Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ERKETE «OKUDUĞUM EN GUÇLÜ. EM URKUTUCU POLIS ROMANI!» Norman^Maıier/ UYCAN YAYINLART4 umhur* i Kurucusu: YUNUS NAOİ n $ Talıp Apaydın £ cto! ^r DEFİNE 15. TL. jj£ i EMMİOĞLU 7.50 TL. ! £ REMZİ KİTABEVİ #> 49. yıl, sayı: 17389 Ttljrif ve mektup adresl: Telefool«r:224290 Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 248 22 42 95 224297 2242 98 22 42 99 31 Aralık Pazar 1972 KANUN KUVVETİNDEKİ KARARNAME YAYIMLANDI Aylıklı ve barem içi memurların intibakları bir tablo halinde düzenlendr Intibak esasları Maliye ile Devlet Personel Dafresi tarafıncjan hazırJanacak GERIDE KALAN 1972 1972'DE İZ BIRAKAN DIŞ . OLAYLAR • 13 Ocak 1972: MucibuTrahman Banglad'eş Başkanhğına getırıldı Daha once \em kurulan devletın Cumhurbajkanlığı gorevını yuklenen Rahman, Dakka'da yapılan bır toplantıda bu gorevınden ıstıfa ederek Başbakanlığı uzerıne dlma karannı açıkladı • 14 Ocak 1973: Gana'da ordu bır darbe vaparak ıktıdarı sıvıl Basbakan Dr Kofı Busıa'dan al dı Darbev» >apan kuvvetlerm başında Albay Acheamponjf'un bulunduğu açıklanctı. Dr Kofı Busıa, darbe sırasında tedavı amacıvje gıtüğı Londra'da buıurujorda • 15 Ocak 1972: Batı Avrupa pı\ asalannda dolar duşmeğe baş ladı • 21 Ocak 1972 Lıbwdd üev rım Konsevı'nin karanyle butün gunluk gâzeteler kapatıldı • 26 Ocak 1972: Basra Korfezl emıriıkleruıden bırı olan Şarcah'ın Emırı Şe>h Halıd Bın Mu hammed1, kuzenı ve 18 arkada» • nın hazırladığı bır darbe sonun da vurularak olduruldu Ancak darbe hareketı oldurulen Emıre sadık kuvvetler tarafırdan der hal ba«tırıldı • 31 Ocak 1972: Pakıstan, tngı ltz Mılletler Topluluğundan av rıldı • 8 Şubat 1972: Kıbrısta va\ını lanmakta olan «Mahı» gazete'i Gnvas'ın Adada gızlı bır orgut kurduğunu aç/kladı • 10 Şubat 1972: Kuzey trlanda' da 13 Katolık olcfuruldu Ku zev frlanda'nın kızgın kadn mılletvekılı Bernadette Devlın ı^e, îngılız Parlamentosunda bu konuda garusmeler cereyan ederken Içışlerı Bakanına saldılarak kendısını dovdu • 17 Snbat 1972: Ekvator da ordu bır darbe yaparak ıktldara el koydu. Devrılen Cumhurbaşkanı Panama ya surgune gonderlldl • 19 Subat 1972: Ingıhz Parlamento^u, ulkenın Ortak Pazar ujelıg nı 8 ov farkı>Ie onayladı • 21 Snbat 1972: Başkan Nıxon taıihî Çın gezısıne başladı • 22 Subat 1972: Başkan Nıxon, Mau Çe Turg ıle goruştu • 18 Mart 1972: Italja'nın en unlu vayımcılarından bırı olan ve aşırı sol orgutlerle ılgi'i yu zunden aranmakta bulunan Gıan Gıacomo Feltrınellı blr yuk«ek gerılım hattı dıreğının dıbınde olu olarak bulundu • 27 Mart 1972: Dokuz ay suren Ma'ta • İngıltere bunahmı ıki devletın anlasması ıle sonuçlandı Salvador'dakı darbe hareketı, devrılen Başkan Hernandez'e sadık kuvvetler tarafından ıkı gun sonra bastırıldı • 29 Mart 1972: Şılı'de bır grup sagcı subavın darbe teşebbusunde bulunduklan ancak hedeflerıne ulaşamadan yakaland'kları Başkan Allende tarafından açıklandı • 2 Nisan 1972: Kuzey Vıetnam \e Vıetkong bırlıklen Gurey Vıetnam mevzılenne karşı buvuk bır saltfırıva gınştıler • 11 Nısan 1972: Iran'ın guney bolgelerınde meydana gelen dep rera felaketınde 2 bın kışı oldu (Detar> Sa. 7, su. 1 de) Memurlara intibak farkı ödenmeyecek \NK\R4, (Cnmhnrivet Rıirosu) Personel Kanunundakı aksaklıklann duzeltılmesı ve mtıbakardakı yanlışlıkların gıdenlmeı amacıyle hukumet taralından mzırlanmış olan kanun huknunde kararname, dun Resmî îazetede yayıralanarak malî hu.umlen 1 Hazıran 1973 tanhınden bâşlamafc >ttsere yürürlüğe gırnııştır Kararnamede devlet kesımınde çalısanların sınıflandırılması yapılmakta ve goreve alınraa şartlanna açıklık getınlmektedır. 2000 lıra, kadro aylığını kazarulmış hak olarak alanltrın ın İntibaklar tıbaklarr 1 dereceye yapılacaKtır Aylıkjj ve barem * ıçı ucretlı memurlann intibakları aşagıdakı tabloya gore japıîacak^ır Kadro aylığı Intibak dereced 1972'NÎN İÇ OLAYLARI • 31 Aralık 1971: Basbakan N'lhat Erırn, yenı yîl nedenıjle yayuniadığı mesajında «Sıkıyonetım anarşıyı onlemı?.tır» dedı. Turkiye Sanatçılar Bırlığı Kankaturıst Turhan Seıçuk u «Hal kın Sanatçısı» seçtı • 4 Ocak 1972: Turklş, toplu l> sozleşme duzenıne mudahaleyi AMERİKA VE ÇtN LİDERLEBtNIN İBİR''ARATA fiELtotGI TARİHİ AN kabul etmeyeceğını açıkladı • 6 Ocak 1972: ESKI Dışışlert BUZLARIN ÇÖZÜLMESİ Bakanlarmdan Tevfık Ruştu A•'•• ; * • ıas oldu hralık ıktısadı ve tek1972 yılının en \memll gelişıAmerılsa ıle? Sovyetler Bırlıgı • 8 Ocak 1972: Demirel «Se> mı kuşkusuz Dogu Batı ılışarasındakı tıcarı ılışkıler dö go nık ışbırlığı anlaşfnası ımzala çımler harp halı d>«ında erteleması ızlemıştır Bırleşık Devkılenndekı yumuşama ve ıkı rulmemış boyutlara erışmıştır nemez» dedı letlerın Occıdental Petroleum dunya araiındakı >akınlaşmaNıxonun Moskova'jı zıy&retı • 9 Ocak 1972: CHP'de 15'er ka Company Sırketı Sovyetler dır Başkan N}xon un Şubat sırasında ıkı super devlet ararıştı Inonu, Ecevıtı Adana U Bırlığınde petrol, tabıı gaz suayında Pekın'ı zı>aretı ıle baş sında stratejık silahların sıkongresıne şıkayet ettı ve «Esnı gubre kımyevı madde ve olayan dunyadakı konjonktur nırlandınlması (SALT) konukj Genel Sekreter oana ters telcılık konularında Mo^kova değışmesı, Mayıs avmda Mossunda bır anlaşma ımzalanmaduştu» dedı Adana II Kongreıle yakın ışbırlığıne gınşmek kova zıyaretı ıle hız kazanmış sından kısa>Sure sonra Sovyet sını, Ecevıtçiler kazaudı uzere antesmaya varmıçtır ' ve Doğu Batı yakınlaiıriası Rusya nın ABD'den 1 mılyar • 10 Ocak 1972: Denız Gezmış, Süratle gelı«neye başlamıştır dolarlık tahjl alacağı açiKlan^.vrnpâ'da ıse Brandt'm başHuseyın Inan ve Yusul Aslan' mıstır Bu haberı Sovyet Rus Soguk savaşın öuzlannın en lattıgı Doğuya açıbna polıtıkaın ıdam oezaları Askerî Yargıyanın Nıxon yonetımı ıle 45 mesme paralel olaıak. Bırleşılş. (Devamı Sa. 7, Mi. 3 de) tay tarafından onaylandı • 15 Ocak 1972: Sanyer Adlıve bması yandı • 17 Ocak 1972: 1972'nin Turk basını ıçm karaniık bır yıı olduğu belırtıldı. (Devajm Sa. 7, Sü. 3 de) 1750* 2''ncı 1300 3'uncü 1250 ' 4'uncu 4 1100 5'ıncı 950 ' 6'ncı 800 7'ncı 700 8'ıncı 600 9'uncu 500 10'uncu 450 ll'ıncı 400 12'ncı 350 13 uncü 300 14'uncu Intıbaklarla ılgılı olarak k a r a r namede j e r alan çeşıtlı h u k u m lerden bazıları şoyledır< • Halen b u l u n d u k l a n kadrolarda 1 2, ve 3 us{ derece aylık «lanlar, bu ust derece aylık veya ucretlere tekabul ederi dereceltre ıntibak eftırılırler ve kendılenne ıntibak ettırıldıklerı derecede geçırdıklen sure kadar kademe ü e r lemesı verıhr • B u l u n d u k l a n kadro karşılık gosterılmek suıetıvle ıstıhdam edılenler kazamlmı; haklarmın tekabul ettığı derecelere mtıbak ettırılırler (Devamı *5a 7 Sü. 1 d e ) DÜNYADA YILIN OLAYI YILIN IÇ OLAYI CHP'DE İNÖNÜ İKTİDARI SON BULDU LBAŞI VE CAM KATLİAMI Adana, Mersin ve Ceyhan'da gizli bir örgîite bağlı 28 kişi yakalandı ; ADANA Adana Hatay îlYılbası, her \ıl olduğu gıbı bu vıl da bmlerce çamm ybk olmalerı Sıkıyonetım Komutanlığı, spbep olmaktadır Ilgılıler, ıstıhsal artıgı ağaç uçlarımn kendı trollan altmda satıldığını belırtmektedırler Ancak yapılan ılk < operas>on sonucu bır orgute bağlı 28 kışının yakalandığını ' açıktırra, «Çam» ların uç değıl, ana dallarının olduğunu ortaya lamıştır naktadır Ikı vıl oncelu ı=tatıstıklere gore, Istanbul'da Orman Bıldırıde cTurkıje Cumhurıye an ıgının ıznı ıle 30 bın adet «Yılbaşı» ağacı satılmıstır Bu vıl •ı Devletını yıkmak mıllî bırt aksmın ıkı mısll yuk^elcuğı goz onunde tutulursa, «Katlıamm» parçaladerecede olduğu anla«ılır Yılba^ı çamı, Harbıye de 150, lık ve beraberlığımızı mak, komunıst bır devlet kuraonu ve Beşıktaş da 100125 lııaya salılmaktadır mak arnacı ıle eğıtıknış ve >urt çapında orguüenmış bır grubun Adana, Meısın ve Ceyhan'dakı bolgesel orgut elemanları uzun zamandan berı takıp edılerek* de ğerlı Emrayet kuw etlerının sıkı çalışmaları sonunda ortava çı ı karılmıştır» dpnılmektedır Orgut faalıyetlerının kontrol al tında tutulduğu, «Devlet ve ozel teşehbuse aıt buyuk muesseselerde sabotaj >apmak, onemlı kı şılen kaçırmak, adam oldurmet K\RA Cumhurbaskanı lantıya katılacakları saat 20 30'da g bı eylemlere geçmek ıçm hııcet Sunaj 2 Ocak Salı gunj yemeğe alıkoyacaktır re elemanlar nı orgutledıklerı. 19 00 da Çankava Koskunde bıldırilen 6 Kolordu \e ^dana Sıkıyönetim'de o ve Meclıs Başkanlan, Baş Hatav tllerı Sıkıvonetıra Komu% ı, Senato ve Meclıst<» grubu ' bilgi aldr.. tanı Korgeneral Vecıhi Akın ımza sıjasl partıler gertel başlı bıldmde, operasvonon surrı ve kuruluşlar başkan ANKARA, (Cumhunvet Burosu) duğu \e ılerde bu+unleyıcı açık Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, le bır toplantı yapacaktır lamalar yapılacağı da beürtüdun Ankara bolgesı Sıkıvonetım ı mektedır muhabırının oğrendıgıne Cumhurbaşkanı Sunay, top Komutanlığını zıjaıet etmış, Orgeneral Namık. Kemal Ersun'dan bılgı alraıştır. Sunay'ın bu zıvaretynde, Genel kurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gurler le Genelkurmav Ifcıncı Başkam Orgeneral Turgut Sunalp da bulunmuslardır. ıınay, liderleri )plantıya çağırdı DÜNYADA YILIN ADAMI HENRY KİSSINGER Ikoçoğlu'nun i macerası ILIÇ ın ve Çizen : [AN BAŞOĞLU IIN: AHURİYET'TE Başkan Nıxon'ın Sıiası Işler Ba^danışmanı Henrv Alfred Kıssınger 1972 vılı ıçmae uluslar arası vumuşamanın gerçeKlestırılmesı volunda harcadığı çabası ıle Dun>ada Yılın Adamı olarak seçıhui'tır * Kıssınger ın')tt drolomasısinı gunluk bır uy gulama halıne getırmesı \e bu uygulama Bira sında asgarî muşterekler bulmakta gosterdığı r başannın me} vaları, Başkan Nueon'ın Pekuı ve Moskova'ya j"aptığı ı'a önemlı zıyaret olmuştur. Bu arada K Vıetnamlı jonetıcılerle Pans te vaptığı glzl^ goruşmelerde Vıetnam barışının taslağını hazırlamış, fakat Sav. gon'un baskısı uzerıne borabardıman başlavınca bu başarısına golge duşmuştur Kıssmger'e ya TRT ÇamfTca kın çevreler, Başkan Nıxon ıle Basdamşmanın arasının Vıetverici istasyonunun nam yüzünden eskısı kadar l\i olmadığını behçtmektedırler Bu açılışında naklen Gazetecl ve Yazar Çetin Al> arada Kıssinger'm 1973 yılı ıçıntan'ın bır yazısmdan dolayı 1,5 de OrtaDoğu banşı ıçın uzlaştıryayın aksadı yıl • mahkumıyetı, Yargıtay 1 ma çabaları içıne gıreceğı yorumu da geçerlıdır Verici çıkış anten gucu 100 kı Daıresmce onaylanmıstır. lovat olan TRT Çamlıca vencısi Çetin Altan hakkmda, bundan Henry Kıssınger, Almanya'da dun sabah düzenlenen bır toren bır sure once Akşam gazetesıııle hızırete açılmıştır Açılış to de yayımlanan «Sovyet Ihtılalı Fürth jehrınde doğmuş ve 1933 renınde konuşan Melen, «Bu ıstas nın 50 Yılı» başlıklı yazısmdan yılmda, Nazılenn ıktıaara gelyonun hızmete gırısı ıle îstanbul oturu TCK'nun 142/4. maadesı mesinden sonrakl uygulama yuzunden 15 yaşmdayken aılesı ila ve cıvarmdakı şehır, koy ve ka nı ıhlal ettığı ıddıasıvle dava sabalar televızyon yayınlanndan açılmış ve 1^ yıl ağır hapse bırlıkte Amerıka'ya goçmuştur. Musevı olan Kıssınger, Harvard genış surette yararlanmış olacak mahkum olmuştu lardır Boyle bır tesısin tamam5 Ağır Ceza Mahkemesince Universıtesınde uluslararası polanmış olduğunu gormuş olmanın venlen bu karar karşısuıda Yar htıka eğıtımı gormüş, avnı okulve azız mılletımıze yenı >ıhn arı gıtay'a başvurulmuş, 1 Daire de da oğretım üyesı olmuştur. 1968 fesınde yenı bır hızmette bulun karan yerınde gorerek onayla seçımlennden sonra Nıxon tara(Oevamı Sa. 7, Su. 4 de) mıştır. (Devamı Sa. 7, su. 2 de) Çetin Altanhn 2,5 yıllık cezasını, Yargıtay onayladı Yaşı Tuıkoe Cumhurıvetı ıle eşıt olan CHP 1972 de bujuk bır değışıklık geçırdı ve Ismet IDOnu nun paruden ıstıfasma dayanan bu .«el şme • Yılın O!ayı>nı meydana getırdı tnonu ıle Ecevıt arasındafcı bı> anlasmez ık şekhnde gorunen fakat partının sag ve sol kanat ları arasındakı uyuşmazhktan doğan bu olay, ge çen yıldan 1972 ye aktarılmıştı 12 Mart 1971 sonlasmda G Sekreterlıkten ıstıfa eden Ecevıt, mahalU partı kongrelerınde teşkılâttari destek gorujdr ve bu durum ba^ta înonu olmak üzere dığer kanadı daha sert bır tutum ıçıne ıtıyordu , CHP ıçîndekı mucadele, boylece mahallı kongreleıdekı çatışmalarla devam edeıek gelışü. 6 OcaktakıAdana Kongrebinde, rEcevıt bana ters, duşujor» şeklındekı Inonu mesajı okundu 23 Ocakta ıse Ankara Kongresınde Inonu tutumunu brzzat belırttı Şubat başında toplanan CHP Ortak Grubu, Inonu'nun agır suçlamaları ve Ecevıt ın cevapları ıle sonuçsuz dağılıyor, daha" sonrakl Partı Meclısı toplantısına ıse Ecevıt katılmıjordu Genel Merkez, Meclıs Grubu arasında bir mucade'e şekhne donen anlasmazlık, Şubat sonunda yumuşuyordu 17 Martta ıse, Inonu ıle Ecevıt'ın bari'ştıklarına daır haberler gazete mansetlefine çıktı Bu arada, Kemal Satır'ın onderlığmdekı grup, Olağanustu Kurultay ıçın ımza toplamaya baslamıştı. Bu donemın tartışması eskı jenı delege ayrımı uzerınde öldu ve tnonu Partı Merkezınde bızzat çalısarak, yenıden Ecevıt'ın karsısındakı £rubun onderlıgıne geçtığını açığa kojdu Eskı delegelerle 5 Mavısta toplanan Olafanus^tiı Kurultajın gundemınde sadece guveno^u ve seçım vardı Toplantı înonu'nun hastalanması jzerıne bır gun ertelendı ve 6 Mayısta Inonu'nun Ecevıt ıçın «Ya o, >a ben» şeklındekı konuşması ıle başladı. 7 Mayısta Ecevıt Kurultaydan guvenovu alacak, 8 Majısta da Ismet Inonu Genel Başkan' lıktan ıstıfa edecektı. (Devamı Sa. 7 Sü 2 de) İNONU. CflP'DEN ISTİF4 EDEREK 1972'NlN EN ONEMLI OLAY1NIN KAHR%M4NI OLDU . YURTTA YILIN ADAMI Yılın ytırtta en onemlı olavını yaratan CHP Genel Ba^kanı Buîent Ecevıt «Yılın Adamı.dır. Ecevıt, 14 Mayıs gunu toplanan CHP Ozel Kurultavmda 826 oyla Partının 3 Genel Eaşkanı olarak seçılırken, 33 yıllık Başkan îsmet İnonu'nun de partı ıçîndekı sıyasî hayatına son verıyordu «Ortanm Solu. bareketınin on« derı olarak Partı ıçmdeki bır kanadm lıderlığınden Genel Baş« kanlığa gelen Ecevıt, 47 yaşındadır Ecevıt 1944'de Robert Kole]in edebıyat bolumunden mezun olmuş, 1946'da Londra Basın Ataşe» lığınde kâtıp olarak gorev almıştır. 1950'ye kadar Londra'da ka< Devamı Sa. 7, Su. 8 de) HALKA tNMEYİ BAŞ4RAN GENEL B4ŞK4N BÜLENT ECEVİT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog