Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul ödevi Yaparken ve Biitün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan Safış Yerleri: İstanbul'da Babrâli'd» OCAK KİTAP DAÖITIM ŞTİ. ve BATEŞ Yayımlayan:GÜVENBASIMveYAYINEVİlstanbuI Cilt Halinde Çıkmıştır. CumhuriYet • . Kurucusu: YUNUS NADÎ ROB0RT«*P. VFA/KREN ÎKTİDAR ÇAMURU Puützer ve Oskar Armağanlan N» K l T A P L A R 49. yıl, sayı: 17379 Telgraf ve mektup adresi: T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 Cumhuny'et Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 248 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 21 Aralık Perşembe 1972 İSTANBLL * (Cumhuriyet 9116 Maden reformu Meclis'teele ahndı ENERJİ BAKANI, BİR KISIM Ö Z E L SEKTÖRÜN KOLAY KAZANÇ ARZUSU VE MADDİ SIKINTI NEDENİYLE MADENLERİ TAHRİP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ AP VE DP, TASARININ ALDIĞI SON ŞEKLİ SAVUNURKEN, CHP ÖZEL SEKTÖRÜ VE YABANCI SERMAYEYİ GÖZETEN DEĞİŞİKLİKLERİ E L E Ş T İ R D İ "Madenciliğimiz perişan haldedir Bir Gazeteci üldü ütarekenin Uk yılı. Ben ' 9 • 10 yaslarında bir çocngum. tsbirlikçi Damat ' Ferit hükümeti lngilizler hesabına «Ittihatçı» avına çıktıfı için, babam, Bekirağa Bölügünde tntukln. Annem, babatnı kartarmak amacıvle cırpınıp duruvor. Basvurmadıfı kimse yok. O zamanlar genç bir kadının yalnız basına oraya buraya gitmesi geleneklerimize oymadıgından, her yere elimden tntarak beni de götürüyor. Bir gün Babıâli yokusunda bir çazeteve uyradık. Kısa boyln, küçümen, ntangaç halli bir adam bizi nezaketle karsıladı. Bize yer gösterdikten son. ra bir iskemle çekerek karşımıza oturdn. Ayaklarım yere değme. diğinden ben bacaklsnmı sallayıp dnrurken baktım, karşımrzdakl k&eümen adam da aynı hareketleri yapıvor. Çok tubafıma çitti olav. Çıktığımızda kimliğini sorduğum zaman, annem: Vakit gazetesi başmnharriri Ahmet Emin bey! dedi. Benim boynma yakın nfacık bir adamın o çarsaf kadar uznn yazıları nasıl yazabildigini çocuk akiıma sıfdıramadıfım için hayretim büsbütün arttı. Yalman'ı ilk gördüğüm günü bu yüzden hâlâ unntarnamışıradır. Sonraları meslek yasantımızda savısız iliskilerimiz oldn Yalman'la. Kimi zaman aynı safta \an\ana, kimi zaman da düsmaıı saflarda karsı karsıya geldik. Liberal görüşlü, özfürlükçü, Amerikanvari özel girişime bağlı bir yazardı. Ülkemiz gerçeklerini her zaman yakından kavradıjını söyiemek güçtür. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Kâzıra Karabekir'lerle, Rauf Orbay'larla birlikte Atatürk'e karşı cephe alması, devrimci kanadın hücnmlarına, sonra da baskısına uğrayıp uzun süre gazetecilikten uzakla.şmasına yol açmıstır. tkinci Cihan Savasından sonra Birisliğimiz çok partili yasamda DP'vi yürekten desteklemis, Bayar'lann, Menderes'lerin, Köprülü'lerin onursal danısmanlığını yapmış, hatta aldanmıyorsam partinin adını bulan da o olrauştor. Ne var ki DP, yolnndan sapm ı u baslayınca düş kınklıgina nğrayan Yalman, tüm nyarmalarının bosa çıktığını görünce, kurncuları sert bir dille eleştirmekten kendini alamamış, bn yüzden maddî manevî her türlü acıya katlanmıştır. Yalman'ın övülmeye defer en büyük nitetigi, kisisel çıkarlardan daima nzak kalarak mesleğine olan sonsuz tutkusudur. Dofru da yazsa, yanlış da yazsa her zaman ard düsüncelerden uzak durmasını bilmis, elinden geldigince iktidarlara yol göstermcye çalışmış, bunn yaparken de içtenlikten aynlmamava özenle dikkat etmistir. Mesleğine böylesine bağlı, mesleğini böylesine seven bir başka gazeteciye onnn kuşafından olanlar arasında rastlamak herhalde zordnr. Her gün okurlarının karsısına bir yazı ile çıkmayı zevk bilir. ilerlemiş yasına karşın nice gençlerle yarısırcasına haber kovalamaktan çekinmezdi. Uzak yakın demez, ha\ulunu eline aldığı gibi çeşitli ülkelere incelemelerde bulunmaya giderdi. Bn yüzden Evliya Çelebi'nin çağımızda yaşayan bir «yol izleyicisi» oldnğuna inanırdı. Onunla son kez dört yıl önce Salzbnrg'da toplanan kitle ba> berleşme seminerinde bnluştum. Artık gazetesi yoktn. An» bir an aksatmaksızın toplantıyı bastan sona izledi. Yunan cuntası Tf jiminden kaçan Bayan Vlahos, ikimize de nznn nzun dert yandı. Dönüşte Yalman, izlenimlerini bir yerlere yazdı mı. hatırlamıyorum. Ama, okndnînm dört ciltlik anılarında genç meslekta;lanmızın yararlanacajı dersler bnlundnğn kuşkusuzdar. ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) Madenciük Reformu Kanun Tasarısı, dun Mıllet Meclısı Genel Kurulunda goruşulmeğe başlanmıştır. Saat 10.00'da çalışmalarına başlayan Genel Kurulda, tasan üzerinde bir sunus konu;ması yapan Ererji ve Tabü Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu, Geçıcı Komısyonda yapılan değişikliklerin tersıne, maden arama ve işletmelerınde ka Milli Savunma Bakanı •Erzurum Komisyonda bilgı verdı "Atatürk,, Çamlıdere Lısesindeki olayı Atatürk sorumluları büstü hakkmda parçalanmış takıbat olarak yapabılmek bulundu ıçın izm ıstedı Savcıllk ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu; Çaıfıhdere Jandarma Karakolunda Mehmet Üstün adında yaşlı bir \atandasin ölümü ve oğlunun saglığını kaybetmesiyle sonuçjanan olayın Savcılıkça yapılan soruşturması tamamlanmış, karakol yetkılüeri hakkında tamuya öncelık verilmesi gerektizatanları haklı görmeğe tmkân kibat yapılması için hazırlanan ğıni savunmuş, yürürluktekı yoktur. Demokratık usule dayadosya Adalet Bakanlığına göndenan oy çoklupu ile devlet sekMadenciük Kanununu eleştirerilmıştir. torü ve ozel sektbr arksındaki rek, bu kanunun madencilık sek Ankara Savcılıgmca Çamlıdeeşıtsizlığı hallettik» şeklınde kotoründeki cperısanlığın başlıca re'de bir suredır yaptırılan sonuşmuştur.' kaynağı» olduğunu söylemiştir. ruşturma geçtığımiz gün tamamGruplar adma tasarının tümü Kodamanoğlu'ndan sonra kürlanmış ve çeşıtlı belgelerın de üzerinde yapı lan goıüşmeler sısuye gelen Geçicı Komisyon Baş yer aldığı dosya, Adalet Bakanrasında da CHP Grubu adına kanı AP Trabzon Mılletvekılı lığına gönderılmıştir. Savcılık. konuşan Grup Başkar.vekılı HüMehmet Alı Oksal ıse, KornisAdalet Bakanlığına gönderdiğı yonun yaptığı değısıklikleri sadaj Oral, Komisyondan çıktıfı yazıda, olay sırasında Çamlıdere (Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) vunmuş ve «Bu tasarıya dıl u(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) 7 milyar liraya uçak ii sanayii kurulacak • OLAYDAN SONRA GÖZALTINA ALINAN GECE HADEMESI. BÜSTÜ TEMtZLERKEN ELİNDEN DÜŞUREREK KmDIĞINl İDDLA ETTI ERZL'RUM Erzurum Ataturk Lısesindeki Atatürk bustu dün sabah parçalanmış olarak bulunmustur. Liseve sabah gçlen hademeler kaide üzerindeki Atatürk büftunün yerde parçalanmış olduğunu gorerek durumu Mudur Kemal Kalaycı'ya bildırmişlerdır. Olayın ilgllılere duyurulmasından sonra yapılan araştırmada bustün oncekı gece saat 01 sıralarında kırıldığı anlaşılmıştır. Polisın oğretmenler ve ogrencilerı sorguya çekmestnden bir netıce alınmamış, bu arada okul personelinden gece röbetçis ; ha(Devamı Sa. 7, Sü. g de) ANKARA Milli Savunma Bakanı Mehmet Izraen. bugün TBMM Karma Bütçe Komısyonunda yaptıgı konuşmada «Sılâhlı Kuvvetlerımızın 1 Mart 2 Muhtırası ile yaptığı nareket. ordumuzun, yurdu koruma hareketidir» demiştir. Milli Savunma Bakanı, Bakanlığının bütçesı üzerindeki çe İşçilere kiraya verilmek üzere konut siteleri inşa edilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çalışma Bakanı Ali Rıza Ozuner, gemş ışçi lutlelerının bulunduğu bölgelerde, ucuz işçi meskenleri yaptırılacağım ve işçilere kiraya verıleceğini söylemıştır. özellikle sanayı işçilerinin ç o guniuiîta' bulunduğu Istanbul ve Kocaelİ bölgelerinde yakmda başlamak üzere arsa stokları yapılacağını, daha sonra da buralsra SSK aracıhğı ile büyük işçi sıtelerınm kurulmasının düşünüldüğünü belırten Çalışma Bakanı Uzuner, günun ve bölgenın şartlarına göre, bunlardan bir (Devamı Sa. 7, Sü. 4 dc) Tepecık doğum evinde yenı doğan bebek kayboldu İZMİR Kemal Hazır adında bir sigortahnın Tepecik Doğumevinde dünyaya gelen erkek çocuğu kaşla goz arasında kaybolmuştur Bıldırıldığine göre, Kemal Hazır, hamile olan eşini Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece, Tepecik Doğumevine yatırmış. gec e de karısının nurtopu gibi bir erkek çocuk doğuıduğu müjdesini almıştır. Ancak, iki kız çocuğu sahibi 42 yaşındaki babanm sevınci kur sağında kalmış. Pazar sabahı, yeni doğan bebeğe yanlışhkla ilâçlı bir su içirildiğini ve rahatsıziığı sebebıyle de annesınin yanından alınsrak Tepecik Çocuk Has tanesine kaldırıldığını ögrenmistir. Dertli baba, hastaneye koşmuş. derdinin burada bıteceğini umar ken. çocuğunun İzmir Çocuk Has tanesine gonderildiği haberiyle karşılaşmıştır. Bu kere İzmir Çocuk Hastanesi ne koşan baba. oraya bebeğin getirilmediğini öğrenince doğumevi, Tepecik Cocuk Hastanesi ve !zmir Çocuk Hastanesi arasında ka jiplara karışan bebeğini bulabilmek için çalmadık kapı bırakrnamıştır Bebek. hâlâ aranmaktadır. SSK Doğumevinde «nurtopu» gibi bir oğlan doğuran anne de evine eli boş dönmüştür. (a.a.) bir şıtli eleştirilerl cevaplandırmış, ' 11 milyar liralık Milli Savunma Bakaniığı bütçesının, ıhtıyaçlar gozönünde tutularak nazırlandığını belırterek, bunun büyük bir kısmının görevin ıcabı olarak personel gıderleri olduğunu bildırmiştir Konuşmasında, seçım tarihinin belli olduğunu, Parlamentonun güvenı devam ettığı takdırde seçım tanhine kadar jjöreve devam edeceklerini bildiren Milli Savunma Bakanı, harp sanayıinin kurulması çalışmalarının nızlandırıldığına da değınerek, «Makına Kimya Endüstrısıne büyuk önem verilmektedir. Harp sanayiınin kurulması hızlandırılmıştır. DPT ıçınde bir harp sanayii ünıtesı teşekkiil ettirilecektır. Bu tesekkül memleketin sanayii içınde, harp sanayunin yerini ve buna ayrüacak ekonomik gücü tesbıt edecektir> demiştir Tanklânn geliştırılmesı ve yenüeştirilmesi vönünde çalışmalar yapıldıfını, ayrıca bir «Kobra> fabrikası kuruldugunu belırten Bakan. Antara'da şehır ıçındekı lojıstik destek kıtalarının' sehir dısına çıkanlmasının planlandığını da açıklamış, vatandaşın, askerlikle ılgilı işlemlehnde «yer li yabancı şube» aynmının kaldırıldığını da sözlerıne eklemıştır. Bakan. mukaveleli subay konusunun yeni bir fikır olduğu için yadırgand'ğını söylemiş, «Lüzumuna kanaat getirildiğı için böyle bir tasan hazırlanmıştır» demiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) 10 yıl mecburi hizmetini doldurmuş subaylara enıeklilik hakkı istendi ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) MP Ankara »e Stnop Milletvekilleri Suna Tural ve Hilmi tşgüzar. Millpt Meclisi Başkanlıgına verdiklerı bir kanun teklifl ile. Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Kanununun vüriirlüğe snrmesınden önce or> vıllık mecbıırl hizmet sürelprini dolduran muvazzaf subav ve astsubaylara emeklilik hakkı tamnmasını istemişlerdir. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112. maddesinin ilk fıkrasını deği^tiren kanun teklifinin gerekçesinde, MP milletvekilleri şöyle demektedirler: «7 Temmuz 1971 tarihinde kabul edilen 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 112. maddesinin ilk fıkrası. 10 vıllık mecburt hizmet «üresinl 15 yıla çıkaran bir hlzmeti öngftrmekteriir. O tarihe kadar mecburi hinneti 10 yıl olarak telâkkj ve kabul edi. len stıbay ve astsubavlar 1çin bu müddet müktesep haktır. Bu hakkı kanunlann da tanıması ve çıkarılacak kanunlann merivet tarihinden sonra subav va astsubay olanları kapsamına alarak. evvelkilerın hakkı müktösebini koruma<=ı lâzımdır.» • ETİKETLEK NEREÜE? Kanunlar, haksızhkları önlemek, düzenı sağlamak amacı ile bir 1akım yasaklar koymuştur Yine kanunlar, yasaklara uymıyanları su'^.u saymakta v e cezalandırılmaliTinı ongörmektedir. Ama nedense öizde hep bir kısım suçıar kan'in koruyucular tarafından sı kı bit şexılde kontrol edilir, cezalanjırıhıken, b ; r kısmı da içleyerltıin yanına kâr kalmaktadır. îşte kanunlar emrettiği halde u Etiket mecburiyetini mağazalardan birinin vitrıni DERt İŞ LOKAVTINDA OLIJMLU. SONUÇ ALINAMADI DeriIs kolundaki lokavtın kaldınlması ıçın Valinin yaptığı arabuluculuk olumlu bir sonuç vermemiştir. DeriIş Sendıkasının 2 iş yerinde greve gitmesi üzerine Deri Işverenleri Sendika sının 74 ış yerinde başlattığı lokavt dün 15. gününü tamamladığı halde taraflar arasında henüz bir görüşme sağîanamamıştır. DenIş Sendikasının bağlı olduğu Türk1 Genel Başkanı Sey; fi Demirsoy'un Istanbul'a gelme"si üzerine Vali Vefa Poyraz, taraflan bir araya getırmişse de her iki sendika yönetteileri bırbirlerini suçlayarak gbrüşmeji kabul etmemişlerdir. Işverenler Sendikasının daha sonraki günlerde de görüşme teklifinde bulunmaması üzerine "ÇürkIs Başkanı Istanbul'dan aynlmıştırBu arada Türkİş lokavt kapsamrna girer. 3290 işçinin her türlü , ihtiyacının kârşılanması için (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) yııîmayan ve uymıyanların zarar gormedikleri yasaklzrdan bırı.. İster yıyecek, ister giyecek. is terse ev eşyası, ya da diger çeşitli mal/eme satan dukkânlann vitnnlerıne bir bakın. Kaçında ve kaç mrlın üzerinde fiyatını yazan otiketinı görebıleceksiniz? Oysa ka.a nlar açık. halkın fahiş fıyat la mal almak zorunda kalmasını, hoksız kârları onlemek amacı ile ra7arııkh satısı >asaklamış ve her Emlâk Vergisi, Gelir Vergisine mahsup edilebilecek A.NKARA. (Cumlıuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak. Emlâk Vergisinin Gelir Ver^isıne mahsup edilebileceğini büdirmıştır Bakanlığın dünkü Resml Gazetede yer aîan açıklamasına göre, £mlâk VeTgısinin Gelır Vergısıne mahsup edilıp edılmeyeceğı yolunda bazı tereddütler görülmüştür. Bunun üzenne durutnu inceleyen ügililer, Emlâk Vergisinin Gelir Vergisine mahsup edumesınin mümkün olduğu sonucuna varmışlardır. Durum Bakanlıkça ilgihlere duyurulmuşmr. o DPSenatörü Japöhya Yurisever örneğı ve Üniversitelerin Türkıye lâğvını istedi BtNGÖL Demokratık Parti Bingöl Senatörü Arif Hıkmet Yurtsever, yaptığı konuşmada m?lın üzerine alış saüj fiyatta r:nı gosteren' etiket konulmasını zorunlulkılmış. 3498 sayılı Pazarlıksız Satış Kanunu, pcrakende satış yapan dük kâa mağaza vesair satış yerlerınde satılan bütün maddeler üzerint'e fiyatlarını ve vasıflarını ANKARA Bütçe ve Karma gosteren etiket veya bir başka Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ijaret konulmasını şart koşmakbütçesinin görüşülmesi sırasında tadır Belediye Zabıtası Tâlımat (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) söz alan üyeler, karakollarda dayak ve işkence olaylanna değin mişlerdir. Bütçe üzerinde ilk sözü alan REFORM, KALKINMA CHP'li Tanyeri, Merkez Valılıgi sorununun çözümlenmesini istemiş, «Bu sorun ecele bırakilmamalıdır. Zira, Merkez Valileri birer ikişer öemektedır» demiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) 1SOTERİ DÖVEX POLİS, RAPOR ALABİLMEK DOKTORA BAŞKASIM YOLLAM1Ş BAŞKENT NOTLARI: MART 1970'DEN ÖNCE EMEKÜYE AYRILANLARIN İNTİBAKLARI AY SONUNDA TAMAMLANACAK ANKARA 1 Mart 1970'den ön ce emekliye ayrılanların aylıkla nnı ortalama yüzde 86 oranınd artıran intibak çalışmalarının b ay sonuna kadar biteceği, yük seltmeler ve farkların da Oca ayı içinde emeklılere gönderilece 5i acıklanmıştır. Eski emeklilerle yeni •emeklilc arasındaki aylık farklarını ortf dan kaldıran Bakanlar Kurul kararnames: 12 Ocak 1972 tanhir de yürürlüğe eirmiş, Emekli SE dığı Mart 1973'den önce emekl ye ayrılan memurların aylıklan yükseltme çahşmalarına başlam idi. MEHMET BARLAS Tohtırevalli Turhan ILGAZ ANKARA Sayın Adalet Ba kanı, Bütçe görüşmelerinde hükümetin ağzmdaki baklayı çı | kardı. Hükümetın kendısi d e . «nereye dayandığını» bilmıyormuş. Siyasal yaşantımızm bugünkü, duramuna bakınca, hükümetin kendisine dayanak aramasına ge (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Gazeteci Dilligü 21 ay 5 gün hapse YALMAN, DÜN nıahkum oldu TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA Adalet gazetesi sahıp ve genel yayın müdürü Turhan Dilligil, dün toplu basıts 4. Aslıye Ceza Mahkemesinde 4 ayrı suçtan yargılanmış, bunlardan ikisinden toplam 21 ay 5 gün hapıs, 3527 lira 60 kuruş para cezasına mahkum edilmıştır. Diğer iki duruşma ıse başka bir güne ertelenmiştir. Kargılı S yıllık Meclis çahşmasının dökümünü yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız tçel Mılletvekılı Cel&l Kargılı, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Anayasa ve Mület Meclısi İçtüzüğünde yapılacak değişıkliklerle, mıllet. veküierinin yasama ve denetleme haklannın «Hiçbir demokratik ülkede görülmemiş bıçımde» kısıtlandığını one sürmuştür. ı İçtüzukte, milletvekillerınin | denetleme haklarına ilişkin olarak getirilen '.ıkrir kısıtlayıcı nıteliktekı bir takım tedbırlerın kandisini hedef aldığını öne süren Karjılı, parlamentoyj getırdigi tüm sorunların ulusal dert; (Devamı Sa. 7, Sü. 5 d e ) ! NADİR NADİ Geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerim yuman Gazeteci Yazar Ahmet Emin Yalman'ın cenazesi, dün öğle namazından sonra Teşvıkiye Camiınden kaldırılarak, aıle kabristanı olan Ferikfiy Mezarlıgında topraga verilmistir Yalman'ın cenaze töreninde, yakınları, basın rnensupları ve kalabahk bir halk hazır bulunmuştur. Adalet Partisini, anarşinin Türkiye'de örgütlenmesine imkân vermekle suçlamış «Üniversitelerimız lâğvedilip, milliyetçi ve memleketçi bir anlayışla yeniden kurulmadıkça anarşiyi önlemek imkânsızdır» demiştir. Memleketimizin kritik bir dönemde oldugurtu iddia eden Senatör Yurtsever şöyle konuşmuş tur: «Vatanimızı bölmek ve kıpkınl bir cehennem haline döndürmek isteyen tertip ve faaliyetler, AP'nin basiretsiz, yetersiz ve tedbirsi» kadrosunun galletinden yararlanarak bir kızıl ihtüâli gerçekleştirmek üzereyken, ordumuz 12 Mart müdahalesiyle bu tehlikeyi bertaraf e^ miştir.» Arif Hikmet Yurtsever yıkıcı ve bölücü faaliyetlere imkân verilmemesini istemiş, sözlerine şunlan eklemistir: «Allah devletimize zeval vermesin, Doğu, Batı ayırımı yapılmadan hizmet getirilmelidir. 1950 de köy yolu bulunmayan BingoTün bugünkü durumu ortadadır. Halen Bingöl'e çeşitli {a,brikajann kurulması için çalışmalar vapılmaktadır. Halkımızın bölücü propagan dalara Utifat etmeyeceğine inanıyorum.» YARIN CUMHURİYET'TE 5LAYLARIN RDINDAKt GERÇEK Ûnce Barut Yoktu. da bitirilemiyecefini haber vermiştir. 1969 yüında bitmesi gerekli üoğankent Hidroelektrik Santralı 1977'ye kalmıştır. Oymapınar projesi 1974 yerine 1978de bitecektir. Ekonomiye katkılan 1 yıl Ue 10 yıl arasında geciken bn baraj, santral, ıletim ve dağıtım tesisleri, proje maliyetlerinin çok üstiine çıkmışlardır re gecıkmeler bu yönden de topluma yük olmaktadır. Üçfincu Plan döneminde, 1971 fiyatlanyle sadece elektrik enerjisi sektörüne vapılaeak yatınm 23 milyar lira olarak hesaplan mıştır. 1995 yüına kadar 23 yıl lık dönemde, elektrik enerjisi nin her yıl ortalama yüzde 1 arttırılması öneörülmüştür Bö lece şimdi yılda 290 kilovatsa at olan kisi başına tüketimiD 5 >ıl sonra 1^96 kilovatsaate ç kanlması amaç edimlmiştir. Bu rakamlar. ülkenin elektri enerjisi yönünden de derece f: kir olduğnnu açıklamaktadı Buçün bir Norveçli vılda ! bin, bir Amerikalı «bin. b •* (Devamı Sa. 7. Sü. 4 < ürkiye'nin en tazla elektrik tüketen şehri olan istanbul'da semtler sıra ile karanlık içinde kalmaktadırlar. tlgililer, elektrik tükctiminın hızla arttığını, bu yüzden üretimin yetersiz kaldığııu, önümüzdeld aylarda karanlıkta kalma sürelerinin çok daha uzayacağını söylemektedi.ler. Enerji ve Tabiî KaynakJar Bakanı Nuri Kodamanoğlu da pek parlak bir tabıo çizmemektedir. Bakan, toplam maliyeti 14.2 milyar lira olan IS enerji yatınmından 13'unün zamanın f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog