Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 2 Aralık 1972 SICAKLÂR ARTACAK KISA SÜREDE 1015 DERECELİK SICAKLIK DÜŞMELERİNE YOL AÇAN SOĞUK HAVA, BATIDAN GELEN SÎCAK HAVA TİPLERİ DOLAYISI ÎLE ETKİSÎNİ KAYBETTİ * * * Karadeniz Teknik Karadeniz İki üç gün bölgenin Batı kesimlerı az bulutlu ve açık, Doğu kesımleri parçalı bulutlu geçecek, ruzgarlar Batıdan Güneyden, Doğuda Kuzey yonlerden hafıf esecek, hava sıcaklıkları günden güne artacaktır. Üç dört gün sonra ' bölgenin her yerınde sıcaklık srtışları devam ederken bölgenin Batı kesimlerinde bulutlanma yer yer kısa £ÜreH önemsız yağışlar başlıyacak ve buralarda Güneyli i ruzgariar kuvvetlenecektsr. ! Ilk pıinlerde Kaıadenızın iç kesimlerinde mutedil don olaylan gorulecektır. Şükran KETENCİ Karadeniz Teknık Üniversitcsi Rektorluğune Prof. Saffet Rıza Alpar'ın tayin edılmesi universite çevrelerinde şaşkınhk yaratmıştır. Bakanhk dahar önce Prof. Alı Sumer'ın Rektor olmasını bpnimseyerek, istanbul Tek.nik Üniversitesınden gerekli iznin alınmasını istemişti. I&tanbul Teknik Üniversitesi camiası anî karar değısıkliği iie Prof. Alpar' ın rektorlugunu sağSavan atamanın sıyası nedenlere dayandıgını ıleıı surmustur. Teknık Ümversiteden rerilcn bılgıye go're, eski Rektör Prof. Ekrem Goksu'nun, unıversitesinden aidığı ıkı vıilık ıznın bıtinimde, Kektöriuk gorevmden avnlacağım bıldirmpsı uzerıne, Bakanhk, istanbul Teknık Üniversıtesınden rektör olabıiecek bır aday istemiştir. Görevi aîabıleceğım bclırten Temel Bihmler Fakultesı 'Fizık Profesörü A!i Sümer'ın adaylığı gerek Bakan, gerekse Basbakan tarafından olumlu karsılanmıştır An Ydlİ Profesör Alpar'ı çeşitli sorunlar be^lıyor cak Karadeniz Teknık Ünıversıtesj Kuruluş Ki^nununda, oğıe tım uyelennın Bakanhk tarafmdan atanmasına ızın veren mad de Anayasa Mahkemesınce ıptal edılcfiğmden, Prof Sumer'ın Rektor olarak atanmadan once, Karadeniz Teknık Ünlversıtesı kadrosuna almması gerekmiştîr. Bu nedenle Karadeniz Teknîk Üniver?itesi Prof Sümer'ı talep etmis ve istanbul Teknik Ünlversitesi de gerekü oian ıkı yıllık iznf vermıştir. Prof. Sümer' tn yenı ders vılj ile birlikfe Ksradenız Teknik Ünjversıtesi kadrosunda görev alması kesin leşmısken, Bakanhk an! bır ka rar degısıkhği ile Rektör Prnf Ekrem Gök^u'dan, gorevinden avniırken Temel Bilimler F^kultesı Dekanı Prof Saffet Rıza Alpar'ı vekıl olarak görevlendirmesıni istemı^tir. Hemen akabına*e de, Bakanhk, Prof. Alpar' ın Rektor olarak tayin edildığı açıkîanmıştır. ÜCRETLERİ İNDİRİLEN İSTANBULLU PROFESÖRLER, TRABZON'A GİTMEMEK KONUSUNDA KARARÜ Saffet Rıza Alpar, Kaıadeniz Teknik ÜniverbHesı Ternel Bilimler FakulteFi kadrosuna geçmeden hnre u/un vıllnr I«;tanbu! Ünıversıtesı Kımya Faküitesmde oğretırn uyelığı ve Dekanhk yap mıştır. ise, JhHyaeın % 50'sindpn fazla bir kısmımn dışardân getecek öğretım üyelen ıle karşııanması zorunluluŞu vardır. Daha öncekı yıllarda konieransıyer oiarak gelen Istanbu! Teknık Ünıversıtesi öğretım tıyelen ıîe Bakanhk arasında ücretler vüzünden çıkan anlasmazhk büyük bir sorunun doğmasma yol açmıştır. Prof. Dr. Ümran Emin ÇÖLAŞAN eçîîgimiz haffanm havst olay lan beklendiğı şekıide bır gelişme gösterrfi. Hafta başindan İtibaren kuireybatıdan inen soğuk ve yağış]ı hava Trakya'dan başlıyarak bnfun >urdu etkiledi ve hava Mcaklıklarımn yçr yer 1015 derpce dusmesınp, bu arada Mâırnara \ç Karademz'de kısa süreli fırhnalarla b?zı bölgeîerde kaf yağıslanna. scbep oldu. Rahıs konusu "înğuk hava yurdunıuzu terketmış bulunmaktadır. Ege İlk bır ikı gün Kuzey Ege ara sııa paıçah Jıulutlu, Guney kesım ler az bulutîu ve açık geçecek hava sıcakhklan artmasma devam edecek, ruzgarlar değişik yonlerden hafıf olarak esecektır EJu arada ıç Egede gecelen hafif sislerle birlikte don olaylan gorulecektır. Bunu takı'ben sıcaklıklar artarak .mevsım normaîîermın üzen ne çıkacak ve günden £Üne Güney li ruzgarlar kuvvetlenerek. hafta sonlarma doşru önce Kuzeyde, sonra Guneyde hafıf sağanak yağıştarı başhyacak ve sıcaklar yenıden azalacaktır. S önümüzdeki hafta mçmleketlmiz genellikle batıh ve ?ıcak hava tiplferînin etkısıncfç kalacnğjndan, bıitun yurtta şıcakljk artişları devam ederek yemd^n mevsim normallerıne, hatta yer yer normalleri üzerine çıkacaktır. Bölgeler Itibariyle haftanm tahmini şöyledir: Marmara Ilk bir veya ikl gün bölgenin Edıme ve dolavlarmda hafif ve kısa sureh yağışlı, diğcr kesim lf>r az bulutlu \e açık, >£*r yer sisîi geçecek, ruzgarlar değısık yönlerden hafif olarak esecek, hava sıcakhkları artacaktlr. Bunu takiben birkaç gün ?z bulutlu ve açık günler etkili olacak, sıcaklık artışları devam edcrek mevsim normallerini geçpcektır, Hafta sonlarma doğru batîdan geîecek sistemle gündsn güne guneyh ruzgarlar kuvvetlenerek j e r yer yağjşlar başhyacak ve hava sıeaklıkları yağışlarla birlikte azalacaktır. Üniversiteîerin geîeceği ? Bınalarına yapılan yatırım 125 rmîyon lıray; aşan ve yıllık butçesı 50 mılvonun üstunde olan Karadeniz Teknık Umversıtfsınin geîeceği tehhke ıçersındpdır 1963 yılında öğrenıme açılan ve halen 240ü öğrencisı olan Vmversıtenın bütün fakültelerınde bırden kadrolu olarak gorev alan profesör sayısı 5'tir. Vme takultelerın tümünde 12 doçent 17 oğ retım gorevhsı, 21 uzman, 116 asistan görev almaktadu Bu oğ retim üyelerinın fakültelere dağı üşlarına göre son ıkı yıl ıçinde açılan Orman, Temel Bilimler ve Yer B'hmlerı FakulfeiPnnde düzenli öğrenim yapılabılmesı sağlanmıştır. Inşaat Mımarlık, Makına Elektrık Pakültelerınde Fakülteîer açılarmvacak 1972 yilı Bütçe Kanununun ek R formülüne konan bır madds ıle, Karadeniz Teknık Unıversıtesme ders vermeye çelen öğretmı üyelerinın ücrptlerınde profesnrler ıçin 160 lıradan 100 hrava, doçentlere 130 lıradan 80 lıraya ve asistanlara 130 liradan 6V lıraya kadar olmak üzere bır ındınm yapılmıştır. Eskı özel yüksek okullarda ders veren öğretım üya lerine 225 lira saat ücretı /erihrken, yapı'an bu mdırım öretım üyelerı üzerınde olumsıi7 bır etki yaratmıştır Malıve Bakanll ğı tarafından Mıllî Eğıtim Bakanhğına danişılmadan hazırlannıış olan bu kanun m a d d ^ m ı n duzeltılmpsı ıçin teşebbüse gecılmış ve ek bır kanun tasarısı ds hazırlanmişür. Anoak tasarı MPClise çetirümek üzere ıken kabine deŞişikligı olmuş ve Prof. Sabahattin Özbek Millî Eğitim Baknnt seçılmi^tır. Maliye Bakanhğ» da kabme degışıkhğmden yararlanarak hazırlanan tasanvı MPCÜ'!? cınmamiştır Bu fconuda BakanhŞa yapılan 5'tPn fazla vazıh uvarma olumlu bir sonuc vermpvmep t^tanbnl s c Teknik Ünivf r ;ıtp«;ı h^rptım uvelerı, ? Ekim tarıhmrip topluca vnptıkları bir acikîama ı)e, Kararienı? Teknık Umversitesine ders vermeve eitmevereklerini, Bakanlık vp Rekrttrlüğp çöndprdıklpri birer yazı ile bildirmıslerdir. Bu durumcia fakültelerde ders vapılması mümkıın olmadı&ından Rektör Ekrem Göksu. 13 Kasım'da açılması gprpken üniversitenin açıhsmı 4 Aralık 1972 tarıhme ertelpmistir Pakat soruna henn? hiçbir çömm »etırılcmemiştir. Üniversitenin açıhp sçılamıvaoaŞı, açıhrsa ö§retim üyelerinin ° « 50 sınden faz'ası/ nın îsranbıtrdnrı gelmesı gereken fakültelprde ne yapılacağı bilinmemektedir. •* Akdeniz Üç dort gun genellikle az bulutlu ve açık, bölgenin goller kesimi gecelen hafıf donlu geçecek, hava sırakhkları artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak, ruzgarlar değışık yönlçrden hafıf esecektır sonlarma doğru ARde nizden gelecek sıstem etkısı ıîe önce bölçenin Batısmda, sonra doğusunda Güneyli rüzgarlar gunden gune kuvvetlenerek yer yer hafif sağanak yağışları gorülecek ve sıcaklıklar azalacaktır. Meteoroloji'de elektronik beyin pçenîerde «Türk îngılîz Meteorolijisi» ba?' hgı ile yazmı.*, oîduğum yaz.ıda, Londra'da bulunduğum sırada Ingıhz Metporoloıi örıncelcme imkânını bulduğumu açıklamış ve hu arada çalıştırdıkları çok büyuk bır konv pıtüro de dokunmuştum. ( Bugunkü meteoroloji örgütlerinin çalışma* larmda kumpıturlerın yaptığı hizmetin önemini takdir etmemek mumkun defildir. Bunun aksini ancak bu urgutienn çalışraa şeklini bilmeyen kişiler belkı ıddıa edebılîrler. Ancak, kompitür meteoroîoji'de kuiiarnlan barometre, termomctre gibi bu örgutlerm normal sayılan çahsma araçlan arasmdadır, Meteorolçjik çalışmalarda kompıturienn yaptığı hJzmeti sıralamak icabettiği takdıfde, sahıfelerle yazı yazmak mümkündür. Nitekım meteoroloji orgutumüzün son olarak Orta Doğu Teknık Unıversıtesme vermiş olduğu raporun hacmi, kisabgina rağmen 60 sahifeyi bulmuştur. Kompitürler sayesmde bu örgütler, daha az lnsan kullanarak, bır çok işleri çok kısa zamanda sonuçlandırmak imkânlannı bulmaktadırlar. Bandlar üzerinde çok kısa bır surede toplanan rasatlar, çok kısa bir süre içmde otomatık olarak yayınlanabilmektedirler. Bîzde çizimi saatlerce siiren ve el ıle i$lönen hava talımin haritalan, «Bir günde 42 tane çızıImektecUr» rasatlann işlendiğı bandlarin yardımı ile çok kısa bir süre içinde tamamlanıyor, Tuıkıye'de, Meteoroloji örgütünün çalışma sah'ısı ulpn Rusya, butun Avrupa, Doğudâ tran, Pakistan, Batıda Doğu Atlantık, Guneyde, Kuzey Afrika, Kuzeyde Isveç ve Noıveç'ı ıçıne alan sahamn gerekli harıtaîarmı. çızmek ıçın saatlçrce elle uğraşılıyor ve zaman kaybedıhyor. ingıiteıe'de bu kompıtürü olan diğer memIeketlerde büıün yanm kurenın yapılmış rasatları tam 60 saniyede banda alınıyor ve 10 dakika ıçensinde haritası çiziliyor. Bızım verdığımız hava tahmin raporları 6 saat önceki rasatlara, onJannki ise daha yeni rasatlara dayamyor. Bu ışLerın yanmda, hergün çızilmekte olan çeşitli haritalarla birlikte ayllk ve vıllık muhtelıf haritalarm da bir an önce tamamlanması mumkun olmaktadır. 5 yıldan ben Meteoroloji örgutürnüz, Türkiye'nin, uzun senelerin rasatlarina dayanarak, bır Türkıye iklim atlası çizmeye çalışmaktadır, Yüzlerce harıtadan meydana geîecek olan bu atlasm, elle çahşıldığı içın tamamlanması maalesef hâlâ bitirilememiştir. Hantaiur dışmda birçok örnekler daha vermek mümkünduıBir kaç gün genellikle az bulut Meteorolu]i örgütumüz. son yıllarda küçük lu ve açık, geceleri hafıf don bir kompitüre sahip olma çabası ıçmdedır. olayları ile birlikte sabahlan ysr Nıtekim bu maksatla 1972 zütçesme odenek yer sısü geçecek, hava sıcaklıkde konmuş ve hemen Mart aymda, bütçe çıkmları gunden gune artacak, rüzca faaliyete geçılmıştır. Ancak, Sanayı Ba«anhafıf lıfırun ve Devlet Planlama TeşKilâtmın bu hu garlar' değişık yonîerden olarak esecektır. susta müsaadesi gerekıyordu. Sanayı Bakanhğı Üç dört gün &onra sıcakîık arevvelâ olumsuz karşılamış, bilâhare olurrrlu cetışları devam ederek, mevsim nor vap vermıştır, mallerınıri üzei'inc çıkacak ve Dçvlet Planlama Teşkilâtı, durumu incelemek don olayları kaybolacaktır, üzere Orta Doğu Teknık Unıversîtesine havale etBu arada bölgenin ' batısından miş, rapor îstenmiş, 60 sahifelık bır fapor hazırlan•itibaren güneyli ruzgarlar kuvvet mış, çok beğenilmiş, fakat henuz Orta Doğu Teknik lenerek bulutluluk artacak ve yer Ümverşitesinden olumlu bir cevap ahnamamıştır. yer kısa süreli sağanak yağışlan Şimdi, Meteoroloji Örgütümuz kullanmakta zagoı iılecektır. ruret fördüğü bir kompitüre sahip olabilmek çabası Hafta sonlarma doğru hava. sıiçinde, Yıllardır ihtiyacmı duyduğu bir kompilüre caklıklarında azalma goruleecktir. sahip olabılınek icın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin vereceği olumlu raporu beklemckte. Çok iyi hatırlıyomz, Meteoroloii Genel Müdürlüğünün bir zamanlar satın almak istediği bazı Birkaç gün her iki bölgede hava elektronik cihazlar içjn, bazı kimseler, bu orgutun az bulutlu ve açık geçecek, Doğu bu eıhazları kullanamıyacağını bcyan etmişlerdı. Anadoluda yer yer mutedil don oBjıgjio, bu cih^zla/1 bakımijyle, tamirî ile mükemmel layları görülecek, hava sjc^klıkla bfr şfekilde küllanılmakta ve örgütün çalışma gürı günden güne 'artarak mevsim CÜne olumlu etkiler yapmaktadır. normallerine erişecek ruzgaılîir Artık, kompitür meteoroloji örgütlerinin zanıdeğişik yonlerden hafif olarak eri araçları arasmdadır ve bzelhkle bu örgütümüseeektir. Hafta sonlarına doğru sı zün çahşmalan, çok büyük olmayan bu kompiturü caklık artışlan devam ederken tamamiyle meşgul edebilecek kapasitededir. bir iki kısa süfeli yağışlar olacak Şimdi, olumlu karar beklenmekte. v e ruzgarlar guney yonlerden orHoşçakalın.... ta kuvvette esecektir. Aipar kimdir? llâncıhk: 9876/8644 Karadenİ7 Teknik Üniversıte sı Rektorluğune atanan Prof. İç Anadolu İstanbul Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden C i n s İ Eksantrik pres Azdırma dişli frezesi * Yatay delma ve frezeleme tezgâhı Üniversal silindir taşlama tezgâhı Çiçek Ütüsü. Resim Aparatı i IMfiktan 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet Muhamracn Gcçici bedelî teminatı 146.000. 267 000. • Eksiltmenın yapılacağı gün ve saati 8550. 11.121972 Pazartesı e;unıi saat 10.30 da (Kapah zarf) 11.12.1972 Pazartesı günü saat 11 30 da (Kapah zarfı) 11.12.1972 Pazartesi günü saat 14 00 de (Kapah zarf) 11.12 1972 Pazartesi günü saat 15.00 de (Kapah zarf) 12.12.1972 Salı günü saat 10 30 da (Kapah zarf) 12.12.1972 Salı pünü saat 11.30 da (Kapah zarf) 14430. 960.000. 42150. 227.000. 12600. " " 3( Takım r 114.000. 6950. Doğu ve Güneydoğu 2C Adet 78 500. 5175. 1 2490 sayıh kanun hükürnleri dairesinde yukarıda belirtılen 6 kalem çeşitli makinalar eksiltmeye konulmuştur "'* , '• •• '., • . • » * . . ^K •*,/,. 2 Şartnameler, tstanbul Tepebaşı Meşrutiyet Cad. No. 112 de Okul îdare Bürosunda görülebılır. 3 tsteklilerin, kanun hükümlerl dairesinde teminatlarmı yatırarak hazırlayacakları teklit mektuplarım eksiltme saatlerınden bir saat evvel Komisyon Başkanlığma vermelerı. Postada gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul olunmaz. ^ ' • (Basın: 24362) 8634 Ozerklik sorunu Üniversiteier camiası Karade niz Teknik Üniversıtesınm so runlannjn olumlu voida Relişe bilmesı ıçin. özerkliğın çok ö nemli oldu^unu ılen sürmekte dırlcr Ancak 1963 vılında açılat Ünıversıtenin özerk olması he men hemen imkânsız görülmek tedır Çünkü kendi Suruluş ks nununda, özerk Universite ola bılmesı için, en az ikı fakülte sının kuruluşunu tamamlama» şartı vardır ki, bu sart da he fakülte ıçın 6 profesorün va1 lığı şeklinde tarif edilmektedı Bütün ünıversitede toplam profesör varken. bir fakültede profesorün bulunmasmın kaç v sonra çerçeklesebileceğini h' kimse tahmin edememektedir TC A.J.Cronîn ORHAN ERKANU Lüki çiltİİ; dört fönkli kuşe muhafoza içinde ' ;..;,$ ^ : | | cilt Her cilt 15,\ Tl. Takım «15, Tl. " * U ^ ' f IIC T İ ; Bfltüg kilapçılardn araymız. ^ v• o l u ş y a y ı n t v i Babıali Cad. No: 54 Cagaloğlu İst • " ANILAR SORUNLAR' SORUMLULAR '. Birinci baskısı bir ayda biten yılın kitabının ikınci baskısı çıktı. Dağıtım : BATES ŞÜKRAN KUKDAKUL . , Ds.K.K. TAŞKIZAK TERSANESİ ÜĞÜ DÖNER SERMAYE GENEL MVDVRLÜĞÜ HASKÖYİSTA1SBUL ' • " Dosva No 5TÎ Taskızak Tersanesi Doner Sermaye GenpJ Müdürlüğü aşagıda cins ve mıktan yazıh (2) Kalem malzemeyi Resim, Teknik ve I d a n Şartnamelerine göre teklif alma usulü ıle satın alacaktır. Son teklif * Maktu geçici verme trünü Saat Mal/cmcnin cinsi Miktan teminat CO2 CO2 TÜPÜ, Mekanık valf ile donatılmış TUPÜ, Otamatık valf ıle donatjlmış ' 28 Ad. 48 Ad. ' ...... T T .. Sivasî sorun Eski Rektör Prof. Ekrem Gö su'nun görevinden avrıhrkc Trabzonlulara verdıği veda m sajmın, iki vıl içinde karşılas gı sivas! ba^kıiarla ileill böl münde. Trabzon'un Sıkıyöneti sınırlan içine ahnmasım sağl mak amacı ilp gösterilen siva çabalar ve sunî olarak çıkarıl: olavlardan söz edilmekted Prcrf. Göksu bunlara karşı 8 cak. hiçbir grubun adamı madan ve suç lşleven. olay karan hsrkese ıster sagcı, İst solcu olsun eşit cezalandırı metddu uveulavarak başa çıl bildigini belirtmektpdir. Her tarafa da eşit cezalandırma r todu avçuladıgı için bazı çev lerin kendisinl hedef aldıklar belirten Prot. Göksu, «Hakkı da yapılan şikâyetlere ve si sî baskıîara karsj Koyabildıü ölçüde. Karadeniz Teknik Z versıtesinde sükuneti. çalış düzenini saŞlamavı basardım üniversitpmiz her gün birt ile dövüsen caı.ı kıran b tahrip eden ö*rf>nci grupla) dan kurtuldu» demiştir. Kısacası tstanbul Üniver« sinden sivasî nedenlerle a y n yenı Rektör Prot. Alpar'ı Tı zon'da hem siva«î hem de ekc mik pek çok sorun bekleme) dir. IO.UUU. LU. 8.12 1972 1100 Daphne du Maurier'in nefîs romanı BURHAN GÜNEL Içimdeki Adam Lüks ciltli, 5 rcnkli lakc şömiz içinde yeni çıktı, , Kitapydarınızdan arayimz.. 15 lira... ÖKSE Genç bir yazar... Umutlu bir çıkış... * Güzel bir roman... • 15. TL. , BEYAZ . YAKALILAR Hikâyeler Butun kitapçılarda. 7.5 lira. Tek istekler pul karşılığı gondeuılır. ATAÇ KİTABEVİ Ankara Cad. 45 •' Istanbnl 1 Teklif ler îdarı Şartnamede yazılı oıduğu şekildö> verilecektir. 2 Yukarıdakı malzemeye aıt tdan ve Teknık Şartnameler ıle Resimler. bu işle iştıgai ettığine dair bir belge getıren fırmaîaıa verüır 3 Posta ile sartname gönderılmez ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Taskızak Tersanesi Döner Sermaye Cienpl Müdürlüğü 2490 sayıh kanuna tabi değıldir. 5 Genel Müdürlüğümüz herhangı bır teklif] seçmesı ve üzerinde muameleye geçmesı Genel Müdürlük ile SATIC1 arasında baŞlantı garantısı vüklenmez. 6 İhaJeye ıştirak eden tırmaıar teklıflerıru yukarıda göstenlen tarıh ve saatte şu sekılde vereceklerdir: önce maktu geçıcı teminat veznernize yatınlarak veya vadesız banka termnat mektubu verilerek alınacak makbuz teklif zartmın tçine konup Satınalma Otısıne kayaettinlecek ve sonra Dörer Sermaye Satmalm3 Komisyonu Başkanına verilecektir 7 Teklifler 8.121972 günü saat 14 (JO'de Satın Alma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. (Basın: 24639/8623) Remzi Kitabevi Eylül Yayınları Cemalnadir Sk. Büyük Milâs Han 66 Cagaloğlu İstanbul GENEL DAG1TIM: AN. HELVACIOGLÜ BUYUK MILAS HAN KOLEJLERE GİRİŞ . Test Kitabı FİKRİYE İNAN SELÂHATTtN GÜVENÇ Bütün sorulan kapsayarr iki cilt İNAN YAYINLARI: 44 38 63 Genel Dağıtım : SERHAT KİTABEVİ Babıâli Cad. 14 Tel: 26 49 90 BERTRAND R U S İ I yaytnevi MAKİNA VE KtMYA ENDtjSTRİSl KVRUMÜ GENEL MÜDÜRLÜĞİJNDEN (Mııhtelif Hıırda Mnlzeme Satılacaktır) Kurumumuza ait olup aşağıda müfredatı kayıth muhtelif hurda malzeme kapab zarfla teklif almak suretıyle satışa arz edılmıştır. i?artnamelerı Kurumun Malzeme Satış Kmkkale Bölge ve İstanbul Şube Müdünüklermden temın edilebilir. Teklifler ihale günü en geç saat 14.00'de verilir. Kurumumuz 2490 sayıh kanuna tabi değüdir. Muvakkat C i n s i : teminat: İ Miktan: Bulunduğu y e r : İhale tarihl 72 166 Kurşun hurdası (Saf kurşun özelliği Traktör îşl. 1 Nolu ö.OOU, TL. 18.12.1972 taşır) «Topsat. 650» 5000 K g depoda 72 167 Kurşun hurdası (Saf kurşun özelliği te5000 Kg. şır) «Topsat. 651» » 3.000, TL. 18.12.1972 72 170 Muhtelif elektrik motorlan, motor parçaları (20 adet) ve ekobat hurdası 2800 Kg. «Topsat. 655» » 3.000, TL. 18.12.1972 72 171 Muhtelif transformotor hurdası 2550 K g . «Topsat. 656» 4 NolU 3.000, TL. 18.12.1972 72 172 Muhtelif elektrik ve elektronik malzeme hurdası «Topsat. 657» 2500 Kg. » 6 NolU 2.500, TL. 18.121972 72 173 Muhtelif büro ve mefruşat maızemesı 110ü Kg. hurdası «Topsat. 658» 5 NolU 2.500, TL. 18.12.1972 72 177 Muhtelif oto malzemesi hurdası cTopsat. 662» 5000 Kg. » 5.000, TL. 18 12.1972 Safshk Lüks Katia Göztepp, Santral, Öme Paşa sokağmda, Ba^dat cac desme çok vakın kaloriferl büvük salon ve üç yatak c dah iki lüks daire satılık tır. İlgilenenlerın Plâjyol basındaki konıisyoncu Mt zaffpr Bavçu'ya başvurmalf rı. Tel 55 26 71 •••••••••••>aıa>. tıtııııma Mary Stewart HAYAL ATOSU ROMAN 20 Ura HABORA PK. KİTABEVİ 6. Beyazıt îst. ORHAN KEMAL HANIM1N CİFTLİ&İ 2. Baski 15 Lira GÜNEY Sanat Derpisi Abone : Yıllık 30 TL P.K. 1353 İstanbul Cumhuriyet Ad tashihi Ankara 6 Aslıye Hukıık Mah mesinın karan ıle. Şereflikoçh Alinşagj kövü 10 numaralı h nufusuna kayıtlı Hıidaverdi a > Oktay olarak degistirilmistir Oktay İSII Cumhuriyet Remzi Kitabevi (Basın: 24369/8626)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog