Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLÂK ÎASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EflER. Sabibi: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetedlik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ • Sorumlu Yazı îşleri Müdürü: OKTAS KCRTBÖKE • Basan ve Yayan: CUMHL'RtTET MATBAACILIK ve GAZETECÎLÎK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No: 3941 • Dl'lDm ADı DUnULAn. ANKARA: Atatürk Bulvan Yener Apt Yenişehir Tel: 120920 129544 1 3 6 12 ÂBONE ve tLÂN Zut Aylık Aylık Ayhk Ayllk lci lci Bajlık (Maktu> 350 U n İZMÎR. Fevzıpasa Bulvarı Afsaroglu îsham Tel: 31230 24709 GÜNEY İLLERt, Kuruköprü 34 sokak Na 40 ADANA Tel: 4550 3934 Vurl Dıp 2. ve 7 ncl sayfı (Sactiml) tsu Adi Posta 3 üncü «ayts (SactımJı »15 2ZJ0 45. 4. 5. 6 ncı sayfa (SantimO 75 07^0 135. Nişan. NlkSh. Evlenme Dojum •100 135. P70. Öhim. Mevllt, Tesekkür (5 Sjn) 100 270. 540. Ölüm. Mevlit. Tesekkür 23 üncO (5 Sm.> 150 SAYISI 75 KURUŞ Askerî Yargıtay Dosyanın Askerî Yargıtaya gel mesinden sonra, konuyu inceleyen Askerî Yargıtay BaşSavcılığı dosya muhteviyatı,. sanığın ikrarı ve tanık ifadelerine göre, durumun aydınlıga kavuşmuş ol dugunu beyan etmiş ve «Yeniden yargılamaya» gerek olma Gösterilen tamklar dığı görüşüne varmıştır. Anadolu Ajansı muhabirinin Daha sonra, dava dosyasını aldığı bilgiye göre, Askerî Yar inceleyen Askerî Yargıtay Dörgıtay'a başvuran Zıya Yümaz'ın düncü Dairesi de, Başsavcılık avukatlan, idam hükmünü< ve mütalâası yönüde karar vermış ran Istanbul Sıkıyönetira Mah ve «Suçun şubutu yönünden kemesi ile Askerî Yargıtay Dör gerek Istanbul Sıkıyönetim Mahdüncü Dairesi ve Askeri Yargı kemesi, gerek Askerî Yargıtaj t»y Daireler Kurulu kararlan Dördüncü Dairesi ve gerekse As arasmda suçun subutu yönün kerî Yargıtay Daireler Kurulu den tutarsızuk olduğunu öne süı kararlan arasında bir tutarsızmuşler, başta eski DevGenç Ge lık bulunmadıgı» nı saptamıştır. nel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ol Böylece, Ziya Yılmaz'ın, bu mak üzere, Yusuf Küpeli, Münir konudaki itirazını yerinde fötRamazan Aktolga ve Bingöl Er meyen Askerî Yargıtay Dördündumlu'nun savunma tanığı sıfa cü Dairesi, gösterilen Savunma tıyle dinlenmesini istemişlerdir. tanıklarıhın da diolenmesine lüSanık vekilleri, Ziya Yılmaz ın zum kalmadığını bildirmiş, «Zin Istanbul Sıkıyönetim Mabkeme . cirleme eylemleje katılan diger sindeki yargılanmalan sırasın ' sanıklarla tanık ifadelerf ve Zıya Yılmaz'ın ikTan üzerine, su da, heniız ele geçmemiş oldukla çun şubuta erdigi» kanaatinc n gerekçesiyle adı geçen şahısla n tanık olarak gösteremedikle varmıstır. Yüksek Mahkeme, 353 sayıh rini öne sürmüşlerdir. kanunun 228 ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322. maddeleri uyarınca, «Takdiri hafifletici sebeplerin, yargüamanın (Baştarafı 1. Sayfada) yenilenmesine konu teşkil etmidiği önergede, Kodamanoğlu"nun yecegini» bellrtmiş ve talebl red«Karanlık bir takım yönleri olan detmiştir. Avusturya gezisi ile Karadenız Parlamento'ya Ereğlisi kömür yıkama tesislen konusundaki tutum ve davranış Askerî Yargıtay Dördüncü Dalarının kamuoyunda geniş tepkı iresinin bu karan üzerine, asli lere yol açtığını, sebep oldugu fail oldugu kesinleseo Ziya Yılolaylar ve bunların sonuçlarınin, maz'ın idam dosyası Parlamengörevini kötüye kullanma isüka toya iade edilecek, Millet Mecmetinde gelişmeler kaydettiğini, lisi ve C. Senatosu"nun vereoek bunun bir taraftan hükümetin leri karara göre, hüküm ifa edi kamuoyu nezdinde itibannın ze lecektir. (a.a.) delenmesine yol açtığını, bir ta2 kişi için 15 yıl raftan da kendisinin Bakanlık görevi yanında, Milletvekili olhapis istendi rnası sıfatıyle TBMM'nin haysiANKARA Nurhak dağlayetini ilgilendiren bir durum ya rattığını» öne sürmüş, özetle rında Sinan Cemgirie birlikte eylemlere katıldığı iddiasıyle 1 şoyle demiştir. Numaralı Sıkıyönetira Manke«Bunların dışında, Enerji ve mesinde yargüanmasına tmşlaTabii Kaynaklar Bakanı Nuri nan Zeynel Metin ve Cemalettin Kodamanoğlu'nun memlekete fay Kandemir hakkmda onbeser yıl dah olacağı ve bütün imkânla ağır hapis cezası istenmistir. nnı bu yönde kullanacağı yerde, aslî görevini ihmal ederek, Bakanlık biirolanndan bir kısmını parti ocağı haline getirdigi, (Baştarafı 1. Sayfada) zamanının büyük bir kısmım Ahmet Emin Yalman'ın eserkendi seçmen ve yakınlannın ölerı arasında şunlar bulunmak. zel işlerini hal yolunda sarfettiği taydı: söylentileri süfüp gitmektedır. Gerçekleşen Rüya, Yannkl Bu haliyle. görevini kötüye kullanmak üil ve hareketleri yanın Türkiye'ye Seyanat, Naziligıa îçyüzü, Havalarda 50 Bin Klloda, Bakanın siyasl sorumlulugu metre, Dünyadan Haber, Sannu idrak etmediği hususunda, bu fransisko'da Neler Gördüm. yönden de kusurlu ve suçlu oldu ğunu ortaya koyan kuvvetli beAhmet Emin Yalman'ın en lirtiler mevcuttur. Nuri Koda son kitabı, «Yakın Taribte Görmanoğlu'nun bu flfl ve hareket düklerim ve Geçirdiktermı» <Hirt leri T.C7 '"Kfıunun 240 ve 230. ciK haHnde yayımlanmıslı. Bnnmaddelerine göre sug teskil etlardan başka Yalman'ın, tngitiğinden, Anayasa'nın 105. mad lizce ikl, Almanca İse biı cilt desi delaletiyle, gene Anayasa' eseri vardır. nın 90. maddesi gereğince hakAhmet Emin Yalman'a bundan ktnda Meclis soruşturması açılbir süre önce Kültür Bakanı masım ve gerekli işlemin yapılTalât Halman taraflndan «Devmasım arzederira». (a*a) let Kültür Armağanı» verilmişü. Talman, evli ve bir çocuk babasıydı, îngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmekteydi. Ahmet Emin Yalman'ın cena«esi bugün Teşvikiye Camiindp kıhnacak öğle namazından sonra, Feriköy Aile Kabristanında toprağa verilecektir. (Baştarafı 1. Sayfada) cak, Ziya Yılmaz'ın durumu M U let Meclisi Genel Kurulunda gtyrüşülmeden önce Askeri Yargıtay'a başvuran sanık vekillen, bazı savunma tanıkları göstereceklerıni beyanla, iadei muhakeme talebinde bulunduklarmdan, dosya incelenmek Ü2ere Askeri Yargıtayca geri alınmıştı. Başsavcıhğın mütalâası "Yenİ Içtuzuğe göre, para almaktan gayrj ne yapacağız?,, • BAGIMSIZ OYE Reform Tasarısım (Baştarafı' 1. SayfaJa) mış ülkemizde, maden ürünlerinin gayrt safl milli hasıladaki payı, °'o 12 (1) arasında bulunmaktadır. Bu düşük bir degerdir. Büyük sanayı ülkelerinde bu oran, örneğin Batı* Almanya'da •'. 4, A 3 D . de «.» 3..Kanada'da •o 6'dır. Bu öötelerde.sanayi ü/ rünlerinin gayri safî millî hasıladaki payınrn büyükîügünü düşünecek ojürsak. madencilfğin ne ölçüde gelistigini anlamak mümkün olur. A.B.D. de bugün 500 milyon tonun Ustünde ham petrol, bir o kadar da kömür üretilmektedir. öte yandan geri kal mış bir ülke olan Şıli'de ise, madenciliğin gayri safl millî hasıladaki payı °.o 12 dir. Maden ihracat ve ithalâtımızdaM denge, ham petrol tüketiminin hızla artması nedenivle aleyhimize olarak boznlmaktadır. 1969 yılmdaki açık 22.6 milyon TL. iken, 1970 yıİında 135 milyon TL. na, 1971 ve 1972 yıllarrnda ise bu miktar daha da artmışolmasi lâzımdır. (2). denciliği, mîllî kalkınma hareketiyle yakından alâkalı mühim mev zulardan biridir.» Atatürk bundan başka Keçiborlu kükürtlerini esir maden olarak elinde tutan yabancı şirketi tasfiye etmiştir. Ergani ve Kuvarsan bakır yataklarıru yabancıların elinden almıştır. • Görüldüğü gibi, Atatürkçü görüş madencilikte Devletçidir, yabancı sermayeyi tasfiye eden bir görüştür. Milli Savnnma (Baştarafı 1. Sayfada) lâhlı Kuvvetlerin reorganizasyon ve moderni2asyonu için kısâca (RE MO) olarak adlandınlan bir planm hazırlanarak uygulama ya konulduğunu da açıklamıştır. Izmen bu arada, askerlik işlemlerirrin degişmiyecegini de belirtmiş. bugüne değın 47 bin 130 kişiye îstiklâl Madalyası verildiğini, son incelemelerde çoğunluk la İstiklâl Madalyasına hak kazanmada engel durumlann ortaya çıktığını, müracaatçılardan an cak yiizde 10'unun İstiklâl Madalyası almaya hak kazandıklarının tesbit olunduğunu bildirmiş tir. Bakan îzmen daha sonra, dış yardımlar konusuna da değinmış, genellıkle dış yardımlann gittikçe azaldığını belirtmiş, «Gittikçe azalan bu yardımlann ileride tümü ile kesilebileceğinl de hesaba katmak gerekir. Bu bakımdan, millî kaynaklarımızın şimdiden savunma sanayiine dogru yöneltılmesi zorunlu görülmektedir. Hükümetimiz, programmda | bu hususa açıkça yer vermiştir. Üçüncü beş yıllık planda da bu maksatla ilkeler ve politikalar , koymuştur.» şeklinde konusmuş, tur. Araba vapuru (Baştarafı 1. Sayfada) genç, polis olduğunu ve görevden döndüğünü söylemiştir. Bu konuşmalan dikkat ve heyecanla izleyen yolcular, Albayla gencin konuşmalanm anlayamadıklann dan korku ile beklemeğe başlamışlardır. üç gün önce bir göreye gönderü cüğtni, görev dönüşü arkadaşlarından binnın silâhını da olarak Gayrettepe'deki karargâha gideceğini, vapurda silâhlan . koyacak. bir yer. bulamadığından elin de taşıdığım belirtmiştir. Madalya Anarşist var KABGILI, MECLtS BAŞKANINA, MEKTUP GÖNDERDÎ ANKAR.% tçel Bağımsız Mületvekili Celâl Kargılı, bugün Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'ya bir mekttrp göndererek, Anayasa v B içtiizükte yapılan ve yapılması isienen degişiklikler karşısında .bagımsu bir milletvekili piarak kendisine ödenek ve yolluk alma dışında ne gibi bir siyas! faaliyet yapma alanı kaldığını sormuştur. Kargılı*nın mektubu şöyledir «Bir süre önee yapılan Anayasa degişikHgi ile milletvekillerlnin tek başına gensoru verme | hakkı elinden ahnmıştı. Bu kez de içtüzük defişikliği ile millet1 vekillerinin tek başına Meclis a' raştırması ve genel görüşme isteme haklan ellerinden alınmakta, soru sorma ve söz söyleme yetkileri en dar anlamda sınırlandırümaktadır. Bunlar da yetmlyormuş gibi, ı bu içtüzük değişiklikleri ile milletvekillerinin Meclise Intikal ] ettirmek istedikleri her türlü ı siyasal faallyetlerinin işleme konulup konulmaması Başkanlık Divanının keyfine bırakılmaktadır. Öte yandan bugüne kadar Mec lise verdiğim, sayısız yurt sorunlarmı kapsayan genel görüşme ve Meclis arastırması önergeleri ile kanun tekliflerim üzerlerinde hiçbir görüşme yapılmadan Meclis gUndem ve komi^yonlannda yıllardır beklemektedir. Açıkladığım bu durumlar kar^ısında bana bağımsız bir milletvekili olarak, her üç ayda bir ödenek ve yolluğumu almamın dışında ne gibi siyasal faaliyet yapma alanı kaldıgmm tarafıma tebliğ edılmesini saygı ile rica ederim.» (THA) . Madencilikte Özel Sektör Madenciliğimizde önemli faaliyeti kamu sektörü göstermektedir. Son on yıl yatınmlannın •/. 80 ini katnu, *,'» 20 sinl Bzel teşebbüs yapmıştır. 1958 yılındanheri üretilen tüm değerlerin yaklaşık olarak % 81*1 kamu sektörü eliyle yaratılmısür. özel sektörün yarattığı değer ''o 19 dur. Bunda yabancı girişimlerin payı 1/5 kadardrr. Toplam yatırırnlara oranla maden sektörüne ayrılan miktar bu dönemde °.'o 3 civarında kalmıştır. Özel sektör yatınrrüan arasında madencilige aynlan miktar gittikçe düşmektedir. 1967 yıhnda bu oran ° o 2.45 tken, 1968 de / % 1.31'e, 1969 da ise '.', 1^8'e düşrmiştür. Özel sektör bu dönemde alınan bütün teşvik edici tedbirlere ragmen . madenciliğe hevesli görünmemektedir. Üretimde, özel sektör kesiminde gö rülen artışlar' teknik gelişmeye. ciddî bir madencilik faaliyetine dayanmamakta ve özel sektörUn madencilige yönelttiği sermaye hareketine ters düşmektedir. Bu da mostra madencüigi ve knpkaççı diye adlandınlabilecek bir çalışma tarzımn kesin göstergesidir. Görevini kötüye A. Emin Talman Madencilikte Yabancı Sermaye Maden tUkenen bir varlık oldugu için bu kaynaklann bulunduğu ülkelerin sahipleıi taraflndan aranıp, bulunup, değerlendirilmesi ilkesi temel olarak kabul edilir. Kendi kaderlerine hakim ve sahip ülkeler. yabana sermayeyc bu .alanda arama ve işletme hakkı tanımazlar. Yabancılann bu gibi hak ve imtiyazlara sahip oldugu ülkeler çok kere sömürge olmaktan yeni kur tulmuş veya geri kalmıs ülkelerdir. Bunlar da bu düzenden kurtulmak için İjüyük bir mücadele içindedirler. Tabii zenginliklerini yabancılara kaptıran ülkelerde tam bftğımsızhktan bahsetmek mümkün degildir. Blzde ise son yıllarda yabancı sermave madencilik alanına 6224 savılı «Yabancı Sermayeyi Tesvik» kanunundan yararlanarak sirmektedir. Yurdumuzda faaliyet gösteren yabancılar Osmanlı devrin den kalanlarla daha sonra gelenlerdir. Şimdiye kadar bunlann amacı ikili ounuştur. Ya madenlerimizi kftfi miktarda veya hiç işletmeden «esir» maden halinde tutmak ve kendi madenlerine ra kip yaratmamak amacı gütmüşlerdir, veya kendi sanaviîne u«nız ham madde sağlamak istemişlerdir. Bunun için de fazla yatınm vapmak, teknolojl getirmek ihtiyacını duymamıslardır. Yurdumuza maden sektöründe pelen yabanrı sermaye miktan 30 milyon TL. civanndadır. Bu tür madencilik faaliyetlerine misal olarak, Boraks Consalidate Ltd. Şirketi ile sodyum sulfat yataklarmı işletmek vaadiyle gelen bir Amerikan sirketini verebiliriz. Boraks slrketinin zarar lı tutumu kftfl miktarda bilinmektedir. DiğeT Amerikan şirke ti ise, sodyum sulfat ihracatı ' yapmak için eehnis. 'yurdumueda 5 yıl Jcaldığı halde ihracat( yapmamı?, buna karşılık verli ü ı retimin durmast nedenivle ithalât daha da artouştır. Diger vabancı bir şirket olan Fethiye Sirketi Madeniyesi. 30 yıllık kromculuk faaüyeti esnasında sadece bir yıl 3300. TL, kâr ettiğini beyan etmiştir. Parlamento, Hükümet görüsünü benimsemezse, Enerji Bakanı istifa edecek Başbakandfm, 12 Mart'tan bu yana pasaport verilmeyen vatandaşların adları sorııldu ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) CHP îçel Milletvekili Çetin Yılmaz, Başbakan tarafından cevaplandınlmasl istemiyle dün Meclis Başkanhğma verdiği bir önergede, 12 Martfan bu yana yurt dışına çıkmalarına izln verilmeyen vatancfaşlar olup olmadığım. varsa bunların kimler olduğunu sormuştur. Çetin Yılmaz önergesinde, 12 Mart'tan bu yana gelen hükümetlerin, sanatçı, yazar ve çazetecilerle gerekli olumlu ilişkiyi kurmamasını, bunlardan bazılarına pasaport verilnıemesini yertniştir. Başsağlığı ANKARA Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu, Maden Reformu Tasansı göriişülürken, Parlamento bor tuzlarının tamamen, linyit yataklarının ise kısmen Devlet cliyle işletilmesini kabul etmediği takdirde istifa edeeeğini açıklamıştır. Kodamanoğlu, bu açıklarnasım, Garp Linyitleri tşletmesinde çalışan 65D0 işçi adına Madenİş Federasyonu ile TKÎ arasında dUzenlenen toplu iş sözleş mesinin imza töreninde konuşur ken yapmıştır. Başbakan Ferit Melen, Ahmet Emin Yalman'ın ölümü nedeniyle eşi Rezzan Yalman'a gönderdiği başsağlığı telgrafında, Yalman'ın hür basının yurtta ve dünyada savunucusu olduğunu belirtmiştir. TGS Ankara Şubesi Başkanı Ümit Oüftuna da verdigi demeçte, «Türk basını, mümtaz simalanndan birini daha kaybetti, acımız büyüktür» demiştir. Kolejli 6 kız • (Baştarafı, 1. Sayfada) Kadıköy yöresinde oturan ve her sibah 34/EE/284 <plakall arahayla okula giden 6 öğrencinin, dun Koleje gitmemesi üzerine. durum, okul idaresi tarafından öğrencilerin velilerine bildirilmiştir. Veliler, bu haber üzerine endişeye kapılmış. kızlannın her' gün bindikleri arabayla evden çıktıklarını bildirmişlerdir. ' , Sonuçta; 6 kolejli kızın, okula gitmeyerek otomobille gezdikleri anlaşılmış. Polis de arama çalışmasınl durmuştur. Uskan [Baştarafı SPOR sayfasında] kan şunları söylemiştir: «Güreş Federasyonu toplanmadı M Celâl Atik baş çalıştırıcılığa getirilsin. Böyle bir karar yoktur. Federasyon toplanmadan nasıl karar verir.» Cihat üskan Asbaşkan Musaffer Işık'm «Pederasyonu Genel Müdür îsmail Hakkı GünBör yönetiyor» iddiasına «Genel Müdürle görtişmemizden ve ona danışmamızdan normal ne olabilir.» Cevabını "vererek" sözlerinj şöyle tamamlamıştır: «Daha önce istifa eden özkul Sanan gibi, Muzaffer Işık da 1972 Münih Olimpiyatlanna kafile ile gidemeyeceğini anlayınca bana kınldı. Oysa hiç gerek yoktu. Zira yalnız Federas yon Başkanının ve hakemlerin bir de güres takımı çalıştıncılarının Olirapiyat kafilesinde yer alacağı belli idi.» tstifa eden I.şık'ın yerine Yaşar Doğu turnuvasmdan sonra yeni bir ataına yapılacaktır. Beden Terbiyesi Genel M U dürü tsmail Hakkı Güngör, MuZaffer Işık'ın istifasıyle ilgill Olarak THA yazanna «Muzaffer Işık uygun bulmadığımız demeçleri nedenı ile görevinden alıracağınm bildirilmesi Uzerine istifa etrnıstir. Samimî bir kişı Güreş Federasyonu Başkanı ile ters düşer düştnez istifa ederdi Muharrem Atilî kaç aydır bu görevdedir. Niçin tepeden inme olan bu karara o Eaman kar^ı çıkıp istifa etmedi» demiştir. GOODYEAR'DA SENDİKA GREV, İŞVEREN LOKAVT ;,.., • . KARARI ALDI İZMİT Izmifdeki Good YearLâstik Fabrikası tesislerınde çalışan 600 işçinin üyesi bulundugu Türkiye Lastik îş Sen dikası tarafından grev karan alınmış, bunun üzerine işveren de lokavt'a gidecegini bildirmiş(Baştarafı 1. Sayfada) tir. yesinde oturabümek için türlu Lâstık fabrıkası işvereni ile oyunlara başvuranlar, reform diye Lâstik îş Sendikası arasında milleti aldatmaya çalışanlar, Anabir süredir devam eden toplu iş yasayı ve demokrasiyi kuşa çevi sözleşmesi görüşmelerinden olum renler meydanı boş sanıyorlarsa al t lu sonuç alınamaması üzerine tadanıyorlar. Biz, kendilerine hemen raflar Dzlaştırma Kuruluna başsöyleyelim ki meydan boş değllvurmuslar bundan da bir sonuç dir, orada Atatürk gençliği n5 çıkmaymca kanunî süre içinde bet tutmaktadır» şeklinde konuştaraflar grev ve lokavt karannı mustur. ' almışlardır/ Mara,ş'ta Madencilikte Atatürkçü GöfUş Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1930 larda Ataturk» madenlerimizin devlet eliyle aranıp, bulunup, işletilmesi görüsünü ka bul etmişti. Osmanlı devrinden kalan yabancı girişimler fırsat düştükçe tasfiye edilirken, bu po litikayı yürütmek üzere 2804 sayıh kanun ile M.T.A. Enstıtüsü, 2805 sayıh kanun ile de Etibank kurulmuştur, Bu kuruluşlardan M.TA. Enstitüsü maden arayıp bulacak, Etibank da işletecekti. Ataîürk de\Tİ ve bu düzenin devara ettiği yıllar madenciliğimizin altın yılları olmuştur. Bugün dahi yukarıda verdiğimiz ihracat ve. üretim sonuçları bu politikanın eserleridir. 1936 jilında Atatürk Meclisi açış nutkunda, yabancı işletmeleri tasfiye hareketi nin en önemüsi olan Zonguldak kö mürlerinin devletleştirilmesi için hazırlık yapılmasını su cümle ile ifade ediyordu: tYine memleket için pek ehemmiyetli bulduğumuz diğer mesele, kömür havzasının rasyonel olarak işlenmesidir. Ozerinde bulunduğumuz tedbirleriö sür'atle netice vermesini temenni ederim.» Madencilikte devletin esas olduğunu gösteren 1937 Meclis açılış nutkunda şoyle bir cüm le vardır: «Türkiyede devlet ma ACI KAYBIMIZ S A T IN .Uzun yıllardan beri Bankamız Muhasebe Dairesi Reisliğini yapmış olup emekliye ayrılan Bankamız eski Denetçisi Asım Kurdofilu 17/12/1972 Pazartesi günü vefat etmiştir. Tüm mesai arkadaşlarını yeis içinde bırakan merhumun cenazesl 20/12/1972 Çarşamba günü Hacı Bayram Camiinde kıhnacak öğle namazını müteakip ebedî istirahatgâhına tevdl edilecektir. Merhuma Tanndan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz. ÎLLER BANKASI GENEL MÜDCRLÜĞO (Basın 25599) 9086 Ortaya atılan, «Gemide anar(Bastarafı 1. Sayfada) şıst var. Hem de elinde çift . . .. . bey, 9ün düzenlediği toplantıstenle dolaşıyor» söylentilen kıda, ilk anda Dördüncü Levent sa bir süre içinde yayılmış, korile Karaköy arası metro bağlanku ve heyecan son haddini bulMaden Reform tısının gerçekleştirileceğinl,.bumuştur. " ' nun için 1.5 milyar liraya ihtiTasansı Arabalı vapurdaki heyecan git. yaç butunduğunu belirtmiştir. tjkçe artarken, telsizler de ça12 Mart Muhtırasuıdan sonra Belediye Başkanı ' 1908 yılır.a Uşmafa başlamış, «Arabalı vakalkınmamız için kaynak yaratFransızlarm yine Mecidiyeköy, purda çift silâhlı süpheli bir mak üzere geliştirilmesi şart oYenikapı, Karaköy, Taksim aragenç dolaşıyor. Tertibat ahnmalan madenciliğimize, ekonomik sında kurmak istedikleri 22.. kisı' ve çılaşında yakalanması. ve idarî yeni tedbirler getirmenin lometrelik metro bağlantısının Çok dikkatli hareket edilecek. yanı başmda, 6309 sayıh Maden Vapurdan çıkışında yakalanacak. 180 • 190' milyon liraya malolma Kanununu yeniden ele almak Vatandaşa zarar verilmeyecekn şansının vok oluşundan duyduve 6224 sayüı kanunun verdiği türünde konüşmalar alıp yürüğu üzüntüyü tekrarlamış v« olanaklardan da yararlanan yamüştür. Haber üzerine Polisin Fransızların son olarak hazırlabancı sermayenin zararlı faalistenli ekipleri harekete geçirildığı metro maketini eösterroişyetlerini önlemek de gerekiyordu. miş, Sirkeci Arabalı Vapur tstir. Yukandan beri açıkladığımız Atakelesi kontrol altına alınmıştır. Dr. Atabey, sözlerine «Bugün türkçü görüşün ışığı altında bu Istanbul trafiğinin tek eözüm konu 1. Erirn Hükümeü zaraaÇok rahat yolu metrodur» diyerek başlanında tarafımdan ele alındı. AtaSaat 10 da meydana gelen omıs ve Fransız Hükümetinin 20 türk'ün kurmuş oldugu M.TA. lay'ın kahramanı çift stenli genç, milyon dolar, Italyan, tngiliz ve Enstitüsü, gelişen teknik ve ihtiyolcularm korkulu bakışlan «ra Alman Hükümetlerinin 10'ar nıil saslaşmayı karşılayabUmek için sında rıhtıma çıkmış, yurUmüş, yeni bir şekle sokulmak istendi. Tasan i ancak başmdan sonuna kadar o yon dolar kredi açacaklarım, Polonya Hükümetinin de 10 mil M.T.A. Enstitüsü faaliyetine deMilli Savunma Bakanı îzmen, j layı izleyen Albay. gencin peşini yon dolar karşılığmda ray verevam ederken, Yer Bilimler Ensti ceğini bPİirtınistir. tüsü adıyle yeni bir kurulu; ön askerlik ve yedek subaylık kanu ] bırakmamıştır. Çift stenli uzun boylu esmer bıyıklı genç, araba görüldü. Bu kuruluşun görevi, nunun değiştirilmesı, Silâhlı Atabey'in sorusu yurdumuzun bünyesini tam ola Kuvvetlerin ihtiyacından fazla vapurundan çıktıktao sonra tam bir otobüse binerken Asayiş Şuolan er ve yedek subaylann astç finansmanı karşılamak için rak tanımak için jeolojik ve kerlik yükümlülüklerinin yurt j be ekipleri tarafından yakalande elektrik kıloVat saatine beş jeofizik aramalar yapmak oîacak mış, Poüs otomobiline konulakalkınması ile ilgili diger hizmet kurus zaılıraın şart olduğuna tı. rak Emniyet Müdürlüğüne götü lerde gördürülmesi hakkındaki ve her yıl toplanan 100 milyon. Bu çalışmalar madencilik dışın kanun tasanlarının hazırlandığırülmUştür. Bu lslem sırasında lıra ile medenl Ihtiyaç olan da her tür faaliyet için de ge nı, Bakanhklann mütalaasına su, da,' «Ben polisim siz ne yapıyor metronun gerçekleşmesinln sağrekli idi. Diğer bir kurulus da, nuldugunu bildirmiş, Silâhlı Kuv j sunuz. Beni nereye götürüyorlanacağma dikkati çeken BeleMaden Teknolojisi Enstitüsü ola vetler Iç Hizmet, Askerî Ceza,1 sunuz» diyen genç, sözlerinl dindiye Başkanı, basın mensupiarak duşünülmüştü. Madenlerin Makina Kimya Endüstrist Kuru letememiş. «Kimlik arastırması nna, elektrik kilovat saatinin değerlendirilmesi usullerini ara mu ile ilgili kanunlarla 1101 Sa yapılacak» tcarşıhgını almıştır. kaç kuruş olduğunu sormustur. yıp bulacak, tetkik edecekti. Bu yüı Kanunda değişiklik yapılmaEmniyet MüdürlüPne silâhlaBirkaçl hariç değişik rakamlar tedbirlr n. Erim ve' Melen Hükü sı hakkındaki kanun tasanlan verflmesi üzerine Dr. Atabey, metleri tarafından bir tarafa itil üzerindeki çalışmalann sürdürül n eUnden alınmış olarak götüriilen gencin kimliği Siyasî Polıs«Görüyorsunuz hiç kimse, elekmiştir. Maden Reformu olarak ön dügünü açıklamıştır. ten sorulmuş ve ancak bu soruş trik kilovat saatinin ne kadar görülen plan bu süretle ana yaturmadan sonra korku ve heyeolduğunu bllmiyor. Ancak bir pısını yitirdi. Paktlar can ortadan kalkmıştır. Siyasî zammı duydu mu hemen gözünMaden Kanunu ile Maden îşletzmen, NATO ve Varsova Pak Polisten Asayiş Polisine verilen de büyCtüyor ve isyan ediyor. ri Genel Müdürlüğü Kanun tasa tı devletleri arasında bir banşın cevap, «Bizdendir. Göreve g^ Dar gelirli, hatta fakir bir varılan birleştirilerek, tarafımdan teessUsU yolunda beslenmekte mişlerdir» olmuştur. Gendn artanda?ın tkl ayda 25 kilovat ehazırlaülmış oldugu şekilde T. B. olan ümitlere ragmen kendimizi kasmdan Emniyet Müdürlüğüne lektrik yaktığını düşünürsek, M. M.'ne sevkedildi. Maden Re zamansız bir rahatlık havasına kadar giden Albay da bllgiyl almetro lçin katkısı 125 kurus oform Tasarısınm Hükümet tarakaptırmamamız gerektiğine de dıktan sonra işin peşini bıraklacaktır Her halde yapılmamafından gereği gibi savunulduğu işaret etmiş, daha sonra şunlan mıştır. sma deSmez» demiştlr. söylenemez. Plan görüşmeleri es söylemiştir: Hazırlanan plan ve projelerin Görev dönüşü nas.nda Hükümetin tavizci tutu«Zira bu müzakerelere katıhrhükümete gönderildiğini, Bamu, reform tasarısının daha o ken, başta Sovyet Rusya ohnak Kimliği açıklanmayan Siyasî kenlar Kurulu Ue ttnar Kocrzamandan esastan değişeceginl Uzere, Varsova Paktı devlet Polis timlerine baglı genç Poiıs dlnasyön Kurulunun incelediğigösteriyordu. leri, konvansiyonel ve nükleer'sini de belirten Belediye Başkalâh sistemlerini ve silahlannı nı, metro yapımında, TaksimTasandaki büyük ölçüde ve artan bir hızla Karaköy arasmda hiç lstimlak Keliştirmekte ve çogaltmaktadırDeğişiklikler gerekmediğınl söylemiş ve faylar. Bu pakt devletlerinin sahip dalannı şövle anlatmıştır: oldukları süâhların miktan ve Atatürkçü görüşe uygun olarak «Metro bir gaatte 48 bin yolbu silâhlann haiz oldugu yükkanun tasarısının 13. maddesinTürk Hava Yolları'mn Americu taşıyacaktır. Aynı mesafe sek vasıflar, daima uyanık bulun ka'dan satın alınarak «Ankara. de, yabancı sermayeye arama arasında bu İş İçin otobüs kulruhsHtı verilmiyeeeği öngörülmü^ mamızı gerektirmektedir. Akdeadl verilen DC/10 tipi ikinci lanılsa 1400 otobüs ile 7 yol şeniz'de gemi sayısmda n«ti tü. Yine aynı jekUde, işletme hak İH yolcu uçağı..^jin saat »1.20 ridine lhtlyaç vardır. Aynı is rülmeşîne ragmen, elde eiti kı. ve işletme imtiyazı vermeyi de Yeşilköy Hava'Lfmanına get için dolmu» çalışsa, 13İ00 taşıt 62. ve .64 meddelerdeki hükümler birçok güçler ve ikmal kolaylüfr; ^miştir.. ı«a. » , kullanmak gerekir. Bunun için önlüyordu. A.P.'li miUetvekilleri lan iî? birlikte NATCnüh *"(Sl 345 kişilik «Ankara» ile yarın metro şarttır. Her geçen gün, nin önerge ve oylanyle bu hü ney kanadı İçin ciddî bir tehlike lzmir'e gidiş dönüş gösteri kümler tasarıdan çıkanldı. Devle unsuru olmakta devam etmektebu ihüyacı bütün açıklığı Ue or uçuşu yapılacak, daha sonra ute tekaddüm hakkı getiren 23. dlr.» taya koymaktadır.» çak, sefere konulacaktır. maddedeki son fıkra kabul edil Millt Savunma Bakanı Mehmedi. Aramalara açılması lâzım • met tzmen, konuşmasını, TUrgelen sahalarda kamu tfizel kişi i kiyenin son yıllarda içerden de lerine tanmmak istenen öncelik, [ çok ciddî bir takım tehditlerle (Baştarafı 1. Sayfada) 1. ek maddenin kanun tasarısın karşı karşrya geldiğini, bu tehdit dan çıkorılmasiyle ortadan kalk ' lerin saunda dış tehditlerin iç Yedeksubay Okullannda öğtı. Kamu tüzel kişilerine arama renci olarak geçen süreler esakisveye bürünerek yurdumuzu ve işletme ruhsatları sahalannın, parçalamak, milletimizi bölrnek sen fiili hizmetten sayıldığlngenisliğini özel sektörden farklı dan. bu tarihten sonra Yedekisteyerek, Türkiye hakkır.da besolarak tesbit eden ek 2. madde ka < ledikleri emellerine ulaşmanm subay Okulunda öğrenci olarak bul edilmedi. Bor turu ile kömür | bir başka yolu olarak degerlengeçen cüreler İçin borçlanılamadenlerinin aranmaa ve işle dirilmesinin, alınaeak tedbirlerin caktır. tilmesi üzerinde kamunun hak ik Emekli Sandığı Genel Müdür isabeti bakımmdan yerinde bir tisap edecegine dair olan ek 5. ve lüğünden alınan bilgiye göre. teşhis olacağını kaydederek bi6. maddeler reddedildi. Bunlann tirmiştir. bu konudaki çalışmalar sonuçnasıl yürütüleceğini gösteren ek lanmak üzeredir. Borçlanmak Yıldız'ın konuşması 7. madde tebiatıyle tasarıdan çı j ısteyen memurların müracaat karüdı. Böylelikle. kanun tasanşekilleri, dolduracakları .formBakandan sonra konuşan Tası her halde Atatürkçü görüşten lar ve öteki işlemler, bir genelbiî Senatör Ahmet Yıldız, 12 çok uzak bir şekle sokulmuş ol ] Mart Muhtırasının garçcklere gfeyle ilgililere duyurulacaktır. du. Bu surefle Meclis Genel Ku uygun bir karakter taşıdığını Bu genelge, borçlanmak için ruluna sunulacak Kanun Tasanbelirtmiş, eski DP'lilerin siyasî müracaatm başlama tarihl olan sı Geçici Komisyonda aldığı şe haklannın iadesi konusundaki 1 Oeak 1973 tarihine kadar yakille, Atatürkçü bir Reform Kanun bazı tartışmalan , eleştirerek, yımlanacaktır. Bunun için muTasansı olmaktan kesinlikle çık «Hem Yüksek Adalet Divanı ivazzaf ve ihtiyat askerlikte er mış bulunmaktadır. çin şen'i mahkeme diyeceksin, olarak geçen sürelerle, lOcak hem Parlamentonun temelini ta1950 tarihinden sonra Yedeksu(1) Üçüncü Beş Yülık Kalkm nımayacaksm, hem de af istebay Okulunda öğrenci olarak ma Planı. Madencilik sek yeceksin. Böyle şey olmaz» demiş geçen sürelerini borçlanarak fiitir. törü, Nisan 1971. li hizmetten saydırmak isteyen12 Mart Muhtırasrnın tartışma lerin, genelgenin yayımlanması(2) 1971 yıhnda ham petrol nı beklemelerinin gerekti|i biliçin 90 milyon dolar öden j sız kabul edilmesi gerektiğini, bu muhtıranm doğru ve haklı ol dirilmiştir. miştir. duğunu belirten Yüdız, bu ko1972 yüında ise 130. milyon dolan bulacağı hesaplan nuda imalardan. eleştirilerden ka çınmak gerektiğini de sözlerine maktadır. eklemişür. (Baştarafı 1. Sayfada) let müdürlüğü ve diğer meslekKonüşmalar ler ile kazanç sağlayan kişilerin AP Zonguldak Milletvekili Sa n d e sahip olduklan topraklan işdık Tekin Muftüoğlu ise, Sezai (Baştarafı 1. Sayfada) letmek üzere ortakçı veya kiracı Orkunt'un askerin politika için conderago uçak gemisine ijtüya verebihneleri öngörülmüştür de oldugu yolundaki iddiasına rülmüşlerdir. Burada törenle Devlet Bakanı tlhan Öztrak AH değinerek, «Türk Silâhlı Kuvkarşılanan astronotlar, tıbhî Komisyonun getirdigi önerilere vetleri politıkanın içindeyse bu incelemelerden geçırilmek üzere politika, hangi politikadır?» di karşı yaptığı konuşmada hüküme gemideki ozel bölüme ahnmışye sorduktan sonra, cTürk Si tin prensip olarak toprak ve talardır. nm refonnunun uygulanacağı lâhlı Kuvvetleri politıkanın için Geceyi Tıconderago'da geçiren deyse bu, ancak devletin ve re bölgelerde kiracılığın ve ortakçıb Apollo 17'hin 3 astronotu, yarın jimin bekası politikasıdır» de ğın kalkmasını istediğini bildirTeksas'taki Houston uzay mermiş ve şunlan söylemiştir. . miştir. kezine gotürulecek, daha sonra «Tasanda getirilen bu konudaDaha sonra. AP Denizli Milda Noel'i birlikte geçirecekleri letvekili Ahmet Buldanlı, özel ki istisnai hükümlerin dışına çıaileleriyle buluşacaklardır. kılmaması gerekir. Aksi takdirde le şöyle konuşmuştur: bu reformu uygulayamayız. Bu «12 Mart Muhtırası, fiilen yü tasarı küçük çiftçileri yeterli bir Basın toplantısı rürlüktedir. Bu muhtıraya (Ih seviyeye yükseltmek amaciyle ge «Apollo17>, dünya yolundaytilâl Manifestosu) dersek, burada tirilmiştir. Bütün dünyada toprak ken astronotlar Evans, Cernan yerimiz olmaz. Ben. Sıkıyönetim Kendiniz içîn. reformu uygulanan ülkelerde kive Schmitt, önceki gece yarısı makamlarının icraatınl tasvip racılık ve ortakçılık kaldırdmışÇok sevdikleriniz, uzayda son basın toplantısını yap ediyorum. Türk Ordusunu Türk tır. Biz de aynı prensibi güdüyomıjlardır. Milletinden ayırmaya imkân çok saydıklarınız için: ruz. Eğer bu olmazsa toprak reyoktur.» formu da olmaz.» Basın toplantısır.da. Apollo17 Sheaffer, uçuşu sırasında yapmış oldugu Tabii Senatör Mehmet özgiiilginç keşifler ve bulduğu por ' neş de, «27 Mayıs ve 12 Mart, dünyanın en ünlü takal rengi kaya parçasıyle dik ' çağın gereğine uyma çağnsıdır. doimakaiemi katleri. üzerine toplamış olan 12 Mart Muhtırası ve reformlar (Baştarafı 1. Sayfada) jeolog astronot Schmitt, bu se ı yapılmasını istiyen ses, yalnız Bankalardaa biri için gelen 49 fere katılmasınm başlıca nedeAltın uç, ordunun değil, tarihin sesidir» bin dolar ortadan kaybolunea ninin, Ay'ın madensel jjörünümü demiştir. açılan dava sonucunda bankaya altın kaplama nü tesbit etmek olduğunu ifade sadece 140 bin lira ödendiğinı etmiş, «Sanınm, bunu da bir öl Eleştiri ve dilekler bilezik ve klips. Beyruttan gelen so bin doları çüde gerçekleştirmiş olduk» deDaha sonra söz alan üyeler, kaybolan diğer bankamn açuğı j miştir. ' özellik şu eleştiri ve dileklerde davanm ise halen devam ettigı • Sheaffer Schmitt, Ay gezisi sırasında gö bulunmuşlardır: ni bildlren Akyürek, Beyoğlu', Büyük kırtasiyecilerde züne çarpan ilginç olaylardan • Ordu masraflarında kısıntıya PTT Müdürü aleyhinde müfetbirinin de Ay'da erozyon (toprak gidıimelidir. tiş raporlan olmasına ragmer aşmması) ve toprak kayması omüdürün birçok parlamento üye • Bedel usulü getirilmelidir. layları olduğunu sözlerine ek• Ordunun elindeki eski si sinin adlannı vererek onlarla aı lemiş, «Asıl önemli ölan ise, Kadas olduğunu beürtmek sureShorty krateri yakınındaki top lâh ve malzeme değiştirilmelidir. tiyle amirlerine baskı yaDtıgırn ] 9 Sılâh sanayü, 3. Beş Yıl ve görevinde kalmayı başardıfırak ve kayalann renklerinin değişmesi ve turuncunun bölgeye lık Plan uygulamasına zayıf yan nı iddia etmiştir. hakim olmasıdır. Bunun nedeni sımışür. Akyürek, mUdürlin yaşama dti ni bulmamız gerekecek» demiş0 Sözleşmeli subay alınmama zeyinin araştınlmasmı da istetir. hdır. miştir. AJans Maya: 161/9073 İ tstanbol metro THY'nin Ankara uçağı da geldi flskerlikte armagan Toprak "Apollo 17 Beyoğlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog