Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Doaan OKULLARIMIZD UYGULANAN EN YENİ METOTLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. Biftan ba?a renkli resimforl*, hariti v» semalırla tüslü 100 sayf» 5 Lir» Genel dağıtım BATEŞ ANSIKLOPEDISI umhuri Kurucusu: YUNUS NADİ ' •' •• • • Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatmda En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir Çıkmıştır. 49. yıl, sayı: 17384 Telgraf ve meictup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 248 T • 1 e t o n 1 t r : 23 42 90 224296 22 42 97 2242 98 22 4299 26 Aralık Sa!ı 1972 "IstanbuPun taşı toprağı altın,, oldu! İstanbul'da 4 yıl sonra arsa Yalçın PEKŞEN Istaribul Inşaatçılar Derneği' nin yaptığı bir araştırma kent sımrlan içinde boş arsa yüzölçümünüı1) toplam arazinin 'ilfl' undan daha aşa^ı düştüğünü ortaya çıkarmıştır! Araştırmayı yapanlar normal şartlar altında bu ••ilO'u teşkil eden arsalarm da en geç 4 yıl içinde tamamen colacağını ve 1977'den itibaren şehir içinde ancak eski binalan yıkmak su'retiyle inşaat yapılabileceğini öne sürmüşlerdir. "Üniversite ve Petrol tasarıları reformluktan çıktı,, «ÜNİVERSİTE TASARISI İLE ÖZERKLİKLERE . KIYILMIŞTIR. ÖĞRETİMİN PARALI OLMASI BÜYÜK BİR İNSAFSIZLIKTIR. İKTİDARLARA OLAĞANÜSTÜZABITATEDaİRİVERİLMİŞTİR. BÜYÜK BİR TARİHÎ HATA YAPILMAKTADIR» «PETROL TASARISI HÜKÜMETTEN GELDİGI GİBİ GEÇSE BİLE İHTJYACI KARŞ1LAMAZ. TPAO, İSTEDİCİ KADAR RUHSAT ALMA OLANAĞINI KAYBETTİ. YABANCILARA İSE ESKİSİ GİBİ BELGE VERİLEBİLECEKTİR» İNŞAATÇILARA GÖRE, LÜKS APARTMAN KATLARI DAHA KOLAY ALICI BULURKENORTAHALIİ YAPILAR ,GÜÇ SATILIYOR. BU ARAİDA İNŞAATÇI' SAYISINDA BİR AZALMA: Paralı öğretim ütçe Karma Komisyonunda Bakanlığmın genel poP J litikasını dile getiren Mil^ 1! Eğitim Bakatıı Sayın Sabahattin özbek, üniversite öfreniminin paralı olması tezini savnnmuş, hatta daha da ileri jridefek liselerin de paralı olmaii gere|ini yörekten benimscdiğiııi söylemiştir. Sayın Bakana göre bu iki'nci öneri onaylanıp yürürlüğe kondugu takdirde egitim davamızı iiç yıl içinde çözüme kavnşturmak olanağı dofacaktır ve paralı eğitim ve öçretim sistemi hiç bir şekilde fırsat esitliJri Mkesini zedelemiyecektir. 0 halde, haddimiz olmayarak «avın Bakana biz de bir öneride bnlnnahıh: Bir adım daha ileri atınız, ilk eğitimi de paralı yapınıı. Böylelikle millî eğitim davamızı üç yıldan da kısa bir süre Içinde çözme olanağın» kavnşmns olnrsunoz. Isin saka kaldınr yanı bulnn»aydı, ünlü Haşim Paşa'ya lâyık bir Bakan oldugnnu saptadıgı için Sayın özbek'i kntlar, bn zihniyetle ele alınan reform tasarılarıyle yanhımnzan güllük fülisiaolık bir refah daıeyine ula«acafını kamnoyıuıa müjdelerdik. Ne var ki, işin gerçekten sakaya gelir yanı yoktur. Eğitim sornnumuz bujün gerçekten bir cıkmann fam ortasmdadır. Avrupa karasında ilk e|itim iornnunu yıllar yılı çözememiş bir tek ülke kaJmıştır, o da bitim filkemizdir. Kaç köyümüzde kaç yüz bin, kaç milyon yavrntnuz okulsnz, öğretmensiz karanlıklar içinde ışık aramaktadır, layısını Tanrı bilir. Başka ülkeier zornnln ilk efitimi çoktan seiiz ytla çıkardıklan halde biz ırnüı beş yıllığını uygulayabilniş olmaktan nzağız. Liselerimiin sayı5i nüfusnmnla kıyasla etersizdir. öğretime açık olanar arasında da büyük kalite ayılıklan yardır. Eleman eksikli:inden ötiirü başlıca kentlcrimiz lışında liselerimizin verimi gitikçe düşmektedir. Müfredat rotramları çagdas efcitim ve öğetim ilkelerine nydnrnlamalaktadır. Bu çeri kalmış ilkel öntemlerle bile genç kuşakları ırsat eşitlifinden yararlandıraıamaktayız. tlk eğitim nimetleinden yararlanma slanağı bulailen köy çocuklarından kaç (a açı orta ve lise öğrenimine ge»biliyor, sayın Bakan her halde izden daha iyi bilmek durulunda olmalıdır. Sonra fakir bolîlerden gelme lise çıkışlılannan ne kadarı test sınavlarını »şarı ile verip üniversitelere gi•biliyor, ne kadarı açıkta kalıjr, bir üniversite profesÖTÜ on sayın Bakan bunn da bizden ıba iyi bilecek durumdadır. Durura böyle iken, liseleri ve külteJeri paralı yapmakla mı runa çözfim yolu bulacağız? çık konuşahm, uygulandığı kdirde böyle bir yöntem ülkeizdeki fırsat eşitsizligini büsitün arttıracak, lise ve ünivertelere başvnran gençlerin sayıbüyük ölçüde azalmakla birtte dilegince yetişmek isteyen ni knşaklar yolsnz yordamsız .zgılarıyle başbaşa kalacaklarr. Sayın Bakan. Karma Komisnda: «tki yüz bin pğrenciden Ida ikişer bin lira alınsa. 400 ilyon eder. Bunnn 100 milyon •asmı yoksnl öğrenciye 400 liran bursa ayırsanız 25 bin yok1 öğrenci daha okumaya Uasmuş olur» diyor. Bn aritmetik problemin nasıl lunduğunn bilemiyeceğiz. Ama |ıt üzerindeki öznrl hesaplarynrdnmuıun somut davalanı çözülemiyeceği, hele sosyal alet gereksinmelerinin hiç rşılanamayacağı açık bir gerktir. Parayı kimdcn alacak, rsn kime vereceksin? Biz kırk iiyiz. birbirimizi biliriz, der. Paralı öğretirne geçildiği ;dirde birçok varlıklı kimselc, çocaklanna fakirlik belgesi nanın yolnnn bnlacaklanna • knsknnnz olmasın. Açıkta lan gene yoksullar, kimsesizve arkasızlar olacaktır. )stelik arada 2? Mayıs Anayaının fingördüfü sosyal adalet esi tümden güme gidecektir fe füzel reformlar yapıyornz tü ml? AlkiiUyalım! VAR UZAK KESİMLERDEKİ ARSALARIN METREKARESt .1000 LİRADAN ALICI BULUYOR, ŞEHRİN MERKEZÎ YERLERİNDE İSE 1 METREKARE ARSANIN FİYATI 10,000 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR. Taşı toprağı.. Aynı srastırma çerçevesi içinde e*ki Istanbul hudutları arasında bugün ajsanın metrekaresinin en aşağı fiyatının 1000 lira olduğu anlaşılmıştır. Bu fiyata satılan arsaların ancdk Fencr, Balat, Yedikule, Beykoz ve Anadolu yakasınin «muteber olmayan» senUlerinde bulunabildiğini belirten araştıncılar, Tesvikiye, Nisaııtaş, Şişli, Idealtepe, Gayrettepe, Levent ve Aksaray'da ortalama fiyatın metrekare arsa için 7000 lira olduğunu tesbit etmiçlerdir. 10 bin liraya Diğer taraftan Taksim, Beyoğlu ve Cumhuriyet Caddesi gıbi yerlerde üzerinrfe eski bina bulunan yerlerin metrekare liyatının 10 bin lira olduğu da tesbit edilmiştir. Buna göre bu yerlerde 100 m2 üzerine inşa edüen 6 katlı bir binada sadece kat başına düşen arsa paj'ı 177 bin lirayı bulmaktadır. tnsaatçılar Derneği ılgililerl, inşaat maliyetlerinin normal artısını da saptamışlar ve istanbul'da geçen yıl 550 750 lira arasmda degisen inşaatın maliyetinin bu vıl 700 1100 liraya çık(Deranu Ss. 7, Sü. 7 de) ANKARA, (Cmnhnnyet Bürosn) I CHP, Millet Meclisi Genel Ku: rulunda Köriifülmeye başlamn Petrol Reformu Kaniın Tasansıyle Üniversite Reform Tasârısına karşı çıkmıştır. CHP Giresun Senatörü tfısaa Topaloglu, dün düzfenledigi basın ttıplantısında Petrol Rcfgrmu Kanun Ta'sansını eleştirmi?, biriuci Erim Hükümeti zamanında hazirlanan ilk tasanyle komisyona sevkedilen ikinci tasarı arasındaki farklara değinerek, «Meclis'ten hükümet tasansı olduğu gibi geçse bile, ih'tiyacı karşılamıyacağını ksaau CHP iki tasarıya da Bakanma karşı çıktı Enerjiyabancı göre, oyuna duyurmayı bir görev sayıyoruz» demlştir. Millet Meclisi Milll Eğitim Ko misyonunun CHP'li üyeleri tbrahkn öktern, Nuri Çelik Yazıeyoglu ve Kemal Yılmaz dün dü^entedikleri ortak basın toplantısında Üniversite Reform Tasansına karşı çıktıklarını açTkla. mışlardır. Öktem. yükselt öjretimin paralı olmasını eleştirerek, «Bu büyük bir insaisızlıktır,. adaletsizljktir» demiştir. Tasarıyia siyasal iktidariara ve pnurt elindeki idareye olâğanüstü zabıta tedbirleri verildiğini söyleyen Öktem, şöyle demlştir: «Üniversiteleri, üniversite olmakun çıkaran ve dUsünce ve araştırma özgürlüğünü genis 61çüde kısıtlayan, ünhrersitelerin bilim yapması için gerekll olan huzur ihtiyacını , siUp süpüren bir tasandır bu...» CHP Giresun Senatörü thsan Topaloglu dün bir basın toplantısı düzenleyerek Millet Meclisi Genel Kunüunda görüşülmeye başlanan Petrol Reformu Kanun Tasansmı eleştirmiştir. Hükümetçe getirilen tkinci tasarı ve bunun Komisyonda ug(D«vamı Sa. 7, Sü. 1 de) MÂDENLERİN MİLLÎLEŞTİRÎLMESİ KONUSUNDA PARTILER A^LAŞAMADI ANKARA Maden Reformu Kanun' Tasarısuun madenlerin devlet eliyle işletilmesi, ya da miUiIeştrrilmesi konusün daki 13, 28, 62 ve 6i n'cü mkddeleri üzerinde siyasi parti gruplan arasında bir anlaşma sağlanamamıştır.. Bu maddeleri geri alan komisyon1 bugün saat 15.00'te topIânarak ortak bir görüş tespit etmeye çalışacaktır. THA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hükümet ve siyasl partiler grupları arasındald görüş birliğinin sağlanrnBşı temaslarıru yürüten geçici komisyon başkanı Mehmet Ali Okaal, bugünkü toplantıya <Ma den kömürü ve Bor tuzları dev let eliyle işletilrneli, öteki madenler millileştirilmeli» görü» şü ile gidecektir. » CHP'lse «fskl göruşünde ısrar etmekte, bütün madenlerin dev let eliyle • isletilmesini istemektedir. CHP Millet Meclisi Grup Baskanvekili Hüdai Oral, bu konuda THA muhabirine şunlan söylemiştir: «Komjsyön Başkanı, bir görüş haziTlayacak ve bunu siyasi parti gruplanna bildirecektr. Şu ana kadar bize bir teklü gel memiştir. 'Ancak, CHP görüşündV ısrar efmektedir ve hlçbir taviz vermeyecektir.» teşebbüsten bütünüyle vazgeçmek doğru değıl . MECLİSİNDE OGLEDEN VE DÜN SABAH YAN ME PETROL REFORlVnJ TASARISININ SONRAKİ KOMİSYONUN ERTELENDİ RÜŞÜLMESİ, MADIĞI HÜKÜMETİN GÖRÜLÜıNCE • MİLLET BAŞLAGÖBİRLEŞİKATIL İnşaat maliyeti Üyelere çağn Madeneilik Reformu Ksnun Tasansını inceleyen, Millet Mec lisi Geçici Komisyonu, bugün toplanarak, ihtilâflı konularLa, iade edilen maddeleri görüşecektir. Komisyon Başkanı Trab zon AP Milletvekili Mebmet Ali Oksal, konunun ivedi olarak çözüme bağlanabilmesi için üyelere çağrıda bulunmuştur. Yılmaz'ın dosyası 2. kez TBMM'ye geldi ANKARA DevGenç muhasibi Ziya Yılmaz'la ilgili ölum cezası dosyası, ikinci kez TBMM'ye gelmiştir. Yılmaz hakkındaki idam dosyası, daha önce TBMM'ye gelmiş, sanık avukatlannın itirazı üzerine, Komisyonda görüşülen dosya, Askerî Yargıtay'a geri verilmişti. Askeri.Yargıtay', ikin j ci görüşmed"e de dosya üzerinde ı herhangi bir dejjişiklik yapılmasına ,gerek olmcldığı sonycuna varmıştı. . I Daha önce Komisyon'da görüşülen dosya, bu kez Komisyon'a havale edilmeyecek, dofrudan Gepel Kurul'da görüşülerek kar rara bağlanacaktır. Anlaşma olmadı Edinilen bilgiye göre, Oksal, bu konuda AP ve hükümet arasında görüş birliği sağlanuştır. ÇATI YANINCA BİR GÜN TATİL YAPAN ÖGRENCÎLER, OKUL KAPISINDA BEKLEŞİYORLAR Alşcakaptan ve Mumcu haklanndaki kararlar temyiz ediliyor Ankara Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Uğur Alacakaptan ve Asistan Uğur Mumcu hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı 1 NumaraJı Askerî Mahkemesi tarafından verilen mahkumrjfet kararlarınm temyizi için sanık avukatlan, dün rnahkeme başkanlığına «müddeti muhafaza» dilekçesi vermişlerdir. (Devaml Sa. 7, Sü. 5 de) ] Okulun çatısı yanınca öğrenciler kapıda kaldı İLGİLİLER, BİNANIN BİRKAÇ GÜ\DE ONARILACAĞINI VE ÇOCUKLARIN BU SÜRE İÇİNDE DİĞER OKULLARDA DERSLERE DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTTİ Kaloriferci bacadaki pisliği yakarak temizlemeye kalkınca, Kartaltepe İlkokulunda çıkan yangın, 1200 öğrenciyi kısa bir süre için de olsa okulsuz bıraktı. Pazar günü saat 17 sıralarında çıkan bir yangınla oküllarıAın çatısının yandığmdan habersiz, dün sabah okula gelen öğrenciler şaşkınlık ve üzüntü içinde idiler. Okul bahçesinde , bir süre devam eden heyecanlı bekleyiş, çok geçmeden yerini çocuksu bir sevince bırakmıştı. OkuU yanmıştı ama dersler de tatil edilmiş, resimler çekilmiş ve bugün sabah tekrar gelmek fizere .küçük yaramazlara serbest olacaklan bildirilmişti. Evlerine, ya da oyun yerlerine yollsnan öğrenciler, güz'el bir hayada, beklenmeyen tatilın sevinci içindeydiler. Fakat sevınçleri ptk (Devamı Sa. T, Sü. 7 de) Yayınevi sahîbi v y Habora, ? 7,5 yıl hapse mahkum oldu Habora Yayınevi sahibi Bülent Habora, Troçki'nin «Sürekli Devrim Çağı» adlı kitabı yüzünden 73 yıl ağır hapse ve 23 yü da Kütahya'da sürgüne mahkum olmustur. Geçtiğimiz y:l yayımlanan «Sürelıli Devrim Çağı» adlı kitap, önce tophUılmı$, sonra 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıjtı. NADİR NADİ KARTALTEPE ÎLKOKULUNUN EMEKTARLARINDAN MUAZZEZ ÖGRETMEN, OKULU YANMIŞ BULUNCA, ÜZÜNTÜSÜNDEN BİR SÜRE FENALIK GEÇİRDİ... ANKARA Millet Meclisinm dünkü toplantısında verilen bir önergenin kabulü üzenne. Petrol Reformu Kanunu Tasansı görüşülmeye başlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu, bir konusrna yaparak, tasarı üzerindeki hükümet görüşünü açıklamış, cTürkiyenin petrol meselesi, yer İi petrolümüzü bulmak ve işletmek olduğu kadar, bunun yar nında çığ gibi artan petro! üıtiyacımizı, millî ekonomimize en ucuz yollardan temin etme meselesidir» demiştir. : l Türkiyede petrol sorununun çözümü için alınması gerekli terbirler üzerinde de genış bilgi veren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kodamanoğlu, Petrol Kanununda bazı değışıklikler getıren Reform Tasarısıru ele almış, hedef ve amaçlannı açıklıyarak, özetle şunları söylemiştir: «Imkfinlanmız İle bugüne kadar yapılanlar ve gelecekteki ihtiyaçlanmız karşılaştırıldığında, önemli bir strateji ilkesi önümüze çıkmaktadır. Türkiyenin petrol meselesi, yerli petroıümüzü bulmak ve içletmek olduğu kadar, bunun yanında çığ • Geçen Ağustos'tP. Taksim Ala gibi artan petrol ihtiyacımızı, mnda işlenen bir cinayetin sa millî ekonomimize en ucuz yolnıkları, Cinayet Masası detektif lardan temin etme meselesidir leri tarafından yakalanmıştır. Petrol Reformunun hedefleriKıbnslı öğrenci Ibrahim Hüse ni ve ilkelerini şöylece özetleyeyin'in öldürülmesiyle sonuçlanan bileceğimi sanıyorum: Türkiye'olay, cinayetin siyasi yönü olabi nin petrol yataklajını süratle leceği düşünülerek, o zaman her tesbit etmek, bulunan kaynak hangi bir açıklama yapümamıştı. lan süratli. fasılasız ve verimli Polis'in dün bildirdiğine göre, rolü. millî imkânlanmızla işleoiay gecesi Taksim'de parka doğ mek, ru gitmekte olan tbrahim Hüse ] bir şekilde geliştirmek, hara petyin, sabıkalılardan Nurettin Er i boğan ve Halil Kolbüken'le kar j şılaşmıştır. Aralannda omuz vurma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş; bu arada Halil K>lbüken, öğrenciye sert bir kafa vurmuştur. Merdivenlerin üzerine arka üstü düşen ve beyin kanaması geçiren îbrahim Hüseyin, hastaneye kaldınlmışsa da, ifade veremeden ölmüştür. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) j Cinayetten iki güfı sonra aynı Bağımsız Konya Milletvekili kişiler. yine Taksim'de bir Alman Sadi Koçaş dün Millet Meclisın turistin zorla paralannı almış, de yaptığı gündem dışı konuş yayımlanan '(Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) mada. Almanya'da Die Welt gazetesınde kendisinm ve bazı Parlamento üyelerinm de adından söz edilerek Türki yeden yapıldığı iddia edilen geniş afyon kaçakçılığı ile ilgili o larak çıkan haber üzerinde durmuş, «Şahsen ben bu davayı'sonuna kadar götürecek ve savu nacağım. İsterdik ki, bu mücaANKARA TRT'nin, radyo delede Parlamento Başkanlıklayayın saatlerini yeni yılın ilk n da, Hükümet de bizimle behaftasından itibaren günde iki raber olsun» demiştir. saat uzatacağı öğrenilmiştir. Alman gazetesınde yayımlanan a.a. muhabirinin aldığı bilgiye haberin büyük kısmmın Emnigöre, radyolar bundan böyle saat yet Genel Müdürlüğünden çıktı05.00 de açılacak, gece varısın ğını öne süren Koçaş, «Hükümedan sonra 01.00 de kapanacaktır. te karşı bunu iddia ediyor ve Bilindiği gibi. Türkiye radyolan konuya açıklık getirmelerıni nhalen 06.00 da açılmakta ve ge ca ediyorum. Böylesine âdi bir ce 24.00 de kapanmaktadır tertip karşısmda Hükümetin 3 llgililerin, radyo vayın saatle haftadan beri susmuş olmasını rini uzatma kararını köylü vurt izah etmek mümkün değildir» ' şeklinde konuşmuştur. taşlar açısından degerlendirerek t Koçaş, gündem dısı konuşmaaldıklan bildirilmiştir. sjnda Die Welt'in yayınını da TRT'den bir vetkili. uzatmava oaralel olarak programlarda da sert bir diile eleştirmiş, gazet* değişikük yapılacağını açıklamıs yi isbata çagırmıstır. ] tır. (Devamı Sa. ?, Sü. ? de) Petrol faaliyetlerinin aramadaa dağıtunına kadar bir bütün olduğu idraki içinde, bu maksatlarla görevli milll kuruluşlanmızı tek elde ve rasyonel bir orga(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Kıbi'ıslı bir öğrenciyi Taksim'de oldurdugu 2 sabıkalının anlaşıldı Istanbul Sanayi Odası Başkanı, Ecevit'in demecini eleştirdi Istanbul Sanayi Odası kanı Ertuğrul Soysal, Cumhuriyet Halk Partisı Genel Başkanı Bülent Ecevit'in yeni teşvik tasansı konusunda verdiği demeç» le ilgili olarak görüşünü yazılı olarak açıklamış ve «Yurdunu seven fcim varsa arsa parsellemek verine buyursun Ecevit'in beğenmedijM tesvikleri kullanıp sanayj Kursun» rlemiştir. İSO. Başkanı Sovsal yazılı demecine «CHP Genel Başkanı Ecevit'in ven) teşvik tasanşi konusunda vaptıgı eleştiri ve tehdit, vatınmcı çevrelerde büyüle tepki ve üzüntü varatm'Stır.» diyerek başlamıs ve sıınlan tfade etmiştir: «Savın Ecevit'in sınal yatınmlan ve ihracaa teş\1kte, çeşitli dünva ülkelerinde uygulanan açık ve örtülü teşvikjerden habersi? olduSu anlasılmaktadır. Bir kere sıırasını kamuovu açık, ça bilmelidir ki. vatınm teşvikleri ^arlıklı bir azınlıgın tekelinde değil, tekrnil ^'atandaş gruplanna aç'ıktır ve özellikle kamu • (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Koçaş, Alman: ı gazetesıni ıspata çağırdı Radyo yayınları 2 saat uzatılacah Yaşar Kemal'e pasaport verildi İtalyada düzenlenen Akdeniz Kültür Konferansına davet edilen fakat pasaportu bir soruşturma nedeni ile geç verilen Yaşar Kemal Gökçeli. bu kez P^.N. kulübünün Fransadaki şubesi ve Pransız Edebiyatçılar Birliği Baş karu ünlü romancı Yves Gendon tarafından davet olunrrfuştur. Nobel Arnjaganına aday gösterilen romancı Ya$ar Kemal, Ocak ayının ilk haftasında Parise gidecek ve Fransız edebiyatçılan ile tanışacaktır. Dün sabah Emniyet MUdürlüğüne giden YRşar Kemal, Içişieri Bakanlıgından gelen bir yaa ile pasaportunu almıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog