Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ATATÜRK TAKVtMt 19 7 3 Buyuk Turk MiUetlnln eşsız onderı Ataturk'un İstiklâ] mucadelesıni ebedileştiren Cumhurıyetımizm 50'ncı Yıldonumu dolayısıyl* özel surette hazırlanan «Ataturk Takvimi» bu mutlu yıldönumüne armağan olarak Bakanlığımız yayınevlerınde satışa arzedilnuştır. Kuşe kâğıt uzerıne basılmıs olan takvimin her sayfası bır haftayı Ihtıva etmektedır. Her sayfada Kurrulus Sav«$ııu, Cumhunyetı, Ataturk'ü ve Devrimlerini an~ latan degeri biçilmez tablolar ve bunların altında Atatürfc'ün vecizesı ve jmzasj bulunmak'adır Devlet Kifaplırı Mudurliıeu. Sultanahmet l^tanbtıl. Toptan Sjtış Trl: 2ZÎ803 urnhuri Kurucusu: ÎTJNUS NADÎ 49. yıl, sayı: 17387 Telfraf V« mektup adresi: Cumhurıyet îstanbul Posta Kutusu: tstanbu) No 246 T « i e f o n l « r : 2 2 42 90 22 43 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 29 Aralık Cuma 1972 YENt AD1M a>lıK sanat ve sıyaset dergısı. 1TENÎ ADIM teorik ve pratik meselelenn somut çözum yollarıru araştıran dergl. Ocak 1973'de çıkıvor. Fiyatı beş lıra. Sahlbı: METİN tLKÎN Genel Yayın Yönetmenı ürhan SDDA Yazı îşlen Sorumlusu: Siilevman NEBİOGLU Çankaya toplantısında reformlar da ele alındı Sunay'm başkanlığında 2,5 saat süren toplantıya Arıburun, Avcı ve Gürler ile birlikte katılan Melen, «Bu kanunlar çıkar, çıkacaktır» dedi ANKARA, (Cumhnriyrt Bürosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dun akşam Çankaya Koşkiınde, Cumhurıyet Senatosu Başkaru Tekin Arıburun, Millet Meclisi Başkânı Sabit Osman Avcı, Başba kan Ferit Melen ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fanok Gürler'ın katıldığı bir toplantı düzenlemiştir. Sunay'm başkanhğmda, saat 17'de başlayan toplantı, 19.30'da sona crmiştir. Başbakan Melen. Çankaya K05kunden a>Ti] ırken gazetecilere, top lantıda; Millet Meclisinde görüşülen reform kanunlannm ele alındığını, A%cı'nm. Türk Parlamento Heyçtiyle Şili'y« yaptığı gezi hakkında bilgi verdiğıni, Orgeneral Gurler'in ise, «REMO^ pîanı çerçevesinde Süâhlı Kuvvet lerın modernleştirilmesi konusunda açıklamalar vaptıjpnı ve ordunun ihtivaçlarım bclirttiğıni soylemiştır. (Devamı Sa. 7, SiL 7 de) Ticaret Bakanlığının ilginç raporu İ953TE KÂR TRANSFERİ 21 BİN LİRA İKEN, M972'NİN İLK ALTI AYINDA BU RAKKAM 75 MİLYONA YpKSELDİ SANAYİ KOLUNDA 9& KURULUŞUN ,50'Sİ, MADEN ŞİRKETLERİNİN DE TAMAMI YABANCILARIN . ELİNDE Birleşen Zıtlar emirperde dışında kaldığı lde klasik demokrasi tnırsllannı bir türlu uvgtılayamayan kimi ülkeT var ya, bonlar komünizme arsı 5a\asmak. komünist proaçandasını önlemek sloganlan Itında düsünce özgârlfiğünü elrinden geldiğince Uısmakta, ı«yal adaleti gerçeklestinneye ırayıcı en basit önerileri bile comünistliktir» diye yasaklamaı kalkmaktadırlar. Bir de Demirperdeve bakahra. rad» da beridekilere yüıde yüz rs düsen bir yol tntnlmaktadır. »syalizmin fikir özgürlüŞüne •kırı olamayacağını savOnan. tidar takımının çüttügü politiıva ovmayan hir öneride bulun htr vazar, hcr sanatçı, her lim adamı «antikomünist» damMHI yemekte, kökü dısanda pitalift gfiolerin i*birlikçilifcini pmakla «uçlanmakta. çeşitli ealara çarptınlmaktadır. Ama dınlar takımı dedigimiz ilerici rreler, irter Demirperde için. ister Demirperde dısında olı bu ilkel ve çagdışı tntnma rsı soinp ornnnamakta, imkân erdifi ölçüde özçiirlükleri rtarmak, insan onurnna vüktmek nğrnna çaba hareareaklır. S68 Prae Bahanndan bn yana koslovakya'da olan » biienleri ok izleyebiliyoruz. Antikoıî«t bir yol tnttnkları gerekıvle binlerce kisi hakkında ko•lurma açılmıs, birçokları Konist Partisinden, kovnlmnş, >se atılmış. isinden güeünden ıns, kötü kişi ilân edilmisii. ı günlerde aralannda ünlii ier, romancılar, yazarlar ve nı adamları bnlanan 40 kadar ın, büyük bir cesaretle Cnmb&skanı Svoboda'ya bir dilekimzalayarak, siyasal suçtan ı yemig hükümlülerin affını rham» etmislerdir. Aydınlabn girisimi hükflmeti fen» le sinirlendirmis ve ilgili amn bir isareti üzerine nydu knrnlus olan Tazarlar Birliharekete geçmiş, dilekçeyi lortıcı bir yazı», dilekee saerini de «dısarı ile işbirliji ıde hükümet darbesi hazır»ya çalısan karsı devrimciolarak snçlamıstır. Bnnun ine dilekçeye imza atanlarbirkaçı imzalarını geri almısama 40 avdının çofnnlnğu imeW sördürmüslerdir. bu kadarla kalmamıstır taFranre Presse Ajansının 'dan bildirdiğine göre, Çen a k v a Millî Eğitim Bakanı ;enelge ile Komünist Parti• kovnlan, \a da üniversin i nzaklastınlan bilim adama bundan bövle bilimsel armalarım yayımlamak hak> vasaklamıstır. Avdınlar sinH denirken, içlerinden biri ini tntamamıs, Millî Eğitim nını karsısına alarak vazdır açık mektnpla Bakanın înısını Anayasaya avkırı, k dısı bir davrantş diye niliş, ayrıca savcılığa bas vnrsnretiyle Bakan hakkında stnrma açılmasını istemistir. ıcdenî cesaret sahibi bilim ının adı Frantisek Yanus' Gösterdigi cesareti de belki bnlnndnjn Avrnpa Fizikçiirliii'ndcn almaktadır. YaÇekosiovakya'da cekirdek iizerine yaptıfi çalısmalarmnmış, ünlü bir bilim adayın nanl geliseeejHni simdiızçok kestirebiliriz: Hüküiıer balde Yannş'un çıkışı tında gerileyeceğe benzeÇek Anayasasına aykın düolitikayı, simdiye değin olgibi yine snrdürecek, belki ınns'u tntnklayıp hapse atictır. •e ilginc olan nndar: Deırdrdışında komünizme, Derde içinde ise antikomfinizırşı siirdürulduğu söylenen .tnrmaUnn benzer bir yardır. Bn da yfizde yüz karIdiğimiz her iki akımın da ı Sxgfirlii|ünü kısmak konnelele verireesine birblrl*. ?aklaştıklandır. sermayenin 120 büyük şirketin 70'i yabancı ANKARA Turkiye'de imalât maden ve hızmetler sektoründe mevcut 120 buviık sanavi kuruluşundan 70'inin yabancı müteşebbıslerın elınde olduğu tesbit edılmıştır Gerı kalan 50 kuruluşun tamamına da vabancı sermayenın yüzde 17,06 ile vuzde 29,29 oramnda ortak bulunduğu anlaşılmıstır Ticaret Bakanlığından aiınan bılgıye göre imalât sanayii sektöriindekı 98 büyük kurulustan 50'sı. maden sektöründek) 4 büyük fırmaran tamamı ve hizmetler sektörtLndekı 18 fırmadan (Devamı Sa. 7, Sü. I de) Kocaeli DIKB kurucu ve üyelerı, 38 yıl arasında hapse mahkum oldular Kocaeli Devrimci Işçi Kövlü Birlığı kurucu ve mensupları, dün îstanbul 2 Numaralı Sıkı yonetim Mahkemesi tardfından 3 yıldan 8 yıla kadar ağır bapıs cezalarına çarptınlmıslardır. Albav Mümtaz önav başkanlı gındaki dumşmaya, Çâkim Yarbay Ferruh 5?enerdem ve uy» Hâleım Yüzba^ı Hamdı öncüloğlu^nun bulundııgu mahkeme he yetı fle ba^lannııs ıdrtıa mjka mında ise Askerl Savcı Doğan Djlgergıl ı ç t almıştır Mahkeme sosyaf bir sınıfın dığer bir sosyal sınıf \17enr\Ae tahakkumunü tesls etmek vev» sosval bir «ınıfi ortarian kaldır mava, memleket içinde kurulu j iktisadi veya sosyal tçmel nizamlardan birinı d*virmeve tn.i tuf cemıvet kurup ı<1are etmek ten yarmlanan Sırn öztürk, tsa Ruhi Köhüt ve Mustafa Bavkara' nı» TCK 141/1 fıkrası uyannca 8'er v\l ağır hapı« cezasına çarp tırılmasına. TCK 31. marfdesı uyarında kamu haklarından süre<ız olarak" mahrumivetlçrkîe. 2 MI 8 ay da çesitlı illerde genel gozetım altınria tutulmalan na karar vermistir. (Devam» «a. 7, Sü. 3 de) Filistinli 4 gerilla, İsraiTin Bangkok Elçiliğini basarak 6 görevliyi rehine aldı BANGKOK Baffan aşağı siv'ahlar giyınmiş ve ellerinde ma kinalı tufekler bulunan .Kara Eylül» örgutunden 4 Fili.<tın!ı ge rilla aün sabah Tayland b .şkentı Ban^kok'taki tsrail Büyükelçl lığıne bir vıldırım baskuıı yaparak binayı ele geçirmışleı ve içerde bulunan 6 tsrailli görevliyi rehine almışlardır Filistinli gerillalar ellerınde bulunan tsrail li rehineleri serbest bırakmak içm. tsrail'de tutuklu bulunan 36 Filistinli gerillanın serbesi bırakilma.arını şart koşmuşlar istek leıı verine getırilmedi&i tskdirrte sonuna kadar mücadele edeceklenni ve elçılık binasmı havaya uçurscaklannı bildirmışlerdır. (Devamı Sa 7 Sü. 7 de) PETROL TASARISÎMN 34 MADDESİ DAHA KABUL EDİLDI ANKARA, (Cnmhnrirct Bürsm) Mıllet Meclisi dun, Petro! Reformu Tasansı'nın 34 maddesini daha kabul etmlştır. Sabahki birieşirade; tasan 3. maddeden baslanarak ele alın mış, günun ilk oturumunda 3,4.5,8,7 ve 8. maddeler bazı ufak metın değışıklikleriyle kabul edilmiştir. Bunlardan 3. maddeye göre, devlet adına petroi arama müsaadesi ve ışletme ruhsatıyle belge alma hakkı TPAO'ya venlmektedir. Ancak, • kanunun öngördüğü şartlara uygunluğu haHnde adi komandit ve kollektıf şirketler dışında kalan şir(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Bizim cihi fakiri bol ülkelerde, pı>anfonun toplnm hayatında öncmli bir yeri vardır. Gör.liik se'çim gıkıntısının doğurdu^u. a*ır bnnalımlar, bir küçük kâğit parçasının fistfine dizili birkaç numaranın yarattlfı ümitle dağıtılmaya «alisılır. Yine çekim çününe dek, o kâgıt parçası üstünc, Ispanva'da çesit çesit satolar knrnlnr. Çıkacak birkaç yüz binin, birkaç milvonun nastl harcanacafcı, görülmemis bir el açıklığıvia planlanır durnr. Aile ocaîındaki sobanın çevresine toplaşan çoluk çocuk, annc, baba yıllardır bir tiirlü çrrçeklesmemis dilekleri, sırayla dile getirirler. Hcrkesi bir iyimserlik kaplar. Ta ki, çekilis anına kadar. Sonra çoğnnlnkla nmntlar biter, yine sıkıntı, günlük ekmek kavgası baslar. lşte ölkemizin insanları. yılbasının yaklaştıgı sn günlrrde, yine piyango gişeleri bnündt adeta kuyruk olmuşlar. Istanbut'da kar yağışı sürecek (Cumhurıvet Hahfr lstanbul"da dün günduz saatlennde hafıf serpısiircn kar yağısı. saat 22'den sonra ırı tanelere donüşerek şehri bembeyaz bir ortu halinde kaplamıştır Meteoroloji. kar vağışının bugün süreceğini bıldirmiştır. Hava sıcaklığı '3ı Hereceye düşen Utanbul'da. kardan önce saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar. deniz ve hava trafığmı alt satmıs. bazı uçak seferleıi vapılampm'ştır Karayolları ilgililerl. yerlerin don olmasından sonra başlayan ti pinın. Bolu Gerede arasındaki yolun kapanmasına volaçtıeını bildirmislerdir. Bu yolda. bırçok taşıt, şarampole yuvarlanmmır. Kar yaSısı: Haramıdere, Beylikdüzü, Silivri ve Çorlu bölpelerinde yolu karlad'âından taşıtlann seyrine olsnak vcrmemistir Haramıderf'de mazot yükIıi bir kamyon devrilmış ve dökülen vakıtın yolu donla birlikte kaygan hale getirmeH teh likeyi arttırmıştır Kırklareli Dereköy, Pmarhisar Vize Saray ve Povralı ara^ır.riaki yollar da kardan kapanmıştır. ' Trafik ve Karavollan ügilileri, tasıtların zin^ir^ız vola çıkmarna larını öeüt!»mişlerdir (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) UMUT, FAKİRİN EKMEĞİDİR TEKZİPTİR Yan ödeme kararnamesi, haftaya yururluge girecek ANKARA Bakanlar Kurulu dun Başbakan Ferit Melen'ın başkanlığında toplanarak. fiyat ertışlarını önlemek için alınması gereken tedbirler ile kamu lktısadî teşebbüslerınde çalışanlara verilecek yan ödemelere ı!i$kin kararnamevi görüşmüştür. Hülrii met sözcüsü Ismail Arar, toplantıdan sonra yaptığı açık'.amada van ödemelere ıliskin kararnamenın önümüzdeki hafta yünirlüğe girecek hale geleceğıni bıldırmistir. Çamlıdere olayı bir intihar vak'asından ibarettir KARAKOLDA KİMSE DÖVÜLEREK OLDURÜLMEMIŞTIR. Gazetenızın J ARALIK 1972 tarıh li nüshasının bırıncı sayfasında «Karakola Sağlam giren fi5'lık Mehmet'ın Cesedı çıktı» 6 ARALIK 1972 Tanftlı Nushasının yine bırıncı sayfasında «Ka•rakolda ölü var» Başlıklı yaalannda özet olarak: 17.11.1972 Tarıhınde ÇAMLIDERE ılçesınde Hırsızlıktan saruk olarak yakalanan Mehmet USTÜN ile oğlu Ahmet USTÜN'ün muştereken geceyı geçırdikleri îlçe J. Birlık Komutanlıgına aıt Emniyet Odasmda, Mehmet USTÜN'ün jandarmalar tarafmdan dövüldüğü, Öldürüldüğü ondan sonra da asıldığı şeklinde kamu oyuna intikâl ettirılmiştir. Olayın tahkıkatı ılgilı adlî merciler tarafmdan yapılmaktadır. Henüz sonuçlanmamıştır. Olayın yapılan ıdan tahkıkatına ve Ankara Ümversitesı Tıp Fakultesı Adli Tıp va Sosyal Tıp Enstıtüsünıin 20.11 1972 Tarıh ve 947 Sayüı Otopsı Rapcjruna göre aynen: «ı. Otopsi ve Mikroskopi bulgulan Tjıldirilen Mehmet ÜSTÜN 'ün Asının tevlit ettiği liavasızlık (Asfiksı) Sonucunda öldüğü kanaatına vanlmıştır. 2. Mehmet ÜSTÜN'ün Cesedınde, ölümü tevlit edecek hefhangı bir bulgu, Darp. Cebır Sıddet belirtisı tesbit olunmamıştır. 3. Mehmet ÜSTUNtin Öldükten sonra Asıldığını gösteren her hangi bir bulguya rastianmamıştır. 4. Sol Bacakta tesbit edilen ekımozun başkası tarafmdan vapıldığı adli tahkikatla tesbit olun duju takdirde, is güce mani olmayacak, 15 günde tamamıyle 51fa bulacak vasıfta olduğu kanaatına vanlmıştır. Olayın çok kuv(Devamı S». 7, Sü. 4 de) Ulaş İş Işe giden 2 kızkardeş Olayı ile ilgili tren İmnın Hatip Okulu'nda öğretmenler Şeriatçı ve AtatürUçü diye iki gruba ayrılmış Devletin Fmnivet Kuvvetlerini alenen tshkir. kanunun «uç savdığı bir fiili açıkça övmek, Kürtçülük prooagandası yapmak sucundan haklannda d»va açılaA trrtBm Hatio Oku lu öğretmenlerinden Ali Rss ve arkadaşlannın Sıkıyönetim 1 Nu rr aralı Mahkemesinde devam eden durusmalannda dinlenen taniklar, meslek ve kültur dersleri öğretmenleri arasında frniDİasmalar olduğunu sgvlemişlerdir. Öğretmen T. Rüstü Erkul: Ifadesinde. Nurcu ve Seristcılsra g5 re iftiramn mübah oidueunu ileri siirmüş, bu ararîa halen yarplanan saniklann Atarürkeü olduklarını söylemiştir. Okulıuı din egitim üzerine ca lı<îtığını sövleven tanık okula Din Eğitim Genel Müdür Yardımfisı Hulusi Ozkul'un fiğretmen olarak tayin edilisinden sonra eruDİaşmalann basIadıSını. bu şahsm meslek derslpri öğ retmenlerini kendisine mlirit olaruk kabul ettiğini. kendisini (De\ımı Sa 7. Sü. 6 da) altında kalarak can verdi 4 sendikacı bırakıldıktan 4 gün sonra tutuklandı Denız ülaşîş Federasyonu Bas kanı Feridun Şakır ögünç'ü öldürmek amacı ile klralık katil tuttukları ıddıa olunan ve bu nedenle dört gün önce adlıyeye verilen dört sendikacı serbest bırakılmış, ancak dün yenıden haklannda tutuklama karan çıkmıştır. Suç ortakları olan Mustafa Navdar ile Alı Rıza Kapıcr nın tevkıf edıldıklerı ılk sorgıjda. olayı tertiplediklen öne sürulen Sendika Başkanı Turhan Onat, Cemal Kanbak Cevdet Mene ve Mustafa Tanıttıran için öncekı akşam gıvabl tutuklama karan venlmıştir. Soruşturmayı yapan cmayet masası detektıfleri. tutuklama karan uzerıne dün sabah harekete geçmısler, sanıklardan Ataköv gemısının kaptanını gemiden almışlardır. Diğer sanıklar ise evlerinden alınarak Emnıvet MüdürKiğune ?ö türülmüşlerdır. Sanıklar dün öğleden sonra adliyeye gönderilmişlerdir. MALKOÇOĞLU'NUN YENİ MACERAS! Kuçukçekmece Halkalı tren istasyonu arasında dun sabah feci bır kaza olmu$, evlerınden çıkıp Topkapı'da çahştıkları fabrikaya gıtmekte olan ıkı kız kardeş parçalanarak olmüs, beraberlerınde bulunan vengelen de ağır yaralanmıstır Kaza çevrede uzüntu yaratmış, tren seferlerı kısa bır sure aksamıştır Sabah ssat 6 da evlerınden çıkan Neclâ Demır f20), Semra De mır T16) ve vengelen Aysel Demır (22) Kanarya mahallestnden derrffrvorıina ırimışlerdir. Topkapı'da kurulu Altınyıldız knmaş fabnkasında çalışan ıkı kız kardeşle vengeien tren volu kenannria vürüdıiklen sırada, makinıst Şevket Güllü yönetiminde(Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) İyileşemiyeceği anlaşılan Aşık Veysel, dün taburcu edildi Yazan ve çizen: . AYHAN BAŞOĞLU NADÎR NADİ PAZARTESİ GÜNÜ CUMHURİYET'TE evlet memurlarmın maajlariyle fiyat artışlan ve millî gelir değisimleri arasında bir ANKARA Sürekli görevle nyıım sağlamayı amaç edinerek. yurt dışında bulunan memurladejijcn kat sayı sistcmiyle oıen n aylıklanna uygulanacak karmurların sosyal vasantılarını ga sayı hakkındaki Bakanlar Kururanti altma alacaği belirtilen lu ksran dün yürürlüğe girmısDevlet Memarları Kanunu, yıtir. Bun8 göre 657 sajnlı Devlet Memurlan Kanununun uygulan j ğınla problemi de beraber getirmiştir. maja baslanmasından sonra yurt dı$ında bulunan görevli Bugiin. yıllık ortalama gelirmemurlara seyyanen uygulanan leri 24.03? TL. olan SM bin devkatsayılar yeni karamame ile delet memunı, intibak ve yan öde ğiştirilmiş, her derece ve kademelerle elde edeceği fazla pelir'ln me için ayn katsayılar saptaneline geçeceği zamanı hâlâ bimıştır. •Iememektedir. Aralık ayinm b«(Devamı Ss. 7, Sfl. 3 de) ABD, Çin ve Japonya'ya Büyükelci olanlar Türkiye?deki manşlarının 7 katını alacaklar OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA Ünlü halk ozam Âşık Veysel, yaüııakta olduğu Yuk sek Ihtisas Haslanesinden. ame liyatına gerek eSriümediâi nedenivle. dun tsburcu edilnvştir Bir sure önce akciğer kanserl teşhisiyle Sivas'dan Ankara'ya getırilen Âsık Vev<=el'e Yük=ek thtısas Hastanesmde kon^ültasyon yapılmıs, ameliyatın Aşık'a yarar sağlamıyacaeı görü^ünde birla şilmışlir. Âşık Vcysel de. kenditçişleri Bakanı Ferit Kubat, | sine tıbbî miidahaledc bulunulmataksimetre konusunu ıncelemek sını istememiştir. için dün Istanbul'a gelmiştır. (a.a ) muhabirinin aldığı bilgiye En geç 2 ay içinde 15 bin adet I göre, Âsık Veysel. hastalıeının her taksimetrenın Makine ve Kimva hangi bir müdahale sonucu şifa Enstitüsü tarafmdan ıthâl edibulamıyacaeı nedeniyle taburcu lerek şoförlere venleceğini söy 1 edilmiştir. Hekimler, Âşık'ın duru leyen Kubat. «Taksımetrelerın ' munun ameliyata uygun olmadıacılması, yadırganan bir noksağını bildirmiş. bununla birlikte, nın gıderilmesi olacaktır» demişmoralinm iyi olduğunu sözlerine tır . ' eklemişlerdir. İçişleri Bakanı, «Taksimetre» için îstanbul'a geldi GERÇEK Memur alacakları ya da körebe sında 1973 bütcetini Parlamentoya Mvk ederken basuı tnensuplarınuı sorularınn cevap veren Maliye Bakanı Ziya IMüezzinoglu, memurlann sadece 9 aylık birikmij alacaklannın 5 milyar liranın üstünde olduğunu söylemiştir. Bakan. hesaplanmasın» devam edilen ve memurlann ynzde 90'ını kapsavan farklann ödeme tarihine kadar kaç milyar lirayı bularağım tahmin edememijtir. Besmi afizlardan öğrenilen gerçek ise sodur: Memurlann 9 aylık alaeafı olan 5 mily»r*ı bile 1973 bülçesindm ödemeb olanajh yoktur. Mallye Rakanı bu yıl 1 miljar liralık fark ridemeyi düçundüklerini bclirtmijtir. Aslında. hükümetin de en az memurlar kadar zor dorumda ol duğu bir cıcrcektir Durdurulamıyan fiyatlar ve hızla vükselen hayat onhalılıgı. memurlan intihak farklan ve van Sdemeler konusunda sahırsn hale çetirirken: hüldimel de. 60 milyar liralık bütrevle hamrl deliği kapıya oağını $a$ırmn durum» düşmüîtür. Maliye Bakanı, bu yılki böt ••• (Devamı Sa 7. Sn. 4 de) D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog