Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

James aıavvın Bâ n zaman . Sitti tren Roman 20 lira umhuriyeC Kurucusu: YUNUS NADİ Hayvanlar âlenSıi Tanımak İster ıfttsiniz ? HAYAT f HAYVANLAR ANSIKLOPEDISİ bu konuda tamamlanmış tek^eserdır Seoklı şomız ıçınde, sağlam bez cıltlı 125 TL Genel Dağıtım BATEŞ (Bateş 68) 9305 49, yı!, sayı: 17386 Telgraf vt mektup adresU Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu îstanbul No Ut T e I e t o D I a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 1İ 42 »9 28 Arahk Perşembe 1972 Işlemeyen kanun yeniden düzenleniyor Anayasa değişiklik metnini SAKATA VE ESKİ DP tek başına Meclis'e verdi MAHKÛMLARA » * 100 işçi çaiısan isyerinde 2 eski mahkum ve sakata is verilmesini öngören yasaya isvörenlerin çoğu .uymuyor 1 milyon sakat insanın yasadığı ülkemizde önemli bir sorun olan konuya süratle çözüm bulunması istendi DP'Lİ PARLAMENTERLERİN İMZALADIĞI METİN, SlYASAL HAK IADESINİ DE KAPSIYOR. ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) DP Mıllet Meclisı Grubu Yonetım Kurulu, dün yaptığı toplantıda partılerarası komısyo nun Anavasa değışıkhklerı ıie ılgılı olarak hazırladıgı metnın DPlı üyelerın ımzalanyle bırlıkte Mıllet Meclisı Başkanlığına sunulmasını kararlaştıımıştır DP tarafmdan Başkanlıga sunulan metın aSıyasal haklann ladesı» ıle ılgılı maddeyı de kapsamaktadır DP Grup Yonetım Kurulu toplantısından sonra yayımlayan bıldırıde, Anayasa değışıklıklermın ıçtuztik ve dığer kanun tasarı lanndan once gorusulup karara bağlanması konusunda yapılan partılerarası protokol hatırlatılmakta, bu protokolun gereğınm hala yerıne getmlmedığı ıfade edılerek ozetle şoyle denilmektedır «Partılerarası Anayasa Komıs yonunun son toplantısında uzerınde goruş bırlığı sağlanan Anavasa değışıklıklerı teklıfınm 7 Aralık'ta gruplarca ele almması ve 8 Aralık ta üyelenn ımzasına sunulması kararlaştırılmıştı Grubumuz bu kararlara uygun olarak 7 Aralık 1972 gunvi I partılerarası korrusyor.da goruş | bırlığıne varılan Anavasa degışık | lıklerını tümu ıle desteklemeye karar vermıştır Boylece grubu(Dfvamı Sa. 7, Su. 1 de), Türk petrolünü Özel ve kamu teşebbüsleri arayacak MİLLET MECLİSİNDEKİ DÜNKÜ GÖRÜSMELERE ANCAK 20 MILLETVEKILI KATILDI cak Kıratlıo§lj"nun konusmasının sonuna doğru salona gıren komısvon so7cü«ü AP lı Esa f Kemal Avbar Kıratlıoglu na «Sen nasıl kürsüve cıkarsm Komısvon adına konuşursun» dive ba (Detamı Sa 7 Su. 2 de) İŞSAĞLANACAK bı uzun bir zaman geçtığı JıaıJe çok «z sayıda sakat ve eskt m*hkom ışe ycrle$tırılebümışUr Kjnunun ve yonetmebğın ı$ıeı hale gelebılmesı ıçın değışttrın« sı ve bazı tedbırler alınmaii perekügını belırten Iş ve Işçı Bulrrra Kururnuna aıt bır raroıaa Yuz ışçı çalıştıran her 15 ysnnde 2 sakat ve 2 cskı mahkumun ça lı^'ırılması zorunluluğunu kovnn kanun ve ydnetmelık uygulaiiuna dıgı çın değışünlmesı karar «stınımıştır 1475 savılı Iş Kanunur.up ılgılı 25 maddesının vururlu^e gırmesmden bu yana 10 ı> gı Yan ödemeleriri verilmesı için, Melen'e başvuruldu ANKARA, (Cumhurıyet BurosuJ Demıryolu Memur Dernekleri Federasyonu, Başbakan Ferıt Melen ıle ılgılı Bakanlara gonderdıgı bır mektupta Anayasa değısıklıkjenmn gorüşülmesı sırasında 624 Sajnlı Memur t.end:k3ları kanununun lekrar ele alınarak «Memur havsıyetına yaraşır şekılde yeniden dilzenlenmesını ıstemiştır. Genet Başkan Hasim Çağatay ıle genel sekreter yardımcısı Edıp Lrten'ın ımzalarıyle Bakanlara sondenlen yazıda fıyat artışlarının hi7İa yukseldığı bır donemde ıntıbak ve yan odemelerle ılgılı kararnamelerın henüz yururlüge gı^rmemış olması kınannrakta' ve şojle demlmektedır' «Butun umıdını ve bıraz olsun geçım ferahjığına kavuşmada kurtuluş ydlunu halen Bakanlar Kurulunda bulunan ve uzennde çalışmalar yapıldığı beyan edılen kararnamelerın çık masına bağlayan naemur zümresf, son gunlerde basfnda cereyan eden degışık haberler nedenıyle aynca moral çokuntUsune uğramakladır pıger taraftan" 624 Sayılı Devlet Personelı Sendıkalan Ka nunuöon yenni alacak ve 800 000 Turk memurunu ılfcilertdıren Memur Bırlıkıerı, Kapun. Tasarısı, Kgmısyonlardan gaçtıgı ve Feyyaz Berker, kamu ve özel kesimlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi CHP Genel Başkanı Buîent Hcevıt'm Tesvık Tedbırlerı Kalun Tasansı uzenndeki tenkıtleının sanayı kesımmde uyandırügı yankılar devam etrrektedır. Dun, bu konuda bır açıklama pan Turkıye Sanayıcılsr ve Iş d damları Demeğı Başkanı Fey az Berker, «Tasan ıle getırılıekte olan teşvik tedbırlerı saayıleşmış ülkelenn vıllardır uy uladıkları çeşıtü teş\ık tedbır a nnın çok gerısınde kalraakta e ancak bır kısmını ıhtıva etıektedır» demış, Doğu bloku lkelenn bıle Dunya pıjasalarıa gırebılmek ıçın kendı devlet>rınce tam olarak teşvık edıl ıklennı soylemıştır Berker, Batı ulkelerınde Ihra ıtın ucuz ve uzun vadelı kre ıler ve sıgortalarla teşvik edıl ığını, ıç fınansman ve pahalı redı sorunları çozulmedıkçe "klenen gelışmelerın sağlanamı ıcağını sozlerıne eklemıştır ialkı yoksullastırma pahasına • halkın sırtından beslenerek Ukınmanm mumkün olmadjğı jsusundakı sayın Ecevıt,'ın go ışune bız de ıçtenlıkle katıl aktayız» dıyen Feyyaz Berker, •el kamu kesınunın bır butun arak ıstenılen gelışme duzevı » enşebılmesı ve dış rekabete ıvanabılmesı ıçın dunyanın her rafında ujgulanan +eşvık ted rlerınden faydalandırılması ge ktığını savunrauştur. (Cumhurivel Petrol Reformu Kanun Tasa nsı üzerindekj görüşmelere clün *9 MıDet MJIISJ Genel Kurulun da devsn edılmıstir Goruşme len, çok az sajıda mılletvekıli nva ızlecüği gorülmüştür MecR sın dun *abahki milzakerelerme sadece 20 miljetvekılı katılmış ' Tdrk.ve'de büınen sakat Kanunun vünırluğe tır bn JFII» Kurum aracılığı ıle *n :«» 1 mılyonun uzenndedır Tasarınm bırıncı maddesı Kocsk 300 sakata ış bulunaml"* £i Kanuna uymuyorlar mısvondan geldığı şekılde kabııl 'f"ae edılmıştır Turkıye SaU^tGerek İş ve tsçı Bulma Kuruedılmı|tır Buna gore. Turkıve Is' Derneğınden verllen bıljfl.j m • >ı>tkılılertnın, gerekse SaKatCumhunyetı petrol kaynaklan ka gore ı&t 200 bin cıvanndakı otdt ri takattan bın kadarını 13e >eı !ar Dernegı yonetıcılerınm *«^mu ve özel teşebbüs elıyle arad kierı bılgılere gore, ıtverenleı mumkun olmuslur nıp değerlendırılecektır ',T i U na uymamaktadırlar Sdk»i Ilk konuşmavı yapan CHPlı ısçı çalıjtırmak ıstemıyen işverra Itesıt Ülker, getınlen tasannın 'er l > uçmın bulunduğu 'S >e refor ' M nıtelıfı tasımadığının or m d e ıkı sakai ve ıkı eskı nah tıiva çıktıgını soylemiş «Tasan k'i u çalıştırılması bukmünü «x>k k^misyonda vapılan değişıklıkler ağır bularak. 100 lıra cezayı »erder soma vürürlükteki kanunun | ri'r: tercıh etmektedırler D'ier avnı olmuştur Bövle bır tasan onemî. sorun ıse sakatlann ea"*ma>a başiamsdan once bır *Şı va evet demek imkflnı m e v u t ' degıldır Mucadele surüp gıdetımden geçmelennm sağlanamncektır» demıstir 1 mış olmasıdır GÖnışmeler sırasında Kojnjs ' Pu nedenıe ts ve l^çi Bulma Yüce MecUse sevkedıldığı halde yor Basksnı Nahıt Menteşenın Kurumunun gorev ve yetkılennı bugune kadar çıkarılamamıs ve bır ışı sırasmda salondan aynlkap;?mına alan vem bir kanua la hatta gıkanlacak kanunlar araması Uzerıne varjılan konusma san<ıtıaa eskı mahkum ve sak«ı smda da jer almamıştır Bu la komtsvon adına AP'ü E>=at !<iT'n i^lı«;abıleeek duruma ge'inı yılzden bugun memur zumreyı Kıratlıoğlu cevaplandırmıştır An melen ıçın, çeşıtlı eğıtım kurs'adert .ve dıleklennı iletecek durındin geçınlmelen gorevı, Kuyuracak belırh bır raercı bularuma verılmektedır Tasarıd^ a«mamakta muhatap tanınma"C3 ısyerlennde çalıştırılacak «s kı mahkum ve sakatlann sayısı makta ve yaptıkları yazılı ve nın değıştırılmesı ıle kanunun koy sozlu muracaatlarına da (UlaşTUZI mecburıyetın ışler hale ge tırrpa Bakanlığı harıç) cevap bltu^ımes! ıçın dıger ban tedbiTi«r 1* Ttrılmemekiedır.» 91 .ması ongorulmektedır Millî Güvenlik Kurulunda elektrik sorunu da ele alındı ANKARA, (Cumhurıjet Büro«u) Cumhurbaşkanı Cevdet Suna> 10 başkanlıgında toplanan Mılli Guvenlık Kurulunun dunku toplantısı 7 saat 25 dakıka surmuş ve mıllî guvenlığımıze 1lışkın ıç ve dış durumlardakı gehşmeler gozden geçınlmiîtır Bu arada ılgılı Bakan tarafından e lektrık ener]isının bugünku ve gelecektekı durumu hakkında b 1 gı veulmıştır Mıllî Guvenlık Kurulunun dun saat 10'da başlayan toplantısına, Başbakan Melen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gurler, Mıllî Savunma. Içışlen. Dışıslerı. Malıye, Çalışma Ulaştırma bakanları Kara Denız ve Havsr Kuvvetlerı komutanları ıle Mılli Guvenlık Kurulu Genel Sekreterı ve dığer yetkılıler katılmıştır Mıllî Guvenlık Kumlu Genel Sekreterhğı 'oplantıdan sonra vaptığı açıklamada kurulun ola ğan toplantısında mıllî guvenlığımıze ılışkın ıç ve dış dunımlarda mevdana gelen gelışmelerın, gozden geçırıldığı bu arada Enerjı ve Tabıi Kavnaklar Baka nı Nurı Kodamanoğlu'nun kurula Turkıve'de elektrik ener]isı sorunlan ve geleceğe aıt planlar hakkında bılg» verdıgı behrtılmıştır. Sorunumuz çözülmedi Tunç, İşsizlik Sigortası Tasarısımn çıkmasmdan kuşkulu A N K * R \ , (Cntahuriyet Bürosn) Turk Iş Genel Sekreterı ve Kontenjan Senatoru Halll Tunç plan ve hukumet programında >er almadıgı halde Çalışma Bakanhğının am olarak Işsızllk Sigortası gıbı çozumu çok guç bır soruna el atışını «guzel bır surprız» olarak nıtelemış ve bu tasarının kanunlaşmasından VT na kuskuları bulunduğunu soj lemı^tır İs ve lsçı Bulma Kurumu 6 Danısma Kurulunun dun başli van toplantısında konuşan Tunç Issızlık Sigortası konusunrta şunları ^ovlemiştır(Devamı Sa 7. Sü. 2 de) Sakatlar Dernegı BaşkaAı Nıya 71 Ürhan'ın ımzası ıle dun ÇMı$ma Bakanına gonderılen bır >a z d. yonetmelıktekı tulars^lıkİJr y\ zunden, sakatlann kanund^n j.iıarlanarnadıkları ve y ı m işsız takitkaarı belırtılerek bellı taslı aKSokııklar ve âlmması t;^. Hı teabırîer şovle ozetlenmeklsdi'. «Hıç eğitım görmemış olan sakatlar, ış bulsalar dahı çok duşuk ucretle çalıştınlmaktadır'ar Üstelık normal vasıtalarla .şe gıdemedıklen ıçın aldıklan (Devamı Sa 7. Su. 1 de) Devlet Bakanı: «Toprak Reformunun uygulama olanağı kalmayabilir» Katil kiraladıkları iddia edilen 4 sendikacı bır akıl dı Denız Ulaş t ş Federasyonu Başkanı Ferıdun Şakır Öğıinçu kırahk katıllere oldürtmek ıs tedıkleri ıddıa olunan ve on cekı aksam adh>eve gondenler Turhan Onat, Kemal Kanbak Cevdet Mene, Mustafa Tanıttıran yapılan ılk sorgularından sonra serbest bırakılm^lar, yaralarrap vapan 14 yasındakı Kustafa Nav (Devarru Sa. 7, Sü. 1 de) VİLÂYET KAPISI VE BİR İLÂN TAHTASI.. tstanbul Vılâyeti, kentın en yuksek mülkı amın Valının çahşma k jendır Son gunlerde, Babıâlı'dekı Vılayetm hemen kapısının onunde jer alan bır tabela., gelen geçenıa hem dıkkatını çekmekte, hem de bır olçude hayretınl uyan dırmaktadır Vılayetm mermer kaplama gırışı onundekı tabelada «Bu ınşaatta BETONPLAST kullanılıj or» vazısı gorulmeiîtedır Ortada bır ınşaat bır tamırât falan gorulse ney=e, ama bdy^le bır aıırutn goze çarpmamaktadır. Şımdı msanın aklına talnlıyor, kentin en >'tik<;ek mülkl amırının çalışma yerınm kapısmda, bovle bır ılân tahtasınm ne işi olduğu Istanbul Valısınm çeşıtlı konuklan oluyor, bunların arasmda yabancısı da var Gelın tutun kı, bunlardan bıri, olstanbul Vılftyetı» tabelası ıle «Betonplast» tabelasını kanştırsın, bunca vıllık vılâyete, «Istanbul betonplastı» desın çıksın (Fotoğraf İbrahim KÖSEOĞLU) Çetin Altan'ın "Bornova Savcısı,, davası başladı Akşam gazetesinde nan «Bornova Savcısı lutfan dmleyın • başlıklı fıkrasındaa oturu Toplu Basın Mahkempsjıüe hakkmda dava aç'lan yazar ve gazetecı Çetın Altan'm duruşma sına, dun başlanmıştır Halen Bayrampaşa (Sağmalcılar) cezaevınde hukumlu olarak yattnakta olan >azar Çetın Altan'tn gekne dığı duruşmada söz. alan Savcı Akşam Gazetesı Yaa Işlen Muduru Doğan Koloğlu ıle \nt Der gısı Yazı tşlen Muduru Y^şar Uçar hakkmda Ağırceza Markeme lennde «Komunızm propagandasr> yapmaktan oturü davaUr açı! mış olduğunu, sonuçlarının gorul mekte olan bu davav a gerek e«a« (Devamı 8a 7, bö. 1 de) 4VKAR* Toprak ve Tanm Reformu Kanun Tasarısını gdru sen Mıllet Meclisı Geçıcı Komısyonunda dun modern ışletme lerde. kamulaştırmajla ılgılı ola ra* uygulanacak sımrlaT.a konu su ele almmıştır AP'h Sabahattın Savacı ıle DP'Jı Alı Nakı Üner ortak bır onerge vererek, modern ısletme lerde sınırın, sulak arazıde 1250, kurak arazıde de .2500 donum ol masını istemlslerdır AP'h îlha mı Ertem de, sulak arazıde mık tann 1500 donum olmasını oner mıştır Devlet Bakanı llhan öztrak bi konuda hutumete mehıl ve nlmesını ıstemış ve «Önergeyı ıncelememız gerekır Bu sınırla ma uygulandığı takdirde toprak rezervı ne olacaktır Önergenın kabulu ıle belkı de reformun uygulama olanağı da kalma>abılır» demıstir Kov îjlerı Bakanı Nec mi Sonmez ıse, kabatas'ak bır hesapla şımdı 8 milyon donum olarak tahmın edîlen toprak rezervlnm, bu onergelerın ısteğı verme getırildığı takdirde 15 mıhon rionüme düsebıleceğını soylernistır. BAŞKENT NOTLARI Reformlar, komisyonlar. kulisler.. Turhan ILGAZ ANKARA Takvım altüst oldu Şımdı «bır takvım nasıl aitust oulr""» dıveceksmız Dıyelım kı ıhtıjar dunyamız bır kalp s^jazmı geçırdı Düsunemez mıy\z'> Pekala dusunebılınz Dunya.un kalp spazmı geçırmesıni gerektırecek ovle çok olaylar cereyan edıvor kı her gun Boyle bır durumda ne olur' Üç vüz altmış beş eun alt; saatte tamamladığı a^uıeş çevresındeki devrını orneğın uç yuz yetmış ıkı gunde tamamlayabılır O zaman, kuIlandıSi'nıa takvim altust olur Baska ülkeler n e yapar bılınmez ama bızde neler olabılecegını kolavca tahmın edebınrsınız En ba*ta ulasım araçlanmızın csasen zamantnda ışlemeven trafıgı ıvıca ara saçına doner bırkac saatlık aecıkmelenn verını bırkaç günluk, bırkaç haftalık gecıkmeler alır . Yahut kapı komsi uz avın ' o n yillarda fazlasnle rahatsız edılmekten &ak kantıpını duşunun ır an ıçın Sovle bıraz uzaklasıverse bızden ve çevremızdekl 29 eünlük devnni bır ıkı hafta geeıktırıvprse O z a m ı ı da, günev komsulanmızın kullandılclan takvım altust olur Bıze eelınce Ramazanla Bavramı bırbırıne kanstırınz hac seferleri ç'kmaza eırebıhr Ama bunlar olacak sev defıl elbette Evrefıın şaşmaz vasalan var degışmez yasalan var . Onlar b ı n n vuce Dorlamentomm yaDtıgr yasalara hıç benzemivor. Onun ıcm MıUriî Takvım'n de Hıcrî Takvımın de altüst olması sdz konusu de&I Altüst o(Devamı Sa 7 Sü 4 de) tta'nın Ankara'ya elişinin 53. ildönümü kutlandı sKARA, (Cumhurivet Bürosu) Atatürkün Ankara'ya gelışın 53 yıldonümu dun tdrenlerkutlannuşür Torenler sırasında Ankara lli temsılen bır hevet Anıtkabrı 'aret ederek çelenk koymuş ve ygı duruşunda bulunmuştur Hejet ayrıca saat 13 45 te Gelkurmay Başkanlığı bınası undeD hareketle 15 05'te Hu met mejdanına gelmlştır ı kortejın ortasında yer alan otomobıldekı Ataturk'un bus , Atanın çalışma odası olarak ' ;tığı, Bakanlar Kuruluna başnlık ettıği şımdiki Valı maka oıan oda dB Ankara valısine edilmısUr. Cağaloğlu'ndaki bir handa 20 kadar dükkân yandı,, Yalçm BAYER Sırkeci Ankara Caddesmde dun gece varısı çıkan jangın da bır Iş hanındakı bırçok ıs verı vanmıştır Şıddetlı po> raz fırtmasıjle bır anda buvujen Eskı kârgır yapılardan olduğu alevler Sırkeci ıle Cagaloglu • gorulen ve içinde 20"den fazla arasındakı ışyerlen ıçın buj uK. lşverı olduğu anlasilan nandau tehlıke ' aratmıstır >ukselen alevler, çevrejı tehYangın, saat 00 28'de Ankara dıt etmeye baslamıştır Handal.1 Cadaesının (Cağaloğlu voku^u) ışyerlerının çoğunun natbja çıki'inın sağındakı 111 numarave mucelhthane olduğu beı rtıldakı Reşıtpasa Hanında bulu mıştır. nan ısverlennden bırmde basl a n stır Hafıf çıselejen yağmurun altında şıo*detlı povraz fırtınasıvHanda dıger ısverlennde gece le alevler kısa surede buyumuş çahşan ışçıler, alevlerın Ülker Mucellıthanesı ıle Matbaasındarj çıktıgını so>lemışlerdir Kendı lerinı dısarı atan ışçıler, hands \atan olduğunu, ancak herkese haber vercfıklerını bıldırmislerdır Bu nedenle vangında olu olup olmadığı bılınmemektedır ve ılk anda ıtfaıverun, kontrolunden çıkmıstır llgılıler, handaki işyerlenne aıt kâğıt malzemesının vangının buyumesınde etkılı olduğunu soylemişlerdır. Ruzgarırt kuzeyden gunev'e doğru esmesı alevlerın, Mıllî Eğıtım, Serhat, Remzı, Inkılap ve Aka kıtapevlenvle, Lıngafuon lısan bürosu glbi ışyerlerın n bulunduğu dort bınayı daha teh dıt ettıği gorulmuştur Itfaıvenin tum Istanbul ve Be yoğlu ekıplerı olay yerıne sevkedılmış, Sırkeci Cağaloğlu arasındakı trafık keMlmıştır Gazetemiz baskı>a Reçtiğl anda vangın devam edıyordu Bisalman ve Uyar hakkmda soruşturma açıldı Istanbul Sıkıydnetim Kcrmutanlığı Askeri Savcılığı, Kema! Bısalman'ın 2 Ekım 1972 tarıhıade Yeni Ortam'da yayımlanan «Yıne Lutfen Bay Melen» başlıklı başyazısından doiajı, Bisalman ve Yazıişleri eskı Mudu ru Selâhattin Uvar hakkmda soruşturma açmı«tır (Devamı Sa. 7, Sn. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog