Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

HEINRICH BÖLL'den Seçme Hikâyeler : 1972 Nobeı Edebiyat Ödulünu kazanan BİTtNCE Çevırpn H. ÖRS 1 0 T L . RKIVl/I KFIABEVI SAVAŞ huri Kurucusu: TUNUS NADİ fc a Um a POLÎTİKA BİLİMİ Polıtıka da cunumuzde toplum bılımlerj arasmda banmısız bır ver almıj, bulunuyor Fransız Dilcırılenncien Maıcel Prelot'nun bııyuk bır votkıvlc Vıa7irladıı.'i Dtı eser polıtıkanın tarıhte ve sjunumıızdp ınsan toplulıiHunda ovnadıeı bııvıık rolu heıkesı anlıvacağı açık bır dıllc anlatmaktadı Vdrlık Yavır.ian uasında venı cıkn bu k tabın frıtı 8 lındır tl.ıncılık 99528fi71 49. yıl, sayı: 17361 Telgraf ve mektup adre^i: T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 Cumlıuuyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 22 42 % 22 42 97 ^ 42 98 22 42 99 3 Arahk Pazar 1972 Waldheim,Kıbrıslı Türklerin son,2törende modern silahlarla gösteri yaptığmı bildirdi Ecevit, DIŞİŞLERİMİZDE YENİ SKANDAL halkı CHP've J ^ yardıma ANKAKA Cumhuııyet Halk Partısı Genel Başkanı Bulent Ecevit, dun veıdıgı bır demeçte, «Cumhunyet Halk Partısme halktan yaıdım kampanyası»mn açıldığım bıldırmıştir. Ecevıt'ın kampanyayı açan demecı şoyledır: «Turkıye de gerçek demokrasının yaşamasını, Turkıye'nın oz> gürluk ıçınde kalkınmasmı ısteyenler, umutlarmı Cumliurıyet Halk Partısıre bağlamaktadırlar. CumhufıyGt Halk Partısı, ancak. kendısınp umut ba^leyfmıaıın manevî ve maddî destegıyle gorev yapabılır ' Bozuk duzenı sürdürme^e, Turk demokıasısmı yozlastırma(Devanu Sa. 7, Sü. 5 de) Rumlar, Ada'ya tarım aracı' diye silâh sokuyor t LÜKSEMBURG'A K A Ç A K İŞÇ! SOKMAYA ÇALİŞT1ĞI ONE SÜRÜLEN BAŞKATİP BIR SÜRE BİRSEN DEMIRİZ, A LINDI GÖZALTINA BAKANLIK YETKİLİLERİ BAYAN DEMİRIZ'IN D1PLOMATIK PASAPORTUNU IPTAL EDEREK YURDA DÖNMESİ İCİN GEREKLİ TALİMAT1 VERDİLER KIBRIS BARIŞGÜCÜ'NÜNADA'DA KALMA SURESÎNÎN UZATTLMASINI ISTİYEN B M . GENEL SEKRETERİ, GÜVENLİK KURULU' NA SUNDUĞU RAPOR. DA, TARAFLARIN SİLÂHLANMASINDAN ENDİŞE DUYDUĞUNU BELİRTTİ «ADA'DA ÇOK SAYIDA GENCIN SİLAH ALTINDA TUTULMASI HER İKİ TOPLUMUN EKONOMIK DURUMUNU OLUMSUZ YÖNDEN ETKİLEMEKTEDIR» işçi kaçırıy ANK\R\, (Cumhurivet Bürosu) Dışışleıı Bakanlığı meslek me murldiindan Bırsen Demınz, Luksembuıga ka^ak ışçı sokma ya çalı^ırken suçustu yakalan mış ve bu ulke makamlarıncd bır suıe gozaltına almmıştn Luksembuıg Dışışleıı Bakanlığı da du rumu, Tuıkive Dışislen Rakanlıgına bıldıımıştn, Durumu ıncelpycn Bakanlık yetkıhlerı, kadın d!p lomat Bırsen Demmz'ın dıplo matık pasaportunu derhal ıptal edexek, kendısının yurda donme sı ıçm gerekh ışlemlere Daşlamışlardr. Ahnan bılc;ilere gore, Brükseldekı Ortak Pazar Daııru Deleye lığımızde Başkâtıp gorevınde bulunan Bırsen Demırız bır su re once, doktora yapacağı Rprek çesıyle Bakanlıktan ıkı yıl ızın almıstır Bırsen Demınz bundan bır hafta once de, Fransa • Lüli sembiirf» «nninnda ülkeye knçak 1 ışçı soknidya aıacıiık ettıp ıddıasıyle ügılı makamlarca v&Kalanarak gozaftına alınmıştıı ı uksemburg makamlan Bayan Demıri7'ın dıplomatık paSaport taşıdığını dıkkate alarak dort sa(Devamı Sa 7 Sü. 4 de) [DIŞ HABERLER RERVİSİJ BfRl E6MİS MİLLETLER ~ Bule^rnıs Milleilrr Scltıeieıı Kuıt W,ıldhcım. Kıbııs'td Tuık ve Rıım ioplumlarınm Scivaf guçleririi aıt Bedel Yerine skerlıkte bedel nın Apındpn j ü r ü r l ü â c konmaMiiı öngören bir lasarı ıizPrîndft çallSflia." lara haslanacaçıni Öçrcnivoru7 Jlprı surulen s,erokçenin önemim a7imsajamavacağimız ortadadır. Çok sükür 50 yıldır savas >uzu gormedik. Bıı siıre içinde iıufuMimuz byyük ölçüde arltı, rlimi7de ihtiraçtan fazla er \e adavı var. Avrıca savunma konusunda ça^ıırıız kohullanna a^ak uydurabılmemiz blitremmn Mnırlannı ıorla>an. haUa a"an açır masraflara Unllaıımamm çprek,tmvor. Kıı kosnllar altında askrrlıU u sıııi ÇPHHK, ama askfirlık >apniîik ıstciTipypn bir kısınt Jprıîen alınacak «bpflpl» lerı mıllî ' a u ı n m a hÎ7mPtlPFİndp kullaııma!>. tfenı,lfrı de kisa bir cfi[itimdert «soııra <?alı\<ırni(vklp hem ordumuzd,i j>frcksiz siskinli&i önIpmck, hem de savunma büt v emi7in vükünü hafiflctmck gibi iki vönlü bir ^ arar saflanabileceği düsüniılmüs olmahdır, Bu dusunveıi ^avgi'VİP karsı'amakla hirlikte «hpdel» sısttmının tnplum Mcdanında yarataca^ı olunv su/ tppkıler uzerine dikkatleri çekmpk istPriy. Bİ7. askerlik hizmetinin kutsal bir 2öre\ oldu^u inancıvlc vetismis bir kusa§;i7. Bizden sonra çelen kusaklar da avnı inançla ^etismislerdir. Cumhurirptin ilk vıllarmda hâlâ gfCfli olan «brdfl» shtemi âc yalen bıı inancın öiçü'iündp ^avılıp bpnimıle A iirürliıktcıı kaldırılnııstır. Flüsal sa\unma so/ konidu mu, dai;daUı çohanla ııusu açanm A a da 7Piıçın ısa daniTmn o,çlu ar^s'iıda bır a\rıtanımı\oruz. Herkes d£rcn ı m dercccsınc \v sağlık durumuıi3 eorc kendini bu çörcve adinacAk. bir sürc efitim görctek. bir •vasa sreienedek dc. özel •\asamindaki isi nr olıırsi olsun. hcr an onu bırak'p savunma hı'7mctinp (,'afrılabilpceüj'ini unutmajacaktır. «Bedfl» «sistfmiııp donü«! bu İııaticııi A u/lasmasına Aol açabî lecrk \p kııLsal askprlık hıznT1tınııı, dalıa (,'ok maddı nlanakları APters.1/ fakır Mirıtaslarm sırtır a Miklcıımis bir ansar^a savılması rifiliminc kapı ha7irl.ıvabilecf kiir. Bu ı\e bcdpl sislemiııden bekİPnpıı ^ara^la^ın ntpsindf, belki dp oııları Uat kal baslıran toplumsal huzursuzluklann vc o > iızden ulus<,a uğra.'sabilpccçimiz 7ararların nedpni olabilecpktir. F>H7e kalırsa, soruııu daha çeııis bir andan elc almak, ca^ımız kosutlarını çö/önünde tutarak dalid ccrçekçı l«r c«7um AOIU bulm a u (.alısmak î\ i olacaktır, Ç,at"m"da ulusal savunma, valnız Sılahh K u ^ t l e r i dp^il, s,croldis;indc lum ulusu seiprher clrneM 7orunlu UıldıŞını bıldıs;imİ7 d p \)ct spklöründpn ozcı spUtörc degin her Uurulusu içiıjp alau bir biıvük da\adır. Busuıı bılnoruz ki, çu(,lü o»'dular. tumpn sa>ısmdaıı ı,nk, ates gıicıi, manrvra ^^tcnc^;ı \c teknolonK ustunhiklpri^lp olçiılmcktfdir. Bu bakımdan bır ulusun volları limanları, encrji kawıa!*l a n , cntlusln>el halta tarımsal ürctmp olanaklıirı da ulusal sau ı n m a mfk.inivmasının \a7çctilmıv oğclcri arasmda \er almakiadır. O halde askcrlik ^as:na çplmıs vurttaslan çrirp\p hr.zırlarken ordumu/u da tüketıci duTumundan çıkarıp a ı m /amaııdA rkonomimİ7P de \ a r a n dokunur ürptipi kpsimlp isbirli^i bAİiııe jfirmesini nıçın dusunnıcvelım? Ihlivae fa7İa«;ı erlpri, kisa bır ceitımindpıı sonra dc\^ ol \e ^apı ty Irrınde <hastane. fabrıka vh.) «jıırejcrı ho\unca çalıstıramaz mıjız? tırma çabalai'inm Acîa'da tehlıkelı }jıt riüVicm yarattıgını &o\lem]%tıı. W.ıldhoım BM Guvcnlık Kon^eViıie tlun vcırlıgı 25 sayfaîık bır Kıbnslı Rumların AdaBırçr tonluk 7,ıı hlı nıaçlau va aıacı oîatak soktukldiını» da belnfmıslıı Kıbrıg'takı Mİâlıldnma yansını, Çnk Ichlıkch bir gelısme olrtıak niirlcndııpçı Gcnel Sekıoter, Ada daki Tuık toplumunun d,ı, 30 Agustos ve 29 Ekım bayramlan dolayısı>le duzcnledıklprı toıcnlcr de \chı lıp loket atıcıldr ve lank s.nar silâhldiım ortava çıkarmalaıına flıkkati çpkmıstıı «Endişe verici nokta» Kıbrıs Bari^ Gutu nun \dndn kalma sure^inm, bu ncdeıılerlp b av daha U^atılmasını ıs tfjen Waldhrım, Kıbııstakı Tuık \p Rıım toplumlannın as keıî tfuçlerını yeni .uaçlaıla \c h n g u n voğunlastndıkları sava? egıtımlpuylç arttırmalnı inm rluıumu »Endişe VPUCI» bir nok tf\a 2cfirdı^ını ıleri suımuçtut «Bu tur savasa ha/nlık davlanısları ve askeıı Ruçlcrın ^Ü ]cklı aıttırılmnsı, Kıbns'ta du ıumu çnk fchllkelı b ı r halc 41 tıımekfrdır. Bu j^ıbı gclı<<ıncleıi, sncak toplumîann liderleıı, yapacaklan olumlu çalısmalarla onlevebılıılcı» dnen GfnL>l Sokreter, «Kıbns ta bu>uk olcude aencin sılah altında oldugunu ve bu (îıırumun Ada' dakı tnplumlarm ekonomık du ııımlaıını olum,su/ ^()nflp etkıı» sozlerıne ekİpmıMır (Dc\amı Sa. 7, Su. 3 dp) Subay ve assubayların başka görevlere atanmaması için kanun teklifi verildi A \ K A R \ ( C u m h u m c t Burosu) CHP Ordu MıllcUekıh Ferda Gulev ıle 30 arkadası, muvaz/af subay ve assubayların Sılâhh Kuvvetler dısmda bas^a uoı c lete atanrnamalarını onçrjrcn bır kanun teklıftnı Mıllet MPC iısı Baskanhflina \eımısleıdır Kanun tcklıfl, 926 sa^ılı Tuık Sılahlı Kuv\etlcri Per^onel Kanünıyıun, Konuvla ılçıh 124. mad rfesmı degıslıımektedıf Soz konusu madflp muvazzaf subav ve a^uba\ iaıın «Pakanlar Kuıulu kaıan,\le» Sılablı Kuv\ etler hı?metlen dısmdakı goıevlere dc atdnabıleceklt 11 bıçımmdcdn Fcrda Gulev. ve aıkadaslannm kanun toklıfi, 124 maddomn <i(n lc değistırılmesını OP ^,01 mpktedır • «Madrîe 124 Sılâhh Kuvvttk'ip (landnıma dabıl) mensup mu\a/7af subav ve a^^ubavlsı, Turk Ha\a Kuıumu hızmctleıı haııç, Sılahlı Kuvvetler ıçirıdekl hİ7metleıden başka bır go re\de ıstıhdam edılemezler. Tuık Hava Kuıumu hizmetleijnde ıstıhdam edılccek muva7 /af subpv \e assubavlar Havn Ku\\cllcrı kadrolaıında gosteıılııler \e hcr turlu ıstjhkaklarmı mevcut hukumİPt daıresınde Mıllı Savunma Bakanlığı butçesinrîen alıtlar » 1973 kalkınma Gerekçe Kanun tcklıfının gerekçesin de, bugun i(,ın devletın butun hırmet sekloılcnnde yetışmış insan çucu oldugu, ote vandar Sılâhlı Kuv\etltr hi7metlf»rın!n tcknnloıı ıle daha çok (Devamı Sa. 7. Sü. 4 dc) hızı % 7,5 olarak ongoruldu A\KARA, (Cumhurı\et Bıırosıı) U^unrıı BPŞ Yıllık Kalkınma Planının ılk dılımını teşkıl eden 1973 yıb uvguıaın ı pıogıannnm ana hatlan hakkmda dun Basbakanlık Basm Merkczj taralmdan yapılan açıklamada, banayı j ıtıı ımlaıının loplrim yatııımlir ıçınde payının vıı/de 44 1 o \ ak«üeltılmesnnn bnşlıra nedetler aıasında olduuu bıldııtlmı^tır. 107^ yılı ıçın kalkınma hı/ının yıızric 7,5 olarak on«oıulduou de açıklamada bplırtılmıştıı Yuksek Planlam.ı Kuıulunda son şeklını alan ve Bakanlar Kurulu laıalından onavlrfnan 197 3 jılı ııjçulama pıoçıamı hakkındri yapılan açıklama ozetle şuyledıı. ARAMALAR SONUÇ : VERMEDÎ Hayat pahalıhğı honumnda Meclis araştınnau istendi * \NKVKA Içel CHP Mıllelvpkıh C'etın Yılmaz < Havat pahalıhgı ve fıyat arfıs'arma» ilıskm olarak bır Meclis arastırma?ı açılmafeım oneımi'jtır ünersepmi dun Mıllet Meclısı Raşkanlığına veıen Yılrua?. Turk ekonomısınm entlasyom^t etkıler altında olduğıınıı nne suı mug ve daha sonra su çoru^lprp ypr vermıstır«Ron Ki yılda tıvat arnslan janı hayat pahalılıgınfldkı artıs ]?.r yu/de 2151 bulmuştur 196.1^70 donpmmdp toptan esya fıvatları yuzde,fı4u astıâı hdld? buo;dav f'yatlan yuzde 16 artmış l()72'dp ISP yuzdc 1'luk bır auşuş olmuetın (Dp\amı Sa 7, Su. 7 de) Aıaslıımalara , kafılan bır balıkadam, denızden çıktıktan sonra . mutorda. K.ızaVedıleıe Aaıdım etmcdiği icin k.ıptanı çözaltma alınan «Saıı\er» vapuru, arastiimalaıın japıklığı bolşeden geçeıken Ön planda arama \apan iki balık adam ço(Fotoğrai. Fe'^uk AYBA'IAR) rüluyor. Türkiye'de her yıl Kanser yüzünden enaz ıoo binkişi ölüyor Heclefler «1973 >ılı pıoyiam hpdeflennm saptanm ıbinda yenı sfiateji \e uçuneu planda Turk toplumunun teme) soıunları olarak belır lenen «Hızb nutus aıtışı», «Yetersi7 Ecitını VP baçlık» «Daeınık yeıiesrne nızlı ı*sı/lık, yeteısız sosya) Ruvenlık ve denge (De\amı Sa. 7. Su. 1 de) Kayıp iki kişi ortaya çıktı, motorlar bulunamadı Etsıkias \apui ıskelc^ı açıklaıında hır kum motoıu%la «Mu ı.ıt» \oku motoıunun çaıp sm ısı so ıııcıı mc\cıana selcn d'nı/ ka/asnla ılqılı sotustuı ma suiPiken ola\ vcıırde .ılastnmalarda bıı sonuc, alın ımamısfn Bu aıada ıkı kısınin daha ortava (,ıkmasi\le dol nıus motoıundakı ka\ıp sa> ısı 41 ınmıstn «Muıat» motoıund^I ı kcuıplaı aıasmda oldus ı bolntılcn Halis Bozkurt ıl" Ibrahim Yasmut'un ola\dan sonr.ı ^u/eıek karaya çıktıkları bıldırılmıstn de ıncc lcmisleıdır Balıkadamlaıın 20 kulaç derınlıklekı çalıMnalarmda, 1,5 ton ağıtlığında bır çıpadan baska bır seye rastlanmamıstır Bunun u?erıne Muftuoülu, Sıknon^tım Kn mutanhğına basvurarak, Ku/ev Deni/ Saha Komutanlığına baglı Çubuklu dalgıç ckıbındon \ardim istemıstır Be^ıktas" ılr U^kudar ara^ındakı alanda ıkı vonlu hıı akın (min bulunduğunu so^leyen cfe ni7cıler, batan teknenın bu akıntmın ctkısıvle suruklenebıJPCCKl kanı^ındadırlar Çaı pısmadan sonıa kaçan ma\ı lenklı kunı motoru dun de bulunamamıstn Polıs jetkılıleıı, Motoıun teıkcdıldığını sanclıklaıını fakat eıgcç bulunacağını» so>lemısleıdır Bundan bır kaç yıl önce buyuk onem verılerek, Dalgıç Okulunda yetıştnılen ve polıs kadıosunda gorev alan dort daljnç ce^ıtlı nedenlerle bu sorevlennden alınmıslar veva Anarioiu ıllrrınde başka gorevlere atanmışlardır Çok ıvı yetıştırılmış olan bu datsıçlarla balık adam lann Istanbul polıs orgutunde bulunmaı«ı bu tur olavlara a nmda el koymayı da dnlemıştır.' Aracılar 1 kaldınlırsa şehirJeıde sebze ve meyva % 40 ucuzlayacak ÇORLM KoyJCop Genel Baskanı Alımet Altun, ÇorunıSevdım Koy Kalkınma Kooperatıfmın tıftık tesıslerının açılışı nedenıyle du7enlenen toıende vaptı^ı konuşmada çok a maçlı ve tek tıp koopeıatıfleı ırı kuıulup gelışmesi sonucıı, ulkenın sosyo ekonomık ve kulture 1 \onden gelı^eceğını soylemıstır Uıetıcı kov kooppratıflerının, kov kalkınma^ına gıden en kısa VJI oldugunu bplırten "e kırsal alana sanavıın anrak kooppra tıfler plıylp goturulebılpt rgını bıldıren Ahmer Altun knnuşnıa sına şo>l^ devarn etmhtlr: (Devamı Sa. 7, Sü. 7 dc) "8eni çok şeyler bekliyor,, Londıa'da A apılan Dun>a Gu/ellık Yaı ısmasinı ki/anan \\uc;tıalvalı Belında Gıcen «Benı actık çok» se\leı b t k l n o ı » u'ımib, aldif^ı 1U0 bın TL tutaıındakı odulu na^ıl haıca^ acagını bılemcdığını =;o\lemıstıı Yukaıda; 53 çıuel aıaandan «Dunva Gıı7elı» secılcn 20 vasındakı Gıeen, Kıali(,plık tacını çn dıktpn goıulu\oı (Radvofoto: AP) voneten Sav cı Yaıdımtısı Ragıp Muftuo»,lu rlc Dcnı? Polısı Muduru ZPkı Tumaı , rfun, bır dalgıç ekıbının \ aptığı aıamaları jerın Bulunan çıpa . Soıuştuı ma\ ı Mavi renkli motor.. (Cuıtıhurnet Bürosu) Tuık Kanser ve Araştırma Kurumu taıatınrian kurulan «Kan^erde Eıkon Te^bıs Düpan seıı» dun toıenie humcte gır mistır KANUN Saglık Bakanı Kemal Demır tojende yaptığı l'onuşmada dun YÜRÜRLÜĞE GIRDİ vada olumlerın \ U7de 20'sının ! kanserden meyöatıa c;elriıgmı sov lemıstır Zen m ulkelerın buvuk harcamalarına raçmen kanserın epıdemıvolojiM'iın tespıt edıle rnedığmı kavdeden Bakan vdn serın vuıdumuzdakJ dutumuyla ılgıb olarak da şu bılgıyı vermış tır «Yuıdumuzda kanseıın nalk saglığı vonunden riurumu henu^ belh değıldır Ancak Ancak ıl mı ıstatıstıkleı hazırlanmakta ılc rı gıtmış ulkelerın bulgulan dık kate alınarak ulkemıyde ber vıl 150 200 bın vatandasımızm ksn ANKARA Deıneklenn kuıı sere yakalandığı ve bunların en ınaİHiı ve çalısmalaıı konusuı a/ vaıısının olduau tahmın edı d ı vem bukumler getııen resn lebılır. bınalarda deıuek meıke/ vej şubesı acılma c ını vasaklayan < (I)evamı Sa. 7. Su. 2 de) deınekleıc? yayımlnnacak bılr ııler konusunda \enı koşull kovan lf>3(l savılı Deınekler K nunu dun suıuıluge gırınıştır KHnunun vuıurlu»? cıımesıyl unıveısıle. akadem' ve vuks< okullarda 'aalıver ^osteren dr nekler tedera^von ve konler K.syor!ar ria riunrlen ıtıba; munfesıh nale celmış olmakı dır Yenı kanuna %ore kamu c zenıne, mıllı tnenfaatlere avk deınek kuıulamavacagı gıbı üı nekler lıerhanc;ı bır sıyasî p. tı\ı desteklpıııp vahut sosyal \ sınıfın lahakkıınıu pılıı bıı an cı da s.urienu\eceklp]dır Deınpktpıın \ eva bunların m riana KPiırerpoj tederasyon konf^ripRsyonlarin ancaK yptj» oraanlan elı ıle bıldın vavım yabıleoeklennı ongoren kanı (np\ann Sa 7. Sü. 4 c Der nekler, rını yayimfamadan önce Savahğa verecekler Anıka Yaşarken ivo ANDRİÇ YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYORUZ • Konserde çıkan yangında 36 kişi öldü, 100 kişi de ağır yaralandı S E t L Bır kon er salonunda dun gcı c nl n vanKinda 3fi kiM olmuş, 10(1 kışı de ağıı yaıalanmış' tır 600 kı.Mnm ızlcılı^ı konseı «îiıa^ında basla'^nıı vanpın se\ırnler aıasmda panık yarat mış ve sfdrgu şahıtlerinın ıfa deleıme da\m^ıak bır p.çık'nma vapan polıs, olu ve vaıalı sa j ısının ditmasına, bu panıgın (Pevamı Sa. 7, isu. 4 dc) Polisin dalgıcı vok Sünger Olayı ROPORTA.T: Bulent Hıkmet DİKMENER ÇETİNKAYA Soysal, tekrar İS< Başkanı seçildi Istanbul Sanav» Odasınm y( YonPtım Kuıulu dun vapt eorev bo'umundp başkanlığa. nıden Ertugıul Soysal ı seçn tır Ba^kanvpkıllıklerme Lemı men ve Nurullah Gezgın mu sıp ınelıklere dp Jak Kamlıı ömer AlageMk seçılmışleıdır. FOTOftRAFLIR: NADÎR NADt (Devamı Sa. 7, Sü. 8 da) BUGÜN 5. SAYFAMIZDA BAŞLADIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog