Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

"FRANSIZCA MtTODU* vt SÖZIÜKL» TÜRKÇE İZAHLI TL • BOTÜN FRANSIZ DİLİ(Suat E r g ı ı u r ) . . 15 DILMAN • FRANSIZCA • TÜRKCE RESİMLİ SOZLÜK 20 • FRANSIZCA TÜRKÇE YENİ SÖZLÜK 12 50 • FRANSIZCA TÜRKÇE CEP SÖZLÜĞÜ ! 50 • FRANSIZCA' TÜRKÇE OKUL SÖZLUĞU '2 50 FRANSIZCA TÜRKÇE SEVAHAT REHBERl 10• FRANSIZCA DÜZENSIZ FIILLER b • KOLAY FRANSIZCA (HETOO AKÇIT • BİR AYDA FRANSIZCA ıMETOO Ç Kıtapçılarda Duiunuı Oaemeıı gonoerılıı SIPARIŞ MERKE/' •OGRETIM VAVINEVI Ankara Cao 6? ! S T M D U I . u m h u r iy e( Kurncusu: rUNUS NADl Samet AgaoğRfmın «Marmara'da Bir Ad»» dan sonra venı esen: "Demokrat Partinin Doğuı^ ve Yükseliş Sebebleri, Bir Soru,, DağıUm Tert: BATEŞ (Cumhuriyet 9027^ 49 yjl, sayı: 17376 Telgraf ve mektup adrest: Telefonlar:224290 Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 224299 18 Aralık Pazartesi 1972 "Rüşvet vermeden Tapulama işlemi yapılmıyor,, • BÜTÇE KOMİSYONUNDA TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ. ANKARA TBMM BUtçe Plan Karma Komısyonunnn diin sabahkı toplantısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçelerl görüşülerek kabul edilmıstır. Tapu ve Kadastro bütçesi üzennde kouuşan S&karya CHP Milletvekıli Hayrettin Uysal, köylerdekl tapulamada rüşvet alındığını iddia etmiş ve mü cadele edilmesini istemışür. Saat 10.00'da toplanan komlsyonda ilk olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ele almmıştır. Bu bütçe üzerinde sdz a!an Sakarya Mılletvekili Hayrettin Uysal, özetle şunlan söylemiştir: «Köylerde ve ilçelerde yapılan tapulama ve kadastro çahşmaları tizerinde Türkiye'run her taraiında, rüşvet vermeden, rüş vet almadan ışlemin yapılmadıgı yolunda yaygın Dir kanaat vardır. Devleti çökerten yüz yılların bu hastalığı üzerinde Dsvlet Bakanlığı önemle durup tedbir almahdır.» Uysal, daha sonra toprak reformu çalısmalannın ana unsur larında birinin, tapulama ve ka dastro çalışmaları oldugunu belirtmis, Tapu Kauastro Örgütünun yeniden toprak reformu kavramına uygun biçimde reorganiM edilmesini istemistir Uysal'a cevap vermek Uzera söz alan Devlet Bakanı tlhan öztrak, rüşvet meselesi Uzerinde önemle durulacagını söylemiş, reorganizasyon çahşması için de bütçeye 20 milyon liralık ödenek konduğunu belirtmıştır. BUtçe Üzerinde baska söz alan olmadıfı için tümü ve maddeler oylanarak teklif edildiği gibi 295 milyon 852 bin lira üzerinden kabul edilmiştir. Vakınar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde ıse, daha çok program bütçenın teknıği ve sunulan bütçenin buna uygun olup olmadıgı tartışmaları yapılmış, bu bütçe de oylanarak kabul edilmiştir. Kabul edılen Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 102 milyon 450 öin liradır. Oturum bugüne bırakılmıştır. (THA) Ecevit, tüm reformlardan endişeli: «REFORM TASARILARI GÖRÜŞÜLÜRKEN MEYDAN VE MECLİS KULİSLERİ BÜYÜK ÇIKAR ÇEVRELERİNE BIRAKILMAKTADIR. • REFORMCU BİR TUTUMA YÜREKTEN İNANAN GÖREVLİLER DE SİSTEMLİ OLARAK GÖ REVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMAKTADIR* Melen döneminde bu kadar ref orm y apılabilir ANKARA (Cumhoriyct Bürosa) Reformlar konutunda bir demeç veren CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, «Madencilik Ka nun Tasansı, Millet Meclisi Geçici Komisyonundan, retorm nitelifinl yitirerck çıkmıştır. Tasarının bu bıçımiyle, madenlerımi? yabancı sömurüsune alabildiğine açılmaktadır. Petrol konusunda benzeri tavizler zatfn başlangıçta hukümetçe verilmışti> demiştir. Bu durumdan hükümetin sorumlu oldugunu belirten Ecevıt, şoyle devam etmıştir: • Bu durumun başlıca sorumlusu "Reforra Hükumetı* denilen hukümettır. Bu durumun ortaya çıkabümesıne de, ıçırde bulunduğumuz ara rejimin v» 12 Mart'tajı bu yana uygulanan suni hükumet bıçimınin özelliklen yol açmıştır. Daha Plan gorüşmelerı sırasında CHP'nin uyarılarını hıç dıkkate almaksızın verdiğı bu Milletvekili ve Senatör emekli maaşının kademeli olmasmı öngören tasarı Komısyonda itiraza uğradı ANKARA Milletvekili V» senatör aylıklarındakı gosterge üstü miktarları emeklılige « y nen saymayarak kademeli uygulama öngören hükümet tasarısının müzakeresı Malive Komısyonunda övelenn karşı çıkmaları üzerine durdurulmuştur. Komtsvonda haıır bulunan Milli Savunma Bakanlı&ı temsilri't de. sivıl hSkımlere asker hâkimlere na?aran imfivaz sagladıgı efrekçesivle tasanya ıtiraz etmistir BilındiSı eıbl. Anavasa Mahkemesı. btr süre önce. gösteree üftü miktarların emekülige esas avlıga dahil edılme";! eerekitSıni helirten bır karar almıştı Bunun üzerine hükümet bir kanun tasarısı hazırlavarak Mecli'lfre sevk etmfştir Hükümet tasamı, sadece birinci dereceden avlık alarların eö«teree üstü rakamlarının emeklilige savılmasını önerirmekteriır öncekt pun toplanan Millet Mecli1!! Malive Komisvonu ta«arıyı müzakprevp başlamış. ancak yapı'an |tıra7İar 0?pnnp 2"(Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) Oral: Siyasî af konusunda Başbakan ve Adalet Bakanı gerçekleri değ/jt/r/yor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Mıllet Meclisi Grup Başkanvekili Hüdai Oral, eski Demokrat Partı milletvekillerine sıyasl haklannın verilmesi konusuna deginen bir demeç vermış, Başbakan üe Adalet Bakamnın bu konuda gerçeklen tahrıî ettiklenna ılen sürmüştür. Oral'ın sıyasi naklarla llgili demecı şöyledir: Eskı Deraokrat PartiU millet vekıllerıne sıyasal haklannın g« n verilmesi sorunuyla ilgüı ola rak, sayın Başbakanın ve sayın Adalet Bakanının girıştiklerı. gerçekleri tahrif etme, kamuoyu rm aldatma ve sıyasal ortarru bulandırma çabasına, dünkü demeciyle Milli Güven Partisı Grup Başkanvckilı de katılmıştır. MGP Grup Başkanvekıli, C. H P. Genel Başkanı tarafmdan ; Partilerarası Anayasa Komisyonunun gizliliğinin üılâl edildiğinı one sürüyor. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) 0DD 0 1 I 1m P" DD D DD DAM DD u D DD D Dü D 1 J ~ TGS: "Dernekler Kanunu basma dolaylı bır sansür getırdı I J Türkıye Gazetecıler Sendıkası (TGS) nin yeni Merkez YöneUm [ Kurulu, Istanbul'da toplanarak görev böltimü yapmıştır. Tek dereceli olarak seçilen Ge' nel Başkan ve Idarî Genel Sekreter dışmdakı Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ıçm yapılan gorev bblümünde, Merkez Yürütme ' Kurulu şu şekilde oluşmuştur: Genel Başkan Sadullah Usuml, Genel Başkan Yardımcısı Hosep Karslı, îdarî Genel Sekreter Ok! tay ' Kurtböke. Malî Genel Sek1 reter Ziya Sonay, Eğitim Sekreteri Bülent Dikmener, Teşkılâtlanma Sekreteri Mesut Ersoz, Genel BaşKan Vekili Dral Yamaç. Merkez Yönetım Kurulu yaptığı ilk toplantısında, Sendikanın görev alanına giren çeşıtlı işçı ve basın sorunlarını da görüşmüş ve bu arada Ofset'e geçiş ne(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) yük tavizlerle, hükCmet, refortn kapılarını kapatmıs oluyordu . Matfencilık Reformu Tasarısının Komısyonda aldığı yürekler » • cısı biçım, o tavlzlerın doğal sonucudur. Aynı sonueun, toprak reformu ve mıIH eğitim reformu konulannda da ortaya çı kacağı daha sımriıden belli ol mustur Nasıl çıkarsa çytsın her kanuna «reform. adı verilerek kerıdi kendı^ı aldaünak elbette müınküa dur Fakai kamuoyu aldstılamıyacâktır CHP de böyle bu aldaı ma çabasının 'destekleyicısı olıni yacaktır. Vanlan bu noktada parlam^n ' tolu domokratik rejimden ve özgur'ükçi' demokrasiden umni kes • mek de çok yanlıs olur Tersine, j özgürlükçü demokrasinin tam ış lemc.y v e kamuoyunun serbeîtçe olv fturulması zorlaştırıldığı ıC't>dır ki t«plum yararına gerççk re fonrJı»ı yapılabilmesi olanağı or taöotı kalkmıştır. Cslclik reformcu bir tutuma yj rrolcn ınanan ve kilit noktal.ırds bulunan bazı devlet görevlıleri de, 8i«'.«mll olarak. görevlerinden uzaK.aştırılmaktadır. B\, görevlilerden biri, önce lur ( nalİErle ve kovuşturmalarla uzak • laştırılmak istenmiştir. Bütün bu | çabslar» rağmen. IÖZ komııu fö revlinin Sıkıyönetim Mahk*m»sinîen beraat karan aldığı gua, yırıne başka bİT »tams yapılraıs tır. Reformlan destekleyebileeek 1lerici aydınların ve üniversit^ öğ retim üyelerinin büyük bir böıu mü ağır baskılar altındadır Kitap yazmak, çeviri yapmikteu ötürü insanlann çağımız olcü leriyle bağdaşmayacak kadar fEir mahkumiyetlere çarptırılabildtği tir ortamda, gerçek reformlar için gerekli düşünce özınirlüğünün va:i;ğ;ndan söz edilemez. İlerici kamuoyu suskunluga sürüklenmektedır: Reform tasarılan gdrüşülürken meydan ve Meclis kulislen, büyük çıkar çevrelerine bırakılmakudır Böyle bir ortamda ve rejımde ve sayın Ferit Melen'in hükümet başkanı olduğu bir dönemde. ancak bu kaaar «reform» yapılabilır. Bu kanımızı öteden beri söylüyonız Halk ve toplum yaranna gerçek refonnlnnn, ancak, özgürlüklerin ve de(Devamı Sa. 7. Sü 5 de) ÜSTÜND13 SAKSAĞAN... Ne yapılmak istendi? Ne oldu? İHSAN TOPALOĞLU PETROL REFORMU TASARISININ SON DURUMtTNU ELEŞTtRİYOR. reformu Atatürkçü görüşe de aykırı bir hale geldi Petrol Reform Tasansı Karma Komisyonunda kabul edılmış bulunuyor. CHP üyelermın ıtirazlar arasında komısyondan geçen bu tasan büyuk bir ıhtınalle Millet Meclisınde v> Senato'da da dığer partılerin oylanyle kanunlaşacaktır. Petrolün, enerjı üretıminde gıttikçe artan önemi ve enerjı "sorununun ıse sanayıleşmek için hayatı olması, sanayıleşmenin kalkınmamız için en önde yar alması nedenıyle her yurtseverin bu konu üzerinde ciddiyetle durması lâzım gelir. , İkincı Erım Hükümetınin Parlamentoya sevkettığı ve Melen Hükümetinın de benımsedığı bu tasarmm mahıyetı nedır? 12 Mart Muhtırasmın ıstedıgi Atatürkçü bır görüşle hazırlanmış mıdır? Hemen şunu söylemck gerekır kı, bu kanun tasansında Atatürkçü goruş tam olarak j'erinı almamış, karma komısyonda aldığı son şekille de bu nıteligıni tamamen vıtırmıştır. kabul edılen 2189 sayılı (petrol ve altm arama ve işletme ıdaresi) kanunu, daha sonra 1935 de M.TA. Enstıtüsünü kuran 2804 sayılı kanun böyle bır pohtikanın tanıklandır, Atatürk'ün devletçı petrol polıtıkasının eserlerıdir. • Sirkeci Araba Vapuru iskelesinde bir otomobil denize uçtu • ŞOFÖR KURTARILAMADI. OTOMOBÎLDE BÎR KÎSÎNİN DAHA BULÜNDÜĞU ÎLERÎ SÜRÜLÜYOR. Sirkeci Araba Vapuru tskelesüıdekı boimelerden btrinde dün bir otomobil denize uçmuştur. Saat 07.00 sularında ve ıskelede vapur bulunmadığı bır sırada meydana gelen olayda, otomobılin markasmın Opel olduğu görülebilmış, ancak plâka numarası tesbit edilememıştır. (Devamı 8a. 7, Sü. 6 da) DP Başkanlığına Ferruh Bozbeyli yıne secüdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP 1. Büyuk Kongresı çalışmalannı dün tamamlamış, Genel Başkanlığa yenıden îstanbul Mıllet veküı Ferruh Bozbeyli seçılmıştır. Bozbeyli, oylamaya katı , lan 871 delegenın oyımu tam olarak almıştır. | Ferruh Bozbeyli. yeniden Ge' nel Başkanlığa seçılmesınden son ra vantıgı konusmada, «Bir partmin alternatifinın ordu olması gıbı bir hal, o memlekette demokrasinın devammı tehlikeye dü*.ürur» demiştır. DP Genel Başkanı, siyasî partılerm (Vazgeçılmezlik) vasıflarını korumak zorunda olduklannı, bunun ıçm partilerarası münasebetlerin seviyeli bir sekilde oiması geraktığını beiırterek şöy le konuşmuştur. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) ORHAN KEMAL Sımsıcak, ınsan sev^isiyle dolu bir yazarın hayatı DÜNYANIN EN PAHALI KENTİ TOKYO BİRLEŞMİŞ MÎLLETLEB B.M. görevlilerinin diinyanın 85 kentinde karşılaştıkları hayat uahalilıgyle ilgili bir B.M. araşar masi, Tokjo'nun dünyanın en p* iuJı kent) olauğunu ortaya koynıuşt'ir. B.M. aylık istatlstik bülteninde, Tokjo'daki hayat pahalüığımo fcew York'takinîn lki katı olduğu, bu kenti, Gine'nin bafkenü Konekrf. Lome v» P«rU izlemektedır. Bültende, en ueuz yasayan yerin TJruguay'ın başkenti Montevi deo olmığu, bu kenti ise SantUgo (Şıli) Buenos Aires (Arjantiaı, Jaır (Suriye) ile Kahire'nin izledigi kaydedilmektedir. Arkadaşım Orhan Kemal FİKRET OTYAM BÜYÜK DOSTU ORHAN KEMALİN MEKTUPLARINI YAYIMLIYOR Bırincı Erim Hükumetı zamarunda enerji, petrol, maden konulannda <eformla ilgılı 12 kanun tasansı tarafımdan hazırlatılmrştı. Bunların arasında Petrol reformuyla ilgili 3 kanun tasansı; (1) Petrol Reformjı, (2) Petrol Ofisi, (3) na Depolan Devletleştırme Kanunlan bulunuyordu. Bunlardan son ikısi, tkmcı Enm ve Melen Hükümetleri tarafından hiç kâle alınmadılar. Petrol Reformu Kanun Tasansı ise Maden Kanununun aksıne, İkuıcı Enm Hükumetı zamanında beş Bakandan kurulan bir komisyon tarafından rteğıştirildi. Atatürkçü •görüs bu değişiklik esnasında büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Kanun Tasansı nasıl hazırlandı Halen yürürlükte olan »e 1954 yılında çıkarılan Petrol Kanununun hangı şartlar ve amaçıarla çıkarıldığı artık ayrmtılarıyle Diliniyor. Yabancı»ar petrol bulacak, biz de bundan yararlanacaktık. Gerekçe olarak petro! arayıp, bulup. ışletmek ıçm gereklı teknık ve mali güce sahip olmadığımız ılerı sürülüyordu. Yenı petrol Kanununun gttırdiğı politıka ile ıiıracatçı bu ülke halıne gelecektık. Kısa bir s>ure ıçerısınde bugünkü değerlerle 27 mılyarlık bir üıracat gelin sağlanacaktı (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) 6326 sayıh Petrol Kanunu CHP yeni Dernekler Kanununun bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine basvurııyor . ANKARA Yenf Dernekler Kanununun antidemokratik hükümlerinin iptali için CHP tarafmdan Anayasa Mahkemesine bas vurul acaktır. Kanunun maddelerinden önem11 bir kısmmın Anayasaya aykın oldugu kanısma varan CHP yöneticileri Anavasa Mahkemesine yapılacak müracaat için 4 kişilik bir Komite kurmuşlardır Bitlis milletvekili Kenan Mümtaz Akısıkla Ankara milletvekilleri Sakip Hirerimez ve Sinasi özdenoğlu, Maras milletvekili fbrahim Öztürk'ten olusan Komite dün CHP Genel Merkezmde totJİanarak çalışmalanm sürdürmüştür. Hazırlıklann birkaç gün içinde tamamlanarak Anayasa Mahkemesine başvurulacağı bildirilmiştir. (THA) Gorünüş SIYASAL MANEVKA Mİ? Kemal AYDAR ANKARA Siyas» haklar konusunda hükümetin ızledıği politikayı samımi ve açık bulmayan AP, Melen'e karşı eleştirilerini şiddetlendirmıştir Başbakanlık bütçesinin görüsülmesi de bu hücumlar için müsait bir zemin olmustur Büt çe Komisyonunda AP adına Başbakana ve onun Bakanlirına yöneltilen hücumlar. siyasî haklar konusunda olup bitenlenn şekli üzerinde geçen tartışmaları aşmıs. iç politikayı te melinden etkileyecek bir anlam almıştır. Partilerüstü Hükümet AP sözcüsünün difinden son za manlarda alışılmamış bir biçimde suçlanmıştır Bakanlar için hafif sayılabilecek deyim ler kullanılmıstır AP'nin bu tutumunu. kendisinin de kabul ettiği •Türkiye bugün bir olağanüMu şart yaşıyor» çerçeği karsısında normal bir denetim olarak yorumlamaya olanak bulunmadığı mevdandadır Türkıye'de hem olağan olmayan koşullann bulundufunu ifade et mek hem de bu koşullan zorls yıcı nitelikte bir rutum takınmak ilk bakıçta insans normsl gelmemektedir. AP sözcüsünOn butçe komisyonunda kullandıgı ve k»men basma yansıyan sözlerinin bir takım çevrelerde hiç de hos karşılanmadığını söylem»k yanlı; bir t»hmin degildir. Siyasf haklar konusunds. hükümetin tslnndıgı tanr, G«eici Komisyonda izJediği politika, bu komisyont katüan partilerin iddialan gözönüne alınacak olursa. kuşkusuz elestirilecek cinsten biı davranıştır Nitekim. bu konu Başbakan. AP ve CHP Gene! Başkan ları arasında tartışma konusu olmus ve olmaktadır Konu bu safhada iken AP sözcüsünun sivasl haklar iizerinde eecmıs olavları bahsne ederek tartışmavı doĞnıdan doeruva ıç politiksyı etkilevecek bir üslüp ve mahiyplp «iirüklemesi ancak kahadavıhV denilebiiecek bir sonım.«i)7İıılı ö>noöi <;avılabilır AFden beklenpn Başbakanın bu konudaki »utumunu doğrudan doğruva Parlamentova se'i rip normal dpnetim vollanndan bir hesaba vurtnası olmalı ıdi. AP. ktprse. bıı drrpcpde a*ır ıthamlara mâru7 bıraktıgl bir hükümpti siyasi haklar konusundaki tutumundan dolayı Mecliste düçürebilirdi Hem bu vols eitmemek. hem de bir komisvonda ona veryansm voltınu «ipcmek olağanüstü dönemin kosullariyle nasıl baedasfınlacaktır ? Eğer hu. bİT «ivassl «f>mrr«u7 luk örnegi desilse mutlaka bir siyasai mnnevra savılmnk «erekir Bilindi?i gibi refnrtn niteli&indcfei msden ve Detrol tasanları birkac sün önce ko misyonlardsn. bu komisvonlann APli üvelerinin ovlanyle yeni hükümleri anklamak ve eskisini aratacak biçimde feu«a döndürülmek turetiyl* geçiril. miştir Bu davranıs. reformiars (Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) Avukatlık yakın bir gelecekte aristokrat mesleği olacak,. " ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Barosu 35. Genel Kurulu, dün Hukuk Fakültesı konferans salonunda yapılmıs, söz alan avukatlar, ücretlerın düsüklüğünden, pahalılıktan, adliye binalanmn dagınık olmasından ve bazı yargıçlarm görevlerine Eiç gelmelerinden vakınmıslardır. Genel Kurulun açış konuçmasını yapan Ankara Barosu Başkanı Kemal Sarıibrahimoğtu, barolarm bagımsızlıjhna degin(Devamı Sa. 1, Stt. t de) Petrol konusunda Atatürkçü görüş nedir? Atatürk petrol konusunda daima devletçı olmustur. Çünkü, petrolün ekonomık ve stratejık önemini çok iyi biliyordu. 19231925 arasında şahıslar adına yapılan bazı girişimler hariç, Atatürk devrinde ve daha sonra 1954 e kadar petrol işleri devlet ehy!• yürütülmüstUr. 1926'da çıkarılaa 793 layılı kanun, 1933'de Türkeş, «Dernekler Kanunu ile Anayasa boğazlanmıştır» dedi ANKARA, (Cnmhnrivet B â r o n ) Milüyetçi Hareket Parttgl G» nel Başkanı Alpaslan Türkeş, dün partl.«inin Alasehir tlçe Kon greslnde bir konuşma yapmış, (Devamı 8a. 7, Sü. 3 de) Çarsamba günü CUMHURİYETte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog