Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

FAYDALI ESERLER T t DİVAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİH E. Ceng,z ~2Ö~. TURK SAZ ŞAİRLERIFuad Köprülü 40 TURKIYE TÜRIZM REHBERlŞapolyo 1 5. TURKÇULÜK MUCADELELERİK. Meram 12 50 HABABAM SINIFI S. KALDIR. Ilgar 10 EMRAH (LE SELVİFuat E. Baksı A.EVLIYA ÇELEBI SEYAHATNÂMESİ 12,50 PADiŞAHLAR AlBÜMÜKtsaOsman!iTarihi25 DÜNYA ŞHRİH. Karakan (Üç Cılt) 17,50 TURKÇE HAVYAMH. Karakan 5. huri Knrucusu:CTJNUSNADÎ CEM YAYINEVİ sunar. BÖLL (Nobel 1972) z Evler ADEMOĞ NEREDEYDIN 12 Araiık Saiı 1972 Yeni baskJİan cıktı nmm, S, 62 %ı 49. yıl, sayi: 17370 Telfraf v« mektup adresi: Cumhuriyet îstanbu! Posta Kutusu: îstanbul No. 248 T e 1 « f o a 1 a r : 22 42 90 22 42 98 224297 2242 98 224299 KOMUTA HEYETİ BlLDÎRl YAYIMLADI I Silâhlı Kuvvetler siyasî affa karşı 1 Melen • "Endişeler . Demirel; Komuta Heyeti biidirisi iie ilgili soruları, «Ya, öyle mi?» diye karşıladı DP Sözcüsü: «Komisyonda mutabakat sağlanan bütün değişikliklerin gerçeklesmesi için çabalanmızı sürdüreceğiz» Ecevit, görüşünü bugün bildirecek iyi şekîlde ÂNKARA. (Cnmhuriret Bür<wu) Silâhlı Kuvvetler Komuta Heyetı, Pazar gunu yaptîğı toplantmra sonuçlaıım dun, bır bjldııı İ3ft kamuoyuna açıklamış ve bıldıride Adlî, îdarî, Sosyal, Külturel ve EkonomiJc Reform Kanunlan henuz tahakkuk çthnlememiş İken, siyasî af konusunun daha zıyadç politik ve hissî bır olarak ele alındığı belirtılmjş, bu ncdenle sıvasî af konu summ «12 Maıt Muhtırasının ruhuna aykın mutalaa edüdığı» açıklanmıştır/ . Türfciye Radyolarınm düh saai 13 00'dekı haber bülteninde verilcn Genelkurmay Baskanlığı Genel Sekreterlığı bildırısı aynen şoj ledii" «Genelkurmay Başkanhği Genel Sekreterhgınden büdınlmıştiı: Silâhlı Kuvvetler Koıputa Hevetı, 10 Araiık 1972 Pazar gunu toplanarak, son zamanlarda . değisik bir .yonde ceıeyan etmekte oian bilumum olaylan ve buarada hakikatc ve millî menfaatlerimıze a>kırı oîduğuna ınandığı ba zı davranışları, 12 Mart Muhtırasının yukumlu kıldtğı sorumluluklarm ışığı altında, tezekkur etm e zorunîuğunu hıssetmış ve asağıdaki sonuçlara varmıştır: 1. Buyük Turk milletinm benımsediği ve Ataturk'ten miıas olaıak devraldığımı/, memleketımiz ıçın vazgeçılmez bır idare sekli olan cumhuriyetimızin, de mokratık duzeninde her türlu kaıar \e tasarrufun Yüce Mechs lerımize aıt oîduğuna dair inanç, bır defa daha teyıt edilmiştir. 2 Yurdıımuzda huzur ve istık rarm sağlanması amacıyle, 12 Marfdan bu yana Cumhuriyet hukumetlcrınin Silâhlı Kuvvetle ıımızın ve onlaıla yakın işbırlığı (De\amı Sa. 7. Sü. 2 de) CHP ve DP, Türkiye'de Içtüzük'ün i nüfus görüşülmesini artışının ' şarth | endişe olarak verıcı kabui olduğu ettiler açıklandı ANK\RA (Cumhuriyet Burosu) tçturuk tekhfı Ü7enndeki göruşmelerırı Anayasa değışıklıklerfaıden sonrflya bırakılması yolurtda CHP ve DP gruplarından gelen isteğin, ortava çıkardığı anlasmazhk, dun giderilmiştir. CHP Otak Grubunda da dün bu konuda karnr shnmış, Grııp Başkanvekıli Ahmet Durakoğlu, Anayasa Komisyonu Başkam Cevriet Akçah ile görüşerek, grubumın muhalefct ctüği maddeleri kendisine bıldırcnıt,üı îmzalanan protokol uyarmca komisyon, Içtu7uk Teklifinin ihtilâflı maddelerinı gorı alacak, diğcr maddeler ise. (Devamı Sa. 7, Su. K da) .ısı Çah^ma Teşküatı (ILO) ılp lurkıye Isçı SPndıkalaıı Konfederdsyonu'nun (TurkIş) ortaklaşa düzenlcdiklerı «Nufus sorunlan» semınerı dun Tajabya Otehnde Tuıklş Genel Baskam Sevfi Demırsov'un acı? konusmasn lc calı^malarına b^iamıvtır Tuık İ> Cîoncl lia^kanı Dr>mıısn\, konuşmasındn, 2000 vıh içinde Dünyâ nufusunun altı mıl yar 115 mılyona ulaşacağmı beliıtpıek, bu nufusun vuzde fi4'unun az gehşmıs ülkelerde yü^ö,e 36'nıntise nelı^nm ulkelerde yaçayrifagını, acıklamıştır 1995 vılında Turkıye nufu«;u nun 65 mılyon olacnğına degmen TurkIs Genel Ba^kanı Seyfı Demusoy, nulus buyüklüğünun mdkıo du^eyde tasarrul, yafı rîni, luketım \e ı&tıhdam bağldiı tıları ılp bu ba^lantılaıa ılışkm politik kararLm etkıleyeceKinı söylemiştır TürkI$ Genel Baçkanı Demır soy Türk toplurmımin kalkınma sını engelleyen «iorunlarm ço zülmesınde olumlu adımlar dttı gını. ekonomik ve sosyal alan da mvulanan bırçok hpdeflrnn serçeklcstığını belirterek ozetle ?oyle demıştn: A\K4>RV CCumhurî\et Burosu) Ba«bakan Feni Melen, bıiahh Kuvvetler Komuta H"e\ctııuı bıldııı^ınden sonra bır açjklama \aparak, bıldıride ^ozu efiıkr endıselenn sorumlularca en ı\j sekıldo rieğerlendınleceğıne emın oiduğunu sovlemistır DP Mıliet Nîechsi Grup Bas kanvekıiı Hrf;an da Komut.ı He\etı ılgıh oiar<ık, ce\ ap nıieljçırıde bır demeç vermıs, pıvasal ha<< knnu^undakı kararlarından dormek ıcin herhangı bır reden gormedıklerınj hıldırmıstır AP Genel Baskam Sulevman Demirel de riun parlamentorta 'ir Komuta He\c1ı bıloırısnle ılgıh yoneltılen soruu13, guleres, «Ya Ö> le mi'» kdrsıliğını vermüjtîr. CHP Genel Baskam Bulent Ecevit, goîuslennı bugup dçıkla \ncağmı bıldırırken CHP So/(U«L İhrahım Cuceoglu. «Bılrilıının muhatabı, Hukumettlı» demıstn Başbakan Ferıt Melen Silâhlı Kuvvetler Komuta Heyetının bıldınsınden sonra TBMM dekı makamında gayptenîerp vap'uı a^ıklamasında aynen şoyle demıstn • «Geneî Kurmay Baskanhğı Genel Sekreterlığmın Sılahh Kuovetler Komuta Heyetının îü Arahk 197? toplantısı ıle tluılı bildırısı Mvnca yoruma ıhMyaç gostermeyrcek derecede açıktır Komuta Hcvetı bu bılrtımi", Cumhurıvete ve dpmokratiK rvIimımıze olan baghlisını ve \ uce Mechslere mancını oeı"n';tpn sonra son ^manlarda ortava atılan nır Konunun n'U'U^ku ortamda nazı 'ahrıkleı vapilm3 sına ve bu vüzden hU7urS"?'u<lar cioeuımasın) va^tıp oi'iv' '3rpğını ıfade etmtj v bu nu;»'takı endıselerını ortava kGvnıı* tur Hıldın ıle akspttırılen Du pndîşelerın buturı soranıluljrrp en ıvı srkılde deöprlpndırılpcej np emınım » (Devamı Sa. 7, hü. 3 de) Meien'in açıklaması Ithalât damga resmi, 7» 25'e Kadar alınabilecek EkonriMik ve Sosyal ktüdl»r Konferans Heyetının duzenledığı «tlzun Donemlı Plan Stratejısi ve 3 Bcs Yıllık Plan Semmeri»ni ızleyenler. ANKAR% Malıyp Bakanlığı ithalâttan alınan damga re^mı suresının Üçuncu Beş Yılhk Kal kınnıa Planı dönemı sonu olan 31 Araiık 1977've kadar uzatılma sını ongören bir kanun tasarısı hazırlavarak Meclıs'e sevketmış ta^ariyi ınceleven 59 numaralı geçıcı komisyon bu sürenın uza tılması ıle bırhkte şımdive kadar \iizde 9 ve yuzde 9,5 oranmda uygulanan bu resmın ^ z d e 25'e çıkarılmasını karara bağlavarak tasannın metnınde bu ıstıkamette değışıklık vapmiştır Servet transferlen yolu ıle ıthalâtta bu resmın yuzde 100 oranında ol ması da kanuna eklenmıstır. Sa. 7, Sü. 2 de) . * • Maliye Bakanı, Plan Seminerinde konuştu * • < * TİMOTHY, 6AYDAHA HAPSE MAHKÛM OLDU "Sanayi toplumu olma çabasındayız „ CUMHLKtYET HABER MERKEZİ «Ekonomık ve Sosval Etıidlrr Konfrran? Hevetl» tsrafındati I«tanbul'da d"u/cnlcnen «U/un donemlı Plan fetrateıisı ve U çuncu 5 Yıllık Plan» konulu semıner, dun çah^rnalarına ba<;himıstır. Semınerde konuşan Malı\e Bakanı Zıva Muezzinoğlu, «Sanavi toplumu asamasına geçme çaba«ındayız» demiştır. .ı Meclis, dün'' f Içtuzük'ün " I 10 maddesini ' daha kabul etti ANKARA (Cumhuriyet Büıosuî Mıllet Mechbi'ndc dun, sıj^^ı partı grupları aıasmdakı anlıtşmadan «ionra. saat lö.45'd"n 19 30'a kadar, Içtüzük Teklifinin 10 maddesı daha kabul edilmV tlr. I 2000 yıhnda Türkiye 1970 ^dyıtnı sonuçlarma qorp 35,7 mılyonu bulan nufus buyuklüğü, «n 1,1 oranindakı artış hı(Dcvami Sa. 7, Sü. 3 de) (Dcvamı Sa. 7, Sü. 4 de) Bir çocuk, 3 arkadaşı tarafından iple boğularak bodruma gömüldü Kollan da kesiJcn 11 yaşındaki crkck çocuğunun, tccavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü önc sürüldü 11 va'jindakı bır cocuk, uç arkada^ından birı tarafından te(ÖAU7 edılıp, ıple ta\ ana asılriiK Insanoğlu, bir kez daha Ay'a indi (DIŞ H4BERLER SEVtSÎ) HOUS1ON (Lzay MerkezO Amenka'nın son ınsanh Av ge zısını gerçekleştıren Amenkalı astronotlardan Eusene Cernan ıle Harnson Scmıtt, dun Tıirkiye ^aatı ıle 21 S4'te «Challenger» adlı A\ modullen ıle Ay'ın vü zeyıne konnıuşlaıdır «Challençer» modulü Ay'dakı TorosLı Hrow dağlarınm ortasındakı bır vadıve ınmiştır. Ikı astronot Av'da 75 saat kalarak bılımsel arastırmalar yaparaklardır. Ote vandan Apollo17'vı ta^ıvan Saturn fuzesmm son katı on<*örulrHıeü ^ekılde oncekı çere TSİ 221!'de Av vuzeyıne diı^e ıek parçalanmi^tu. Ekonomık ve So^ al Etudleı Konfeı.ın^ Hevetı Bavkanı Dr. I>ejat Eczacıbaşı'nın baskanhk ettığı seminerde konusan Malı\e Bakanı Zıva Muezzınoğlu, Turkıve'de planlama fıknrın kalkınma gayrctlerıvle bırhkte dogduğunu, Cumhurıvetın ılânından kısa bır donem sonra. 1930'larda olusan bu düsüncenın ılk mevvasını. 1933"te yururlüğe konan bes yılhk plan ıle verdlğinı kavdetmi", ancak bu planın. bugunku anlavı«:ımı?a gore, «Plan» dan çok «Program» ola ıak nıtrlenebılecrğını behrfmış o?ctle ^o\!e devam ctmıstır: «Bugunku plan anlavı^ımi/', 2 Dunva Harbmden sonra baslavıp, 1960'lara kadar uzanan donemdekı ikti^at pohtika«;ı uvsulamalannın degeılendırme ve elestirisinden olu^an bir dü<;ünce birıkimjnın ürünüdur. dnebilirı?. Bu dıısünre hırikımı, «o (De%ami Sa. 7. Sü. 1 dc) ANKARA. (Cumhuruet Bürosu) Uyuşturucu madde satmaktan mahkum edılmış olduğu c^/asını çekerken Ankara ÇOCUK Islahevmden fırar eden îngılıa Timothy Davev fırar, sahte pasaport kullanma ve ızınsız v^rt dışına çıkmaya r««fbb'ls suçlarından dün Altın'lne Agır C?2a Mahkemesı tarafmaan topıam b ay 21 gun cezaya çarptırılmısti''. Ayrıca Timothv've vardım Ptmekten sanık Alman Rolf Han^ ANKARA Istanbul'da yayım Hermann da toplam üç aya m<3n lanan «Yeni Ortam» gazetesı Ankum edılmış, cezasımn üçte ıkıkara Temsılcısı Mustafa Ekmeksını tutuklanmasından bu vana çı'nın Sıkıyonetim yasaklanna tamamlamış olduğundan tah'iya rıayetsızlikten bır aydan altı aya kadar hapsi ıstenmiştir. ' edilmiştir (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) ' (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Gazeteci EkmekçPnin 6 aya kadar hapsi istendi SON GELİŞMELER Kemal AYDAR 4NKARA Parlamento çahşmaları bır plana bağlandıktan sonra başgosteren tıkanıkhklar can sıkıcı olmakta ve olağanüstü drinem dolavı^ıyle ashnda a<;ın bır duvarlıhk kazanmıs bulunan kamuovunda venı venı tedır^ınliklere vol açmaktadır Takvıme bağlanmış ı^lcrın sır.Tîi üzerinde patlak veren son anlasmazlık da. bır Mire dahı olsa bu bıçımde umutsuzluk lar uyanmasına spbep olmu* takat son ikı glîn ıçındekı gchsmplerle olumlu bır vola gneıek kuskulaı ıvımserlıâ*1 donüsmü«!tür. Olup bıtenler mantık açısından bır de§prlendırmeye tabı tutuldu^un da, parlamenter düzenı sa vunanlann ashnda bu mües sesevi bir çıkmaza sokneak rîavranı«!an benım'îemivecpk leri sonucuna varılabılir BM mantıÇm ışler haldp bulunduğnna tanık olmaktavtz Nıtp kım. takvim uvsnılama«ınHa sıra mpsplp^ınripn doşan tıka nıkhk Merhs Başkanının tp masları ve cahalan tte srıdp nlmi? ve yeni bır anla«ma dogmustur Buna göre önre içtıizük mü voksa Anavasa değışıkhklerı mi eörtişülmeh biçiminde ortava cıkan anlasmazhk bertaraf edihnis. Ananavasa dpgisikh'klen hazır oluncava kadar ictlirîik «örii«dlmpsinp devam ondan ?onra Anavasa'nm ele ahnarak aralarda da içtüzüğün göriişülmesi formülü üzerinde anlasma olmu^tur. Yeni bn haftaya başlarken Mechsm bır çıkma? ıle karşı karşıya kaldığı bıçımmdeki kuskulu gehşmenın sona crdığı ve bovlece bır sıkıntınır daha gerıde kaldıSı srörülmektedır İçtünieün mü^akereve ahnması AP Grubunun hemen tumü ıle konuya sahıo çıkması ve Mechs'te hszır bulunması dola\n<;ıvle sniç olmamıstır NıtPkım CHP ^e DP'nm p'ıopiiomp nbaianna raâmen 22R mevrutlu AP Grubunun Mechs'te hazır b'ilundurulnıa^ıv/e ıct'izuk »uç Kamıt iktisadî tesehhüslerini Holding haline getirpcek harar yaynnloıidı 4. fan sonra, evın bodrumuna gomulmuştur. Çıçekçı Sokak 35 sayılı evıne gıtmışlerdır Iddıaya göre, Le (Dc^amı Sa. 7, Sü. 6 da) Kayboluş Olav, Eeyoğlu Eskı Çıçekçı Sokaktaki bir evde me\dana gel mıştır Cıhangır'de otuıan VP Ilkokul 3. smıf öğrenrısı olan 11 yaşındaki O Y , ıkı gun once ar kadaşlan 16 yaşındakı Levent Makaslı, 13 ve 12 ya^larındakı Ufiur ve Ah kardeşlerle mahalleden avnlmış, daha <,onra da ken dısmdcn haber almamamıştır. O Y nın eve donmemesı uzorınc durum, aılesı tarafından Po lı<. e bıldınlmıştır Soruşturma sonunda çocuğıın. pn son Levent Makaslı Uğur ve Ah kardeşlerle gorulduğu saptan mış, uçü de gözaltına alınmı^tır. EKONOMİ POLİTİK.. • ANKARV (Cumhurivet Bürosu) Devlet Bakanı Ze\vat Bavkara Kamu iktisadî Tesebbüslerı CKIT) reformu stratensi ile ılgıli bır açıklama yapmıs, strate jınin Bnkanlar Kurulunca kabul edıldiğını bıldirmi^tir Bavkara açıklamasmda kamu iktisadî te şebbüsîcrmin «^rateiisınde belırtileo "şekilde \enıden düzenlen melerı için gereklı kanun tasanlarınm hazırlık cahşmalannın da ılerledığını belirtmıs ve sö>lerıne soyle devam etmıştır(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) SANAYİ TOPLÜMÜ TV'de bugün Ay'dan naklen yayın var ANK\Pt\, (Cumhurijet Bürosu) Turkne televızvonu, bugun 12 OO'den ıtıbaren 19 Araiık gecesıne kadar surecek aralıklı bır programla Apollo 17'nın Av yolculuğıınu naklen ya\mlayacaktır. N Sıkıştırılınca.. O. Y.'nın arkadaşlarmdan en buytiğü olan 16 yaşındakı Levent Makaslı, Poli<; tarafından sıkı^tı ıılinca. bazı ıtıraflarda bulunniuştur Polis'in verdığı bılgne gorc: iıç aıkadas: O Y'ı \anlanna alıp, annesı memleketine gıtmış olan Levent Makaslı'nm Beyoğlu Eskı alive Bakanı Zıva oglu fknnomık \e etudlrr Kunferans he\etı tarafından düzenlenen '<Hz'in donemlı plan stratensı ve uruncu 5 yılhk plan» konulu scmınerin aeı^ konuşmasmda. «Sanayı toplumu asama«ına p,eçme çabasındayi7» denıistir. Müc£zinoğlu, toplumun, sosyal patlamalara vol açılmadan değişmesini saçlamak için artık «Sanayıleşme yolunda olmanın» yetmezliğini belirtmi^ eanayUcşmıs bir Türkiye'nin, başta issizlik olmaU iizere önemli pek vok meselesini çözebıleeeğini sövlemiştir. lîakan, Türkiye'nin sanau toplumu haline çelehilmesi içm, vıırt içı tasarrufların hızla nikselmesinin şart olducunu ria Ö7ellikle belirtmistir: «Tasamıf soıunu uçuncu 5 vıllık planm hedeflerıne varabılmesının f eme> şariını teşkıl edecektr > demı*.tır. Yurtıçı toplam tasarruf oaMnm. ga\risafı mıllî celirimı/ içinde son on vılda ancak ui7de Il.l'den ^lizde 19.6>a çıkabıldiği bir gereektir. Malıvo Bakanı Ziva Muezzinoğlu. Marjinal tasamıf oranının önnmüzdeki plan dönemı için vü/de 37.9 olraasmı sart eörınektedir ve aksi halde. sanayi toplıımunu fferçekleştirme ümıdınin zayıflayacaçına işarct etmektedir. Kiş,i başına çplirin çok düsiik oldu£U ülkemizde, tasarrafları bir mîsli arttırmak kolay olmajacaktır. Üyesi bulunduçi) muz Avrupa ckononıik toplr.lugu ulkelerınc oranla, kışı b.\şına gelirımız 6 kat daha cliisuktur t stelik çelir da°;ılınnnÛA sos\al adalet ilkelerı pek ıslemediçı için resmı 3 > dnl.ır <4 (5.400 TL.) civarındakı bu kı•jisel gelir rakamı da pek b:r sey ıfade etmemektedir Fivat artışlan. hayat pahahlığı. kiv ; nin tasarruf olanaklarını silip , süpürmektedir, | Diğer taraftan, lıi7İı şehirleş ' me, kişiierde yeni ihtiyaçlar u>andırmakta, kuçıik tasarruflar, ,\eni tükctim alışkanltklanuır sıcağında eriyip gitmektedir. Kal dı ki, bütün bu olanaksızlıklar icinde yine de büyüyen yıırt içi tasarruflar, bugüne kadar, kalkın ' ••• (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de)j Aşık Veysel'in kaoser oldugıı SÎVAS Ünlü halk ozarı cÂşık Veysel» Şatıroğlu'nun kal dırıldığı Nümune Hastanesınde yapılan konsültasvon sonucıi kanser nldu&ıı anlaşilmi^tır. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) BUGÜNKÜ PROĞRAM ıvi bir Meehs ıcîuzu&i vapılma«ındakl çahalara katkıda bulunmalan olanagi dotrnus olmaktadır Meclis'ın önemli olan mp^elesi Anavasa deSısıkhklerıdır. Anava=a dp*ı«ıkhğı «arlpce bır partj grutmnun ıse sanlmasıvle sonuçlandırılabılpcek ıslerden d'^ıldır NP AP'nın tpk (Devamı Sa. 7, Sü. X luklprp rn<hnpn bırksc birlesiTidır gon'i«ulmp|<*'edır Fakat ar7u pdılpn bn rip<?ıld;r. CHP vp DP a<=hnda vem ıçtÜ7ii5e kar^ı dp&ıllprriır Blhndı?1 < 7 j bunların Th ıtırazı sıra U7pnnpdır Merlis Baskanı tartısma konusn olacak madrtplpnn vpnıdpn komisvo na shnrlprılmpsı oihi bır vo lun da açık tutuldusuni! helırttıŞırp <*orp sımd' bu oartıİPnmızın dp »önisrnPİpre katılıp ictiızıik ii7Prıntipkı fıkırlprım behrtmplor ve daha Bugun 12 OO'den 12.50'ye kadar ) surecek yayında, Ayda 1. yürüvuşun naklen yavını yapılacak, saat 23 08'den 00 15'e kadar sürecek bır programda ı^e, Apollo projesi anlatılacaktır. Daha sonrakı 20 dakıkada. Aydakı 2. yüş yaunlanaoaktır. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog