Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

) • • 6 CUMHURÎYET 2 Aralık 1972 NASILSINIZ?.. İYİ MİSİNIZ?.. En kestirme yol ÂdnanTAHİR N KESTİRME yol konuSunda, mutcber kişiler, dikkate deger îâflar etmisler vaktiyle. Örneğin Cenap ŞeHabettin: «Karaeaahmet gîden en kestirme yoî Sumııne Hasşeçer...» demiş. Pitigrilli de berr/rr bir nükteyi baçka bir açıdan, alarak şanıar «ihi inrHrmi<? ii^ililerin s u r a t m a : «Beyaz perde.ye gîdpn cn kestirme yol. rcjisörün yatak ortasnıtîftn peçPr.» Hu tı'lr lâflann, cîn^e! ftrnrkierini rip urıutmamsk ' lâzirn, Ç'gğımızf.la, knİH.vcacık, pvîpnnrnin i'ri kestirme yolu hostpsiıkten' #eriynr GfirCİ sftil Zftmgnlsn'ia, Snfya'ya girlen en Ivp^tirrn» yftl <İ3 h<ıu(ç'i!ık{pn geçmpğp ârnâ. İ«Hsnalsr kaid?vj Ijozmaz. Parink ]t\ra gidsrs rollardçsn bir riiğerinin < ?? rriankçn•*. lik*>*>n cçctişins şüfshp yok şirhrîi. Fkîan boyîu kîzlsr, kpnrîiîerinj kaîrîırrîiklari ffihi bu OftPİlk yprinç bns ycrp nt.FniyorİHr knsky«iUZ. Atmak. bahklnmnsîna dalfnak kolay v bir f?V aiihnda. Ya başarmak?,. Avm Öîçüdc znr,,, Haftadan Haftaya ınlor ve Dr. İhsan ÜNLÜER «Yazdıjnm ilâcı aidmız «Hayır aîmadım doktor 'bey. Alsaydım çokfan ölürdüm.» • «Pekj ne yaptını/?» KPencerftden di$arı attım » * * • Bir gün LÖSEF DÖLA KlîNİK sabah hastaneye gelır de dahiliye servisindeki nöbetçı ha kime sorar: «Bu gcce kaç ölü var bakahm?» «İki..» «Iîayret dofrusu halbuki ben gitmeden önce üç tane drfin raporu vcrmemış miydiıri?* «Evet, ama hastalardan bır tanesi verdiğiniz ilâcı bir türlü içmek isteroeclı.» Bu ikj fıkra rıpkı kadmîar için söylenen hikâyelere benzıyor: Kadınlarin en az konuştukları ay hangisidir? Şubat ayı. Niçin? Aylarm en kısasıdır da ondan. BULMACA 123456789 t a E melck düpedüz... Masum, se^sız ve mahçup. Özclligi, bütün çuhahlardan arınmı'ş tertemiz' bir hüviyetîe podyuma çıkmak, yetişme çagınrfaki genç kız möd^llpri sunmak". Derken günün bsrinde korkunç bir hsber: «Pauîette Pan, scvçîlisinı sfkiz kurşun!» deîik öeşik etti... Sebep kîskanehk.» «Rir traîik ka/nsma kurban giden Praline icin. Fran?a'da miiîi maiem ilân edüecpkti npredcyse MeslcA'" zirvesine ulaştıktan srmra kiit.ü alışkanllklar, iimitsiz aşklar ve TTIOrn] çiıkıinü'îlor ncdcnivip kpndim tükc^cn mankpniprp âdim ba?mda ratUiî^ynr. Firsjıfı, • aUsi yniifle dsîfrlcndis'me^'nî bil^nlerin sayısı da pârmak hc,s?bın« vunılirjayacak kacf?r çnk. Man t; ksnligi. atJamn taWa ı yapanlann basında Greta Garbo iîc Joan Crawforfî*un gcldi.gini biliyot muydunır/? 7\% > | Î ;Şi Cünkü... n N K brv>ps etmrk h k«ır> olrnnk hsmhaska. Hem panılrhSî ksriaf dn y * bir rnrslek dpgil bn. Rfikü. î?s'dan *V İ ; yıMara rf»>'anıvor. U; nkrlodu'nun mç>I fif, bu'uüarrîîm vıırııuşnk Ve de yildir vıldız pnrIsvçın «allarını, ippkîp.rini. tüilerinî düşünyn bir s k' re, !mp;ıratnrluk ftorriâ'simn sosyçte di>bpr]pri. bu İtha] malı kumaşlârîn, bünyeyi nasıl san p ««rmalfidıfiını rfnriTiek smaciylc ön rieııpmc lcri disi kfilelpr üzerindp yapıyorlardı. Bııpün. pynı rıiay mnnkenlere uypillamvor. Profesyonfl dngrultuda bir tpkerrü'r. Dikkat çtmissefıiz rnyct, farkma varmişnhizrhr: Bîr mankonin nrtmda snn dprere güzel tfuran bir kıyafet. müştpıinin sırtında ayni havsva bürünmiıyor Mr türlil. Niçini, rnicini yok... Rin miiştcri, bin mü?tfridîr netİC« İtibHriyln. Runa karsin bin aday ar3?ından bir tpk mankpn ya çikıyor ya çıknsıyor, • • *;;. ^ P MODA riiinyasının Vı'ik«ek SCVİyPd^ki :ıvrıniılarmı kurcala'yin, '£JÖrçcck?İnî?... Ke manknnlur ffelmîş. ne mankrnlpr Rppmîş. Panlpti^ Pan , Psris'tcki «Haute Cnuturp» çp.vı rlrrinin en 'iinlü rnankç'nlerindpn bin... Raçları altin ?Hrısi, p,n7İprî ricniz mavîsi.., inKan klliğinds bir f? BI'İS AIvTI yıl ünppsine kndar dünyanın pıi ,*>';hv?t!İ rnankcni sayıian Jean Shrimpton, v bp SZ ZPİJİr k'illanma snçundnn tevkîf edilmişii. p.ikat ?On"Ç bpraat nldu yinp d?... tngiliz yarcün<»b]nrl« .spvapları tartmJ?. böyle bir kasrmak 7nrunlu2nnıi duvmüştu. 8a£îadıBi rara 1 aüır hnsmiş. işipdiü'î ?UÇ bafif kalmıştl bir'dpvimlp. İ)n\u T\vitîsy'rin bir vrrd'i^İ ppvnbı haHrlavacak^îni?: Gi»»vîp iki saat .iîmnastîk. yarım saat osmî?. kri'Ti. varım saat vüzsrîf'. yarım sanıt ü\ns. b i r yumnrta, yii?: srram kızarmıs e(. îkî bisküvi, sckiz port»kalla dört îirrıonun sadecc sııyu... ŞeIor asla.» Cazpfppi hayret etmiş: «Sîzinki bir ceşit intihar...» GPTIP kadin sülmüs: «tiîmcktenSP intihar etmek ook daha îyi,» Somirip kadro dışı kslmakln iiliimü aynı • paralpjlde y.orurnlur j nr. Haklı tabii. H KISACAST S T : H r r k c s . r b r d p n o k i a y a Vıîr 3 * önfft v a r m a k için b i r t a k ı m 11 1 firnır* v o l l a r ariirni'k, bulmnk, y a r a i m a k zovnnr'n. Frirdi'ifii Nip'/^chp ".•ıkiivlp np drmis?,. «En Unslirmp y o ! da^cian dn&ad?r» dftmiş dcöil mi? . tvivp, floftruva. c;İİ7r]p dnıiük İbrct VCrİCİ b i r 1Af... F a k a i bi/im b a k ı m ı m ı z d a n peçersiz. .Çünkii, rıı kpftirmp yoliın nibayct buiundugunıi .<andıamiız, hfr COronİn s a b s b ı n d a , bir de bakıyorvız, en pü\"pndiüimİ7, da^Jarın t ü m ü n e k a r . H e ' n dç np k a r , np k a r . : HASTANENtN ŞtSELERt PAR1JYOR DOKTÜR GELMÎŞ, CANEVtMt YOKLUYOR Bu. hekim ve kadın düşmanlıği nereden geliyor? •Df! yaresini andıracak yare bııiunmaz • Kaynanadilı yaresine çare foulunmnz» Öyle okuyucumvm yâresi. Ama gerçekte damatla kaymvalde ara sındaki psfkolojik ilişkiler düşmanlık olduğu kadar sevgi vc yakırılık unsmiarınrîan meydana ge lcn çift değerii ilişkilcrden başka bir şcy dceildir. Anlayacağmız kaynnnaya karsı cdilcn 1üm espri 3i düşmnnca Îâflar bir sovginin'ka rısfığı da\Tanışların ponncud,ur. HEKİM VE KADIN Bir insanın doktoru ve de karısı onu en âciz, en zavallı ve en ^irkın anlarında görmektedir. Doktor onun makadine derece sokmaya çahşırken karısı da altına sürgüyü sürüyor. İnsan kendisini en güçsüz, en bakıma muhtaç bir halde gçruldüğü için iyileşir' iyileşmez bu dıırumdan kurtuîmaya çahşacaktır. Böylece tıksınılen ve acınan durumun ızlerini silmeye çabalar ınsan. • .Doktorunun ve eşinin şahıdî olduklan utanılacak hatalardan daima sıynlmak ister. BACON bır ihsanm yaşama devrelermde karısmm rolünü nasıl deyimlemiş: «Kadın 50'sinde erkeğin lıizmctçisi, 60'ından sorira ise bastabakıtısıdır.» İşte özellikle yüksek ögrenimîi kişilerin hekımlığe süpheli ve kötümser gozle bakıp doktorları küçük görroeleri bu yüzdendir: «Şu Lnrd Pıof. HÖTÖROF yok mu, vallahi hekim değil baytar». «Şu Prof. LÖB(İF desen doktor ücğil kasap» denir. Elden ayaktan düşen yaşlılar hekimler için «Al lah cksik etmesin ama onlara muhtaç da etmesin» derler. Şekspir'in avukatlardan, MOLYER'in de hekimlerden şıddet]e nefret etmesi bu psikoio.iik etkilerin örnekleridir. Bir gün Molyer'i bir doktor arkadaşı ziyarete gelir. Kepıcı kendisine haber verir: « Sizi Doktor Falan Feşmekan görmek istiyor efcmlim.» • € Amaan aman hasta olduğumu ve kimseyi karbul etmek istemediğimi söyle...» SÜLDAN SAGA: 1 Bır işin doğnı ve usnîüne göre yapılıp yapıîmadi^ınî incelemek, tötkik errnek, dpnetlemek .(Ynbancı dildrn °pSrnfi) "2 i TERSî Batj müziginde tek kişinin okuduğu veya çalfiığı müzik eseri ve ıcra tarzı Denizcilikte makineleri, vinçleri, zinciri çalıştırma komutu 3 Kimyada macnezyumun simRftsi Eifi avuca'sığmaz akıllı çocıık. 4 ÇoğTJ pirinç, ımundan elde edilen ve yüze. tene sürülen beyaz veya ten renginde koKlılu inre b'ayan tozu. Es'krimde bir brans. 5 Kimyada radon gazımn simgesi Kimyada nikPl madeninin sımoesi Küçük bitki. fi Hatırı sayıhr olmak 7 Ynlculukta dinîenmek icin duraklamr.k îpucu. 8 TERSt öde'ine müddeti Sivas' üçe. 9 penizcüikte bir tek" nenin başka bir tekneye veya sahile açık olması Kimyada alüminyumun simgesi. YUKARDAN AŞA^IYA: 1 TOZ ıken sıkıştırılarak küçük bır tekeriok haline konrnuş ilâç. 2 Bilsisj, RÖrgüsü gelişmiş.. işe yarar ve yeter hale r çelmış vahut ıney\ alarda yenecek hale. srlmiş Evin kısımlannrian. , T E R S I bir sayı S TERST bir çehrin en bü.yük ır>ül kî amiri. 4 TERSÎ alaturka musiki'de bir makam Mutfak eşvasından. ' Ölümiü. 6 5 Bir arazi şekli 'Akdeniz'de Balear adalarından bir ada. 7 Diynrbakir'da ilce ~ Orzau « Va7if?lHerce tetk'k îî hi me.sslenin snriurunıı i diren ynzı Kimyada ımm simaPSİ 9 Tannnm ve mahnım kalması Deni7İi'de SOLPAN SAOA: 1 Grafik Ti. 2 Eokrt, , 3 „ t?.i\n, Dova. 4 Pe» dasnji. 5 Te Aktdfi. 6 Malum. 7 Eti. Em, Bi 8 Lo, Araban. 9 Ilâhî. A?". VIÎKARnAN .ASAfîlYA: 1 Grip, Crli. '2 Rozct, Tel. : ! Akfirirmi 4 Fena, • An. 5 It, Galpri fi Dnkuma. 7 Rp.iim. Ba >8 Tivid, Baz. 9 îsa, Ezine. . • •• Hekimleri ve kadınlan yeren bu fıkralarm benzeriiklerini boşa atmaym. Çünkü çevredeki doktor düşmanhğı ile kadın düşmanîığı aynı kaynaktan «geliyor CIH ondan «Bir hazak&tzıulpyinı mîdenıi tip tcpti beniın» diyen NEYZEN de doktor. lardan hiç hazzeimeyen bir insandı. «El çck ilâcımdan tabib» diye bağıran Fuzuli de öyle: «Kılma clerman kim hclâkim zehri dermamndadır» diyordu. İSTAN B U L 05.55 07.00 «7.05 07.30 07.15 0800 08.10 OP..30 0B.45 0300 09.20 Gustav eethoven Faruk GÜVENÇ C umiııırba$kanlığı Fenfoni örkestrasmı 24 Kasım Cuma gecesi AvusturyaU orkesu:a şefi Gustav Kuhn yönetti. iki yıldan ben İstanbul OpRj'asında görevli öîan Kuhn, l!M.rı yıhnda doğmuş, Salzburg' taki, Mozartcum'dian seflık cliplomaşuu 1970'te almış. Rahât. ve kolay anlaşilır bir vuruş fckniği ile gerçckten olağanüHRi "'bir müzikalitesi var Beethove.n'in yedinci senfonisi Ankara'da uzun zamandan beri bu kadar güzel yorumlanmamıştı, Hpstccinin yazdığı her notaya, notaların şurasına burasına serpiştircliği her işarete sayt;ılı ama yıne de kişilîği, parlakjifîi, deriniiği olan bir icra. Rnn biim orkestradan bu k:\dar güzel puınissimo, bu kaclar uzun fufulan pianissimo nadıren duymUŞUmdur. Ray Kuhn, hem cümlClGrl R Ü 7.c\ kuruyur, hem hangi çizgiyi, lıatta bir akorun içinde lıangi notayı ortaya çıkarması geıektiğini iyi bılıyor; bu sebepten olâstik bir yoruma kavuştu Boethovçn, perspektiı kazanüı. NB yazık ki, bu konserde orTf)si.rariın entonasyonu pek teYdz değ'ldi, flüt, trompet ve îornolar sesleri her zaman tuturamıyordu. Hele konçerroda >rga jçörc hani neredeyse ya•ım ses tiz bır orkestra çıktı ;ai'şırnıza. Kuzum biz konsere başlamaiaıı nigın akort ederiz çalgıla* ımızı; sadece şahı ya da paişalıı scvmdirmek için mi? Beethoven'den önce Mo/.arf i İfalyan bıçıminde uverturüyî Haydn'ın do majör orp; Koncrtosunu clinledik. Ashnda rg konçertosu demeye dilım armıyor bu eseıe: zaten aydn da çembalo ıçın duşün^ ıLiş konçertoyu, üç oktavın dı na çıkmamış, orsun pedal ?slerini kullanmaraış. Bizim Açük «ev» orgumuzun imkânnndan bile yararlanmayacak duktan sonra bu kadar para >rip dışardan orgçu ReürmeÎ ne hacet? Bay Kurt Rapf teiz çaldı, güzel çaldı ama org ıgil, «harmonium» fjaldı. Babis olarak son bölümü tekrlayacak yerde doğru düi'üsr, r orp; eseri sunsaydı da bize, ıcakîarı sıhhatli mi yoksa clluç mu, anlasaydık. Dvorak iyi çalmdı, «saypdeğer» bir yoruma kavuştu. Oysa ki ben, solugum kpsılecck, ömrüm boyurıpa unulamıyacağım gceçlerdcn biriıii ficçirpcpğim samyordum. Bu arada Cerhavd Mp.niel'in püzel tonu, ii?fün yctenekleri tekrar dikka timi çektı ve bizim orkestralar Marıiel'i niye solist olarak çağırmaz diye düşündüm. • Genç aanatçı hethaide Almanya'daki viyolonselcilerin en iyisi', en sıcağı; beşaltı yıl önce C. E. Orkcstrasıyle çaldığı Dvorak'ı hâlâ unutamam. Konser clüzenİRyen kuruluslarımızın kulağma Gerhard Mantel'in ismini fısıldarsak acaba önümüzdeki mevsim için bir iaydası oiur mu dersiniz? Tanda göriilen Gustav Kuhn, olağanüstü bir müzikaükye Açılış, program , , 20 00 Dcyislcr vc ezgilrr . Köyc habcrlor 2030 N. Koınan sıını; prpgram! Türkülcr, oyun havaları 2100 24 K r i a ' i n o l a y l a r ı 1 Ilaberlcı . iıava dıırumu' 21.10 • B f i n b c r , sn\n « a r k ı l a r Bu sabahıu melorlileri 21.30 Bfstot'ilfr vc vasantıları Kaymvalde bir yabann scnce •îatanbul.'fffl •bugün 22.00 Roklâm nrogramları trslim rtiiöi biririk kizından aySolistlcr «cçidi ' ' 2245 Habrrlor rıldığı için iizüKk chirur Artık Arp soloları 23.00 Hafif Batı müziği ona cskisi ffibi kansarnayficnk cm 23.45' Geco müziği N. MrrcanU'dan türküler Ev için , 23.55 Giini'n öıiemH haborlerl rodcmcyecektir Zira aıiık kizı A. Biiyükalaman ve M. 24.00 K.'prınıs bir yabancmın tâbiyctine cirmişBirtan'dan sarkılar tir. Ama kayınvakjc yinc dr? punISTANBUL ÎL 0>>.40 Arkası, yarın dıına gotirip onlann işlcrinp bur10 00 Haborler nunu sokmaktan gcri durmaz. 11.55 Açılıç ve nrugram 10.05 T. Uygun'dan jarkilar Damat ise bir yabanct nforitenifl 12.()0 Dirkoteğimizdpn 1020 Hafif Batı müziği 12.30 Karısık sololar 1045 E. ijen&cs'den türkülcr ko.ndi içişlprino niiidshalesinden 1200 Buzz CHfford 1100 Konserlcrimizden scçmclcr yakınır vp kai'i?mı kayinvaldesi]3.3() Konçertolar 1145 G. Güvenli'dcn sarkılar nin ?cvrüsindcn kiskanır.' Kayın14.00 ilhısions tophılupu • Haberler • valdcslpin kfinsına karsı rhıydıı14.30 Oda müziei 12.10 Hafif Batı müziği ?M scvgiyi karı^ını kpndinden ön 15.00 •^atil ai'HÜ k"'n m ü z i k 12..1() Borabeı. solo şarkılar CP ^rvrr» I^Ki'prin PCV0İSİ gîbi RÖlfi00 Cumartesi konseri 3300 Haberler, Rcsmî Gazete riir rirtmpt, Bir dişîfr otken de fu13.15 N, Ersöz'dcn şarkılar 17.00 Çay s;ıati H;ibeı!er .17 30 Küçük koıvcr 15.00 dur: Daniat kan^mı Kü^clljği ve 15.05 Solistler gcçidl is.no Gonçlere mu.'ik tüm rnG7İvr(lcri iip hnyal edpr ve 15.30 Cumartesi konseri '. • 1Ü.30 Pcni'onik tnnzik bu hayallprin bn/uimasinı asla is if.no Hafif mclocîürr16,f)0 Türküler, oyun havaları tpmez. Ama bir de kavnanasınm ]0.30 Hafif Bat) mü7ig! 16..45 Radvo armoni mızıkası l yÜ7'.ino bskm da kan^ı'nm sclecpk 20.15 Aksam konseri 17.00 IJabfrlrr tck! hr?lini sörünce. knrdu^u htt21.0(1 Kİ7.in için 17.05 Hafif Batı müziği yailor bozuluverir.. KavmvaldpYurttan srselr 2200 Lâiin •ülkelerindrn müzik 17.20 22.30 Chaıies Aznavour 17.50 Reklâm programJarı nin sarkmıs eprrlanını. iririlmis ba 23.00 C;ız ır.üziĞi 10.00 Haborler, hnva dıırumu raklannı. düşmüş çcnpsini eören 23.30 GOCP ve müzik 10.30 Hafif ' mü7İk damat sanki karısmı fförmüş.olur 10.40 C?rhan Avşar topİuluğu . ' 00.30 Hafif Batı müzifi vc hayal kınkliSina tıĞrnr, 01.00 ! 19.55 Bir varmıs ProKiam ve kapanıs GELELİM KAYNAYAYA O, ki7imn kncasına nskı pnvlaşmak i?tcyecektir. Bu yibrîen daima kızı ile ?rüzfiîlik vançî'na p:irer ^ıınır! Sacını bajini lft numara çnciık kakası roncrinp hovar. Bnnışuk derisî ppnçle.s'in divc sRİatalık krftmi ?ürer. Bu ruhsal hali riamarla âsık olmava kadar varır. k^vnanın. Bu, elVetteki sınıraltı bir asktir. «Bfn çamii ha7,an SAHSP bahar» sarkısmı arasıra tprpnnüm etmesi de 1 şta bu viizdpndir kavınvaldrnin» Amma bilincalt.inclaln vasak aşktan duvdu5n utanma ve surluluk riuvıısu tornistan olarak rîanifda karşı bfr kirHi halinfi dönüşüverir snnunda. Damada eelince. çncukluSıında kendi nnneRine karsi cluvdu§\ı ODİPÜS, kompleksine ilişkin askını artık kavınvaldesine aktarmıshr. K^ndi^indf «TT;K SEVGİLtf.ERE nÖNME» egilimi mevdana çıkınc? bu kez karşısmda ilk asklan verine transfer olmus kaynanasıtıın aş kım buhır. BövleJikle riamat sanki kansmdan önce kavinvaldrsini sevmis olmnnın suçlulugıı hi^sini duyar. Bu duyçru da tornistan nlarak Rdnunrta öfke, kin ve ihanet egilimi halinde bf!İirivp.rir Ve hirdenbire hpr iki tarafm gizî1 VP bilinç altmdaki düsmpnlıga dnnüşcn sevgileri vüzünden 7 sene, 30 pen?. mo sene harnlerj ve de Haçlı Sefcrleri başlar. Darnat ile kaynana arasındaki savasa seberj olan bu psikolo.jik vasak sevçi faktöru vahsi kabilelerde damatla kaynana arasındaki ilişkilerin vasaklanmasına varan sonuçlar doğurmuştur. Banks adası kabilelerindebir damat knynanasmın geldigini Rörünne ^0 metreden kafasını ş;eri çevirip gözlerini yummaya mecbur olurmuş. Sayın damat. okuyurum bay GAMLI siz de öyle yapın. Amma pelinden clayak vememek şartıyle. Bakın ben de bu yazımdan sonra bir kaynana o kuyucum tarafından suikaste uğramanm korkusunu çekmekteyim. Ashnda kabahat bu türlü tüm herzeleri vumurtlayan FREUD'tadır diyorum. Ammal gerçekte her aile ocağının temeli kayınvaldPİerdir. Hattâ en jreçimsÎTİ olsa bile... 07.Of» ANKARA 05.55 Arılıj, prnpram Köyr haberler , • "• İ 070A TüvkülerOT.'îft" 07^â GAMLI RÜMUZ Kaynanasmdân yakıtian Çörymlu okuyucum feryadı basıp şpkva ediyor.. Ehh insanm kayna nası olur da «GAMSIZ» olur mu yani? Ve bu GAMLI okuyucum kaynanasını imha ctme yollarını arayıp benden yan mizahi eda ile zehirli bir ilâç tavsiye etmenıi istiyor. Hani bİF şarkı var ya: bir sanatçı. Sabajı 08 00 Ankara'da 03.08 Rabah garkıları Cr^itli müzik 09. 00 Kv için 09. 20 Sabah konseri Arkası varın 00. 40 10 .00 Haberler 10 •05 Srrap Mutln'dan sarkılar Ceşitli müzik 1035 N Balkir'dan •tüıkülrr 1055 N. Erdemli'den şarkılar . . 10 n . 11 30 Konser saati Haberler 12 .05 N Yılmaz'dan türküler Reklâm spptları 12 .?5 )l .30 Sarkılar BEYOĞLU ANKARA (64 16 R " Grcp MiG> snfirlrri C. Br^nson R Î AR (47 fi3 15) beks Dcrsi ~ ATA (G4 21 43) 1 Yîtrnlı Kurt C. A r k ı n K. 2 Kara G ü n A. Okay n. ATIAS (44 OS 35) Kolsuz K a h viimanın İntikaııu HT DÜNVA (49 ?3fil)Seks Dcrsi N. Dnlon R Ft\ KMEK' (44 84 39) Yaklas Ama Soyunma G. LolIobrİRİde Rt KRKOÇ (47 07 32) Cöl Kartalı C. Arkın K FÎTAŞ (43 93 61). Son Kurban Itİ 4) 1 Suc |ŞIN (46 22 2 Zcbir l l a T. Akan Rfıyo R. İ n t l (4<3 0!J 31) Son Kurban Rİ • . „, KKNT (47 77 R2) Ikı Tasrnlı j . Lemmı Rİ C'.ün KKRI.M (4!î 70 01) A. Okay RKfRVAN (4U 04 23) Kara Murat C. Arkın R KONAK (4S 26 06) Ynklas Ama Soyunma C. LollobrİRİtle LÂLE (44 35 05) Batıda Kan Var RT C. Brorison • Î,EVENT (64 0G 99) j n t i k a m R. Taylor Rİ MISTIK (40 15 14) 1 " Kolsuz Kahrarnanm İ n t i k a m ı R T 3 2 Bücür İle Klcopatra RT ÖZLEM (48 47 33) 1 . Kara Murat. C. Aflun R. 2 Âsi Gençler K. İ n a n ı r T. Suçlu R | RÜYA (44 54 57) Batıda Kan pj T. Akan Iî. SİTE (47 6f) 47) V^r C. Bronson R I TAN (48 07 40) Kolsuz Kahrarnanm İntikaını RT YKNÎ AR M9fi472) 1 T o r pido Yılmaz Y Cünry R. 2 Kara Gün K. T»amr YUMURCAK (48 18 87) Kara Murat C. Arkın R YENİ MrXEK (44 42 89) İ k i Taşralı J. T,cmnn RT V,nr C. Bronson R'IIS ŞIK (22 35 42) Suçlu T. Ak;m R TINAZTEPE (71 65 18) Seks Dcrsi N. Deion RT ÜNVF.RDİ (71 54 78) Sürcyya E. Snyın R YFNt MKTK (21 55 14) 1 Hıl"li Tuzak RT 2 Aslan P?yı RT yll.TiM ( 2 1 . 1 1 37)Seks Dcrsi ü. Delon RT KAD1KÖY AÎÎZU (33 13 38) Tatilde Seks RT AS (3G jflO 30) Çılgınlar RÎ ATLANTİK (55 43 70) Ölüm Çetcsi R İ lvfKS (36 37 63) Son Kurban I'İEZA (36 37 63) Kara Murat C. Arkın RKADIKOY C!7 15 97) Karanlık\i\ G r l r n Aclanl K. Rrnndo KAKKAH (37 43 66) Suçlu T. Akan R : KARTAL BKLKDİYE (53 37 78) AskBöerği RT f KI'.NT (36 06 12) Hesap Gvınü J. Moroau RT | OCAK (36 "37 71) 002 Vorami Ödedin mi . F. Franehi RT | ÖZF.N (36 ^9 94) Ah Koca Dünya N. KaVnböcck R | RKKS (36,01 12)' Bücür ile Kleopatra RT % | « t ^ E M A (Kİ (55 10" 84) Ask Böcr.üi . RT | SUADİYE (55 28 66) Ah Koca Dünya N. Karaböcek | SIJKAR (33 06 18) Ormanda Kaybolan Çocuk RT | SÜREYYA (3F, 06 82) Seks Dfrsi N. Delon R. F r . J SÜREYYA CEP « 6 06 82) Atrg rornbrri A. Dclon RT | r S K Ü O A R (33 24 75) Aşk ve Ecel H. Mayer RTVS • • •. RudoK Koeckcrt, benim en vdiğiıu kemancıiardan birır; Beethoven'ın clörtlülenni un oruz yıl önce kuımuş olgu ve kendi adıaı verdıgi pluUıktan dmleyıp de K o e o rt'e vurulmamak mümkün Südır zaten. Kolay ve rahat • teknık büyü.k' bir külıürle ynaşmıştır onun galışmda. ludoll Koeckert'in iki eski suımla, vıyolunselcı Gerhard mtel ve piyanist Erika fc'rie*'le bır üçlü kurduğunu ve rkiye'ye geleceğını duyduğum nan hem çocuklar gıbi sevın n, hem de büyük bir sanat .yınjn tanığı olmaya hazııia•ken duyulan heyecan kaplaiçimı. .Jeçtn Cumartesı gecesı Aln Büyükelçisinirj evınde eethoveu Üglüsü»nü dınlerı bıraz hayal kırıklısına ug•nanıı, UJIÜ^ ü'a Bu topluluKı çok fazla şey. natta ınsanü şeyier beklemış olmanıa jlıyorunı. l'i'ügraiTida iki eser •dı: Mozart'ın mi ma.iör orsk'ın t'a mınör üçlüleri, :tah bozuk bir piyanoya rağn (Mozart dcğilse bile) TİYATROLAR Ş TtYATKOLARI LSKÜDAR (33 (13 97) BALABANAüA Komedi. Cuma hariç her p,un 2100. Persembe 'ınlk KÜnü. Pazar 15.30 da matine. YKNI KOMKDt (44 04 09) IfilMSTZ YILDIZ (Komedi 3 perde) Salı harıç hergün 2l.DÜ Pnz;ır I5.;«)'da Pazartesi halk, Persembe öğrenci ten'/ilâth. l'ATIH (22 01 71) ANNA KARENÎNA (Oyun 2 Bölüm 7 Tabio) Pazarlesi harıç herrîün 21.00 Pazar 15.30'da • çarşamba öğrenci tenzilâtlı. HARBIYE (40 77 20) OSMANGİLLER (Oyun 3 perd») Pazartesi lifiriy tıcr c i m 21 00. Pazar 15.30. Cuma halk üünü tenzilâtlı. KAIHKOY Cîfi \U 21) SAR1 NACJYE (Oyun 3 perde), Pnzartesı. Salı hariç hernün 21.00 Pazar 15.30'da. Cuma halk ve (ifirencj tfinzilâth £1 ALI POYRAZOfiLl) TİYAT ROSU: (4!) 56 52) (Küçük Snhne). HAKKIM1 VKR HAKKI Pazartesı harıç her ÎSTANBUL p | AYDIN (21 52 58) Balıda Kan Var C. Brnnsnn RT3 B BUIiVAR (2] 35 78) Suçlu T. Akan R H GÜNES (21 <î1 40) Rfd Kit m OÜNDES 127 71 fifi) Rcd Kit • GÜL (27 71 RG) Kara Murat C Arkın R • HAKAN (?" 42 33) Kara Murat? C. Arkın R • t N C İ R L t ("1 "7 ?Jn Vr Rf>lâlı K a r d e ş D. Rood H T S •j İPEK '(22 25 13ı | k i Tarnlı .7. Lraımı V<T H KRİSTAI, (21 57 6ü) Yakla'j Ama. Soyunma G. Lnliobri'•îicio RT • K l ü j ' i P C'2 7? 77) Tnoh,ınpH J î n r s t K. î n a m r R |R M'.RMMîA (2? 38fi(l)K'TI Kit H S İ N E M A S U R '23 G7 12) Yavıx KSt.ii> Schvri Pazanntla F. Franehi RT tf StNEMA YEO» (71 04 f5) 002 Rir Avuc Dol.ır F. F n n c h i • ŞAFAK (22 25 13) Batıda Kan gün 21.15'de, Çarşamba, Cumajtesi, Pazar 15.üü'de. Çarşamba matine talebeye tenzilâtlı. Persembe halk gecesi. ÜOSTLAR TİYATROHU I Elhanır;ı 45 64 86) ABDÜLCANBAZ (Çalgılı komedya 2 fasıl 12 kısını tcknıili birdcn) Perşembe hariç her ğün saat 1815 de, Pazartosi 21.15'dc. Çarşamba saat. Î5.00 tc lınlk, Cuma 1500 • KEMAL DİRtM TİYATROSU ögi'cncı indirimli. (2V / l 86ı " O\VETSÎZ MÎDKVEKLIfjL KABAItt, l'IYATSAFİR Komedi 3 Derde SaROSIJ (44 46 75 Taköimı DÜN lı hariç, her gcce 2] 30. CuınarBUGÜN Muzikli korncdı 2 bötesi. Pazar 18.00 Per.'jembe halk lüm Persembe haric. heı Run gcfesi. her ttün matine ve sua21.30: Çarşamba. Cumartesı. Parelerdo öerettnen ve öğrenciye 7ar 18 00 matine. Çarşamba matenzilâtlı lâth • AMvARA OYUNCL1LAR1 HARline halka ve öerenciye lenziBİYE SAHNESİ (47 23 12) PE| «CLRİZ SÜRURİ ENOfN SİNATS1Z TAKSİTLE Kome CKZZAlt TlYATROSU (Üınıt di 2 bölüm HARBİYE S A H Tiyatrosu) 14ö 00 64 45 2,2 94) NESİ Yapı End. Mer SaloEJZ KADINL'AR Pa/.ar 17,30; nu. Çarşamba. Cuma Cumarte2130, Pazartcsi 21.30; Çarşamba si: 21.15: Çarşamba; Cumartesi. 15.30 21.30 EVET EVET, FPazar 15.30: Cuma 1815 VF.T Persembe 21.30 AĞUSTOS "BÖCF.Ğt Cuma 2130; • GAZETE TIYATKOSU HARCumartesı 15.30, 2130. BİYE SAHNESÎ (47 23 12) Bu | KKNT OYUNCULAR1 (HarKaçıncı Baskı Çalgılı kobiye (4b 35 i9) İNSAN DKNEN "medi Pazartesi; Salı; Ç a r G iRİP HAYVAN Çarçamba şamba: Cumartesi; Pazar 1815 15 00, Persembe. Cuma 2115, Pazartesi. Salı. Pazar 2115 de Cumartesi 1815. 2115 de KİM KtMİ KİMLE Salı 2115, Pa• NİSA SEREZLT TOLGA ASzar 18.15. 21.15 de Salı 2115: KINER TİYATROSU (47 18 86) Çarsamba 1500 halk ve öörenMAÇ Komedi İki devre eiye indirimlidtr. bir haftaym Pazartesi, Salı, S KENAN BÜKE TtYATROÇarşamba hariç her gün 2130 da, Çarşamba, Persembe, CuSU (Kadıkoy II Tiyatıosu • martesi Pazar 18.30 da 36 51. M) KIRALÎK METBES (Komedi 3 perde). Sa'ı harıtj hRrsün 21.30. Cumartesı, PaZHI1 17.30 matine. I (VüEHMET OZEKtT TÜPLUB BAKIRKÖY: Ataköy, Ycşilyurt, LUGU (71 59 49 ' B. Köy) Köprübaşı ıKüç. Çek.), Nur Mılletc Srlâm Z'imlara Devam (Safraköy); Okan (Bah. Evl.), Aydın (Osmaniye), Yeni (KaBaloli Güldürü, 3 perde narya), Sükran (Escnler), BasaPazartesi hariç her gece 21.15 raa (Sirinevlpr) Çarşamba halk günü. Pazar • BEŞİKTAŞ: Nermin, Gül (Or15.0(lde Matine. taköy). Arnavutköy); Yeni (Le| SL'NAR TİYATROSU: vent). (33 0i, 84 Usküdar) Oyım: • BEYOĞLU: Tezol, Aynalıçesme, RAMAZAN GELDI HOŞGEI, Salim Alyanak DT Kantolu, Düetli Ko• EMtNÖNİJ: Huzur (S. Ahmet), Çınar (Beyazıt); Bilge (Cağalmedi Dram Pazartesi hariç oğlu) her gece suare: 21.15 Pazar • EYÜP: Basar, Balkan Tuna Matine: 15.00. Salı ve Porşem(Bayıampaşa); Yeni (Rami); Sibe ha.'k geceleri. lahtar B ORHAN ALKAN TIYATRO• FATİH: Karagümrük, Malta, ZeSU (Kadıköy Operada) KÖrcn. Esin (Haseki). Aksaray PEK BERBER1 Persembe Merkez, Merih (Ccr. Pa.); Do ' hariç her gün 21.30, Çarşamğan (Bulat) • OAZtOSMANPAŞA: Şükran, Enba. Cumartesı Pazar 15.00'de s?ri (Kiiç. Köy) Çarşamba halk günü • KADIKÖY: Büyük, Ergünsu, | TURK YAZARIAR1 1ÎYATDıınya. Hatboyu (F. Bahçel; ROSll (21 50 Rİ K M Pasa) Soylu ıFikirtepe): Gülsem (ŞasÇATALL1 KOY Komedi kiübakkal) Her sece 21.15. Pazar 15 0U'te • KARAKÖY: Fügen matıne Salı harıç B KASIMPASjA: Den'z. Can (Has• ANKARA SAHNKSÎ (Kügük kriy): tnci (Safa Mcy.) • SARIVER: Cayırbaşı, Bizim Saime) ALMANYA DEFTER1 LTarabya) PazariPsı 1K. 15 21 15 diğer K SJSLİ: Tnoağftrı. An. Rıza Rit, £Ünlfir İ 15'de H Kurtulus; İnci (IMec. Köy); Şifa Q TlYATKn ALI 2 ıCrültepci; Nursel (Çeliktepe), BABA (71 57 37 Rnlnrköy) Okçular SA.SKIN ÂSTK Knmrcîi i perde • İ'SKT'OAR: İnkPİP. Toptası. Za Salı hariç. l ı r r S'in fer. jhsaniye. Kuzguncuk, Ka115. Çarsamba 14.^0 P/.'n 1 ; 00 15 00 UÇAN DArar!oıi7 (Ûmraniye) • ZEYTİNBURNU: Deniz İRE Çocuk oyunu. | B E Ş BASAMAK TİYATKUSÜ (47 56 39 Şişli> ÇARLİ'NÎN TEYZESÎ Müzikal korncdi 2 bölüm 6 tablo Pazartesi; &a!ı 2130; Çarşamba 15.30 21.30 cia ve halk gunü. MİLYOr NS.R KADIN , Altan Karın daş Komedi 3' bölüm. 4 tablo Cuma 1830; Cumartesi; Paznr 15.30 da bütün rnatineIfrde oerenciye tenzilâtlıdır. 15 •00 15 05 Haberler . ' ' Hafif müzik Haberler Turhan Karabulut 'dan turkuler 15.20 DileK kuHısu 10.05 C"ouk öahçesj 16.20 ' 5 V ' reklâm spotları 1R4D 16.50 Cocuk saati , 17.50 Rpklam orosramları 19.00 Habrılrr. hava durumu 19.35 Hafif nnİ7İk 19.50 Rir vnrmıs ' 19.55 Türk müzici 2025 A. Gı'n'kar'rjan tıirkülcr 20 40 jtalva'dan mÜ7ik . 2* 5a;nin olavları 21.00 Türkvıler . . . . 21.10 2].3O Diskntegimizrîon KocmeTpr 21. 50 M Dfrv.n'dan çarkılar . ?rrı Cağdas Türk mü/iiîi 22.30 R. Arslandngân'dan türküler 22.45 İUıberler 23.00 CcVilli Tıırk rnnzigi 23.20 . Müzik dnlabı 23.55 Günün önemli haberlerl 24.00 Kapanıs TV ve program ^, Haberler Rekiâmlar Gııten Tag «Almanca dil dersi» 1921 Cncukların televizyonu 'Geiin yarışalımn Sunan: Oktay Terr ]9.48 Yannın vagamı 20lü Toulouse Lautrec «Ünlü Fransız ressamı Lautreı;'in hayatını ve eserlerini konu alan dftkümanter film» 18.53 18.59 1901 19.06 2025 Rekiâmlar 20.30 Haberler 20.55 Hava dıırumu 20.59 Rekiâmlar 2M)5 Büviik stüdyodan Katılan sanatcılar: Nadir Hılkat Cıılha. Kâmuran Akkor. Neda Akben Takdimeiler: Alı Özoğuz Ayhan Ahıskal .2] .50 Rekiâmlar 21.52 THevizvonda sinoma «Roma'daki \Spveilin "vnnvitılfir O D C 0 l y Peck •Tennifcr Jones • 23.20 Rekiâmlar °3.21 Haborl^r 23.31 Program ve kapanıs TAKVİM Arahk Şevva! 25 Kurrıi 1388 Kasım ıü Hıcrt iay'2 Güneş U)b 2.23 Oğle l'İ.Üâ 1.22 Ikındl 14.2» w.4ti Aksam 16.41 12.H0 Yatsı 18.19 \.:6l Imsak 5.22 ı2.39 ALTIN ' Cumınuriyet . Rrsat Harnit Azİ7 . " Napolyon ' • 24 ayar 206. 384. 235. 209. ' ıso. 3125 207. 3S5 2:',6. 210. 1K5.~ 31.30 Inşaat Yapîırıîaca • • • • . ECZANELER Etibank Genel Müdürlüpünden Eankamızca Seydi.şehir Alüminyum Tesislerl sahasında yaptırılacak olan snsyal site 5. kısım ınşaatı. birım fiyat esası üzerinden teklif alma usulü ile iiialeye çıkarılmıştır 1 İhale, 4.1.1973 Persembe şrünü saat 15.00 de Etibank Genel Müriürlüğünde vapılacaktır 2 İşin geçioi temingtı 900.000. TL. dır. 3 îhaleye frirmek için ihaloyp iştirak belge«i alınrnasi şart oliıp. ısteklilerih. . . • . a) B curubundan enaz 30.000.000. TL. lık müteahhitlik karnesi; b) Benzerı bir ışi defada taahhüt suretiyle yaptıgına dair belge. •> c) Toklit alma şartnamesinin 8. madde«inde öfilirtilen vesikalar ile biıiikte ihaleye iştirak belgesi almak ü^ore 12.12.1972 Sa!ı KÜnü saat 17.00'y.e kadar Genel MüdürHiöiimüze müracaat etr mclerı lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrat'la vapılan müracaatlar kabul edilmez. 4 İhaleye iştirak belgesi. 2K. 12.1972 Persembe günündrn itibaren Etibank İnşaat Dairesı Başkanhğından alınacaktır. 5 Teklîflerin, ihale friinü saat 14.00'e kadat Bankamız Muhaborat Servisine verilmiş veya gönderilmiç bu'unması lâzımdır Posfada vâk) gecikmeler dikkate alınmaz. 6 Teklit alma dosyası. Bankamız İnşaat DftirRSinde ve Revdişehir Alüminyum Tesisleri Grup Raskanlığında cörfilebilir. 7 thaleve İştirak için teklit ainıa dusvasj sütın alınma?ı şart olup. dosvalar ihalr günü saat 12 00've Kadar Bnnkami7 İnşaat Dairesinden 750. TL. mukabilindp sahn alınabilir. 8 Bankamız 2490 sayılı kanüna tâbi decilriir. (Basın: A. 16786 24788/3632) İlâncılık: 9876/864' İSİM TASHİHİ T.C. tstanbul 20. Asüye Hukuk Hâkimliğinin 972/26S5 esas ve 972/2869 karar sayılı ilâmıyle Şerif Çölen olan adımın Şerife Çölen olarak tashih edildiğini duyururum. Şerife ÇÖLEN Cumhuriyet 8650
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog