Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Kulüplerarası Türkive Boks ırıncıııgı basladı Vtıral SAYGILÎ Turkivp KHIUPs ŞsamplVöna^I, dim Alaturk Spor SalonuncU bnsiannŞ, Ankaıa Ksrsgucu, japtıgı 5 mu*abska^'l da ka/a narak «;ampm>nada ıda'ıalı nl 48 KtLö: AlaaHm Çakır <F Yf>\*por), Mptin Uza'vı (fzmır Spor' haj"«rn kaınrı ılp 54 KlLO Pahıt Knsedar (E, Y'U"pnr) Mrhmpt Kayhan'ı (Z. Ki!imh<spnr} savı lif Hınev ın Karaka<; (A. KafâRUfu) Erkan tst an ı (SamsUrtspnr) hrikem kararı ile, 57 KİLO. Mrflımut Yaîçm ( \ Karafiiru) Kazım (/ Kıhmhspoı) saM İle, Mpsut Hann (Bok«; HııspMn Donmf7'ı (Î7 sa\ r ı'p Ligin kritik maçına I gün kaldı t Didi'ye göre, yeni transfer Cemil sahada dursa bile faydalı olacak Çalısmalarını bitiren F. Bahçe ve G. Saray dün kampa girdiler irch: Fencrbahçe Galatasaray maçma bıı gun kala hcr ikı takımm antıenoru de gahbıjct ıçın son planlaımı ha/ularnaktadırlaı Sdrı kıımızıh takımm IngıI17 vaîıstıucı&ı Bnan Buch, Cemıl'ı dusunmcdıgmı so>lcıkon, Bıezilvah antıcnor Dıdı ı^e bu futbolcunun \cnı bır gol avağı ^i kanı^mdadır. ;mkı maça Fencrbahçe, hcr 7amankındcn baska bır havada hazııLııvnaktadu Dun kampa gııcn Sarı lâcıvertlılcr aıa<ında en hevecanlı Cemıl gorunmek tedn Butun gozleım üzcrıne çeMildıği Mılîî futbolcu içm plan lar kuıan i*e antrenor Dıdı olmaktadır Bre7ilvalı antıcnor, Galatasarav defan«ı onunde Osman ve Ce mıl Içın gol kapılarının nasıl açı lacaçını, dığcr futbolcuların bu aı kadaslarına nasıl ya'"dımcı ola caklaıını planlamaktadıı Dıdi, her scvden öncc, Cemıl ^ahada duısa bıle faydalı olacak dcfansım varmak içın yalnız Osm?n'ın vetmıveccğını duşunen Dıdı, ık*ıncı bıı gol avagı olaışk Cemıl ı dıi'.unmekiodır. Ona gmr, Glaata^aıaV defansı İçm O^man'm dı^mdakiler fazla onem ta«imrimaktadırlar. Fakat ışın ıçino Cemıl guınce Saıı kır mi'ih defansın ıahatı kaçacaktır. İs1c ıkıncı gol a>ağı Cemıl bulada kcndısını gostcıecektır Bır de Cemıl'ı tutma çaba'ıria gırecck olan Galatasaıa>lılar gol jollarını kendıhkleıinden açmış ola caklaıdır. Çünku dığer Saıı Lâ ci\ertl'ler çoğu zaman boş kalacakjardır. kanısmdadu Gııçlu Galatasaray Hassn ^cnnr'n (hmir^por) «ayı 63,5 K t l O : Safa Tsar (A. KaEkıeın İsran'i (Samabondnnö ıİ6, ~! RİLO: Mphmft Guvertı fBoks Ihtısns') îtnail AkgUİ'u {} TPtrsjınr ) *,ajî İlf, Lidem Akba«o£lu (A Kaıa (îuuı) .Sukru AnapaU'M (Sam Minspftr) 1. rauntun ıik kasmda rsakavt ıie İpırlır. etmış ve şunlan sbvlemıştır: «Maç kabüivetı olmıyan ve takımda sadece 10 dakıka oyna%al)ileccgını tahmın cttığım Cemılı du^unmujorura Ben Fener br)hçenın hucum adamlarmı nasıl durduracağımı ve oıta sahaM nasıl kapacağımı du'junuvoı ıpn ı ıçın de En çekişıneîi nıaç ^7 klîoda M.tlırrmt Ydl(,ın (A. Karasutu) uo Ka/im Krfell (Z. Klhmlıvpor) nrasmdakl la«ma, vnk çekısmrlı «onuçta, Ynlcın, rakıbırıi «;ayi İle vfnmıstır F. Bahçe cephesi 80 KtLO: Ömer Guldağ (A Kaıagunı) Muhittin Gonengıl'ı (M Rok»; îhtı«aO abondçn? JIP, Nafiz Albayrak (Samsunspnr) Teknik sonuçlar Yarı fmal karşılaşmalarına, bu^un saat 14'de devam edıle cektır. Ingılız antıenor. her şeye rağmcn once Fenerbahçevi durdurup sonra hucum ve gol sıîâhîaımı harekcte geçırcccğmı de soz lciine eklemış ve şunlan sojle mı^tır «Fencrbahçe'nin Dıdı'nin dısıp l'n \e ovun dıizenini iyi kurması ıle butun maçîara avTU şekıl de ha7irlanch§ı ve atıldıeı h\v hakıkattır Fakat bszsm ışım!7e vatı\an bu takımm gol gucuntın OMnana baslı olması. İşte bı/m a\antaiımız burada Bcnım takt mımda gerı doıtîudcn tntun da orta s?ha ve ılcıı ııclu adamlarım gol atrm^lprdır Fenerbahçede çolo pıden bu O^man vardır. GaLUa«ar?vın bır de Fencrbahçr'vi bastırdısmı du^ünun B Mrh mctı, K Mehmctı ve Gokmpni tutacak adamı zor bulacaklardır » Galata^arayh yoneticiler dp bu maçtan umıtlı olduklarını «ov)enii^lcr ve «Lıdoıîık kolüığuna bu hafta bız oturncağız» demi'leıdır. İçindcn Tesis politikamızda reform Abdülkadir YÜCELMAN Ülkemizde sporu devletın ma İİ desteklemefcl lle yuruteıl Gençlık \f Spor Bakanhgina baglı Beden Terbıyesı Genel ( Müdurliiğunun tcsıi politıkasında yenı bır aşama yaptığını du yuyoru? Dogrusu bıifrime dek bu tesıs j pnlıiıkd4;! pohtıkacılann ehnde ı Kilah olarak kullanılmış, genel ! müdürluk bjnası ıllerm ve ılçelcrın dert ve aglama kapısı halme pplmı?, aşmdırılan yol lar kurban kanlan ıle sulanmış ve netice ıtıbsnyle durum bugun ıçındcn çıkılmas' bır sorun olarak. kaışımıza dıkılmiştır. Snmlım şımdı; Galatasaray kulııbune te&lım eclıleu ve 40 mılyona çıkan Alı Samı Yen Stadmdan kım vcvı kımler yararlanmaktadır Yalnız ve yalGalaia^aray futbol takımıbır ıdman yeri olmaktaıı otpyp gıdemıyen tesı&e harca 40 mılvonun hcsabı kımsorulur? Sımdı F Bahçe içın dp bır &tad yapılıyor. O da yuvarlak hesap 40 milyon hraya çıkacak Oıası da F. Bahçenın bır ıdman yeri olmaktan kurtulamıyacaktır. Besıktaş ıçın Fulya tarlasmda yap tınlmnsı ongorulen tesıs ıçın de aynı şeylpıı soylıvebıhrız. ' Buçjıın TED Kulubünden herkes ıstıfade edebılır mi? Eugun Galatasaray adasına her vatfmdaş çıdeuıhr mı? Bugün F. Eahçenm so^yal teKısierıne Hoba b^r Kadıkoylü ayak basabıhr mı 9 F Bahçe Stadmın parası ıle Kadıkoy yakasıııu en az 10 tane semt lesısı yapmyk rnumkun duı Halka a(,ık ve gençhgın hıznıetmdo olan tesıslere ynnelmek sprrım dcvlet tarafmdan vnnetıldıgı ulkemızde prensıp nimahdır. Ve sporu halka ındırmekle, gencliğı bu kuçuk te ırmoklo kurtarabıbriz. po7umuz havada ıken yerdekı ta?a takılıp duşen bır &ırk palyaçosundan farkımız oımaz KOROL: "YELKEN SPORU HALKA DÖNÜK OLACAK,, Yeni Yelken Fpderasvonu Baş kanı Eauf Kmol yaptıgı ilk açıklamada velkpn sporunun bır kaç 7umrc\e dcSU, halka hitap ftmpsını en buyuk ga<,e edıneopklenni ve bunun ıçın çalışacaklarmı belırtmıstır. Amerikalılarm Üstunlugune son voıen Nordwıg 5 50'yı'aşarken goı uluyor Dünyanın damındaki adam kitaplarına dönüyor Doğu Almanyah ünlü sırıkçı, Münih'teki 5.50 metjelik derecesi ile altm madal>a alırken, vıllardır Amerikalıların Olimpiyatîardaki üstünlüğune son vermişti. Hiçbir uluslararası yarışmava katılmayacağını bildiren fizik mühcndisi atlet, J970>ıhnda5.45 ve 5.46;lık dcreceleriyle iki kcz Dünya Şampiyonu olmuşlu. Ligin tek maçını Beşiktaş ile Vefa oynuyor Birinci Tuıkıye Lıgmin 12. haftası bugun oynanacak Beşiktaş Vefa karşılaşması ıle baslayacaktır Beraberkkler takımı haiıne gelen Sıyah Beya^lılar. puan sıralanıasınm sonunda mucariele eden Vpfa karsısmda geleneğı bozup galıbıyet alması beklenmektedır. Karşılaşma, Dolmabahçe Stadında oynanacak ve saat 14 15'te baslayacaktır. ÜÇÜNCÜ TÜRKÎYE LÎGt Seref Stadı: 14 00 Taksım Izmır D. Spor Ankaraçücü Stadı: 14.00 Petrolofıs Kırşehırspor Adana da: 14 30 Ceyhanspor Hacettepe Mıllî Takımı yarın açıklıyor 10 Aralıkta Luksemburg ı'a 20 ın rovansını oyna' acak oldn Mılh iutbol rakımıınızın aday kacîrosu yaıın aksam fek nık Dırektor Coşkun Ozan taralından açıklanaraktir Bu konu ıle ılpjılı oUrak konuşan Mıllî Takım Teknik Direktoru Coskun Özarı, bu rıafta yapılacak nvıçlan ırledıktrn sonıa aday kadroyu yarın açıklayacsğını soylemıştır. Coşkun özarı, açıklamayı Istanbul Futbol Federasyonu Bıi rosunda vapacaktır. Mıllî Takım adayları varm maçlardan sonra soyunma odalarından ahnarak kampa goturulecokİPidır. Nordwig, atletizmi bıraktığmı açıkladı LEİPZtG Munıh Olımpı yatlarının bır altm adamını daha aıtık uluslararası yarıs malarda seyredemıyeceğız. Wolf gang Nordv.1^ bundan bo>le kendısmı fizik çah^malarına \eıpce^ını \e /aman zaman kulubunıın katıldığl yarışmalarda sınkla atlavacağını açıklamıştıı Bir asra yakın bır sureden berı OlımpiyatlarcTd Amerikalılarm ehnde olan şampıyonluğu bu kc? onların elmdcn alan Doğu Almanvah unlu sırıkçı, Munıh Oyunlarının kendlsı için son uluslararası >arısma olduğunu, bu altm madalvayı yeterlı bulduğunu soylemiştir. oklu. 1970 jılmda 5 m. 45 ve 5 m 4fihk: atlayısları onun uııunu daha da, ^ avgınlastırdı lurın'de ka/anılan unıversıtptılpıarnsı dunva şampıj onlugunu ikı dunja rekoru ıle suslu\oıdu. Munıh oncesmrie ona alt'a madalyacfa şans tanfva;ılaı yoktu. Seagren'ın 5 m 63'fuk, tsaksson'un 5 m 59'luk attayışları yanınria onun dereceleri daha bır muteva7i idı Ama umulan olmadı flnalleıde. Amenkalılarm «Tarzan» ı Seagren'ı, Uoğu Almanya'nın «Dr. Faust» u Norduig, 5 mi 50'lık atlayışı ıle rmcıhk basamağma çıktı Doğu Almanydlı tı/ık muhendı^.1 Wolfgarıg Noıd\\iq ulu^laraıası varısmalara artık katıîmayacağı kararım bır televı/yon yajınında açıklariı n^tl Vp *çypf kurMiçnnıİP hl G. Saray cephesi Galatasarav futbol takımı yarınkı maç ıçın butun çahsmalannı bıtnmış ve moral dinlenmesıne çekılmıştn. Saıı Kıımi7ilı futbolcular bu maçı dusunmevo bıle luzum goımedıkleıını belntııleıken ant ıenoı Bıian Büch, kendılennden daha hi7İı futbol OMII^II Fenerbahçeyı durduımak ıçın plan kıumaktadır. Ingılız antrenor, Cemil uzeıınde duımadığını tekrar ıfade Fcderas>on açıklandı Başkan: Rauf Korol, Asba? kan: Cafer Revüoglu f.enel Sck reter: ürhan Akıa, Tcknik uvc: Husjrnettın Mltsvelll, L^clerFprıdun Çırıkcı, Hamıt Onal, I«maıl Kocabaş. Tfknik Danüjina Kurulu: Muhittm Önpy, Fahır Çelıkbas, Sanııın Arduman, Mufıt Yılmaz, Abbris Vluıa. Morker. Tlakcm Kuruhr Z^ki Adar, Mehruba Akra, TunCay Kökbusur, Mufıt Teoman. İTÜ'ni eleyen VVienerberger, 9 3 7 6 yenildi MlLANO îtalya'nm Simmen'hal basketbol takımı, Avrupa Sampı\onlar Kupasmda, Avusturya'nm Wıenerberger ta (| kımmı 3 R yenmıştır. Ikıncı 7 turun ılk maçı olan bu mucade lpde, Italyan takımı ılk yanyı 4341 onde bıtırmı^tır. At Yarışları Tahminı 1. KOŞU: Favorı Tlrıoca, Plâse: Aydın 1 2. KOŞU: I'avon Guldem: Plâbc Papnka. 3. KOî?U: Fıvnrı Goksu. Plâse: Nıhal 2, Ercıyeş. Surpnr: Doruhan. 4. KO^U: Favorı: Turk lokumu, Plase: Promethee, Baf;ptte. Surpnz Peh İkı kez Dünya Rekortmeni kan 1. Do«u Almanvah bu sınkçı5. KOŞU: ravon: Zı&an Plase. nın butun ba^arısı sadecc bunRpyhan '•!, Padı^ah. lar deâıldı Atleti7m hayatınJa Surpnz: Seylullah iki kez de dunya rokoıtmenı fi. KOŞU: PAVOH: Konuralp Plasc* Kırses, 8oray 3 , Surpnz: Şemsan. 7. KOŞU Favon: Gulluşah 2. riase: Füız 22, Gulhan 1., Surpnz: Sdînur. ERÜÇ k tah«ıhnırı vamsıra atletiznide de buvuk bır basarı gostermıstır Nordwıg Avrupa çampivonluğunu ılk kez 196b' da Budapcîtc'dc vapılan Avrupa fîampıyonasında Papanicolaou ve Herve d'Encausse'u geçeıek 5 m. 10'luk bır atlavısla PIP geçırmi'itı Nord\vıg, ıkın cı samplyonlugu 1969'da Aiına' da 5 m 30 ıle kazanmıştı. Gpçpn jıl Hehinkı'deki 5 m 35'hk atlayıs ona üçuncu kez Avıupa şampiyonluğunu getırmıstı. Avrupa sarnpıyonalarında duy duğu mutlulugu Nordwig, 1968 Mcxıco OUmpnatmda ne yank ki tadamadı Seagren ve Schıprowskı ıle bırhkte 5 m. 40 lık bir atlayı? \aptıysa da deneme sayısınm ikı rakıbıne oranla fa7İa olusu onu şeref kursusundp uçunculuk basamağma çıkaıttı Üç kez Avrupa Şampiyonu.. Basketbol Liginde bugün 4 maç var Turkıje Basketbol Ligine bugun ve varm Istanbul, Izmır'de yapılacak karsılaşmalarla devam edılecektır. lstanbul'da saat 15 30 da î T. U, DSİ Spor ıle karsılaşacaktır. İ.T U 'nun bu maçta galıbıyeti normal karsılanacaktır. 17 de FTT Ankara Koleu ıle oynayacaktır Kolei bu maçta favorıdır. 18 30 da KadıkoysporSekerspor karsılaşacaklardır. Genç enenık Kadıkovspor'un Sekerspor'u bir haylı terleteceğı soylenebılır. Izmir'de 20 30 da Altınordu, Be^ıktaş ıle ovnayacakhr Gucsıiz Altınordu'nun kendı ^ahasında yıne cralıbıyetı beklenmempktedır Pazar gunu ıse yepılacok maçlar sunlardır: lstanbul'da 16 da GalatasarayDSI Spor, 17 30 da PTT Sekerspor, 18 45 de Kadıkovspor Kolei, Izmır'de Saat 16 da A. OrduA. Gucu. Tuıkıj'e ıkmci lısine de bugun devam edilecektır. Tzmır'de saat 19 da Goztepe Samsunspor karsılaşacaktır. Adana'da ıse 19 da A Dpmırspor, Kurtuluş oynayacaklardır. SOHBETI AVCI DEDİĞÎN... M. Aziz BOLEL Gorunu^e goıe 50, nufus kavdııid goıc 72 >asındi, uzun bovlu, guler yu/lu, yakasında I*tıklâl Madalvası, omu/unda (kılıf lçınde) luicğl kılot pantolonlu, tam avcı kıyafetlı, go/lcri fıldır fıldır, bır avcı benl znaıetc SPİmı^ «Belkı ava gıdcn7» rfıvc de t p dbırı cldrn bırakmanııs «Kc otuıuvoa? Kalk gıdcem, saga bol kcklık vurduıayuıı » dıye lâfa b ısladı Bu sahıstan geçen yıl da baht,etmiştım, fak.ıt ısın doğıusu av sevgiü \c ava olan tutkusu, dalıa çok trcıubclı olusu nodenn'lr onu kcrdımden u^tun goıduğum ıçın kendısmı &aatlorce bırakmadım, hep avdan konustuk. Konu^tukça ycnı konular ı r n PENCERELKR açılıyor gıbı golıyorrhı banft Ndsıl olrnasın k]: «B( n» dodı, «bır /amaniar hat ı r ı sayılır h ı^l ı olmuşum, evrickıl^r hf m bakniaktan yılrnıslaı hcm de bcndrn umudu ke%mislcı, .ıv KofK^ırnı ba^ka^ira vcımı^lcr Kendiıno ^plınce ı l k ısını " K o p c j m ı cotıtın" denırc olnıus Hrmen bulıın g f t ı ı d ı loı . Bcnım heş çocıüuın var, altıncısı rla kopocjnn O dı?ıme otuuınca, k n l K ı s n a kadar kım ı l d ı m a m verımdcrı rahatMZ ctmcm onu O benden meıaklı ava, bf>n onrfm mpr.il l ı \ ı m . î k i m i / bıı olup cıkınca riaglar.ı, hcr şe\ı unuturu? Yalni7 avı d u ^ u n ı r u / , onune tavsnnı k ı tıp da bana doŞıu «uıdu m u , kPvfıno dovum olma/ Avc ıl>k ır ıt olalı ı n v ı n h r d ıhı n ı oltıııi'lar avr1 nlm <\ mlarla \aronhk hılo t ı t h o l r n ı / . Ah bi7P vnl ın n N ı n «;onırlf" hcr "uıı konuspık 'imıııın aıtar <ıibı celnor h tna Avcın'n mıılku çoktur, ufku r p m c t ı r , do<5tu boldur. /nmanı tatlı peçcr npspli va^ar » «Bak ^ana bır sey «ovleveVim » rtıve hnra do^ru ıvıce ogıldı ve anlattı • «Avcı lddiavı sovniP? ldrfia eden adam akıllı ndım dc'üıldır, o kendınl hp£cnriı5ı akıllı «.andığı ıçın ıddıa pdor Avcılk'a 1 idri^ıa olm :)? kım atar vıııur^a avcı odur » Tdh^ıllı oKıvmı« M ı EU Demır, mutlaka ava daır bır kıtap \ a7armıc; kutııphanp|pıde ba^ veri alırmis valan degıl ı!k muşten ben olurdum Ra^tsele tu cı ^aıd c =ler.. köşesi Prb. Beyazlar oynayacak ve kazanacak fakat nasü? Beyaz: Şd5, Ab8, a7, • Siyah: Şd8 d7 Geçen haftaki etüt: Şd4. Kh4, b2 Şa5, a2, h5 Beyaz oynar nasıl kazanır? Çozümü: 1 Khı, Şb4, 2 Kaı, Şh3, 3 K: a2: Ş:a2, 4 b4 ve Vezir çıkarak Beyaz'lar kazanır NORDWİG KİMDİR? 28 Ağustos 1943'de Chemnıtz'de doğdu. Evlı bır kız çocuğn babasıdır. Jena'daki Zeıss fırmasında muhendıstır 1 M. 84 boyundadır 72 kılo ağırhğındadır. Yarın Galatasarav ıle karşılaşacak olan Fenerbahçclıler yaptıkları antrenmanda goruluvoıia: Yıllara gore en iyi dereceleri 1958 2 M 80, 1959: 3 M . 41, 19fiO: 3 M . 70, 1%1: 4 M . 03, 1962 4 M . 11, 1963 4 M . 73, 1964 5 M 01, 1965 5 M 05, 1966: 5 M 23, 1967: 5 M . lı, 1968: 5 M . 40, 1969 5 M . 35 1970 5 M . 46 (DR), 1971: 5 M . 10 ( D R salon), 1972: 5 M . 50 (O R.). Puttemans, Black ve Stewart, Vanves Krosuna katılacak VANVES Onümuzdeki pazar gunu yapılacak olan 3. Vanves Krosu, katılacak atletlcıın unu gozonune alınnsa belkı de bu yılın en çok ılgı çckecek \aıı şı olacaktır. '. Uluslaraıası une sahıp yarı^ma cılaı aıasında: 3 000 ve 5 000 metre dunya rekoıtmem Munıh Olımpayatlaı ı 10 000 metre ıkıncısı Puttemans, Junıyoılar Avrupa rekortmeni v e uç hafta oncc yapılan ve Ken \ah Kcıno ıle Jıpcho'nun da ka tıldığı Londra Krosu galıbı Davıd Black, Atina'da yapılan Avrupa Şampıyonasında 5 000 metre galıbl ve o zamanın Avrupa rekortmeni Ian Stewart bulunmaktadır. Bu kış 5 000 metre dunja rekoıtmem Puttemans daha çok 3 000 metrede bazı şeyler yapma yı duşunuyor «180 va da 200 met relık ıyı bır pistte 7'45" yapabıleceğimi sanıj'orum> diyor kendısıvle konu^an gazetecıleıe. Açıklamalaıma bakılırsa bu yıl ar tık bır başka uluslaıaıası kıosa katılmayı dusunmuyor. «Sekız kıîomeiıclık yarıslar, benım ıçın bu sc7on sonunda yeterlı, daha ıızun mesafeler yorucu ve zor oluvor» dıyor. Uluslararası dereceleri 1966 Avrupa Şampiyonu (Budapeşte), 1968 Ohmpıyat üçuncusü (Mexıco), 1969 Avrupa Şampiyonu (Atına), 1970 Avrupa Salon Uçuncü• su (Vıyana), 1971 Avrupa Salon Şampiyonu (Sofya), 1971 Avrupa Şampiyonu (Hel sınkı), l0"1? Ohmpıyat Şampiyonu (Munıh). Puttemans'ın amacı Eskiselnrliler: «Altayh gol yaumuruna tıttacağız» Turkıye Voleybol Liginde bu gun Ankara, Istanbul ve Izmır' ! de dort karşılaşma yapılacaktır. Ankara deplasmanmda bulunan EczacıbaM, Sosval Sıgorta onune çıkarken Baskenun dığer bır ekıbı DSİ fepor da lsI tanbul'da Beyoğluspor ıle karBalkan s;cnçler bısıklet şam ; şılaşaraktır. o pıyonası Ağustos ayında Istan Izmır ekıplerı ıse, kendi sabul'da yapılacaktır. Geçen yıl tonlarında Galatasarav ve ttfaRomanya'da yapılan şampıyoıve ile puan mucadelesıne gınada Bısıklet Genç Mıllî Takıreceklerdır Günun ılk maçınj mımızın ıkıncı olması üzerme Ooztepe, Galatasarav ile, ıkınşampıyonamn Turkıye'de yapıl ması uypfun görülmüstur. ı cısıni de Denızgücü tttaıye ıle Genç Mıllî Takımımızın bu ı vapacaktır. şampıyonaya mıllı bısıkletçı PROGRAM Ali Huryılma? tarafından haSpor ve Serçı Saravıt zırlanacağı soylenmektedır. 20.00 Bevoğluspor DSÎ Spor Huryılmaz, Genç Mıllî Takım S. S. Tarcan Salonu: içın şunlan söy^miştır: * ESKİSEHİR Altav maçınm «Genç Mıllî Takımımız Is18 30 S Sıgortalar Erzacıbaşı hazırlıklarma devam eden Es1 tanbul'un gnçlü olması ıle baAtatürk Spor Salonu: kışehırspor'lu futbolcular Şiyahşarıya ulaşmıştır. Takımı bana Beyazlı takımı gol yağmuruna 15 30 Gbztepp Galatasaray verırlerse seve seve çalıştırırım tutacakîarını söylemişlerdır. 17.00 Denızgücü İtfaıye ve Balkan şampiyonu yaparım» BALKAN GENÇLER BİSİKLET ŞAMPİYONAS1, AĞUSTOS'TA 1STANBUVDA YAPILACAK Voleybol Liginde bugün 4 maç yapılacak.. Göztepe G. Saray
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog