Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

= turk dıl kurumu 1972 hikaye ödülü yapna 49. yıl, sayı: 17371 4 huri Kumcusu: YUNUS NADt Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet îstanfaul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 T e 1 e î o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 OKUL SÖZLÜKLERİ' DİL MAN "I •TÜRKÇEALMANCA OKUL SÖZLÜĞÜ 10, •TÜRKÇEALMANCA CEP SÖZLÜĞÜ .....7.51 •ALMANCÂTÜRKCE OKUL SÖZLÜĞÜ 10.•ALMANCATÜRKÇE CEP SÖZLÜĞÜ 7.50 ALMANCATÜRKÇE PESİMLİ SÖZLÜK 2 0 . •FRANSIZCATÜRKCE OKUL SÖZLÜĞÜ 12,50 •FRANSIZCATÜRKÇE CEP SÖZLÜĞÜ .'.. 7.50 •FRANSIZCATÜRKCE RESİMIİ SÖZLÜK....20.TÜRKÇEİNGİLİZCE OKUL LÜGATI(Akçiî) 15. İNGİLİZCETÜRKGE OKUL SÖZLÜĞÜ 12.50 •SNGİÜZCETÜRKÇE CEP SÖZLÜĞÜ 7,50 13 Arahk Çarşamba 1972 ÖGRETİM YAYINEVİ Ankara Cad. 622İstanbul DP ORTAK GRUBU TOPLANAMÂDI, BOZBEYLİ YOZGAT'TA KONUŞTU AP ORTAK GRUBUNDA SÖZ ALAN ÜYELER, SİYASÎ HÜKÜMETİ AF KONUSUNDA ELEŞTİRDİLER MGP SÖZCÜSÜ, «PARLAMENTONUN YERİNE BİR GEÇEBİLECEK HERHANGİ DEDl MÜESSESE YOKTUR» Ecevit ve Demirel, en'i suçladılar ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, tiün, «Siyasî Aîî) komısunda Başbakan Ferit Meleri'i suçlamışlardır. DP Genel Başkam Ferruh Bozbeyü de, par tisinin Ynzgat İl Kongresinde aynı konuya değinmiç, MGP adınariaMeclis Grup Başkanvekili Vefa Tarnr, görüşlerini açıklamıştır. Aynca konu, dün toplanan AP Orta.k Grubunda ele ahn mış ve üyeler, Hükünıetin tutumuhu eleşfirmi.şlerdir. DP Grubu ise, Bozbeyli Yozgafta olduğundan, toplanamamıştır. Avrupa Konseyi'nde durumumuzun • • • •< beğenilmediği bir gerçektir,, rupa Konseyi toplantılarında özellikle Hollandalı Dankert ile Norveçli Aasen ve İngiliz Judd' un, Türkiye'nin bugünkü durumu ile ilgili eleştiriîerde bulunduklannı, kendisinin ve kendisi olmadığı sırada da MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu' nun bunlan'cevaplandırdığını söy lemiş, «Seçimleri zamanında yap tığımız takdirde, mevzıi eleştiriJerin dışırıdn, Avrupa Konseyinden cıkarıhnamız konusunda her hanKi bir tehlike görmüyorum» derhiştir. Bayülken öze'tle şunlar: eklemiştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Maliye Bakanma göre, yeni (Cf Bütçe, fıyat haklarında artışı baskısmı geriye önleme' donuş amacmı • olamaz,, güdüyor dedi Çalışma Bakanı Uzuner, » SOSYAL SİGORTALAR,' • 1973 BÜTÇESİ, HASTANE İNŞA KOMİSYON'DA ELE ALINDI.. ETTİRMEYECEK •Çalışma Bakanı Ali' Uiuner, son günlerde yayımlanan işçi hakları ve Sosyal Sıgortalar Kurumu'na ılişkin naberler üzerine bir açıklama yaparak «Kazanıimış sigortaiı hak larından kısıntı yapmayı düşünmüyoruz»' riemiştir. Türkiye'nin' dirlik, düzenük ve moval gücüne her zamankinden daha muhtaç hir dönemde bulundugunu belirten Uzuner şunîarı söylemiştir: «Bu konuda karar nitelıginde baglayıcrlığı olmayan belgelerin tanıklıaına rfayanılmak istenivor Runiarrian bin. Sosval SigortPİar Kurumu'nun 506 Sayıîı So';yal Sigorfalar Yasasına crore en ceç bcş yılda bir yapmakla vükümlü bulunduâu ve iîgili ?ervisinoe hazirlanmış olan trknik bilançonun. kamuoyunda heyecan yaratmak amacıyle veniden mizansene ahnmasıdır. Bu belse ashnda Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulur.ca bile heniiz İnrelpnmemiş bir ıc cabsmadır Kal. dı ki bu «orun. Sosyal SigortnInr Kurumu dısına çıkmıs, Sn«. yal SisortPİar Kurumu 27. Genel Kurulunca önsörülen, İşçi, işveren ve hükümet temsilcüen'nden oluşan bir Kurülcs incel.enmektnriir Avrıra önırnfizrtp(Devamı Sa. 7. Sü 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1973 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı, dün TBMM Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır. Başbakan Ferit Melen ile Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın da katıidıklan top lantıyı Komisyon Başkanı Kevnı Nedlmoğlu kısa bir konuşma iîe açmış, daha sonra tasarıyı sunan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu. «1973 bütçesi, ekonomideki fiyat artışları baskısını nnlemo amünm sütmektedir» demiştir. Müezzinoğlu: hu arada, Türkiye'de 1 milyon 600 bin kadar işsiz bulunduğunu söylemiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Ecevit ÇHP Genel Başkanı Bülent Ecevit^n demeci, şöyledir: • Son Anayasa değişikliği çalış OLAYLARİN ÂRÖINDAKt Mecliste Içtüzük görüşmelçri 64. maddeye geldı AN*KARA (Cumhuriyet Bürosu) ı ivasal olayJarda bir disipün , sağlanamadığ), hcr yerti ? * •• lişmenin ,sîya;sa) konulardaki önem sırasını altü^t ett;ği sık sık ^örülmektedir. Son Uefa. sanki bütün kunuların iizerinde pski Demokratiann siyasal haklanntn iadesi gibi bir sorun varmış havısı yaratılarak ortalık kan.ştırılmış, sprt tepkiierin uyandırılnıası için özel çaba harcannııştır. Sinirliliğin nedeni S jKamuoyu, normal dcmokraiik bir hayata kavuşuyormuşçafnna cstirilen i.yimscrliğin birden kayboluşuyle irkilmcktedir. Eski Demokratların siyasal haklannın iadesi mcsclcsu:i her şeyin üzerine çıkaranlar, bir taraftan 27 Mayıs'ın tasfîyesi gibî görünen karşıdev^imci bir hareketi ön plana ıterken, öbiir vandan da bunu ıZ Mart ortamında oluşlurmak hevesinin politik hesaplarına ANKARA Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda önceki gün Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken ile AP'li Ihsan Sabrı Çağlayangil ve Fethi Tevetoğlu, Avrupa Konseyinde ve milletlerarası bazı örgütlerde malarmm bir safhasında eski Türkiye'nin durumunun cicfdiDcmokrat Partili millelvekil]erivet ve endise ile izlenmekte olnin siyasal hakları meselesi, yeni duğunu belirtmi.şler, Tevetoğlu, den ortaya atıldığında, CHP bu Batı ülkelerine heyetler göndemeselenin TBMM'ne malolduğurerck bu şiiphe ve tereddütlenu ve bir süreden beri esasen Ari siderme çarclerinin aranmanayasa Komisyonu gündemınde (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) sı gerektiğini söylemiştir. CHP'li Orlian Birgir ve arka ( daşlaıı, bugün toplanacak olan Avrupa Konseyinde Türkiye'nin durumunun tekrar bahi? konusu ecfılmesinın muhtemel j bulunduğunu belirterek, Dışişleri Komisyonu üyelerinin. Konsevin gcçen toplantısındaki i d«lmış görünmektediıier. il konuşmalar hakkında bilgi verMayıs'la 12 Mart'ı iki ayrı kumesini istemişlerdi. tup gibi göstcrmek isteyenlprin Bu ıstek üzerine öncckı gürı ! durmadan veni olaylar yaratyapılan Dışişleri Komısyonu j tıkları bir kez daha açığa ÇIKtoplantısında, Halük Bayülken mış olmaktadır. izahat vcrmiş, CHP'li Orhan 12 Mart Muhtırası adıyJe taBirgit. îbrahim Öktem ve Ekrihe geçecek olan olay 27 îVlarcnı Kangal ile AP'li Ihsan Sab yıs 1960 hareketinin yaratti»ı ri Çağlayangil ve Fethi TevetAnayasayı ve ona egemen oUn oğlu, MGP'li Sedat Çumrah kodevrimci, Atatürkçü, toplıınıcu • • • nuşmalar yapmışlardır. Dışişleri Bakanı Bayülken, A v (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Uluslararası A f Örgütü. işkeııçe \ koıuısuncla dünya rapında kanmcmya artı LON'DRA tnsan haklannı savunan Uluslararası Af Örgütü, tutuklulara işkence edilmesine karşı dünya çapmda bir kampanya açmıştır. Örgüt Yürütme Komitesi Başkanı Sean Macbride düzenledigi basm toplantısında, işkence\>« başvurulmasınm «Çok geniş çapta bir sorun» haline geldiğim söylemiş, Uluslararası A Örpütü f nün «İşkencenin hükümet siya setinin bir aracı olarak salgın hızıyle yayıldığına» dair malzeme topladığını, bir çok durumda işkencenin hükümetle avnı görüşte olmayanların tedbişle sindirilmesi aracj olarak kullanıldığını belirtmistir Uluslararası Af örg^itü Başkanı, işkencenin sadece yayılrnasının önlenmesi değil, aynı zamanda esaret gibi düpünülmevecek bir şey oldugunuri kabul edilmesi gerektisini söylemiştir. (Devami.Sa 7. Sü 8 de) * O Astronotlar Av'da düştü Yeni İçtüzük leklifi üzcıindeki ÇÖıüşmeler paıiilcrarası protokol uyarmca engellemesiz olarak Mil ]et MPCÜSİ Genel Kunılunda devam ctmckiedir. Millet Mecüsi Gencî Kurulu dün de saat 10'dn toplanmış, «incelemc süresi» başlıkh 38. maddeden başlayarak çrılışmalnrıhı siirriürınüijtür B'J arrida b;m ihlilâflı maddeler yehklcn düzenlenmek üzcre konıisyonca geri alınmıştır. Kanun tasansı ve lckliflerinin koı.nisyonlfirda incelenme sürusi ile ilgili 38. m'adde üzerinde bağınisı?. İçel milletvekili Celâl Kar gılı söz slmış ve 45 gün içındc sonuçlandınlmuyan tasan ve tekliflerin dnğrudan dogruya Genel Kıırul gündemine ahnmastnı sağ lamak amacıylc maddeye açıklık geiirilmesini isterniştir. DP'li Nuri Eroğan ise Genel Kurulun. komir.yonlarda 45 günlük süre içeriîindc sonuçlandıvılmayan tâsarı ve tckliflerin gündcme ahnmasının bir defalık rcddcdilmesi yolunda hir ricğisikük önergesi vcrmiştir. Ancak drğişiklik öncrgslcri kabui ANKARA (Cumhuriyet Bürosu, pdilmcmiş, madde aynen geçmişTopıak ve Tarım Reformu Katir. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) nun lasarısını görüşen Millet Mec •lisi Geçici Komisyonunda tasannm «Topıak ve Tarım Retormu Batık Marmara çjemisinin kurtarılması çalışmab; rını yürüten Alman • Yugo.;lav firmalan yetkiliMüstc.şarlı^ı emrine geçecek araleri, geminin en geç 15 gün içinde yüzd'ürülebıleceğini açıklamışlardır. Halen baca ve üst güverfezi» hakkındaki; 19. maddesi ele alcri su yüziine çıkarılmış olan Marmara gemisi. İO bin ton ve 2500 ton yük kaldırabilen iki vinçle lınmıstır. Maddcnin dünkü görüş sskıya alınmıştır. îç kapakları kapatılan geminin içindeki suların tazyikli hava i!e boşaltılmasma melqri sırasmda* 3 fıkrası aynen devam edilmektcdir. Bilindığı gibi yanarak baian Marmara gemisinin kurtarılması için Alman ve kabul edilmiş, bir fıkra değiştiril 9 Yugoslav ortakhğı olan firmaya 9 milyon lira ödeme yapılacaktır. Fotoğrafta yavaş yavas yüksolmis, İki fıkranm görüşülmesi erte lenerek iki fıkra da tasarıdan çı "nıeye baslayan Marmara gemisinin kurtarılması çalı.şmaları görülmektedir. kanlmıstır. Kabul edileiı fikralar uyarınea kazandırıcı .zaman aşımı hükümi ' '. » DÜZELTME YAZISIDIR leri saklı kalmak kaydıyle lapuda kayıtll olmayan ya da tapu si cilinde kinie ait olduğu saptana «Ekonomik ve Sosyal Etüdler mıyan topraklat ile sahipsiz araKonlerans Heyeti» tarafından zi, kamu hizmetlerinde kullanıiıı j Büyük Tarabya Otelinde düzen ken sonradan tahsisin kaJdınlma öze.l lenen «Uzun dönemli plan stra sıyle kamu tüzel kişileri mülkiyetine veya hüküm v e tatejisi ve üçünnü beş yıllık plan» (Devaını Sa. 7. Sü. 4 de) konulu seminej'e bir tebliğ sunan DPT İklisadî Planlama Dairesi Başkanı Hikmet Çetin, «Yapısal çelişkiler taşıyan bir stratfijinin bir belge olma niteliğinucn öteye gidemiyeceği ve uyRulanamayacağı açıktır» demışve Çamlıdere karakolundaki ö otopsi yapılması talep olunmuş t.ir. Srrninere yine bir tebliğ sulüm olayı ile ilgili, Yüksek Hâ ve bu talepten sonra karakola r nan İstanbul Üniversitesi İktisat kimler Kurulu Başkanlığına at ilk defa refakata alınan HüküFakültcsi Prolcsörlennden Dr. fen neşrolunan haberde ve (Ka met Tabibleri, diğer bilırkışilerAhmet Kılıgbay ısc, «Plan lekrakolda ölü var..) başlığıyle ya le Cumhuriyet Savcısı da hazır nik br.kımdan yetersiz olduğu giolduğu halde karakola gidilerek yınlanan yazıda şahsımla ilgili bi, mftodoloji yönünden de tatınm edin dppildir» demiştif. hususlar tamamen hakikate ay gereken işlem yapılmıştır; tahki(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) kındır; Şöyle ki: Prof. Dr. Rcha Poroy'un başkanlîşındahi seminoc. dün de çe 1 Yükgek Hâkimler Kurulu ^illi lobliğler 'sunulmuştur. ÇaBaşkanlığına atfen verilen haberBeyoğlu Çiçekçi Sokaktaki bir lışmalar, bıigün de sürecektir. evde üç arkac'aşından biri tara de sözü edildiği gibi «Sabahın er ken saatlerinde karakola gittifından tecavüz edilip tavana asıl gim» tamamen hakikatlere aykıdıktan sonra, evin bodrumuna rıdır. gömülen 11 yaşındaki O.Y.'nin ce 2 Karakolda ölü var başlığı sedi, dün çıkarılmıştır. altında yayımlanan yazıda iddia İtiraf ettiler edildiği gibi «Jandarma BaşçavuOiaya' el koyan nöbetçi savcı, şuna içki sofrasında bu işi ne sanık çocuklann dün Beyoğlu pahasına olursa olsun hallet» denıedim; esasen karakol kornuEmniyet Amirliğînde ifadelerini tanının ilçeye atandığı tarihten ANKARA, (Cumhııriyet Bürosu) j almıştır. O.Y.'yi evine " götüren bu güne kadar kendisi ile icki ve tecavüz^eden 16 yaşındaki Lesofrasına oturmuşîuğum yokAP'li Rıfat Öztürkçine, dünj vent Makâsh ile, yardımcıları Türk Hava Yollarının Ameritur; içki kullanmam. Cumhuriyet. Scnatosu'nda Doğu | Ali Beyazkılıç ve kardeşi Uğur ka Biıieşik Devletlerinden saHâkim olarak mesleğimin gereAlmanya'nın tanınmasını islemiş ; Beyazkılıç, suçlarını itiraf etmiş i tıo aldığı DC/10 tipi üç uçaktan ğini görevlerimi taktir eder ve tir. ! lerdir. ilki, crün saat 14'de Istanbul'a bilirim; hırsızhk olayının karako Özt.ürkçine, «Komünistlerin, en getirîlmiştir. «Istanbul» adı veri Cinayeti tasarlayip iki kardeşi la np suretle intikâl ettiğini biltehlikolisi Kjzıl Çin'in» tanınma ; de buna ortak edip jrerçekleştilen uçak, 345 yolcu taşıyabilmiyorum; ölüm olayının vukuu sından sonra Doğu Almanya'nın ' mekte, en çok 945 kilometre hız ren 16 yaşındaki Levent Makasbulduğu gün sabahın erken saatlanınmasının normal olacağını yapabilmektedir. h, şunları söylemiştir: lerinde karakola gittiğim husubildirerek, bu ülkeyle diploma«O.Y.'yi parkta bulduk. Sokak su da hakikatten tamamen uzaktik ilişkiler kurularak Doğu AlAynca, en çok 45 bin 552 kilo manya'da bülunan Tüık malları ta kaldığını söyledi. Eve götür tır. Cumhuriyet Savcılığınca olayük kapasitesi olan DC/10 tipi «SIYASÎ HAKLARIN nm durumunun aydınlığn kavuş dük. Burada tecavüz etmek is ya el konduktan sonra Sulh Hâuçakların her tirinin değeri, 230 kimliğinden ölü muayenesi ve (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) turulmasını da belirtmistir. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) İl, köy ve beledıye tüzel.. kişıliğine aıt arazi de . devlet arazısı sayılacak YATAKI.1KTAN SANIK II KÎŞtNİN HAPSİ İSTFNDI ."Marmara;, 1 5 gün sonra yüzdürülecek ENERJİ BAKANINA «LAVVAR İHALESİ» İLE İLGİLİ SORU SORULDU • • ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'na yönelttiğı soru Ö nergesinde, Ereğli Kömür İşletmelcrı Üzülmez bölgesinde yapılmasına karar verilen şist lav, varının ihale edilip edilmediğim sormuştur. Eğer bu yolda karar verümişse ihalenin hangi şartlarla yapıldığını ve" Macaristan'dan satın alınacak bu lavvar için şımdiye kadar ne miktar döviz transfer edildiğinı de soran Bavtürk. önergesinde, Enerji Bakanmdan aynca şu sorulara da cevap ıstemektedir: 1 Bu lavvarın yapılmasında ekonomik yönrien bir fayda düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) HOUSTON. (Lizay Merke/i) îki uzay adamı Eugene Cerrtan ile Harrison Schmitt Ay kabini «Challenger» in içinde Ay'm engebeli bölgesine iniş yaptıktan sonra dün sabaha karşı Ay'a ayak basmışlar ve Ay'daki ilk incplemelerini yapmışlardır. o Deniz Albayı Cernan, Ay'a ilk adımını atarken: «Bunu, bu rüya yı gerçck yapanlara ithaf ediyorıım» domisfir, Schmitt de beş dakika sonra kendisini iz.lemiştir. Bir jeolns olan Sehmitt, iniş bölgesinin, tahminlerin üstünrle engebeli bir ypr olduğunu. fakat manzara kar?ısında çaşkınhsa kapılmamanın Istanbul Halk Kuriulus Cepheelde bulunm?dığını bnlirtmisiir. si mensuplarından Ülkü Ahmet'i Cernan ile Schmitt, Ay'da yürii sakladıkları ve yataklık yaptıkyen 11 ve 12. dünyalı olmaktndırlan iddia edilen Salih Alever. Turgut Işık v e arkadaşlarının du | İar. Astronotlar dün Ay'dan renkruşmasına. dün Istanbul 3 Nu ; maralı Sıkıyönetim Mahkemesinli televizyon yayını yapmışlardır. de devam edilmiş, snnıklardan Is Ay'dan yapılan renkli televiztanbul Üniversitesi Maden Fa ! yon yayınıncîa, Houston Uzay kültesi öğrencisi İlhan Akdağ'ın Merkezi fevkalâde net ve parlak sorgusu yapılmıştır. ; resimler 7aptetmistir. B^nda ah(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) ' (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) DPT'uzmamna giire Plaıi ' StratejisinL uygulanm olanağı yok Gâzelenizin O/Aralık/1972 66 sanık, 10 ay ile 16 yıl arasında hapse mahkum oldu DEVRİMCİ DOGU KÜLTÜR OCAĞ1 DAVASIN^ 21 SANIĞI İÇİN DE BERAAT KARARI VERİLD] arasında değişen cezalar veril miş, 2.1 sanık beraat etmiştir. 66 sanık hakkında ,Türl Ceza Kanununun 141 ve 141 maddelerı uygulanmış Kc münizm ve Kürtçülük propagar dası yaparak Devletin temel n zamlarını sarsıcı t'aalıyetlerde bı lunmakla suçlanmışlardır. Piy; de Kıdemli Albay Ömer Ataka Başkanlığında duruşma hakin Yarbay Hamdi Sevinç, üye H kim Kıdemli Üsteğmen Öndt Ayhan ve. Savcı Hâkim Yarbs Sabahattin Ar ile Hskira Yüzb şı Abdullah Demîr'den kuru mahkeme heyetinin karan önc ki gün geç saatlerde açıklannu tır. Kararda hüküm giyen sanıkl: şunlardır: Fikret Şahin 13 yıl 4 ay a£ hapis, 5 yıl sürgün. Nusret l ANKARA Genelkurmay Sı j hçaslan 12 yıl ağır hapis 5 ; kıyönetim Koordinasyon Daire ! sürgün. Mümtaz Kotan 16 yıl ğır hapis, 6 yıl sürgün. Sar Başkanlığı, Diyarbakir ve Siirt; (Devamı Sai 7, Sü. 4 d illeri Sıkıyönetim Komutanlığı | 1 Numaralı Askerî Mahkemesin j de sonuçlanan 92 sanıkh Devrim : ci Doğu Kültür Ocakları davası; ile ilgili bir açıklama yapmış i DEVGENÇLİ DÎYARBAK1R Diyarbakir Siirt Illeri Sıkıyönetim Komutanlığı (1) Numaralı Askerî Mah kemesinde bir yıldanberı duruşmalarına devam edilen 92 DDKO (Devrimci Doğu Kültür Ocakları) mensubunun önceki gün duruşmaları bitmış ve sanıklardan 66'sı hakkında 10 ay ile 16 yıl 3 arkadaştn iple asarak olaurdugu çocuğun cesedi dün cıkarıldı liiıilıli \iiyiMiıılii ııeplıııiiiıı DC/10 uçağı için düzenlenen törende Yelman, seferlerin düzene gireceğini söyledi Karardan sonra çıkan olaylar AP'li Senatör, Dogu Almanya'yı tanımamızı istedi bastırıldı tır. ' I İADESİ» TASARISI Açıklama, aynen şöyledir: S «92 sanıkh Devrimci Doğu Kül' tür Ocakları Davası Diyarbakir j ve Siirt illeri Sıkıyönetim Komu j tanlığı 1 Numaralı Askerî Mahke mesînde 11 Arahk 1972 günü saat 21.30'da karara bağlanmış, 66 sanık 10 ayla 16 yıl arasında çe j şitli hapis ve ağır hapis cezala J (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de)J 2 SANIK, DÜN TAHLİYE EDİLDİ ANKARA DevGenç dava na dün de 1 Numaralı Sıkıyöı tim Mahkemesinde devam oh muş ve sanıklardan Emin Keç ile Ahmet Bozkurt tahliye ec mişlerdir. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog