Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

YILBAŞI ve BAYRAM HEDIYENİZ İÇIN REPBODÜKSIYOK'lar (tthal M«h1 Goya, Murilİo, Teniert, Pissaro, Fragolurd, Çastello P de Voı BriU Gallianl. Lingdbach, Mblenaer David, Galıu Borouch. RcynoUU, ZügareM, Canal, Winterhalter. Drogloot, Momper, Peetert, BrueghcU VIIlar ln «*Iı mtUelerd» bulunan eMrlczinln. TSylOO «0*120 ebadroda plAftt T y t lOylS » y » «badında ertjinai renklerijrl» Ublolın. C**Tcdx topUn »• perakend» ••tıı! T» AKA KİTABEVLEBİ SSnclhk 9939204 u m h u riye Ktzrneusu: TTJNUS NADÎ iuTmamıs olnak gerçek bıı I Mutlua.y (Cumhurıyet) bullak eden bu eser» yasımı tutacaksın DOMI.MQLfc LAPIfc,KKfc/L\KKİ Yılın kitabı 20 Ura Fethl COLLINS 49. yil, re jj>ektup adresl: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: lstanbul No Î48 T e ' l e ı o n l ı r : 22 43 90 *2 42 M 22 42 97 224298 224299 £0 ArailK PAYEL YAYINEVİ P.K. 889 ' İSTANBUL Reklâmcıhk 27119205 Iki CHP'li ve b\r bağımsız Milletvekili; memur, işçi ve emeklileri kapsayan 2 kanurr teklifi hazırladı CELÂL KARGILI CUMHURİYET'İN 50. .YILINDA MEMUR VE IŞÇİYE BIRER MAAŞ IKRAMIYE VER1LMESİNİ ÖNEROİ ÇETÎN YlLltaAZ 369 6İN MEMURA İNTIBAK ALACAKLARININ ÖDENİP ÖDENMJYECEĞİNİ BAŞBAKANDAN SORDU .. maaşma zam istendi AN'KARA, (Cnmhnrlvet B8rosn) CHP Istanbul Mılletvekıh Re»it Ülker ıle Kırsehır Mllletvekılı Mustafa Aksov \e Bağımsız Içel MılleHekılı Celal Kargılı, çok sayıda emeklı ile, çahşan memur ve ışçıvi kapsayan ıkı kanun teklıfı hazırlamışlardır CHP Içel Mılletvekıh Çetm Yılmaz da, Başbakan'dan 369 bın devlet memurunun intibak hataTEKSTİL SENDÎKASI GENEL BAŞKANI İŞVERENLERE MEYDAN OKUDU: Eski enıeklilerin Ecevit: Besleme özel teşebbüs . yaratılmak isteniyor,, Yılmaz GÜMÜŞBAŞ vaptığı konusmada, «CHP halkı \ oksullaştırmak pahasına ve hal kın sırtından beslenen bır özel te=ebbus ehyle kalkınmavı mumkun gormemektedır » demiştır Ecevit ozetle şunlan sojlemıştır «Çetın bır donemden gpçıyoruz Boyle donemler partıleıin de ınsanlann da ıçtenlığını ssg lamhğını, gerçek duşunce ve ınançlarını ottava çıkarır C H P bu donemde saglamlığını, demokrasıye bafhlıgmdakı içtenlığını \e halkı duşunen tek partı durumuna geldığını poster mıştır 12 Marttan sonra CHP ıktıdara çıkma olanagı ıle karşılaştı Fakat C H P orgutu bu olanagı reddettı Halktan başka bır dajanak ve halktan başka bır ıktıdar kavnağı kabul etmeyen bır partı olduğunu gosterdı İJ Marttan sonra Turk demokrasısını temehnden yıkacak Anayasa değışıklıklen yapılmak ıstendı Bunların karşısına çıkan sıyasal orgut C H P oldu Anayasanın \e gerçek demokrasımn savunuculugunu C H P vaptı Gene bu donemde CHP koylünun ışçının, esnafın ve butün çahşanların, butan dar gehrlılerın hakkını çoğu zaman tek başına korumaya çalıştı Havat pahahl^ı ve. tanmsal uret m faalıjetlerı hızla yukselırken taban fıvatları/ıın çok du suk. tutulmasma karşı gerçek mucadelej'i tek başına CHP surdurdu Iş lafta kaldığı surece butun partıler taban fiyatl»nnın adaletlı bır cfuzeye yuksel mesını ıster gorunujorlardı Fakat bunun gerektırdığı snasal gı r şıme geldiguıde CHP tek başı na kaldı Halk çognnluğunu uzun yıllar bır lokma ıle bır hır kava mahkum eden adaletsiz bır planm karşısına gene t»k başına CHP çıktı Bu halk(<ı tutumuvVe CHP bıîgun sıvaset alanında yapayalnızdır Fakat sıvaset alanında yalnız kaldıkça tıalkla kaynas maktadır Halkla butunleşmek te, guçlenıp buyümektedır Sıvasette halkın agırlığının ve termce duyulmadığı bır yan ka palı rejımde ve toplum vararına perçek reformların yapılamayacağını soylerken ne kadar haklı oldıığumuz artık butün kanrtları ıle ortaya çıkmıştır Bu donemde halk jararma reformlar japılmazken bozuk d'l zenı varhklı çevreler yaranna 1ş letecek tedbırler almması kolav laşmaktadır Bunun çok ılgınç (Devamı ha 7, Su. 1 de) KARABüK CHP Genel Başkanı Bulenf Ecevit, partısıran Karabuk ılçe kongresınde dun Özbek: "Lise de paralı olursa 3 yılda bütün ğiti eğitim sorununa çözüm bulunur,, ANKAR% Mılll Eğıtım Bakanı Prof Sabahattın Ozbek JBMM Butçe Karma Koroısyonur.da Bakanlığı bulçesınm tumu uzeınde yaptığı konusmada «Lı«eletın paralı olması fıknnı şah sen benımsedım Bovle bır şey oıur ^a 3 yılda Mıllî Eğitımın butun so runlan çozumlenır» demiştır Ofretmenlerın mübaklarının duleUumesı çabası ıçınde oldukUrtnı belırten Ozbek, «Eğer ogretrnen 'crın haMarım tahakkuk ettırrnez tem ben yokum» demış, oSretmoolerıa mtıbik sorunlarınm çozumlendığını ancak henuz yayımlanm» dıemı sozlerıne eklemıştıt Mabrumıyet bolgelennde okul yapılırksn lojmanıntn da bırukte r yapılacagını sdyleven Özbek iretmenler ıçın yszlık dınlenrne tesıslen kurulmasınm da duşunulau ğunu bıldırmıs, oğretmen kıvımı konıısunda şunlan sovlemiştiT «Bır öğretmcn kıyımı yoktur Öğretmenlere ceza venhyor«a tamamen kanunıdır tğer bır oğ retmen 141/142'den tutuklanmışsa ancak o zaman Bakanlu em(De\amı sa 7. S>ü. 1 de) Depremden lObin kişinin * oldugu Managua'da aç kalan halfc yiyecek nıağazalanm soyuyor MANAGUA Şımdiye kadar gorulmemış bır depremın yerls bır ettıgı Nıkaragua'nın Managiia da blenlerın sayısı 10 bıne yukselmıstır Depremden 50 bın kısı yaralanırken 20i bın kışı de açıkta kalmıştır Bır Orta Amerıka ulkesı olan Nıkaıagua'da bır dızı deprem den sonra bunu ızlejen vangınlar, baskentı yaşanmaz hale getırmış'ır Ülkede ıktıdarda bulunan üç kışılık cunta ve sılâhlı kuvvetler Managua'dakl hukumet merkezuıın ba=ka bir yere nakledılmesını kararlaştınnışlardır Yetkılıler Başkentte içinde oturabılecek veva devlet daırelerının hızmet gorebılecegi tek bır bınanm dahı kahnadığını belirtmışlerdır Managua'da yağmacılıgı onlemek ıçın Sıknonetım ılân edılmıstır Buna rağmen, ülkenm dığer bolgelerı ıle ilışkısi kesılen şehirde aç Jtalan halkın yıvecek magazalarını soydugu bildınlmelc I tedır Managua Ue Meksıka arasmda bır ha\ a kopnısu kurularak şehre vıvecek gnecek ve ılac vardırm ulaştırılı.ıaya başlan mıştır lanndan doğan alacaklannı odpmejı hukumetın du«unup dujunmedığini sormustur CHP Istanbul Mılletvekıh Re• ı Ülker ıle Kırsehır Milletve=t kili Mustafa Aksoy, 1101 savılı Kanundan jararlanamavan emekhlerın, ıntıbaklarının yenıden duzenletımesı ıçın bır kanun teklifi hazırlami'lardır TC Emeklı Sandığı Kanununa bır geçıcı madde eklenrnesinı ongoren kanun teklifinın gerekçe«mde, 1946 yılına kadar devlet hızmetlerınd'e çahşan bır kısım memurların kadrolannın dondurulduğu ve daha sonra çıkarılan 1101 sa>lh Kanundan da bu memurların bır kısmının vararlanamadıklan ifade edılmekte ve şovle denılmektedır' cBu kanundan rararlananlar, emeklı olduklan derecerfe, kadrosuzluk vuzunden 3, 6, 9 sene beklemıslerse de 1, 2, 3 ust dereceye terfılerı yapılmıştır Emeklı olduklan derecelerden gayn derecelerde vanı ara derecelerde avnı sekılde kadrosuz luk juzunjden 3, 6 9 sene beklevenlenn î'e terfılerı vapılmainıs tır 1101 sayıh Kanundan hıç \ararlanmamıs emeklıler bugun çok roağdur bır riurumdadırlar Bırçok yoksulluklar ıçınde, seve seve memleket hızmeti vapmış olan bu fedakâr emeklılerın hıç olmazsa bugün haklan tes Iim edılmelıdır » Ulker ve Aksoy, TC Emekll Sandıgı Kanununa, asağıdakı geçıcı maddenın eklenıjıesıru önermektedırler «1101 sayıh ve 7 21969 jrunlfl Kanunun geçıci 2 maddesınrien vararlananlarla, memuriyetlen esnasında kuhılus kanunlarına Kore maaş ıntıbaklan evvelce ya pılmış olanlar ve taıemunvetle nnde uç üst dereoe maaş alan lar hanç 1946'va kadar devlet hız metınde çaiışırken kadrosuzluk jıızurtden aynı derecede 3, 6, 9 sene terfi ^edemeden beklemış ve 1101 sayıiı Kanunun geçıcı 2 (Devamı Sa, 7, Su J de) 1101 sayıh kanun Uysal: "Eğitim reformunda reform diye bir şey yok,, A\K4R\, (Cumhuri>et Büronuı TBMM Butçe Karma Komıs yonunda Mıllı Egıtım butçesı t^erınde goruşleıını açıkiavan CHP Sakarva Milletvekili Hayrettın Uvsal Turkıyede halen ulusal ve toplumu butunuyle kavrayan. ıktısadı gelişmede etken olan bir eğıtım SLstemınm kurulamadığını sovlemıştır. (Devamı Sa. 7, Sfi. 2 de) Göç başladı "Hodri meydan, aldığmız lokavt kararını uygulayın lütfen,, Tekstıl" sanayıınde 22 t>ın ışçiyı kapsayan toplu sozleşme çaIışmalarırun uzajnası, Tekstıl Sendıkası ıle îşverenler Sendıkası arasındalu soz düellosunu bızlandırmıştır Tekstıl Sendıka îi Istanbul Şubesının dun Gar etecıler Cemıyetı toplantı saonunda Istanbul'dakı 54 fabnvanın temsıloılen ıle duzenledık erı toplsntıda konuşan Genel 3askan Şeiket Yılmaz ışveren enn sozlennı ce\aplandırmış e «Bızı lokavtla tehdıt eden ışerenlere seslenıyoruz. Hodn nejdan Lutfen almış olduğuIUZ lokavt kararını uvgulayınız» lemıştır Şube yonetım kurulunca daet edıldıklen halde gelmeyen >verene aynlan on sıradakı yer'nn dışında butun yerlerm doi oldugu salonda konuşan Şev' et Yılmaz şunlan soylemıştır ' «Işverenlerın gazetelerde yaımlanan bevanatlannı gulerek kuyorum (Bızım paramız çok, rev ışçıyı penşan eder) Bu .verenlenn her halde gozlukjye ıhtıyaçlan var Zıra Tekf m gucunu goremıyorlar Bız ">n ıkı vıl ıç nde 8 5 mılvon h i grev fonu odedık 26 mıl\onık da ga\nmenXul aldık Bugun ıtsak 100 mılvon eder Fakat bız jnlan soylemıyoruz Para belı bazı kapılan açar ama bızım =r şevden once gelen ıman ve > lancımızdırj (Devamı Sa 7, Su. 2 de) Nıkaragualı yetkilılpr, ManaKua'vı yerle bir eden ve Nikaraguanın onemlı bır ki'mıııı etkıleven depremın 20 vuzvılın en korkunç depremlerınden bın, Jbelki de birıncısı olduğunu ifade etmektedırler A\nı makamlar, depremde olenlenn sayısının 10 bınden asagı olmadığmı da ısrarla belirtmekte, bu rakamın yukselmesınden endışe edıldığım bıl dırmı^lerdır Managua halkı, yavaş yavaş başka şehırlere goç etmeve başlamıştır Hukumetın de bu goçu destekledığı ve halka şehn bosaltmalan tahmatının venldıgı bıldırılmektedır Son Dirkaç gund'ir Istanbul'da havaJann güzel gs'mesı, Boğaz kopnlsuriti yapanlaı;ın ışıne de yaramış ve koprunun tabanını te^kıl eaen tabııyelerın konması ıslemı süratle ılerlemiştır Asya kıtasıru Avrupa'ya baglayan kopninun otonı^bı) yollajinın ustüne" yerleştırıleceğı tablıvelerden ^0'sının >eane koama ışı tamamlanmıştır 4 tabhye daha konmasrvle koprunun vapımı ıle ılgııı a na ışlem bıtÜ mı$ olacaktır Koprunun yapımı ıle ılnilı Iugi'ız yetkılıler, guzel bavaların kendıleıın' ouvuk olçude yardımcı olduğunu belirtmışler' Ve navaların bojl* devarn etmesı halmde ışlerın planlanar sureden once tamanüanacağını bıldırrruşltrdır. • (Fotoğraf. Selçuk AYBATAR) Kasaplan "Hayvancılık devletleştirilsin,, dedi IZMtlî Ka«aplar Derneğı'nın dun vaptıgı >ıllık kongresınde, Turky/ede hayv^ncılığın devlet lestırılmesı ıstenmıştır Kasap lar, çeMtlı dertlerını açıkladik ları kongrede, malıjete tesir e den et yagı konusunun ele alın masım î'tıyerek «Devlet, et \«? larına bır çare bulmah, malıjet blraz da bu yuzden artı^or Bu vağlar çesıtlı sanavı dallanndd ku.lanılacagı gıbı, vapUacak fac nkalaraa erıtılerek de tuketıcı ıçın hazırlanabılır» dejmşlerdır Ote yandan yem problemınm ynrt çapında degıl dünya çapın da bır problem oldugtinu açıklavan konuşmacııarca, Turkıyede kışı basına 50 gram et tuketıl Polısın vurduğu gencm durumu düzelıyor Kubilay'uı oglu \edat ve torunu Fetımt KJbıısy \ ANKARA öncekı gece boks dığı selışmış ulkelerde bu raka mın 250 gram oldugu belırtılerek, karşılaşmalarının yapıldığı Ata Turkvenın hayvancılığa müsaıt turk Spor Salonu onunde Yaşar bır ulke oldugu, ancaJc tıayvan Özgen adlı polıs memuru tara cılığın ılkel şartlarla japıldıgı ' fından tabanca ile > aralanan Bı ılen surulmuş, «30 yıl sonra lâl özbek'ın sağlık durumunun dunya uzerınde yaşıyanlan bes lıvemez duruma gelecek, gereklı iyıye grtme^te oldugu bıldırıl tedbırler şımdıden alınmah» demistir. a rulmıstır Perakendecı kasapların tuketıKalabaJıkta havaya ateş açan cı ıle karşı karşıj'a kahnalannın polıs Özgen'ın kursunu ile yara bazı anlaşmazlıklara sebep oldu lanan 14 yaşındaki özbek*in feogu açlklanarak, bunu jenı bır sekılde duzenlenmesı luzumuna madan çıktığı, durumunun duışaret edılmıŞtır zelmeye ybneldığı, tedavı altında bulundugu Nümune Hastanesı yetkılılerı tarafindan İfade edilOLAYLARIN mlştir. (THA) Kubilay'ın Şeyh Esat oğlunun, ve 1930 babası Menemen ile ilgili Olayı hiçbir anısı yok HİKMET ÇETINKAYA Nakşıbendıcılerm gırıştığı ama basanya ulaşamadıgı ııtıca e>lemı guvenhfc Suvvotiennı lareketa getırdı ilk uç gun ıçmde tzmır Manısa Oe Balıkesır voresui" d< 3l'0e vakın kışı şozaltma almdı Gozaltlna alınanlar ara«ında çok sayıda kadının bulunuşu dık kat: çekı>ordu Balıkesır'de yakalanan 25 tcışi arasmda 9 kadm vardı Bunların tumu cahıl fakat gene ve gu zel kadınlardı Neela adındaki kadınlajdan bırı^ının baldtnnda ve eoBU«lennde barutlî» ışlenmı? âvetler bulundu^ı ıhhaı edıidı. Yapılan kovucturmp sonunda th* barın eerçek oldusu ortaya çıktı. Necla 28 vasındavdı ve Akhısar1da kapatılan tekkelerden bınsin devdı. Kadm ilk ıfadesmde ozetle ?un lart soyledr ARDINDAKt [artaltepe Ikokulu yandı Bakırkoy Kartaltepe tlkokuluni dun saat 17 de yangın çıkmış Yangın sonunda uç katlı bııııın çatı kısmı tamamen yanıştır Yangının dun temızlenen kar fer bacasından çıktığı bıldınl ıştır Yangın. etrafa yayılmadas Barkoy ve Istanbul ıtfaıye gruprı tarmfından sondurülmuftur rulda, Sfretlmin Util »düecegi Idinlmlftır. Kral Hüseyin boşandı ve 24 yaşındaki bir kızla evlendi CRDÜN t r d u n Kralı Huseyın, Ingilız asılh karısı Prense« Muna'dan bosanmıs ve bavan Alıve Tukap'l» evlenmıştır Husevın'ın Muna yla boşanma işlemı daha, once gerçekleştınlmiştır Husevın'ın yenı evlendığı 24 yaşındaki Nablus lu Allye Tu kan, Ürrfun Krahçesi olmuştur Tukan, Ürdun Havavollan Şırketının halkla ıhşkıler servısınde çahîmaktadır Evlenme töreni, Tukan'ın Bujukelçi olan babaıının IktmetR&hında »ada t blx şekilde ytpılmııtır. GERÇEK 1fiQA ' ' kanunla der• R j l l n e k l e r u ] yenı bır ku• W ™ r u l u ş v«r ışleyış duzenıne uydurjılması tepkiler doğurmuıtur Yenı Dernekler Kanununun kabul edıldığı 2î Kasım 1972 tanhınden sonrakı 6 ay ıçınde butun dernekler federasyonlar bırlık ve konfederasyonlar durumlarını venı kanuna nvduracaklardır Ünıversıte. faküite akademl ve bunlara bağlı enstıtuıerle, vuksek okullar ve her turlu resmîösel eğitim ve öğretim kumluflannds halen kuruln bolos a 1 1 Dernekler Kanununa tepkiler nan dernek, federasyon ve öğrencı bırüklennın faali.vetlerıne de, geçıcı bır raaddeyle son verılmıştır. Kanun, bunlann maı varlıklarının (uzuklen gerpğınte elden çıkarılmasuu emretmektedır. Dernekler Kanununa ilk ciddı tepld Cumhurıyet Halk Partısınden gelmiştir Partı kanunu bir ınceleme fcu uluna gozden geçirtrruş ve rıazırlanan rapor hajtkında basında ilk baberler çıkmıştır CHP yeni Dernekler Kanunonan Anavsaaıun en as İİ maddesi Ue çelıştıği göruşünS öne sürmrktedır. Kanunun, Oernck kurtna, seçme ve seçılnte baKlannı %enış olçude kısıtlaoıgı bır çeşıt sansur getırdığr topıanma öğrenme öğretme sevahat ve basın ozçurluklfnvle temel nak *e OTgurluklenn nzüne doMınduğu belırtilmehtedır Hele bır dernek uyesının ışleyecesı »uçun butün demeği suçlu hale getirmesine ilişkin madde cezanın şabsılığı prensıbhıe »çıkça aykm t&rulmektedır. ı *^^^^ Amerıka ikl gun içınde Vietnam'a tanı 20000 'on borr.ba attı Bajın AMERİKAN USULÜ BARIŞ •*• (Deramı Sa. 7. Sü 3 de) «Ikı vıl once kocamdan aynldım Fatms adında bır kadın be ni tarıkata soktu $evh Esat'ın halifelerjnden Tevfık hoca ile ta (Devamı Sa 7 Su. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog