Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ŞEMSETIÎN KTJTLC TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ Her yazann hayatı, sanatı, eserlert üzerlnde geniş bilgiler, açıklamalar, eserlerinden bol örnekler veren bu kitaptan. öğretmen ve öğrencilerle birlikte bütüu edebiyat severler yararlanacaklardır. 20 Lira Genel Dağıtım: BATEŞ Bateş: 99/9356 um 49. yıl. sayı: 17388 Telgraf v« mektup adresl: T e l e t o n l ı r : 234290 t • = "P türk dil kurutnu 1972 hikaye ödülü ADNAft ÖZYALÇINER *&*•.;• Kurucusu: YUNUS NADİ Cumhuriyet tstanbul Po»U Kutusu: îstanbul No. Z4« 22 42 96 22 42 97 ,22 4298 32 4299 30 Aralık Cumartesi 4972 ( m CîŞaloîŞlu Vabıall • aadcsi te:W Vat:3 istinbTıl" '27 70 50, Malî hükümler 1 Haziran' dan. itibaren geçerli olacak â^ ,:• ISTANBUL PAHALILIKTA DÜNYADA 20 GEUYOR İ 9> Oslo, 10) Nassau,' 11) Caracas, [DIŞ HABERLER SERVİSİ] 12) Tokyo, 13> Stockhölm. 141 Düs Ingiltere'nin ünlü ekonorai ga zeteşi «.The Pinancial Times»m seldorf, 15) Sidney. 1S> Mentreal. yaptığı bir araştırmaya göre, dün17) Lizbon, 18) Kopenhag, 19 ı yanın £n pahklı 34 şehri arasmda Londra. Istanbul 20 nçi gelmek'tedir. GaIstanbul'dan daha ucuz şehirler zete, 1972 yılında fiyat aı*tışı olarasında sırasıyla; Amsterdam. gusunun Istanbul'u özellikle etHelsinki. Zürih. Viyana,' Buenoskilediğini belrrtmekte, resmî he Aires. Yeni Delhi, HongKong. • saphıra göre. Istanbul'da fiyat ar Madri», Belgrat ve Moskova gibi tışmın yüzde 11,99 öranmda oldukentler bulunmaktadır. ğunu, fakat gayriresmi hesaplara Dünyanın en pahalı şehri Newgöre ise. bu oranın yüzde 15 doVork 20. gelen Istanbul ve 34 laylarına çîktığmı yazmaktadır kent arasında en sonda bulunan «The Financial. Times>a,göre Moskova'da fiyatlar hakkında Istenbul'dan daha pahalı 19 şehir •The Financial Times«ın yaptığı sırasıvla şbyledir: • l ) ' N e w York, 21. Brüksel. 3) inceleme yandaki tabloda yer almaktadır. . Washington, 4)' Paris, 5) Roma, 6) Mexico, 7) Atini, 8>Beyrut, (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) İntibak kararnamesi hazırlandt Yasa dışı görüşleri benimseyen ANKARA, (Cumho.riyet Bürosu) Personel Kanunundaki aksaklıklar ile yakımlan .intibak hatalarının düzeltilmesi için,. • daha önce yürürlüğe giren «çerçeve ka nununun» öngördüğü yetki sınır ları içinde hükümetçe çıkanlacak kanun hükmündeki kararnarae hazırlanmıştır. Maliye Bakanı Ziya Muezzinoğ lu, önümüzdeki günlerde Resfnî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gırecek olan kanun hükmün deki kararname hakkında dün bir açıklama yapmıştır. Personel Kanununda, kararnarae ile gerçek leştirilecek düzeltmelerin iki ana hedefe yöneldiğini bildiren Müezzinoğlu, bunlardan birinin inti baklarm yarattığı huzursuzlukların giderilmesi. diğerinin ise, ka nunun esas hükümierinde gerekli değişikliklerin yapılarak idarenin daha hızlı ve etken çalıjmanmn sağlanrnası olduğunu söylemistir. Maliye Bakanının açıklaması ; devamla. aynen şöyledir: r «Bu amâçla yapılan deği{iklik dür. a ^ İntibak hükümlerind* yapı lan değişiklikler: 1) Kadrolan üstünde aylık alan personelin aylık derecelerine intibaklan sağlanmış ve bu derecelerde geçirdikleri süreler değerlendirilmiştir. , 2) Çeşitli sınıflardaki personelin evveloe, yeoi kanuna göre göreve başlaft'anlardan daha düşük bir derece ile göreve baslamış olmalan halinde bu başlangıç dereceleri arasmdakı fark memur lehine değerlendirılerek eskı yeni memur laTİa giderilmiştir. 3) Memurların değerlendırilme(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) ' ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANACAK OLAN KANTJN. HÜKMÜNDEKİ KARARNAME ESKİ YENİ • MEMUR FARK3NI GİDERtYOR. . KADROSUZLUK NEDENİYLE ' TERFÎ EDEMEYEN MEMURLARIN TERFİ KAYIPLARI DEĞERLENECEK. • 3'ŞEHlRDEN FİYAT VE ÜCI3ETLER (TL) Sew Bir Sepef yivecek ..:.'. Bir otel odası Aylık Kat kırası ^ .: Döft Kişinin bir geceü» eğSork 37U 64ü f Istanbnl 45U 4U0 Moskova 370 155 10.5UU 3.460 3.800 1.30U 4.100 4.90U 1.500 1.4U0 1.350 320 76U 2.900 510 lence masralı Kadm elbisesi İnşaat ısçisinın naffalık ücret) Sekreterin baftalık ücretı 1.300 450 350 2.300 Son 10 yılda kiralar % 151 yükseldi leri şöylece özeüemek raümkün " • ÇQK KISA SÜRELİ yedeksubay öğrencisi ve yedeksubay, MEVSİMLİK İŞLER' İÇİN KADRO TAHSİSİ • YBRİNE GEÇİCİ 'PERSONEL. KULLANILACAK. EY FAZLA ÖĞRETMENLERİN FAYDALANACAGI KARAR> NAME, 400 BİN DEVLET MEMURUNU er olacak ANKARA Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu «Yasa djşı görüşleri benimsedikleri» anlaşılan yedeksubay öğrencileri ve yedeksubayların, hizmetlerinin geri kalan kısmıru er olarak yap malarını öngören bir hükümf* tasarısmı kabul etmişür. AP Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın başkanhğında önceki gün toplanan Milli Savunma Komisyonu tasarıyı AP'li iiyelerirt oyları ile kabul etmi$tir. AP'lilerd'en yalnız Çankın Milletvekili Hazım Dafh, tasarıCa karjı çıkmıs, CHP'H üyeler oplanhya katılmaraışlatdır., Kabul edilen tasarı 1076 Şayıı İhtiyat Zabitleri Kanununun !7.?.196O tarih ve 1316 sayılı kaıunla değişik 23 üncü maddesiıe bir «d» fıkrasının eklenmesiıi öngönnektedir. Kanuna bu asan ile eklenen fıkra şöyleUr: «Disiplinsizlık, ahlâki dunım eya tutum ve davraruşları fle asadışı görüşleri benimsedikleı anlaşılanlardan Silâhlı Kuvetlerde yedeksubay olarak hizıet görmeleri sakıncalı olduğu Lra sicil üstlerince önananlar eri kalan hizmetlerini er olarak ımamlark Tasarı, Millet Meclisi uruluna sevkedilmiştir. Genel Fiy ati en çok arfan madde et ve zeytin ANH*RA. fCumhnriyet Rüroçn) Karakış, büyük kentleri etkiledi |,Kötü hava yüzünden dün birçok uçak seferi de yapılamadı COMHLRİÎİCT RABER MEKKEZİ Karakışa eleVtrik. kesîlmelefı Ae eklenince Istanb.ul kenti ya şanmaz bir hale gelraiştir. SLrekli kar yağışı Ankara'dâ da hayatı felce uğratmış, zincirsiz taşıtların yollarHa, kalmasına yolaçmıştır. Istanbul'da önceki gün başla, yan ve dün de arahklı şekilde rfevam eden kar yağışıyle birlikte elektrik kesilmeleri de artmıştır. Dün gece esen şiddetü rüzgir, hava ve deniz trafiğini etkilemiş, bazı yerlerde, tama^nen durdurtnuştur. Davutpaşa' dakl 35 bin kiiovat gütündeki enterkonnekte şebekesinin devreden çıkroası' yüzünden Istanbul'un büyük bir kısmı önceki geceden dün saat 12 sıralarına (•Devajnı Sa. 7, Sü. Z de) Petrol , Reförmu Tasarısının oylaiîiasında yeterfi py sağlanamadı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinin dünkü toplantısında. Petrol Reformu Kanuri Tasarısımn görüşülmesi tamamlanmış. ancak. açık oytamada yçter sayıda oj" sağlanamamiştır. •' ' Oylamaya 60 milletvekili katıhnış; 43'ü kabul. 16'sı red, l'i çekimser oy kullanmış; DP. CHP ve CP*li milletvekılleri red, MGP ve AP'liler ise kabul oyu vermişjecdir. Ancak, gerekli oy sayısı sağlanamadığından açık oy lama, gelecek oturuma bırakılmıştır. Meclis, Yılbâşı nedeniyle 3 Ücak 1973 gunü saat.l5'e kadar tatile girdiğınden oylama, bu tarihte jinelenecektir. Taîu: «Türkiye, fiyat artışı açısındân Avrupa'da ikinci» ANKAKA Ticaret Bakanı Naım Talu, fiyat artlşlannın hızı açısındân Türkıye'nın Avrupa'da ikinci seldiğım acıklamıştır. Ticaret BaKam Naırh Talu Bakanlığı oütçeinır gtirtlşülmasi sırasında TBMM Karma Butçe ve Pian Kortı.syonunriakı sonuşmasında fiyatı vük'selen malın ihracının kısıtlanacağını da söylemiş, özetle şöyle konuşmııştui1: •Devlet lstatistik Enstıtüsünce hazırlanan bir rapora göre son 11) yılda hayat pahalılığı en çoS Istanbul, Ankara ve tzmir de artmıştır. Fiyat artışlan yönüntien bu üç Ude ılk sırayı et, ikinci sırayı ^evtin. üçüncü sırayı kuru (asulye almaKIaoır. üç büyük ilde kıralaı vüzde 151 ile yüzde 19 arasında arl:ş göstermiştır Odun lıyatlan da on vılda Antura'da vüıde 13b, Istanbat'da vüıtie 83, lzmirda vüzde 110 oramhda artmıştır. Yumurta fiyatları da vüzde 10 ile 130 arasında vükselmlşiır lstatistik Knstıtüsünün raporuna göre. Ankara, tzmır ve Istanbul'da. 1962'den 1S72 vılına kadar bazı temel g;da madde'erı ile odun fiyatları ve ev kıralarındakı artışlar şöyletur: (Oevamı Sa. 1, Sü. 1 de) • Sağlık Bakanı, pahalılığın sağlığı tehdit ettiği görüşüne katıhyor ANKARA Sağhk Bakanı Dr. Kemal Demir, Pahalıhğın sağlıâı tehdit ettiği görüşüne katıldığını. söylemiştir. (Devamı Sa. 7. Sn. S da) YILIN İLK KARININ ISTANBUL'DA YARATT1 ĞI KARGAŞALIKTAN HABERSİZ BİR ÇOCUK, JİCŞ£. İÇİNDE MAHALLENİN SÜTÇÜSÜNÜ KARTOPUNA TUTUYOR .. .',••;'•••• ' ' • ' " . • • (Fotoğraf: Selçuk ATBATAR) UTMANVE 1EVRESÎ1SÛE IAZIPETROL ESİSLERL AHRtP Otojbüsle treyler çarjpiştı: 19 Eskişehir Ankara asfaltındaki kazaya, buzlu yol ve.fazia hız sebep oldu EŞKİŞEHİR (Hasmet tnöntep ı bildiriyçr) Eskişehır Ankara Asfaltuıın' 35. kilbmetresinde, yollann buzlu olması ve îazla hız yüzünden meydana gelen taşıt kazasında 19 kişi dlraüştür. £mirdağ ilçesinden Eskişehir DtLDt r LOKAVTA GİDEN İŞVERENLER UYAR1LDI PetroMş Sendikası Genel Baş kanı Ismaı) iopKaı dün ışçı ve l sıyasî kesimaekı son gelışmelerıe ılgü) görüşlennı Kapseyan bir basm toplantısı düzenlemış işçilere Anayasa'nır. «e kar.unların verdiğı hdKİîjrır. gerı alınması teşebbüsü nalıncie Dile gpnel greve gidilebileceginı söylerr.iştir. İsmail Topkar, 1972 yıiının, işçı naKJannın cürlü oa hanelerle kısıtlanmak ıstendiğı bir.yıl olarak geçtiğini belirterek, «Ilgtliler bilmelidlrler ki: işçiler elde ettiklert Anayasal ve 'yasal hakiarını çiğnetmeyecek güce çoktan ulaşmışlardır. Elde edilmiş naklanmızın zerresini elımizden almak tsteyen zihniyete karşı, tüm Türk tşçisinın. millî şuur içinde, birleşerek, yek vücut olarak gerekli dersı veraceklerini, kamuoyuna âlenen i ilân edıyoruz» demiştir :< (Devamı Sa. 7, Sn. 8 de) DtTARBAKIR Diyarbakır Siirt llleri Sıkıyönetim Kojtanlığı, dün bir bildiri ya•nlayarak, Batman ve çevreıde TPAO tarafından petrol etimi için açılan kuyu, tesis Llmiş depo ve boru hatlannbazı kişiler tarafından tahler meydana getirilmiş oldtinu, bunlara sebep olanlar kkında kanunî soruşturmaya ;iîdiğini açıklamıştır. • " . 7. KolorcTu ve Sıkıyönetim mutanı Korgeneral Şükrü Ol •»ın imzasını taşıyan bildiribıı tesislerin korünmasının andaşlara düşen millî görev uğu, bu gibi suçların tekı halinde suçlular haftkındvi 2 sayılı Kanunutı 3. maddes: ırınca işlem yapılacağı da irtilmektedir. MALKOÇÛÛLU'NUN YENİ MACERASI Bir Sovyet tankeri, feribot 'iskelesine ... bin^irdi %r yönünegelmekte olan 26 AY S97 J plâkalı ve Fikret Bartsu yöneti j mındekı yolcu otobüsü ile Eîki I şehir'den Ankara'ya beton direk götürmekte olan Şahin Akgün'ün kullandığı treyler. aşın sür'at ve yolun buzlu ve kaygan olması yüzünden şıddetle ve burun buruna carpışmıştır. j Kaza sonucu treyler yolcu j otobüsünü, çarpışma noktasın; dan 8 metre ileriye fırlatarak i ters çevirmiştir Kazada otobüsün icinde bulunan 18 yolcu ile treylerin şoförü, Şahin. Ak*gün . dcrhal ölmüşlerdir. İLHAN SELÇUK, DOĞAN AVCIOĞLU VE İLHAMİ SOYSAL; TAHLİYE EDÎLDİKTEN BİRAZ SONRA. (Devamı Sa. 7, S ü ' 3 de)j Ilhan Selçuk tahliye edildi Gazetemız yazarı llhan.SelÇuk,' • evınden, Sıktyöıietim'Komutandun saat 20'de, tutuklu bulün, hgı Askerî Savcılığınca tahliye duğu Davutpaşa Askeri Tutuk ,ediln>iştir. < •:..'. llhan Selçuk'la birlikte aynı s.öruştunnadah tutuklu bulunan yazar tlhamı Soysal, yazar Doğan Avcıoğlu, Necdet Düvencioğlu, IJıfzı Kaçar ve Cengız Ballıkaya d.a tahliye edilmişlerdir. pahalıla^manm ciddî bir sorun yarattığı artık resmi ağnlar tarafından da söylenmektedir. Ticaret Bakanı Talâ. rivat vükselişlerini durdurabilmek ıçin Melen Hüirümetinin çaba sarfettieini bir kez daha açıklamak çereöni duymuşsa da fiyatların yakıcı <ıcaklı£im kendi bütcelerinde hisseden vatandaşlar bu çabalardan pek fayda efir• ** (nevamı Sa 7. Sn ? de) nkara'da ) kişilik r hücre ıkalandı ; NKARA Ankara Sıkıyöm Komutanhğı, dün bir bilyayımlayarak yeniden kanlı iara sahne ola*bilecek eylemgeçebümek için roket, bom makinalı tüfek, • tiifek ve • i tedarikinde bulunan 30 n ik bir Hücrenin bütün suç leriyle birlikte yakalandığını lamıştır. ' THA) ı ve KIUÇ Yazân ve çizen: AYHAN BAŞOÛLU Sovyet Ljubotin tankeri,' dün saat 19"da, yapımı^sürmekte olan Sarayburnu yakınındaki feribot iskelesine hind'jrmiştir. Aksiryakıt yiklü «Ljubotin»de az' ha, sar meydana gelmiş, feTİbot i= \ kelesi.işe Jjüyük zarar.görmüş*» ,%.. ' ^ .•••.: V ' <''"••.•' 'I ! OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ürkiye'nin Ayrupa ülkeleıi arasında büyük bir bızla pahalılaşma rekorlanna hâzırlandığı, Ticaret Şakanı Naim Tal.u'nun Karma Bütçe ve Plan Komj^yonunda verdiği rakamlardan anlaşılmaktadır. 1973 vılıntn 11 aylık döneminde bir vıl öncesine oranla Türkiye vüzde 13.3 paha1ıla?mıştır. Bakan. ayni döne'mde Avru pa ülkelerinin rüzde 5.1 Ue 9.8 arasında pahalılaştıeını sov Pahalılığın artan sıcaklığı lemistir. Sadece Yngdslavya'da hn yıl fiyat artışlan Tiirkiye'den fazla olmuştur. Hayat pahalılığının bfitun dünyada arttıpına dair bilgiler. istatistikler dünya basınında çıkmaktadır. Bu istatistiklerde Türkiye'nin en baştaki sıralarda yer afanası. diğer bütün alanlarda özlemijıi duyduğumuz «önde gelmek» kimpleksimizi hafiHetir önemdedir. Kendi hoşullanmız içlnde bu . Karaderjiz'e .çıkrriaz üıere I s tanbuTdan gşçerken kaza yapan •gemide, herhangi bir akaryakıt 1 sızması olmamıçtır. Bununla beraber ftgililer, yangın söndürme araçlarını olay yerjnde bekletmişlerdir. > Tanker, daha sonra. alınan tedbirlete rağrnen, olay yerinden ayrılarak Marmara'ya açîlmış; yardım istemeyen kaptanın kimliği saptanamamıştır. ' Olayla llgilî işlem. tankerin bss lı bulunduğu Istanbul'daki acen ta aracılığı ile yürütülecektir. f Askerî Savcıhğuı tahliye kararı Askerî Savcıhk, tahliye kararını, «Soruşturmanın niteliği ve Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Adli Müsavirliğinin uygun mütalâasını tfıkkate alarak» ver miştir. tlhan Selçuk. 19 E.kim 1972 tarihinde gözaltına almdıktan bir ay fonra tutuklanmış ve tutuk> luluk hali, 41 gün sürmüştür. PAZARTESİ GÜNÜ CUMHURİYET'TE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog