Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

M.E. B. Tür k Ansiklopedisi Fasikül: 161 (Japon Dili ve Edebiyatı) maddesl ile başlayan bu fasikül (Jyvaskyla) maddesi ile bitmekte ve (J) harfi tamamlatımıs bulunmaktadır. Türk Ansiklopedisinin XX'nci cildi tamamlanmış ve XXI'inci cllt bu fasiküll« başlamıştır. Bakanhğımız yayınevlerinde l'2.50 lira flyat.la satıça arzedilmistir. Kitap Yıh dolsyısiyte % 20 indirimli satışlarımtz devam et.rnçktedir. Devlet Kitapiarı MüdtirJü^ii, Sultanahmef İSTANBUL Satış Tel. 22 38 03 ır.ılııılıırıı Roman 288 s. 15 Lıra Çeviren : Duygu UC.UR 1971 Cannes Festıvalinde birinciük alan filmin romanı L. P. HARTLEY Kurucusu: YUNUS NADİ SANDER YAYINLAR! 8 Aralık Cuma 1972 tlâncıhk: 9954/8787 49. yıl, sayı: 17366 Teîgraf ve mektup adresi: Cumhunyet tstanbu! Posta Kutusu: îstanbul No 246 T e I e f o n 1 a r ': 22 42 90 22 42 36 22 42 9? 22 42 98 22 İ2 99 Sunay ve Avcı, Bozbeyli ile görüştü KOMİSYONUN KABUL ETTİGİ METNE GÖRE, ESKÎ SEÇİLME DP'LİLERE SEÇME VE HAKKİ TANINIYO.R MELEN, AP VE CHP GENEL BAŞKANLARİNA ÖNCEKİ GECE TELEFONLA, «BAZİ SAKINCALAR DOGABİLİR» DEDf Tunç, Senato'da işçi haklarının kısılmak istenmesini eleştirdi bunalım yarattı ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Ferit Melen, önceki AP, CHF Genel Eaşkanlanlîa felefnn ederek cski DP'lilerin siyasi haklannııj jaclesi konusunda Pârtılerarası Kom.isyon.dan geçen Anayasa drgişikUğİ üzerinde lidcrleri uyarmış, bırnuıı doğurabileceğı şakıncalan belirtmiştir. Bu husus dün bir kısım parti liderleri tarafmdan doğrulanmlstlr. Bastaakan Ferjt Mclen Siyasî hak iadeşi fçtüzük, Meclis'in üçüncii oturumunda çoğunluk sağlanınca 4 saat göriişiildii • • • • • . . TÜRK İŞ GENEL SEKRETERİ, KESİN BEYANLARA RAĞMEN ÇALIŞMALARIN ÂKSİ YÖNDE GELİŞMESİNDE KASIT ARAMAK GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ ANKARA, (Cumhurîyrt Bürosu) Millot, Meclisi Genel Kıırutmda yeni içtüzük teklifiyle ilgili göl'İİşmelere, dün rie dcvam edıl irıiş, çahşmalara başlanabilmesi İçin geı'eklı çogıınluk, hemen heyalniz AP'li üyeler tarafınfiağlanm,jştır. Saat, 10.30 ve 11.45'de açılan oturumlarda ck ^erlyet sağlanamamı.ş, saat 15'deki Oturumda ışn, DP vc CHP sıralarının I.amamen bos, AP sıralarmm dolu olduğu görülmüştür. Ad okunarak yoklama yapılmı.ş ve yeterli çoğunluk bulunduğundan. çalışmalara geçilmiştir. Dünkü çalışlYlalar. 4 saat sürmüştür. (Devamı Sa. 7, Sü. '4 de) Bizim. Partilcrarası Komisyonda siyasi hakların iade.si içm 7 vanlan mutabakafa ^adakatımi devgm pfmekfftdir» demi.«tir. Bilindiği sibi. Partüerara^ı Komisyon, eski DP'ülere siyasi haklarının verilmesini sağlayan bir geçici maddeyi. kararlaştınlan son değişiklikler arasında kabul etmi? ve narti anıpîarına gön dermiş idi. Bu seçici madde söyledir«Yüksek Adalet Divanınca malıkum edilip de affa uğramış olanlarla vüz kızartıcı olmayan ANKARA, (Cumhuriyct Bürosu) , bir suçtan kesin hüküm giydikPartilerarası Komisyondan çı ' ten sonra bu Anayasanm hal'< (Devamı Sa. 7. Sü. 7 dc) kıp Rörüşülmek üzere gruplara ( Rrtnderilcn Anayasa değişiklik ( İGri kesin nlarak belli olmuştur. Buna Röre. Anayasanm 30, 57, 62, 94, 127, 129, 138, 138 ve 148. maddelerinde değişiklik yapılnıakta, ayrıca, üç de geçici madde düzenlenniektcdir, Partilerarası Komisyondan çıktifti şekliylc bu değişiklikler şoyledir: Dcğişmesi istenen Anayasa maddeleri yeni şekilleri ile açıklatıdı ise, bu konuda kendisine yöneltilen soruyu cevapsiz bırakmı? tır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunav aynı konuda görüşmek üzere dün DP Gene] Başkanı Ferrub Bo/ beylî'yi Çankaya Köşküne dâvct etmiştir. Görüşmeden çıkan Bo" beyli, Anayasa değişiklikleri JIP birlikte siyasi haklar konusunun da üzerinde durulduğun'u açıkla mış. bu konııdaki bir soruva cevaben de «Memleket'mızin rc faha kavuşturuîmasi, anarsık olaylardan temizlenme<;ı ve âe mokratik nİ7amın sıhhatle işler bir rîüzeye kavu^tunıimasi konusımda alınacak her tedbir bu sart öne sürülerek geri bırakılamaz. Sosyal hakları tartışmak işçimizi huzursuz ediyor,, • • • . . • • Avrupa , Konseyi 1314 . Aralık'ta Türkıye'nin durumunu alacak K. DAPONTE bildiriyor PARİS 1314 Arahk günleri Paris'teki Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısı ha^ırlıklarv tamam!anmı?iır Paris'teki ÜECD bınasında vapılacak bu toplantılarda gerek Sivasî Komisyon. gerekse Bakatılar Kurulu «Türkiye'dekı durum» u ele alacaktır Avrupa Konseyi'nin Strasbourg'da vapılan son topiantısında. bazı üye ülkelerm parîameııterlen tarafından öne sürülen çeşıtlı ıdriialann, Paris'te b>ı toplantıda Türkıye üışışlerı Bakam Haluk Bayülken tarafından cevaplanrhnlması ıstenmiş ve istck kabul edihnişti. (Devamı Sa 7 Sü 3 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün gündem dısı bir konuşma yapan Türktş Genel Sekreteri ve Kontenjan Senatörü Halıl Tunç, aemokratik rc.iirn üzerinde sürdLrülen tarttşmalann işçilen çok huzursuz ettiğini behıterek, «Türk ışçılrrı dıktatıin her çeşidine vc neredcn j;elirse gel~in demokratı k rc.iime vonelecek her müdahaleye karşı çıkınaya ant içmıştir» demıştir Başkanvekillennden Macit Zeren'in vönetimuıdc toplanar; Cumhuriyet Senatosunda gür.dem dışı ilk konuşmayı yapnn Halil Tunç. seçtigimız yılUc içinde Türk t.oplumu çeşitli so 30. Madde Anayasa'nm (kişi p;üvenliği) başlığmı taşıyan 30. maddesinın 4. i'ıkrası şöyle değiştirilmektedir: «Yakalanan vcya tutuklanan Jîimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç 48 saat, ve devlet güvenlik • mahkemelerinin görev ve yetkilerme giren suçlar ile kanunun açıkça belli ettiği hallcrde toplu olarak işlenen suçlarda ve genel olarak savaş veya Sıkıyönetim halinde 15 gün îçinde hâkiın önüne çıkarıhr. Bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kıhnamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse hâkim önüne çıkanlmca durum hemen yakınlarına bildirilir.» (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Toprak Reformu Tasarısında dağıtımla ilgili bir madde ' • * • * SSK'de ihale yotsuzluğu konıısu Meclis'e getirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C,HP Kakarya Milletvckıli Hav rettin Uysal. Çalışma Bakanının yazılı olarak cevaplandırması istemiyle dün Meclıs Başkanlı ğına vrrdiği bir soru önergesin(i'e, SSK'nın yaptığı ihaleler konusımda bilgi vermesini, gazetemizin dünkü sayısında yer alan, «SSK'rtaki yenı yolsuzluğu hükümet 4emsilcilerı önleriı. 350 milyon liralık ihale usıılsüz yapılınak istendı» başhklı haberır doğru olup olmadığı konusünda aCıklama yapmasını istemiştir. Uysal'ın konuyla ilgiü soru önergesi şöyledir: «Türkiye'nin 3 güvenlik örgütünderi birı olan Sosyal Sıgortalar Kurumu, maddî kaynağını ışçinın emeğinden almaktadır. Oysa, Sosyal Sıgortalar Kurumu hakkıncfa, belli bir süredir kamuoyuna açık kapalı yansıyan bazı haberler, sözler, büyük işçi kesimini tedırgin etmektedir. îşçide kuşku uyandırmaktadır. İşçinin emek kaynakları üzerinde, sorumsuz hareketler, yoi suzluklar, elbetteki düşünülemez. Bir ciddî kurum her hareketinde hesaph, planlı, sorumlu, verim li bir davranış ve eğilim içinde olmak zorundadır. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) runlar içinde bocalarken, işçile rın sakin tuturnu dolayısıvle daha büyük badırelere ş»idilme«ınin önlendıŞini belırterek özetle «unları riemistir: «Ne var ki. son zamanlarda işçi topluluğu maksatlı bir sekilde tahrik edilmekte. huzursuz kıhn maktadır. Geçfigimiz Kaziran avından beri işçilerin so«ya! süvenlik hakları üzerinde vapılmakta olan tartısmalar bu huzursuzluğu yaratan nerienlerden biridir. Anayasa ve yasaların işçilere sağladığı sosyal güvenlik haklanndan kısmtı vapılacağı volıındaki sövlentiler ve bu voldaki çalısmaların söyientılen dogrular yolda çrpüşrnesi işçi kesimini tah min edilrnevecek kadar tedirgin durumn eetirnıiştır. Basta Basbakan olmak üzere Çalısma Bakanı ve bütün siyasî parti MrJerlerinuı işçi hakların dan dönüş yapılmavacağı volun daki kesin beyanlarına rağmen çalışınalann lanıamen aksı vönde qeliştii'i)ınesinde kasıt aramak gerekir. Bu kastın arkasin da işçi diişmanlıaının da ötesin dc bazı atnaçlar yatmaktadır.» Halil Tunç, Çalışma Bakanımn Snsyal Sigortalar Kurumunut. \nne1imiriin düzrltiloceL'ino rlair (Devamı Sa. 1. Sü X de) DOKTORLAR İLE YARDIMCI SÂĞLIK PERSO!\'ELİ1SE YAIV ÖDEME GERÇEKLEŞrİ ANKARA Sağlık ve Sosya Yardıın BakanhŞı örgütünde s ıevli doktorlaıia yardımcı sağlı personeline yan ödeme verilme: ni öngören knrarnamc. Cumhur baskanı Sunay tarafından onayla: mıştır. (Orvami Sa 7 Sü (î da o • .• • Kanser savaşı kazanılıyor mu ? ABD ULUSAL KANSER ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ DR. RAUSCHER, KANSER ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARINI ANLATIYOR DP dısında grııplar, dün ioplanamadı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Partilerarası Komısyondan ge len Anayasa değişiklikleri metin!.eriyle reform takvimini grirüfşmek üzere dün toplantıya çağrılan siyasal parti grupları, Denıokratik Parti dısmda bu toplantılarını yapamamışlardır. AP Millet Meclisi Grubu ile CHP ve MGP Ortak Grupları çogunluk sağlanamadı gerekçesiyle Ründemlenndeki konuları . görüşemeden dağılmışlardıı. Farlamenlo kulislerindekı hava, gruplann Anayasa değişiklikleri konusünda ortaya gıkan bazı gelişmeletin izlenmesi ama cıyle grup toplantılanmn ertelendiği izlenimini vermektedir. Eski Demokrat Partililere siyasal haklarının geri verilmesı yolunda Partilerarası Komisyonca düzenlenen değişiklikten vazş;eçilmesi istenmektedir. Oysa DP Grubu, bu değişiklik üzerinde j özellikle direnmekteydı Bu ara j da. DP Grubunun eski DP'liIere { siyasal haklannı geri veren ek maddenin kabul edilmemesi halinde bütün öteki Anayasa değişikliklerine karşı çıkacagı ifade edilmekteydi. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 Ue) ANKARA. (Cumhunyet Bürosu) Toprak ve Tarım Reformu Tasansını görüşen Geçici Komisyon dün tasarının sulak ve kıraç arazi kavramlarını tanımlayan 8. maddesini AP'li Ferhat, Nuri Yıldırım'ın değişiklik Önergesini be nimseyerek tamamen değişt.irmış tir. . Komisyonda yapılan görüşmeler sırasında mülk sınırlarının saptanmasında mahkemelerin vereceği kar^rın kesin olacağını hükme bağlayan madde üzerinde görüşlerini açıklayan DP ve AP üyeleri maddenin uygulanamayacağmı ve kurulu düzeni kökünden değiştirecek nitelikte olduğunu öne sünr.üşlerdir. AP ve (Devamı Sa. 7, Sü. « da) «ORTAKÖY 1» ADI VERİLEN' TABLİYE VİNÇLERLE BAĞLANTI SEVİYESİNE ÇfKARILIYOR.. Yarın «CUMHURİYET»te Boğaz Köprüsünün ilk tabliyesi kondu Boğaz köprüsunün zernin kısmını meydana getirecek tabliyelerin konulmasına dün başlanılmıştır. Genişliği 33.40, boyu 17.90 ve ağlrhğı 150 ton olan tabliye özel şatla saat 12.35 de köprünün tam orta kesimine getirilmiş vinçle jTikarıya çekilerek Ortaköy ayağı yanındaki yerine takılmıştır. Takrna işlemi bir saat yirmibeş dakika sürmüştür. Tabliyeye Ortaköy 1 adı verümiştir. Bugün ikinci tabliye getirilecek, yine orta kısımda Beylerbeyi tarafına konulacaktır. Bu tabliyeye de Beylerbeyi I adı verilecektir. Tabliyeler köprünün askı halatlarına bağlanarak ilerleyecektir. 60 tabliye, köprünün zeminini meydana getirecektir. Takma işlemi fiO iş gününde tamamlanacaktır. \ Fıyatlar, fıyatlar..Kemal AYDAR ANKARA Türkiye'de son iki yılda görülen yüksek l'iyat artışları resmî dökümana ve hükümet açıklamalarına göre şu nedenlere bağlanmaktadır: 1970 yıü Ağustos'unda ya pılan devalüasyon, dışarda çalışan ışçilerimizin gönderdiği dövizlerin dahilde yarattığı satın alma gücü. t.aban fıyatları ve destek alım larıyle üreticiye ödenen para. toplu sözleşmelerle işçilerin elde ettiklerı ücret artışları. Satın akna gücünü kamçılayan bu faktörlerin et kileri sürüp gıttiğine göre, buna bağlı olarak bir miktar liyat artışını da beklemek bir ekonomı kurah ıdi. Nitekım fıyatlar özellikle 97u Ağustosu'ndan bu vana artmaya başlamıştır, Ne var kı resmi çevreler bu tiyat artışlaFinı yine eKonomik kurallar içinde kalarak beliı bir seviyede duracak şekıJde hesaplamışlardır Onlara eöre gelişmekte olan sanayıleşmeye vönelik vatınmları planlı bir ekonomide yukarıda sayılan nedenlere de bağh otarak fiyatların vüzde 5 ve vüzde 10 arasında bir yükselme göstermesı gayet normaldir Oysa evdekı hesap çarşıya uymamiş. Türkiye'deki fiyat artışları 1971 vılında bu oranların çok üstüne çıkarak vüzde 23'e ulaşmıştır. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı ve diğer resmi ve gayrırtMnı kuruluşlann dokürnanları fiyat artışlarınj Iü72'de de bel li bir seviyede tutma çabalarının bir sonuç vermediği nı ışaretlernektedıı Ürneğin Maliye Bakanlığının yıllık ekonomik raporunda 1972 nin dokuz avlık donemi ıtıbarıyie «enel fıyat artışları oranının vüzcıe 19.6 olduğu belırulnıekteriıt Resmi raKamiann bu ıtadelerının vanı sıra tiyat artışlarındak) davanılmazlığın en belırgin örneğı özelhkle dar gelırl: vatanrtaşların uğradığı büvük sıkıntı ve çaresızliktır t'ıleler ditîk kolay kola.v dolmarnakta ka zançlar dıkıne artan başıboş fiyatlar karşısında acız kaJmaktadıı Resmi rakamiarın ortaya koydugu tablo ile gerçek tablo uyuşmamakta do.'.iyısıyie bu ış çığhndan çıkmış sayılmaktadır (ierçekten de çılgın tiyat artışları karşısmda resmi çevrelerin takindığı tavır umursamazlık d:ye adlandırılabilecek bir çizgıye varmış bulunmaktadır Bu denlı bır fiyat artışı karşısında liükümet adamlannın takındığı tavır bir ıbret manzarası olarak sevredilecek nitelıktedir Bakınız vtizoe 2S'e dog ru vol almit, ve bütün resmî tahmınleri geçmış fıvat artışları konusunrla hükümp' (Devamı Sa. 7, Sü. 5 dc Son Ay yolculıığu gecikmeyle başladı l Taksiye binenler de vergi ödeyecek BASIN VASITASIZ VERGİLER VASITALI VERGİLER AROLATIN 7,5 YILUK CEZASIISl YARGITAY BOZÖV Ant Der.c;ısi Sorumlu Yazı IşMüdürü Usman SafTet Arolat hakkında Istanhıı! Sıkıyönetim 2 numaralı Mahkcmesince venlen 7,5 yıllık ağır hapis cezası Askerî Yarfiitay 1. Daıresi tarafından bozulmuştur. (Dcvamı Sa. 7, Sü. 7 de) IPTI MAVI MOTOR VE EHLİYETSIZ KAPTANI ELE GEÇİRİLDİ Beşiktaş önlerinde seyrederken «Murat» adındaki yolcu motoruna çarparak batnıasma ve 5 kişinin boğulmasına yolaçan kum motoru 7 günlük bir arama sonucu önceki gece Kasımpaşa kum iskelesinde Deniz Polisi ekipleri tarafından bulunmuştur. «Şemsi încc» adlı kum motorunuıi kaptanı Niyazi Parlak, ilk sorgusu sırasınrfa, olayda kusurları olduğunu itiraf etmistir. Kaptan Parlak, bugün Sıkıyönetim makamlarına teslim edilecektir. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) [DIŞ HABERLER SERVtStl CAPE KENNEDY (Florida) Amerika Birleşik Devletleri'nın Apollo serisinin son ay yolculuğunu yapan «Apollo17»nin fırlatılışi, uzay aracmın hareketine 3ö saniye kala, dev Satürn • 5 roketinin üçüncii kademesindeki yakıt tankmın kaçak yapması sonucu 2 saat 40 dakikahk bir gecikmeyle gerçekleştirilmiştir. Apollo17, fırlatılışından kısa bir süre sonra dünya çevresindeki yörüngesine girmiş, daha sonra dı roketlerini ateşleyerek ay yolculugıına başlamıştır. "Kötü dişdolgusu ve protez, dil | kanseri yapıyor,, «MURAT. MOTORUNU BATIRAN KUM MOTORU.. . İstanbul 1. Uluslararası Diş Hekimligi Toplantısında dün, «îyi yapılmayan diş dolguları ile kötü protazlerin dil kanserine neden olduğu» ileri sürülmüştür. istanbul Diş Hekimligi Fakültesi Ağız Hastalıkları Kür 30 saniye kala süsü Asistanı Ülker Güç bu kcTürkiye saatiyle 04.53'te fırlatıl nudaki tebliğinde. kötü dolgu ve ması programlaştırılan Apollo17 protezlerin tahrişi sonucu dilde nin üçüncü kademesindeki sıvı kanserin meydana geldiğini biloksijen yakıt tankında bir kadirmiştir. ' çak olduğunun tespit edilmesi üDoç. Dr. Ercüment Konukman zerine, uçuşa 30 saniye kala, geise, fazla kullanılan antibiyotik riye sayma işlemi durdurulmuş lerin mantar enfeksîyonuna yol tur. Astronotlar, Eugene Cernan. açtığını söylemiştir. I (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog