ad okutmak Kuretiyie yoklama vaptırmış ve daha önceden de öngörüldüğü gıbi, saat 10.00'da çalışmalara başlanmıştır. Nurettin Ok. bundan sonra, CHP Malatya Milletvekiü Hakkı Gökçe ile nndört arkadaşının, içtüzük teklifinin Anayasa Kcv mısvonuna geri eönderilmesi volunda verdikleri önergeyi okutınuştur Anrak. o sırada. CHP li üyeier CHP nrtak grup toplantısmda olduklan ıçm. onerge sahibı milletvekillftrindpn hiçbıri salonda bulunamamıştır Önprse bu nprienlo isleme konmamıstır. Genel Kurulun bır nncekı bırIpsimınde. tpklifin tihnü üzermdeki görüşmelprin tamamlandığını hatırlatan baskan içtüzük teklifinin tümünü ova sunmuş, kabul erîilmesinrien sonra maddelere geçilmişdr. İlk vedı madde görüşmesiz benimsenmiştir. Bunlar. sırasıy1P, «dönem. vasama vilı. birleşim ve oturum»ları tanımlavan madde ile «üye tam' sayısı» «ilk toplantı ve nndiçme», «vasama vıhmn başlaması», «tatü», «araverme» ve «olağanüstü toplaniı ca$ırıları» hakkmdaki maddelerdir. (Devarrn Sa. 7, Sü. I ile) DAMGA PULU SIKINTIS1 ÇEK1L1YOR İngiltere'de yapılan basımı gecikince piyasada bir, ikibuçuk ve on liralık damga pulu sıkıntısı başgöstermiştir. Bu yüzden evraklara yirmıbeş ktıruş ile beşer liralık dnmga pullan yapıştırılarak, sıkmtısı çekilen değerler karşılanmaktadır. Bu tutum da, o değerdeki pullarm zarhanmdan önce tükenmesine ve evraklarda yer kaplamasma sebep olmaktadır. Bu konuda kendilerı ile görüştüğümüz yetkililer, sahte pul basımını ortadan kaldırabihnek için, kıymetli pulların yurt dışında basıldığını, basımm gecıkmesinden ötürü sıkıntı meydana geldiğini açıklamışlardır. Maliye Bakanhğı, bu kez 600 milyon lira değerinde bir, ikibuçuk ve on lira değerinde pul bastırmıştır. Pulların ilk partısı önümüzdeki hafta içinde getirilerek dağıtılacaktır. Resimde pul sıkmtısı yüzünden 50 kuruşluk pullarla kaplanmış bır evrak görülüvor. Bildiri Bakanlar Konseyinin bu dönevn | çalışmaları sonunda yayımlanan bildiride: Bakanlar. üye ülke, lerin halkJarı arasmda toplu ve ' kisisel alanda daha sıkı ilişkiler kurmaya kararlı olduklarını ifadc ctmişkrdir. Bakanlar. bildiride aynca «Kişi lcıîn seyahat^etme düşüncelerini i c ve habcrlesme özgürhüyük önem vcrdikleri ni* bclirtmi!)lçrdjv. 600 dava açılmıştı Danıştay 10. Daircsindcn bir yet kili, bu konucla açılmıs 600 dava • bulunduâunu bclirtcrek, kararla ilgili olarak *şunları söylemiştir: «Bir genç, askere sevkinden önce, Millî Eğitim Bakanhğı emrinde öğretmen olarak çalışıyorsa. 1313 Sayılı Kanununa ek geçici 6. maddesi gereğince cr öğretmen olarak askerliğini yapması gerekir. Oysa bunlar, er olarak aske ı re ahnmaktadırlar. Yürütmeyi dur durma kararı, bu görüşle alınmıştır.» Danıştay. böylece, 1315 Sayılı Kanuna ek geçici 6. maddeyi uygulayarak, yürütmeyi d'urdurmuş bulunmaktadır. (THA) Bayülken'in konuşması Dışişleri Bakanı Haluk Bayül : ken, NATO Bakanlar Konseyi j toplantısında yaptığı konuşma j da, «Değişik politik ve sosyal j ida,rp,lp,re, sahip mçmleketlerin, i yıkır.ı faaliyetlerden vazgcçmele j rini» istemişiir. ; Bayülken, «Avrupa Güvenlik j ve Işbirliği Konferansı konusun j da yapılan çok taraflı Helsinki | Rfjrüşmeleri başanlı olsa ve kon i ferans toplansa bile, Avhıpa so | runlarının tümünün çözümlenme : sinin mümkün olamayaoağım» j da bfilirterek, «Gerçek güvenlik < iklımi için, (Ahde vefa) prcnsi j SIVAS Şelıre 7 kilometre bi şarrtır» demiştir. | mesafedeki Gürçek gölüne buz ı (Dcvamı Sa. 7, Sü. 2 de) pateni yapmaya giden 1216 yaşla | rı arasmdaki 9 öğrenciden 5'i, buzlann kırılması sonucu göle .f düşerek boğulmak suretiyle ölmüştür. Çevrede şiddetli soğuk olmasına rağmen kar yağrnayışı yüzüııden kayak yapamadıkları için 5 yıldan beri ılk kez donan Görcek gölüne giden çocuklar, dan ilkokul son sınıf öğrencisi Ahmet Burgucu, golün ortalanna doğru gittığınde buzlar' kırılmış, suya düşmüştür. Arkadaşlarınin suya düştüğünü «oreıı diger öğrenciler yardıma koşmuşlar. ancak buzlar kırılFaşabahçe Şişç ve Canı Fabrimaya devam ettiğinden, tüm öğ i kası ifjçilcrinrlen fi2 '»işi, önceki renciler göle düşmüştür. Öğrencigcce yediklcri ypmeklcn zehirlen lerden 5'i, sulara aömülmüş, dimiş. bunlardan beş kişi koma hağer 4'ü ise güçlükle sahile çıklinrle hastaneye yatırılmıştır. Ze mıştır. Peci olay sırasında boğuhirlenen öteki işçiler, tedavileri larak ölenler şunlardır: yapılarak hastaneden taburcu e(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) ı dilmişlcrdir. Olay, önceki gün saat 22 ile 6 rardiyasına giren işçilerin tavuk çorbaşı ve tavuklu pilav yemeleri ile başlamıştır. Işçilerden bir kifimı saat 24'den sonra sancılanmaya başlamışlar ve Paşabahçe ANKARA, (a.a.) Marksist Sosyal Sigortalar hastanesine göLeninist bir rejimi övücü rnahitürülmüşlcrdır. Daha sonra öteki yette konuşma yaptığı iddia edi5şçilerde de zehirlenme görüllen Kınkkale Akşam OrtaokuJu müş. sabaha dek 62 kişi hastaneîngilizce öğretmeni Altan Çetin'in ye taçınmıştır. 10 yıla kadar ağır hapis cezası ile (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) tecziyesi istenmiştir. Donan gölde kayak yapan 5 öğrenci boğuldu r Çiftliği Davası açılmamış sayıldı MAHKEME, 10 VE DAVAYA BAKILABİLMESİ KARAR İÇİN ' VERDİ GÜN İÇİNDE 4,5 MİLYON LİRA TEMİNAT HARC YATIRILMASINA narak yaklaşık olarak 4,5 mîlBakırköy Adliyesinde 4 ayıı yon lira lutan reminat ve harç mahkeme tarafından yetkisizlik masrafını ödemerfen 40 mılyonbakılmadığı İçin gerekçesıy! luk arazi üzerinde tedbir karaYüksek Hâkımlcr Kuruluna mn aldırmışlı. tikal eden Resneli Çiftliği davâ(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) sına dün Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edılmiştir. Yüksek Hâkimler Kurulunun A^liye Ceza Mahkemesinde görülmpsini uygun gördügü riavarfa. mahkemc hâHimi Gani Altaç tarafından, kanunî harrların yatırılmamış olduîîu cerekçesiyle davamn açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Verilcn kararda. Kavabfişı köyünden 228 kişi nleyhine açılan dava dilckçesi İptal edildigi VP yeni dava dilekçcsinde hasiîn olarak köv hükmı şahsiypti gösterildiüi için o c ki dava vok farz » Belediye Meclisi, erh'lmistir. Yeni dnvarla İPP kaiddialann denetlenmesini nunî dava harçlan vatırılmadıirı için, dnvneı O<;man Niyazi kararlaştırdı Rrsne'ye mehi! verilmiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa değişikliklerinde, doğişiklik metinine 22. geçici madde olarak eklenen bir hükümle eski Demokrat Partililere siyasal haklarının geri verilmesi konu^unds beliren anlaFmnzlık, dün de çözümlenemennistir. DP Grubu. kendi ö'nerisi olan bu hükmün. değişiklik metninden çıkartılmasına karşı koyaeağmı acıklamış. bu konuda gruD cenel kurulundan yetki alan DP Grup Yönetim Kurulu da. siyasal haklarla ileili dpğisikliŞi savunırıak için 1üm MPCIİS oianaklarındnn vararlan'irnöını. âün bir bildirivlp duyurmuştur. Bilindiöi gibi anlaşmazlık, iki cün önce birdenhh> ortaya çıkmış ve Başbnkan Ferii Mrlcn, ba» zı siyasal parti liderlrrine telefnn rderek. geçici 22. maddenin denisiklik mHninden cıkartılmasını istemişli. Siyasal hakların eeri verilmo.~ini fnvunnn DP: ayrıca. mı Sa. 7, Sü. 5 dc CHP ORTAK GRUBU AÇIKLAMA YAPTI «Güvenlik MahkemesPnin kııruluş tarzı icin ısrar ediJpn fotrnüh adaleluı üüürücshy ş ANKARA. (Cıımhuriypt Bürosu' CT1P Oriak Grubunun Annva sa docisikliklorıvlp ilsili Hürkı toplantısı devam edprkcn bi «•ara acıklamn» vapan M i " ^ Mprli^i Grun Raskanvekil' Al* mrt Durnknsrlu. CHP'nin tctv r'ik enrü^melerinflen öncp An? yasa dpgisikliklerinin bir «orı ra bar"rlanma<=ını zorunlu sayd ğını söyİPmTstir ı Sa. 7. Sü. 1 df 62 İŞÇİ YEMEKTEN, 53 KÖYLÜ İLÂÇTAN ZEHİRLENDİ İzmir ve Adana Baroları, yargıçların sert davranmamalarmı istedi * (Cumhuriyet îlaber r/Ierkezi) İZMİR İzmir Barosu Yö'netim Kuruîu tarafından hazırlanarak ilgili kuruluşlara gönderılen bir raporda «Hâkim ve Savcıların, Avukatlaıia olan ilişkilerinin, karşılıkh saygı ve tolerans içinde yürütülmesi» istenmiştir. Özellikle Hâkim ve Savcılara çağnda bulunularak «gerçeğin, (Devamı Sa. 7, Sü. 2.de) BeJediyeMe suiistimal iddiaları * yaygınlaştı SUNAY. AVCI'DAN DURIIM HAKKINDi BİLGİ ALDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosı Cumhurbaskanı Cevdet Suns dün Meclis Ba^kanı Sabit Osm? Avcı'vi Cankaya'da kabul edert görüşmüştür. Otuzbeş dakika süren göıüşr sırasında, Meclis Başkanının çeşi çalısmalar hakkında Sunay'a bi verdigi «sanıhnaktadır Avcı, Ecevit ve Demir ile ayrı ayrı görüşti MÎLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'NİN KAPATILAN BİNASINII^! «FATİH GENÇIJK VAKFI» ADI ALTINDA AÇIK BIRAKILAN BÖLÜMÜNÜN KAPISI... Millet Meclisi Başkanı Sa' Osman Avcı, dün sabah, ör CHP Genel Başkanı Bülent E vit. daha sonra da A P Geı Başkanı Süleyman Demirel görüşmüştür. Ecevit, Avcı ile görüşmesi h kında. «Meclis başkanmı ma mında ziyaret ederek, İçtüi görüsmcleri sırasında ortaya kan durumla ilgi i olarak gru muzun karar verebilmesi iç Millet Meclisi Genel Kurulu'r lıiç olmazsa sabah oturumı yaDmamasıni rica ettim. Bi rağmen, Meclis toplandı. te fin tümü oylanarak, marlrlel ne geçildi. Biz, durumu çıkrr dan kurtarmak için çaba sa diyoruz» demiştir. Rilindigi eihi Osmnn Niyazi Resne. 228 kişi aleyhine açtığı ilk riavada bir köy muhtarından elde eftiği fakirlik kâgıdı i\c H.U.M.K.'nun adlî müzaheret ile ilgili maddelerinden faydala Bir öğretmenin lOyıla kadar hapsi istendi Sıkıyönetim "2 Numaralı Mahko mesinde bakılan davada askerî Savcı, hâkim üsteğmen Saim Aydın, sanığın öğrencilerine Marksist Leninist kitapları tavsiye ettiğini, bu arada idam edilen hüküTıilüler hakkında övücü mahiyette konuştuğunu ileri sürmüş ve eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 142/1. maddesi gereğince cezalandırılmasını istemiştir. Hakkında 10 yıla kadar ağır ha pis cezası istenen öğretmen Al(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) istanbul Belediye Meclisinin dünkü toplantısmda üyeler, bazı yöneticileri. suiistimal olaylarına adlarının karışmasiyle suçlarken, yöneticiler de aynı iddiaları Mec lis üyeleri için kullanmışlardır. Bu yüzden oturum, tartışmalı ve sert geçmiş, sonuçta iddialann de netlenmesi kararlaştırılmıştır, Güven Partili Muzaffer Kavtmcuoğlu, ÎETT'nin havagazı borusu ile elektrik kablolanm döşemek için açtırdığı kanallarm yapımı sırasında bazı usulsüzlükler bulunduğunu, suiistimal iddia larınm dolaştığmı, idarenin 10 12 milyon lira zarara uğradığım belirtmiş, «Tüyü bitmemiş yeti(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Polis'in mühürlediği MTTB binasınm bir bölümü açık bırakıldı 2 Arahk Cumartesi günü yeni Dernekler Kanunu gereğince kapatılan Millî Türk Talebe Birliği binası, dün saat 18'de Polis tarafından mühürlennıiştir. Ancak, Hazinenin malı olan ve Millî Eğitim Bakanlığına ayrılmış bulunan binanın bir bölümü. «Fatih Gençlik Vakfı» adı altında açık bırakılmıştır. Millî Eğitim Müdürü Ali Yal(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de)»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog