Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

i. OsmanCemal ; A Kaygılı :p BUTÜN İSERLERÎ; 1 MÎSTEÖfZM VE MANTIK Kurueusu: YUNUS NADl BERTRAND RUSSELL'in değeri her gün biraz daha iyl anlaşılan eserleri arasın'da en önenllilerinden birı olân bu eserde mantık açısından mistisızm'in açıklaması yapılmakta ve konuya genlş bir açıkhkla yeni bir yorum getirilmektedir. Varîık Yayınlan arasmda çıkan bu kitabm fiyatı 8 liradır. BILGi  49. yr!, sayı: 17362 Telgraf r« wsftkfup adresi: T e i e f o n t a r : *22 42 90 Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 22 42 96 22 42 9? 22 42 98 22 42 99 4 Araiık Pazartesi 1972 (İlâncılık: 9952) 8684 CHP ve DP Anayasa değişikliğine öncelik istediği için tokv/m uygulaması gecikiyor ANtfARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başhca yaşama çahşmalarınm, Mart gyına kadaı* tamamlanabilirıci îçin hazırlanan «Meclıs takvimit, CîIP Vç DP Grııpİarınm, ycfıi îçtüzük teklifinden önce Ânayssa clcöişikliklerinm görüşül mpsindc dironmeleri nedeniyle bu lınfla başmdâ uygUİ^maya konula rnıyacaktır. Bilindiği Şİbİ, başfa Anayasa değİJİklİklci'L vn ycnİ İçtüzük ölTf\nh lizere başiıca Yfiîörm tassrılnrııun Mart ayma k^dar Millet Mrclisindcn çıkaHılrnnlfirı için, MillCt Mçrlisi Ba.şkanı Kabit Osrıısn Avcı'nm başkanhgUKİa. hükümet ve siyasal pai'ti grupları lemıdkileri i!e yapılnn lopl.mbdft biî* program saptanmifitı. MöC 1 lis iakvimi» rliye anılan bu pi'O !ram, yeni İçtüzük ve Anayasa değiçiklikleriyle. madencilik, petrol. •ünîversiteİLT ve toprak ve tanm reformıı tasarıİHnrtin, naSll bir çalısma düzoni içinde ve hsngi günlerde Gencl KunUda görüşüleeeğinî EÖSİCi'iyordu. Mıllot Mccİısi Başkanı Sabit Os. man Avc». geçtiğimiz; Porşembe gü nü Parü Gi'uplaiı Başkanvcküleri ile yaptığı topknüdan sonıra dü Tcnjcciîgî bsşın fnplfintısında, lak vim ııygulamasına, 4 Araiık Pazaıir\si günii fbugîin), yeni Içtüzük İle bajlarlacağıni açiklarniştl. Ecevit'in katılanlar toplantısında siyasî koüuşma yapmasına izin verilmedi ANKARA CHP örgütünee | «CHF'ye kaydolan ülküdaşlarla tanişmak amacıyle düzenlenen j eğlencç toplantısı» dtin Selim sırrı Tarcan Spor Salonunda yapılmıştır. CHP Genel Başkam Bülent E.ceyit kendilerine bu toplantıda siyasal konuşma yapmalan için izin verilmediğini açıklamış, «Söyleyebileceklerimden daha ço âunu, iıerbiriniz, kendi kafanızda, yürcâinfode deâeriendirebîlirsiniz» demiştir, Saat 14'de Ankara Belediye Zabıta Bandosunun çaldığı ve CHP'lilcrin birhkte söyledikleri Istiklâl Marşı ilö taaşlayan pglenCÖ toplaniısmda Ankara Milletr \ ekill Kemal Ataman bir araya pelişlerinin npdenini açıklayan kısa bir konuşma yapmış, daha sonra Ankara İl Başkanı Rauf Kandemir söz almıştır, (Devamı Sa. 7,' Sü. 3 de) SSK Teknik Komisyonu rapor hazırlddı EMEKLİ AYLIĞINA ESAS OLACAK PRİMİN, 10 YILDA EN YÜKSEK 7 YİL ORTALAMASININ ALINMASI ÖNERİLDİ EMEKÜLİK : YAŞININ KADINLARDA ÜÇLÜ KOMİSYONDA AYRİCA, GÖRÜŞÜLECEK P R İ M ÖDEME T E K R A R 55'E. ERKEKLERDE İSE 60'A ÇIKARILMASI TEKLİF EDİLDİ RAPORDA YAŞIINHN 20'DEN BASLAMASl İSTENDİ eme arttınlm ' *'. • YILMAZ GÜMÜŞBAŞ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Sigortalar Kurumunun tnalî durumunu düzeltmek için yapılacak çalışmalara ışık tutmak üzerc teknik bir komisyon tarafmdan hazırlanan raponın, Kurum Müdürler Kunüunda görüşülmesine başîanmıştır. Raporda, Kurumun ileride çok güç durumlarda kalabileceğî belirtilerek, emeklilik yaçinin kachnlarda tekrar 55'e, erkekîerde fiO'a çıkarılması, Sigortaya prını ödeypbilmek için bir taban yaşın tesbıtı ve bunun 20 nlabıleceği, ödenen primlerin ise vüzde ll'den en az vüzde 25'e yükseltilmesi önerilmektedır. Sigorta bünvesindeki teknik açıklann 1970 vıhndan beri görü'lmeve baslandığı ödenrniş primlerin karşıhğj 1969 vılında fi mil yar 762 milvon lira iken 1970 vilında 4 milyar 537 mJlvnria 1971 de ise 4 milyar 325 milyona düştüğü belırtilen raporda devamla şöyîe denümektedir: «11R6 Sayılı Kanunun tatbikatından «onra vıl içinde baglanan malullük. vaslıhk ve ölüm aylıkları için avnlan matematik karşılıklar artmakta olup. yıl içinde ahnan prim selirleri ile fon selirleri bu ödemelerj karşılayamamaktadır. Bunun de eeçmiş vıl primlerin devam edecektir. Daha 25 yıhm doldurmamış olan SSK'nın genq nesle gelecekte bağlanacak aylıklannın icarşılıgı olan ndenmi? primler karşıh?mın azalmasını önlemek için tedbir alınmazsa, Kurumun vakın bir celecekte mali sıkintıva düşeceği açık oiarak görülmektedir.» (Devamı Sa. 7, Sü. 1 dc) InöniTnün eski muhaiızı CHP'ye hir otomohil • *•• Ufak bir sarsınlıda bile tavandan parçalar kopmaktadır. Bunun için tavanm altına «Dikkat, tavandan parça düşebilir, geçmeyiniz» jazısı konulnıuştur. • ' • , • DP ve CHP'nin itirazı Ancak. takvim uyguiamasmâ ye ni tçtüzük ile başlanmasına DP Gi'ubu teiTüjilcişimrr iliraz ettiğini de ftfl°kîm Avct Ifade £trhişti. DP Cnıpu, ypııi îçiüzükten öncr. An.nynsa rloğişikliklfcrinin gö~ rüşülrnesinî istemektedir. Gerekçe olarak ds. Anayasada yapılacak drsişikliklorin, İçtüzük tckliflnrie dç bazı yeni değişikjikleri zorımiıı kıiabilece^i iıade edilmîşfir. Perşembe günkü toplantıda CHP temsilcisi bu konudaki ke sin Rnrüşünü daha sonra bildirecegini açıklamıştıv. Ertesi gün, CHP Grubu da, takvim uy pulamasmdaki öncelik knnusıında., DP Grubu ile ayrıi görüşte oldugunu Başkanlığa bildirmistır. Aynı gerekçelerle, CHP de (Dcvamı Sa. 7, Sü. 6 da) , • • r * t •* hağışladı • HOLLANDA'DA ÇALIŞAN ÇETİN, PAŞA'NIN PARTİDEN AYHILMASINA DA ÇOK ÜZÜLMÜŞ IZMİR Hollanda'da tekstil işçisi olarak çalışan ve Türkiye' de iken bir yıl süreyle CHP eski Genel Başkam îsmet İnönü' nün muhafızliRinı yapan Aytckin Çetin, özrl otomubilini dun CHP İİ yönetıcilerine armağan et.miştir. 3 yıl önce vatani görevini jandarnıa eri olarak yapan ve înönü'nün muhafızlıgı görevinde bulunan Aytckin Çetin, ' «Bir yıl, Paşa nercye gittiyse biz do peşinricn koruyucu olarak gitlik. Henien hcmen bir yilımız beraber geçti» demış, İnönü'nün CHP'den ayrılmasmı üzüntüyle karşıladığmı söylftmiştir. CHP'yn eşkıden beıi Kcmpatisi olduğunu, anCak inönü'nün muhafızhğı Rörevini yaparken daha çok partiye baglandığını İfadc eden ve Izmir'in Bayrakh semtinde oturan 25 ya.şındaki Çetin, «Yurt dışında bulundugum îçin partime gereklı şekilde yardımcı olamıyorum. Bcn de hiç olmazsa maddî yardım yaparak katkida bulunmak İstiyorunı» ricmişfir. CHP İl yöneticileri, Otnmobilin bir CHP'li bclediyoye verilmesini karar altına almış ve Selçuk Belediyesihi uygun bulmuşlarchr. (THA) Rcsim v* Meykel l>İii«PBlnln lıüyıık salım kirişi ya^mur sularınm içeri girmc nçdcni ile 20 santim yerlndcn kaymıj durumdadır. Buradan parçaJar diişmektedir. DEĞERLERİ MİLYONLARİ AŞAN HEYKEL VE TABLOLAR KALDIRILDI. MÜZE 7 AYDIR KAPALI BULUNUYOR RESIM VE TARÂFI YOR Büyiik sanafscver Atatürk'ün lileri, Bonnard, Dorain, TJtrillo, rmri ilo 19S7 yılında açılan ülke Le'opold L<3vy, Dufy, Mati&se, Piınizin tek Resini ve Heykel Mü casso gibi ünlü rcssamların oıijizesi, içeri sızan yağmur suları . nal eserleri ilo ülkcmiz ressamnın tahribatını .önleme'k için yeları tarafmdan yapdan kıymetli di aydan hnri kapalı bulunmaktabloları ve heykellc,ii kaldırmak tadır, Değeıi milyonlari aşan ezorunda kalrmşlardır. sore snhip bulunan müzenin bu Yağan yağmur ve kar suları gidişle yedi ay daha kapalı kalanın daha büyük zarar meydana cağı bildirilrnektedir. getirmemcsi ve alt salonlara inmcmesi için akan ycrlei'g sıra sıMüzenin buhınduğıı Dolmabah ra plâsiik kaplar konmuştur. Böy çe Saraymın Vcliaht. Dairesi, R P lece müze, plastik eşya satan dük sim ve Heykel Müzesi olarak k,ul kân haline dönmüştür. lanıldif<ı larihten bu yana hiç bir eiddi onarım görmcmiştir. Yal MÜZELİK YER, MÜZE nız, Dolmabahçe Sarayı ile müzenin aracı kuvvetli bir yangın Sanatseverler, binanın müzeduvarı ile bolünmüştür. Zaman, lik olduğunu, müze halinde kulbinayı haVabe haline getirmiş ve Ianılmasmın sakıncalı bulunduher tarafmdan stılar girmeye gunu açıklarnışlar, «Önceliklc ıno baslamıştıf. Bu arada büyük sadcrn bir müzc binasınuı inşa cdil lonun tavan kii'işi ycrinden kaymesi» konusunda birleşmişlcrdir mış, 20 sanlim kadar ayrılmı.şr Resim ve Heykel müzesinin her tır. Tavnnm her an çökmesinden tarafı ahşaptır. Zcmin park e dö korkulmaktadır. şeme ile kaplidır. Duvaıiar yağb Yağmur, tavanların ve duvarla boyadır. Bu bakımdan ufak bir rın oşsiz yağlı boya ve işlcmeli kıvılpım binanın yanmasma, yesıvalarını kabartmıştır Müze ilgi ri daldurulması mümkürj olmayan tabloların ve heykcllerin yok olmasına sebep'olacaktır. Müze ilgilileri/ bu yıl bmanın yıllavdır ihmale u^ramış elektlyk tesisatını, uzun yazışmalar"dan sonra yeniletmeyi başarabil mişlerdir. Öte yandan kurulduğundan bu yana müzenin ısıtılmasında kullanılan sobalar yangın tehlikesine karşı bu yıl kaldırılmış, yerinc kalorifer tesisatı kurulmuştur. Ancak tesisat hcnüz faaliyete geçirüememiş olduğundan mü ze personeli palfolan ile çalışmaktadnlar. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 dc) Mernurlara /973'de peşin veya 2 taksitle en az 1000 en çok 7.500 lira fark ödenecek ANKARA Memurlarm, Personel Kanununun uygulanmasından doğan ve memur başına toplamı 4 bin lira ile 30 bin lira arasında olan 9 aylık birikmiş maaş farklarınm dörtte birj Nisan Temmuz 1973 ayları arasında öde necektir. Bu konuda dün THA muhabirine bilgi veren bir yetkili. «Birikmiş farkların dörtte birinin toptan mı, yoksa iki taksitte mi verileceği hususu Bakan lar Kurulunca karaıiaştırılacaktır» demiştir. Memurlarm birikmiş farklarının nıalî portesi 4 milyar lira civarındadır. Maliye Bakanı Ziya Müczzinoğlu, bu paranın 1 milyar lık kısrnının 1973 yılı içinde ödeneceğini ve bunun için de bütçeye ödenek kondugımu açıklamıştır. KAIVARYA ADALARUSDA Dİ'JŞEN .:' • İSPANYOL UÇAĞ1NDA, 155 KİSİ ÖLDÜ FRANKFURT Sivil havac lık tarihinin en teci kazalarıı dan biri dün saat 7.30'da olnıı. ve Spantax isimli Ispanyol uça kiralama şirketine ait Coron do 990 tipinde bir Charter uç ğı, Kanarya adalarındakj Teneı fe'den havalanırken düşerek p; çalannııstır Uçakta yolcıı ^ mürettebat olarak 155 kişin bulunduğu ve bunlardan hiç t rinin kurtulamadığı açıklanm tır. Coronado 990 tatillerıni K narya adalannda Eeçircn Bavj ralı ış adamlannı Münıne gei mek üzere kiralanmış bulun yordu. Havayollar) şirketir bir sözcüsü. kazadan tıemen c ce bir patlama sesınin duyuk ğunu ve bir sabotajdan şüpl lenilriiğını ^öylemi.şse de. da sonra açıklama yapan yetkili bunun bahıs konusu olmadığ bildirmışlerriir Ispanyol resmî haber ajas CİFP^A ise, kazadan bir fcadıı kurtulduğunu ve yanıklan bu nan kadının hemen biî hasta ye kaldırıldığını açıklamıştır panyol haber ajansı daha soı (Devamı Sa. 7. Sü. 4 ı Partilerarası Komisyon yeni 5 teklili yarm görüşecek ANKARA Hükümet yeniden 5 Anayasa değiijikliği daha istemiş, konuyiı Partilerarası Komisynna getirmiştir. KOmİSyonun yarın yapacagı toplantıda bu teklifler görüşülmeye başlaiıaraktir. Hükünıclin yeni istekleri, ana hatlsn ile şunlardır: Bir defada ödenebilir Maliye Bakanhğı yetkilisi, bütçeden ayrılan bir milyarlık öde ! neğin aynı zamanda, intibak hata (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) Anıka . Yaşarken ivo ANDRİÇ ' Müzenin eşsiz yağlı boya sıvalı tavan ve duvarları, yer yer kabarmıştır. Hattâ fotoğrafta görüldüğü gibi parçalar düşmüştür Savaş hali (T) Anayasadaki «Savaş hali» milletlcrin hirbirloriyle silâhlı çatışmalanm ön«nrjTiektcdir, Oysa bup;ün dünyada geçerli olan bir «soğnk; ha.rp» sistemi vardır. Örneğin bir ülke başka bir ülke içinde fikri plandaki ajanlan aracıhğı ile böyle bir «Soğuk barp» yürütebilmektedir. Bunun ve böyle dtırumlarla ilgili tedbirler almmasım sağlayacak bir hükmün Anayasada yer almasi gercklidir. (Dflvamı Sa. 7, Sü. 1 de) BUGÜNDEM İTİBAREN 4. SAYFADA . ARDINDAKE 6ERÇEK Reform ve idarei maslahat den sosyalizme kadar gidilebileceğini söylemesi; daha başlangıçta, reform kanunlannın ne derece alışümış felsefe ve cleğer yargıları içinde tutulmak istendiğini ortaya koymaktadır. Bunun bir örneği de, Petrol Kanunu Tasarısının birinci maddesi görüşülürken vcrilmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Planda Maden ve Petrol Rejim! Reformuna hâkim olan, açıkça söylenmese de bölümler arasına sıkıştırıian «Ulusal işletmeleri SÖrevlendirme» anıacı, Geçici Komisyonda, yabancı menşeli petrol şirketlerine de kapıyı araiık bırakan bir değişiklikle geriye itilmiştir. Encrji Bakanı Kodamanoğlu, «Yabancı sermayeyp git dersek, teori ugruna bu 2,5 milyon ton petrolün dövizini nereden bulacağız?» diye aşırı hir telâş çöstermiştir. Ülkcnin her alandaki potansivelini ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlaıulırılnıasına yöneltmenin en büyük araçları olarak düşünülen reformlann, birbiriyle bu derece çclişîk, kuşku dolu, karşıt düşüncelerIe nasıl oluşturulacağı günün sorusudur ve temclde bulunması g^rekli «Ulusal yarar» felsefesinde siyasi partilerîn nasıl zıtlaştığî bir kez daha uözler önüne serilmektedir. Parlanıprıtoda sanki nıülUiveti korııyahlarla onu kaldırmak isteyenler bir aradadırlar. Yabancı şirket •• •• Kapıcılar kaçak çalıştırılınaktan yakındılar Tiirkiye Kapı Genel İş Sendikasının Genel Kurul loplantısı dün yapılmıştır. Toplantıda scndıkanm 55 bin üyesi adına bir konuşma yapan Genel Basjkan DurmıiK Çavdar. «Kapı•cılann kanunlar açısmdan' üvcy rvlât ç;ilii görüldüğünü» iddin ctmi^tir. Çavdar konuşmasında, kapıcılarin 1475 sayılı iş kanunu kapsamı içine ahndıkları balde So.c yal Sigortalar Kanununda para lel bir degişiklik yapılmadığın(Dcvamı Sa. 7, Sü. 5 Ue) Turist işçilere yeniden süre tanınacak ANKARA Çalışma Bakanî Ali Rıza Uzuner, Almanya'nın üç bölgesinde çalışan turist işçilere, durumlannı meşrulaştırmak için tanınan sürenin bir aydan az olmamak üzere uzatılacağını, bunun için Alman makamlarıyle temas halinde bulunulduğunu bildirmiştir. Bu konuda dün THA muhabirine demeç veren Bakan U^uner, şunları söylerniştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) arlamcnto Mart'a kadar reform kanunlarım çıkarmakta islckJi görünüyor. Bu amaçla, Komisyonla' yeniden çalışmağa başlamışlardır. Toprak ve Tarım Reformu ile Petrol Kanunu Tasarısı üzerindcki çalışmalara dair bilgilere artık gazetelerde sık sık rastlanmaktadır. P Malatytfda 950 kilo esrar ele geçirildi MALATYA Önceki gece at 03.30'da bir kaçakçı grı ile yapılan silâhlı çatışrna so da değeri iki milyon lira min edilen 950 kilo esrar ele çirilmiş, 3 esrar kaçakçısı yj lanmıştır. İlgililerin yaptığı açıklarr göre, olay şöyle cereyan etı tir: Bir hafta önce güvenlik 1 < vetleri tarafmdan Istanbu ele geçirilen 55 kilogram e rın kavnağının Baskil ^lce bağlı Kale köyü olduğu U edilmiştir. Jandarma bu k( gerekli tertibatı almış ve k (Devamı Sa. 7, Sü. 3 ŞİMDİ TRT; PARTİYE GİRENLERİN DE GİRİŞLERİNİ, TEKER TEKER AĞIZLARINÜAN YAYINLAR MI DERSİN? Bu konudaki ilk haberler, rcTormların asıl amacının gözetilmediği yolunda kuşkular vermeUtedir. Komisyonda bir üyeııin «Kurumsal Yapı» teklifine, Hükümet adına Dev'.et Bakanı İlhan ÖztraU'ın «Bu bizi Kibbutz veya Kolhoz sistemine kadar Rötürür» demesi; bir AP'li Komisyon üyesinin maddede gcçen «Sosyal adalet ilkeleri»n •''' • ' • * • (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog