Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

I IİSE ÖGKNCÎIERİNE VAROIMCI KİTâfUR Tl. ] •Cebir Çozumlü Problemler Lıse II Halıl BÜOAK 10.Doç Dr. Nevat OCAL Uzoy Georaetri ÇözMmln Prohfeml«r Lise II « ..Ç feml«r « Aİiik G Geometri Çdziimfü Problemler l i t t III fe.Modern Gcometri Ç ö ı M i i Prob. Lise llt 7J0 • Toson Geometri Lise III Fen Yardımcısı 5 TIP KITAPLARI Pskbsomolik Nekinlik Dr. Krıton DİNÇMEN (ciltt) 15.•Pslkiyairi El Kıtobı Dr. Krıton DİNÇHEN • tt.•Adlî Tıp El Kitabı Dr. Rahmı SEYISOĞLU «• .. KİTAPÇ1HRD» «M»IIIZCI£1(ELİ 6BUa|l!l Slpart» M e r k e z i : ' KULTUR KtTABEVİ Ankara Cad. 62 Sirkeci tstanbu!' 49 yıl, sayı: 17374 umhuriVe Kurucusu: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet lstanbul Posta Kutu*u: îstanbul No 246 T e I e f O a 1 a t : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 'Ağaoğlu'nun «Marmara'da Bir Ada» tian sonra yeni eserr "Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebebleri, Bir Soru,, Dağıtım Yen: BATEŞ Cumhunyet 8973 16 Aralık Cumartesi 1972 ANKARA, (Cumhunyet Bârosn) CHP, Mıllet Meclisi Grup Başkartvekıh Hudaı Oral fle, ınadencılık reformu kanun tasarısını gorüşen Mıllet Meelisı G6çıcı Komısyonunun CHP'lı u\,elerı, Ihsah Topaloğlu, Hüseyın Bayturk ve Mehnıet Yuceler. dun madencıhk reforjnu kanun tasarısıyle ılgılı olarak duzenledıklerı basın toplantısında, tasa rınm artık reform rutelıgjai tu muyle ynırdığını bıldırmışler, • Banun baslıca sorumlusu hukumettır» demışlerdır. Madencıhk reformu kanun tasansının, geçıcı komısyondakı AP'lı uyelerın oy çokluğu ıle değışhnlerpk kabul edılmesı nedenıjle yapılan basın toplantısında, geçıcı komısyon uyesı thsan Topaloğlu da, «Son aldığı şekıl ıir, devletin ağırlığı orta CHP'ye göre Maden Tasarisı reform olmaktan çıktı dan kalfcrhış, yabancı şirketlere eskıden olduğu gıbı faalıyet gos terme ımkânı sa|lanmakla da reform kanunu Ataturkçu olmak tan çıknuştu» şeklınde konuşmuştuf. Basın toplantısı Reform Bumu? Srencilik jıllanmda arada bir Berlin'dekı Pergam*n Müzesınc ugrar, ço,ı Ege kıvılanndan ve Batı Anadolu'dan gelme eski eserleri havran havran seyreder, jurt ozlemini bir derece olsun Sidermcve çalısırdım. Helenıstık <as;ın ürunleriydi bu eserler. Ama bızim topraklarımızda varatılmıs. vüzyıllar bovu bizim topraklarımıza gölge vermıs, sonra veraltma saklanarak atalarımızdan bize mıras kalmıstı hepsi. Akdrniz uvçarlıfının hâlâ avakta duran, surası bnrası zedelenmis de olsa hâlâ bütün canlılığıvle vuze gülen o tasları bizim öz malımız olmalıydı. Nr var kı, dcvrin padisahı, yurdumuzda kazı vapan vabancı arkeolocların ne bulurlarsa alıp götfırmelerıni rto« karşılamıs. «Canım, kırık tas parçalarından bize ne? Bırakalım alsınlar» diyerek. paha biçilmez eserlerin vabancı müıelere tasınmasına eöz vummustur. Hiç unntrrtam. bir çuti yine Perftamon Müzesinde Akdeniz özlemiv)e d«l*#ırk*n, tnrittleri sezdirrn bir rehberin pesine takılmıstım Sanırım Mani&a'dan çelmc bir tapınak kapısı önunde uzun bovlu tarihscl bilciler veren rehber, srizlerini bajlarken «tste Turkler tinnun defcerini kavravamadıklflrı için «ımdı kapıvı burada gıirmcrsunuz» dcdisi zaman yüzüm kızarmıs. utanma mı desem, öfke mi desem anlatılnıası çüç, karmakansık bir bunahma kapılarak gruptan uzaklasmıstım. önceki çun Madencilik \e Petrol Reformu Kanun Tasarıları ile ilifili olarak Millet Meclisi Geçici Komisvonlannda bir kısım üvelerin tutumu. bir çajrısımla Pereamon Müzesi olayını bana hatırlattı. Madencilik ve Petrol Reformu Kanun Tasarılan, 1. Erim Hükümeti doneminde o zamanki Enerji v e Tabü Kavnaklar Bakanı Savın thsan l'opaloğlu'nun ydnettiti bir nzmanlar ekibi tarafından hazırlanmıstı. Tasanmn amacı. veraltı servetlerimizi ulusal çıkarlarımıza uvgun biçimde her türlü vabancı sömürüve karsı kornmak, ulusa! kalkmmamızı hızlandıracak olan devlet kuruluşlarına gerek araraı ve buhnada. serek isletmede bııcelik tanımaktı. Ne ya7ik ki, Geçici Komisyonun APli ü.veleri, ele aldıkları «reform» dediğimiz kanun tasarısındaki birçok hükümleri oylarıvle tasarıdan çıkafmayı basarmıslar. bovlece özlenen reformun kusa benzetilmesine kapı hazırlamıslardır. Bu sekliyle kanunlastığı takdirde durum eskisinin hemen hemen tıpkısı olacak, vabancı sirketler yurdumuzda sıırdürdükleri ayrıcalıkh durumlannı vine Uoruma olanağını bulacaklardır. Bu nasıl bir reform anlayısıdır, doğrusu akıl erdirmekte $üçliik çekhomz. Hiç olmazsa eskiden düpedüz Madencilik Kanunu, Petrol Kanunu deyip geçivorduk. .Komisvondan geldıgı gibi Meclislerden çıkarsa. bundan boyle bunlara Madencilik Reform Kanunu, Petrol Reform Kanunu mu diveceğiz?! Kimi aldatn ornz Allah askına? Biz do«matik ve bağnaz görüslü kimseler değiliz. Yabancı sermayeve körükorüne düsmanlık gibi bir duvguya da kapılıvor olmaktan uzaŞjız. Sermave birikimi yetersiz bulunan bir ulke olarak gerefinde yabancı sermavrden yaTarlanmavı, bvıni karsılık o serınaveye \nrdumnzda gördıiiü hizmetin bedelini ödemevi de elbette normal savarız. Ama >eraltı servetlerimizi bağışlarcasına yabancı sermaveve vurdumuzdâ haklar tanınmasının. hele bu haklarm, sırasında ulusal çıkarlarımız aleyhıne kullanılabilmesinin siddetle karsısındavız. Bu bakımdan, TPAO'na petrol aramada öncelik tanıyan hukmun tasarıdan çıkanlması iızerine «Bu öncelik verilmezse Türkije'de petrol bulunacağt umudunu da kavbedivorum» diven Sa.Miı thsan Topaloğlu'na h?k \ eriyoruz. CHP Mıllet Meclisi Grup Başkanvekıh Hudai Oral, dün Maden cılık Reformu Kanun tasarısını gorüşen Geçıcı Komisyonun CHP h uyelerı ıle birlıkte duzenlediğı basın toplantısında ozetle çunları soylemıştır: • CHP'lı uyelerın muhalefetme rağmen, AP ve DP"li üyeletın verdıkleri onergelerle, bir kısım maddeler değişürılmek, bir kısım maddeler tasarıdan çıkartılmak suretıyle yabancı şirketlere doğal kaynaklarırmzda her türlü bak sahıbı olabılme olanağı tanınmıştır Tasarı son biçımi ile reform nitelığinı tüm olarak yitirmiştır. Bunun başhca sorumlusu hukumettir. Hükumetın, doğal kay naklanmızda yabancılar yararına vermeye başladığı tâvız, Üçüncu Beş Yıllık Plan muzakerelerınde başlamış, Komısyonda, Enenı Bakanmm tvıtum ve davra nışlanjle devam ermiştH'. Sayın Enerjı ve Tabiî Kavnaklar Bakanı. tasanmn ilk gelış şekhni, gerekh, tutarlı ve yeterli biçimd e savunmak şoyle dursun, yabancı şirketlere doğal kaynaklarda maden hakkı sahibi olma imkânı veren oneıilerın verildiği, goruşülup kabul edıldiği son Komısjon toplantısına, Macarıstan seyahatı ıle ilgılı basın toplantı , sına hazırlık yapacağını ıleri sü rerek, reform gibi çok onemli bir (Devamı Sa. 7, S8. 1 de) Petrol ' Tasarisı da reform niteliğini kaybettı Boraks ve Lin\ıt'ın devletçe ısletılmesı AP o\larıyle reform tasarısından ^tkarıldı. Basın TOPALOĞLU: «MADEN REFORM TASARİSI, ATATÜRKÇÜ OLMAKTAN ÇIKMIŞ, KEN DİNE HAÖ TASARI HALİNE GELMİ$TİR» HAZRETİ SÜLEYMAN'IN HAZİNELERİ ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) 12 Mart'tan sonra hazırlanan Petrol Reformu Kanun Tasarisı da, ohcekı akjarn Mıllet Meclisi Geçici Komısyonunda kabul edil mıştır. (Devamı Sa. 7. Sü 7 de) DEFTERDARLIK BİNASI DUN SABAH YANDI Toprak ve Tarım Tasansının bazı maddeleri de değiştirildi ANKARA Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasansının Komısyondakı goruşulmesi dun de surmuş, toprak ve tarım müsteşarhğı emrine geçecek olan arazılerı tanımlayan 19. madde hukmu. tamamen değıştirilraıştır 19 maddede yapılan değişiklikle. ormanhk sahalarında açılan ta rım arazılerıyle ılgıli kazanılmış haklar. korunmaktadır. Ayrıca. gdl! ya da bataklıkların kurutulup dol (Devamı S*. 2, Su. 3 de) değerindeki Yângınıri evrak çıkış nedeni kül oldu henüz belli değil Yangın" sı.asında îstanbul Valısı Veîa Poyraz ve Beledıye Başkanı Dr. Fahn Atabey sondurme \ e kurtarraa çalışmaiarını ola> jerınden ızlemışlerdır Atabey olay yerıne geldığınde «Bu da mı sabotaj» dıye sorrauş, Poyraz da basın mensuplarının sorularına vangının çıkış nedenının henuz kesınhkle bılınmedigını sojle mıştır Bu arada Malıye Bakan lıgı da ıdarî yonden soruştunr.a yapmak uzere Istanbula bir tef tış hevetı gondermıştır Poyraz, yangınla ılgılı olarak «Uzuntumuz büvuktıir Bınanın yanı sıra değerh bırçok evrak da yanmıştır Ancak Ounlann en kı s« zamanda yerıne konulmasma çaiışılacaktır. ttfaıye ve dıger ılgılılenn çalısmaları yangının da (Devamı Sa. 7. Sü I de) Defterdarlık 20 gpn sonra yeni binasına taşınacaktı. Yanan evrak arasında Millî Emlâka ait evrak arşivi, tapular, krokiler, haritalar ve defterler de bulunuyor. AP Sözcüsü: "Başbakan, Sunay'ın ııyarısını Feyzioğlu'nun isteği üzenne Komisyona iletmedi,,. ANKARA, (Curnhuriyet Burosu) Karma Butçe Plan Komısjonun. da oncekı ak$am Başbakanlık but çesının goruşulmesı sırasında bir konuşma >apan AP î^kı^ehır mılletvekılı Seyfı Öztürk, Başbakan Ferıt Melenın son gunlerdekı tutumunu çok sert bir dılle 'eleştır mış ve bu arada, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, Komisyon çahşmaları sırasında Ferıt Melen'ın si jasî haklarla ılgıli durumu Komisyon uyeleruıe ilermesını istemesıne rağmen Melen'ın, MGP .Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu nun ısteğı uzerine bunu vapraa'dı ğını one surmuştur. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) îstanbul Defterdarhğı. dun on ve savdıbk bir • sabotaj. ibtımali uzerınde de durmakta ve soru}bınlerce Istanbullunun gozlerı oturmayı bu yonden de dermlesnunde yanmıs \e bu arada vergı tirmektedır daırelerı ıle Milli Emlâk'a ait milyarlarca Jıra değerınüekı ev[stanbul'da kısa zamanda duyurak ve dos>alar kul olmuştur larak hevecan >aratan vaneın sıYangının saat 1015 sıralarında. rasında, defterd?rhkta çalışan 6 Defterdarlıeın ıkmcı katında bu yuze vakın memur. >aşlı gozlerle lunan. Vasıtah Vasıtasız Vergı kendılerını kurtarırken. beıaberlerınde bulabıldıklen evrağı da ler Müdürlüğunun bulundupu bolumdekı 58'62 numaralı odala dışarı çıkarmışlardır. rm catısından çıktığı gbrülmuş(Devamı Sa 7. Sü. 4 de) tur. Defterdarlık bınasında bulunan personel, yangının ilk çıkışı sırasında kendı olanakları ıle sondurme ışıne kalkısmışsa da. başa rı elde edememıştır Bundan 8 T. ıl once de aynı bolümun çatı ka tmda çıkan yangın, personel tarafından sondurülmüştu , Yangının çıkış nedeni kesinhkle saptanmamasına rağmen. polıs Dankert: "Tiirkiye'de bazı politikacılar kendi çıkarları için demokratik güçleri baltalamak istiyorlar,, Kosta DAPONT P4RIS Avrupa Konseyı kanlar Korrutesının dunku toplantısından once goruştl muz Ho! andalı Milletvekılı t kert, Dısı?.en Bakanı Bayulke kendısını ozel olarak Türkı; çağırdığını soviemıştır Bu nyı memnunlukla kabul et nı soylıyen Dankert, Ocak ıçınde Türkne've gıtmeyı ur ğunu eklemıştır Ote yandan Avrupa Koı Danışma Kurulunun yeni kanı Italvan Gmspppe Vedo Şubat ayının ba«larında ilk mî geasıne Turkıyeden ba: caktır Vedovato, nukumet gelenleıı v sıyasi partı ııdeı le de gorusrr.Pİer vipacaktır Kendısıvle yaptığunız k mada Hollandalı Sosvalıst \ vekıll, Turkıyeye daha onc kez geldığınl, ilk ziyaretım Marttan bir kaç gun onceyt ladığını belırtmi^tır. (Devamı Sa. 7. Sü. o Defterdarlığında çıkan dunku yangın, talıhsız yavangındı. Gerçı» dunku, g e ç € r ı Sekızmcı defterdarlık olarak kullanılmaya başlanıldığından bu yana bınanm geçırdığı ilk ySngındı ama, Cu.nhunyet'ten once Dışısleri. Bakanlığı tHarıcıye Nezaretı) ıken bma. tam 7 kez yanm.s, he sefe.ınde de değerlı evrakm pek çoğu, dunku gıbı, kul oluvermıştı. Bınanın tonozla kaplı mahzenlennde bulunan Dışışleıı BakanlığlAa aıt belgelerın saklandığı arsıv u>e, bir şan<: esen dunku vangında hr".aı go Tekten kurtarıldı. Bu arada, Istanbul'un hemen hemen her veunden gorulen yangın sırasında, >anık kâğıt paıçaîaıı, ruzgârın etkısole Gedıkpaşa semtine kadar sürüklendi. VANDI IMI1UI b a ş ı n d a n KOMİSYON NOTLARI: ' ;«• Kurtarılan evraktan bir kısmı binanın önündeki alana Mgılmıştı. APli ÖztürVün Melerfe' yönelttiği elestirileri APli Bakan cevaplandırdı Ümit GÜRTUNA ANKARA Son çünlerdeki | sıyaM geli";melerın, Genel Baskanlar tarafından verılen ciemeç ' lerın dışındakı havası 1973 yııı mali bütçe tasansının goruşülduğü karma biıtçe komısyonuna kavdı. Onceki gece, AP'll eski Bakanlardan Sevfı Öztürk'ün yaptığı konusma Ise, belki ilk kez, hü 1 kumetın AP kanadı ile AP'yı yı1 ne gtin ışığmda karşı karşıya ' getırdı. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) , Alkılıç 1,5; Özek 1 yıl hapsedilecek TMP llawaümda 16kişi «yıla kadar hapse ıııalıİMiıııı oldu Yaşar Kemal, Turkne gızli Komurıst Paıtisınl kurmaktan sanık olarak \argılanan Şadı Alkılıç ve arkadaşlarınm chırusmasında, 3 numarah Askeri Mahkeme sanık'ara çesıtlı hapıs. surgun ve para cezaları veımıstır. JBaskan Pıyade Albay Vecdl ^îuftuoğlu, u\e Hâkım Yarba;1 Coskun Dundar, u>.e Den»z Hakımı Yüzbaeı. Bahri Yağcı ve ıddıa makamında Hâkım Yaıba> Nev?at Çızmecı'den kurulu 3 numaralı Sıknonetım Mahkemesi, Turkıve'de gızh komunıst partısl burmak suçlarından sanık Sadı Alkılıç ve arkadasîarı hakkında açılan oavavı dun saat 14 te baslaian durusmada sonuçlandırmı«tır. 1 saat 45 dakıka «uren ma sırasında açıklanan şojled'r. kaıaılar • Lutfuüah Şadı Alkılıç, T. Ceza K 'nun 142/4 maddesı seleğınce 1 yıl 6 ay sure ı!e agT hapsıne, 8 a> süre ıle Balıke^ır' ae gozetım altında turulmas na, • Sanık Cetın Ozek, TCK'ran 142 1 madde gerefınce 1 vıl 6 ay agır hapsme, 6 ay sure ıle Kon>ada gozetım altma alınmasana, saruğa musbet dığer TCK'nın 312 maddesınae yazılı suç te«tıl eder. fıılı ovmek, ıvı gordu*ünu soylenıek ve halkı kanıına tanfsızlıge ıtmek suçu sabıt goulduğurden 1 vü suıo ıle hapsı ne, 500 lıra agır para cezasına C2rptınlmasır>a, • Sanık Sıar Ya'cın'm TCK un 312/1 maddesı geregınce, 1 nl hapsıne, 500 lıra ağır para cezasıyle mahkumıjetıre, (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) ARKADAŞIM ORHAN KEMAL FİKRET OTYAM pasaport verilmediği için ıılııslararusı toplantıya gidomedi Tanınmi'î yazar \e gazetec: Yasar Kemal dun bir basın toplantısı duzenlıyerek, pasaport \erı!neriığı için davetlı oldugu •uluslararası bir kongreye katılamarfıi,ını açıklamıştır. t^veç Pen Kulubü tarafındar Nobel'e adav sosteriien Yasar Kemal. kertri^r^o p^sop^^l ^'° rılmeme>;i ır.ıi' hiç hır neden bulunmcid'Sını sdvlemı*. «Bana pa(Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) I Dankert ne diyor Türkiye gazete 10 gün kapatılı Turkıye gazetesi, Istanbı kıyonetım Komutanlığı tara 10 gun kapatılmıştır. Ilgilıler; gazetonin, Sıkı; mm 2 sayılı bildırısıne m fetten kapartıldığını ve f lularma gerekli teblıgat pıldığını bildırmışlerdir. Büyük romancı Orhan Kemal'in mektuplarını açıklıyor ÇARŞAMBA GÜNÜ «CUMHURİYET»TE OR1UN KEMAL NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog