Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 2 Afalık 1972 Didi neden Türk oluyor? şazetedlerin en Ibtiyük meraklanndan bir tanrşî, TÜrkiyç' j c r;plpıı ünhi yabanrılarin burfic'a nplcri spvfiiklerinj öğrenHali.'irdık, ynbanrmın bir resmi vp altınıia da, «Tiirkiye'de en çok ,şiş krbabını, lokumıı ve karhnlann ^.üzplliğinî bpğendim» çfkliııdf'ki dcmpcı sütunlan rioîdıınıııış. , Eğpr misafir yabancı kadınsa, «'Tiirk prkeklprî çnk yakışıkiı» *Ö7,u fîr rirmpçtf ypr ailrdı. Bir a,r?t fia; Tüık kizîarına âşık CİUp, evlrnmek için İhîîrî'a edfin Vnşb baçlı yabancıların fthtarili V^ trikkpli fdîögraflnrını basmak ırs^da olmuçtu. Iîalıs ağırbaşh ve politîk haberlprg rıneelıîc veren gazetelçrriç ise, dışarıdan gelen ekOHOmİ u/manları dcmeç vçrirdi: «Tiirkiye kadar kaynağı bol ülkr olnmaz, Akdeniz sahilleri bir turizm cenneti. Ikliminiz, ?izi Avnıpa'tıın scbze v meyva bahçpsi yapabilir. Eksik olan tek şey bnvle çect.i. Yabançılnr bizi nyîp'sinc SCVİndİren SÖZIPT snvlpdiler ki, hrpirniz ne yaj ]);if, qi!ni7i şasırdık. H a t t a bir arn, pski Pakistaıı .Drvlcf. Rp.skanı Yribya H a n , ziyarrlİPrindpn birinrip «Dpvlpt yiinnfimi hakkınrla rifir.s fllm/ıya geld'im» bile Batı Alman Silâlılı Kuvvetlerinde yüzde 25 kısıııtı yapılması önerildi BONN Wılly Brandt Hükümeti tarafmdan görevlendirilen bir komisyon, Batı Almanya Silâhlı Kuvvetîerinin yüzde 25 oranmda kısümasi önerisinde bulun muş, ayrıca Bafı Aimanya'da ask^rHğin isteğe bagîı hale getirilmcsini tökîif etmiştir. Komisyon larafından İkİ yilllk bir çalısmaflan sonra hazjrlgnan rapofda, kpnrii îsifği Ue Sfkerg gidpcek olanlara çp.şifîi pıkarlar tanmmaSl İstunniekte, huna karşilık askerç gitmek İstemeyenlerin bedcl ödiyerek orciu dışjnda kalnıalan öncrilmcktcdjr. " Komisyon tarafmdan hazırlanan raporun en ysnki uyandıran böîüiHÜ, B;ılı Aîman Süâhh Kuvveîleiindc yü;'dc 2.1 oranıncîa kısrtıisya gidilmesi ile ilgili öncrinin .ycr aidıfiı bölümdür. IIâI«yı Baii Almanya, JSfATO'nuA orta Avrupa'da cn büyük askerî gücüne sa^sip bulunmaktadır. Sozü ge çen'rapor. Bat! Almanya'nm NA7 " TO' pmrindçki kuvvetlerinde indiıim .yapılmasını dcğil de, NATO dıştndaki kuvvetlerinde indirim yapıljnasını öngörniektedir. Komisyon raporuna göre, bu şekilde Batı Almanya NATO'ya karşı yü kümlülüklerini yerîne gstirebilecck, buna karşıhk büfçesindc askerî hizmetler için ayrılan lahsi«ahn önemli bir kısırnhı başka alanlara yöncltçbilecektir. A\'5'Upa'da dengeli kuvvet indi rimi konusunun siyasi çevrelerde g.'irüşüldüğü şu günlerde, Batt Alman Hüküincti tarafmdan görevlpndirilen İ3İr komisyon tarafmdan hazjrlanan bu rapor hayaî kırjkhğı ve endişe yaratmıştır. Komisyon Başkam Karl Mommer ise, raporun hemen kabui edilme sinın bahis konusu olmadığmı süylpmiş, ancak bazı değişikiiklcr den sonra kabul ediîmcbinin kuv vetle muhtemel olduğunu belirtmiş tir. Karl Momtncr, Batı Almanya'nın savunma harcama'larının normal bir ^ınır içinde tııtulabilmesi için rapordaki önerilerin uygulan ması gcrektiğini de ifade etmiştir. [DIŞ HABERLER SEKVİSİ] Dubliıtfde dün gece patlayaıı homhalar3 kişiııin ölümiine 60 Jiişiniıı de ya rn lanmasına yolactı t>UP»LİN İrlnnda Gumhuriypfinin bnşkrnti Dublin'in rnerkezinde dün 3 bomba birden pat lam;s. bir çok ev v c dükkân havaya* uçmıış'tur. Po'.i^'in acıkh)dı$ına görr> prtlayan bombal.'ir. • cn HZ ,'! ki.^ip.in (ilümönr. 60 kişinin dc rıiin1 yaralanmasjna yolaçmıştır. Ilgililrr. bonibalnrm bııçüne kadar Kuzey İrlanda'da faali.vet söstcren kanıın dışı İrlanda Cunılıuriypt Ordusu (!RA> larafınclfin pıilaiıîdıöm' bplirtmiştir. Bomhalardan biri. içinde 200 denfazla müsterinin buhındııgıı b>r meyhanpdc, di?.cri dc l)ii" s'inemada patlatılmıştır. (AP) Batı iliskileri oğuBatı ilişkilerinin artık sadece VVashington ile Mn?kova'nın ilgi alanı sayılmamâsı gerektiğine ınanan 34 ülkenin tenısKcileri, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğinin temellerini aîaca.k bir konferansın hazırlık çalışmalarmda .bulunmak: üzera Hoisinkfye gchniş buiuhuyoriar. Aralannda Amerika Birleşik DevletJerinin de bulunduğu bu 34 ülkenin temsilcilerinin, kolaviılüa kendîjerinden beklenen. görevlefi yerirîe getirmeleri münıkün oinuyacakür. Hedcie ulaşmadan önce uzun görüşmeler. a.vnntılar üzerinde çekibnielcr ve bazı pürüzîü noktalarm Siderilmepı gerekecek, ancak bunaan sonra Avrupa'da güvenlilc ve isbıriigı hodefJerine uiaşüabiîeeektir. Helsinki'de toplanan M ülkenin iemsi'.eileri ara.^ında, NATO üyesı'lö ülke ile Varşova Paktı üycsi 7 ülkenin temsilfcileri d s v»r. Djöcrleri arasında tarafsız 13 ülke ile bazı küçük ülkelerin ternsîlcüeri oeliyor. Bu ülkelerın hiç birinin ortak yönîeri yok. Çoğunun kendi aralannda önemli ç'ıkar uyuşrnazlıkları var. İİS bnkışta, bu kadar farklı çıkarlara. sahip ülkelerin. bir temel üzerinde aniaşmaya varıp aynı hedefe uiaşabilecekleri konusunda kuşkular beliriyor. * . • ' • D Amerika, Güney Vietnam'a 8AYGON Amftrikah yptküi5er, Vietnam'da bir ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra, en az 10 bin Amerikah sivil uzmanın Güney Vietnam'a gönderilecegini ve bunlarjn, ülkenin yeniclen inşasma yard,ımcı oîacaklannı açıklamışîardır. Yapılan açıklamaya göre, Güney Vietnamda kalacak olan Amerikah uzmaniar demiryollarmın çalıştırıl masjndan yeni savaş uçaklarımn na?ıl ku31anılacağmı nğretfoe.Se kadar çeşitli işlerde görevlendirilecfklcrdir. i Itaiya'mn bigiliere, ÂBD sevıyesıne 2001 yılında ulasacak LONDRA îngiliz Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı tara fından görevlendirilen bir komis. yonun hazırladığı rapora göre, İngilizler ancak 2001 yılında Ame rikalıların şimdi sahip oldukları hayat standardma sahip olabilc ceklerdir. Komisyon yetkililerinden biri. bu tahminin bile iyimser olduğunu. S 7Ü gcçen hcdefe ula Ö. şabilmok için Ingilterc'nin hiç bir ongello karşüaşmaması gerek ,, iiğini söylemiştir. «Milattan sonra 2001 yılında Ingiltere» adını taşıyan raporda yer alan diğer tahminler şöyle sıralan maktadır: 1 Hâlen Ingiltere'de iki aiîe. den birine bir otomobil düşmektedir. 2001 yılında her iki îngilizden biri bir otomobiîe sahip olacaktır. . 2 2001 yılında İngilizler haftada 4.5 gün çalışacaklar ve yılbk tatilleri 7 haftaya yükselecek ; ! tir. 3 Hâlen 55.3 milyon olan tngiltere nüfusu o tnrihte 66.5 milyona yüksclecektir. Çaiışan görüşîer Sovyetler Birliği ise, Amerika'nm Avrupa'daki varlığma kssinîikle son verilmesini talep etmemekle birlikte, bu vaıiığm kısmîıya uğramasmı arzulamakta, buna karşıhk Sovyetler Birliğinin Doğu Avrupa'daki nüi'uzuna son vermeye veya bu ülkenm Batı Avrupa'ya yakmîaşmasına son vericı davranış.lara kefinlikle karşı çıkmaktariır. Sovyet yetkilileri Helsinkı çalışmalarmdan önee arkn arkaya yaptıklan açıklamalarda Batı Avrıtpa ile kuvvetli ilişküer ku.rmak istedıklerini ilân etmişier ve bu geüşmcnin Itarşısına çıkılmasını hoş karşilamıyacaklarını belli etmişlerdir. İki süper devletin kontroi ettiğî blokîann içindeki veya dışındaki küçük iilkeler ise, Helsinki çâlışmalarmı kendıleri için yeni bir fırsat olarak kabul etmektedirler. Bu ülkeler kendi iç işlerinde daha fazla söz sahibi olmak istemekte, bu alanda daha fazla manevra yeteneğine sahip olâbilmek için çaba harcamaktadırlar. Helsinki"de ba.şlayan cah.şmalann olumlu bir sonuca ulaşıp ulasmıyacapı zam?nla belli olacaktır. Ancak bunda en önemii rolü gene de bip'ük devlet ler oynıyacaklarclır. 10 bin sivil uzman gönderiyor ünlü devlet adamı Antonio Segni öldü kalı tcknîsyenler VP, uzmanlar, , Pentagon iİe yaptıklan mııkave : leler uyarmca Güney Vietnam'a gelmekte ve burada kendilerine ayrılan işlerde çahşmağa başlamaktadırîar. Amerikan askerî makamlan, ateşkes anlasmasından sonra da Güney Vietnam'ria bu nlm'K?». bir Amerikan •yarh.smın an!<. ıanm ruhuna aykın düşmiypceği iddia.«nndadırlar. Bıına karşıhk bazı ; sivil Amerikahlarla yabancı gözlemciler, bu tufumun Kuzey Viefnam'ı kuşknlandiracngım.. bnv ; lc bir yol izleminin ateşkes nnla'j.masınm da nıhîina aykın dü : şeccsini belirtıvıektedirlor. Saya bulunan yabann bir prözbu konuda, «Amerikalılar jyimscrlikle dolu. Günev Vıetnam'da iş görecel' Viotnamh ; kalmamı.ş gibi^ kendi uzmanlarını petirip riuruyorter. Bu tutlim ileride ortaya bazı karışık ; lıklann çıkmasına kesinlikle yol açacaktır» demifitir. (Dış Haberler, Servisi) ; ROIMA Italya'nın eski Cum hurbnşkanlanndan Antonio Segni'nin öldüğü dün resmen açıklanmıştır. 81 ,yaşmda hayata göz leiini.kapayan Segni, İtalya'nın en önpmli dovlet adamlanndari biriydi. 1343 ilöf 1%2 yılları 'araKinda kuruTmuş olan 26 hükümctin hemen hepsinde bakan olarak görcv alan Antonio Segni, 1962 de^ îtalyan Cumhurbaşkanlığına seçilmişü. » • RAGIP TLNTAŞ EvlcndUcr... Bcyoğlu 1 Arallk 1972 Cııııılıunyet 8 G Halen bu 10 bin uzman ve feknisyenirt 7'Arısinın Güney Vietnam'da bulundukjarı, her Rün ycni gruplann da pelmeğe başlamıs olcluklan aynı kayhaklar tarafmdan açıklanmıştır. Ameri The VVashington Post Ve geçcn günlerden birinrip, Tİ1İSİ gölgçde hırakan 1 daha hnyfican VPT'Cİ bir haberlç karşı kal"şiya kalriık : «Fpııei'bnbçp antrpnnrü Dİdİ, Tuî'k vatHnriaşı oluyor!..» Tabıi hemen, bu başlıjŞl açan habprç PRildik. Acaba B'rezilyah Tnlbnl ustası, fcpndi ülkesinde huiamadıgı nfyi Türkiye'de bulnıuşlu? Eger mİrî"pFİnp diişkün bir kimse he, belki sanm^akh domates Falçalı paflıcan kızartmasım sevmişti. 'Belki de müziği scviyordu ve Brpzilya'da «O sgacm altı» sibi bir şarkı dinleyemiypcegi icin bıırada kalmak istiyordu. Eeer politik bir kimligp. .«aiiip olsaydı Didi, «Brsnlya'da rftform yanlamadi^'i icin Türkiye'yi spçtim. Br^zilya'dn biz Miladî 'lak» vim kullnnırı?.. Halbııki. siz t.i!;viminizi bile Tcformist halft soktunu7» diycbilirdi. Ama öyle.sin^ politiknriVın Uzak bir adamılı ki Dİdİ. acafca «Dİrli» İlk adı mıriır yoksa ?oyadi mı?, onu bile bplli etmiyrjrdtı. Peki nidi, nerfçn Brezilyalılıktnn ayrılıynrdu? Elimizdrki Ipk ipucu, Didi'nin spnıcu nlnıar.ıydı, Rplki dp, Münih OJimpiyat Oyıınlarınrtnki başarılanmızi • beppnmisfi. Ama b"u olamazdl. ÇÜnkü Diıi'i. prnfpsyoncl bir futbolcuydu. Mıinib'te /afcrden ?.afere Kamhoçya'da başbakanlık binasına roket atıldı PNOM PEN kamboçya fiaşbakanhk binapınm bahçesinde dün sabajı şiddetli bir patlama olmuştur. Pnom Pen'în raerkezinde bulunan bahçede meydana gelen ve alman ilk haberlere püre can kaybına yol açmayan patlamaya, Çin yapısı 107 mrn.'Iik bir roket yol açmıştır. yüz metjre Kadar mesafeden fır Başbskanlık binasına latıldığı sanılmaktadjır. (a.a.) LİSE MEZUNLARI Rlehmet BARLAS (Devamt 7. Sayfada) KURLARIIMDA İSİNİZ HAZIR. , D C V A 7 I T Mithat Paşa Cad H istiklâl Cad .87 7 Altıyol.Kuşdili C?d. g UC,TA£ll T«l: 22 21 06 IBEYOGLU Tel. 4 4 90 11 T e l : 3 6 11 SO , TEL AVİV Hava alanlannda i çalışanlann frrevi nedeniyle İsrail'in iki günden beri yabancı i ülkelerle hava bağlantısı kesik' { . [DIŞ HABERLER SERVİSİ] tir. j t ^•••••••••••«•••••••«•••••••••••••••••KV SAYGON Güney Vietnam'm tirevin ne zaman sonar ereceği j orta kıyı bölgesinde düşen bir '. , bilinmemektedir. Önceki sabah' : askeri nakliye uçağmdâ bulunan i dan bu yana 100 kadar iç ve dış Güney Vietnamh Korseneral' [ sefcr iptal edilmiştir. .• Tran Van Phonp; ile iKi Amerik'â j İsrail'i, ziyaret eden turistlerin ! Geçirdiğim trafik kazasmh ?iv,il danışman ölmüstür. C47 ! bir kısmı p;rev yüzünden ülkeden > dsn ötürü başta Silâhlı Kuvtipi uçakta Ja yulcu ve 4 .kişilik ayrılamamakta ve posta hizmet | vetler mensubu muvazzaf ekip bulunmaktaydı. ' I leri aksamaktadır. (aa) I ye emekli arkadaşlarım olmak üzere durumumla şahseıj telefon, te'.graf ve diğer Universite kapılarında vasıtalarla ilgilenen, akraba ve dostlafıraa, kazâ' toir yıl boş beklemeyin' Kızılcahamam'dan Gülhane'ye kadar yardım ve tedavi için gayret göstsren derece derece bütün sağlık ve diğer personele insanhk duygularımın derinliklerinden gelen saygı, sevgi ve minnetlerimi sunarken kendilerine en *geç 15 Aralık'ta evime kavuşacağımı iletmekten de ferahlık duyarım. • " • . •• Düşen bir askerî uçakta bulunan | Güney Vietnamh Korgeneral öldü Grey vüzünden * Israil'in dış ıdüoyayla hava bajlantı^ı ke^ildi j Saym Doktor ve Eczacılara Safra söktürücü,, ve Safra akımını düzenleyici TEŞEKKÜR HYMECHROMONE,, PIYASAYA VERILMISTIR CemalTural Cumhuriyet 8646 Ilâncılık: 9941/8642 Cumhuriyet 8640 Bu şahane apartman dairelerine sahip olmak içi Bu Apartmanlar, Istanbul'da, Küçükyalıdadır. Adalara nazır, dcnize ve İstanbul * Ankara asfaltına çok yakmdır. Fueloıl kalorifcrlidir. Her dairede şömineli bir salon, balkonlar, gömme dolaplı 2 yatak odası, renkli fayans tezgâhlı geniş, aydınlık mutfak vc şofbcnli Jüks gömme banyo vardır. Yerler marlcy döşelidir. Duvarlar plâstik badanalıdır. Dairelerin Bankaya maliyeti 100.000 liradır. Btı çckilişfc ayrtca? 40 ADET 1 0 0 . 0 0 0 LÎRA 80 ADET 25.000 LÎRA 200 A DKT 10.000 JJralık Tahvil 400 ADKT 5.000 LÎRA 800 ADKT 1.000 LÎRA VE 20 000 TAJJIILİYE çeşitli para ikranıiyeleri Kaznnmak için iasHrruflarınızi HO Arnhh Inrifıiııc kadar İş Bankasında toplaymız TURKİYE İS BANKASI paranızm... istikbalinizin emniyetidir Yeni Ajans: 3705/86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog