Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

(yemekkıtabı) BILGIYAYINEVI 49. yıl, sayr: 17364 Telgraf ve mektup adresl: T e 1 e f o n I a r : 22 42 90 ASK MUTFAGI huri Kurucusu: TUNUS NADİ Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 22 42 96 22 VI 9? 22 42 98 22 42 99 6 Arahk Çarşambâ 1972 Yazanlar: REŞAD | RUŞEN GÖNDEM I ALAYLIOĞLU Yayımlayan : GÜVEN BASIM*ve YAYINEVİ Toptan Satış Yerleri: Ocak Kitşp Dağıtım ve BATEŞ İstanbui ' SÖZLÜĞÜ OKUL IRKÇE Öztrak: 2662 ö^retmenin istifa etîiğini söyleyen "İstanbur'da "Millî Eğitim'de siirekli reform olmaz,, dedi Anayasa Komisyonunıın bildirisi GÖRÜS BİRLİĞİNE VARILAN M E T İ N L E R GRUPLARA * SUNULUYOR DAHA SONRA İMZASINA TEKLİF, PARLAMENTER LERIN SUNULACAK oturup da Aııtepte'ki çiftliğini kîmse idare edemiyecek,, ANKARA, (fJumfiunyet Bürosu) Toprak ve Tarim Beformu Ka nun Tasarısım görüşen Millet Meclisi Geçici Komısyonu, dün de çahşmalarım • sürdürmüş; tjftvlet. Bakam İlhan Öztrak, «Çift çîiikie ıiğraşacak kişilerin, bu .; tasariya göre. I.«tanbul'da oturup.! da, Antep'fçki toprsklannı idare ' edemeyecekleririi» söylemiştir. 6. maddc : î Knrnisyon. Ünce tasarının, «Tnp j rağın yçrim olaralc işletilmesi»'j Tmşlıklı H maddesini frörüşmüş. îür, Bu ınîıdde, şoyiedir: «Toprağırı vçrinıli olarak işle j tîlmesmden ınakîfet, j a) Toprayın özel nitelikleri j Hp \Ö bulundugu yeriııc, ekono! Tiiik ve dogaî imkfln. vc koşullarma uygıin bibimdç işlenmcsi ve ya işletilmfisi, b) Su ve toprak kaynaklannın konmması, toprak veriraliliginin arlınlması bakımmçian zorunlu ve olagan tedbirlerin alm I ması suretiyle çıfiçüik yapılma ' sıdır. ; (Dcvamı Sa. 7, SÜ. 4 de) ANKAKA, (Cuıraıuriyct Biirosıı) 848 ögretmen cezalandırıldı tifa etti. 5'i kıdem tenzılı ce/ası aldı. 4'ü maaş kesimı aldı. I6ü'ı ü dı.şına nakledilöi. 22'smin ıl içinde yen değiştirildi. 5'ı ıdari f göreve alındı. 103 ü de tutuklu bulunmaktadır. Diğerlerine ise ÖNER3LER DIK ÜLIN ANKARA, (Cumhuriyct Bürosu) Partilerara.sı Anayasa Komisyonu, dün saat 18.30"a kadar ıki oturum boyunca sürdürdügu çalışnıaları sonunda, üzerinde söl'üş biıiığine vanlan Anayasa dcg'işikliklpri.vlc bunlardan bazılaıına ilişkin 'Aîtcrnalif söi'ü.f'.cr'i. grupların onayina sunmaya karar vermişfjr. Hazırlanan mpiinlcr, gruplarca Sürüşüldükten sonra bir Anayasa dcğişikliği teklifi halinde düzenlenorck parlamcnto üyclerinin imzalanna açılaraktır. Hükümet taraiından son olarak Partilerarası Komisyonun önüne getiriîen yonj değişiklik önerileri ise, dikkate alınmamış Meclis Başkanı Avcı, Relorm Takvimi için çözüm arıyor ANKAKA (Cumhurivet Bürosu) lloform takvimıi;in uypulnnmasında tutaya çıköiı güçlüklerı gideımck için Millet Mccli.i Başkanı Sabit ÜMnan Avcı ba7,1 ycni sirişimler yapmaktaciır. Baskr.n Avcı, CHP ve DP Gruplannm ıctuzük loklifindtn oiıcc Anayasa 'dcgişikliklp.rim:ı clc alınmasında ci'irenmelerl IK> dcnıyie takvım uyyulamasKiııı cıkmaza si.rınenıcsi ıçm Atiayasa dcü'şikUklennı yörüşen Partilerur;.ısı Komisyorıdarı ça.'ışnifılannı bir ıki «ün ıçınrlc sumı;;landırmalarını rıca etnjı,liı. CflP vı> DP Ciı upl.ınnın kaısl •.•tkma^îylo I.akvimın uyguiaıınıa^mın gcn kalmaması içnı I'aşkan Avcı .iyasat partileri uzidştuT.Kiya çalışmaktadır. Hatırhmacauı t;ibı pavti tcmsıicilcrının katıklıklan toplantidii ıcfnrm takvimi dü^cnlenırker. DI' lenısilcısı, Grubunun Anayasa dcRi.ıkliklorı duruıken ve1 1 ıt.tü/uk Uklıfine önccîik VP1 ıilmcFino karsı uiılu^unu bildirmıştır. CHP tcınMİcısı ise jırensıp olarak takvimi oenımsedi^ini ı'.ncak ıçfü?ı.ik tckhf!nm takvınırffkı e^ıslar uyaiüica .coriı.siilt'i rı;] taıilı <ılan 4 Aral'k t;ü'nı. hakkıııda Grıır.unıın cörÜHİnü almak znrunrla olduüunu bildırmışlı r. Ancak bu aradıı hıik'iıncl Partilî^rarasj Komisyonda hcmen hcmcn .sonııçlandırılan Anayasa dcğİMküklerinr rk olarak bir takım (Dcv;ımı Sa. 7, Sü. 1 d t ) tır. İ/mir Barosu rapor hazırladı Adalet hizmetleriniıı tehlikeli hir düzeyde nldnğu öne sürülüyor tZMİR İ/ıtıir Barosunun na?ırladığı ve üyeleriyle ilgili .kuruluşlara pönderdiği bir rapor ı da, adalet bizmetlerînin telılikeli bir düzeyde oldugu belirtilrriekte. bunim için vakit Reçirmeden i adalet, reformunun yapılması istfinmektedir. . \ Baro Yönetim Kurulu • tafafın I dan hazırlanan raporun «Hukuk | vc adalet reformu ve planlı kal i kmma» bölümiinde, tzmir Adliyesi ve icra dairelerindeki hâkim, personel, arao ve gereç ve tersizliginin zaman zaman Yiik fcek Hâkimler Kuruluna. Adalet Eakanljğjna ve Barolar Birlisi ne duyurulduŞu. " Yüksek Hakimler Kurulunun bu yazılara J cevap bile vermediği. Adalet Ba , (Dcvamı Sa. 7. Sü. 3 de) , Milli Egitim. Bakanı Prof. SatiHİıaltin, ' Özbck, düzcnlediği bnsm toplantısında «Milli Eğitim Temel Kanun Tasarısı»nm Bakanlar Kurulunca kabul edilerck dün Meclîse sevkedüdiğini bildirmiş, tasanmn esaslan hak , : kmda açıklamalarda bulıuımuştur. Bakan bir soru üzerine, 12 Mart'tan bu yana 848 oğretmene çcşitli cezalar verildigini, 567 öğrctmcn hakkmdakı soru.şturma j run devam ettiğinî bildirmiş, J «Bazı çevrelerce, brı süre içiride ' 3500 öğretmenin f,'özaltına alındığı şeklinde öne sürülen iddiaların jfcrçekle ilgisi ynktur» demiştir. Prof. Özbek, 12 Mart'tan bu yana haklannda soruçturma açılan ceza verilen, i$ten el çektırjlen, yerleri değiştirilen ve çeşıtlî cezalara çarptırılan 848 özreımenden 81'inin aşırı sağcı, 767 sinin ise aşin KOICU olduklannı söylemiştir. Bakan, bu konuda bilgi verirken, «Bunlardan 21'inin işine son verildı. 3'i kişiye Va!ilikçe işten el çektirildj, 6'sı is çcşitli idarî cezalar demiştir. Bakan, oğretmenlerin intıbak hatalarımn, yakında çıkacak ka•' rarnamc ıle düzeltileceğinı, emek (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Bildiri CHPIi Kumisyon üyesi Sftlçck Ervcrdi'nin başkanlıgında tnpInnan Partileraraüi Komisyon'ıuı diinkii çalışmalarıyle ilgili ola rak, şu bildiri yayımlanmıştır: «Partilerarası Komisyon, hükü ' nıetçe Anayasa'da yapılmasi .düi sünülen değişiklik isteklerini tam j bir anlayış zihniyeti içinde ince j lemiş ve görüş birliğine varılar. j konularla ilgili metinler ve ge | ; rekçelerinı vc bazı konulardaki alternatif «orüslere ilişkin metinleri bazırlamıştır. Bu konular dışmda muhtelif zamanlarda ileri sürühnü.ş başka(Dcvamı Sa. 7, Sü. 3 de) Karakolda Ölü Var.. Bakıma muhtaçlar için vergı almması tekhf edıldi . ANKAKA AP Malatya Se ! natörü Hamdi Özer «Korunmaya ve Oakıma mulitaç vetıskinlere \ avlık bağlanması» nı önaören j biı kanun teklifi hazırlayaral; ! Meclis Başkanlığına vermıştir. i Teklife göre «Korunmaya ve I bakıma muhtaç bulur.an yetış kin. sakat. güçsüz. vaslı ve ha^ talarla fakir ailelero» sosyal var dım adı ile avlık baclanannktır Bu avlık en alt derece memıır avlığının brüt tutarının varısı miktannda olacak kuruîacak öı gütün malî cücü arttıkça vüzde HO'a kadar vükselebılecektır Teklıfin amacladığı «vaslılık» ha linın tabanı 65 vaş olarak belir tilmi.ştir. Avlık bağlananîardan ça lışabiür duruma gelenlerle muh taclıkları tamamen kalkan veva cîilencilik vapanların aylıklan Kesilecektır Teklife göre. bu vardımı sa5 lamak ıçm çe$it.]ı örgür ve ku rumlardan «SosvaJ Yardım Ver gısi» adı altında bir venı vercı alınacaktır Kamu iktısadi te şebbüslerinin kazançlarından .vüz (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) MGP* kav * v yaratacak Anayasa . Sözleşmeli subay alınacak ANKAKA (Cumhuriyct Bürosu) YILMAZ GÜMÜŞBAŞ ve • DP Grubu ise, yeııi İçtüzük Tekliiini cngellemek için tüm olana.klarmı kullanacak..* ANKARA (Cıımhuri.v.!İ MGP Ortak Grubunun dünKü loplantısında konuşan Gcnel 3a? kan Tıırban Foyzinğlu, > Pariilevarası Komisyonda karara bağianan Anayasa dcğişikliklennden sonra hükümetçe sevkeolilen yeni değişikliklcri clcştirmiş. «B:> Partilerara.sı Komisyonun da Par. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de] Petrol Tasarısmm 23 maddesi kabul edıldi ANKARA, (Cıınılıuriypt Petrol Kanununu dcğıstircn Tasavıyı Rörüşen Millet Meclisi CîccİCİ Komisyonunun rlünkü Vıirlcşimindc. tasarının ilk 2i rn.ırkİcsi kabul edilmiştif. Giirü^mrlpı sırasınfla yabancı çirketlcrin petrol alanma sokul'up so'kulmanıasj yinc tartışma konusu nlmuştur. CHP'Iİ thsan Topaloilu. bumın sakmcalarını belirtirken. Komisyon çogunlusu, yabanCı sermayeden ve yabancı şirketlerih tcknik olanaklarından yararlanılması gertKtı^inı savun.muşlarrlır. Topaloğlu'ndan sonra söz alan "Dpvlet, Rakanı ve Enerji • Tabii Knynaklar Rnkun yekiü Lsmail Arar, «Kski setirilsn Tasarı. er.ki kanuna ^tne rlalıa İIPIÜ bir îjürüşlc hazıi'lannııştır. Bundan fi'aha ilfri?ini şimrlilik düsünemeyiz; mcrhalo, merbale Sİ'" mck zorundayız» rlemişiir. Sa. 7, Sü. 5 Ue) Silâhlı Koıvvetlerin özellikle takım ve bölük kademesindeki koınutan ihtiyscım karşılamak, genel olarak Silâblı Kuvvetleı t • hizmetlerine esneklik getirmek ve urdu piramidinin üst rütbelerindeki bırikimi önlemek ama cıyle hazırlanan «Sözleşmeli Subay Kanun Tasansı* Parlamento'ya sevkedilmıştır. Olayın başlangıcmdaki bir baş Tasarı, orduda dokuz yıl süka enterasan durıım da, ilçenin reli sözleşmelerle subay kullanılmasını öngörmektedir. Sözleş sorgıı yargıcı Arıkan Gülcü'nün, meiı subaylar Tasarının getırdibu küçücük olaya karşı büyük' • ği hükümiere göre en çok yarbay rütbesine kadar ylikselebilecekler ve muvazzat subayların uyduklan tüm kanun. tüzük ve yönetmeliklere uymakla yüKümİü olacaklardır. llııııi'Uıiiriihıılılihiüiiıılıülıııı il\l\l IÜB üiırııvıır bir ilgi göstermesi ve batta ilçede çok dolaşan bir söylentiye g:öre, jandarma başçavuşuna bir içki sofrasında, «Bu'ı.şi ne paha OLAYLA İLGİLİ OLARAK GÖZALT1NA ALINDIKTAN SONRA DÖVÜLEN VE AYAKLARININ ALTI PARÇALANAN ABDURRAHMAN ÖZDOGAN, YARALARINI GÖSTP:RİYOR... YÜKSEK • • HÂKİMLER KVRULll. ÇAMLIDERE SORGU YARG1C1MN DURUMUNU İNCELETİYOR ANKARA. (CumJıııriyet Bürosu) Yüksek Hâkimler Kurulu, Çamlıdere Jandarma Karakolunda cereyan eden ölüm olayında ılçe halkı tarafından şikâyet edilen Sorgu Yargıcı Arıkmı Gülcü' nün durumunu incelemek ve iddıalarm doğruluk derecesinı saptamak üzere ılçeye bir tahkık hakim'i göndermiştir. Oîaydan sonra, Yüksek Hakım ler Kuruluna dilekçe ve telgraflarla başvuran çok sayıda vatan daş,, Sorgu Yargıcı Gülcü'nün olayda bir «taraf» gibı hareket ettiğini, kaybolan radyonun sahibi olan naklıyecı Mehmet Koçkuşak'ın yakın arkadaşı olduğunu, bu yüzden de savcıya haber vermeksizin sabahın erken saatlerinde karakola gittiğinı. sonra da olayı arkadaşına haber verdiğinı iddia etmişlerdir. (Dcvamı Sa. 7, Sü. 2 de) Çözüm yolu Yenı Tasarının gerekçesinde Silâhlı Kuvvetlerde muvazzal subayların büyük masraflarla yetiştirildiğı belartılmekte, biı muvazzat subayın üılâhlı Kuv(Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) sına olursa olsun hallet» şeklinde talimat vermesiydi Sofrada, çoğu kere olduğu gibı naklıyeci Mehrnet Kocakuşak da vardı.. Bu, olayın ilsinç bir vönüdür ve sırası gelince bu münasebetin halk arasmda ne şekilde değerlendirildiği neler söylendiği anlatılacaktır. Çamlıderelilerin de çok dikkatlerinı çcken bu rnünasebettı zaten.. Herkes bıribınne aynı seyı soruyordu: Bir sorgu yargıcı. başlanaıçta hıç de üstüne düşmezken bu küçücük olavla neden bu kadar ilgilenmişti?.. Jandarma karakolundakı «örevliler de «bu işi hallermek için» ellerinden geleni yapıyor, «Ne pahasına olursa olsun» Mehmet Kocakuşak adındski nakliyp.cinin kaybolan radyosunu bulmak içm gece gündüz çalişıyorlardı. İhbar yapılmış, zanlı bulıınmuştu. Ahmet Üstün adındaki saf ve şimdiye kadar hernangı bir «vukuat»ına rasilanmayan bu genç bir akşam, ilçe postanesinin yanında arkadaşlanyle dolaşırken, jandarmalar tarafından •'karakola celp edildi» Ken disinden aitesınden ve de ılçe halkından dinlediğimize göre, Ahmet. «celp edildiği» bu karakoldan tam üç gün çıkamadı. Arada bir çıktıysa da serbest.değil, jandarmalarla. Soruşturmanın selâmeti bakımından. Takvım durdu Kemal AYDAR ANKARA Anayasa deSişikliklerini Rörüşmekto olan geçıcı komisyona gelen değişiklik öncrilerinın ardı arkası kesılmıyor. Bu açıdan takvım uygulamasında birden bire beliren aksaklığın bir değerlendirmesı yapıldığında CHP ile DP'nin içtüzük değişikliğinin birincı planda ele alınmasj eörüşüne karsı çıkmalannı haksız ve insatsız bir girişim olarak görmek olanağı yoktur. Gerçi ortada hazırlanmış bir «takvim» ve bunun uygulamasında partileri bağlı sayabilecek bir centilmen anlaşması vardır. Fakat ortaria bir gerçek daha vardır. o da. takvimin hazırlanmasından sonra da. Anayasa'da yapılmak istenen değişiklikler ile ilgili önerj ve isteklerin devam etmekte oluşudur. En büyfik talihsizlik, geçici komisyonun. takvim hazırlanırken Anayasa değişikliklerinin hanf ; ölçü içinde, hangi maddelerde ve hangi yonlerde sınırlandığını açıklamamış olmasıdır. Böyle bir sinır önceden saptanmiş olsa idi içtüzük mü öne ahnmalıdır voksa Anavasa değişiklikleri mi gibi bir tartışmaya yer olmayaeak CHP ve DP'nin saplandiğı kuskular dayanaktan yoksun kalacaktı. Her gün kulaklara, hükümetın vcnı Anayasa dcğisiKlığı onerılennı komisyona getirdığı haberlerı fısıldanırken bövle bit aksaklığın ortaya çıkm'asını beklememek fazla iyimserlik hatt.a vurdurnriuvma/Jık olurdu. Nitekim kuskulara en son MGP • de Katılmış görünmektedir. Genel Raskanın diinkü Grup konusmasından qnlasi!rtiğına göre, komisyona gelmemiş olma^ına r'iemen bazı konulann, örneğin 110. madde ile ilgili deSisiklik tsteğının komisyona getirildiği haberlerinin vavıldığı ^>VSB komisyona sıınulan düsünnelpr arasmda bövle bn konunun ver almadiğının kenrlılerı tarafından «kesınlikle» bilindiği belirtilmistir Bundap çıkan anlam. geçiri komisvon çahşmalan üzerinrie bir takım sDekülâsvonların «ürüp gitr tiğidir Aslında. önce içtüzük mü. voksa Anavasa değişiklikleri mi sorunı'ınun altmda yatan ve bir aksaklık biçimin de mevdana çıkan son durumun nedeni olan olay, bu sınırsı? spekülâsvondur. Geçici Komisyonun görevi böylesine sınır tanımayan bazı önerilerle ağırlastırılırken Meclis takvimine içtüzük yenilemesiyle başlamanm güc olanagmı takdir etmek gere(Devamı Sa. 7. Sü. (i da) «KARADENİZ» ESRARLl OLAYLARLA YVRDA DÖNDİ! • Marsilya'da kaçak binen vc siRinma lıakkı isteyen Vietnamlı genç. tfemi soyıılunca kamaraya kilitlcndi; daha sonra da ortadan kayboldu.. Akdeniz scferindcn dönen Karadeniz yolcu gemisinde meydana gelen esraıengiz bir olaya, Polis ve Saveıhk el koymuştur. Olay, kimliği bilinmeyen, adı soyadı öğrenilcmeyen, yalnız Vietnamlı oldüğu .saptanan 15 yaşındaki gencin kaybolmasıyle ortaya çıkmıslır. Sprustumıayla ilgili olarak gemi personelinden 35 kişinin, ifadelerinin alınması içia geminin seferden alıkonulacağı, il^ililerce açıklanmıştır. Radyo bvılunamıyor Ahmet jandarmalara ısrarla radyodan haberi olmadığım. kendisinin çalmadığını söylü' • MURAT MOTORU ÇIKARILDIĞI SIRADA... ' yor, ama ne hikmetse bırkaç saat sonra, «Evet ben çaldım, falanca yere gömdüm» diyordu. Jandarmalar hemen kendisini de alarak radyoyu gömdüğünü söylediği yere gidiyor ama birşey bulamıyorlardı. Bu durum pekçok kere tekrarlandı ama radyo bulunamadı. Ahmet'in «Şuraya sakladım, buraya sakladım» dediğî yerlerden hiç birinde radyo çıkmamıştı. Gözaltına ahndığmın ikinci i Beşiktaş • Üsküdar arasında bağlı balık adamlar tarafından, günü Ahmet'in yüzünü görenler, yolcu ta.şırken, bir kum motoru içindeki 4 cesetle denizden çıkakorktular. Çocıık. dal gibi eğililc carpışarak batan Murat morılmıştır. mişti vs yüzünde bir tek damla toru, dün Deniz Kuvvetleri SualDeniz Yarbay İsmail Özer kokan kalmamıştı. Ne viirümesi | (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) tı ve Kurtarma Komutanlığına (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Türkıye'de Süt Sorunu Şükran KETENCİ'nin Inceleme Haber dizisi bugün 5. sayfamızda. Vietnamlı genç.. Akdeniz scferini yaptığı sırada Marsilya'ya uğrayan gemide, barekefindcn kısa bir süre sonra pa saport kontrolü yapılınca, üçüncü mevki yolculan arasmda pasaportsuz ve Vietnamlı olduğunu üöyliyen bir genç bulunmustur. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Çıkarılan "MuratJ5 ta 4 ceset bulundu Türk kadınına siyasal hak verilisinin 38. yılı kııtlandı CUIV1HURIYET HABER MERKEZİ ANKARA Türk kadınına seçme ve seçilme hakkmın verilisinin 38. yıldönümü, dün yapılan törenlerle kııllanmıştır. Türk Kadınlar Birliği yöneticileri, çalışan kadınların emekliliğe hak kazanma süresinin 20 yıla indi(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog