Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ATATÜRK TAKVtMt Cumhuriyet imizin 50. Yıldönüıntt dolayıslyle özel surette hazırlanan 52 haftallk büyük boy kuşe kâğıtlı cAUtürk Takvi mi» yayınevlerimlzde 50. Yıldönümüne Armağan olarak 20. Ura fiyatla . «atıta arzedilmistir. Her sayfada, İstiklâl Savasım, , derrtmleri ve Atatürk'ü ihtiva eden tatofrallar ve altlannda Atatürk'ün bir veciz *8 zü Ue imzası bulunmaktadır. Devlet Kitapları Müdürlüğü. SuIUnahmet Istanhul. Toptan Satı; Tel: 223S03 umhuriyef Kurucusu: TÜNÜS NADÎ TÜRK DİL KURUMU ÇEVIRÎ ÖDÜLÜ KAZANAN ROMAN : IMONE DE BEAUVOIR KONUK KIZ . İKİNCİ BASK1 'Çeviıen: BERTAN ONARAN Beauvoir'in en güzel'românı... .20 lira PAYE.L YAYINEVİ P.K. 889 ISTANBUL (Reklâmcüık: 2710) 9138 49. yıl, sayı: 17380 Telgraf v# milctup i d r e s l : T e J e f o n 1 • r : 22 42 90 Curahuriyet Istanbul Posta K u t u s u î îstanbul No. 248 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 .42 »9 22AralıkCuma1972 Iki ölümolayı Meclis'te tartışıldı • • • • • ; . • • • • ; • . • ANKARA, (Cumhuriytt Bfirosu) Siverek'de 3 polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir vatandaşımız hakkında dün Millet Meclisi Genel Kurulunda giindem dışı konuşma yapan CHP Urfa Milletvekili Necati Aksoy, olay hakkında resml makamlann verdiği bilgiye göre, Mehmat 3 polisin daha sonra adliyeya gönderilirken polis arkadaşlan tarafından jandarmanın elinden kaçınlarak ürfa'ya gbtürüldüğünü de bildiren Aksoy, devamla şunlan söylemiştir: • Katil polislerin Urfa'ya kaçınldığım duyan halk ikinci gün dükkânlarmı açmayarak polisin bu hareketini sessizlik içinde pro testo etmiştir. Urfa Adliye^ine teslim edilen polisjler, tutuklanarak dün Siverek'e gönderilmiş.lerdir, Katil polislerin tutuklandıklarını ve Siverek cezaevine iade 'edilecek lerini duyan halk, (yaşasm adalet) diye tezahürat yapmış, bunu bile hazmedemiyen Siverek Polis Teşkilâtı halka galiz küfürler ede rek huzurunuzda tekrarlamak. tan hicap duyduğum cümleleri sar fetmişlerdir.» Necati Aksoy, bu olayı Sive ! rek'de yayımlanan trfan gazete | sinin yazması üzerine gazetenin, • TESÎSLERİN FAZLA ZOR Emnjyet Âmiri ve memurları tara ;' LANDIĞI IÇtN SIK SIK fından dağıtımının önlendiği ni ve bunu Kaymakama fücâyete ÂRIZA YAPTIÖINI BELÎRgelen gazetenin mesul müdürü Se i TEN ÎLGÎLİLER, ŞEHRE lihattin Tknur'un ise Emnly«t  | «İ15 ORANINDA DÜŞÜK miri tarafından Kaymakamın önünde tartaklandığmı da açıklaVOLTAJ VERİLDİĞİNİ Amıştır. ÇIKLADILAR Aksoy'a ^evap vermek üzere kürsüye gelen Devlet Bakanı DoTürkiye Elektrik Kurumu ve ğan Kitaplı, İçişleri Bakanının İETT uzmanlarıriın verdikleri olayla ilgılendiğini ancak bütçe bilgilere gbrç, Istanbul'un elektgörüşoıelerinde olduğu için şimrik sorunu, ancak yıllar sonra di gerekli bügiyi veremiyeceğini, gerçekleseceği planlanan, büyük daha sonra olayla ilgili olarak Ge ' yatınmlarla çözümlenebilecektir. nel Kurul'a İçişleri Bakanı tara ) üzmanlar kışın gelmesi ile bir fından açıklama yapılacağuu bü ; likte artan sorunun; düşük voldirmiştir. taj yüzünden bozulan aletler, dü(Devamı Sa, 7, Sfi. 1 de) I şen iş gücü, semt semt ve sık sık elektrik keşilmeleri, artzaların her geçen gün biraz daha büyüyeceğini söylemektedjrler. Yine uzmanlarm verdikleri bilgilere göre, son günlerde artan şikâyetlerin başlıca nedeni, Istanbul'a elektrik veren santrallerin en son kapasite ıle çalıştırılmak zorunda bırakılması, kış ayları ile birhkte artan ihtiyacın bu tesisîeri zorlayarak; sık sık arızalara neden olmasıdır. Yetkilıler Ista"nbul'a en önemli elektrik gücünü sağlayan Anbarlı'nın 630 megavat gücünün Istanbul'la birlikte bütün Trak 'ANKARA, (Cnmluıriyet Bürosu) ya ve sanayi bölgelerine dağıtılCumhuriyetçi Parti Istanbul dığını, tam kapasite ile çalışma(Devamı Sa. 7, Sfi. 1 de) Senatörü Ekrem Ozdetı, dün Cumhuriyet Senatosunda giindem dışı bir konuşma yaparak Istanbul Defterdarlık binası yangını üzerincfe durmuş, •Istanbul'u su ikastlarla. yanginlarla tahrip etme yolunda ol<ın bir örgüt var» demiştir. Defterdarlık binasmda yanan ' evrakın son derecede deferli olduğunu, bu nedenle maddi zararın da çok daha yüksek olması gerektiginı belirten Özhen, gerekli tedbirlerin alınmamasından yakınmış, Defterdarlık binası gibi Istanbul Vilâyet Konağınrn da , al^ap oldugunu, her an yanabi ı leceğini ifade etmiştir. . [ Uzmanlara göre, Istanbul'da elektrik orızalan her geçen gün biraz daha artacak Marangoz adındaki bir şikâyet üzerine kendisini karakola götürrneye gelen polisler • AFYON MİLLETVEKİLİ den kaçarken vuruldugunu anlatŞEVKİ GÜLER DE mış, ancak gayri resml olarak Siverek'deki bazı kişilerden alBİR PROFESÖRÜN dığı bilgiye göre Mehmet MaDEVLET rangoz'un 17 Aralıfc Pazar günü içkilı olarak dolaşan Halis Bay, HASTANESİNDE Zekeriya Tuna ve Necdet ÖzsönPARA İLE AMELİYAT mez adındaki polis memurları tarafından bir tartışma sonucu ETTİĞİ HASTANIN öldürüldüğünü ileri sürmüştür. • URFA MİLLETVEKİLİ NECATİ AKSOY, SİVEREKTE İÇKİLİ 3 POLÎSİN BİR VATANDAŞI ÖLDÜRDÜKLERİNİ VE OLAYDAN SONRA YİNE POLİS ARKADAŞLARI TARAFINDAN KAÇIRILDIKLARINI İDDİA ETTİ vatandaşın onetım sonrası bir tedbir olarak polis sayısı yüzde 29 arttırıldı İçişleri Bakam, Yaşar Kemal'e pasaport verileceğini söyledi ANKARA Bakanlığımn blitçesi göriişulürken TBMM Karrna , Komisyonurida konuşan İçişleri Bakanı Ferit Kubat, «Olağanüstü şartlann normale dönınesi ' suretiyle sıkn'önetimin sona erdi; rilmesi, nepimizin teoıennisidir»; demiştir. ' | Bakanlığm, sıkıyönetim sonrasında da vatandaşlarm huzur ve (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) \ YABANCILARA RUHSAT VEREN MADDE GERİ ALINDI Madencilik reformu hakkmda Birinci Erim Hükümeti zamanmMillet Meclisinin dünkü birleÖnceki akşam söz alan grup da Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba şlminde, tümü üzerindeki görüşkanı İhsan Topaloğlu ve arkadaş konuşmacılarının öne sürdükleri meleri sona eren Madencilik Re görüşlere cevap vermek üzere dün ları tarafından bir tasarı taslağı formu Kanun Tasansırun madilk olarak Enerji Ve Tabiî Kay hazırlandığını belirten Bakan, bu delerine geçilmiş; günlerden beri naklar Bakanı Nuri Kodamanoğ taslağm Parlamentoya sevkedilme tartışma konusu olan yabancıla lu söz almıştır, Kodamanoğlu kı diğini. daha sonra işbaşına gelen ikinci Erim Hükümeti döne ra rulısat verümesiyle ilgili 13. sa konuşmasında, kamulaştırma madde ile; 23, 62 ve 64. madde ve devletleştirme kavramları üze minde taslak üzerinde bazı düler, Komisyon " tarafından, yeni rinde durmüş, tasannın kim ta zeltmeler yapıldıktan sonra madencilik reformu k^nun tasansının den gözden geçirilmek üzere, ge rafından hazırlandıgı yolundaki Parlamentoya gönderildfğini anri aiınmıştır. sorulara da cevap vermiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Görüşlere cevap latmıştır.. • * Nuri Kodamanoğlu Melen H0kümeti işbaşına geldiğinde bu tasarının Geçici Komisyonda görüşülmekte olduğuna işaret etmiş ve şöyle devam etmiştir: «Önümüzde iki yol vardı. Ya tasarıyı geri alarak yeniden düzen lemek, ya da Meclisle birlikt? cahşarak olgunlaşmasını sağlamak. Tasarıyı geri ahp yenidpn düzenlemek üzun zaman Isteyen bir işti 'Bürokrasinin kaybettıre ceği. zamanı kazanmak için hükü met tasarıyı benimsemiştir.» Daha sonra kamulaştırma ve devletleştirme kavramları üzerinde duran Kodamanoğlu. Anayasanın 130. maddesine eöre yeraltı zenginliklerinin devlete ait oldugunu hatırlatmış, bu bakımdan özel gîrişimin elindeki bir maden yatağının kamuiaştırılmasından ya da devletleştirilmesinden söz edilemiyeceğini. burada sa dece arama ve işletme izninin geri alınmasımn söz konusu olduşu nu söylemiş. bu nedenle kend'sinin de konu ile ilgili konuşmalarında devletleştirme veya kamulaştırma deyimi yerine iznin kaldınlmasından sözettiğini ifade et miştir. ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ OLAYLARIN ARDINDAKİ Hükümet, maden reformunu güven konusu yapacak kolay ürrtim sağlamak ugrnna dofal kaynaklarm insafsızca tahrip edildiği acı tecrübesini ortaya koymnstur. Son 10 yılda madencilik alanına 10 milyar liralık yatırım yapılmıstır. Şimdi önümüzdeki 5 vılda planlanan yatırım 16.3 milyar liradır. Bütün aksamalarına* rağmen gelişen sanayinin ihttyaçlan, madrncilikte hızlı bir üretim artışını zorlamaktadır. önümuıdcki 5 yılda, sanayinin temel mallar Sreten metalürji tesisleriyle paralel olarak metal madenler talebi de artacaktır. Bu artış taşkömürü, llnyit fibi enerji madenleri üre•*• (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MadenciliK Reformu Kanun Tasarısının Komısyonda uğradığı degişikliklerle Millet Meclisi Genel Kurulundan çıkması halinde hükümetin bunu bir güvensizlik sayacağı ofrenilmiştir. HUkumetin bu karan bazı Grup Başkanvekilleri tarafından da doğrulanmıştır. Bilindiği. gibi, Madencilik Reformu Kanun Tasansının reform niteliğini oluşturan bazı maddeleri Geçici Komisyonda büyük ölçüde defiştirilmiş veya tasarı metninden çıkartılmıstır. Başbakar; Ferit Melen, bundan sonra çeşitli konuşmalarında reform tasarısının bu haliyle kanunlaşmasma hükümetin razı ol mayacağını ifade etmiş, tasannın hükümetten gelen ilk şeklini sonuna kadar sa'vunacaklarını bil dirmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Nuri Kodamanoğlu da reform tasansının Genel Kurulda sunuşunu yaparkcn Geçici Komisyon tarafından tasarı metninden çıV.artılan linVıt • e • bor madenlerinin kamuya maledilmesi yolundaki hükümlerin ge reklıiıği üzerinde durmuştur. Tümü üzerinde Tasarının tümü üzerinde AP'li Esat Kıratlıoğlu grubu adına ıiçün cü konuşmayı yapmış. kamuovu önünde yapılan tartışmalarda tasa rıda gerçekleştirilen bir takıır değicik!ik!erle sanki «AP kanalı ile çıkar çevrelerine yarar sağlanıyor gibi bir imai yaratıldıeını» belirte (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) GERÇEK Doğal kaynaklarm israfı ni, olayın arkasmdaki gerçeklere yöneltmektedir. Devletin uzmanları, maden reformunun esaslarını tesbit ederken, doğal kaynaklarm israf rdilmeden en n.vgnn biçimde de|erlendirilmesini öngörmüşlerdir. Dofal kaynaklarm işletilmfsinde tükenebilirlik* özelli| i ve teknolojik gelişmeler sözönünde tntularak rezervlerin değerlendiriloıesinde en yüksek yararlanma ilkesine uyulması istenmiştir. Ba istek, bizim madenciliğimizde egemen elan «talan etme» nsallerinin ülke ekonomisine yaptı|ı zararları dnlemek içln ileri sürülmöştür. Dnrum, gerçckten de, hükümetin dediği gibi, kolay kazanç ve aden Reformu Tasarısı Meclis'te görnşülürken, rtformu ekonominin ihtiyaçlarına cevap veremcz hale getiren Komisyon defişikliklerinin Hükümeti telâşlandırdıgı görühnüştür. Genellikle reformlar konugund» taviz vermeğe bazır bir tutum içinde bolnnan Melen bükümetinin bir üyesi olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamano|ln'nnn tasandan taviz vennlyeceklerini söylemesi, iUinçtir. Melen hükümctinin ısrarla madenclli|imizin perişan halinden göz et> mesi ve tasarıyı de|iştirici harekıte çögüs gerer bir Uvır takınması, kamuoyunnn dikkati M BAŞKENT NOTLARI Kayıp dolarlarla ilgili faili bulmak imkânsız 68 BİN DOLAR OLAYINA ELKOYAN PTT MÜFETTİŞLERİ, KOLİ İLE PARA GÖNDERMENİN SAKINCALI OLDUGUNU BİLDİRDİLER. Iki Almanya arasındaki ilişkileri • « normale döndürecek anlaşma imzalandı t PTT Genel Müdürlüğü yetkili Yurt dışından PTT kanalı Ue leri konunun, Senatör Akyürek gönderilen dolarların kayboluşu Senatoya getirmeden önce, 25.8.9J1 ile ilgili olarak Senatoya akseden günü müfettiş Sıracettin Tunayolsuzluk iddiası, iki PTT ınüfet tişi tarafından incelenmiştir. Mü lı ile Mazhar Tezcanlı tarafından derinliğine incelendiğini ve fettişler, suçun var oldugunu be rapora bağlandığını açıklamışlar lirtirken, suçluyu ortaya çıkaradır. mamışlardır. Raporda. Senatör Şevket Akyürek'in suçladığı BeyMüfettişlerin hazırladığı 1452/23 oğlu PTT Müdürü Sedat Kutal'a sayılı rapor, PTT Genel Müdürlü hiç değinilmemiş, hakkında so ğü Personel Komisyonunca da oruşturmaya bile gerek görülme naylanmıştır. miştir. Raporun ilk sayfasmda aynen şöyle denilmektedir: «Amerikan Türk Dış Ticaret Bankasının yurt içindeki şubelerine. hariçten gönderilmiş olan, sırasiyle^ aı San Francisco Califomia çünşlı, Beyoğlu varışlı 24.3.1969 i tarihli 779995 ve 779998 numaralı, içinde cem'an 18 bin dolar bulun duğu iddia olunan iki adet, b) New York çıkışh. AnkaraYenişehir varışlı 18.2.1970 tarihli ve 914630 nolu, içinde 20 bin dolar bulunduğu iddia olunan . bir adet, c) San Fransisco çıkışh. Bevoğ Türk spiker.. lu varışlı 17.3J970 tarihli ve 779228 nolu içinde 20 bin dolar buhındu APIi Mustafa Bozoklar ise, ANKARA Harcırah Kanurıun ğu iddia olunan bir adet. taahhüt Köln Radyosunun Türkçe yayınBERLtN Yirmi yıllık bir ı daki «Mıntıka Merkezi» deyimi lü posta maddelerinin varış adres düşmantık doneminden sonra,' lar yapan Türk spikerinin.Ordu konusunda meydan» gelen bir lerine ulaşmadığı ve dolayısiylc ve Pajlamento aleyhine konuşBatı ve Doğu Almanya dün bir tereddüt üzerine, Sayıştay Genel posta servislerinde kaybolduğu. tugıaıu, Kontenjan Senatörü Haanlaşma imzaiıyarak, aralanr.Kurulu, tüm Devlet kurum ve ayrıca, lil Tunç'un demecini de maksatdakı ilişkileri normalleştırme kuruluşlannda çalışan, müfettiş, (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) lı olarak değiştirip Türk işçileyalunda en önerr.lı adımı atm:şmurakıp, uzman, kontrolör ve rini Türkiye'ye para göndermelar ve ürta Avrupada yenı bir bunların yardımcılarına, kuruluşmeye çağırdığını iddia etmiştir. ların merkez teşkilâtlarında gödönemin kapılarını açmışlardır. Bozoklar, spikerin aşırı solcu ol rev j'apmalan hal'inde, harcırab Temel anlaşmayı Batı Almanya duğunu ileri sürmüş, hükümetin adına Devlet Bakanı Egon Bahr ödenmemesini kararlaştırmıştır. • <Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) tedbir almasını istemiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) Defterdarlık yangıniş, Senatcfda «Sııikast» nitelendi Tunç; "Hakkımızı aramakta devam edeceğiz,, dedi İZMİR (Cumhuriyet Egc Bürosu) Ote yandan, önceki akşarh da Madencilik Reformu Kanun Tasarısımn uğradığı değişiklikler ve Genel Kuruldaki görüşmelerle ilgili olarak, Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonunun 10. Kuruluş Yıldönümünde, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) tarafından Cumhurbaşkanı CevMaden Mühendisleri Odası, dün det Sunay'a bilçi verilmiştir. yayımladığı bildiride, Meclis'te Silâhlı Kuvvetler Komuta Hegörüşülmekte olan Madencilik Reformu Kanun Tasansının «Ö yetinin siyasal hakların geri verilmesi tartışmasıyle ilgili olarak zilnden çok şey kaybettiğini» beyayımladığı 11 Aralık tarihli bil lirtmiştir. (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) Bildiride, yılda 2030 bin ton krom üreten ^abancı bir şirkeün mahkemede verdiği bir beyanda, yılda 35O0 lira kâr ettiğini bildirdigi. maden işletme imtiyazına sahip ve sadece ham madde üreten yabancı şirketlerin ülkemize fazla sermaye getirmedikleri kaydedilerek. daha sonra şöyle denumektedir: «Madenlerimizin yabancı şirketlerin istismanndan korunması ve dış pazarlarda rekabet • olanaklan kazanmamız bakımmdas kaçınılmaz olan arama ve işletme imtiyazlaruıın yabancılara verilmemesi gerekmektedir. Bu dunımu kapsamına almavan bir değişiklik reform değil sadece kamuoyunu aldatmak olacaktır.» "Reform değil, kamuoyunu aldatmak,, ÇEVIR KAZI YANMASIM... Turhan ILGAZ ANKARA Madencilik Reformu Kanun Tasarısı üzerindski görüşmeler ilgi çekıcı bir biçimde devam ediyor Millet MecIisinde.. Ve de Türk kamuovu merakla, ilgi ıle ve bir bekley:ş içinde izliyor görüşmeleri... (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) Müfettisler, [ bağlı oldııkları \ kuruluşların merkezinde görev yaparsa harcırah alama yacakla r KALKIŞTA ÇARPIŞAN 2UÇAKTA II KIŞI ÖLDÜ Türkİş Genel Sekreteri Halil .Tunç, Toplu Sözleşmeler 'Düze j ninde Son Gelişmeler. panelinde konuşmuş: bazı işverenlerin kur nazlıktan kaçınmalarını belirterek, «İsçi, yönetime katılmak istediği zaman, bir kısım işverenin tüyleri diken drken olmaktadır» demişTaksi olarak çalışan otomobiltir. • Tunç. işçi ücretlerinin, fiyat ar ' lerin taksimetrelerini açmamalatı.şlanna, sanıldığı gibi yansırrta j n ve pazarlıkla yolcu taşımaları dığını da belirterek, 4Öyle konuş | halinde tuşıt sahip ve şoförleri, mu.ştur: • '. i 1608 sayılı belediye ve 1402 sayı«Boyle bir iddia, insafa sığ lı sıkıyönetim kanunları gereğin ce şiddetle cezalandırılacağı, aymaz. Bugün, her zamankinden daha çok işverenler, bazı nc ı nca taşıtlarm bir aya kadar sedenlerle toplu sözleşme düzenine t ferden menedileceği açıklanmıştır. uymamaktadırlar. İşçiye vermeyi düşündüğü yararı, işçi greve baş Taksi saatlerinin açılması zolayınca vermeye kalkıyof. 1971 yı runluğunun uygulanması için dün lında İtalya'da çıplak ücret 15 belediyeyede bir toplantı yapıllirayken. bizde 4 lira 91 kuruş mış, Belediye Başkanı Fahri Atatu. Bu duruma göre bizde işçi üc beyin başkanhğında düzenlenen retinin 4 misli artması gerekir ki, (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) bugünkü îtalya seviyesine gele lim. İşgi ve işveren ilijküerinde Batı'nın gittiği yöne göre bir politika izlemek zorunluğundayız. Anayasa'nın ve kanunların işçiye '• sağladığı haklardan asla vazgeç meyeceğiz ve hakkımızı aramakta devam edeceğiz.• (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) SAAT AÇMATAN TAKStLER, BİR AT SEFERDEN MENEDUıECEK Yıl 1935: Japon împaratoru, tozlu yollardan sarayına dönüyor... Bizden ... IOO REFORM, KALKINMA Y A ZI SIZ CHİC\GO «North Central» Hava Şirketine aft DC9 tipi bir jet yolcu uçağı. Cuma gecesi sis le kaplı Chicago havaalanında kalkmaya çalışırken o sırada alana inmiş bulunan Delta Hava Yol lanna ait Convair 880 tipi bir uçakla çarpışarak kapaklanmış ve infilâk etmiştir. Kazada, DC9' da bulunan 41 yolcudan ll'i der hâl ölmüş. 22 kişi yaralı olarak hastaneye kaldınlmış, geri kalan yolcuların akıbeti hakkında he \ nüz bir bilgi ahnamamıştır. îçin i de 86 yolcu ve 7 kişilik mürette ! bat bulunan Delta uçağında ise i sadece bir yolcu yaralanmıştır. i (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA ODTÜ'nün işgaliyle ilgili davaya dün Sıkıyönetim 1 Numaralı Mahkemesinde deram olunmuş, esas hakkmdaki mütalâasını okuyan Askerî Savcı, 10 sanığa 5 yıla kadar haBayrampaşaya bağlı Boğaz köpis cezası verilmesini istemiştir. yü yakınlarında boş bir hâranın | Bu sanıklar; Muammer Soysal, gizli mezbaha haline sokulduğunu [ Ergun Günçe, Ahmet Sine, İbrahaber alan Jandarma birlikleri, j him Seven, Zeki Ertürk, Erhan baskm sonucu, kesilmiş 7 eşekle Yıldırım, Birol Ertuğrul, Nuri kesime hazır 6 eşek ve bir tay Güneş, Abdülkadir Kahraman ve bulmuşlardır. Mustafa Tanören'dir. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Eşekleri kesip satan 4 kişi ele geçirildi ODTÜ isgaliyle ilgili 10 sanığın 5 yıla kadar hapsi Utendi yıl sonra reform yapılmaya başlandı Yeni bir plan dönemine daha giriyoruz Beş yıllık bu yenı plan, aslında 1963 yılmda hazırlanan 15 yıllık perspektif planm son dilimidir. Fakat Maliye Bakanı Sayın Müezzinoğlu'nun açıkladığına gö re, yeni 5 yıllık plan eski bütünün son parçası olarak ahnmamış, önümüzdeki 15 yıllık perspektif planm ilk dilimi şeklinde lazırlanmıştır. Bu plan, anlayışı açısından da eski iki 5 er yıllık planlardan farkhdır. Çünkü daha önce kal kınma hızı sadece çayrisafl millî hasıladaki artışa göre hesaplanıyordu. Kalkınmanın ayıracı, yalnızca gayrısafi millj hasılaydı. Halbuki yeni planda. «gajrisafi yurt içi hasılaya marjinal katkı». «sınal üretimin bileşimi», «Smaî Japonya örneğı ve Türkiye MEHMET BARLAS yatırımlann yıllık ortalama artış hızı» gibi kavramlar da kalkınma hızmın göstergesini etkileyecektir. Bu çeşit açıklamaları, uzun sfl redir, her plan dönemi başında, her bütçenin ve yıllık program ların sunuluşunda duyanz. Bütün sunuluşlar da. «yeni bir anlayış'in ve «Bir başlangıç>ın habeı cisi olur. Türkiye'n.in yerinde saydığını kimse söyleyemez. Sosyo ekonomik yapımız. yetkililerin ifadeleri ile. önümüzdeki on yıllarda îtalya'nın bugünkü yapısma benzemek üzere hızla gelişmekte dir. Ve Türk insanı. 18 irci jüzyıl (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog