Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURİYET 20 Aralık 1972 bir arkadasımız, görevini kötüye kıülanması için buyük toprak ağalarından gördüğü baskıya boyun eğmediğinl dönüşte bize anlatacaktı. «Çamlıdere Olayı» diye basına yansıyan karakoldaki ölum olayı Mıllet Meclisi'ne de bir Bu genel tanımlamanın yanısıra, bir de «kasözlü soru ile getirilmiş, Içişleri Bakamnın açıltrakol» a içindekilerin verdikleri, yaygınhk kalamalarına karşı soru sahibi milletvekili, Adli zansın diye de duvarlara asıp yazdıkları bir anTıp raporuna dayanarak Bakanın söylediklerini lam var. Benimiçin bu anlam 1943 yılına,'kadar çürütmü?tü. Gümüşbaşda oîayın bu yanına deuzanıypr. Bir üniveıSite öğrencisi olarak 1943 . ğinerek şunlan yazmaktadır: «Mehmet Ostüh' yılının yaz tatilini, o sırada babamın bir «muün cenazesine ve başına gelenlere, hem Çamlıhamrain» olarak bulunduğu «Tosmurlu» köyündere'nin in*an canlısı, vicdan sahibi halkı, hem de geçirmem gerekmişti. Köye ulaşabilmek için de kendi köylüleri büyük bir inatla sahip çıkde, Tarsus • Pozantı yolundaki Damlama Karatıla'r. Cenaze önce Ankara'ya gönderilip otopji kolu'nda taşıttan ihip köyün yolunu sormuştum. yapıldı, sonra düzenlenen raporlar Istanbul'a, önünden yüzlerce kez gelip geçüğim Damlama Adlî Tıp Meclisine gönderildi. Olayı yakmdar. Karakolu'nda şu sözler yazılıydı: «Karakol Adaizleyenler, resmî bır açıklama yapılmamış olletin Kapısıdır». Köye vanncaya kadar hep bu makla beraber, birkaç gün sonra Adii Tıbbır tümce üzerinde düşünmüş, duyup okuduklarunkararını öğrendiler: "Mehmet Üstün intihar etla buradaki sav arasınd'aki çelişkfleri çözmeye memis, öldürüldikten sonra asıLmış"tı.. Durum çalışmıştım, Güraüşbaş'ın röportajı. yabancısı herhalde artık. kendisine yanhş bilgi verildiğiolraadığım bu çelişkilere yeni bir halka eklini sandığlmız Içişleri Bakanı Ferit Kubat ve yordu. öbür ılgililer tarafından da öğrenilmiş olsa geGenç okurlarımı aydınlatmak için, «deger rek. Şimdi ortada bir ceset, tam sağlıklı olriuğu biçen, tahminci, değer biçen kimsö» anlaraına şupheli 15 yaşında blr delikanlı ve nihayet cegelen «muhammin» lik üzerine de iki söz eklesetten geriye kalan bir kadınla 4 çocuk vardır. meliyim. Hükümet, ordunun ve halkın tahıl ihMehmet Üstün gitti ama bunlar herhaicfe yasatiyacım karsılamak üzere, ikinci Dünya Savası mak isteyeceklerdir». (Cumhnriyet, 6 Aralık yıllannda, köylünün harman yerlerini denetim 1972, s. 7*. . ' altında tutarak, ürünün bir kısmım «aynen» alıvordu. Bu görevde kuUanılanlardan çoğu da, Adalet tarihine «Çamlıdere Olayı» diye geçerahmetli babam sibi, köy öğretmenleriydi. Gercek olan dosya, bize toplumumuzdan bir kesıt çi bu görevi yüklenen sınıf arkadaşlanmız da vermektedir. Toplumsal olaylan «laboratuvar olmuştu ve Hatay üinde görev yapan «felsefeci» deneyı» biçiminde inceleyip gözetlemek olanağı ılmaz Gümü?baş'ın «Karakolda ölü Var..» başlığını taşıyan ilginç röportajı (Cumhuriyet, 56 Aralık 1972) ana fikrini ve özetıni ara başlıklarda veriyor: «Karakola sağlam giren 65'lik Mehmet'in cesedi çıktı Ahmet, karakolda 3 gun kalmıştı; tedavisi ise 18 gündür sürüyor «Mehmet Üstün intihar etmemiş, öldürüldükten sonra asılmıştı..». Kara ve kol sözlerinden oluşan «karakoi»u Türkçe Sözlük şöyle tanımlıyor: «L Baysallık ve guyenliği sağlamak için hükümetçe dolaştırılan her türlü gilâhlı kuvvet. 2. Bu çrekle şuraya buraya serpılmiş bulunan bu gibi kuvvetlerin oturdukları ve merkez edindikleri konut: Polis'karakoİu. Jandarma karakolu. Slnır karakolu...». (Ankara 1969, 5. baskı, s. 411). Gümüşbaş'ın üzerinde .durduğu olay, kelimemn ikinci. anlamındaki bjr jandarmı karakolunda geçiyor. '• Y Olaylar ve görüşler Adaletin Kapısı: Karakol '• '•••".:• " . " • •:"•• i r " i . " Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL Ağlama Duvarı Bir Bakanhk! OKTAY AKBAL Evet Havır lartışma Sahte Şampiyonlar TOPRAK REi'ORMUNC AGZINDA GEVELEYİF DE YÜREKTEN tSTEMEYENLER İYÎDEN îYİYE BELLİ OLUYOR, ünümuzde, toprak reformunu politik yüzeyde tartışanlann cogunluğu, ılk bakışta lçtenlikle bu reıonndan yana görünmektedirler. Denilebüir ki, bu tartışmalann ıçerisıne gıren hiçbif kimse DU reforma açıktan karşı gıkmamakta, içtenlikle istemeyenler bile, reformun yanında ya da yakınında olma görüntüsünü sürdürmekte, karşı görünmüş olmaktan titizlıkle sa kıcmaktadırlar. Oysa perdeler ardındaki gerçekler hiç de böyle değüdir. Toprak relormunu içtenlikle isteyenlerle istemeyen ierin kavgası; nenüz yüteye çıkmamış olsa da süregelmektedır. Bundan yülar önce, topıaîtl leformunun en açık yürekle savunuculutunu, bayraktarlığuu yapmaya başlamış bir siyasal ör gütün karşısına geçip «Toprak reformu memleketi komunizme feötürür» biçiminde densız va dengestz çüâşlar yapmış olan lar, bugün, oluşan kamuoyu etkisiyle, aynı yaıanı sUrdürebiIme cesaretinı gösteremiyorlar. Kuşkusuz, bu küçümsenemiyecek bir aşamadır. Ancak, sosyal, siyasal ve politik amaçlanyle, Türkiyemızm ve toprakla geçimini saglamak zorunluğundaki Türk inasnırun yapısına en uygun ve en gerçekçı bir toprak refonnuna kavuşabilmemiz için, oaha pek çok engeü aşmak gerekecektir. Toprak ve Tanm Reformu On Tedbirler Kanunu yürürlüğe gır miş bulunmaktadır. Ne var ki, ana toprak reformu kanununa bir basaznak olması gereken bu kanunu yüzeyden ınceledığımizde; yukanda batus konusu ettiğimiz ıReformu isteyenlerle, ıstemeyenlerin kavgası »nı, reformu istemeyenleriii ka2anmış olduğunu açıkça görmekteyiz Buna rağmen, yalnızca adı kalmış, ama, eskı deyiıuiyle «ismiyle müsemma» olnıayacak bıçimde yozlaşmış bulunan bu göstermeük kanun için harcanan emekler yıne de boşa gitmemıştir ka rıısındayım. Yüce Meclis'te bır konuşmamda da Deürttigım gıbı; toprak reförmunu içtenlikle isteyenlerın çabası her ne kadar kanun hükmü olarak bugün madcleleşmemiş olsa da, kamuoyuna yeterince vansıyan tartışmalar, geleceğın gerçek reformuna yeşil ışık yakmıştır. Bunu böylece belırledikten sonra, şımdi yürüalüğe girmiş bulunan Toprak ve Tanm Reformu Ön Tedbirler Kanunu'nun; çıkarılması tasarlanan ana toprak reformu kanunu açısından, neden hiçuir değer nıteliği taşımadığını, üç nokta üzerinde curarak, kısaca, Deürtmeye çahşacagım: 1 Bütün çabalara rağmen, orman niteliğini tamamen kaybetmis, kültür arazisme dönüşmüş ve halen işleyenm elinde değerlendirilmekte bulunan büyük bir axazı parçası reformun dışında bırakılmıştır. Oysa bu tür arazinin çoğu, toprağa rnun taç köylü tarafınaan bağ ya da bahçe haline getinlmiştir. Bun Toprak Reformu VQ JEzilen Üretici $ aşıyorJum, TBMM'nde 5|retmenlikten gelme nice milletvekili var, niye bu aydın kıyımı, öğretmen kıyımı karsısında konuşmazlar diye... Inanıhr gibi değil, ama lnanın. Türkiye'nin dört bir köşesindekı öğretmenlerden mektup yajıyor. Hepsi acı doiu, ıstırap dolu... Bir tek mutluluk haberi yok. . Yarına güveniyorlar, karamsarlığa düşmüyorlar, içlerinde KemaUst devrimin ışığını taşıyorlar, evet bunlar dogru, «ma direnme güçleri de yavaş yavaş azalıyor, bezgınllğın, yalnızlığın ezici ağırlığını duyuyorlar gunden gune. Bir ınanıhr ses, bir içten konuşma, bir umut veren yazı, bir dost yakınlığı yetecek onlara. Şimdilik yetecek... Bir süre daha katlanacaklar, Kemalist devrimin öncüleri olarak giriştikle» uygarlık savaşını sürdürecekler canla başla... G Meclis'te Senato'da «llerici» bilinen nice aydın var. Onîar görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı bu kıyımı? Kıyıma uğrayanlar hep anarsist mi, hep aşırı solcu, hep vatan haini mi, hep yanıltılmış kişi mi?.. Değü. Değil elbef. Böyleleri de vardır belki üç • bes kişi. Kıyıma uğravan öğretmenlenn çoğu Kemalist devrimcidir, Atatürk ilkelerinin savunucusudur. lşierinden güçlerind'en oluyorlarsa, gericilerin dayagmı yıyorlarsa Bakanlık emrine alınıyorlarsa. ordan oraya sürülüyorlarsa bundaıtdir: «Tob Ber» dergisinio .b,er. «tşasında «Kıyım» sayfelaruu bir ©jnıyun. Görürsunüı Atatürkçü ögretmenlenn başlarına gelen acı seruvenleri. Mahkemelere verilirler, aklanırlar Gözaltına alınırlar, suçsuz görulerek bırakıhrlar. Ama Bakanlığm, yalnızca devrimd ögretmenler aleyhine lçleyen dişlilerine kendilerini kaptırmaktan kurtulamazlar yıne de... Meclrs'te, özellikle CHP Grubunda nice aydın var, nıpe devrlmci öğretmen var. Bunca zamandır niye fusariar, nrye «eslerini çıkarmazlar bu kıyıma karşı? Niye bir Kemallst aevrimci olarak savaşmazlar bu haksızlıklarla, bu duşmanlıklarla' Neyse ki CHP milletvekilleri bu yanlış suskunuktan lrurtulmaya başladılar. CHP Kemalist çizgiye dönünc*, Ecevlt'in açtığı "bayrak altında tüm devrimcüer toplanınca bır guç, bır •ava«ma inancı doldu içlerine. Ezilen, yılan, dövüjen yıkılan, ama her şeye raŞmen ayakta durmaya çalışan meslekdaşlarımn yardımına koşmak gereğini duydular. Avdın CHP milletvekili Kema! Yılmaz bu konuda en yetkiyle konuşacak kişilerden birivdi. Bakanlıkta Genel Müdur, Talim Terbiye Dairesi üyesi. su, bu.. Bugüne dek niye bu denli sustu, anlamam. O da, Havrettin Uysal da. Başkalan da Neyse sonunda bir demec vermiş bu konuda. Eğitım Bakanlığmin bu eski yetkilisi Yılmaz bakm ne divor: « O ğ ^ mene karşı sürdürClen teJhiş yarışı maharetle köruklenmektedir Öğretmenlere sahip çıkma?ı gereken Bakanlık sorumsuz gavri ciddi ve gülünç telkinlere teslim olmuş görünüyor. Kis ortasında öŞretmen sürgünleri vaDiimakta, ögretmenlerle birlikte Türk çocukları cezalandırılmaktadır. Ders yılıortasında tâyir bekleven veya mecburi nakle tâbi tutuîan öğretmenlerle dolup bosalan Millî Eğitim Bakanlığı bir "Ağlama Duvarı* haline gelmistir.» Aâlama duvarı olmak n» demektir? Bir Bakanlığın bu hale eelmesi, getirilmesi nasıl bir anlam tasir? Çok çirkin. çok Ü Ü Ü bir seydir bu. Türk kültürünün öncüleri, Atatürkçv 7C uygarlık anlayışının savunucuları olan öğretmenlere (îurmak•ızm kıyacaksın, ordan oraya süreceksin, parasınl keseceksin, cezalar vereceksin, sürekli korkular içinde yasatacaksın, uzec?ksin. ağlatacaksm, inletecek^in. Böylece «eğitim davamızı» basanvle cerçeklestireceksin! Bu olacak iş midir? Peki suç kimde? Çirkin poliHkacılarda. sonra onlara ayak uyduran Bakar'ik yetkimerinde. en basta Bakanda... Kemal Yılmaz'ın şu sözleri dikkatle okunmahdır: «Bakanhğa atanır atanmaz ögretjnenleri "bizden dlanlar ve olmayanlar" diye tasnif ederek, ayn muameleye ve tfeğerlendirmeye tabi tutan Bakan, öğretmenin desteğinden yoksun bir sözde reform şampiyonu görünmektedir. Gönlü kırık, horlanan, hırpalanan öğretmenlerle reform değil, gündehk ögretim hizmetleri bile yürütülemez. Yüksek öğretimi paralı hale getiren reformun arkasmdan lise. ortaokul ve hatta ileride ilköğretimi de paralı yapacak reformlar gelirse, Türk milleti şaşmamalıdır.» Anlaşılıyor reformların bizl nereden alıp nereye götürcceği, kime karşı. kimd'en y?.na olacağı, neyi yıkıp neyi kuracağı... Hiç şaşmamah gelecklere, olacaklara!.. Bizler uyursak, sesiınizi çıkarmazsak. ya da zaman geçtikten sonra konuşmaya, yazmaya baslarsnk. böyle olur elbet. Bir aydın gücü varsa bu ülkede ağırlığını duyurmalı artık. ••4 ! • •» • • • • • • • • • • • • • • • • • • »• • • • • • • • • • • • • • • • GAZETECILER CEMIYETIi BAŞKANLIĞINDAN Cemiyetimizin mutaö" Yıllık Genel Kurul toplantısı. 31 Aralık 1972 Pazar günü saat 10'da Cemiyet merkezinde yapılacaktır. Gündem aşağıda gösterılmıştir Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre, başka bir tarıhe bırakılaeak ve ayrıca bildirılecektir. Üyelerimizin teşriflerı rica olunur. • ÎÖNETÎM KURÜLU *• GÜNDEM : Açılış ve Baskanlık Divanı seçimi, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet ve hesap raporlanyle Denetçiler raporunun okunması, Raporlar üzerinde. görüsmeler, Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ibrası, 1973 yılı bütçe tasarısınm mcelenmesi ve kabulü, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Haysiyet Divanı ve Balota] Kurulu seçimleri, > 6 Dilekler ve kapanış. VEFAT Aile büyüğürhüz, Geçen yıl Atatürk' Ünıversıtesı Yurtlannda yaptıfınız incelemede dihledlğiniz şikâjeti, göfdüğünüz acıklı hali lütfen bir daha hatırlayınız. Ben.size hatırjatıyorum: yoksa da, «çahndığı iddia edilen bir radyo "yü1 Yurtlarda hayah oldukça pahalı, zünden» çıkan olay topluraumuz<}an şaşırtıcı ve 2 Oğrencilerin birçoğu yurda gıremjyor. şehırde kalıyor, düsiindürücü blr kesit vermektedir. Bır yandan, 3 Çalışma saloîıu, kalonfer yetersizliğinden, ısmamıyor. Çaralıdere'nin Muzurbağcın köyünden Üstün Bunrian dolayı ba'ttanjyelere ailesi 15 yaşındaki Ahmet'le olaya gırecek, uzun sarıhp derş. çalışılıyor, süren bir tetfavi5'i gerektiîecek «ifade» işleminÜstün ailesinin «baba» sı 65 yaşındaki Meh4 Yurtlarda • banyo yapden sonra da radyoyu babasına verdiğini söylemet, önemli bir sorunun bilinip anlaşılmasına, mak büyük bir dert. 1. ve 2. mek durumunda kalacaktır. Onurlu baba ise, gıderek çözümlenmesine .aracı olabilirse, görekatların ba'nyolarından su aotopsi raporuna göre, «öldürüldükten sonra asılvini yaparak ölen bir insanın gön,ül huzurunıı kar, 3. ,ve 4. katlara çıkmıycr. mış» olarak, nezaretteki su borusunda bulunaduyabilir ve duyurabllir. Benzeri olaylann TürSıcak su ancak 30 dakika decaktır. Bir yandan da, Ganime ana ile dört çokiye'nin hiç bir verinde işlenmemesi İçin bir vam edîycr. Bu otuz dakikada cuk, ömürleri boyunca birlikte sürükleyecekleri uyarı, bir feryat olaTaiiirse, bır görev şehidl de kaç kisi banvo yapar? acı bir anıyı da yaşanfılanna ekleyerek, hayat savılabilir. Onun öcfimüz'e serdigi ujanvı daîsavaşını nas'ıl sürdüreceklerdîr? Toplum, elinjma avakta tutmak, feryadını bütün kuşaklara 5 Odaların kaloriferleri Gazetelerden akuyoTUz: . onlara r»asıl uzatacaktır? duyurup iletebilmek için, ilk fırsatta bir büsfü hele hiç yetersız. Hele bir de « . Hacıhüsrevli yankesiciler cÇamiıdere Olayı» nırr görevliler açısindan • Çamlıdere Karakolunun bahçesine dikilmelidir. sağolsun yurt yöneticileri hiç polis tarafından yapılan takipda ayrı bir yanı var. Röportajın'yayımlandılŞı Açılış töremnde bir Devlet yetkilisinder» duyulakaloriferlerı iyi yakma lüzule yakalanmıslard:r. tçlerin" gazetelerde yer alan haberlerden birinden. olayı cak sözler kadar varavı saracak ve umut ıçığımunu duymuyorlar Kuzey taden dördii hamiledir. Bu sabııncelemek için yetkili yeni bir savcının Çamjını yakacak bir davramş olamaz. Devlet ve toprafa düşen oda arkadaşlan, bu kalılar hamileliğin. kendileridere'ye gönderildiğini; ikincısinden de, Yüksek lum olarak «sağ» kalanlan da d&şünüp esirgeoriaları «buzdolabı» olarak r.!ni hapse girmekten kurisrdıHâfcimler Kurulu'nun Çamlıdere Sorgu Yargıcımek bir görev olmalıdır. Sorumlular. yasalar telend:riyor!ar. Soğuk algınlığını bıldiklerinden durumlarıriın durumunu incelettiğini öğreniyoruz. Bu ipneyi gerektiriyorsa, yargılanıp cezalandırılma;!ğı, vucut sızılannın önü alınnı bövlece avarlamaktadırlar.. ceİPtneler sırasinda elbette baska sorumlular da Ar. Ancak bütün bunîar yapıldıktan sonradır maz oldu. Güney odaları Alve serbest bırakılmışlardır.» ortaya çıkarılaeak ve kamuoyunu aydınlatma ki, saglam girdiği karakoldan cesedi çıkan Mehlahın yafdımiyle güneş taraBaska bir haber daha okuihtlyacı duyulacaktır. Kamuoyu, çok haklı olamet Üstün'un bu olayı duyup bilen bütün yurt • findan ısınıyor. yoruz: rak, ilgiIUerin bu «olay» a, en szından Çamlıdetaşlan, olayı bilip dıiyraasa da bu olayla sarsı« .. Kıskançhk yüzünden 6 Pencerelerın kırılan cam rp h?lkı vç Muzurbağcın köylüleri kadar »bülıp incinen insanlık onuru iç hururuna kavuşaları fakılamıyor. Üç seneden kom^usu ile vaptıS' kavga soyük bir inatla» sahıp çıkmslannı beklemektedir. büir. beri tek cam (yalın kat cam, nunda elindpki odunla komçuToplumların her alanda «kurban» vermeleri lncelemenin sonucu ne olursa olsun, «Karagülmeyin, burası Erzurum) ile su Lâtife Temiz'in kafasınl olagandır. Önemli olan, bir deyimde yer aldığı kol Adaletin Kapısıriır» görüsüne elbirliğiyle saduruyoruz. yardığınrian sekiz ay hapsine gibi, «El kesesinden sultanım, develer olsun kurhip çıkılması gerekir. Amaç. karakolu adaletin ve TL. para cezasına.. » banım» biçimind'ekl bir sahipsizliğin ve umurkapısı yapmak cltnalı, çelişkiyi haber veren her Kaloriferler yanmayacak m:, Ve bu yazının altında. yaşsamazlığın, çeşitli olanaklardart yararlanmak olay sahip çıkma Isteğini yenıden kamçılamalıgençlik hep yoklukla mı terları üç île dokuz arasında desuretiyle, önlenmesidir. dır. Kurumların görevleri ile işlemleri arasında biye edîlecek? Odalanmızdan ğisen dört çocuk ağlamaktaahnan ısıtıcı aletlerimiz neden lar. biz annemizi iateriz diyeiade edilmiyor. Ya odalar ısırek. tılsın, ya ısıtıcı aletlerimiz veSabıkalı doğup sabikah ölen rilsin. ve kamındaki oarazitin de saGeleceğin idarecileri, işte bu bıkalı olacaSı Hacıhüsrevlileri yokluk içinde. Acıyın bize. tanıvanlarca bilinen toplum Atatürk Ünivrrsiteli dejeneresi bir kadın hamilelibir ögrenci ğinrien dolayı serbest bırakılıyor. NUT topu ffibi dört çocuk anası bir kadın. nasıl olduysa bir suç islemiş olarak kimîenin aözünCn vasına bakılmaması ve istenildigi an bulunmaÖN TEDBİRLER KANUNUNU İŞE yışı bizleri yeni bir çıkmaza dan hapse atılıvor. sokmuştur. Evet. suc işlevenler eezalaYARAMAZ HALE GETİREN ÜÇ NOKÜrettiğimiz en azından 100 rmı cekeceklpr ama. bu ikl obin ton elma ürünü için 4 nullavın ?nrdüSü muameleve TA KÖYLÜYE SIRT ÇEVİREN Onbir yıllık ilkokul öğretyon tane sandığın gerekliUğı Ha7ret1 ömer adaleti mi. vokmeniyim. Çocuklanmı cağın gözönüne getlrildiğinde. konuPARTİLERE OY YOK ELMA sa medenl hukuk mu deniyor, koşullanna göre «^tiştirmek nun önemi ve kesın çözümünün anlamak euç. azim ve karanndayun. Ne yaÜRETİCİLERİ BU YIL DA DERTLt gerektigi bir kez daha anlaşılaNeedet GCVENLt zık u kara talih bugüne ka caktır. . , dar dermanını bulamedığım ve İçinde bulundugumuz bh sılar reform kapsaznına alınarak smdan kendilerini kurtaramıonbeş vıldır cektiğim bir dert yerinde izleişleyene tapulandınlsaydı; va yanlar; meçhule giderken şasaa kıntıü dünımlan musallat ettl. Bir türlu fcuryen ve saptayan ılçemiz Tıcaret tandaşla ormancı arasında sil h tören imtiyazına sahip olsalar tulamadıjhm ve doktorlann ve Sanayi Odasınıo sayın yetkili regelen kavga büyük ölçüde tü da hepsi bundan ibaret kalmak adına EPtLEPSÎ dedikleri bu kenir, ceza davalarının çoğunda tadır. Hiç kimse tamah ettig: leri, sorunlanmızın çözümüııde Devlet memurlannm Ideali: hastalık öğrencilerime faydalı dosyalar kapanırdı. dünya malını beraberinde götü bizlere yardımcı olunması İçin ralistıSının mflkâfatım enrmeörnek olacak bir tutumla, bizolmayı engelledigi gibl evfmi 2 Bajıçe, bağ, zeytlnlik, fın rememektedir. Ve kimsenin güsidir Biz Sultünda*i 11ce=i daler yanında girişımlerde bulunve çocuklanmı da ihmal ettirrtıifiiir^ her türlü meyvelikler ve cüne itirez edemedigı «Süpurhilinde cahsan «Cretmenler muş ve sayın Tanm, Orman, Sa meye basladı son günlerde. kavaklıklar da reform kapsamı ge» ise hayatın varoluşundanbeBakRnlıkca tprfifmiz eeldiSİ Hastalığın kısaca seyri söydışında bırakılmıştır. Hele ki. ri temizliğine devam etmektedir. nayi ve Teknoloji ve Ticaret Ba halde bu terfl farklanmın le: meyveliğin yaşı batais konusu Sevaplan ve gunahlan olan in kanlıklan katında da girişımlerPersonel Kanununun vürürlüedilmediğine göre; ön Tedbirler sanlar, onun önünde toplanıp de bulunmuşlardır Genel olarak uykuda rahat6e eirdfSnden beri alamarrakHükümetin sayın yetkiUlerınl Kanununun uygulanmasından tu bir hlçliğe atümakta ve O, meç sız ediyor. Dyandığım zaman tavız. Halbuki avnı 11e önce boş tarlasına birkaç fidan hulde kaybolup gitmektedirler, ve ilgili yöneticilerini gereği kanefes almam zorlaşıyor ve kaolan diger ilcelerrteki Arkalarında ya hoş bir seda bı dar aydınlatamamışsak, bari ka İ kişilenn bile reform •famda Içten 4ışa dofru şiddetî menler tertjjen Reldikten'sVın. muyu kAnluoyp önündB^^ttçıkça rakarak, ya da naiıos'bir. seda şınâa kalacaklaruu . li bir iıasınç hissedivornm.. ra hemen , farjc}] maaş. ^altnak'tarüşsak. *ww» bilgiç olmaya gerek bırakarak... >• * < . jîazen daha da sid'detlenWek. tadrrlar. yoktur. •. Könya EreflPSI Gerçekte ise sahnenin sadecs bavılıp kendimden geçivorum Yasalar avru hakkı kazanan 3 . Aaayasanın yürürlüS ta degişen oyunculan .oünaktamr. Simdi bütün Türk doktorlanElma Üreticileri memurlar arasında bövle bir rihi olan 20 Temmuz 1961 tariDünyanın aldatıcı sıbrine kapına sesleniyorum ve dlyorum avınm mı varatıyor? Bövle olhinden sonra yapılan bir kısım larak bu sahneden ergeç gideki: masa bile her mal miidtlrüne temlıkler geçersız sayılmış, an cekleriru hatırlanna getiremeBu hastalığı tedavi edebilegöre ayn kanun mu çıkanlcak, Toprak ve Tahm Reformu mek gafletinde oluyorlar..' Bücek bir doktor ya da bir mü rmştır da vurdun başka basÖn Tedbirler Kanununun yUtün kötülüklerin mensei bu suessese yurt içinde ve yurt dı rürîüğe girdiği tarihte bu tür fca yerlerinde ayn işlem rapılretle gaflet olmaktadır Uyansında varsa lnsaniyet namına araziyi (bizzat) işletenler de re sınlar!.. maktadır' Yoksa bu işlem vöKÖYLÜNÜN YOKSULLUaşağıdaki adresime yazmalarıform kapsamı dışında bırakılneticilerin sık sık bahsettikleGA İTİLMEStYLE KALZihni ÜNSAN mışlardır. Bu kanunun bahis ko nı rica edivorum. ri demokrasintn anlavamfldığıKINMA UMMAK Ç1KAR nusu bu maddesınin tartışması Saygılanmla. mız veni bir icabı mıdır' YOL DEGİI4JİR. aylar önce parlamentoda yapılMaliye Adalet ve Mll'i EglH. Mfilâzımoğlu mış olduğuna göre, o gunden tim Bakanltklanna şavm ile. lkenın insanlannın % 78 tabu yana, pek çok kişi, kuşkuGSmerdiğin tlkokuln Ismaf) AKYÜRER nmdan geçmıını kıt kanaat suz, arazisıni bizzat ışletir gö«ELMA ÜRETİCİLERÎ O3B Sınıfı Ögretmeni İlkokul ögretmeni sağlar, çıkardığı ürününden runmenın tedbiriıu almış bulun LARAK SORUNLARIMloaşka gelin olmazsa; iküdar emaktadır. Bu haide ise, (Gedenler de bu büyuk kestmın du ZIN ÇÖZÜMÜNÜ BEKçersız temlıkler)den sde etmenın nımunu düşünmeden taban fıLİYORUZ.» . . gereği kalmış mıdır? yatlan dondurdygunda yoksul Şımdi, toprak refurmunu içhalkın bütün umıüen turılır. ufusu ile îçanadolunun en tenlikle istemedikJen halde, kaBir de tarım gıderlen alabilyoğun ve Türkiye'mizdekı muoyu etkisiyle ıster görühüp, dığine yükselır, bu sabıtleştınlşehırler arasmda 50 Cıinlık onu böylesine yozlastıran ve yümerkez ve. 110 binlik ilçe nüfu mış gelırlı büyük kıtlenin ıhtikarıda üç noktada özetlediğım i>u ile 41. sırayı alan, canımız jaç maddelerindec tutun da al«Yontma»lan ustalıkla yapan cüğı her raaddeye zamlı fıyat ökadar. sevdigımiz güzel Ereğli'toprak reformunun sahte şamdeme zorunda kaiırsa, köylü bimizin ekonomısı ana dal olarak piyonlanna sormak gerekir: lerek yoksulluğa ıtilmis olur meyye üretimine dayanmakta ve Bu durumda siz hangı envanHalkın ".o 78'nın büerek yokbu nüfusun V» 7580'i gıbi büterle toprak reformunu uygulasulluğa itiküğı bır ülkede kaıyuk bir çoğunlugu olan bizler yabileceksiniz? Kamuoyu önüngeçimımızı elma üreticilığı ile kınma ummak, hele uygar ulusde bunu açıklayaDilir misıniz? lar düzeyıne erişmeyı bekiemek sağlamaktayız. Ancak elma ürüTurhan ÖZGÜNER bir aldatmaca değilse çok lyimnümüzün gerçek değenyle değerlendirilebilmesJ için yaptığı serlik olur. (Içel MiUetvekfli) Duruma gerçek yönden oakılmız gırişimlere ve gösterdığımız dığında köylü yoksuilaştıkça kü çabalara rağmen, ilçemizin ekonomik yönden gelişmesinde bü çük esnaf da yuksullaşacaktıı. Buna bağlı olaraa bütün ış kol HAYATIN SEYRİ VE OY 'yük bir katkısı olacak «Elma larırun verımı düşecektır. pazarlaması» konusunda bugüne NANAN OYUNLAR NJB PÜretici .köylü, mutluluğa enşdek olumlu bir çözüm yolu buLURSA OLEUN. ÖLÜM tikçe sanayideki talep de bu oIunmadığını ve gereken önlemîeranda artacak, bu suretle sanarin alınınadığını ve uçermze geSÜPÜRGESİ TEMİZLÎGİIpn hükümet yetküilerinin de yıdekı gelişmeler daha verimli Nt YAPAR. verdikleri sözlerin yerine geti olacaktır. Ama, aylarea Kamuoyunu meş rilmedigini; konu üzfirinde onsanların kaderl ne olursa îumlu bir çabaya da girışilmedi gul eden üretici taban fıyat koolsun, «Hayat sahnesınden» nusu, kurumların talepleri dikğinî acı, fakat gerçek bir olay çekilıp gitmişıerdır daıma . kate alınmamış, Meclıste günolarak söylemekten üzüntfl duy İhanetler, kın, intikam ve iht'maktayız. Kalkınma planJannda dem dışı konuşmalar ve nihayet raslar bu sahnedeki oyunlar; CHP'nın gensorusu da bır işe konunun çözumü için çalışılacadranı haline getırmlştir Bır yaramamışur. ğını okumuş isek de, uygularr.a yanda «Hürriyet ve yaşamak ıssonuçlarmın olumsuzluğunu ve Sayın Ticaret Bakanı' Nalm tiyoruz!..» dıyen insanların çobizlerin sorunlanmızla yine baş Talu, enflasyon endışesiyle üreğunluğu varken «Yainız ber» yıbaşa bırakıldığımızı kesinlikle tici köylünün ürününe zam yayeceğim!..» diyen azınlığın gös soyleyebiliriz. pılamadığını savuaurken, taıım dbnmüşlüğU, haj'sıyetU ve nagırdilen ve öbür maddeler hakmuslu insanlann mutlu olması • Tanm sektörünae yığışmış du 80 seneden beri kında fiyat yuksehşlerinde aynı engellemiştır. rumda' bulunan ve Ereğliö elma «dünyanın en çok istek celbeden» nı endişeyi duymamış olması da Hayatın seyn ve oynanan oüreticilen olan bizler, ürettiğıçok ilgınçtır. Parker dolma kalemlerinin eşsiz kalitesini yunlar ne olursa olsun, oyunlamiz üriinierin değerlendirilemsTaban fiyat Konusunda CHP Parker 45 modellerinde de bulacaksınız. rının sonlanna gelenler olmakyişinden bugüne dek çektigimız ve DP'nin girişımı nasıl KöylüHerkesin seveceği bu kalemlerin özellikleri: tadır. Ç'ünkü ölüra daıma zalim ekonomik ve sosyal sıkıntılar den yana oldukjannı göstermişbır «süpürges olmuştur ömrün yetmezcesine, bugünierde yeni Kolayca değişebüen vidalı uç takımı, isteğe göre se AP MGP CP'nin de fcöyKısa süresi sonunda ise temızlıbir sorunla daha karşı karşıya kartuş veya pompa ile kullanma imkânı, bol yedek lüye ne denlı sırt çevirdüclerinı ğini yapan «ölüm süpürgesi» or gelmış bulunuyoruz. parça... açıkça' belgelemiştir. taya çıkmaktadır.. İnsanları ez Geçen yıl tanesini 56 liraya Mecliste, kamuoyuhda bu tarmek ve onların sırtmdan en lyı satın aldığımız elma sandık fibşmalar olurken köylüler kayıtyasama olanağına kavuşmak hır yatlannın bu vıl 810 liraya çıkBIZ kalmamış, taban fıyat politıkasını üreticinin yoksulluğu Uzerine donduran vetkılilers • Çelık uçlu TL. 52. Altın uçlu TL 75 uyarı telgrafları çekmiş, sorunlannı savunanlan da kutlamışlardır. Seçımlerde bütün bunla(îlâncıük: 9489) 9083 n düşünerek oy Kulianalun üreüciler! sürekli bir çelifki bulunursa bîr «sapraa» var demektir. Sapmalar ahskanhk halini alırsa, o zaman amacı belirleyen giizel sözler önce itibardan düşer, sonra da bir güldürü öğesi olmaya başlar. Devlet örgütünde yer alan kurumların veya görevlilerin, amaçlarla ve yasalarla ters düsen işlemler içinde bulunması kadar itibar azaltıcı bir duVum düşilnülemez. Sağlıklı bir toplumda, elbetîe suçlar ve suçlular belli bir oranda her zaman bulunacaktır. Fakat suçun V3 suçluların belli bir oranın üstünde bulunması, böylesi durumların toplumun çeşitli kaîlannd'a' ' tepkiyle karjüanmaması .«normal» sayılamaz. Öncelikle «adaletin "kapısı» bütün vurttaslara, her türlü durumda güven vermelidir. Bunu, kendisine baş göre* bilmelidir. Okuyucu Mektupları Gençlik ve Spor Bakanı ve YurtKur yetkılıleri Barî İse Yarasa Hamile yankesiciler sorunu Doktorlara çagrı Terfiler gpldiği halde zamlı maaş alamıyorlar Üreticinin Yüreği Yanık Pazarlama Yapılamıyor U I Ni Ölüm Süpürgesi hakikî bir PARKER dolma kalemi İ PARKER 45 ÂHMET EMİN YALMAN'ın 19 Aralık Salı günü vefat etraiş olduğunu t'eessürle bildiririz. Cenazesi 20 Aralık Çarşamba günü (Bugün) öğle namazını müteakıp Teşvikiye camiinden alınarak Feriköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir. Turan SARILAR Çorlu D OK T O R D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden j • Tarık Z. Kırbakan \j Oeri, Saç ve Zührevi Hastalıklan Mâtehassısı Ktıklâl Cad. Parmakkapı No: 68 TEL.: M1013 Ihale İptali i Iralık Pazartesi günü. Cumhuriyet ve Son Havadls gaze'elerinde ilân edilen Samsun limanmda /aptınlacak olan, kapalı tip konveyör PROJE İHALESt çartnameslode yapılacak zarurl değişiklik nedeni İle Dil&hare tek rar Ufin edilmek üzere iptal edilmistir. ClgilUere duyurulur. (Basın: 25574/9078) •••••••»••••••••••••••••••••»••••••••••• (Cumhuriyet 9080) Radar Reklâm: 13839
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog