Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Aralık 1972 «... Babam, bir takım kalın kitapları okuyarak sabahladığı gunier, kaşlarun çatarak ve kan çanagma dönmüş gözleriyle, elime tutuşturdugu yazılardan son ra «Matbaaya çok acele göttlr, ver ve bir gazete al gel!.» tembihine rağjnen, sokakta gecikmeyl icabettirecek mevzular bulurdum mutlaka.. Ben bunlan aramazdım şüpheslz, lâkin sokakta o kadar çok, bir socuğu ahkoyup geç bırakacak Q kadar çeşitli mevıular vardır ki.. Meselâ futbol, kamıç vurujmak çikolata çekişmek... Gecikince dayak yiyeceğimi bllirdim. Lâkin evin kapısında öyle usturuplu yaianlar kurardım ki, beni gayet iyi tamyan, ileri sürdüğüm maaeretlere kolay kolay inanmamayı «prensip» saymış babam, ekseriya aldanıniı. Aldatamadıfım zamanlarsa halîm dumaa olurdu... Sırtımda kınlan bastonlann, yediğim tokat, tekmeJerin haddi hesabı yoktur...» ARKADAŞIM ORHAN KEMAL FİKRET OTYAM (ORHAN KEMALBABA EVİ) BöLÜM: I Babam: «Haydi» dedi, «Yıldınm gibl gidip, yüdınm gibi geleceksin, ovalanma yoUarda..» Sonra, beyaz boyalı sandıgın küidini kapattı, çıt etti kilit, anahtarını d& cebine attı. Uluırmak'ın üzerindeki köprüyü geçmeden, Askerlik Şubesinin önünde yine durdum.. Şubenin girişindeki «taş adam» di kilmis gibiydl. Elleri ve ayakları üzerinde duran bir taştan adamdı bu .. Yufka ekroeğiyle kıçını silerken taş oİHvermi?!. Yufka ekmeğiyle yapmış bu işi! Ekmekle, tövbe tövbe bu iş yapılır mı? Allah böyle taş eder adamı!.. Korkardun.. Nerede düşmüş bir lokma ekmek görsek, saygıyle alır, üç kere öpüp başımıza koyar, sonra ayak değ meyecek bir kenara bırakırdık.. Ama ekmeği şey yapan adarc, taş olan adam yine dikilmiş bakıyordu bana.. Durdum.. İçinde, kan içen yarasalann uçuştuğu, çocuklan tırnaklarına takıp içeri çekiveren kuşların haykırdığı e«ki hamamın lizerindeki otlar da titriyordu korkudan, benim gibi.. •Ölüriı ölüm bir ölüm!..» naramı atıp iki adım koştum. Gıtmlyordu ayaklarım, çatalıp kaldım.. Ne gelen var, ne geçen!., Ah bir amca geçse, otmazsa eçekli bir köylü.. cMemleket Hastanesi» köprüyü geçer geçm&z sol tarafta.. «İlâç Sandığı» gide gide ağırlaşıyor.. ... Türku söylesem ciıüer kaçar.. «Mezar arasmda hârman olur mu? Ah mezar arasında harman olur mu? Kama yarasına dennan olur mu?» IŞTE ORHAN KEMAL ELİNDE KUŞ LASTİĞİ GELİYOR... ORHAN KEMAL ALACAĞIN OLSUN ! ARKADAŞ DEDİĞİN ECZANEYE GELİR «ECZACI AMCA, FİKRET HAMAMIN ORDA KUŞ AVLIYOR, ŞİŞEYE ATIŞ YAPIYOR» DER Mİ ? ULUIRMAKTA ÇİMERKEN KAFANI SUYA BASMAZSAM sonra biraz daha büyuyup fotoğrat çektitdim tek basıma.. Bir O atacak, bir ben.. Bakalım şişeyi kim önce kıracak? «İlâç Sandığı»m bıraktım yere. Kolum düşmüş zaten.. Güneş tepeye dikümişti hastane kapısına geldigijnde.. Bir adam yatıyor yerde. Üstünü kilimle örtmüjler.. Bir yerinden akan kanlar kurumuş, toprakta.. Kadınlar ağıda durmuşlar. Er keklerin elleri çenesinde, gözler bir noktaya dikilmis salt.. Hastanenin kapın anababa günü yine.. Kilimi usulca k&ldırdım Açık tı adamın gözleri, bihoş.. Boz btJanık, kolunu kaldırıp bıraktnk. pat etti toprağa!; ' Öimüş adam.. Benim yüzümden!. Bir adam vardı yerde, bir ölü.. Ben öîdürdüm!. Zamanında iletemedim ilâçlan, ilâç sandığını, adam da öldü!.. Ben öîdürdüm kilim altında yataa adamı!. CİSim geldi blrden.. Dizlerimin bağı çözüldü.. Çişim.. Azıcık oırakayun Tu tarırn gerisini.. Öyle yaptım.. Ama tutamadunl. îlâç sandığımn, o ak ilâç sandığının yatunda ağlıyordum ıslak ıslak.. Doktor Cemal Bey amca, kim senln dövüp dövmediğmi ögrendikten sonra «Nerde kaldın ulan?> derdemez suratıma patlat tı o iri şaplağını.. Sandığı bırakıp kaçmaya başladım, feryad ederek.. ... Askerlik Şubesinin bahçepiadçkı, kıçını yuflca ekmeğiyıe iilmğı içın, silerken nasılsa öyle taş kesilen adam, yanındaki eski hamamda kan içen yarasalar, hamamın topraga gomülmüş kapısında agızlan salyaiı köpekler, hepsi... hepsi arkadan geliyordu... Eczanenin önüne vardıgım zaman yıgılıp kaldım. Babam, önce geç kaldığım işin, sonra işediğim için girişti silla tokat ve de bastonuyla.. Eczanenin kalfaları Hafız Ağa bey, Üzeyir Ağabey her zaman ki gibi babamin elinden knrtarmak istiyorlar, ne var ki onlara da değiyordu baston, tokat» Babam bağırıyordu yine, bağınyor ve döverken her zaman et tiği sözleri ediyordu. ezberlemiştim artık: •Allah evlât verecekse hayırlısını versin.. Ulan kaçıncı buT Hastalar hastanede ilâç bekleBin, sen Orhan Kemalle kuş avia, şişe tar.. Ulan bir daha mı?» «Babacım babacım.. Bir daha degil.. Bi daha degil.. Anam lwBastonla çok dayak yetfiğira ıçin ilmini almıştım.. Kn önemIi*i kaiaya isabet almamak, bunun. için de kollarla kaîayı bastondan korumak.. Ama o zaman baston hep kollarıma değerdi.. «Gir içeri, seni yecidl. Gir içe ri.. îkiyüz sarı... İkiyüz beyaz... İkiyüz yeşjl.... İkiyüz kırmızı kes bakalım.. Yirmi kutu uyuz ilâcı dolduracaksın yüz gramhlc... On şişe asitfinik...» Eczanenin arkasında doktor amcalar için hasta bakma yeri var.. Beyaz musamba kaplı, başlıklı bir masa, ince ufıîn.. Duvarda yaltalar.. Adamların kemikleri... Adamların sinirlerı... Adamlann bagırsakları. Tam bi adam boyu, duvarlar bunlarla doiu.. Hele o iskelet adam... Hep ısıracakmış gibi bakıyor... Yok gözleri, oraları çukur, karanlık.. Bakrrmk istemem ama, yine gider gözlerım o karanlık çukurlara.. Çok fcorkarsara gözlerimi kapatırım... Sarı elişi etiket «Göz>, kırmızı «Haricen», beyaz «Dahılen», yeşil «Gargara Yutmayınız».. Ustüste koyardını yeçillen, yahut hangisindeyse sıra. Toptan keserdim, kayar elişi, parlak . Her egri etiket için üçbeş tokat!.. «Allah evlât verecekse ha yırlısını versin.. Ulan ne biçim etiket kesmek bu. ha? Ne biçim etiket kesmek?» Sıcaktır» îskeletler arasında uyur kalınm, kanter.. Orhan Kemal alacağın olsun! Arkadaş dediğin eczaneye gelir, cEczacı amca, Fücret hamamın orada kuş avlıyor," şişeye atış yapıyor» der mi? Eşek sıpas;!. Ben sana gösteririm.. Uluırmak'ta çimerkenkalanı suya basmaseam... «Pıst... Pısssstt...| «Ne var lan?» «Gel lan..» «Nereye? Geleyim de sonra babama ispiyonla değil ıpi? Hay di sittir... «Bi daha demem naniıssızım..» Asitfinik kokan beyaz gömleğimi çıkarmadan sıvıştım arka pencereden.. «Müezzin îbram efendi amca plâk kırıyor, saatçı Isak'ın orda..» «Deme lan?» «Namıssızım kl ha..» Orhan Kemal önde, ben arkada çarşıda bir koşu.. Taylar gibi.. Saatçi Ishak'ın oraJayız. Ahmet «bi, tbraam amcanin oğlu.. Çoktan yoktu ortalıkta, köpekli p l â t . yapmif. Şjmdi her yerde çahyorlar gramofonda.. Bi güzel saz çalar, bir giizel türkü çağırır ki.. Köpekli plâğın bir yanı uzun hava öbür yanı, «Kâzımım aslanım yavrum nerde yatıyon?» Ibraam amca tüm dellenraiş« «Eşşoğlueşek!. Ulan! Takmı?lar kıçına bi iğne e?ek gibi anırtıo duruyorlar.. Ulan Allah evlât verecekse hayırlısını versin..» Çıkıyor dükkândan Bir diğerine.. «Yeğen, bizim hayırsuın plâğı var mı sende?» . . «Var «Kaç tane yeğenim?» Şu kadar şu kadar.. Ibraam amca alıyor plâkları, kırıyor bir ruruşta!. Keseyi çıkarıyor: • Borcumuz ne kadder yegenim?» Orhan Kemal üçe aynlmış bSr oiâğı usutca «arakladı» yerdeft^ Koşarak uzaklaştık.. «Yapıştırıp çalank lan?» . «Neylen yapıştınrız ki?» «Ayıya bak.. Neylen yapı?tırılır lan? Zift ilen..» Aklım yattı.. Zift aldık, yanvana getirdik kınklan, zifti ısıttık evde.. OlduBizim evde kocaman bir gramofon var.. Kapağının içinde sramofon dinleyen beyaz bir rtöpek.. Kuruyorum.. Koyuyoruz plâğı.. Plik dönüvor.. Çat ediyor gramofon.. Artık ne plik dönilyor, ne de kolu!. Yine geyyahlarla geldl babam eve gece. Burada seyyahlann ya tacagı yer yok.. Babam gâvurca bilir.. On yıl esir kalmış Yemen'de lngiliz gâvuruna.. Gelenlerln çoğu Alaman, lngiliz.. Babam esarette bunlardan ögrenmiş gâvurca plâk dinlemeyi. Çok plâk var gâvurca.. Odeon Rekor.. Tannburi Cemi! Bey tnrafından hicaz taksim.. Giille hem bezmi vlsâl.. HicazkSr gazel.. Hafız Saadettin Efendi tarafından.. Bunlar da var.. «Rapsodi» büyük boy plâk. Babam açıyor gramofonu.. Kuruyor. hep boşa dönüyor kell, Gözleri gözlerimde. Büyüyor, daha büyüyor, gide gide daha büyüyor ve düsüyorum babamm kocaman kocaman gözlerinin lçine, anhyorum ne tfemek istediğini.. Mutfaga girlycnım, kapı ardımdan kapanır kapan maz ilk tokatı yiyorum!. Blllyorum, hem döver hem »u« der, ayıp olur konuklara.. Ye.t«r gayn, basıyorum feryadı. Orhan KemaU Ulan Orhaîi... Alacağın olsun tenln.. Ziftle plâk yapışır mı7 Doktor Cemal Bey amcanin seslnl duyuyorum. Anlatıyor yine tatlı tatlı.. Su davası önemllymls.. Daha üç gün önce su tsksimi yüzünden köylüler birbirine glrmiş.. Bir tanesi orakla delik deşik edilmiş.. Kağnıya koyup getirmisler. Hastane kapısında adam ölüvermiş.. Bacak kadar boyumla, ben, tfoktor gibi killmi kaldırmışım, nabzına bakmışım . ölü olduğunu anlayınca da korkudan işeyivermişim!. Eceli gelmi? adamın.. Ecel, Allah babanın düştüğü kayıt.. Şu şu kadar, su çu kadar, bu bu kadar diye defter tutar Allah baba. kimin sırası geldiyte o ölür her bir sebeple. O yıllarda Allah baba, en çok sıtmadan öldürüyorrfu adamları. Eczanenin önünde kinln beklerdi adamlar, kadınlar.. Efekll köylüler.. Kinin yoktu ki her zaman. tşte kininin olmadığı bir gün, kinin beklerken birisinin daha eceli geldi, öldü.. Babam gözlüklerini çikardı, içeri geçlp ağlamaya baçladı. Birilerine kızıyordu yine, elini, o kocaman elini yumruk yapıp vuruyordu maıaya. güm güm.. Hıncmı benden almasın dlye sıvıştım eczaneden etiket ke»mevi bırakıp.. «Orhan lan.. Adam ölüsü öldü.. Ölü öldü eczanenin kapısında.» «ölü ölmez ayı.. Adara Slür, ona öldü adam denir..» Orhan Kemal çok *ey öğTetiyordu bana.. ...ölü ölmez!. Ö1C «lraeı ayı!.. Adam ölür, ona öldü adam denir!. Tanzim sataş yerleri ruhsatsız çalışmaya devam edecek Belediye Meclisinin dünkü top bey, Belediye Sarayı. Kültür Sa lantuında, Belediye tanzim sa rayı ve Migros'un da ruhsatının tıs yerlerinin ruhsatının bulun " bulunmadığını, ancak halka hiz madığı, Belediye Talimatname met etüği için tanzim satış yersine göre, bunlarm hemen kapa lerini de kapatmanın söz kotılması gerektiği ileri sürülmüş nusu olamayacağını' savıinmu}tftr. Atabey, özetle şunları söytür. Belediye Başkanı Dr. Ata lemiştir: . .Çeşitli bahanelerle Istanbul 'halkırta Belediyemiz, kötü tânıtılmak isieniyor. Tanzim satışları, halktan yana, halk için açılmı^tır. Satış yerleri, Belediye arsası ile yeşil saha olarak ayrılan yerlere kurulmuştur. Bunlar, geçici inşaatlardır; ihtiyaç için açılmıstır. Imkânlar oranında bu yerlerin sayısını çoğaltmak is temekteyirn. Aİsarayda da dükkânlar yapılmıştır; hak sahiplerinin eline geçtnediği iddiası dolaşmıştır. Acaba o zaman, bugün bu konuyu meclise getiren üyeANKARA, (Cumhuriyet Büro«u) j ler neredeydi?Önceki gün Suriye'ye resmî bir ziyaret için giden Dışişleri Bakanı Haluk Bayulker'in orada, Türklerin Suriyede Suriyelilerin de Türkiye topraklan içinde kalan taşmmaz mallannm de j fterlendirilmesi ve mütekabilivei esasına göre ücretlerinin ödenmesi yolundaki bir anlasmayı da Kazhçeşme'deki deri fabrikalaimzalayacağı bildirilmektedir. Bilindigi gibi. bir süre önce • rmda bir süreden beri uygulanmakta olan lokavtla ilgili olarak Suriye hükümeti «IslShatı ZiraTürkiye Deriîş Sendikası temiyen Kanununu cıkartarak bütün silcüeri' ve ayakkabıcı esnaf ı tOTjraklan devletlestirmis ve tnpderneği temsilcileri, bugün Anraksız köylüye dajhtılması yokara'ya giderek, Ticaret Bakanlunda faaliyete eeçmişti. Bu sılığı yetkilileriyle görüsmelerd« rada Türklerin Suriye topraklan bulunacaklardır. içinde bulunan arazileri de devTürkiye Derilş Genel Bafksletlestirilmis, bu ned«ile TUrkle ( nı Mustaia Şahin, bu komıda «Lo rin topraklanndan yararlanma haklarr ortadan kalkmıştı. 10«2 kavt nedeniyle piyasada başgösSayılı kanun gereftince Suriyeliteren deri sıkınfısından yararlanlerin TUrkive sinırinn içinde kamak isteyen bazı işverenlerin, ellan topraklanna «Mukabelei billerindeki mallan karaborsaya misıl» esasları dahilinde el.konsürdürdüklerıni» iddia ederek, muştu. •• «Ticaret Bakanhğına bu konnyu bildirerek 20 bin dolar tutarında deri ithali isteğinde bulunacağız» demiştir. Türklerin Sııriye'deki malları için anlasma inızalanacak 20 bin dolarlık deri iihali isteriiyor Devlet Baykara, Moskova'ya gitli ORHAN KEMAL ..•• GELİYOR Ohh be... lşte Orhan, Orhan Kemal.. Elinde kuş lâstiği, geliyor.. Bir elinde de şişe var.. Hamamın oraya dikti şişeyi atıs Iara başladı. «Orhan.. Orhan lanri!..» Bağlanan ayaklarım çözüldil. Güuün kîtaplan ORHAN KEMAL «3» KANLI TOPRAKLAR Remzi Kitabevi YAZ YAĞHURU HİKÂYELER BURHAN GÜNEL ÖKSE Genç bir yazar... Umutlu bir çıkış... Güzel bir roman... • 15. TL. 2. Daskı 15 Remzi Kitabevi •,v^V.Nt.î.,.?' NEDRET GÜRCANIn ŞÜRLERİ Abdullah Efendinin RUyalan HIKÂVFLtR Rütün kirapçıl» BULUT ÎNDİ ; çıkfa 7,5 Llra Porta pulu karsıllfiıncla isteycblllrsiniz. P.K. H 1STANBLL MARCEL PAGNOL rrm&z Akademisi VEDİTEPE YAYINLARI ÇOCÜKLUK ANÜARİ «Çocuklok çsğina i$ık totan ve insan kalbim en' lince aynntılarına değin tanıUnJbMîyapıt ögrttmenienn, vclile, Tin. ögrencilcınn \vt' \um insanUfin kitabtj Jır* Oytei Y A R I N : Diplomalan kendilerinin olsun, çek arabanı! 1973 îurK Dıl Kurümu ERKANU BABAMIN GÜBUBO ^ , ANNEMİN ŞATOSU *". SIB YÎILAS1 .•»** SIMÖKF DE BEAUVOIR KonukKız IKJNCI UASKI %njnn BEBTAM OHÂBAN (IJUl hapak ± 2U Lıu ANILAR SORUNLAR SORUMLULAR . Blrtnci öaskısr ölr ayda blten yıiın idtabııua • üunci tmakısı çıktı. Dajıtun : BATEŞ «tit| yâyıtıerl göçmen İ kuslar I kus la 4 nmız i| 3YENİ KITAP memelı hayvan larımız osman cemal kaygılı Sınırlı, Soruralu Basın Mtrnupları Tuketim Kooperaüfimizin yılhk Genel Kurul toplantısı, bu defa 8 Ocak 1973 Pazartesi saat 14.30 da asağıdakl gündemle. mevcudun iStirakiyle Gazetedler Ceraiyetl lo. kaltnde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın teîrifleri rica clunur. Yöntüm Kurnln SINIRLI SORUMLU BASIN MENSUPLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ Tfirk Oeağı Cad. No. 1 Cağaloğlu İSTANBUL G ÜN DE M : 1 Açıli5 va baıkanlık divanı seçiml, 2 Yönetim Kurulunun yıllık faallyet ve hesap raporları iîe denetçiler raporunun okunması. 3 Raporların müakeresl ve Yönetim Kurulu ile denetcilerin ibraaı, 4 1972 yılı bütçe tasarısınır inceîenmesi ve kabulü. 5 Yönetim Kurulu ve denetçüe. rin yedekleriyle birlikte seçiml. 6 Dilekler ve Cumhurlyet 9092 KONGRE İLÂNI Vefatlar İçin Kıymetli hccalar ve duahan. lardan mütefekkil cenaze raerasim ekibimiz bir telefonla emrinizdedir. Gazete ilânı ve umum ınuamelât için ayrı ücret alınmaz. Cenaze i^lerini Uletaıemiz deruhte eder. Acı günlerinizi pay lasırız. TEL: <7 20 0* İSLAM CENAZE İŞLEBİ NOT: Bütün muameleler işletmeye ait olmak üzere yurt içi, yıırt dışı, yurt dışından yurda cenaze nakli yapılır. Günün her taaünde emrinizdedir. ANKARA Devlet BaVanı Zeyyad Bavkara, Sovyet So«ANKARA Ha!en silâh alyaİist Cumhuriyetler Birligi'tında bulunan 111 ve 112. dftnin kurulusunun 50 yıldönümfl nem yedeksubaylar, yılbaşında dolavısivle vapılacak kutlama terhis edılecekierdir. MlHi Satörenlerinde hazır bulunmak üvunma Bakanlığmd'an bir yetzere, dün Moskova'ya gitmlskili, bu konudaki etnrin bütün tif. . birliklere gönderildiğini açıklaDevlet Bakanı Zevvad Birvka mıştır. ra bu törenlerde Tflrk HükfıBelirtildiğine göre, daha çok metini temsil edecekHr Yapılan tasarruf dilşüncesiyle alınan bu (favet özerlne bu zlyarete tcakarann yürürlüğe girmesiyle, bet eden Drvlet Bakanı Bayka 111 ve 112. dönem yedeksubayra. bu arada Sovyet Ru'va'd» lar, sürelerinden 2,5 veya 3 ay tnkenderun Demir ÇeJlk Fab önce terhis edilmiş olacaklarrlkaıının tevsit konuüundskt mü dır. (aa) takereleri de yüröteeektir. Baykara. bu konuda vanlaenk alan ' anlaımalan da Tflrk H0 Danıştay Genel kümeti adına irnyalavacaktır Kurulu, Buca Devlet Bakanı Zeyyad RaY kara'nın Sovypf Sosvalist Cum Belediye Meclisinin hurivetler Birlisine vapacaâı bu zivnret 24 Aralık tarihine ka feshine karar verdi dar devam edecektir. (aa) ANKARA Danıştay Genel Kurulu, Izmir'e bağlı Buca ilçesi Belediye Meclisi'nin feshine, Belediye Başkanı Sovyetler Birlinj'nin Çakmurtm görevine devamYüksel etme vermistir Bu karar 50. yılı dolayısiyle | sine karar Buca Belediye Mecligereğince 6(1 Büyükelçi, basın j si seçimleri THA gün içinde yenilenecektir muhabirinin ilgililerflen aldığı bilgiye göre. Butoplantısı yaptı j ca Belediyesindeki anlaşınazlık üzerine Oanıştay'a başvurarak ANKARA, (Cnmmıriyet Bürosııı Belediyo Başkamnın düşüıülmeSovyetler Birliğinin Ankarâ Bü sini ve Belediye Meclisinin fesyükelçisl Vaailı Grubyakov S hini îzmir Valis) Namık Kemal S.C.B."nin devlet şeklinde oluşŞentürk lstemişti. masının 50'ncı yıldönümü dolayısiyle düzenlediği basın toplan tısında Ulkesinin son 5ü yıl içinSERAFETTİN KAYA, dekı gelişmesi hakkuıda bilgi vermistir. DANIŞTAY Basın ataşesi taratından okunan bir metinde ise. «MemnunÜYELİCİNE SEÇİLOİ iukla belirtmek mümkündUr Ki ANKARA Danıştay 8. Datemelleri Lenin ve Atatürk taire Basyardımeısı Şer^fetttn rafından atılan Sovyet Türk Kaya. Danıştay Oyeliğine şeilişkileri şimdi elverişli bir dog rultuda gelişmektedir. çilmiştir. Devletlerimiz banş içinde biı Anayasa Mahkemesi Bnşkanarada yaşama ilkesine bağiı tca hgından açıklandıeına gore. Alarak ikili işbınigi içın yem nayasa Mahkemesinin asıl ve alanJar bulmaktadırlaı Son yıiyedek üyeferinden meydana gelarda Sovyetler Birligi ve Türlen Kurulca yapılan seçimde, kiye"nin yöneticılen arasınds Danıştay üyeiigine Damştay 8. yapılan görüşmeler ve fikir te | Daire Başyardımcısı Serafettin atist, her ild taraiın dostluk ılis, Kaya eeçıimistir. (aa) kllerini ve karşılıklı güvem güç lendinne ve genişletme yolundü j bundan böyle de yürümek ıjiyetinde olduğunu doğrulanutktadır» demiştir. STANDARDCEDVEL (Elektrikll modeli de vardır) DEVLET, 111 VE112. DÖNEM YEDEKSUBAYLAR TERHİS EDİLİYOR REAAINGTON' POLİSLERE YENİ GİYSİLER VERECEK ANKARA Devlet Memurlan Giyim Yönetmeligi ile £mniyet mensuplarına ek giyecek eşyası verilmesı saglanmıştır. Içişleri Bakanhğından yapılan açıklamaya göre. Emniyet mensuplarına eskisine ek olarak, İki yılda bir adet avcı yeleği, yılda bir pantolon. iki göm lek, iki kravat, 4 çift çorap, bir takım görev eltasesi verilecektir. Açıklamaya göre, Emniyet hiz roetlerinde sivil olarak görev ya panlara giyecek istihkakları vara olarak ödenecektir. (THA) ! Çiçek Rekl&m: 1843/9072 cihgeneler bîlgî yayınevî teartoi bütün eserleri 1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN thraç edilmek üzere 100.000 ton buğday satışa çıkanlmıştır. Bu satıslara ait ilân vs satış hususi şartlarımu Genel MUdurJUğümuz (Satış Müdürlüğünden) tstanbul, tzmir tskenderun, Samsun, Konya, Afyon, Diyarbakır, E^rurura Bölge vs Mersin Şube Müdürlülclerimizden bedelsiz olarak alınabllir. İlgiUlere duyurulur. (Basın: 25384/9073 babadan oğula , RKMIVAC Cnd. 34/4 Htırblyo Tc!.: 47SJU 1/jnir Cad. .ÎJ/27, Yeni«clıir, Ankara Tel.: 17 43 49 ALTIN Cumhuriyet Eeşat Haıtıit Aziz Napolyon 21 ayar 207 390 235 210180 31. 208. 392. • 237. ai2. 185 . 31.10 REDHOUSE YAVMEVİ PO*»WJUU3 S) © ® C ® © © © ® D Yeni AJans: 3389/9071
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog