Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Ivde Okul ödevi Yaparkcn ve Bütün Öf retim Hayatında En Çok Yarartanacağı E*er, RENKLİ ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan Satış Yerteri : Istanbul'da BabıSIİ'd» . Cilt Halinde Çıkmiftır. OCAKKİTAPJDAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ CumhuriYelt Kurueusu: YUNTJS NADt AYINEVI sunar. BÖLL (Xobel 1972) Babasız Evler ADEMOĞLU NEREDEYDİN Yenı baskılan cıktı Yayımlayan:GÜVENBASIMv»YAYINEV!istanbul 49. yıl, sayı: 17378 Telgrif ve mektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta'Kutusu: Utanbul No. 248 T e 1 e f o n 1 * r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 »9. 20 Aralık Çarşamba 1972 SSK'deki ihale yolsuzluğu ile ilgili olarak 3 yetkili görevden almıyor ANKARA, fCumhariyet Bürosu) Çalışma Bakanı AH R'za Uzuner. Türkİş'in yapüracağı işçi si•teleriyle ilgili ihale şar.^ıamesinin hazırlanması sırasında bazı usulsüzlükler yaptığı öne sürülîn "i ki finin görevden alınması için SSK Genel Müdürüne tâiımat verildiğini açıklamıştır. Konuyla ilgili sonılaıırhızı cevaplandıran Uzuner usuîsüziüğe ad! karışan SSK Inşaat Sub^si Mü dürü Mustafa Sandıkçıni;li! ile İnşaat Müdürlüğünde görevli Mesut Koçyiğit ve bir baska leknisyenin, • soruşturmamn selâmçt: bakımından» görevlerinden alınmaları i Görevini Istanbui metrosunun kötüye yapımı için \ kullandığı gerekli para, iddiasıyle Kodanıanoğlu e/ektr/ğe için Meclis yapılacak soruşturması zamla karşılanacak istendi Istanbul Metrosunu gerçekleştirmek için elektrik kilovat saatine 5 kuruş zam yapılacaktır. Bu konuda, Istanbul Belediye Meclisi temenni kararı almış ve uygulanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermiştir. Yapılan zam, yıld» 100 müyon lira geür getirecek ' ve yalnız metro yapımına harcanacaktır. Belediye Başkanı Fahri Ata(Devamı Sa. 7. Sü 8 de) ANKARA Uşak AP Milletvekili Fahri üğrasızoğlu, yaptığı dış geziler başta olmak Uzere, ötekı icraatlannda da görevini kötüye kullandığı iddiasıyle, A nayasa'nın 90 ıncı maddesi uyannca Eiıerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nurj Kodarhanoğlu hakdında «Meclis sorusturması» a, çılmasını istemiştir. Millî Savunma Bütçesi görüşüldü 40 Phantom sipariş edildi. Isviçre'den 1 milyar 320 milyon liraya alınacak uçaksavar toplarının mühimmatının Türkiye'de i m â l edileceği açıklandı İhtiyaç fazlası er ve yecfeksubaylann askerlik yükümlülüklerinin yurt kalkınmaşı ile ilgili hizmetlerde gördürülmesi hakkındaki kanun tasarısı hazırlandı 50 bataryalık top çin SSK yetkililerinc talimat ver i diğini söylemiştir. Soruşturmanın ' devam ettiğini belirten Uzuner, ! yeni ihale şartnames.nin. herke i sin iştirak edebileceği şekilde hazırlandığını söylemiştir SSK'daki inşaat işıeriyle ilgili yönetmeliğin yeniden ele almdı ' ğını, Genel Müdürlükıe konuyla ilgili ünitelerin genişletıleceğini v e güçlendirilcceğini açıklav.in Uzuner, aynı konuda yeni pvojelerinin bulunduğunu da söylenıiş'.ir satın alınacak tzmen, Amerikadan. aiınacak 40 Phantom (F* E) uçağı ile îsvıçre'den alınacak 50 bataryalık uçaksavar topunun siparise bağ • ANKARA TBMM Bürçe KarÜğrasızoğlu, dün TBMM Birma Komisyonunda Bakanlığının leşik Toplan.tı Başkanlığı na ver bütçesi görüşiilürken konuşan (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Millî Savunma Bakanı Mehmet Askerî Yargıtay, Yılmaz'ın itirazını reddetti • ÎDAM DOSYASl' PARLÂMENTOYA SEVKEDİLECEK ANKARA Askefl Yargytay Dordünçü Daıresi, idam hükümlüsü Ziya YUmafc ın. «Yeniden yargılanma» yolundaki isteğini reddetmiştir, Oybirliği ile alındı ğı öğrenilen bu karar üzerine, Anayasal düzeni zorla değiştir j meğe matuf anarşist hareketlere asli fail olarak katıldığı kesinleşen DevGenç rnuhasebecisi Ziya Yılmaz'ın dosyası, Askeri Yar gıtay Başsavcılığı kanalıyle tekrar Parlamentoya yollanacaktır. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nca idarn cezası onaylanan i Ziya Yılmaz'ın dava dosyası bir süre önce Millet Meclisi Adalet ' Komisyonu'nda müzakere edilmiş ve hükmün yerine getirilme [ si yönünde karara varılroıştı. An (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) landığını açıklamıstır. Bakan tz iiırfli diger hizmetlerde eördürülmen aynca, ihtiyaç fazlası er ve mesi hakkınctakı kanun 'asarılayedek subaylann askerlik yiiküm rının hazırlandıgını, bakanlıklalülüklerinin yurt kalkınması ile rın mütalaasma sunulduğunu da bildirmiştır. TBMM Bütçe Karma Komisyonunda Bakanlığı bütçesinin eörüşülmesi sırasmda Millî Savunm.ı Bakanı Mehmet tzmen yaptığı takdim konuşmasında bütçenin hedef ve amaoları. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modem silâhlarla donatılması konusundaki çahsmalan anlatmis bu arada, Amerikadan toplam oroıe tutarl 285 milyon dolar karşılığı 4 mıl^ r lira tutannda 40 adet Phantom (F4 E» uçağı tsvıçreden de 1 miİ5rar 320 mılyon lira tutannda 50 bataryalık uçaksavar topu satın ahnacRSını bunlann sıparişe bağlandıjhnı aynca bu uçaksavar toplarının ve mUhımmatının Türkiyerle de imâl edilmesi konusunda anlaşmaya varüdığını "nklamışiır. Bakan Si(Dpvamı Sa. 7, Sü. 6 da) Maraş'ta 7 öğretmene Poliste 49 saat jşkence yapıldığı önesürüldü ANKARA. (Cumhuriyet Börosu) ISTANBUL'DA BÎR UTÂNÇ. pUVARIMaçka'daki Tashk Gazinosu, bir zamanlar orta halli vatandaşların da gidip, temiz Boğaz havası alarak, birkaç liraya, ya soğuk bir bıra, ya da sıcak bir çay yudumladıkiarı, güzel bir kahveydi. Istanbul Belediyesinin miilkü olan, bu enfes manzarah kahve, birkaç yıl önce, nedendir bilinmez, bir gazinoya kiralandı. Böylece vatandaşlar gtlirlerini aşan lüks bir lokal haline gelen ve giîndüzlen bıle bu fincan çayın 5 liraya satıldıf bu yere uğrayamaz oldular. Bu da yetmezmis gibi, gazinoculsr. kâhvenin arka tarafına çirkin bir duvar çekip, buradakı parKın ve çevrenin manzarasuıı ka pattılar. Belediye bugüne kadar. bu konuda yapılan uyanlara ku iak asmadı. Belki bu defa bu çirkin utanç duvarı dikkatierinı çeker de bir şeyler yapılır. (Fotoğra/: Selçnk Aybatar) S/k/yönet/m mahkemelerinde bir yılda 893 kişi mahkum oldu ANKARA Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerfnde hazırlanan raporda. Sıkıyönetim mahkemeleti tarafından 19Î2 yılmda 893 kişinin çeşitli cezalara çarptınldığı. 311 kişinin de beraat ettiği belirtilmişür. • Rapora göre, 1972 yılında Sıkıyönetim makamlarına teslim edilen anarşik olaylarla ilgili olarak 1068 kişi askerî mahkemelerce tutuklanmış, 118 kişi de Sıkı yönetim Komutanllklarınca gözaltına ahnrnıştır. Aynı suçlardan halen 220 kişi aranmaktadır. Aynı raporda. 1972'de 290 komuıiızan faaliyet, 72 aşırı sağcılık, 19 bölucülük olayının saptan dığı, bu suçlardan dolayı komünizan faaliyetlerle ilgili 675, aşın sağcılıkla ilgili 475 ve bölücü lukle ilgili 25 sanığır» yakâlandlğı bildihlmektedir. Ne yapılmak istendi? Ne oldu? İHSAN TOPALOĞLU MADEN REFORMU TASABISININ SON DURUMUNU ELEŞTİRİY'OR 44 ı ..ı .. ReformTasârî^ını! hukumet, geregı ' ö ö Maden ^ «• ? 'Tasarısı gibi savunmadı,, görüşüiüyor Kalkmmak istiyoruz. Amacı mız Atatürk'ün bize işaret ettiği uygarlık düzeyine bir an önce varmaktır. Geri' kalmışlık çemberini kırmanın sanayileşmek ile mürrikün olacağını kabul et miş bulunuyoruz. Sanayileşmeic içjn ise, kaynak yaratrnak ge rekmektedir. Her türlü olanak lar değerlendirilmelidir. Bunlann arasında maden zen ginliklerimiz önemli bir yer ' a • lır. Son yUtardakı bulgular, maden çeşitlerinln ve patansiyell, mizin yüksek olduğunu göster j mekledir. Bu sanayi dalmda ge; lişen yeni teknik ve değerlendirmeler, kullanılan veni teknoiojiler yeni ufuklar açmaktadır. örneğin, bor tuzlarının kullanı i Iış olanaklarınm genişlemesi.! manyezit madenlerimizin gittikçe ilgi kazanmast, düşUk değerli cevherleri zenginleştirmede veya izabe usullerinin geliş' mesınde varılsm aşamalar gibi.: Karadeniz bölgesinde °» 1 oranında.bakır ihtiva eden eski de1 virlerden kalma cünıflara rast [ lanmaktadır. Halbuki, yeni usüllerle yüede 0,4 bakır taşıyan cev herler bile işletilebilmektedir., Ama, her şeye rağmen madenler tükenen ve yerine bir daha yenisinin konulması imkânı bulunmayan zenginliklerdir. öyleyse onlan bir yandan yurt kalkmmasında süratle eri iyı şekilde değerlendirirken. diğer; taraitan da her türlü iç ve dış sömürüden korumak gerekir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ' «Madencilik Reformu Kanun ^ Tasarısı» bugün Millet Mecü : sinde görüşülmeye başlanacak j tır. Tasan 1972 yılı başında Parlamentoya sunulmuş ve 22 Haziran 1972 tarihinden başlayarak i Geçfci Komisyonda incelenmiştir. Geçici Komısyon. Hazirandap bu yana yaptığı görüşmele.de j AP ve DP'li üyelerin oyçoklu . ğjıyJa reform tasarısının yabancı sermayenin maden alanlarımıza gırmesini engelleyen bütün hükümlerini değiştirmiş, enerji ham maddesi ile strate.îik madenlerin devletçe işletilmesini öngören maddeleri ise tasarı metninden çıkartmıştır. ı Meclis tA te ^ .. Millet Meclisinin dünkü birleşi rhind* CHP Maraş milletvekili ! lbrahim Öztürk gündero dışı bir. konuîma yapmış ve Maraşia 5gretmenlere uygulanan baskı üze rinde durmuştur. Mara? Lteesinde cereyan den bir olaya değinen Oztürk, 7 öğretmenin 49 saat sür e ile polis nezarethanesinde alıkonuldu. ğunu, kendilerine işkence ve hakaret edildiğini bildirmiş. Millî j Eği?im Bakanlığının ise. Talımath müfettişler ile tek yönlü sö rusturma yaptığını» öne sürmüv tür. Öztürk. «Solcuları temizlem* adı altında AtatOrk milliyetçilerine ve öğretmenlere uvgulanaTi muameleler gerici ve çıkarcı düzeni sürdürmek ve ikbal sandaı (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Talât Orhon, Parldmento üyeliğinden istifasını geri nldı ANKARA Bir süre nne« mîl« letvekilliğinden istifa eiti3:n> bıl diren tzmir Ttıilletveküi Tiiât Orhon. dün Millet Meclis! Baskanlıeına bir telgraf göndererck. istifasını geri aldığuıı açıklamıştır. Talât Orhon'un. Millet Meclisi Baskanhğına bu konuda göndeıdiği tpleraf şöyledir. «tstifamı geri ahyorum. İstifa mektubumıın islçmden kaidırılma sını îsf:>"ham ederim.» Öte yandan. tzmir milletvekill Talât Orhon'ıın. milletveküliğin den istifa ettieine dair mektubunun isleme kon.ulmarrış oiduğu öğrenilmiçtir. <aj> > ASKERÜKTE ER VE ÖCRENCİ OLARAK GEÇEN SÜRELERIN FİİLİ HİZMETTEN SAYILMASIYLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANACAK Fıkret Otyam, katıksız bir dostluğün belgelermı yayımlıyor ARKADAŞIM ORHAN KEMA1 SON HABER Ahmet Emin Yalman vefat ett/ Beynelmilel Basın Enstttüsü (IPI) Onur Üyesi ve Türkiye Basın Enstitüsü Başkanı Uazeteci Yazar Ahnıet Emin Yalman, dün geçirdiğı bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ahmet Emin Yalman, 84 yaşındayoı. ANKARA Emekli Sanflığı, muvazzaf ve ihtiyat askerlik te er olarak geçen sürelerle, 1 Ocak 1950 tarihindeh sonra Yedeksubay Okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlana rak fiili hizmetten saytlmasına iliskin başvurmaları. 1 Ocak ta rihinden itibaren kabul e t m e v başlıyacaktır. Daha önce yayım lanarak yürurlüğe giren kanuna göre, halen Emekli Sandığı iştirakçisi olan memurlar. muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen sürelerini borçlanarak, fiili hizmetten savdırabileceklerdir. (Devanu Sa. 7. Sü. 7 de) BEYOĞLV POSTAlSESÎm GELEN 79 BİN DOLAR1N KAYBOLDUĞV Ö1SE SÜRÜLDtJ ANKARA, (Cnmlrarfyet BOrom) Madenciliğimizin Durumu Bütün çabalara rağmen madenciliğimiz son yirmi yılda ciddl bir gelişme göste'rememiştir. i Sanayinin gelişmediği «eri kal. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) TOPRÂK REFORMUNDA İSTİSNALARI GENİŞLETEN ÖNERİLERE, BAKANLAR KARŞI ÇIKTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak ve Tanm Reformu Kai)un Tasarısını görüşen Geçici Komisyonda ortakçılık ve kiraci lığı sınırlayan hükümleri görüşmek üzere. kurulmuş Alt Komisyon raporu ele alınmıstır. Tasarının ortakçılık ve kiracılık ile ilgili istisnalannı genişleten Alt Komisyon raporuna Devlet Bakanı İlhan öztrak re Köyişleri Bakanı Necmi Sönmez j karşı çıkmışlardır. Köyişleri Bakanı Komisyonda yaptığı konuşmada «Bugün Türkîye'de toprak ve tanm konusunda modertı bir j düzenleme yapılmadığı sürece i ekonomik, sosyal ve siyaşal öçı i dan çıkmazdan kurtulamayız» demiştir. Alt Komisvon raponında toprak ve ' tanm reformunun uygulanaca ğı bolgelerde aynı zamanda dev(Uevamı Sa. 7, SU. 7 de) Kısaca hayatı.. Ahmet Emin Yalman, 1888'de Selânik'te doğdu 1907 yılında I Alman Lisesini ve 1914 yılında' da Columbia Üniversitesını, Fel i sefe doktoru olarak bitirdi. 1907 yılında Sabah gazetesınde mütercimlikle gazetecilik tıayatma atüdı ve Yeni Gazetede rauhârrir, Tanin üazetesinde Yazıişlen Müdürü, Sabah, Vakit, Vatan, Tan ve İ940'ta tekrar Vatan Gazetesinı Kurarak 1957'ys kadar orada, Başvazar olarak ga zeteciliğe devam etti, daha sonra Hür Vatân ile pek çok gazete ve dergilerde yazılan yayımlanuı. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) "Apollo17,, Dünyaya döndü TICONDERAGO UÇAK GEMİSİ, (Pasiflk) Apofio 17 | astronoüarı Eugene Cernan, Ro ' nald Evans ve Harrison Sch . mitt. dün TSİ 21,24'de, önceden ; planlandığı şekilde, Güney Paslfikte Samoa Adasınm 400 mil Güney cfoğusuna inmiçlerdir. j Insânoğlunun Ay'a âyak bas • tığı çağın insanlı son uzay yolculuğunu başarıyle gerçekleşliren Amerikalı 3 astronot, datıa sonra helikopterlerle yanm mıl uzakta kendilerini bekleyen Tı(Oevamı Sa. 7, Sü. 5 de). Istanbul, Beyoğlu PTT Müdürlüğüne gelen 79 bin dolann kaybolduğu öne sürülmüştür. Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde gündem dı?ı bir konusma yapan Dernokratik Parti Istanbul senatörü Şevket Akyü rek Beyoğlu PTT Müdürlüğüne, Amerika ve Lübnandan çeşitli tarihlerde taahhütlü olarak iki banka için gönderilen 79 bin dolann sahîplerinin eline geçmediğini öne j sürmüs ve PTT Müdüriinü ağır dille suçlamujtır. • (Devamı Sa. 7, Sfl. 7 de) i Kolejli 6 kız, Polis'i uzun süre oyaladı Araba vapurunda çifte stenle dolaşan sivil polis heyecan yarattı S. GÜLER i BUGÜN 5. SAYFADA Harem'den Sirkeci'ye hareket eden araba vapurunda, çift sten • makineli tüfekle dolaşan bir ! genç. yolcular arasında heyecan ! Üsküdar Amerikan Kız Koleuyandırmış. bir ara vapurun kajinde okuyan 6 öğrencmin, oku çınlacağı söylentileri çıkmıştır j la gitmeyerek otomobille gezme j 23 yaşlarındaki gencin hareketle ] leri, ailelerini endişelendirmiş, | rini dikkatle izleyen bir Albay, j Polisi de uzun süre oyalamışstenli gencin vamna sokulmus. I tır. kimliğini sormuştur. Çift stenli j (Devamı Sa. 7, Sü. Z de) i (Devanu Sa, 7, Sü. 7 de)' Nison Vietnam'da bomöalamayi yeniden baslattı. Basın YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog