Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 20 Aralık 1972 Dünyada Bugün Dış haberler Politikada sorunlar Am,erikan uçakiarı dün Hanoi'de bir hastaneyi bombaladı Üç B52 bombardıman uçağı ile, bir F111 uçağı düşürüldü sırasında uç dev B32 bombardıman uçagı ıle b r F1J1 avcı boırt bardıman uçagınm Kuzey Vıetnam ateş ıle duştüklerını açıkla mıştır Duşurülen uçaklardakı 15 ha\acıdan 8 ı kurtarılmış. jedısı ıse kayıp lıstesme geçınlmıştır B52 ler ABD Ha\a Kuvvetlerın dekı en agır bombardıman uçakla rı olduğundan Amerıka Vıetnam savasının belkı de en ağır kajıp larından bmne ugram ş sa\ılmak tadır Amenkan sozcusu BHHerm yerden havaya fırlaülan fuze lerle vurulduğunu tahtnın ettıklennı belırtmıştır. Amerıkan Komutanlığı Hanoı Hayfong yoresmdekı stratejık ve askerl hedeflere karşı gırışılen ha rekâtta, Kuzey Vıetnara uçaksavar batarj alarınm jogun b r ateşı ıle karşılaşıldıgını ıfade etmıştr j Bombardıman savaşı uzatacak WASHtNGTON Senatör George MfcGovern Başkan Nıxon' ın Kuzey V,ıetn«n'ın bombalanmasını yenıden başlatmasının sa vaşı uzatacagı ve komunıstlerın dırenme azyunı.bıleyeceğıru soylemıştır Guney Dakota 'Demokrat Sena toru, Temalcıler Mechsı Süâhlı Kuvvetler Alt Komısyorrunda yap tığı konuşma sırasmda Nıxon'ın ızledığı yolun Amenkan gençlerının bu Noelı de Asya ortnan lannda \e cezaevlennde geçırme l^rınden başka sonuç vcrmeyecegmı soylemıştır dan sonra Amenkan uçaklan dfio Kuzey Vıetnam başkentmı y«nıdcn şıddtle bombalamışlardır. Akın sıra^ında başkentın güney doğu kesımmde bulunan «Baj Maı> hastahanesı. de ısabet almıstır Başkentın merkezıne 4 Km uzaklıkta bulunan hastahane, ge çen Hazıran'da da bombalanmıştı Dermr>olu ıle 1 numaralı karajolu uznnde bulunan ^astaha nevl, o tarüıte bırçok ysbancı gazetecı ıle Aînerıkalı sınema oyun cusu Jane Fanda da zıyaret etmış tı Hastahanevı gezenler, çatısındakı ve cephesmdekı kocaman Kı zılhaç ışaretıne rağmen bınanın ağır hasara uğramış oldugunu gormuşlerdır Yeni Avustralya Başbakanı ERGUN BALCI vustralya Baş.bakanlığına îşçi Partisi liderl Edward Gougb Whıt'am seojlnuştır ülkede üç hafta önce yapılan genel seçimlerde bilındigı gibı ıkhdarda bulunan eskı Başbakan Wılham Mc Mahon'un U beral Koalıs\onu Işçı Partisi karsısında yentfgiye uğrFmış, Avustralya halkı 25 yıla'vafcın suredır oylannı ılk kez Işçı 'artısıne vererek değışıklık ozlemmı kesın bıçımde ıfade etıuıstı. Yenı Başbakan Whıtlain, Îşçi Partisının Başkanlığuıa 196Î vılında geçmış kısa surede partıye değışık bır goruntü kazandımıştır Whıtlam ın liderhğınde, fşçı Partisi doktrıner mteiiğınden sıvn'arak daha esnek ve ıhmlı havaya gırmış, özellıkle orta sınıfm kuşkulannı vatıştırmıştır Bövlece dmamık kışJığı ve açık konusması ile tanınan 58 vaşındakı jeru Başbakan, halk kıtlelenm, statükonun surdürulmesını tek amaç edınen Lıberallerden kopararak kendı varuna çekmevı basarmiştır Batı dunvasmda salgın halınde olan enilasvondan Avustral* ya da kendını kurtaramamış, yıllık fıyat artışı oranı •» 7'j e yukselmıştır Ama ekonomısı gelışmış, zengın bır memleket Bol sanajı maddesı ve maden ıhracatı ile bu vıl ticaret fazlası 6 m h a r dolara (84 mıhar TL ) ulasmış Sovyet Rusva ıle Çın a sattıgı bol mıktarda bugdav ve dunya pıyasalarında vun fnatlarının yukselmesi de Avustralya'nın kazancını arttırmıştır. Ne var ki ekonomık durumunun parlak goruntusüne rağmen seçımleri Gough Whıtlam'ın onderhğındeki Işçı Partısl kazanmıştır Çiınkü çağrraızda iktidarda bulunan partıleri, sade tıcaret fazlası ve ıhracat geürlen ayakta tutmaja yetmemektedır. Sanayıleşmış z«ngın uluslarda bu zengınlığm daha âdıl bıçımde paylaşılması ekonomık sorunla'in van'^ıra sos\al sorunlara da ağırhk venluıesı, ve gerek ıçte, gerekse dısta daha bağımsız polıtıka ızlenmesi ozlemı gıuıkçe güçlenerek belırgınleşmektedır Altı mıl var dolarlık tıcaret fazlasma ragmen, istatıstkler Avustralva da motorlu araçların 'a 88'ının petrol raaddelennıtt ıse • o 80 mın vabancı şırketler tarafından üretıldigını gostermjktedır Yapılan son araştırmada ulkede en büyuk 10 şırketın, altısınm \abanci kontrolunda oldugunu mevdana çıkarnııştır. Son olarak Sıdnevde futbol topu ve maİEemesi japan buvult bır rUet Amenkalılar tarafından alınmıştır Öte \andan buvuk kentlerdekı çevTe ve hava kirjenmesl halkı kuskulandıracak boyutlara enşmış, «os\al guvenliıc, saglık yol yapımı gıbı sorunlar ıhmal edılmiş, vok'ul tabaka üJ^nın zensînlıfınden gerektıgı g:bi yararlanamamış ''usal ge r âdıl bıçımde paylaılmamıştır Gough Whıtlamın Lıberal'lerıp 25 yıllık saltanatma son vîrerek basd geçmesınde vukardaki etkenler rol oynamıştır. I>çı Part.sı lıden dış polıt.kada GUney Doğu Asvanın tarafsızlaştınlması taraftarıdır Içerde Ise yatınmlan >ol yapımı, saglık hızmetlerı, sos\al guvenlık konut ve çevre kırlenmeiin» karşı mücadele alanlanna kaydırmayı vaat etmiştır. A.B.D.'nin yeni Başkanı Van Tiyö!. WASHİNGTON, (ö«el) B D Cumhurbaskaru Nixon' ın teklıf ettığı anayasa ta• dıl tasarısı, Kongre den geçerek kesınleşrruşür Bjı tasanya gore, A B D tek Başkanlı sıstemden vaz geçmektedır Yem sıstemde A B D nın ıkl tane Başkanı olacaktır Ancak ıkıncı fcaşkan halk oyu üe seçılmeyecek, bınncı Başkan kendısını atayacaktır Kesınleşen anayasa maddesı ujarınca, Başkan Nucon, ıkıncı Başkanı hemen atamıştır. Buna gore A B D 'nın tarıhtekı ılk jkmcı Başkanı, Güney Vıetnamlı Van Tıyo olmuştur. A B D 'nın yem Başkanı Van Tıyo, verdığı ılk demeçte \ ıetr.amda barışa karşı oldugunu soylenuş, «Amerıkalılar kanlarının son damlasına kadar Sajgon rejımını korumak ıçın savaşacaklar» demıştır. Nucon'ın Başdaruşmanı Kissingerın Parıstekı Hanoı temsılCılen ıle yaptıgı banş goruşmelerı hakkında fıkrı sorulan Van Tıyo şoyle konusmuştur: A A Savaşın en ağır kaybı Ote yandan Amerıkan Komutanlıgı onceki bombardımailar Hanoi bombardımanı SAYGOV Onceki gecekı akm Ispanyol hukukçuları Franco'yu protesto ettjler M*DRtD Ispanyol hükümetının rejıme muhalıf olan ıkı kışıje, Madrıd Barosu Başkanl.ğı seçımlerıne katılma ıznı vermemesı üzerıne, ulkede son yıllar n en buyuk siyası fınınalarından bın patUmış ve hukuk çular hukumetın bu tutumunu şıddetle protesto etmışlerdır Genel Kıırul, tedhişçilik hakkında rapor Rusya'nın hazırlayacak komite kurulmasına karar verdi savunma NEW YORK Birleşmış Mıl leJer Genel Kurulu uluslararası tecöıışçılık sorununu bütun ay nntılan ıle ıncelevecek 35 uyeli bır komite kurulmasrra ve bu komıtenın 1973 donemınde genel kurula rapor vermesını ongoren bır karar metnını 35 e karşı 76 oyla kabul etmıştır rek <ancak» denmektedır «ted anlam taşıdığını ve daha da ılen bırler faslma geçmeden once bu gıderek, bazı tedhış olaylannı tıp ola>lan doguran nedenlenn meşru kabul ettığım» i l e n sür ıncelenmesı gerekır » muşttır. Teklılte, butün Bırleşmıs Mıl Japon delegesı Nagao Yoşıda ) letler üyele'ı kışılerı tedhısçılı da, teklıfın tedhişçilik hareke '!e ğe ıten nedenlere adıl ve banşçı nnı kınamaktan kaçındığını kay çözum yollan aramaya davet detmıştır edılmektedır. Teklıfın çiddetle aleyhinde buTeklıfın aleyhınde konuşan tnlunan Israıl de «sonucu, dunya gılız Buyükelçısı Sır Colın Croteşkılaünın ıtıbanna ındınlmış we, karar metnının bazı haller ağır bır darbe» olarak nıtelemış de «tedhişçıhğe pnm venr bır tır (a a) bütçesi 270 milyar lira MOSKOV* (a.* • n » I ) Sov yetler Bırlıgının 1973 vıll sarunma butçesınin 175 milyar ruble (270 mılvar lira) olacağı ve üç yıldan berı savunma gıderlerı nın sabıt kaldıgını açıklamıştır Yüksek Sovyet Şurasının *ış donemi toplantısında komışan Malıye Bakanı önce Savunma butçesınin yıizde 10 artışla 19 7 mılvar ruble'ye yukseleceğıni a çıklamış daha sonra l»e sozien nı duzeltmıştır "; '"' Malıye Bakanı gelır bütçesi nın 1817 mıljar gıder butçes. nın ıse 181 5 mılvar ruble olaa gını belırtmı«t>r Turkiye karşı çıktı «Kıssıngerın komunıstlerle temasta oldugunu otedeaberı bılıjorum Kendısınm tutuklanması ıçın Adalet Bakanlığına laümat verdım » Guney Vıetnam Cumhurbaşkanlıgı gorevını de yurütmekte olan Van Tıyo, muhalıflerıne aman vermemesı ıle bılınmektedır «Ne»sweek» dergısının bır haoerıne gore, balen Guney Vıetnam zındanlannda 145 bın sıyası mahkum bulunmaktadir. G Vıetnam ıle A B D.'nın nüfuslan oranlandığı zaman, Tıyb jonetınu alundakı A B D de en az 1 7 mtlyon luşinın sıyası suçlarla tutuklanacagı anlaşılmaktadır Bu konuda fıkruu sormak içın aranılan Kıssınger, evınde bulunamamıştır Fakat bazı yakınları, Başdanısman Kıssınger In Kuba"ya Utıca etmesı ıhtımalı uzerınde durmuşlardır. Van Tıyönün tutuklatmayı düçündügu muhaliflerı arasında, Senatör Kennedy, Savunma Bakanı Rıchardson, Senator Mc Carthy gıbı kımseler de vardır. Bır çok ulke v e b u arada Tur kıye, sorunun bu şekılde etkılı tedbırler alınmaksızın rafa kai dınlması anlamına gelebılecek teklıfe karşı çıkmıştır Teklıfe Turkiye ıle beraber aleyhte oy kullanan ulkeler arasında Amenka, Ingıltere, Avustralya, Avusturya, Belçıka Brezü va Japonya, Luksembug, Hollan Baro seçımlerıne katılma Izd^, Yenı Zelanda Fılıpmler, Por nı venlmeyen kışıler uzun sutekız, Gunej Afrıka ve Nıkaragua redır Franco rejımıne muhalebulunmaktadır fetlerı ıle tanınan Hrıstıyan De mokrat Jose Gıl Robles ile esZambıyanm hazırladıfı ve Hın kı hukuk profesorlerınden Sosdıstan ıle Cezayır ın destekledık yalıst Ennque Tıerno Galvan' len teklıfın gerekçesmde, tedhışdır çılık olaylannın onemını butun dunyanın kabul ettığı belırtıleHukumetin bu tutumu Uzerlne Baroda çeşıtlı yerlere aday gos terılen 59 hukukçu, seçımlerden çekılmış ve yüzlerce a\*ukat ıle hukuk oğrencısı Adalet Bakanl.gı onünde protesto gösterısı yapmıştır Baro Başk&nlığı adaylarından Gıl Hobles, yaptıfı konuşmada da hUkumetın kararjnı ciamamen kanunsuz» olarak nıtelemış tır (Dı? Haberler Serrisi) Peron, Peru'ya geldi ASIVCİON (P»r»fiıay) Anantın'ın e«kı Cumhurbaşkanı Juan Peı"cn, Paraguav a be? gunluk kısa bır zıvarette bulun duktan sonra pazertesi gunu Peru'nun başkentı Lıma'va gelmı?tır. 1955 vılında, Sılâhlı Kuvvetterce ışbaşından uzaklaştı^ldık tan sonra Paragua> a sığınan Pe ron Asuncıon da e«kı anılanrı tazeleme \e eskı dostları ıle jenıden goru^me fırsatı buldu ğunu so>Iemışt.r Peron un Peru'dan Panama'va geçmesı ve oradan da daımi ıkametgahı o'an Madrıd'e donmesı beklenmektedır Muhafazakârlar geriliyor Zamarumızm ılçınç bır gelışımi sanayıleşmlş zengln toplumlarda muhafazakar partılenn genlemesme karşıhk, devletın soyal \onune ağırlık veren ve genış halk kıtlelerıne çağnda bulunan partılenn seç mlerde kazançh çıkmalandır Nltekım Japon seçımlerınde sol kanat partıleri onemli ılerIeme ka>detmı« A\ustrahada VVhitlam îafer kazanmış Yeni Zlânda'da Norman Kırk'ın tşçı Partısl, Muhafazakar ülusal Pdrtının 1960 dan ben de\am eden ıktidanna son rererelt başa geçmıştır Batı Almanya'da ıse Brandt'ın Sos\al Demokratları Hrlstıyan Demokrat Partısıni ağır yenılgiye ugratırken, Hollanda seçımlerınde sol kanat partıleri kazançlı çıkmıştır Bu oluşum, solun her çesıdını aşın uçla bır gbstermeyo çahşan tutucu çevreler için herhalde duşundürücü nıtelıktedır. YİİKSEK ÖĞRETİME HAZ1BİAMA DERSANESİ ÖBRETtM KADROSUNU ACIKIAYAN TEK DERSANE SABRİ BABACANARİF AKÇA8AYMEHMET DUZKAYA NECMETTİN BAĞCIFA2IL ERDİNE ADİL ÖZGOR \ .'• MatemotıV Fııık Kmya: KEMAL ÜÇYİĞİTŞAHAP ÜCYİCİT UNİVERSİTEYE GİRMEKİÇİNI Castro Moskova'da Öte jandan Havana radyosu nun vaptığı bır açıklamaya go re Kuba Başbakanı Fıdel Cast ro Sovyetler Bırlıgının »ılıncı yıldonümu torenlerınde bulun mak uzere Moskovaya gıtmıştir Bu Castronun bu yıl Sovyetler Bırlığıne japtıgı ıkıncı zıvaret tır Castro yaz bnşında Moskovaya gıderek on gün kalmış \e Kremlin lıderlerivle resmî ternas larda bulunmuştu Ca«trova zıyarerınde Dışişlenjle ılgılı Başbakan Yardımçısı Carlos Rafael Rodrıguez, Havd na bolgesı Komunıst Partısl Sek reteıa ve Moskova dakı Kuba Buyükelçısı eşlık etmektedır. (aa UPI) Nişanlandık Mutluyuz ALFV BFHLULGtL • * * Yukarıdakl haber belta ciddı sayllnıayaeaktır okuyucularımız tarafından Fakat Vtetnam'dakı son gelışmelerı ızleyenler, bu toayalı haberm satırları arasında oazı gerçeklenn bulundugunu goreceklerdır Bilındığı gıbı, onceki gün Amenkan uçakları Kuzey Vıetnam topraklannı yenıden bombalamaya başladıiar 30 ar ton boraba taşıyan sekız motorlu BS2 uçaklarının da katıldığı bu saldın, ajans haberlerıne gore fcutün şıddetı ıle devam edıyor bu gelışme butun dünya ıçın bır surprız sayılabılır Çunku Kasım başındakı Amenkan BaşkdnliK seçımınden once, Washıngton ıle Hanoı arasında vanlan barış anlaşmasının taslağı açıklanmıştı Sonra, barışın daha ılerı bır tanhe bırakıldığı sovîendı Fakat Kıssinger, K \ıetnam temsılcılerı ıle Panstekı goruşmelerıne devam edıyordu Ve barış anlaşması ıle Hanoı nın elındekı Amenkan csirlerını yılbaşından once bırakacağı ılerı sürülüyordu. Bu arada dıkkatı çeken, lakat fcnemsenmıyen bır olay da vardı Guney Vıetnam'ın Kukla Başkanı Van Tıyo,' çeşıtlı konuşmalar yapıyor ve barış anlaşmasına karşı oldugunu devamlı $ekılde belırtıyordu «Kukla» olarak bılındıği tçın, Amerıka'nın Tıyo'ye ragmen K Vıetnam ıle banş ve ateşkes anlaşmasını ımzalayacağını beklemek hata olamazdı Ne var kı, son olavda da, bir çok defalar olduğu gibı geçmış unutuldu Bu, V an Tıyo nun karşısına çıktığı ılk banş teşebbüsu degıldı Hatırlanacağı gıbı, Başkan Johnson zamanında da Hanoı ıle temasa geçılmış ve bu ternas iar sonunda, 13 Majıs 1968 de Parıs'te dortla gomşmelere başlanmıştı Ancak o zaman Averell Harrıman ıle Cynıs Vance un yuruttuğu goruşmelerde >ıne Van Tıyo baş kaldırmış ve nıhaı anlaşmaya vanlmadan ış yanda kesılmıştı Van Tıjd'nun jarattığı olumsuz hava ıçmde ışe başlayan dortlu g6rüşmeler, ooylepe sonuçsuz devam ettı Dort yü sonra, Harrıman ve \ance'un yerını Kıssınger'ın aldığını gorduk. Parıs'te Hanoılı Le Duc Tho ıle bır anlaşma metnı hazırladı Bunu, seçım oncesmde Amenkan kamuoyuna îMjton'ın banşçı zaferı olara* açıkladılar da Sımdı ıse ortada ne ban* ne de anlaşma kalmıştlr Amenkan savaş mekanızmasmm araçlan, Saygon rejımırun arzusuna uvarak Kuzey V lemam ı bombalamaktadır Nucon'ın, Tıyo rejımı uğruna dunya savaşı tehlıkesını goze aldıgı ve Hayfong lımanını mayınladığı batırlanmca, son davranışı da kolayca anlaşılır Fakat artık bu noktada bır hatadan vazgeçılmek gereğı de ortaya çıkmıştır Saygonlu Tıyo bır kukla degıldir Artık VVashıngton Saygon'a değıl. Saygon Washıngton'a hukmetmektedır ynl aiiptr TOLG\ HAKAV Ankara . Kent Otel 18 Aralık 19T2 FEN SINIFLARI 5ve15OCAK'ta KAYITLAR YAPILMAKTADIR BROŞÜR İSTEYİNİZ. YUKSEK ÖĞRETIME HAZIRLAMA DERSANESİ tı^U. • Mancfaturacilar Sı»«5 Blok UNKAÎANI İSTAN»«t »' • ' Tel 26 3049. 2668 S » w w « « « « uupıne.»» »j»«t.«yo«v» 2 İLÂN Beledıvemızde açık bulunan 9, derece kadro maasU »Bsn e emanlığına oır adet ınsaaf mUhendısi ahrtaeaktır • 'R • Mamurın Kanununun 4 maddesındekı evsafı haiz olanla n n 31121972 tanhıne kadar bir dılekçe İle Beledıje Başkanlığına muracaat etmelerı rıca ve ılân olunur (Basm 28548/9077) İpsala Belediye Başkanlığından •çı/«cakt/r Cumhurıyet 9090 Aians 70 494 907* Bu şahane apartman dairelerine sahip olabilmek için SON FIRSAT 1İ *£ Bu apartmanlar, Istanbul'da, Kuçükyah'dadır. Adalara nazır, denize ve Istanbul Ankara asfaltına çok yakındır. Fuel oıl kalonferhdır. Her daırede şomınelı bır salon, balkonlar. gomme.dolaplı 2 \atak odası, Tenklı fayan tezgâhh genı;, a\dınlık mutfak ve şofbenlı luks gonıme banyo \ardır. Yerler maricy doşelidır. Du\arlar plâstık badanalıdır. Daırelerın Bankaja malıjetı 100.000.lıradır. Bu çekılişfe aynca: 40 ADET 1 0 0 . 0 0 0 LİRA 80 ADET 25.000 LİRA 200 ADET 10.000 Lirahk Tahvil 400 ADET 5.000 LİRA 800 ADLT 1.000 LİRA VE 20 000 TALIHLİYE çeijith para ıkramiyelen Kat&nmak ıçin tasarruflartnızt 30 iralık tanhıne kadar Iş Bankasında toplayınıı TURKİYE İŞ BANKASI paranızın... isükbdlinizin emniyetidir MEHMET BARLAS Yenı Ajans J892'90î0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog