Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Avrupa Şampiyonumuz, Ortiz'e hazırlanıyor Kamacı, Furcht ile ünvan maçının provasını yapıyor Avrupa 63,5 kılo Şampıyonu Cemal Kamacı bu akşam Spor ve Sergi Sarayında saat 20.00'de Alman Karl Furcht ıle Ka^lafacaktır. 10 raunt vzcrıoden yapı Karsılaşma saat 20.00'de Sergi Sarayında. Alman boksör 8 yıl Avrupa Masmamna girdi. Biletler 75 50.25 liraya satdıyor Cemü'e 1 aydan 6aya kadar • ceza verılmesi istenıyor ANK4RA Gençhk ve Spor Bakanhgı mufettıslerının duzen ledıgı «Futbolcu Cemıl Turan do%>ası> onceki akşam gv~ s^atlerde Beden Terbıyesı Genel Muduru Ismaıl Hakkı Gun^or'e gonderılmıştır Genel Mudıy Gun gor soruşturma dosya^ırı ozel mufettışlenne ıncelettıkten sonra Merkez Ceza Kurulona goadereceğını bıldırmıştır IşıkUskan söz düellosuna Genel Müdür Güngör de karıştı Asbaskanlıktan, istifa eden Muzaffer Isık? Federasyonun tamamen keyfi ve dışarıdan yÖnetildiğini açıkladı «Celul Atik başantrenÖr değil ise, neden Türkiye'deki diğer antrenörleri denetlemek için görevlendirildi?» 1 Cemil'e yardım eden yoneticiler Best, futbolu bıraktığını açıkladı MANCHESTEB (AP) Ünlü îngılız futbolcusu George Best dun futbolu bıraktıgıru açıkıa miçtır Maichester Unıted ku lubunun dısıplınsız futbolcusu, fik sık ortadan kaybolmakta te çunlerce ne takımının antren manlanna ne de maçlarına ka tıhyordu Besfın bu tur davra nışları uzerıne Manchester Unı ted kulubü yonetım kurulu once şımarık futbolcuyu satmava ka rar vermı<; daha sonra da. ken dısuıe hem para cezası venlmış hem de 14 gun sureyle takım dan çıkarılmıştı George Besfın futbolu bıraktı ğuıı kulubune bıldırmesiyle bır lıkte, Manchester Unıted Kulubu Yonetım Kurulu kulUD >onetıcısı Frank O' Farrell'ın işme son vermıştır Yonetim Kunılu Parrell'ı fut bo'cularm dısıplınsız davranışla nna goz vumdugu \e onlan ı\ i kontrol edemedığı gerekçesıyle gorevınden uzaklaştırnuştır. Iacak bu karşılasmacla Ksnacı unvanını ortaya ko.>m<*mak'adır Avrupa Şampijo.u beksorumuz. Şubat sonuna kadır Ispanjol Ortız ıle japacapı unvan maçına hazırlanrrfaktacır. Alman boksor Karl Furcht, 34 jaşındadır 54 karşılaşma vapan Furcht, sekız yıl A /rvpa klâ=ma ntna gırmıştır. Cemal Kamacı ıse bugun» kadar ıkısı unvan olınaE uzere 30 karsılaşma yapmıştır Şarapoon boksorunıüz, Furcht karşısında mutlaka ^alıp pcleceğmı soylemış ve «KesjnliKle ioy leyebılnım kı, O'nu devîre< eğun» demıştır Alman bot"orunun menecerı de Kamacı nn Furcht u nakavt edebıleceğıru ılen surmus tur. Bilet fiyatlan Cemal Kamacı nın bu ak'am Karl Furcht ıle yapacağı maçm bıletlerı rıng etrafı 75, num?ralı trıbun 50, numarasız tribun 25 hraya satılacaktır. Cemıl'ın profesyonel oyuncu olarak kulubune karsı gorevlerını yenne getırmedıgınm sapt3n ması dışında bazı kuluo yonetıcılerının de bu oyuncunun davranışmı destekleyerek enHflleme yaptığı Gençlık ve Spor Bakanhğı mufettışlerınce bıldırılmıştır Ceza yonetmelığ;nuı ılgıli maddesme gors Cem.ıl'c v?ılecek ceza, bır ajdan altı ava ka dar yarışmadan men, engelleıneyı , yapan vonetıcılere ıkı ayd<a.n bır vıla kadar hak mahruraıyetî cezasmı ongormektedır. "Uskan, dönüşü olmayan bir yola girmiştir,, ' . ' Güreş Federasyonundste istifa eden Asbaşkan Muzaffer Işık, fiün genıs bır açıklama >a parak «Gureş Federas% oriunu Gene) Mddur mu ıdare eaıyor' Cıhat Uskan donüşü olma\an bır yola gırmıştır» demıştır. Genel Mudurluğun devamlı Pederasjon kararlarına karsı çıktıgını \e alır^an kararlara avkın hareket edrldığım belırten Işık verdığı demecınde şunlan soylemıştır «1 \ildan b c i Federasvondî Asbaşkan olarak gorev vapmaktaydım Ancak Federasyon Başkanının dışardan bazı tazyıklerle Federasyonu yonetmesı ve Federasvon üyelenne danışmadan ış yapması karşısında ıstifa etmeyı düşunmüî, fakat ıstlfanın bır çozum ^ l u olmayacağını duşünerek mucadeJeve lçer den devam etmek ıstemıştım 1 yılliK Federasvon Asbaskanlığım sırasında Federasvonda bazı aydınlıga kavusması gereken konular olmuştur Şo\ le kı.. gizli tutuîdu Bu açıklama zannederım kamuoyuna Gureş Federasvonunun tutumu ve yonetımı hakkında yeterlı bılgıyı vermıştır Savın Uskan donüşli olmavan bir yola gırmlştirjı Uskan ne diyor? ANK\RA Gureş Federasvonu Başkanı Cıhat Uskan, Fede rasvondan istifa eden Asbaşkan Muzaffer Işık'ın gerçek dışı konuştuğunu iddıa etmıstlr Bu konuda bır demec veren Us(Devamı 7. savfada) Muharrem Atık konusu Mılli takım antrenorluğune getırılen Muharrem Atık ıçın blr Federas\on karan >oktur. Ankara'da yapılan ve Federâsjon üyelerlnin buluhmadıkları blr gızlı toplantıda alınan kararlar neden Federasyon uyelerıne bıldırılmemıştır Ve bunun hesabını saym Cıhat Uskan vermek zorundadır. Yaşar Doğu Turnuvasına katılacak 42 güreşçimiz belli oldu Cuma günu başlayacak 2 Ulus lararası Yasar Dogu Gureş Turnuvasında Turkıveyı 42 gure»çının temsıl edeceğı açıklanmıştır Turnuvaja katılacak gureşçılenmız şunlardır 48 Kılo Alı Yılmaz, Selım Sarı, Mustafa Gezegen, Yakup Koroğlu 52 Kılo: A Rıza Alan, Fıkri Karakuş, Huseyın Şahın, Mukaader Taşgıt 57 Kılo: Sahm Bak, Şevket Dağde' ıren, Kâzun Yıldırım, Zıya Atalay 62 Kılo: Vehbı Akdag, Erdal Karakaş, Nurettm Kurt, Mehmet San, Erdoğan Koçak. «8 Kılo: D Alı Pehlıvan, AH Sahın, Şevket Ilgaç, Hayrettın Gulaçtı, Mustafa Çakmak, Abdurrahman Doğan. 74 Kılo: Mehmet Uzun, Kemal Dağdevıren, Servet Ajdemır, Yakup Topuz, M Alı Demırtaş. 82 Kilo: Hayrı Polat • Fehmi Yenıgun Ergun Yıldırım • Ibra hım Yucebaş 90 Kilo: Ibrahım Karakuş • | Mehmet Sevınç Talat Tezel 100 Kılo: Mehmet Guçlu Osman Yıldız Yakup Fılız Kap ' lan Yapar 1 Ağır: Gıvasettm Yümaz • Alâaddın Yıldırım Ctoıer Topuz Ote yandan 2 ncı Yaşar Doğu Gureş Turnuvasına katılacak olatı vabancı takımlardan Bulga rıstan bugun, Rusya, Polonya ve Romanya yann Izmır'e gelecek tır Kıbrıs takımımn da Per şembe aksamı Iznur'de olması beklenmek tedır. VOLEYBOL MİLLÎ TAKIMININ BAŞINA ORAL YILMAZ GETİRİLDİ Voleybol Federasyonu, Istanbul'da yaptığı son toplantıda ozellıkie 'Mitlî Takımlarm yapacağı çalısmalar uzerınde dur muştur. Geçtığımız cumartesi ve pazar gunlerı Başkan Haluk Aykulu'nun da katıldıgı toplantılarda «A», Genç, Hayanlar ve Ümıt Mıllî Takımlarının 1 Ocaktan itlbaren Aokara, Istanbul ve lzmır'de çalış malara baslamasına karar verılmıstır Bu arada «A» Mılli Takım çalıştmcılığına Oral Yıl maz atanmıştır Yardımcılıklarını da Değer Eraybar ve Ender Kurt yapacaklardır Ümıtlere de onem veren Federasyon, bu kadroda bulunan volevbolcuların «A» takımla bırlıkte çalışmasını uvgun gorrmştur Genç takımı ıse Cafer Aksakal antrene edecektlr Mıllî Takım adavlarının bolgesel çalı^maları Turkl>e Llglnın bıtımıne kadar hdüarla bır gun vapılacaktır Ligln ona ermesıvle toplanacak ulan mılli adaylar, Balkan ve Avrupa ŞamDivonalarına hazırlanacaklarffır. Basketbolda St. Joseph grup ' şampiyonu oldu Okul Spor Yurtları basketbol musabakalarına dun Spor Sergı Sarayında yapılan St Joseph Pertevnıyal Lısesı maçıy le devam edılmıştır Pertevnı val'ı 79 57 venen St Joseph grup şampıvonu otmuştur Ün\an maçının ılk clddi provasını bu aksam yapa cak olan Cemal Kamacı, çahşmalarının bırınde goruluvor. • * (Fotoğraf Alı ALAKUŞ) Güreşimizin sonu hayıriı olsun!.. Gureşte ge«e hezımete uğradık Munıh gureşımızın olduğuru gosteren bır perde oldu. Gure<=ı oğreten mılletn gureşte ezılmesı acınacak durumdu Eski gureşlerimızde «mındere Turk çıkıyor» dendı mi seyırcı daha o anda Turk'u galıp savardı. Şııcdı ıse durum tersıne llgıhler ve butun mıllet bu duruma çare bulamıvor G J res Turklerın mılli sporu. Turk mılietının en sevdığı spor Herkes Spor Toto ovnar vej a ojnamıştır. Spor • Totoda llgımı çeker rfunım hep futbol karşıla«maları olmasıdır. Nıçın spor denınce futbol akla gelıjor Nıçın Spor Toto'da gureş vok Guresı gelıstırmek ıçm bır suru lâf soylenıyor. Orta Sporda Tartışma da bır şey yok. Turkiye'de sporcuyu antrenor yetıştınr 1darecı baskan sahıp çıkar. Adet olmuştur bu Gureşı kalkın dırmak ıçın çalısmalar vardır. Fakat jetersızdır Son zamanlardakı çalıştıncılar ellerınden gelenı japmaktadırlar. Fakat gureste temel olmayınca sporcu ıslenemez Gureş ağ r spordur Devamlı çalışma ıster. Nıçın gureşler okullara sokulmuyor' Her okulun bır basketbol, volevbol, futbol takımı var da. nıçın gureş takımı j o k ' Mıçn her spor kuruluşuna bır de gures takımı kurma mecburı\etı kojmujorlar 7 Bence gureşımızı dınltmek ıçm tek jol budur Sonu havırlı olsun. Resit PİRCİVAN ÖJrenci Kayak Federasyonu 1973 faaliyet programını dün açıkladı ANKARA Kayak Federasyonu, dun 1973 prOgramuu açıl; lamıştır Programda mıllı takım kampları, hazırlık yarışma ları, dış yarışmalar, ıç yarışmalar, kurslar yer almıştır Programa gore 1973 Turk'ye bırıncılığı 1727 Mart 1973 te Erzurum da ^pılacaktır Kayak programı şoyledır: 1 Mıllı takım adaylar kam pı ve seçımı (Kuzey ve Alp dısıplıni bırlıkte) (Erzurum) (318 Ocak 1973) 2 Gençler olgunlaşma ve seçkınler kampı (Sarıkamış) (318 Ocak 1973) 3 Osman Yuce fcupası >anşması (Sarüuünış) (2227 Ocak. 1973) 4 Mıllı takım karnpı (Uludag) (310 Şubat 1973) 5 Yıldız, gençler, yetıştırmek Sarıkamış, i,rzurum, Ankara, Bursa, Kayserı, Bıtlıs, Bıngol (115 Şubat 1973) 6 Doğu grubu yanşmaları {Erzurum) (612 Mart 1973) 7 Guneydogu grubu yanş, (Bıtlıs) (612 Mart 1973) 8 Batı grubu yarışmalan (Uludağ) (612 Mart 1972) 9 Turkıye bırıncılığı (Kuzey ve Alp dısıplını) (Erzurum) (1727 Mart 1973) 10 Asım Kurt kupası (erkekler ve bayanlar) (Uludağ) (31 Mart 4 Nısan 1973) 11 Kayak oğretmenl sınav kursu Erzurum (7 Nısan 20 Nısan 1973). DIŞ YARIŞMALAR Hakern, . . » • • « • aleyhinde tezahürat yapıhnca maçı yarıda bıraktı KONYA Kon^a•da mahalli lıg kar«ılalîmaları hadıselı geçmektedır Son haitada ovnan^n karsılaşmaıardan ıkısı hakemler tarafmdan yarıda tatıl edılmıstır Bırıncı amator kumeden Demırspor Selçukspor maçı Sarı Lâcıvertlılerın sert ovun ları ve sık sık hakeme mrazları vuzunden tamamlanamamış tır. Maçın sertleşmesıne sebep olan Selçuksporlular IM kufurleşme\e kadar goturunce, hakem Nuh Kıhç maçı Demır spor lehıne tatıl etmıstır. Amator ıkıncı kume lıg maçlarında da bır musabaka yarıda kalmıstır Seker^por Beyşehırspor kar sıla«masında Beyşehırspor tataftarları taşkm hareketlerde ve çırkın tezahuratta bulununca maçın hakemı Fıkn öıturk 75 dakıkada durum 11 ıken maçı tatıl etmek zorunda kalmıştır. Celâl Atık bızzat Federasvon Baskanı Cıhat Uskan'ın teklıfı ıle başantrenorluğe getırılmıştır Sayın Cıhat U=kan boyle bır karar yok dıvor O halde neden Celâl Atık tstanbul, Izmır, Ankara, Sıvas ve Tokat ıllerındekı antrenörleri denetlemek ı çm gorev lendınlmıştır'' Çunkü kendısıne bu gorev basantrenor olduğu içm verılmıştır Celâl Atik başantrenordur Federasyon kararlarına aykın davranışlar Ankara'da vaptığımız bır Federasvon toplantiMnda mılli gureş kampının Istanbul'da yapılması kararlaştırılrrus ve ış ıçın Asbaşkan olarak ben ve Nurı Boytorun ıle Vehbı Emre gorevlendırlımıştık, geldık, Istanbul'da bır karr.p yerı aradık Fakat bırkaç gun sonra Ankara'dan bir telefon geldı. Karnp Ankara'va Cıhan Palasa alınmıştı Federasyonun bu karannı kım veva kımler bozmuştu' Federas yonu kım veja kımler yonetıyordu' Eskişehirlilere göre ligin ilk yarısını Golatasaray lider bitirecek ESKİŞEHtR Eskışehırspor ' lu yonetıcıîer, lıgın ılk yansını Galatasarav ın arkasından ıkıncı olarak bıfıreceklerını soj lemıslerdır Kırmızı • Sıvahlı vonetıcıler, Galatasarav ın 21 puan toplayaeaklannı, £skısehırspor'un ıse 20 puan alacağını ılerı surmuslerdır Bu hesaplar ıçınde vonetıcılar, haf ta ^onunda Be=ıktas ıle yapa caklan maçtan 2 puan beklemektedırler Voleybolda f haftamn panoraması Lıgm bırıncı devresı sekız maç aışmda kalanlarla tamamlandı Falrat hangı.takımın devreyı Lıder bıtıreceğı bellı olmadı. Adaylar arasmda uç sehırd3ı. bırer temsılcı bulunuyor» Kolej, uç maç noksanı ıle 15 puana sahıp Goztepe ve IETTnın ıse 17 şe r puaniarı bulun Dış seyahatler Federâsjon toplantısında dış temaslar yerıne vurt ıçındekı temasların arttırılmasını teklıf etmıştım. Kuluplere yardım edılmesını teklıf etroıştım Antrenorlerın devamlı kontrol edümesını teklıf etmıştım Fakat teklıflerımın tamamen aksi yapıldı. Kuluplere yardım yerine ,dış sevahatlere orıem venldı. 1 yıl ıçınde 16 yurt dışı gezısı duzenlendı Sevahatler ıle ılgıli yapılan Fecterasvon toplan tısmdan kımsenın haberı olmadı devamlj kamp vapmanuı gereksız olduğunu, devamlı kamplaruı bır avuç gureşçıyi beslemekten oteye gıtmeyeceğını soy lemıştım Devamlı kamplar tercıh edıldi Şunu açıkça so>lemek ısterun kı, bır vıl içmde bulunduğum Federasvonun 8 mılyonluk harcamalarına karşılık bır kuruşuna dahı ımza ( koymadım Cunku , butun mubayaa işleri ozelhkle benden ve muteahssıs üve Ozkul Sanan'dan Lider erteleme maçlannda belli olacak makta, ıkışer maç i an noksan. Boylece asıl Lıderlık çekışmesı onumuzdekı haftadan ıtıbaren erteleme maçları ıle başlamış olacak Lıderlık mucadelesmde en avantajlı durumdakı takım, Goztepe Ikı maçını da kendı sahasmda oynayacak. Ve Lıderlığm buyuk maçını da Kolej ıle yapacak. Ankara'nın Kırmızı Lacıvertlı takımı ayrıca Izmır'de Denızgucu ıle de oynayacak. Bu^ karşılık G^tepe kendı sahasında japacağı ıkıncı karşıiasmdda Muhafizgucu onune çıkacak Kolej ıse kendı sahasınd jalnız Beyoğluspor ıle karşılaşacak. IETT, ıkı maçmı da Ankara'da japacak. Önce Petrolofıs, sonra S Sıgorta onune çıkacak. Butun bu çekışmelerın sonucu buyuk bır ıhtırhalle ılk yarınm lıdennı set averajı ortaya çıkaracak. Haftamn Takımı: Itfaıye, Haftamn Oyuncusu: Ibr. hım (Itfaıye). Haftamn Hakemı: Şanı Gullü, (Galatasaray S. Sıgorta) Haftamn' Altısı: Ibrahım (İtfaıye), Kazım (G Saray), Ismaıl (Itfaıye), Veysı (S Sıgdrta), Kentkur (P. Ofıs), Şakır (DSÎ Spor) Takımlar O G M AS VS P Eczacıbaşı 11 9 2 30 15 20 IETT 9 8 1 26 10 17 Goztepe 9 8 1 25 14 17 Itfaıje 11 7 4 25 18 17 Kolej 8 7 1 22 8 15 Galatasaray 11 4 7 14 23 15 S Sıgorta 10 4 6 18 23 14 DSI Spor 11 3 8 17 26 14 Muhafizgucu 8 5 3 18 13 13 Petrolofıs 10 2 8 13 27 12 Denızgucu 9 1 8 10 24 10 Beyogluspor 9 18 7 24 i0 Futbolun dışındaki sporlar sahipsiz... Bır «por turunun toplum ıçinde \ av gıma^ması, a sporun tanıtılma derecesı\le orantılıdır. Kısı en çok gorduğu vâ da duy duğu spora ı>gı du>ar Olımpıya* o\unlannın TV'de venlme=ınden sonra sokaklarda koşucuların artması bunun en gu zel kanıtıdır Bugun ulkemizde en yaygın fporun futbol oluşu =por \ajınının bu>uk kısmırın bu spor uz»rıne toplanmasındarîdır. î&te sporda Uerlevemememızın en onemlı neoenlerınden birı de burada jatmaktadır Yok*a başarısızlığm nedenleri kışıler ve sıstemler değüdır tumuyle ' tlkemızde futbol dığer spor ları oldürmuştur Bır anlamda toplum futbolla şartlantfırılmıstır Çevremızdekl spor tartısmalarının ağırlık merkezını futbolun oluşturmssı bu nun en belırgın Srneğıdır Avnca spor vazarlannın buvuk çofıınluğunun eskıden futbolla ılışkısı olan kişıler oluşlan bu sartlandırmayı desteklemek tedır. Doğallayın futbolla llgılı geni'5 yajın ortada juzbınlerın donmesıne, sporun tıcarı bır kalıba gırmesıre neden olmustur Eğıtme isını yeterınce yapamajan basın futbola gosterdığı buvuk ılgıjı de dığer sporlardan esırgemıstır. Svtunlarında gurese, atletızme genış yer \ eren kaç gazete vardır acaba? Atletızm yarışmalarının bos tnbunler önur.d'e vapılma sı basının tesvık gorevını de ne derece ujguladığının en bellrgın orneğıdır Elbette her şeyden once sporda başan =por kelımesını oluşturan «sıstem, program, organızas>on»a bağhdır> fakat tesvıkın başarıdakı onemı de >adsınamaz Bız basınımızdan bu gorevı etkılı bır şekılde yerıne getırmesmı ıstıvor ve beklıyoruz. Can POLAT öfcrenci, P.K 80 • Beşik'.a» Toto'da herkes ne diyor? Takımlar Fenerbahçe Boîuspor Sekerspor Adanaspor G Saray Samsunspor PTT Vefa Goztepe Bursaspor Gıresunspor Altay Eskışehırspor Beşıktaş M Id Yurdu A Gucu Kocat!i«por Beykoz Ad D Spor Karşıyaka Luleburgaz Sıvasspor Ank D Spor Balıke«ır Uşakspor Kon>a Id Y Ferıkoy Zonguldak Altınordu Kutahya Nevjehır Rızespor 1 8 5 8 6 8 8 7 5 8 8 7 8 8 4 6 S I » » ' 2 Or.Tah. • 1 1 . 2 1 1 . 6 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 02 1 0 90 55 100 60 55 75 60 60 100 c.ı Balkan şampıyonası ve fis I puan Romanya jarışmalan (15 j 27 Şubat 1973). i 7 . 8 6 3 3 7 6 2 3 6 5 6 ıoo 50 75 75 40 50 45 1 0 1 0 10 01 10 01 1 1 0 0 1 0 0 1 Haftanın takımı unvanını kazanan ltfaiye'nın ılk altısı bır maçtan once göruluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog