Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

> L '**K. İNGİÜZCETÜRKÇE Yazanlar: REŞAD | RUŞEN GÖNDEM I ALAYLIOĞLU Yayımlayan: GÜVEN BASIM ve YAYINEVİ Toptan Satış Yerleri: Ocak Kitap Dağıtım ve BATEŞ ••. İstanbul » • . SÖZLÜGÜ OKULLARİMİZDA UYGULANAN EN YENİ METOTLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. Kurucusu: YUNUS NADİ Baştan başa renkli ve resimlerle, harita ÂNSİKLÖP 49. yıl, sayı: 17365 Telgraf ve mcktup adresi: C u m h u n y e t îstanbul Posta K u t u s u : îstanbul No 246 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 9 Ü 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 şemalarla süslü 100 sayfa 5 Lira 7 Âraiık Persembe 1972 Genel dağıtım BATEŞ Karayolu Taşıma YENI TASARIYA GÖRE, TAKSİMET ; RE AÇMAYAN ŞOFÖRLERE 2 0 0 600 LlRA ARASİNDA CEZA KESİLİP, BELGELERİ İPTAL EDlLECEK ULAŞTIRMA BAKANÜĞININ ÖNERDİĞİ K A N U N , TÜM KARAYOLU TAŞIMALARINA YÜZDE 1 İLE 5 O R A N I N D A VERGİ GETİRİYOR Engellemeye | SSK'daki yenı yolsuzluğu Hükümet temsilciierı önledi raüinen JVleclis, İçt UZU£U * * t • w •• goruşmeye basladı ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Yeni içtüzük tekiifinin görüşülmesi, CHP ve DP Gruplarımn engellemelerine rağmerı Millet Meciisi Genel Kurulunda dün başlamiştır. Tekîifm tümü üzerınde CHP Grubunun görüşlerini açıklamak üzere ilk olarak sözalan Grup Başkanvekilı Ahmet Durakoğlu, yeni içtüzüğün bazı noktaiarda Anayasa ile çelişik olduğunu öne sürmüştür. 1.000 iiraya kadar kademeli pars cezalan getirmektedir. Millct Mcclisi Genel Kurulu saat 15'de açıldığmda AP Millet Mcclisi Grubu toplantısımn devam etmesi nedeniyle çoğunluk sağlanamamış ve 45 dakika sonra yeniden toplanmak üzere otururna '• son verilmiştir. Günün ikinci otu ', rumunda AP Grubunun hemen ; bütiinüylc Genel Kurulda yer ol dığı CHP vc DP snalarımn ise (î)cvamı Sa. 7. Sii. 1 Ânkara yaknnnda kurularak isri konııt sitesinin ihale sartmnnrsini 1 ANKARA Şehirlerarası taksiler için de geçerli olmak üzere, karayoluyla yapıiacak her türlü yolcu, eşya ve yük taşın a i a n n d a , tarife değerinln yüztie l ile ft'i . oramnda Taşıma Vergisi alınmasını önp;ören ve karayolu ulaşımmda çeşiiii elüzcniemeler getiren «Karayolu Taçima Kanumj Tasunsi» Ulaştırîlia Bakanlığınca hazırîanarak görüşleri almmak Üzere ilgili Ba kanhkJara gönderilmiştir. Ö'fe yanflan, karayolu taşımalanna ve trafiğin düzenlenrrıesine iiışkın kanunlan uygulaniak ve denetiemek amaeıyle, Ulaştırma Bakanlığma ba&lı bir «Ks raydlu Ulaşlırma ve Trafik Genel Müdürlügü» kurulması için de bir kanun tasarısı hazirlanmış bulvmmaktadır. Karayolu Taşıma Kanunu Tasansı, karayolunda kazanç sa§lamak amacıyle taşıma yapacak bütün motorlu taşıtlar için taşıms belgssi alınmasmı zorunlu kılmakta. bu zorunluluga uymayan ya da taşıma belgesi oıduğu halde keyfî olarak taşıtlanm işlstmeyen ve taşıma hizmetlerinden herkesin ya.rarlanina.sini enpelloyenler hakkmda 200 liradan görevliler, inşaata talfn bir firma ile ortaMaşa hfizırhımıslai ANKARA. Taşıma vergisi Tasanmn getirdiği yeniliklerrien biri de Taşıma Vergisidir. Buna göre taşıyıcılar, yoİcu bileti veya yük için taşıma senedı düzenlerksn Taşıma Vergisi de tahsil edeceklerdir. Aynca tak(Dp,vamı Sa. 7, Sii. 4 ck1) YILMAZ GÜMÜSBAS (Cumhnriyet Bürosu) Inrak ynpılmnk isfenen 330 milyon iiralık bir mşant ıhalesi, Kunııımn Müdüıieı Kurulundaki Hükümet temsıicılerının ısrarlı direnmeieri sonueu önlenrnişür Olayın Çaiışma Bakanlıgına da intıkaJ ettiğı ve usulsüzhi'ile ilişkilori uörit'ert ınsHai subesinrien mr miirlürlp bir tpknısyfn hakkmcia sonısturma açılctım ögrftıi'ım.ftir Tdchaya ve manılır kaynaklardiin ögrsnfiipnnıze pöre. ıısuisiiz ihalo teşpbbüpii söyle olmuştur: Oıladoyu Teknil? Universi'esi vrıkınlarmfla kuruiacak büyük bir I.şçi Knnut Sifpsunn ıhaiçye nkanlabümesı ıçın hır şartna'ne hn^ırianırmsı «erpkmiş ve bu "•artname. thalcnin verilmek ıs'iTirin'v ian:nmış bir ınî'.aat firın.•<ının tpm.'ıîcıh rı tİR SSK Inşaaft «ul'ir^inde ri'irpvli bazı kişiler f?)'•ndndîîn oı'nk!aç.a hasninnrnış; ır. Şartnameye ihnlnrün vftrılnıek ıstendigi bu Hrmanın ımkânlan dHİnlmrip bulunan ve î\'e' bakışta riikkatı çeken mr.i şart.i; '.r konulmuşiur Şnrtnamf son «eklini nlrlı.ktnn srmra. SSK Genel Müdüıii Cihat Övül'e verilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu yöneticileri tarafından usulsüz o îşin başlangıciıifla bir lehlikesiylc ^ karşıya geldik. Sayın Saîıît Osman Avcı'nın hazirladıgı «Rçiorm Takvinıip, Jfünü ^iinÜUC uyçulanabilmeU Aİanağmı şimdidcn yîtîrmîşe hcnziyor. tçtüzük mii, Anayasa uf,' £i?iklikleri mi once göriîşülsiiıı t a r t ı ş m a l a n vc bu t a r t ı s m a l a n n VOİ açtlğl eıısellcmeler süriip Sİdcrken reform taşitrılan prlrlıinç crtclene galîba Mart pelip kapıdan başmı tmatıvprecek. O RÜnc dcğin sayın parlameııtcrlerimJzin yükün altıudan nası! HaJkacîtkları doğrusu mcraka dcgf r bir koııu sayılsa yerîcJir. Mart d^rkcn dc, sanırını sözciiRÜ yaıilış kullanıyoruz. Parlamenlodan çıkması beklenen kanünlarıti siiresi en RCÇ 15 Şubatia duluyor ftlmalıcîır. 1 Ocak'ta Büiçe Karma Komisyonu çalışmalarına başiamak zorundadır. I.T Şubatta. 1973 yılı BüU'psi Cumhuriyct Scııatosu'na suımlacak, 810 gün orada çörüşüldüktfrn sonra Millet Mpclisîndı? r l c alınacaktır. 1 Mart 1!I7S R ü n ü yeni Bütçe Kanunu yürürliiğe Rİreccğinc içörc. ıjiirla.mcntomuziln Anayasa, Içtüzük ve reform kanunian üzcrindeki çfilısmalari en .çcç Şubat ortasmda tamamTanmak durumıındadır, Sıı lıalrle 20 avdır başanlmasını bckledi.çimiz işlftfin bîtirilmcHİ için önümüzdfc ihibuçuk aydan bir<5z fazîa bir zanian kalıyor dcmektir. Bu denli kısa bir sürft içinde onca öncmlî k a n n n l a r nasıl fıkarılacüktır? Işle yanıtı güç bir so aha İki davada 16 sanık hakkmda 16 yıla vv V" YAZISIZ Pımaş,, işten çıkardığı Kauçukİş üyesi 287 ışçıye tazmınat vermedi İZMIT İzmit'in Gebze böl?îcsindeki «Pimaş» fabrıkasında bır hafta süren kanunsuz boykot cylemine katılan 287 işçinin içveren tarafından iş akitlerinin feshedilmesinden sonra fabrikadan çıkarılma işlemleri Konuçlandırılmiştır. ! Fabrıkadan ilışkilerî kesilen iççilerin «Kauçııkİş» Sendikası ! üyesi bulunduğunu açıklayan il i gililer, direnişe katılmayan Lâs ' tikİş Sendikasma üye 90 işçi \ ile çalıçmalara devam edildiğinı ı belivterek, «Çıkarılan işçilerin yerlerine yeni işçilerin alınacağını söylemişlerdır. İş akitleri i'eshedilen 287 işçiye tazminat da verilmemiştir.» ! (Devamı Sa. 7, Sii. (i da) | iİ BAĞKÜR Bankaların 5 yıîda yılbaşmdan emekSi jıtıbaren | oSacaklara ıkramıye eski olarak hizmetlerini apartman tevsik daıresı için forrn vermesi hazırlıyor yasak ANKARA BağKur Genel Mü j dürü Orhan Arıkan, 5 yıl sonra emckli olaljilecek ileri yaştaki es ı naf \c sanaikârlar ile ötcki bağım • sız çalışanların, geçmiş hizmet'j lerinı belgeyebilmeleri için bir • forrn hazırlanmakta olduğunu Ijildirmiştir. Dün aynca THA muhabirinin BağKur uygulama ' larına ilişkin sonılannı cevaplandıran Genel Müdür Arıkan, 4 • Aralık 1972 tarihi itibariyle 58 bin kişinirı Kuruma üyelik kay ' dını yaptırdığmı, bunların 9 milyon 222 bin lira giriş kesene ; ğı ile prim ödediklerini belirt \ mış, «Bugüne kadarki uygulama raemnuniyet vericidir. Rakamlar j tahminlerin üzerinrledir» demiş . tir. Esnaf ve sanatkârlar ile öteki bağımsız çalışanlann BağKur Kanununa göre Kuruma girmele ' rinin mecburi olduğunu, bu gibilerin 31 Aralık 1972 de sona erecek olan üyelik süresi içinde i.şlemlerini yaptırmaları ve ceza . lı dııruma düşmcmeleri için de i vamlı uyarmalarda bulundukları ; nı ifade eden Genel Müdür An • (Dpvamı Sn. 7. Sü. 5 de) ağır hapıs cezası ıstendi . ANKAKA ~ Dün Anknra Sıkıyöneüm Mahkemelcrinde baş layan iki yenı davada ıddianamelermi okuyan savcılar lü'u öğretmen Ki sanık hakkmda 5 yıldan 1> yıla kadar dfiRişön ha( pıs cezalan verilmesini isîemışlerdir. «Devletın Krnniyet kuvvetJerinı alenen tahkir ve tezyit etmeic. kamınun suç saydığı fiih övmek. devletin siJAhlı kuvvetlerını alenen tahkir einıek VR Adlivemn manevi şahsiyetinı fahkır» ıddiaîarı ile 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde varsılanan sekiz ögretme!) şunlardır: Meteoroloji d ü r d p v a m Bu accîe nedrn? Olaym ikırıcj sai'ha.sı Istanbul d;\ yiipılan hır Müriürler Kuruıu toplantısınrln corcvan etmişıir. Genel Müdfir Oviil. gündemrie bulunmanıasma rağmon. ıhnle edileeek konut sitesiyle ilaüı ılıa le şartnampsin] Müdürler Ku ruJuna fjetiımış. «Tsçüer nc.elc edivor. bu arada şu şertnarm nıeselesinı da halledelım» demiş tir.lhalp şartnampsini inrpleyer Mıidürln Kuruiunıın. nzellikJf (Devaır.ı Sa. 7, Sü. 5 de uzmanları, birkaç güne d e n m c v s i n l i n e g ö r e ru! birtakım pamuk anlaşmalarla yetinilecckse mesele yoktur, diyebiliriz. FartiI^r a r t niyetlerinl kendilerine saklayarak yiizeyde şu ya da bu bîçimdc reform kanUütlarına parmak kaldırabîlirlcr. Amâ İşi SJkl tutup IZ Mnrt Miihtırasi paralclinde bir anlaşma tabanı aramak i^terîerse, 12 Mart'a ters düsen çörüşler a^ır bastı^J takdîrde, parlamentcr e;clcccğimizi kuşku ile karşılayanları da bütiin bütün hiiksız bulmak çüç. olacaktır. Onun için hiz lıer şeydr.n önce Anayasa konusu üzerindc dironen parlameııtcrlerlc birlik halinde bulnndnğnmıızu Röylemek îsteriz. 27 Mayıs Anayasası. ülkemizi çagdas ııys;ar1ık koşullarına uyçun ileri bir özŞ;ürlük ortamina kavuşturmuştur, Kazandığımız hakların özü, mutlaka korunmalıdır. fctü^ükte yapitacak dejçişikliklcrlc. daha dosrusu yeni bastan bazırlanması önjörülen lî'tüzii^e yerlrstirilrcrlv kimi lıükiîmlerle, Anayasaya özçürlük kısıcı birtakım madtlelpr konması vc hunların pnrlamentodan '/iihmctsizcc ıçpçirilmesinr olanak saâlanması, iîîrifle milletin bastna, jüimdidcn sautiuıma«ı güç. büyiik dertler arabHir. Ru yola c;idiînırmeiidîr, 27 Mayis'ı herhançî bir h ü k ü m r t darbr^iylp bir tutTnak açir bir liata ohır. Yazık ki, 3%T yılından bu yana tutucu ve Ijprirî ocvreler bu batayı îsler. bir yandan Anııyasayı uyirin rllerintien uflpni vanfirken. b>> yi'.ndan rla AnaTasayı kcndî diinyn çnriisinrine ve (emsil ctiikleri sınıfın cıkarh n n a yîirasır bîcimde riegiştir. mcyi amac bilmislpr. îıunn 1a lifr fırsatta aeıkça bpiirtmokt^n Ovsa l.%1 A; büfiinü i'e hîç bir sınıfın dp^i1. P"rıpasi7 bpr vurtta?a eşit h^klar tanıvan. t'im nlıısun ortak msl» r.ı^1 h^r,,Tı^n. sıcak havanın, halk deyiıni ile pastırma yazının, bir süre daha ANKARA Geçcn yıl çıkarı : etkisini sürdürc>ceğini açıklamışiardır. Uzmatilar; y u r d u m u z u n lan ve 1 Ocak 1973 iarihinden ili j ha!en yüksek hava basınLının etkisi altmda olduğunu vc bu nebaren uygulanması öngörülen ka ', denle dc mevsim norcr.alinin üstiinde sıcak çünler yaşandığını rarnameye göre, bankalar artık , belirtmişlprdir. Bu arada, güneşli ılık kış ^ünleri, çiçek satışlarını yılbaşmdan itibaren «tasarrufu i da artlırmış ve saîıcıların yüzünü güldürmüştür. teşvik ikramiyesi» olarak apart j (Fotograf: Ali ALAKUŞ) man dairesi veremiyeceklerdir. Bankalar bundan böyle daire karşılıklarmı müşterilerine para ikramiyesi olarak da§ıtabileceklerdir. i Bilindiği gibi, bankalar, yıllık I mevduatlarınm binde 5.73 ile mak tuen 75(1 bin lirayı «tasarrufu teş vik ikramiyesi» olarak müşterile i rine da^ıtmaktadırlar. Şimdiye , kadar, bunu para ve apartman dairesi olarak vermekte idiler. ! «Ali Aras. Yusut Yıldız. Sevinç îlkören. Yusut Kara. Şah merdan Coşkun. Sadettm Kanalp, Müzeyyen Biner. Kariır Uçar.» Askeri Savcı Kıdemli Üstegmen Saim Aydm, ıddianamesinde, «Samkların Deniz Gezrniş ve arkadaşlarımn ıdamı sırasmda onları övücü mahiyette konuştuklannı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken'e karşı Rirışilen suikastı tasvıp eder tarzda hareket ettiklerini ilen sürmüs ve Tü.rk Ceza Kanununun iddialara uvan maddeleri uyarmca Hifi vıl arasında ağır hapıs eezasına çarptırılrnalarını istemıştir. İddianamenin okunmasından sonra sorguları yapılan sanıklar «Kendileriniç Atatürk ilkelerine bağlı ögretmen'er olduklarını ifade etmişler, hiç bir zaman id(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Ekonomi için zararlı Bankalar Kanununda yapılan son değişiklikle, bankaların, ikramiye ve faiz hadlerinin tesbiti gürevi kendisine verüen Merkez Bankası Başkanhgı: «Bankaların apartman dairesi gibi gayrimenkul dağıtmalan eko nomi için zararlı olmaktadır. Aynca, bankalar bir nevi piyangocuîuğa yönoliyorlar» gerekçesiyle bunun kaldırılmasmı istemişti Talep, bir süre önce Planlama Ku rulunca kabul edilmiş ve Bankalar Kurulu tarafından da kararname halin e gelirilmiştir. (THA) ızda çarpışan iki motordan biri battı, müreîtebat kurtarıldı ihafessıre ızcıhk Bankasımsı sokuiınainııass eleştiriidi Gemi Mühendislp.ri Odası Ba kanı Alı üsnıan Adak dün b basın toplantısı aüzerıliyere Bavındırhk Bakanlığının vapi racağı 4 adet tarak spmisi ihal sine Denızcilik Bankasının s kulmamasını eieştirmış «Geı inşa ^anavüni tp.svik edecRkleri söyleyen vp.fkililer, vurt dışı: verilmek üzere olan ihaleyı dı rîurarak verli tersaneye veriln sinı saglamahdırlar. 70 mily< değerli bu proie vurt 'çınde E Ceklestiğ? takdîrdp W mityon ra dövj7 tasarrufu saglanmış lacaktır» demıştır. Denızcilik Bankası Haliç Tı sanesinın ibalevp kntılma ta bjnin, dnha önce bu tip fre yapmadığı serekçesiyle reridec mesinin hiçbjr bilimse! gerçt cUıyanmadıgını belirten Oda T (Devamı Sa. 7, Sü. 5 ( Su yüzüne yayılan bütangazı tüpleri tehlike yarattığı için trafik bir süre durduruldu Fmdıklı açıklarında bütangazı tiipü yüklü bir motof, dün saat 19.30 sıralarmda, Denizcilik Ban kasına ait bir servis motoru ile çarpısarak batmıstır. Batan molorun beş kişilik mürettebatı kur (arılmıştır. Bu, 8 gün içinde Boğazda meydana gelen ikinci kaza olmaktadır. Olay; Boğaz'dan liınana doğru seyrcden Denizcilik Bankasına ait Kaptan Ziya Günay yönetimindeki 57 sayılı motorun, Maltepe'den Kuruçeşme'ye bütangazı tüpü taşıyan kaptan İsmail Keleş yönetimindeki «Şen gün» motoruyla çarpışması sonucu meydana gelmistir. Çarpısma şiddetli olduğundan, Bartın Limanına kayıtlı olduğu bildirilen «Sengün» motoru, bütangazı tüplerinin çoğuyla birlikte batmıstır. Ancak. tüplerin bazıları. denizde yüzerek akmtıyl e birlikte etrafa dağılmıştır. Beşinci Şube motorları, olay yerinde tertibat alarak tüpleri aramaya başlamış, denizdeki araç latı. uyarmışlardır. Deniz trafiği de bir süre kesilmiştir. Batan motorda 2018 adet bütangazı tüpü bulunduğu öğrenilmiştir. isri hıdeın tnzminatlarını her yıl bankava yatırmalarını öngören bir kanun teklifi yapıldı ANKAKA Dcmokrafik Parti istanbul millctvekili Nuri EroRnn, İş Kanununa göre, işçilerin tahakkuk edcn kıdem tazminatlarının işvcrence işçiler he.sabma : lıir millî bankaya yatırılmaEinı ; öngören kanun teklifi hazırlamış tır. Kanun teklifini, dün Millet Meciisi Basknnlığma veren Ero.cr.'in, ^orelcçedc, özetle şu görüşlerp yor vermiştir. «İş Kanunu ceniş kapsamlı bir kanundur. Malî pücü yetersiz o(Devamı Sa. 7, Sii. 8 de) YAZAR Gazeteci yazar Adnan Velı Kanık önceki gece evinde bir kalp krizı sonueu vefat etmıştir. Şair Orhan Veli'nin kardeçi olan Adnan Veli Kanık, 1949'cîa Vatan Gazetesinde gazeteciliğe başlamış, sonradan kitap halino getirilen ünlü «Mapusane Çeşmesi» röportajı ile, cezaevlerindekj hayatı çok gerçekçi hir açıdan kamuoyuna sunmuştur Mizahî yazıJarı, röportaiları, eski Türk hayatını canlandıran hikâyeleri, skeç ve radyo oyunlarıylc? ün yapan Adnan VelJ Kanık. son olarak Hastaş Sirketinde çalışıyordu. Ani ölümü basın ve etfehiyatla ilîîili çevrolerde üzüntü yarat.mıştir. Cenazesi, bugün Şişli Camlsinde kılınacak sonra, karrleçi nına ögle namazınrlan Orhan Veli'nin kabrinin ya o Ûnc8 öğretmenler on yı'da 2W£ ilkokul ögretmeninitt istiîa ederck meslcklcrindcn ayrıldıklarını Millî Eğitiın Rakaııı Prof. Sabahattin Özbek, Ankara'da yaptığı basın toplantısmda açıklamjştır. Bakan, 12 Mart 1970'ten bu tarafa 848 öğrctmenin çeşitli ce/alara çarplırıldıklarını, 5fi7 ögrctmen hakkmda da soruşturmanın stirdiirüldügünü sözlerine eklemiştir. Bazı çevrclerce 3500 öğrctmenin c;Ö7altina alındığına dair yavılan haberleri yalanlamak için Bakan tarafından veriJen hu rakamlar, hiç de içaçıcı bir şörünüm yaratmamıştır. özellikle ilkoknJ öğretmcnlerine karşı Miîlî Kğitim Bakanhğınca sert bir politikanın yüriitiildüğü, cezalandırıianların. haklarında soruşturma açılanlann ve istifayi basıp kaçanlann sayılarından anlaşılabilmektcdir. Flaklannda en ağır suçlamalar yapıldıgı halde Tiirk mabkemelerinde beraat eden öğretmenlcrin, Bakanlık tarafından yine de cezalandırıldıklan bir Serçektir. AliIIî Eğitim BakanIıgının sert uygulamaları yüzütıdcn, bir iftiraya, bir anlayışsızlığa veya çevresel tutucu suçlamalara kurban çidip de mahkemece suçsuz görüldüğü halde işinc döndürülmcyen, emekliye sevkedilen; böylece özel bir cezaya çarptırılan öğretmenler vardır. Millî Eçitim Bakanı özbek, bütün crüç koşullar içinde yine de AtatürkODevamı Sa. 7, Sü. 5 de) «Progmm hülre isr ünloypceky> (Cumhnriyet Biiro Yeni programbütce uygula: sı hakkmda Maüve Bakanhğı manları tarafından bütçe kar knmisyonu üvelerine bilari v( mistir. Bu amacla toplanan bütce 1 ma komisvonunda Malive BalZiva Müpzzinntrlu da bir kor ma vapınış VP Drnsjrambütçp CTilamasımr! dsvlet kavnakla daki israfı önleyeeeğini sö mistir. Kurtarılanlar Çarpışma sırasında «Şengün» motorunun beş kişilik mürettebatı kendilerini denize atmışlardır. Bu arada, Denizcilik Ban kasına ait servis motoru kaptanı Ziya Günay ve 3 kişilik rnürettebatı kurtarma çahşmalan» na girişerek, batan motorun îsmail Kelpş, îskender Serbest, Binali Doğan, Abdullah Yılcfız ve Seltip Serbesften kurulu mürettebatını kurtarmışlardır. Olaydan sonra 5. Şube'ye ge'Hfivamı Sa 7 Sii. (i da) NADİK NADİ Sa. 7. 8ü. 4 de) ••• Rumelihfsarındaki defnedilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog