Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

h ur i Kıırucusü: YUNUS NADt O Topraklar Bizimdi Ccngiz Dağçı'nın en güzel ve büyük rorhanlarından biri. Artık yurtlarından. yuvalanndan sürülrnüş Kıwm Tatarlannın 2. Dünya Savaşı sırasındaki ortak serüvenlerini lıcyecanlı bir roman halindr anlatan. belgc niteliğinde bir eser. Varlık Yayınlan arasfnda 15lira ftyatla çıktı. 530 sayfa. , » ' (tlâncılık: Î 0 2 8641 15V 49. yıl, sayi: 17360 Telgraf r e rnektup adresi: Cumhurıyet îstanbu! Posta Kutusu: îstanbul No. 246 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 2 Aralık Cumartesi 1972 Bütçe konusunda bilgi veren Maliye Bakanı, "En önemli sorun, f'tyat artışlandır/ğ dedi «ENFlASYONlST BASKINİN BAŞUCA N E D E N I, 1970'DE UYGULANAN YÜKSEK ORANLİ DEVALÜASYÛNDUR» GENEL S E Ç İ M L E R İÇİN, 1973 BÜTÇESİNDE 1 0 0 MİLYON LİRA TUTARİNDA Ö D E N E K AYRİLDI İŞLETME VERGİSİNİN K A P S A M I GENİŞLETİLİP, GELİR VERGİSI DE ADALETLI YÖNDE DEĞİŞTİRİLECEK AP Grubu m ve parlamento takvimirıi benimsedi CHP ELE İSE İÇTÜZÜK KONUSUNUN, ANAVASA İSUNRA DEGİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDEN ALINMASINI İSTİYOR. ğünün Anaya?a dpüi^iklikleri ca rü.şüklükfcn «onra clo ahnınası görü.şünde oldugunu belirfmiştir. (Drvanıı Sa. 7, Sü. 6 da) alacakları çeyelmi ANKÂRA, (Cilmiitlriyet pürnîu) Maliye Bakanı Ziya Müezzmoglu. 1Ö73 yılı bütçesinin parlamentoya, snykedılmesi dojavısiy]ft düzeniediği basın toplantısmda, meniurlann birikmiş aîacaklannm ödenmesine başlanıiması için bu yılki bütçeye 1 milyar Hrahk bir üdenek konulduğunu, memurlarm harcırablarının öncnıli miktarda arttırıldığım be lirtmiş. bir soru üzErine bütçftde genel seçımler İÇİn 100 miJyon liralık pxt öden^ğin yer aldığını bildirrniştir. Bakan, gelir vergisi lasarısı hazırlıkları sırasında mükelleflerin öriedikleri vergi oranlan üzerinde duruldugunu da bir soru üzerine söylemiştir. 1973 konsoîide bütçe rakamînm fîl milyar 967 milyon lira olduğunu açıklayan M(ic;:/inoğlu, bu miktarm 28 milyar 578 milyon lirasının cari harcamalâra, 14 milyar 289 milyon lirasmın yatırım , harcamalarına ve 10 milyar 100 milyon lirasının da fransfef harcamalanna ayrıldığını bildirmiştir. 1972 bütC'esine göre yeni bülçe rakamlarındaki artış. cari liarcanı&laı için yüzde 8.2ö, transler harcamalan , için ise yüzde 18.51'dir Malive Bakanı Ziva Müez/ın ANKAKA. (Cıımhuıiyct Büro.su) AP Ortak Grupu dün toplanatak. Meclis Baskanlığınea tesbit cdilen Parlâmenlo takvimini gün'işmü? v> f ayncn benim.semi«;1ir. Grupla kooğlu'nun dünkü basın toplantıBaşkan Demirel. sında sö'vledikJerı özetle şöyle , nuşan Gene! dır: ' «Millet Moclisi Başkanhâınca ha• 1 7 yılı, a üncü Hçş Yıllık' zırlanan progıam gcrçekleştirile=93 cekiir» demiştir. CHP Millpf Mrc Ke.Ikmma Planının ilk prograın lisi Grup Yönetim Kurulu da dün dilimini tpşkil etmek suretıyle (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) yaptığı toplantıda. Mcelis tçtüzü Bozbeyli: «İdareı aracısız, illimassiz ve s'iz is » Z' lıale veîarım Reformu Tasorısının 2. maddesinde deâişiklikier ANKARA, (Cnmhuriyet Bürostı) Yeniden çalif?malanna dün başlayan' 'Mrclis Geçici Komisynnu, Toprak ve Tarim Refoi1mıı• Knnun Tasafısınin İl'k beş rnaddesıni kabul etmiş, özcl lıkle 2., maddede " bâzi değişiklikler yaprrtıştır. Tasannm, «Bu kanun açısmrîan Toprak ve Tarım Rcfornuı, toprak mülkiyet dasıhmının, ta?arruf Ve işlctme şcklinirı ve işletmclerlc ilgiH yapınm. verimlilik v c sosyal adalet ilkclori'ne uygun olarak düzcnlcnfne•sidir» şcklindcki 1. maddc«inde Coşkun, Karagözoğlu, «Yapının» kclimesinden önce, ,«Kurumsal» kclimcsinin konmasım, AP'li Sabahattin Savcı da «Sosyal adalet ilkeleri» deyiminin , «Dpmokratik ilkelere g deyîmînin konmasın,ı isteypn önergeleri vermişlerdlr. Demirsoy, fiyat/ artışlarma işçilerin sebep olmadığını söyledi ANKARA, (Cıımhuıiyct Böı Eaşbakan Ferit Melen, dün saat 11 'de Türk İş Genel Eaşkam Scyfi Demirsoy ile Genel Sekreter Halıl Tunç'u makamnıda kabul ederek yarım saat görüşmüştür. Başbakanlık Basın Bürosıından vcrilen bilgiye göre, görüşme, sırasında genel çahşma sorunları üzerinde durulmuş, bu arada Sümerbank ile Teksif Sendıkası arasındaki toplu iş sözleş(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) , : • • ' • ' • • . . . ıştır» AVKARA. (Cıımhurivpt Bfirosıı) Demokrat.ık Partı Genel Başkanı Ferruh B^/.bFylı Prırtısınm dün yapılan Burrîur İl Konffrftsinde yaptığı korıusnvıda, idarî refornı yapılma.^mı i:;trrni?, <De,v lptımızın'K.Uıre çarkı ağır ve venınj düşük olarak ışleatekteciır. jrtnp o\hr>:',w^.\7 iTipün arnrısız, iltimassız ve hatta rij.şvetsiz iş p.irenıpz ha!e' »elmiştir» demıştir. Bozbeyli. idarenih mo ve ta.şra kuruluşlan arasıridh a li. ölçülü, yetki ve sovumlu'uk nizpnu Irahınmad'.aını, il ve ilçelerde devletin ve icranm başı mevkiinde bulunan vali ve kaymakamların yetkilerinin çesitİ3 yollarla ellerinden 'âlındıçjını yada kısıtlandığını öno sürmüstür. BEŞİKTAŞ ÎSKELESt ALANINI, DENİZDEfiî ARAMALARDAN OLUMLU BİR SONUÇ BEKLEYEN K^ZA^EDE YAKINLARI DOLDURMUŞTU... BAŞKENT NOTLARI : kimli Bcsiktaş açıklarında önceki ak şam meydana gelen deniz kazası sonucu ikisi kadın olmak üzere 8 kisinin boğulduğu, 7 kişinin de kurtulduğu öğrenilmiştir. Olay dan sonra kaçan mavi renkli kum motoru ise dün geç saatlere kadar bulunamamıştır. Sorusturmayı yöneten Deniz Polis Müdiirü Zeki Tamay. «Polis molorları Istanbul sahil şeridindeki • bütün kum iskcleleri ile kaçan nıotorun sığınabileceği bölgeleri tara •ınaya ba^lânıışlardır. Motor kıss bir sürc içinde bulunaeaktır» deTekin. Bahattin Önal, Halis Bozkurt, İbrahim Yaşbil, motor kap tanı Kâzım ö\lev ve 1820 yaşlarında Cemile Erdcm ile S'aniye Yavuz adlarında iki kız arkadaş. Yargıtay emekli i Ge ncer, CHP'ye girdi Polis, kazaya sebep olan kum arıyor motorunu ANKARA, (Cumhuriyet Rürosı Yargıtay emekli üyesi Nıya: Gençer, dün Meclis Grup odf sında" yapıian bir törenle C'H": ye sirmiştir. Gencer'in siriş b < yannamesini ımzalayan CH Genel Başkanı BüJent Ecev: bir konuşma vaparak, «Değeı hukukçu Niyazi Gencer, CH ye üve olurken belirttiği düşü' celerle bize güç katmıştır bazx kimselerin CHP'ye yöne' tikleri haksız iddialara en öz cevabı vermiştir» demiştir. . Oztrak söz alıyor alan Dnvlct Bakanı 'îlhan ö/trak, iki üncrgemn dc" karşısıncfa olduklannı belirtmiş, sos>"(Devami Sa. 7, Sü. 8 de) FİYATLARI KİM ARTTIRIYOR? "I Ifadeler alııııyor Be.şiktaştan Üsküdara seyreder ken kum motoru ile çarpışarak batan «Murat> yolcu motorunıın 2025 kulaç derinlikte olduğu ilgililer tarafından belirtilmiştir. Dün alınan ifadelere göre, kazanın normal scyreden kum motoru nu görmeycn yolcu motoru kap lanının ters nıanevra yapması so nucu meydana geldiği ortaya çjkmıstır. Ancak kum motorunda da sancak ve iskclede yanması goreken yeşil vc kırmızı ışıkların bıılunmadığı yine tanıklarca ifade olunmuştur. Fecî kazada kur tulanlardan biri,f «Motorun alt ka (Devamı Sa. 7, Sü. 8 dc) Turhan ILGAZ ANKAK/V lyi mi?.. Pahalılığın nedeni ve sorumlusu da basın oldu şimdu.. Sayın Tiearet Ilakanı Naim Talu, Millet Meclisinde bunu açıkça ifade etti... YaşJjm pahalılığından yakınan • güjjdern dışı korıuşmalara cevap veren Bakanımiz, fiyatların, yalnız ckonomik nedcnlerden ötürü değil, ama onlar kadar «psıkolojik nedenler» dcn de arttıyını üne sürdü ve şöyle dedi; «Durmadan pahahlık var şeklirıde ncjriyat yapıMığı için, ba7,t kinıscler de bundan yararlan makta ve fiyatlan yükseltmektedirlcr...» (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) ISITILAMAYAN ISTANBUL ERKEK LİSESİ, BİR HAFTA KAPATILIYOR Onarımın uzaması ve kazanlara gci'fikli bonüarm bulunamamnsı yüzünden kaloriferleri, çaJışmayHn Istanbul Erkek Liscsi, önümüzdcki Pazai'tosi gününden itibn>f*n bir bafta taiil edilocektir. MUlî Eğitim ' Müdürünün bu konudaki yazısı. düu Valînüı onayma suriulmuştur. K«^pa ]ı bulunrluğıj süre içinde okulda, sobalar kurıdacaktir. ANLATIYOK Bbian motordan kurtulanJardan Erdogan Güniepc, kazayı anlatıyor.. Yanmdaki, yine bu olayda kurtulanlardan Mu.slafa ÇctinkAya'dır..'. (Fotoğraf: Selrıık AYBATAK) Olenler Polisin vcrdiği bilgiye göre'kazada ölenlerin kimlikleri şöyledir: İsniail Karatas, Fahri Yavuz Centilmen anlaşması Keıııal AYDAR •ANKARA Siyaset kesimin dcki canlılığın farkındasınız. Meteorolojik bir deyimle saııki sıcak bir hava dalgası bu kesimi ctkisi altına aldı. Ne oldu ise oldu. sihırlı bir değnek, aylardır günese arka çovirmiş politika hayatının karanlık yüzünü ışığa döndürüverdi. Partilerin kızgın yüzlü, dagınık saçlı bir insanın öfkesiyle bir süredir ülke sathma yaydıklan karamsarlık şimdi parlamento düzlüğ^inde bir iyimserlik ve barışa dönüştü. Belki de Türk parlamentosu şu anda bütün dünya parlamentoları içinde en canhsı, en heveslisi, en hareketlisi.. Türk siyasî hayatının nabzı orada oldugıına s;öre, nabız atışlarındaki sağlıklı sesleri duymamak da elde değil. Millet Meclisı Başkanı Rayın Avci'nın deyimi ile partiler centilmen anlaşması yaptılar. Ne için vaptılar partiler bu centilmen anlaşmasını? Birbirlerine kara çalmaya paydo.s anlamına mı? Tabii bu değil. Onun ötesinde bir anlamı var bu centilmen anlaşmasmm. Partiler Marta kadar reform tasarılarılannın kanunlasmasma çalışacaklar. înanılmaz bir ış Sfibi eelivor insana. Düsünün Marta kadar şunun şurasmda ne var. Tam tamına üç ay var. ö t e yanda partilerin gerçek ştirilmesi için söz kestikleri bir tomar İş arasında petrol reformu, maden reformu, toprak reformu, millî eğitim ve ünlvcrsite reformu var. Bunun yanı sıra Anayasa değişıkliklerinin görüşülmesi, veni bütçenin incclenmesı. Scçim Kanunları dnŞişiklikleri, içlüzük hazırlığı var. Yapabilirler mi? Neden yapmasınlar?.. İş iyineyete ve kararlılığa bakaf. İnanılmaz Ribi derken ağırlığı karamsarlığa vermek niyetinde deRiliz. Ama «Ya g;eride kalan 20 ay?» diyeniniz blacak. Bunda beraberiz. Boşu bo?una akıp giden ve üzs;ün Türkiye'ye veni yeni üzüntüler getiren 20 av. Duvara bir tek çivi caknmamış bir parlamento, bir derde deva olamamı$ partilerarası iliskiler. Sırası goldi. bir çift söz söylevelim onlara. ama centilmen anlaşmasıyle şreldikleri noktada mo ral bozAikluşrıına uğramasmlar, gayretten geri kalmasınlar. Söyler misiniz lütfen 2fl aydır nerelerde Idiniz? 12 Mart, önünüze parlamento ve partiler olarak düz bir çalışma alanı çıkarmış olmasına ragrnen bir umursamazhk içinde bu düzlükten uzaklaşıp engebeli koridorlars sapmanın bir anlamı vaı rmydı? Bu dönemde sizlen lâf anlatmak perçekten biı mesele idi. «Meclisler çalış (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Avustrülyalı Green, «Dünya Güzeli» seçildi Havaların soğuması, fakat ka]oıiferlcrin yakılamafnası yüLOND.RA Elli iiç gürelin zünden okuldn . dcvam.sızlık artkatıldığı. Dünya güzellik yamış, öğretim yapılamaz olrnvışrışmasında, 20 yaşındaki Atu." • (THA) vustralya sü/.eli Belinda Green, «1973 Dünya Güzrli» spçilmistir. Kraliçenin vü'cut ölçüleri şöylcdir: Boy 169, gögüs 85, bel 61, kalça 8,"). . Noıviic fiüzcli 24'yaşındaki înceborg Sorensen'in ikinci, lsrail süzeli 17 yaşındaki Ilanna Ordan'ın ücüncü spçildikleri yarısmada Türk güzeli, ilk yedi dereco arasına gırememiştir. ANKARA Sıkiyönetim reGüzelUk yarışınasını dilzenl6!jimindfn, «sıkıcıyönetim» diyc yen organîzîatörlerle Londra PobahsctlİRİ ve D'eniz Gezmiş'in I lisini îirkiitecek kadar sakin geiıfamı sırasında öğrencilerınR j çcn scçmelerde 4,5,6 ve 7. sırn«Bu idamlar kanuni midir, de j yı Avusturya. Hindistan, Finğil midir?» konulu ev ödevi Vc?r ; landiya ve îngiltere güzelleri digi İıldiasıyle mahkemGye vealmıştır. rılen DTCF öğretim iiyelerinBir foto mod'el oian Grpen, Dün rlen Doç, Hüseyin Batuhan. dün 1 ya GüzcK' seçilmekle derhal 100 3 Numaralı Sıkiyönetim Mahkebin TL. armağan alacak, aynca rnesindeki duruşması sonunda yapaca.şı kontratlar da kendisine. beraat etmiştir. , bir yılda 1 milyon liradan fazla (Dcvamı Sa. 7, Sü. 4 de) i gelir sağlayacaktır. B. Almanya ile 160,9 milyon marklık kredi anlaşması imzalandı YAZISIZ DTCF Doçenti Batuhan beraat etti SUNGER OLAYI Röportaj: Bülent DİKMENER Fotoğraflar: Hikmet CETİNKAYA ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Fecîeral Almanya'nın 1972 yılı için Türkiye'ye 160,9 milyon mark malî yardım sağlamasını öngören anlaşma, dün Ankarada imzalanmıştır. 2ı Kasım'da başlıj'an görüşmelerin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenleyeh Alman Heyeti Başkanı Erich Elson, Almanların Türkiye'ye da(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) OSMANAĞAOĞLU, YİNE BAŞKAN OLDU Istanbul Tiearet OdaM Yönetim Kurulu cfün toplanarak, bas kanlıga yeniden Behçet Osmanağaoğlu'nu getirmi.ştir. Başkan Vekilliklerine Celâl Umur ile Mehmet Küçükdeveci, . muhasip üyejiğe de Ömer Gazioğlu tekrar seçilmişlerdir. YAR1N CUMHÜRlYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog