Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

NOTLU ve ÎZAHLI HERKESİN AVUKATI Devlet daırelenne ve mahkemelerıne muracaata aıt dılekçe orneklerl HALKIN KIIfAVUZU DERTLİNÎN KtTABI 328 sayfa Aîtıncı baskı 12,50 Lira ÎNKILAP V« AKA KtTABEVLERÎ (îlâncîhk: 9955 '8722) huri Kunıcusu: YUNUS N'ADÎ . .Yusiyf |Lya Bahadınlı ĞÜLTOCEYİ SEL ALD1 Bahadınlı bu romanınaa feodaiızmın ve kapıtalızmın koydekı remsılcılcrını, seçim dalaverelerını. demokrası adına donen dolapları Promete gorevı yapan oğretmenlen aniatıvor 12 5 lıra Az sayıda sste^enler pul gond^rmehdırler HUR YAYINEVÎ P.K KZi tstanbul Orarurneî 49. yıî sayı: 17363 Tcigraf r e nsektup adresi: Cumhunvet tstanbui Posta Kutu«u* î«tanbul No 245 T e 1 e f o n f a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 5 Arahk Saîı 1972 Polis örgütüne telsiz ve makinalı tüfek ile yeni araçlar almacak Emniyet için 172 Fiyatı artan mallann ihracatı kısıtlanacak ANKîKA Tıcaret Naim Talu, Turkıyede fıyat artış îarında en buyuk rolu, «Para arzısmn oynadığını bıldırmış vt bu alanda almacak tedbırîen a çıklamıştjr. Bakan, îıjatj artan mallann ıhracatmın kısitlanaca ğlnl bıldirmı^tır Talu, Ankara da yayımlanan «7 Gun» deıgısme bu konuda verdjğı demeçte, tıydt arfısiarının onlenmesı ıçm alma cak tedbırîen de açıklamıştu Taîu bu alanda ahnacak tedbırle ri şoyle sıralamıştır «(T) Parakredı pohtıkasında an nacak tedbırlerle tslep hacmı kı sılecaktır (2) Uıetım tesvık edılecektır. (3) Fıyat artısları gcıulen mad delenn ihracatı kısıtlanacaktır Orneğın canh hayvan ıhracı azal tılmıstır (4) Uretıcıye zarar verılmeksı zın ıthalata gıdılecektır Bunurt ıçm pınnç ve bazı ^maı maddelerı ıthal edılecektır (5) Paıa, kıedı ve butçede kı sıllamaiara gıdılecektır. (6) Pıyat artıslarına oîum^u? efkıleıde bulundugu ıçm uıetı ci ve tuketın arasında yenı bır sıstem kuru'acaktır Bunun ıçın de GIMA benzen. buyuk ma gazalar acılacaktır » Naım Talu son vıllarda valnı? Turksycde dpgıl, bır çok Avrun» ulkelennde de fıyat artışlarına ras'landığını, bu dunımun mem lekefımızı de etkıledığını belırt mış, «Ornegm, yılda ortalami» \uzde 2 4 msbetınde t n a t artıv) olan Ortak Pa7ar ulkelennde, ge çen yıl artıs yu/de 7'ye Mikse) mıstır Bu artıs, Turk'yedekı fı jatları d*» etkılemıs buîunmaktadn» demıştır (THA) milyon lira ek veriliyor CHP'ye ANICARA, (Cumhurıyet Rurosu) 1973 Malî Yıh Butçe Kanunu Tasansmm Parlamentoya sevkedılecegı su gunleıdc. TBMM Bufçe ve Plan Kaıma Komıs^onu yoğun bir çalışma ıle Bakanl}klardan gelen ek odenek VÖ akfarma kanunlarmı ınceletnektcdır. Kaıma Konn&yon ynceki gün LlYlttr/f'f G&nel Mudurlu^une 172 mılvon 500 bm Iıralik bir ek 6nmek venldı^mı ongoıcn kdiıun fasaıısmı kabul efmsıdr larla ^uçlendınlmesınde kullanılacağı bıldırılmıştır Bu paıayla Polıs Örgutune telsızler ve otekı araç ve gereçleım yam sıra maAinelı tufekler almacak. aynra trafık polıslen ıçm (Dcvamı Sa. 7 Su. 2 dc) Ticaret Bakanı Talu üreticiye zarar verilmeksizin ithalâta qidi!eceğini. fiyat artıslarını önlemek icin büyük mağazaların acılacaqmı, üretimin tesvik edüeceğîni söyledi CHP'liler Meclis'te engelleme yaptılar İÇrÜZÜK TEKLİFİ, «ÖNCEÜK^LE ELE ALINMAK İSTENİNCE, GENEL KURUL'DA COĞUNLUK SAĞLANAMADI ANKAR4 ( C u m h u r n e t Burosu> Ycni Içtu/uk tcklıfının Ans yasa Komı«>ontı Bavkam tara fından vcıilen bır onerge ıle Mıllet Meclısı Genel Kurulunda dun orıcelıkle gorusulmesınin tartı^malaıa yol açmış tır CHP ve DP so/culprı onerge ale\hınrie >aptıkidn konuv malaırirj, Içtu/uk tekhfının Ana>d^a değjsikhklpıınrien sonra goıuşulmesinı ıstemı^ler, bu atada AP Gnıbu adına konu^an Alı Naılı Erdpm'ın bır so/u DP' lılerın tepkı<;ıne yolaçmiş. DP Grup Baskanvekllı Vedat örı^al bırîe^ımı vonefen Mıllet Mork'n Ba«;kanı Sabıt O^man Avcı ıle taıt)^rrnstır Tartısmalar <sjra"=ında CHP'lı ft UVP yoklama ı^temınde bulunmu^lardır Çogun!uk olmarfıği anlasilriığından, Baskan bırieMm! kapatmısfır {Devamı ^a. 7, Sü. 4 de) çfvrrlcri. " J halktan ^ana oUn friyaMl D M pArtilcrdcn hoMânmuzlur, I!o«!anmîidıkları k i n de hu parUJcrin sutJenmciinı, ^urt sahjbı iktıdiira çcimeynı \er tsteme?ler de ne 1 Fllerıııden grlse elhettp rnk sev >apaılar Konu\u daçıtmaınak i{,ın so\levehm. Yapabılpeeklrrı en basıt ıslem, tulahılecpklprı £n jasal en normal ^ol, proçra halk cıkariarına. açırhk partileri hir vandan kotıı lcmcvc <,ali«mak, hir \andan da kendi vazeılarnlp basbahırakarak hiç bir şekilde des BÎZP karsii halkı mı kormacakstn? O haldp Ö7İedi£in yardımı d* halktan bfklf! dcrlcr ve kendi çıkarlanna dostatükocu partilcnn förevini vürrktfiı Bu*uk sermavr çevrelerinin hu .raniM dogaldır. durum a«;aftı • Mikan hcr ülkede bövledir. Alman Sıeçimlcrini verinde erı arkadasımı? Mehmet F.arlas'ın ^ azı dizisiui okuduk. I»ırı<>ihan Demokratları tutan bınüU is ec^rclrri. w i v n kampajnasmı basan ilc l ü r ü t s ü n dı\f bu p a r t h c mihonlarca markIık paraval "vardımda hulunmu^lar, tltristhan Dcmokratl/r da hrr fır^attfin ^ararlanarak VVıIJv Frandt'ı \ c Sosval DrtnokrAtları seçmen zozündcn dü&ürmek uğruna voâun bir propaeanda kampani?sıı»a simmislerdır. Bu arada tfasbakanın enfla<^on ^nl« ilc u l k c u felâkete surukledıfı, Dosu "Tklman^ ft'oın haÇımsı/Iıçı nı onavlamakla Almaııya^ı ıkıvr hoidııfeu. hatla VVıIlv ftrandt' ııı bır knmıınıst oldu^u ılerı sürıılmıjstur. GenellıkİP ısçılpnn, kuçîık p«inafın, ılerıcı a^dınların \ P çençIrrin tuttuftu Sıjsıal Ilpmnkıatlara Erlıoce; para hakımmdan havlî vctersİ7 olan bu partı, sp propaeandasını \urutrbı!mrk daha cok kendi bem»ati7<uı. larınm nardımına ffiıvfnnr1', Sns^al Drmokrat çençlcrin iki mark karsılıs;ı haika daçıttıâı rn/rtler sa\Pı.ınrle milyonlarca tnark tnpla^arak seçim masrafInrını ortnıuslıır Durum bi^de de bır oleüde Alman^a'dakı riurumu andırmftk' fafîırPu ıtıbsurla T H P Genel Ba«kanı ^AMU Eeevıt'm • ardım kampanv a«ırn ^ İ4ar«!tlamak ve iyi dcğerlendırıtı^k cprfkir. Ruçünkü orlamda CHP. demokrasımmn vasantası, ilcrivc «Jofirıı çelısmpsı bakımınd^n fll "ararlı. en ıımut \e1in bir sivasal kuruhıstnr Ne \ a r kı, son •ullarda kendi kcnduıı "OTIIIPVPII hn pmfktar parti, maddî olanaklan hakımından yctrr^izdir. Sen m kampan\asıııı hir vana birakahm dnha oııa v ıkil \ar bina kirasndı. sjore^ü ucrpt|pn\di, kırlasivp. mcktuplasma, zfncl^p ^a^ımlaArn da^ıtma ffibî normal çunlnk islpri AİirütPhilmek icin bilp parti, hatırı S»Mlır bir masraf viikünü sırtlamak 7ormıdiidır îîu d* her sevdrn önce CIIP'vi seven. C HP'ye n Modcrn silâhîar l')7' malı yılınm sona ermç. «;ınf 3 ay kala ıstenen bu ek odeneğın, Pohsın modern sılâh Karakolda Ölü Var.: KIBRIS'TA HAVA GERGÎN «Siluhlı Rumların Makarios'a karsı harekete ınesı GÖZ YAŞLARI Jandarmalarca do^ulerek olduruldüğıi one surulen M. Ustun'un karısı (sağdan ıkıncj), cocukları ^e yakınlan ağlaşırken. JANDARMALAR TARAFINDAN ARAMA ÎÇİN EVE SON GETİRİLİŞİNDE MEHMET ÜSTÜN'ÜN HALİ BİTİKTİ. KARISI GANİME'YE «AMANIN BENİ ÖLDÜRECEKLER* DEMİŞTİ... VE ERTESİ GÜN OLÜM HABERİ DUYULDU. ÇAMLIDE"RE'DE BELEDİYE BAŞKANINDAN, İLÇENİN İLERİ GELENLERİNE, KAHVECİSİNDEN, ŞOFÖRÜNE KADAR HERKES MEHMET ÜSTÜN'ÜN HIRSIZLIK YAPACAK BİR İNSAN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR. YILMAZ GÜMÜŞBAŞ CHP, Anayasa değişikliklerini kaygıyia karşıladığını bildirdi • Meclis Grubu, îçtuzuk Teklifinden önce Anayasa değişiklığinin görüsülmpsini istiyor ANKAKA (Cumhunyet Burosu Cumhuriyet Halk Partısl Mıl let Meclısı Grubu, rcform tak vımınde lçtuzuk teklıfının Ana vasa deÇısıkhklermden once ve almasma karsı çıkan Grup Yc netım Kurulunun bu goruşun benımsemıştır Gnıp Genel Kurulunun dunk toplantKinda CHP'nın muhah fetine ragmpn vpnı ıctüzük tel lıfinm Mıllet Meelısınde ele t Imması halınde nasıl bir yol ı leneregı konusunda Genel Ba kan ve Grup Yonetım Kurulur vetkı vprllmiştır Mıllet Meclısı Başkanmın f yasa] partı çnıpları temsılcılc ıle vaptıgı foplantıda belH ba c reform tn^arılan Anavasa de« (Devamı Sa. 7. Sü. 4 d leı an mesuıesı» Ş Klhn«!'ta TANEA fra7f'te«;ının bıldırdîğıne gnre Rlim sılahlı prupların Makarı os'u ısiıfaya 7orlamak için faa lı\rtp Reçmelpri an mfselesıdır Gazrtc hu arada ıkı Rum Ba kanımn knçırılması içm de ba 7iılıklar yapıldığını ilen surmuş tur Rum kavnaklanndan sızan habcrlcr de TANEA sçazetesmin bu iddıasını buvuk ölçüdc doğrular nıtplıktedır. Bu kavnaklar Makarios'a kar^ı olanlar ile Makarin«; t?raftarlan ara<;mda önümuzdfkı «ıınlerde ^iddef olavlarım mn\rip.na gelebıleeeğini beÖto vandan Makarıos'un var d ı m n poli*: kuvvcti olarak kur riu"ii kaniın^ti7 teşkilAtın mensuplan da <;agn Rumlara kar^ı \pm bır yıldırma kampanyasına Karakola sa£lam ğ iren Mehmet'in cesedi çıktı Sırtındakl beneklı Sumerbank basmasmın tum renklerı yıkanmaktan bırıbırme karışmıştı Kn çuk pencereden gırerı sonbahar guneşı kuçucuk odayı dahı av dınlatmıyordu. Ak ortüyle kapa lı başına pelenlerden şa<?kındi Di7inın dıbınde oturan ıkı kızı ve zaman 7aman duzelterek de olsa «Bır ayağı çukurda» kavnanası onun anlattıklarına katılıyorlardı Duvarlara, kalayını kaybct mış bakır tabaklar dınlmıştı Odanın ortasında bır soba, yan du\arda bır ocak vardı İkı^j de \anmıyordu .. Ve. Çamhdeıe'nm Muzurbağrın koyunden Ganıme, dort çocuk ve Dişlerin ihmali OĞLU Mrhmct Kotakuşak'ın ıadjosunu raldığı iddiasiylc jandarma karakolunda 3 gı\n surcyle vulduğu one surulen Mehmet l stun'ıın oğlu 15 yaşmdaki Ahmet Ustun, jandarmalar arasında... yakın zaraana kadar bır koca sa hıbı olan Ganıme, çaresızhk ıçın de dıyoıdu k r «Oğlanm basina bu ıs gelende adamm gannına bır ataş duştu sankım Gecelere dondu yattığı \eıde Bı şev de demedı Garıp olduğundan kımseye derdmı sov Ie\emedı Sona bır gece gehp evı sardılar, alıp goturduler cendermeler. Arada bır geldı emme, kendi değı'dı. Cendermeler vardı yanında ve de evın dortbın yanmı deşıp ıradıyo anyorlardı.. Bır de duyduk ki ertesıleyın gen dısını asmi'î Cendermeler getırdığmde de hah hal değıldi. Yüzü (Dcvamı Sa. 7. Sü. 1 de) do Ağırceza, Çelin Altan için verdiği beraat hararında ısrar etti Istrinbul 1. Ağırce7a Mahkemesi y.ızaı ve gazetccı Çetın Altan İçin ı 8 ay once vermış olduğu beraat | kaidimda rlun de, ısrar ederck, Yaı?üayın bozma kararına uyma j Romatiznıaya d yol açıyor «Istanbul 1 Uluslararası 1 Hekımlığı Haftası» dun açılrr Bonn Unıvei ^ıtesı Profe^orler den Dr H W Hcrrnann, «1 hekımlıgmı ilgılendıren ha«;tal ların ihmali: romatızma eoz 1 talıklan ve kalp 7Brı ıltıhap] malarına yol açmaktadır» den mut Janaeiğı fedakârlıkia bilir. haglavan vurttasların kat çerçpklese, Ya7ik ki bizde, jfenHTikir parti üyclcri. bdentılenm odempkten pek hoslanmazlar. O^sa. dam çihi, hcr iıvc \iltla o d c m o ı MÎKümlenrli^i ııfak bir paravı \ermckten kavuımasa (btı hor parti iein M>Z konusudur) sıvasal <>rçıitİprimİ7 holki Ha7İne lardımına hıle ıutn.'ç du\madan Iii7mptipriîiî sürdürchilırler. ÖrıiP' £m son hatlalar Itnı unca Talnır. Ankara ilınrip 7.000 \urtlisin C H P ' V P ja/ıld ösrendık. Bu vıırttaslardan biri p a r t n p çirerkfn hiç olmazsa 10'ar Iıracıga k n m ı s olsa>dı, parti bn ^üzden simdi 70 bin liralık bır ck gelırın salnbı bulunacaktı. Savm Ecevit'in cagrısını çok «ayıda CHP «;empatİ7anının olum lu karsılavaca^Tnı umarız. Ama hİ7ce .ısıl sornn, hele halktan vana partilpr sbr konu<su oldu^fi zaman, üvçli?nn para sal nde\lfk"ini Ak^am gazetesinde 27 Ocak 1971 ; taııhındp yayımlanan «Cellatlar Ikıbınden fazla ışçının çalıştıSaltanatı» baslıklı fıkrasında ğı 74 derı fabnkasında, ışveren«Devlehn pmnı>et ku\n.etlerine ha lerın aldığı Iokavt kararı dun kaıet etügı» ıddıasiyle, Savcılık uygulanmaya başlanmı^tır tarafından Ağuce/a MahkemesiDerıIş Sendıkası ıle Derı Isnf verılen yazar ve gazetecı Ceveıenlerı Sendıkası arasmda u 1ın AlUn ilp ya7i t^leri Muduru zun bır sureden berı devam eIrfan Derman, 8 ay unce yapılan duruşmaları sonunda, «Oybirliği» ılo beraat ctmışlcıdı. Ancak Mahkcmcnin bu kararıOLAyLAJRIN na Savcılık tarafından itıraz eARDlNÖAkt dıldığındcn. kaıar Yaıgıtaya gıtmıçiı. Yarcıtav 1 Cc7a Daıresı. 18 Ma>ıs laııhındc ıkı üyonın muba lcfolıno kaısılık oy cokluğu ıle kaıannı bozmuşlur. ( l ) n a m ı Ra 1, Sü, 1 de) 74 deri iabrikasnıtla lolı<ıı I kararı uyi|iılama!s;ı başladı den toplu sozleşme muzakeıeie rının uyuşma7İıkla sonuçlanması uzerıne, 74 ışyerı ıçın Iokavt kararı alan Işverenler Sendıkası, Cumartesı gunu ışyerlennt asılan bıldınmlerle fabrıkarın kapatıldıgmı açıklamıstır Buna rağmen dun sabah Ka?lıçesme dekı fabrıkalara gelen ışçıler. kapılar kapatıldısından tuplu ükuak uzun bır sure sokak'arda beklemışlerdır Turklş'e bağlı Derıİş Sendıkasmdan yapılan açıklamaya çoıe, ışverenlerın Iokavt karar» aldığı 74 fabrıkadan sadece bıımde Beıton Fabnkasında greve gıdılmış dığer ışyerlerınde ıse henuz grev kararı ılân edılmemıştı. Sendıka yonetirıleri Olayı incelemek için yetkili yeni bir savcı Çamlıdere'ye gönderildi tır GERÇEK Gelişmeler karşısında şaşıranlar.. miştir. Ülkemi/deki ikî hujuk sos.'val gıucnlik kurumundan bi ri olan EmckM Sandığı da ayııı sıkıntı îcindcdir. Sandığın gidcrleıi son jedi jıllık donemdc juzde 51'dcn G8'e fırlami'jtır. Sosyal güvenlik konusunda he"uz cmeklcme çağını yaşayan ulkcmizde U7un vadcli hesaplara ıie kadar yabancı olduğumuz, Sisrorta ve Emekli Saııdiîfi ybneticilerinin huçünku şaşkmlığuıda cok i%î çoruimektcdir Birdeıı bire Turkiye'dp çalı$an nufıısun va*inın cok eenc oîdufunun farkına 1314 Tsjfiın!» emek ' lılık hakkı kazanacak işcilcrin Ku ıunidan 3035 > ıl emekli maaşı . alabilcceklcri son anda akıllara l «rlmiştir. Emeklilik jaşını u/atmak, sigorta primlerini yuzde 25'e rıkartnıak \ e çalışma yasının başlangıcını 20 \aş olarak kabul ctmek c;ibi parlak tedbirler dolu raporlar hazırlanmıştır. Hele bu son tedbîr, 20 jaşın altuıdakî işrileriıı siçorta kapsamı dı<;inda kalması gibi pratik hir . da doğnrursa. çalışan nııSa 7 «sü 3 de) SBF Rektörü, '"Ozgür fJüşünceye saygılıyız,. derli ANKARA, (Cumlıurnet Burosu) .Sıyasal Bıl^ıler Fakultesının İH kunılu? yıldonumti. dun to ıpnle kııtlamış. Rcktor Frof Rııtpn KPIPS knnuşmasınd^ «oreür dUşüno«ıv« ^Rygıbyıs» d*mjştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) cagfıia RCİrnîş 14 nıllvatandaşımızın ancak von 10'una sosyal güvenlık \crcbilcn Sosjal Sigortalar Kurumu bir suredir malî bir sıkıntı icindcdir. Kurunı 1.4 milvon sigortalıdan yılda 3.5 milyar liıa £plir sağlamakta, hunun 2,5 mil\ar lirasını da harcamaktadır Maluliypt, va^lılık ve ölüm sigorlidfiu harcamalarınui hızla artma«ı Sos\al Sigortalar Kurtımu vonpticilerinı ondışelendirmrktedıı. 1%1'fjp hu hnlumdeki harcamalsıın orsnı vuzd* 26 fi Komisyon, bazı yan ödemeler için 696 milyon liralık ödemeyi dün kabul etti haksız bır tasarruı olarak nıteledıklerı lokavtla ılgılı olarak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) «Toplu sozleşme muzakerelerınÇamlıdere Ilçesınde Mehmet de gunluk ucretlere 10 Iıralik Ustun'un karakolda olu olarak bır zam ıstemıştık tşverenleı bulunmasıvle ılçılı sorusturma ancak 6 lııalık bır zammı kabul (Devamı Sa. 7, Sü, 7 de) genısletılerek devam etmektedır. llçe Savcı^ının ızınlı olarak ayrılması uzerıne, Ankara Savcı Yardımcılarından Abbas Kap tan Okan, sorusturma İçin vet kıli olarak Çamlıdere'ye gondenlmı^tır Savcı ve bolgcnin Jandarma Alay Komutanı on cckı gunden ıtıbaren karakolria gorevh as<;uhav u/atmah çavu^ ve erlerle çesıtlı tamklann Ifa delerlne başvurmaktariirlar ı ! Konuyla ılgılı olarak konu^tu j ğumu? Ankara Valıs] Srnf Vu ten de, olavın t d a r e ^ ılgılendı rcn vonünden serekenin yapıl dığını, karakoldakı bütün fîö revlılerln ba^ka verlore gonde j rıleceklerîm, kendı vhnlerınden vapacak hir sev kalmadıirını ise Adlivenin el kovdugunu soyle miştir ReİPdıye Saravmda açılan Hılton'd.i "surdurulen çalışmf sırasmda Prot Heımann, « bakımmın ıbmalı vuründen çeşıt hastaliklaıa çok rastlanc nı» da behrtmıs, «Dıs hekım ^ovle tanımlamıstır" «Ilk pla bırçok ha^tahklan ılk t°şhı c den hekım » ( P ^ a n Sa 7 Sıı 4 "Askere alman ögretmenler,, konusuoda açiklama yapılc ANKAKA (Cumhuriyet Bur MılJı Savunm ı Bakanlıgı nol Sckıeietlıgı dun bır Jama ^aparak ılkokul o^rei leıının er ol<ıırık sılalı a alındıklan yolundakı haber yaıılıs olduöunu bıldıımış Acıklamada, ılçılı kanuns re, 1975 vıiının sonıına kada öğretmen okulu mezunu olu Eğıtım Bakanlı^ı kadrola ılkokui ogıptmem bulunf dan askerlıklenne karar ve lor, kov ılkokullannda ya < lâhlı Kuvvctleı okuma v okullannda ogretmenlık y lar. Ancak son yoklamadan ra ılkogrp*niPn okîilu fark Mnı verenlpr. \a da Mıllî E Bakanhğj kpdrolannda ıl ftgretmeni olsnlsr, bunun da kalmaktadırlar ••• NADİR NADt ANKARA İş ııskı, ış guçluğu ve temınındekı guçluk zam larımn odenmesı ıçın 696 milyon lıra ek odenek venlmesinl ongoren tasan, Butçe Karma Komısyorunun dunku toplantısjnda kabul edılmıştir. Tasan, Bakanlar Kurulunur. ç^şıtll zampnlarda çıkardıgi kararnamelerle, teknık ve saglik pprsoneli ıçin onjrorulen yan od("melerın verılme<:inı ve A*k?rî Ppr^onpl Kanununtjn bu vond^kj huki)rnl«ır1nır» ^«rin6 ge tirılmesinı ıaglay«caktır. Sorusturma Çamlıripre Savcı^i üktay Po m"npr olavdan sonra ılçeden olarsk avrıldıŞı tcin, so Ti3vı \unjtmek u^ere bu (Devamı Sa. 1, Sü 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog