Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

EVLİLİK ve MAHREMİYETLERİ Dr. CEMAL ZEKİ ÖNAL'ın Sai»fî«lf|(i« beMenen bu kfyrael» eserinm A l t m c i B A S K f S I bk çok y«ıîfi!cfer!« Ç I K T İ , Eviiüğm jir ve muammaiarını çöztn, a&t her mansia «nîaian, sevijmt vş hususiyeH«iftj, gebefigj düzenltmeyi, Jcorunmayj ögreien 830 sshifeiik bufeuyök«er «vlt,feekâr,kadm erkek HERKESİN KİFÂ8İ ve EN MAHREM DOSÎÜOÜR. 5*ff$ Herkezi: [NKİLÂPAKAveKGLTöR KİTABEVlERf huri Kurueusu: YÜNUS NADÎ [KANUNUN KUVVETi ALTIN KİTAPLAR'DA YILIN ROMANI 49. yıf, sayı: 17372 Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet îstanbui Posta Kutusu: îstanbul No. 248 T e i e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 14 Araîık Persembe 1972 Cumhunyet: 8934 MELEN, AP te CHP'NtN SVÇLAMALAR1N CEVAP VERDİ Avrupa Konseyi Siyasi Komisyonu Türkiye'nin durumunu tartıştı K. DAPONTE biîdtöyoî PARİS Avrupa Konseyi Siyasl Komİ5yonu, bcklenildiği gibi dün, Türkiye'deki durumu ele almış; elegtiriler, Dışişleri Bakanı Bayülken tarafından cevaplandırılmıştır. Gizli oturumdan çıkan delegeler, 3 saatlik toplantının, cMedenî ve tatmin edici bir hava içinde geçtiğini^ söylemişlerdir. Toplantıdan. henüz hiç bir habcr sızmamıştır. (D«vatnı Sa. 7, Sü. 8 de) Trafik Kanunu Tasarısı hazırlandı OKUL OTOBÜSÜ VE OTOMOBİLİ ŞOFÖRLERİNİN EVLİ VEYA DUL OLMALARI ZORUNLU KILINIYOR. TASARI SUÇ TEKRARLARINDA EHLİYETİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASINl VEYA İPTALİNİ ÖNGÖRÜYOR "Parti Liderleri zamanında uyarıldı,, ANKARA, (Cumhuriyftt Biirosu) Başbakan Ferit Melen, Sılâhlı Kuvvetler Komuta Heyetinin 11 Arahk bildirisiyle iîgili olarak bazı siya?al parîi liderler; tarafm dan kçndisine yöneltilen suçlama ]an diin cevaplamıs, siyasal hak lann geri verilmesi gmşiminde bir Sakirtca, olup oimadığı, Partıleravasi Komîsyonda hükümete sa ruldu£u hslds cevap almmadığı yolundaki iddî'snm gerçeğe aykı n düştüğünü sçylemiştir. Başbakan Melen'in »çıklaması aynen jöyledir: tSifâhlı Kuvvetler Komut» Heyetinin 10 Aralık 1972 topîantîsıyla ilgili olarak yayımlanmış oîan bildiri üzerine demeç veren veya grııplannda beyanlarda bulunan bazı aiyasi parti iiderlçrinin hükümeti vç beni siyasî hakların iadesi könusundâ zamantnda uya n görçvini yerine getirmemekle suçlamış olduklavım hayreüe gör rlüm. Bugünkü sıfatımın devamı süresince polemiklere girmeme bususunda kararlıyım. Bu sebep IH şahsunla ilgiji sözlere ilişmecleıi, dtığacak yanlış intibaları or tadan kaldırmak v e olayın esası hakkında kamuöyunu aydmlatmak üzçr»; bügi vermeyi lüzumlu gördüm. 1 Bir kere sö?,ü geçen bildiride siyasî affa karşı çıkılmamı.ştır. Hattâ' siyasî affın insanî ccphesine Silâhh Kuvvetîerin saygılı olduğuna da işaret olun(Devamı Sa. "î, Sü. 1 de) Başbakan cevabında, Komuta Heyeti bildirisinin siyasi * affa karsı * olmadiğitıı da belirtti Şoförlerdetahsilve yaş şartı aranacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan yeni Trafik Kanunu Tasarı sı görüşleri aiınmak üzere Ba kanhklara gönderiîmiştir. Tasarıda taşıt sürücüleri 13 sınıfa ayrılmakta, sürücü belgesi alabilmek için taban yaş 1821 olarak tesbit ediîmektedir. Ayrıca bundan böyle kamyon ve çekici şoförlerinin en az ilkokul, kamu hizmetinde çalışan otomobil ve okul taşıtı sürücüleri ile her türlü otobüs şoförlerinin en az ortaokul mezunu olmaları gerekecektir. Tasarının kanunlaşmasıyîe, özellikle şehirlerarası hatlarda çalışan otobüslerin şoförlerinde enaz ortaokul veya dengi okullardan mezun olma şartı aranacaktır. Tasarı bu yenilikler yanmda, belirli sürelerde kaza yapan veya tekrarîayan şoförler için geçici ve sürekli sürücü beîgesinin iptali ile hapis cezalan getirmektedir. Ehliyetname yerine sürücü belgesi Görüş ve mütalâaları aiınmak üzere iîgili Bakanlık ve kuruluşla ra gönderilen Karayolu Trafik Kanunu tasarısmda «şoför ehliyatnamesi» tâbiri «sürücü belgesi> olarak değiştirilmiş ve taşıt sürücüleri 13 sınıfta toplanmıştır. Kim Kanar? Konseyi'nde bize karşı eısmcyc başlayan CIPŞ (iri ıü?gan kimi par'.amen trrlerîmizi adamaUıllı kaygılandırmış yöriînüyor. "Vlilk l Meclisi Dışişlcrî KomisyonunĞA önceki şnin söz alan konusmacılar konu üzerinde uzvwı hoylu durmuşlar. birtakım önçriler ilerî sürmüşlfr, Bakamn islenimî^rini ögrcnmek istcmişlcrdir. O Türkiye'de demokrasi îlyürürlükte buiunduihırttı .«avunanlârla birliktc, «bir demokrasiye gcçilcmiye* KÖylcyfiilcr de olmuşiur, Bir saym konusmacı da «Fikir l>aşka, yazı başkadır. Fikir yazıy& dfinüştii mü fvlftm ölur» £ibilerden, Ratilı luıkukeuları haydüşürecek, anoak dikta regeçerli bif tez ortaya atmakta hiç bir sakınca jrörmemiştir. Millctvftkilirrine cevap veren Sayın Dişi.şkri Bakanı isr, Avrnpa Konsfyi'ndp durıımnmu71ın iflfk parlak sayılamayacafcını acıklamış. sfçîmlcr vaktindc yapıldijh takdirde, Konscy üyeItğinden çıkarılmak çibi bir olayla karşılaşmamızın söz konusn olamayacağmı. ancak demokrasiye ba&hhfeımızı anlatmak ü. zerc Batı ülkclcrine heyctler göndermenin yararh olacağını söylcmiştir. Bize kahrsa, şu Komisyon söriişmelrriniıı gtnişçe bir ö^etinî okumak biln parlamentomilzâa Sİtr lıasiin havanııı Katı cilrüleriyle demoUrasiyc nc denli aykıTI diistüŞiinü açıkga ortaya koymaktadır. Fikir başka, ya«ı başka nfe d<»mektir? Bir adam inandığı bir düşünce.yî söz ve yazı (hşırıda haııçi araçia kamuoyuna duvnrabilir? Şimdîyc dftgin yazı eylcme îlici, eylemî bazırlayıcı bir tfuç olarak ele alınıyor, hiı yüzdcn kimî zaman suç sayılırordn. Biz bn aıılayısa'da karsı İdik. Bîr yazar. düşünceleri hîr fıyl*me yolaçar mı korkusu ile iir tif titreyerfk masa başına nturursa özgürlüS« ncrcde kalırdı o yasarın? Dcmfk yazılan düpedüz eylemlc bir tııtan tikanlar da vardı aramızda, Ve bunlar şidip Batı ülkclerindc Tiirk demokrasisinin iyi islcr bir «.îstem oldugtintı aniatacaklard: oralı parîanıpntpricrp! Ya bilîfünüen yarına dcmokrasi knrulamayacağıni ileri sürcrt sayın eski rnışiişleri Bakanına ne diyclim? Kendisî a£zı lâf yapan, porinkanII, tPki bir polilîkacımı/dır. Ama insaf ctsin, hu mantıkla mı Katılı arkadaşlannın sempatisini tnplayacaktır? Bir şecpdp. demokrasive eeçilemezse. adama «O halde iikin demokrasirr geç dc öylp rjpl!» dpmczler mi? Bizce sayın eski bakan, Türk e'emokrasi barpkelini ypni muş brr çocuâa bcnzctirkrıı'. l^rini çpreğîndpn fa/la abartmak<a, tarihsel gprçcklprimizî nnu. tnr pörünmektpdir. Seiim IH'lere, Mahmut Il'lprc kadar geriye uzanmasak da, Batılılaşma, re. form ve öz^ürlük konulannda yüz yılı aşkın bir lArihİmiz olduğu bilinmektedir. Babalarımız. hüyiikbabalarımı?;. hatta onlann babaları h» uçnrda yıilar yılı çaba harcamışlar, hapislcrc girmislpr, kimi zaman canlarmı feda etmislfrdir. Naınık Kenıal, iinlü «Hiirriyet» kasidesini herhalde dün gri'e yazmarmştır, ISayın parlampnlprlerimi/ Avrııpa'ya gidrceklcr de orada nc yapacaklardır? Kimi anarşik eyöne sürccek, kimi bir S demokrasi olmas diyecek, Idmi dft fikir suçunuu hukıık devleti kavramı ile bagdaşırlıfcım savunar^ktır. Şimdiden haber verelim ki. bunlar ve bunlara bcnzer savlarla Batı kamuoyunu kaxantna oianağını biz jtöremiyornz. Kanımız ochır ki, tutulan yol baçından yanlıştır. Biz, Avrupa Melen'in, MTTB'yi koruduğu ileri suruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yeni Dcrnekler Kanununun yü. rürlüğe gıımesinden sonra çe$ıtli dernekler kapatıldığı halde MTTB'nin korunduğu öne sürülmüştür. Bu konuda Başbakan Ferit Melen'e yöneltilen soru önergesinde, CHP Tekirdag Milletvekili Yılmaz Alpaslan, şöyle demektedir: «MTTB'nin kapatılrnasını önlemek için bazı resmî rnüdahaleler olduğu anlaşılmaktadır. 11 Aralık 1972 günü Bugün gazetesınin birinci sayfasında bu olay manşet habnr olarak verılmekte ve sayın Cumhurbaşkanı Sunay ile Baçbakan olarftk sizin bu olaya ilişkin sözleriniz yorıımlanmaktadır. Gazeteye göre saym Cumhurbaşkam (Sizin teşkilâtınızın devamını istiyorum. Sizin arkadaşlarınız milliyetçidir, vatanperverdir) sözlerini sarfetmiştir. Başbakan olarak siz de (Bu haicsız tasarruftur gereken yapılacaktır) sözlerini sarfetmişsmız. Bu beyanlardan sonra MTTB kapısındaki mühürün söküldüğü anlaşılmaktadır. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Memurlarm fazla mesaı ücretlerı 220 lıra arasmda olacak TÜRKİŞ GENEL BAŞKANI DEMİRSOY'U KARŞILAYAN İŞÇÎLER, OMUZLARA ALDILAR.. (Fotoğraf: îbrahim KÖSEOĞLU) Gecerlilik süresi Tasarıya göre. motosiklet. bisiklet ve motobisiklet taşıt sürücüle rine verilecek belgeler 5 yıl, otomo bil. kamyonet, kamyon, otobüs ve traktör sürücüleri belgeleri 2 yıl kamu hizmetinde kullanılan otomo bil ve otobüs şoförleri ile tramvay sürücüleri belgeleri bir yıl ge çerli olacaktır. Uluslararası sürücü belgelerinin gcçeıiik süresi ise, bir yıl olarak saptanmıştır. Tasannın kanunlaşmasından sonra belirtilecek bir süre içinde Türkiye'deki bütün ehliyetnameler, kısa adı ile (Kut) dıye anılacak Karayolları Ulastırması Trafik Gcnel Müdürlüğü tsrafından (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Demırsoy, lokavta uğrayan ışçılerle görüştü Türk İş Gencl Başkanı Seyfi Dcmirsoy Deri Sanayii işvcrenleri tarafından lokavt ilân eciilen işyer lerinde çalışan işçiîcri ziyaret etmi.ş, lokavt hareketinin her yünü ile yirkin olduğunu belirterek,«İ5verenler bindikleri dalı kesmek^e. seımaye düşmanlığını bizzat yâratmaktadırlar» demiştir. İşçilerden endişe etmemelerinı isteyen ve her türlü maddî ve ma nevî yardımı yapacaklarını söyleyen Seyfi Demirsoy açılan defiere «Çirkin, suratsız bir yönü ile de insanhk dışı bu lokavtın yenilmesi şarttır. Bu güce sahip teşkilâtın yetkilisi olarak bütün ağırlığıınızı koyacağız. Arkadaşlar müstcnh olsunlar» yazısmı yazmıştır. Lokavt karanna uymuş olmasma rağmen işçisiyle beraber olan işve • Bulundukları şehrin dışmda ders veren öğretim üyeleri de normalin 3 katı ek ders ücreti alacak Yabancı sermaye, madenlerimizi aramaya devam edecek AyMa 100 milyon yılhk bir taş parçası bulundu ANKARA 1973 Bütçe Kanunu Tasansında, devlet ,ne ANKARA, (Comhuriyet Bürosn renlcrin de bulunduğuna dpğinen j murlarının 1973 yılı mesaı ücMillet Meclisi Millî Eğitin Türkİş Genel Başkanı lokavtın ' retlerinin 220 lira olarak sapKomisyonunda uzun bir süredi uygulandığı 74 iş yerindeki 2172 ış j tandığı açıklanmıştır. Tasarıya görüşülen Üniversiteler Refoı çinin ihtiyaçlarını rahatlıkla kar : mu Kanun Tasansında yapılaı şılayabilecek imkânlara sahip ol ' göre, görev bölgeleri dışmdakl değişikliklerle profesörlerın c duklannı anlatmış, gerekirse dışar ' şehirlere ders vermeye giden öğretim üyelerine de, normalin meklilik yaşı 68 olarak saptaı (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) mıştır. 3 katı ekders ücreti ödenecekMillî Eğitim Komisyonunu tir. dünkü toplantısında hüküme TBMM Karma Bütçe Komistasansında yer alan «Emeritu H yonu üyelerine dün dağıtılan taProfesörlük» ünvanı da çıkan sarıya göre, devlet memurlarına mıştır. ödenecek yan ödemelerin tavanTasanda yapilan diğer bir d lan, çeşitlerine göre, şöyle olağişiklik de, asistanlarla ilgilidi caktır: Komisyonun kabul ettigi metr tş güçlüğü zammı: 800 lira, 'ş göre, haklannrfa komünistl: rizkı zammı: 400 lira, eleraan iddiasıyle kovuşturma açılm teminindcki güçlük zarnmı: ve bu iddiadan hüküm giym 1.400 lira. olanlarla, anarşık olaylara k Çocuğu doğan memura 200 lirıştığı saptananlar, asistan ol ra doğum ikramiyesi verilmesi mayacaklardır. Ayrıca, asist; öngörülen tasanda, orta dereolabilmek için doktora yap (Devamı Sa. 7, Sü. 7 dc) ması da şart koşuîmaktadır. Profesörler, 68 yaşında emekli olacak Hükütnet, 3,5 milyar liralık yeni vergi getiriyor,, HOUSTON Apollo17'nin Ay Komisyon Başkanı Mehmet Ali ! aracı Challenger'de dün sabaiı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Öksal çekimser kalmış, Esat Ke bir ârıza baş göstermişsc de, Madencilik Reformu Kanun Ta mal Aybar ile Esat Kırathoğlu ise, kı.«a sürede giderilmiştir. sarısını görüşen Millet Meclisi oylamada bulunmamışlardır. Bu arada, astronotlar. Ay'da Geçici Kooıisyonunda dün kabul 100 milyon yılhk taş bulmuşlarMGP'li Komisyon üyesi Hamdi edilen bir değişiklikle yabancı Ser dır. , • . . . Hamarncıoğlu, DP'li üye Mehmayeye, Türkiye'de maden arama met Turgut ve bağımsız üye Ce ; hakkı verilmişiir. Ârıza.. lâl Sungur da oylamada bulunBu değişikliği sağlayan önerge. mamış, CHP'li üyeler Astronotlarin verdikleri bil^iye Mehmet AP'li Selâhattin Kılıç tarafından Yüceler, Adil Yaşa. Hüseyin Baş göre, aracm içindeki oksijen baverilmiş ve Komisyonun AP'li ü türk ve Kemal Önder, önerge a sıncı normalin oldukça üzerine yelerinin oylanyle kabul edilmi? leyhinde oy kullanmışlardır. çıkmış ve vahim bir hal almağa tir. Yabancı sermayeye Türk raaI başlamıştır. denleri üzerinde arama hakkı Şirket kurabilecekler Astronotlsr Cernan ve Schveren değişikliği kabul eden AP' mitt, Yer Kontrol Merkezi göli Komisyon üyeleri şunlardır: Yabancı sqrmayeye madenleriKomisyon Sözcüsü Yavuz Acar. miz üzerinde arama hakkı sağla revlilerinin talimatlarına uyarak I ârızaya sebep olduğu tespit ediANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) j Komisyon Kâtibi CemaJ Külahlı. yan önerge, tasarının * Arama hak len iki kapakçığı incelemişlerSelâhattin Kıhç, Mehmet Emin kı>na ilişkin 13. maddcsi görüşü ! CHP Kayseri Milletvekili j Turgutalp, Hilmi Okçu, Nihat A lürken verilmiştir. AP'li Selâhat dir. Tufan Doğan Afşargil, Millet i km.. . ' (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) i Meclisi'nin dünkü birleşimindp. dindem dişi yaptığı konuşmada, j Ba^bakanhkça yayımlanan genel i fîelere rağmen, resmî temel atma törenlerinde yine karşilama töTPni düzenlenmesini elestirmiş, tir. Afşarpil; özellikle, Kayseri Örenşehir çinkokurşun kompleksi (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Meclis'te; Bashakanın '' siyasî yatırım yaptığı iddia edildi ANKARA, {Cumhuriyet Bürosu) TBMM Bütçe v e Plan Karma Komisyonunun dünkü toplantısında, Bütçe'nin tümü üzerinde söz alan AP Milletvekili Selâhattin Kılıç, «Görüyoruz ki, Hükümet 23,5 milyar liralık yeni bir vergi hazırlığı içindedir. İnsafla düşünenler, milletimizin, yeni vergilere •tahammülü olmadığı görüşünde birleşirler» demiştir. Konuşmasında, ekonominin iyi ye gitmediğini. fiyat artışlarının dudurulamadığını, tüketim maddelerinin tümünün satıcının dilediği fiyata satıldığını ve vatandaşın sahipsiz kaldığını belirten Kılıç. «Acaba; ayakkabı, et, yağ ve sabun fiyatlanyla uğraşmak, bilimsellikle bağdaşm'yor mu?» diye sormuştur. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) SSK sorunu cesaret ister Kemal AYDAR ANKARA Malî bakımdan sarsıntıh bir döneme giren Sosyal Sigortalar Kurumunu iyileştirme tedbirleri bahis konusu olduğu zaman, her seferinde, kazanılmış işçi hak ları da ön plâna geçmektedn Müdürler Kuruluna gelmıs bulunan tedbirlerle iîgili son yayınlar ve bu konu ile ilgili olarak son günlerde özcllikle Senatoda yapilan konuşmalar bu sorunu yeniden ön plana çıkarmış olmaktadır. Ne var ki tartışmalar. çok önemli olan ve SSK'nın geleceği ile ilgili sorunu giderek, kazanılmış işçi hakları gibi dalıa ziyade politik rengi ve niteliği ağır basan bir noktaya sıkıştırmaktadır. O kadar ki, insanm aklına hemen, kazanılmış işçi haklarına dokunmadan SSK'yj nasıl islân edcceksiniz, sorusu gelmektedir. Onceki gün Senatoda bü konuya değinen Çalışma Ba kanı sayın Uzuner. SSK'nın islahı için halen plde tek do küman halinde bulunan Zelanka raporundan bahsedcrken bu rapor için «Çok ger çekçi» deyimini kullanmıştır Sayın Bakan hemen ardmdan da kazanılmış işçi hakla rına dokunulmayacağı yolun da bir süredir belirtmeye ça lıştığı temel görüşünü bir ke re daha açıklamak gerefim duymuştur. Oysa Zelanka raporıı, gerek yaşlılık, gerekse mâlullük si^ortalannda mevcut kuralları temelinden değiştiren öğütlerı kapsamaktadır. Orneğin Zelanka yaş had dinı kadınlaida 50 den 55'e, erkeklerde 55'ten 60'a çıkarmaktadır. Zelanka. Sigortanın gelirlerınin gıdfirle'rı K«rşılayaına? bir duruına gpldiğini belirterek primlerin arttınlnıasını zorunlu gormektedir. Ve nihayet Zelanka raporıı borçlanma taleplerı içm bır limit konulmasını tavsıye et> nıektedir Bir tcaç örneğını belirtmeye çalıştı&ımız bu ünlü raporun ögütlediğı ve aslında da «Gerçekçı» gibl görünen bu husus ların bir an yerine getirildifını ve değişikliklerin buna » ö ?re yapıldığını tarzedsrsemz bunun bir adJ «Tyileştirme)> ise ötekı adı «Verilmiş hsklardan gen dönıne» olmas mı? Iste SSK'nın ıçıne diistü ğü kötü durumdan bir an önce kurtanlmHSinı cecikt.iren naşlıca nerlen. ıçınden çıkılmaz mbı sörünen bu tezat. olmaktadır Oysa konuyu daha açık niçimde ortaya koymak ve politik yönlerinden sakınarr1^ tartışmak eerekmektedn Bei ki de SSK'yı kurtaracak olan sıhirli el gerçektpn Zelanka raporudur Bunun gerçekçıliğini kabuJ ettikten sonra onu bütün öğütleriyle savunmak gerekmez mi? Böylt davramlmadığı ortadadır Kaldı ki Zelanka raporu nun dışmda da SSK'nın bu (Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) CP, Grup olma niteliğini yitirdi • Talât Orhon milletvekilliğinden istifa etti. JSimon Konfidan. İlyazer Konfidan, işçi Sabri Gırgır Te Albcrt Konfidan. "Plan'daki hedefler, enflasyonist baskıya yol açabilir,, (CUMHURİYET HABER MERKEZİ) Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti tarafından Tarabya Otelinde düzenlenen semüıerin dünkü oturumunda konuşan Boğaziçi Ün. Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Demir Demirgil, «Üçüncü Beş Yıllık Plân hedefleri, ekonomide enflasyoncu baskılann meydana gelmesine yol açabilecek, ayrıca işsizliği arttıracaktır» demiştir. Konuşmasında, «Üçüncü Beş Yıllılı Planda, ara mallar ve ya(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP'den istifa ettikten son^a Kemal Satır ve arkadaşlan ile Dirlikte CP'nin kurucuları arasına katılan tzmir nailKtvekili Talât Orhon dün milîetvekilliğinden ve CP'den aynlmıştır. Talât ürhon'un istifasıyle üye adedî 10'dan 9'a inen CP. Millet NADİR NADt Meclisinde grup olma niteliğini (T)evamı Sa. 7, Sü. 3 de) yitirmiştir. Düşük fatura keserek vergi kaçırıyorlardı Malî Polis ekipleri, tanınmış bir fırmanin bütün defterierine el koymuş, eksik fatura kesmek suretiyle vergi krıçakçılığı yaptıkları saptanan .i kişiyi de gözaltına almıştır. Olay Çakmakçılar Yeni Han 78 sayılı mağazaya yapilan baskınla ortaya çık mıştır. Malî Polis ekipleri Konfidan Biraderler Şirketinin «yün ve yün karışığı orlon iplikleri, ucuz fıyafa alıp pahalı sattıklan, bu arada aiıcı tüccara verdikleri malın karşılığmda sadece yüzde 10 oranında fatura kestikleri» öğrenilmiştir.v Kaçakçılığı meydana çıkarmak için faaliyete geçen polis, firma ile bağlantı kurmuş, iki memur kendilerini tüccar olarak tamtmışlardir. Önceki akşam şirkete giden memurlar, 42 bin lira değerinde yün ve yün kanşığı çeşitlı renkte îplik alacaklarını söylemiçler. bu iplikler firma ta(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog