Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Pearl S. Buck » * * * ANA 7.50 TL. SARI ESİRLER 10. TL. BU MAĞRUR KALP 15. TL.J PEKtN*DEN MEKTUP 5.» T J HAK YOLCUSÜ 5. TL. REMZt KtTABEVt umhurıyet Kurncusu: TDNUS NADÎ KIS İNSANLARI PHYLLIS VVH1TNEYİN. PSİKOLO JİK AÇIDAN ÇOK İLGİNÇ. BIR NEFESTEOKUNACAK. BAMBASKA BIR AŞK ROMANI... UYĞAN YAYINLARI 2 49. yıl, sayı: 17382 Teltfraf T« tnettup adretl: T • 1 e t o n 1 a r : 22 42 90 Cumhuriyet lıtanbul Poıtm Kutusn: lttanbu] No. 246 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 9* 24 Aralık Pazar 1972 Özyörük beraat etti 26 gune mahkum olan gazeteci Kışlalı'nm cezası tecil edildi; Balkoca ile Güler beraat etti Uğur Alacakaptan toplam olarak 6 yıl 3 ay, Uğur Mumcu ise 5 yıl 10 ay hüküm giydi Ecevit'e göre sorumlusu Melen hükümeti Yılmaz GÜMÜŞBAŞ DÜZCE CHP Genel Baskaıu Bülent Ecevit, partisinin Düzce Üçe Kongresinde dün yaptığı konu?mada, «Normal demokratik rejime dönüjü çabuklaşürma bahanesiyle, demokrasinin tahrip edilmesire, demokrasinin gelece j ğinin tehlikeye düşürülmesine göz , yumamayız. CHP, halktan ba?ka j güç ve halktan baçka iktidar kabul etmeyecektir». demiftir. Hükümet, TBMM kararıyle Üniversiteleri kapatabilecek ÜNİVERSİTE REFORM TASARISI'NA GÖRE ÖĞRENCİLER4YILLIKÖGRETİM SÜRELİ FAKÜLTELERİ 6 YIL İÇİNDE BİTİRMEK ZORUNDA O L A C A K L A R HÜKÜMET, İSTEDİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN GÖREVİNE SON VEREBİLECEK V£ ÜNİVERSİTELERE EL KOYMA İŞLEMİNİ İKİ AYLIK SÜRELERLE UZATABİLECEK ALACAKAPTAN VE MUMCU MAHKÛM OLDU Etki Tepki irtakım Snemli reform tal D ) sanlannın Meclislerde jöJ D J riisülüp onayltnmasını ^ ^ bekledifimiı su ıtralards siyasal partilerimiz adına konuşan politikacıiara rastladısımı» fibi, tartısılan konnlar üzerine düsündüklerini açıklavan vazarlarınuzın yazdıkjarını d» oknyornz. Reform yasalan TBMM'den ne bifim alarak çıkarılacaktır? Bu yasalara verilmesi gereken biçira ne olmalıdır? Konu üzerinde fikir yürülen sayın polltikacı ve vazarlarımız tartışadursunlar, biz buçün önemli birikt noktaya deyinmekle yetineceğiz. Reform tasarılan hangi temel (örüse uvrnn olarak kannnlaşırta kaDnnlassın. bnnların Anayany» aykın düşmemeti şarttır. Ama hangi Anavasaya? Türürlükteki Anayanaya mı, roksa bn Anayasanın degiştiriliikten sonra benimseyeceii düna görüşüne mi? Bu önemli sornn fizerinde yeerince durulduftınu görrnemekeyiz. Cniversite profesörlerimiz uspns olmns köşelerinde oturnakta, bilim adamlarımız agızlaını açıp iki çift lâf etmekten saınır görünmektedirler. Millet leclisi Baskanı Sayın Sabit Osun Avcı ünlü takvimini açıkıdıfı zaman Içtüzük görüşmeleini ilk sıraya almıştı. Bn lakviıe, haklı olarak CHP karşı çık\e Anayasa ribi, adj üstünde evlet düzeninin temeli bildifiliz Anayasa'yı ikinci sıraya allanın sakıncalannı ileri sürdü. onradan ortalama bir formül alundn dendi. Şimdi ise Anayaı idi, îçtüzük idi, reform tasaları idi, bizim kavramakta güçık çektigimiz bir diizene k«nnştnr, Sayın Sabit Osmatı Avnın takvimi. Bir otnrnmda, bayorsnnuz reform tasanlannın lan maddesine kadar çalısılıyor ecliste. Bir kısım maddeler •ıvlanıyor, birjusraı Komisyonm •i veriliyor. Bir başka oturnmr ı aynı yöntem tçtüzük için uyjlanıyor. Ara yerde Aoayasa •fişiklik tekliHeri üzerindeki rtışma sürüyor. Ancak Komis• kesin bir sonnca \aramıyor. n Oysa toplnmsal düzenimizde pilmak istenen değişikliklern bir kısmı 1981 Anayasasına •mamaktadır. Parlamento ne pacaktır? Bu değisiklikleri oylamayacak mıdır, yoksa Anasayı istenen defişikliklere uyn hale mi getirecektir? "inemini kimsenin yadsıyam*cagı konu üzerinde üniversite•imizin ve bilim ad^mlarımızın smasını doğrusn yadırgamak,ız. ÖzelBkle üniversiteleri sisal iktidarlann buynjfu altınbirer oknl düzeyine indirge• i amaç edinmis jrörünen son v ğisiklikler 1961 Anayasasın» pedüz aykındır. ögretim bzrlüfünü ortadan kaldıracak n bu değişiklik karsısında saı prof.'lanmız nasıl olur da süncelerini açıklamazlar. haytir. En yiiksfk bilim kurullauzda süregelen «medenî ce•et> bu düzeyde ise. 1961 Ana;asını «lüks» saranlan da biiı bütün haksız çikaramavıı halde. Iontesquieu, yasalar için «Esnn tabiatından çelme zornnlo kiterdir» derken belki pek lis, pek dağıııık, siyasal açıı belki yetersiz ama doğa bitleri, özellikle toplnmbilimci :ü üe bakıldıSı zaman verinbir tanım yapmıstı. Onnn er toplam lâyık oldn^o hükflte maliktir» vecizeii de çok • do|rnyu yansıtan bir nitelik ır. iize kalırsa, sivasal yasalar söz ınsu olduğu zaman, kâğıt üzedeki metinlerden ziyade o meleri uygulayacck olan siyasal Ironnn tutum ve davranısı •mlidir. 1924 Anavasası. Atak'iin ülkvcü 6ndrrliiH aitında AVKARA Ankara Üniversıtesı Hukuk Fakiiltesi'nde çeşıt11 anarşıtc eylemlere katıldıkian iddiasıyle 1 Numaralı Sıluybnetım Mahkemeslnde jargılanan Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Ugur Alacakaptan ıle arkadaslarının duruşmaları sona ermiş ve Alacakaptan ile arkadaşları mahkum olmuşlardır. Topçu Pılot Albay Remzi Şiretli'nin başkanlığında, duruşma Hâkimi Yarbay Sadettin Uçüncüoğlu ve üye Hâkim Binbaşı Ferşat Oltulu'dan kurulu Sıkıyonetim Mahkemesinde lddia makamında Hâkım Yarbay Mustafa Akın bulunmuştur. Sanıklarm salondaki yerlerlni almalarmdan sonra duruşma Hâkimı Yarbay Sadettin Üçüncuoğlu karan bıldirmiştir. Karara göre, sanıkJardan Prol. üğur Alacakaptan, çeşitli suçlardan 5 yıl 10 ay agır hapis, 5 ay 25 gün hapıs, 833 lira 30 kuruş ağır para cezasına hüküm gıymiştır. Ayrıca sanığın müebbeden amme hizmetlerinden mahnunlyetine, bir yıl 11 ay 10 gün Artvinde emnlyeti tjmıımiy» nezaletindç bulündurulmasına ve tutuklânmasına ksrv Diğer sanık Asistan Uğur Mumcu İse, 5 yıl 10 ay agır hapis cezasına, müebbeten amme hizmetlerinden mahrumiyetine ve bir yıl 11 ay 10 gün Kars ilınde gozetım altında bulundurulmasına mahkum edilmiştır. Sanık tutuklanmıstır. Sanık Ismet Tufan Yazıcı ile Raif Çakır bakkında da, 4'er yıl 2'şer ay müddetle ağır hapis cezası verilmiştir. Ismet Tufan yazıcı Trabzon ilinde, Raif Çakır ise Zonguldak'ta l'er yıl 4'er ay 20'şer gün emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulac&klardır. Her iki sanığın da amme hizmetlerinden mahrumiyetine karar venlmıştir. (Devamı Sa, 7, Sü. 4 de)i Geçmiş parti lçl olaylara değinmeyeceğini belirterek konusmasına baslayan Ecevit, halkın • Halkçı Ecevit» tempolan arasında yaptığı konusmada. Türkiye' nin çok zor bir dönemden geçti ANKARA. (Cnmhnrlyet Bürosn) ğmi, CHP'nin bu güç şartlar içinUniversıte Reformu Kanun de dahi başan ile sınav verdiğini Tasarısı üzerindeki çalışmalarını belirtmiş, «Normal demokratik tamamlayan Millet Meclisi Mılll (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Eğıtim Komisyonu Başkanı AP Ögrenciler yılda 3 bin lira ödeyecek Istanbul MOletveküi Mehmet Yardımcı dün düzenlediği basın toplantısında tasarımn esulannı açıklamıştır. Yardıma'nın yaptığı açıklamalara gore, hükümet üniversitelere «el koyabilecek» bu süre içinde öğreüra üyelerınin görevlerine el koymanm kalkmasından sonra geçerli olmak üzere son verebilecektir. /Tam Uçak daha sonra ikmaj yaptıktan sonra Istanbul'a dönmüştür. kesin, •Kaçırıldı mı?» sorusu üzerine «Hayır hayır!.. Kaçırma değil, Irak Hava Kuvvetleri Cidde'den dönen uçağımıza mecburi ini? yaptırdılar Ama gereken temasları yaptık» demiştif. Cumhurbaşkanınm, uçağın yolu nu nasıl şaşırdığı yolunda ki soru(Devanu S». 7, Sü. 5 de) gün çahşmsnm uygulanacağı üniversıtede görevli öğretim üyelerı sıra ile (rotasyon) diğer ıllerdekı üniversitelerde gorev yapacaklardır. Ögrenciler ise. kayıtlı bulundukları fakültenın normal öğrenim süresınin yarısının da eklenmek suretiyle tesbıt e» dılecek süre içinde okulu bitır» mek zorunda oiacaklardır Bu arada öğrencılerden yılda üç oın l'rays kadar harç ahnabilmesı da tasarıda ongörülmüştür. Prof. Yardımcı, tasarıdakı yenılıklerden soz ederken bunlann başında cümversitelerüstü» şekilde kurulacak olan «Yükselc öğretim Kurulunun» geldığıni söyîemiştir Bu Kurul ünıversıtelerin göndereceğı ıkıser temsılcı ile Bakanlar Kurulunun kabul edecefı ve Mılli Eğıtim Bakanlığının teklıfi ıle Malıye, Mıllî Eğıtim, Gençlık ve bpor Bakanlıklan ıle Planîama ve Tubitak'tan bırer kışının katılmalanndan oluşacaktır. Aync» bir de denetleme Irurulu meydana gettnlecek ve bu kurul üniverslteter arasmdaki ka nşıkhklara ve anlaşmazlıklara çozüm getirıci kararlar alacaktır. Şam radarınm hatasmdan THY uçağını jetler, zorla Bağdat Havaalanma indirdi ANKARA, (Comhnriyrt Bfirosu) Türk Hava Yollarına. ait «DC9> tipinde «Akdeniz» yolcu uçağı, dün sabah Cidde'den yurda dönerken, Irak semalarına girmis ve Irak Hava Kuvvetlerine aıt jet uçakları tarafından Bağdat yakınlannda «H3» askeri havaalanınd indirilmiştir. Ulajtırma Bakanlığı: olaya, Şam radarınm hatasının yol açtığım, nitekim Irak ılgılılerinin özür dılediklerini bildirmişür. Türk Hava Yollan uçagının mecburi inişe zorlanması sıras'nda kaptan pilot Nuri Vural, Türkiye ile temas kurmus ve mecburi inişe zorlandığını, Bağdat yakınlannda bir yere inmek üzere olduğunu bildinniştir. Bu durum daha sonra, ilgililer tarafından Başbakana ve Dısisleri Bakanlığına dujurulmuş ve yapılan diplomatik temaslardan sonra uçak serbest bırakılmış ve ikmal yapmak üzere saat 10 30' da Şam Havaalanına üuniştir. Sunay'a duyuruldu Ankara Belediyesinde yapılan toplantıya bir sure geç gelen Ba? bakan Ferit Melen gecikmesınin sebebini Sunay'a aniatırken «Yine bir uçak olayı» demis ve her Uğur Mumcu POLISIN ATEŞI ILE BIR GENÇ AGIR YARALANDI • Ankara Atatürk Spor Salonu onündekı olaya, boks karşılaşmalarına giremiyen bazı gençlerin Polise karşı koymaları sebep oldu.. ANKARA Türkiye Boks Şampiyonasının yapıldığı Atatürk Spor Salonunun turnikeleri \ önünde dün gece çıkan ta rtışma sırasında Polis Yaşar Özegen, 15 yaşındaki Bilâl Özbek'i iki tabanca kurşunuyla yaralarmştır. Yarışmaları ızlemek üzere salona girmek isteyen bazı gençler, lambaları kırmak ve kapılan açmak isteyince, 2. Şube 7. Kısımda görevli polislerden Yaşar Özegen, kendilerini önlemek istemisür. Fakat polis, sozle hakarete uğramış, bu arada, taşlanmıştır. Sıvil olan polis, bu du rum karsısında beylık tabancasını çekerek ateş etmeye başlamıştır. Polisın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, 15 yasındaki Bılâl Özbek'i sol koluyla sol kasığmdan ağır yaralamıştır. Nümune Hastanesine kaldırılan gencin koraaya girdiği öğrenilince, bazı polisler. kan vermek için hastaneye başvurmuşlardır. Alkollü olduğu ileri sürulen polis Özegen, görevli arkadaşları tarafından tabancası alınarak, 2. Şube Müdürlüğüne getirilmıştir. (a^.) Şeyh Esat ve 1930 Menemen Olayı HİKMET ÇETİNKAYA Deprem, Nikaragua başkentinde en az 5 bin kişınin ••1 •• •• REFORM, KALKINMA Yönetime katılma Japonya Örneğı ve Türkiye MEHMET BARLAS Kubilay şehit ediliyor 23 Aralık 1830 Salı. Sahte Mehd: Dervış Mehmet ve altı kişilik takımı, kopeklen «Kıtmir» ile bırlikte Menemen'e gırmi^lerdir. Saat altıyı yirmı geçe Muftu Camısıne giren gozu donmuş cumhuriyet düştnam yobazlardan Nalıncı Hasan (17 yasındadır) Inna Fetahnaleke Suresını okuyarak mıhrakta asıh bulunan yeşıl bayrajı eline almıstır. Aradan 42 yıl geymesine ragmen hâlâ bu gerıcılık olaymın anılannı unutmajan kişılerle konuştuk Menemen'de. Örneğin gorusmemızden bir sure sonra vefat eden Osroan Yurtsever (Sınger Osman), 42 yıl önceyı şoy'le anlatmıştı blze: (Devamı Sa. 7, Sü. S de) Hfl v a n H l RumeUhisan semtindeki dünkü yanbir kadın da yanarak ölmüştür. Fotoğraf. bir bayli su sıkıntısı çeken itfaiyenin, jangın söndürme çalışmaları sırasında alınmıştır. (Fotoğraf. Selçuk AYBATAR) aa yanaı ^^ E n n e n i asıIU g2 y a ş ı n d a k i MANAGLA (Nikaragva) , Orta Amerika üflcelerinden Nikaragua'nm ba?kentı Managua' da dun mevdana gelen bir deprem, en az 5 bin kişinin ölümüne, 50 bin kisinın de açıkta kalmasma yol açmıştır. 300 bin nufuslu Managua'da depremden paniğe kapılan halk, sokak ve meydanlarda bekle?mektedır. Buyük bir kı«mı yerle bıf olan kentte yer yer baslayan yangınlan, su borularının patlamış olması nedeniyle sondurmek, mumkun olmamıstır. Kentin hastanelerı de vıkıldiğından, yerle bir olan bmaların. altından çıkarılan yaralılar, sokaklarda yatmaktadır. Nikaragua ordusu, bölgede sıkıyorretım ılân etmis ve askerler, derhal yıkmtıların kaldınlmasma ve yangınların söndürülmesine baslamıştır. olumune yol açtı Belki bir örnektir; ama hangi çağ için? Dunyanm en guçlu üçüncü ekonomısıne saüıp olmak yolunda bulunan Japonya'yı anlamak gereğini. bugün bütün dünya kavramıştır. Ancak dıkkatı çeken nokta. bu geregı bazıları sadece bilgi artırmak amacı ile • duyarken diğer bazıları da brnek arama çabaları ıçınde Japonya'va egllmektedir Turkıye'ntn yme «kalkınma» ve «Reform» özlemlen tçincie yen siyasal çabalara sahne olduğu bu günlerde, Japon ekonomık kalkınma modelıne eğılenlerın sayısı az değıldir Bundan öncela ikı yazımızda, Japon endüstnlesmesinin başlangıcında ver alan ana eğılimleri özetlemeye çalıstık. Bunlar endüstriyel sermayenın terakümünde dış kaynaklara dayanmak yerine, tanm kesımınin vükü taşıması şeklindeydi Aynca devlet, özel sektörün endüstriye geçışinde haml olduğu k&dar müdabalecilik vasfını da kaybetmedi. Ve Japonya endüstrileşti.. Bu ülkeyi tklnci Dünya Savaşı felakctine ve yenllgiye sürükleyen başlıca unsurun, sermave ile dev letın özdeşleşmesi olduğuna da değindık. (Devaraı Sa. 7, Sfi. 6 da) Komısyon Başkanı. yenılıkler arasında, asıstaniarın yönetıma katılmalarınm geldiğîm oy nakkına sahıp olacak bu asıstanların kendı ıçlennden seçıleceğınl ancak seçılecek olan asıstanın Atatürk mıllıyetçısı ve niçbır dısıpun cezası almamış olması gerektığını soylemıştır. Kendilerini ılgılendıren konularda ögrenciler ae yetkıiı kurullara katılabileceiüer. ancak bunlann oy haklan olmayacakUr. Prot. Yardımcı, tam gün çalış manın esas olarak eetırıldığını, resmi çalışmanın dışında öğretim üyeleruıın muayenehane ya da yazıhane açabıleceklertnj ancak bu üyelerm tazmınat ve yan ödeme aiamayacaklannı doner sermayeden vararlanarnayacaklannı belirtmiştir. Rotasyon Prof. Yardımcı, bütün öğretim üyelerınin sıra ıle açılmış ve açılacak bütün öğretim kurulusıarında gorev vapacaklannı bıldrrmıştır. Buna gore oğretım gorevlılerı ner vedı vılaa bir rotasyona tabı olacaklar kendıiiklerınden bu görevlerı kabul eden Sere ise 14 yılda bir sıra gelccek(De\amı Sa. 7. Sü 3 dc) Radyo yayını.. . Rumelihisari'nda 5 ev ve Enneni Kilisesi yandı Rumelihisan sırtlarındaki dün öğleden sonra çıkan yangın sonunda 90 yıllık Ermenı Surpsantuk Kılısesı ıle 5 bina tamamen, 2 bina kısmen yanmıştır. Olayda, kilise bitisiğindeki Ermeni Kilisesi Vakfına ait bir binada bulunan 82 yaşındaki Hayganuş Çımenyan da yanarak ölmüştür. Saat 14.30 sıralarında Mezar(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Dün akşama doğru yayına baslayan Managua Radyosu, radyo binasının da yıkıldlğını ve kentte elektriklerin kesüdiğını, yayının sokakta ve bir jenerator yardımıyla yapılabildiğini bıldirmiş, Managua'da bulunan tüm önemli binaların; devlet daireleri, oteller, bu arada ABD Elçiliğinin de yerle bir olduğunu belirtmiştir. ÇAMLICA TV VERlCİSİ 30 ARALIKTA HİZMETE GİRECEK Çamlıca'da kuruian Istanbul TV vencısı, 30 Aralık Cumartesi günü Başbakan Melen tarafından törenle hızmete sokulacaktır. Açılış nedeniyle, şimdiye kadar sadece Akdeniz Olımpiyatlan için İzmır'e gonderılmiş olan «Naklen vayın aracı» Istanbul'a getırılecek ve o giınkü vayın, Istanbul'dan vapılacaktır. Yaym, açılışın ba<;lavacağı saat ll'den 24'e kadar sür^cektır. Yılbaşı do layısivle 31 Aralık Pazar günü yapılacak yayın saatieri ise, 1902'dır. TV llsilileri, televızyon sahiple rinin anfenlerlnı Çamlıca vericisine doğru çevırmeleri gerektiğinı yeniden hatırlatmışlardır. ilgililer, önümüzdekı hafta başından ıtibaren Çamlıca vericısindeki bazı teknik araçların verleşimi sırasmda meydana gelecek ses ve görüntü kesılmelerının alı cı sahiplerini endişelendırmemesl gerektiğıni de belirtmişlerdir. 100 kilovatlık vavm pücündekl yeni Çamlıca vericisinin tam vayına geçmesiyle TV yayını, Tekirdağ, Çorlu. Çatalca Izmıt, Bursa, Yalova, Karamürsel ve Gdlcük'ten de ızlenebilecektir. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEÛİŞİKLİK TEKLİF EDİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) MP Ankara Milletvehıli Suna Tural ile Sinop Milletvekih Hümi Işguzar ortaklaşa hazırlariıklan bir tekhfle, 634 sayılı #Kat Mülkiyet Kanunundâ yapılacak defişiklikle gavrimenkullerin genel gıderlerine katılma payının kat sahıplerı arasında eşit düzenlenmesinı önermışlerdır. Teklifm gerekçesinde arsa payı esas alınarak genel gıderlere katılmanın ftdıl olmadığı belirtılmcktedır. ZENGİN DULUN KATİLİ YAKALANDI Şisli Güzelbahçe sokafındaki cBakır Palas> aparmanındaki dairesinde divan altında ölü bulunan, Mısır'ın eski Kralı Faruk'un veğeni ile iki kez evlenip «Prenses^ diye anıian Leylâ Şeren'in tıir cinayete kurban gittiği anlasılmıstır. Bir haftadan beri olayı aydınlatmak için cslışan Cinayet Ma^ası detektıfleri Rasim Kılıç'ı (281 yakalavarak grizaltına almıstır. Beyoğlu'nda «Kılıc Fılm Or?anizasyon Bürosu»nu Işleterek filmlere flgüran toplayan sanık <Devamı Sa. 7, Sü. R de) İşçi ikramiyesi 26 Aralık'ta.. • ANKARA tşçılere ödenmekte olan Ikramivenin son tak sidı 26 Aralık Salı eünü verilecektir. Bu Işlemle iljrili hazırlıkZ«r tamamlanınıştır. NADİR NADİ (De%anu Sa. T, Sfi. 5 de YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog