Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

DEVRİMLER TEPKİLERÎ (1934 1930) Atatürk Ükeleri'ni Açıklıgs Karuçtunn Kitap Mahıriut Goloğlu Torhan Kitabevi: Kocabeyoglu Pasajı, Kızalay Ankara Cumhuriyet 9267 umhuri Kimıeusu: TUNUS NADÎ ' , ' AQ •»J7. V l ll , yi 69VISBJI. Telgraî r# tn«ktup ıdresl: T e 1 • f o o I a r : 22 42.90 Cumhurtyct tstanbul Potta Kutusu: îstanbul No 148 22 43 98 2242 97 2242 98 22 42 99 r fcE'Yİ SgSL, ' GÜLLÜCEKr (Koman, (Roman, 4 lira) ZIYÂBŞMÂI KITAPLAftl İTÎN OLAYIM AĞAM TtİRKÎYE'DE EĞİTÎM SORUNU VE SOSYALİZM DÖRT SOSYALİST ÜLKE (înceleme, 7,5 lira) • 1 (Hikâyeler, 2 lira) 27 Aralık Çarşamba 1972 (Gezl,' 10 lira ) flt)R TATINEVİ P.K. 1222 • tstanbul 1 CHP, Dernekler Kanuııu için rapor hazırladı YENİ. DERNEKLER KANÜNUNUN, 1924ANAYASASINA G Ö R E ÇIKARILAN CEMİYETLER KANUNU'NDAN DAHA KISITLAYICI OLÖUĞU ÖNE SÜRÜLDCT ECEVİT'E VERİLEN R A P O R D A , 27 MADDENİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ, İPTALİ İÇİN YÜKSEK' MAHKEMEYE BAŞVURULMASI İSTENDİ KISITLANIYOR,, ANKARA Dernekler Kanununda Anayasaya aykırı elan hukumlenn tesbiti konusunda CHP Millet Meclisi Grubıından kurulan dört kişilik Konisyon çahşmalanm taraamlamış, hazırladığı raporu Genel Başkan Bülent Ecevit'e sunmustur. * Komlsyon, rapçrda yeni Dernekîer Kanuhunun toplam 27 maddesini 'Anayasaya aykın bulduğunu belirtmlş, bu nedenle söz konusu maddeierin iptali için Anâyasa Mahjcemesinde cfava açılması gerektiğine karar vermiştir. Komisyon, Dernekter Kanununün 27 madde'si OZGURLUKLER .«• • • . *• AP'ye göre, APveCHP petrolü arasmda görüşbirlîği devlet sağlanamadıgı tekeline için Maden almak ..,;. Komisyonu reform '•' toplanamadı değıl • * • ' / ' * ' • • ' • . * • * ' *•••. • AP'li üyeler, Geçicf . Komisyonda yâpüan üeğişikliklerden gerl dönmçk işteniiyor ANKARA, (Cumhnriyet BÜTOM) • Kodamanoğlu! «Hükümet, herhangi bir partinin reform anlayışına bağlı değildir» dedi Fakir Bâyfcurt ve 7 arkâdaşı 8'ef|ıllO'ar ay hapse mahkum oldu DİÖER TÖS SANIKLARINDAN 51'İNE <•'' r 1 0 AYLA10YIL 8 AY ARASINDA HAPİS VERİLDİ; 92 SANIK BERAAT ETTİ ANKARA Gizli örgüt kuVmak iddiasiyle yargılanan TÖS Genel Başkanı. Fakir Baykurt ve arkadaşlarmın Sıktyönetim 2 Numaralı Mahkemesindeki duruşma ları dün sona ermiş; Fakir Baykurt ile aralarında merkez yöneti cileri Osman Akol, Veli Kasımoğlu, Dursun Atçarn'ın dâ bulundu ğu 7 kişi, 8 vıl 10 ay ve 20"?er gün hapse mahkum edilmişlerdir. 58 sanığa 10 ayla.10 yıi 8 ay arasmda değişen napis cezaları verilrryş. 92 sanık iae beraat etmiş miştir. i Piyade Kıdemli, Albay Celâl Altun'un başkanlığında duruşma hâkimi Binbası Zeki Egin ve üye hâkim Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Celâlettin Perek'ten kurulu mah kemede, iddia makamını hâkim Yüzbaşı Baki Tuğ işgal etmiştir Duruşmada sanıklardan Baykurt, Akol, Kasımoğlu ve Akçam'ın kanunl kuruluş olan TÖS'ü tilegal çalışan bit örgüt haline getirip sevk ve idare ettikleri anlaşıldığından. eylemleri (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) Atatürk ve Ankara ^ andan tsm 53 yü Bnce, I D j Ulusal Kurtuluş SavaşımıD J n yönetmek üzere Ankara' • • ^ ya gelen Mustafa Keraal asa, 30 bin nüfuslu bu kasaba nnanı toprak ve kerpiç yığınıın bir gün Türkiye Cumhuriyeti aşkenti olacağını o zaman'ar akndan jreçirmiş nıiydi? Oiasıdır, îçirmiştir. Yenilmez iradesi, sıırsı» düş gücü Ue Atatürk'ün ıha gençllk yıllarından başlayatk kafaıınd» neler kurdnğunu ışam öyküsünü Izierken jönnüır, anlamıyor muyuz? Curahurivetin ilânından sonra ışkent olarak Ankarayı azunsınlar, Istanbul dururken bu boz r kasabasııu ulusumuza yakaştımayan politikacılar olmuştur. ınlar arasmda Atatürk'ün yakın kadafları da vardı. Kimileri de ikişehir gibi, Konya gibi bayınrlığa daha elverişli yerleri sa; veriyorlardı. ' . ' Itatürk karannı değiştirmedi. usal Kurtuluş savaşı Ankara'n yönetilnıiş, ilk türkiye Bük Millet Meclisi Ankara'da topımıs, düşman toplanmn sesi kara'dan duyulur olduğu Sakarsavası günlerinde Meclis yerinı kımıldamamış «Ya vatan kuracak ya da biz burada can veeğiz» demişti. Böylesine biçli bir direnişin, böylesine bir Miidtn doğuş» un başanldığı Türkiye Cumhuriyetinin Başıti olmahydı ve oldu. taturk, Ankaramn tam anla•le modern bir kcnt olmasmı nle istiyordu. O zamanki kasaazmanı da her bakımdan geneye elverişü, en ustaca plann rshatlıkla uygulanabilecefi ıtboş bir alandân farksızdı. lanılır denecek ta? yapıların ısı parmakl» gösterilebilirdi. fceği iyi değerlendiren bilgili plan. arsa spekülasyonlarını r gönül tammaksızuı 'önleyen plinli bir program çalışmasıyınkara gerçekten dünyaya örolacak bir Ba.şkent niteliğidoğru adım adıra kavuşabilir?ntin planını hazırlama görenlü alman mimarı Prof. Yane verildi. ıkara'nın özlenen mükemmelulaşamaması konusunda çok ;r yazümıştır. Eleştiricîler llikle Yansen planınıu doğürüst uygulanmadığım, hatırimselerin çelişi güzel yapı atlan almak, Imar Koraisyoı hiçe sayraak suretiyle Başin nonnal şelişmesini baltaak bugünkü perişanlığa yol laıını söyler dururlar. lçle; Yansen'e toz konduran heyok gibidir. üysa kanımızca ten'in de hatala'rı olmamış dir. Evct. işin içinde hatır 1 rol oynamış, plana yan çiş, büyük ölçüde arsa spekü•ııuna olanak sağlanmış, ya iz rumulmuştur. Ama Yansep askrntin daha sonraki gelişemposunu yanhş hesaplamış, ra'yı 50 vılda. vani 19*0 lern çok 300 bin nüfuslu bir olarak düşünmtiş, planı bu Aeye sığdırnııştır. Oysai Xnbugün 1,5 milyona yakın bir »alığı barındırmak durumun'. Günden güne Başkent ııüııın daha da artacagı kuşkuır. Dışkapı'dan Çankaya'y» r uzanan tek bir yolun ekserafında yoğunlaşan, paralel dan yetersiz, sayısız kesiş•n birbiriyle çarpıştığı kenti ir ortarada çağdaş bir metdüzenini kurap yürütmcnin ğü mcydandadjr. Ayrıca en bir Almandır. Bizim topıl yaşantımızın özelliklerini için planını da Alman ECEVİT: "DEMOKRASİ BUZDOLABINA KONDU,, ZONGULDAK CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Eflani'de halka hitaben yaptığı konuşmada «12 Marttan bu yana demokrasi tamamen kalkrnadı ama, buzdolabına kohdu» demiştir. Ecevit, Eflani'de önce halkın dilek ve şikâyetlerini dinlemiş ve çeşitli sonınlan hakkında bilgi almış, daha sonra da kahvedeki bir sandalye üzerine çıkarak özetle şu konuşmayı yapımş tıf: «Bir taraftan demokrasiyi, öbür yandan köylüyü, işçiyi. ev nafı. 'ya^i tüm halkı savunmaya ANKARA, (Cnmhnriyet Börosn) Petrol Reforrau Kanun TasaMadeneilfk .Rcformu Kanun j nin tümiinü ya da ba.*ı fıkralaTasansının anla'şmazlrğa y.dl açan I rısmın tümü iizerindeki gorüsrım. Anajtasamn fo, 11, 13. 15f nıelere dün stbahtan baçlanamaddelennı gorüşm^si 6eklcr\tn 18, 20, 21, 22, 28, 29 ve 33. ma:dYajc Millet Meclisi Genel KuruGaçici Komisyon. dün Me "toplana delerine aykırı bulmuştur. . raamı'ştır. ; . ; lunda devam edilmiştir. Anadolu Ajansı muhabiripin Tasarı hakkında Genel KuKomısyonun. Genel Kuruldaki ( . < Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Petrol Reformu Kanun Tasarısı 'rula bflgı vereri Geçıcî Komisk üzerindeki görüşmeler^ izleyen l von Başkanı AP'li Nahit MenEncrji Bakanmm gelemeyişî neteşe getirilen değişikliklerle, Tür deniylt toplanamadığı öne sü. kiye Petrolle'ri Anonim Örtakrülmüşse de, asıl partiler arası, lıcına yabancı şirketlere oranla özellikle AP ve CHP arasında bir rhiivük olanaklar saülandtaını görüş birliği sağlanamavışı yii i iddia etmiş, TPAO'ca daha. önzünden toplantının gerçek!e.;me • ce 8 bölgede arama yapılabilırdiği öğrenilmiıtir. ! ken tasarıda getirilen hükilmle r çalışıs'oruz. 12 Mart;a herkes AP'li "üseler daha önce yetkili". 16 böisede arama vapabileceği dersini aldı. Onümuztfeki • Ekimprganlarında karar ah&dlğı. ge !'. TH bildirmistır de seçimler yapılacaktır. TPAU'nun arama alanlannıd rekçesiyle tasandâ Geçici Ko I " Bıze komürüst diyorlarsa işbSylece hektar olarak 800 bine misyon tarafından yapılao . deçinın hakkını, köylülünün hakkıCiktıgını ifarie eden Mentesp ğişikliklçrden geri donnrek istenı savunduğunfüz için diyorlar. Geçici Kbmisyonda memektedirler. AP, tasarınırt yal i fasafmın .12 Marttan bu yana sıtantıh gün vü*İe 98 ıttifakla kabul edüdi nız ruhsat hakkınırî yabancl «fr v (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) mayeye tanınmamasını ongören. Jİini de sözlerine eklemiştir. 1 (DFvamı Sa'. 7. Sü. X de) (Devamı Sa. 7. Sö. 1 de) Ata'nm Ankara gelışmm 53. yılı kutlanıyor A\KAR.\, (Cnmhnriyet Bürosn) Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 53. yıldönumü, bugün düzenlenecek törenler ve yapılacak gösterilerie kutJanacaktır. Törenler. sşat 12.45 de heyetlerin Arutkabir'de' Atatürk'ün kabrine çelenk koyması ve saygı duruşunda bulunmasıyle başlayacaktır. Heyetler daha sonra saat 13.45 de Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanacak, Milli Müdafaa caddesi Kızılay yoluyle hükümet meydanına gelecektir. Burada Atatürk'ün bir büstü, kendisine çalışma odası olarak seçtfği ve TBMM Bakanlar Kuruluna başkanl\k ettiği şimdiki Vali.makarnı olarak kullanılan odad» Vali' Şeril Tüten'e teslim edilecektir. ' Saat 19,30 da Dil ve TariM Coğrafya Fakültesinde töıenler düzenlenecek, ekipler gösteriler yapacaklardır. ABD eski başkanı Harry Truman dün öldü Dünya tarihinde ilk kez Atom bombası kullanılması emrini veren Truman, 88 yaşındaydı.. KANSAS CİT* BırleşiK Amerika'nm 33. Cümhurbaşkanı Harry S. Truman dün tedavi edilmekte olduğu hastanede ölmüştür. Truman. 88 yaşındaydı. II. Dünya Savaşının sonunda ABD Başkanı olan Harry Truman, savaşı sona erdirmek için 6 ve 9 Ağustos 1945 günteri Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki kentierine atom bombası atılmas: emrini vermiştı. Dünya tarihinde ilk kez tnüteveffa başkan Truman'ın emriyle kuliHnılan atom bumbaları, bir anda 290 bin 390 kişinin ölümüne yolaçm:ştı. CARESİ2 Vılbaşuıın yakiaştıgı şu ?ünlerde, birkaç çeşit çerez düzmek için çarşıya çıkanlann, hfty retten adeta dudakları uçuklamaktadır. Orta halli vatandaşlann uzun süredır tadmı unuttukları bazı gıda maddeleri, Belediye vetkililerı ne derlerse desmler, ateş pahasına satılmaya devam etmektedir. örnefin Belediye, geçerüerde bu çeşit BELEDİYE VE BİLDİĞİNİ OKUYANLAR.. sosis 32 liraya, 30 lirahk Macar salamı 42.50 liraya satılmaktadır. Kilosu 1920 lira olması zo•runlu kılman tavuk ve hındi de 25 ile 35 lira arasında etiket taşımaktadır Yukanda sıralanan satış fiyatları, İstanbul'un en işlek çarşılanndan bin olan ve en çok denetlenen Beyoğlu Balık Pazanndan alınmı? ve totoğraflarla da belirtilmiştir. Türkiye'nin en düzenli ve en btorıter belediyelerinden bin otması gereken |stanbul Belediyesi nedendir bilinmez, halkın yaranna olan kararları bir türlü uygülayamaz ve bu gerçek yıllar yılı böyle sürüp Kider. Belediye yetkililerine sordufunuzda cevaplar bazırdır: Cezalar yetersiz, müeyyide yok... maddeierin satılacaklan tavan fiyatları saptamış ve ilân etmiştir. Ama nerde?.. Belediyenin saptadığı tiyatlara göre en çok 60 kuruşa saülması gereken yumurta 80 kuruşa. kilosu 55 lira va satılması gereken Kaliteli pastırma 75 liraya. 36 liraya sa tılması gereken sucuk 40 lira ya, 23 liraya satılması gereken Dükkânlar. Pazar günü açık olacak • Pelediye'nın bu tutumu yüzün den her gün biraa^ daha sıkın , tiya'düçen halkımıza, bu arada. | bir haber de Verelim: Dr. Fah j ri,Atabey'in emriyle 31 Aralık | Pazar günü dükkânlar. Yılba$ı için, açık kalacak... Ulusal yas Başkan Nixon, Truman'ın ölümü üzerine, Amerika'da ve dünyadaki Amerikan temsilciliklermde ABD bayraklarının 30 gün yarıya indirilmesini emretmiştir Ay nca. 28 Aralık, Truman'ın snısına ABD'de ulusal yas günü iiâa edilmiştir. • Truman. Independance'da kendi adma kurduğu bir kitaplığın bah çesine yarın törenle gömülecektir. Kurtarma treni, yardımına gittigi yolcu trenine çarptı BlLECtK Kurtarma treni, Bilecik'e 15 kilometre kala ârızalandiğı için yardımına gittiği Istanbul yolcu trenjne çarpmıştır. Olayda'yolculara bir şey olmamış; kurtarma treninin makin'isti ile yolca treninin 2 makinisti yaralanmıştır. Yol^ bir süTe sonra trafiğe açılmıştır. Beyoğlu PTT Almanya ile ilişki konusu, kurmak kişisel ıçın nedenle girişimde Senato'ya bulunulacak getirilmiş Doğu ANKARA Dışişleri Bakanlıği Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, Bakanlığm 1973 yılı içinde Doğu Almanya'nın başkenti Berlin'de Büyükelçilik açmak * için hazırlıklar yaptığı bildirilmekte ve diğer NATD üyelerinin Doğu Almanya ile ilişki kurmak üzere girişecekleri çabalara pantle) olarak. i Türkiye'nin de bt> ülkeye karşı tutumunu yeni gerçekler ışığında değerlenflirmesi gereğî savunülmaktadır. AP'li Nuri Bayar farafındarı TBMM Bütçe Komis ' yonuna sunulmak üzere hazırlanan raporda, aynca son zamsniajda öneni kazanan konulardan ' biririin Avrupa Konseyi ile Tür ; kiye arasındaki ilişkiler oldugu ' na dikkat çekilmekte ve Türklye'deki gerçek durumun, Baiı Avrupa Ulkelerine bütün yönleriyle anlatılmasmda sayısız faydalar bulunduğu öne şürülmektedir. ' Bu aradA, raporda, «Yüce Meclls'in, bu konulardaki eleştirile•ri en gerçekçi ve sıhhatli bir şekilde değeriendireceği umudu» belirtümektedir. ANKARA, (Cmmhnriyet Bürosn) Devlet Bakanı Doğan Kitaph, Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü birleşiminde, PTT Beyoğlu Şubesi yolsuzluğuyle ilgili olarak DP Senatörü Şevket Akyü i rek tarafından daha önce ileri j sürülen iddlalara cevap vermiş, ; «Senatör Akyürek, kişisel bir [ nedenle konuyu Parlamento'ya getirmiş, şantajla şahsi mesele ı sini halledebileceğini sanmıştır» demiştir. Hatırlanacağı üzere. Akyürek, | Senatoda daha önce yaptığı gün I . (Deyamı Sa. 7. Sü. 5 de)' •I Kısaca hayatı Birleşık Amerika'run 33. Başkanı olan Harry S. Truman, (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) BağKur, ilk ölüm aylığmı bağladı GÖZALTINA ALINAN SENDİKACILAR EM NİTET MtBÜRLÜGÜNDE Ulaş Iş Federasyonu Başkanını yaralama olayı ile ilgili 4 sendikacı gözaltına almd 1 Büyük çapta çısarlar sağlandığı soylenen ve bu nedenie de kanlı bir sendika niteliğine bürünen Türk Denia Ulaşİş Federasjtınundaki silâhiı olaylar, cinayet maiası detektifleri taraiından gün ışığma çıkanlmıştır. Üç yıldır süregelen çekişmeler, kanlı olaylar, bütün bunların ar kasındaki kiralık katıller. bu ka 'tilleri yönetenJer, para sağJayanlar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Altı ay önce seçimle göre7 başına gelen Denız Ulaşts Federasyonu Başkanı Ferıduo :jakir Öğünç, bilinmeyen kişiler ta 1 raf ından 6 Kasun günü. Teşvi' kiye'dekl evinden çıkarken tuzağa düşürülmüş ve kurşun vağ1 muruna rutularak ağır şekilde I yaralanmıştı. Istanbul Emniyet' (Devamı Sa. 7. Sfl. 4 de) ANKARA Girij süresi 2 Ocak 1973'de sona erecek BagKur, ilk ölüm ayhğını bağlamiş bulunmaktadır. Mudan>a Tahmil Tahliye Ka yıkçı ve Motorcular Derneği üyo si Rauf Denurtaş, işbaşında kaza geçırip olünce BağKur, eşine 315, iki çocuğuna da 158'er lira ölüm ayhğı baelamıştır. Uçuruma yuvarlanan otobüste 7 kişi öldü ORDC Istanbul'dan Rize'ye gitmekte olan 06/FT/6V4 piakalı yolcu otobüsünün .önceki gece saat 02'de Fatsa ilçesi yakınlarında uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi ölmüş, 20 kişi de 'yaralanmıştır. Ön tekerleklfirinden bi»inin balon yapçnasa nedeniyle raeydana gelen kaza'da' ölenlerden adiari saptananlar; Hasan Yıldırım, Abdullah Şanlıer. Mustafa Şanher ve Mustafa Köse'dir. o • OLAYLARIN ARDINDAKt KOMİSYON; ATABEYİN BİR İŞLEMİNİ USULSÜZ BULDU Istanbul Belediye Meclisi tnceleme Komisyonu, Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey'in, yanarak kullanılmaz hale gelen Taksim'deki Eftalapulos kıraathanesine usulsü* onarım ve iıışaat ruhsstı verdiği, bu durumuvla halen mühürlü olan yerde hiç bir inşaat yapılamıyacağl sonucuna varmıştır. Kıraathanenin ilk kiracısı Kemal Anlar. ikinci kiracısı ise Fahrettin. Arsian'dır. Belediye Başkanı, Komisyonun raporuna verdigi cevapta, usulsüzlük olmadıgını, her türlü tasarrufun hukuk kurajlan içinde yürütüldügünü bildirmiştir. Eftalapulos kıraathanesi, bir sü« redir mühürlü bulunmak?!>Hır. Be lediye bir ek yapıldığı takdir» de, tmar Kanununün 20. maddesini uygulayarak, inşaatı yıkma yönüne gidecektir. GERÇEK Petrol reiornıu üzerine. ma, alan kapatma olanaklannm sınırlanamadığı, rafineri işlerinin milli kuruluşlara bırakılmasıyla ilgili Devlet Planlaroa Tcşkilâtı göriişiinün dikkatc alınmayarak yabancüarla ortaklık sisteminin güçlendirildiği. Topaloğ lunun eleştirileri arasında yer almıştır. Hızlı ve planlı bir kalkınmanın ihtiyacı içinde kıvranan Tiırkiyenin, prtrol gibi önemli bir konuıia, millî ckonomisinin cıkarlannı her şeyin üzerinde tut mağa çalıstnasi olajtandır. Ücüncü 5 Yülık Plan hanrlanırken. petrol konusunda alabildiğine iyimserlik estircn iinlü I93C Pet rol Kanuau üzerinde köklü bit reform yapılması ihtiyacı da görüsülmüştür. Btından 16 yıl önce, yabancı azmanlar Türk Petrol Kanununu hazırlarlarken; ül kenin hem kendi petrol ihtiyacını karsılıyacağını, hem de üretim fazlasını dünya piyasasına çıkanp döviz kazanacağını büyük bir sevinç halinde dalgalan dırmışlardir. Oysa son on yılda Türkiye, dünyaya petrol ITırae •*• (Devamı Sa. 7. SO. 6 da) KADIKÖYVE •. ÜSKÜDAR'DA CUMAGÜNÜ H İ Ç . SU AKMAYACAK * Sular Idaresi, 29 Aralık' Curna günü Kadıköy : Üsküdâr bölgefinrfe suların saat 0723 arasında kesileceğini bildirmiştfr. Bu süre içinde Elmalı bendi röle istasyonunun devreye sokulması için bağlantı işlemı yapılacaktır. NADİR NADt (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) illet Meclisindc görüşülmesine başlanan Petrol Kanunu tasansının reformcu bir nitelik taşımadığı konusunda il(inç cleştiriler yapılmakradır. ANKARA Mevsimin ilk kan, Giresun senatörü fhsan Topaldün saat 20'deri. Hibaren yatmaoğlu, devlet hissesi. tükcnmc pağa i>aşlamış, bacalardan çıkan M. kur trajısfcri Rarantisi gibi kurumlar nedeniyle Sonbahar'1 hakların verilmcsinde yabancı dün berj siyahımsı bir görünUm; şirketlere büyük > bir cömertlik ; de olan yollar. kısa sürede bem göstcrildisi fcanmnı hclirtmiştir beyaz olmuştur. Isı da, (6) Son 8 yılda Sİ yabancı şirkctin çahşmatanna e; dcğerde arama der8reye düşmüştür. Kar, şehir içi trafik ekiplerinl ] vapan milli kuruluşumuz TPAO' alârma geçirtmiş; eski lastikli,! ya öncelik verme ilkesinin zedezincirsij ve halatsız Ufitlar, ıe [ lendiği; jabancıların ruhsat alferden menedilmiftir. > ANKARA'YA '. KAR YAĞIYOR M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog