Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Reprodüksiyonlcî [İTHAL MALI] GOYA, RUBENS, PENOIR, COROT, ,MONET. SİSLEY, PISŞARO. DEGAŞ, D \VÎD, BOUCHER. REYNOLDŞ ' FRAQO: JNARD, WJNTERHALTER, BRUEGHEL, MANET. LEONARDO DA V'ÎNCİ, CANELLA, GA{\SBOROUQH. ZUCCARELD, TE NİERS. MAROUE. P. BRILL... in ash roüzelerde bııiunsn eserlerinin 4{}>:'5Ö, 50x~O. 75 100.' 80Î20 ebadmda tual ve plâstifiye TyS, ÎÖYİ5,, 24y3G saten iizersride orijinaS renkîedyîe fabJoJarj çerçcvesiz topîan* vc perakende satjç. * h u ri Kurucusu: YÜNÜS NADİ HABORA KİTABEVİ Altına Hücum (Traven) İsyan (Traven) Gecc Ziyarctçisi (Traven) Hayal Şatosu <Stewart) Aşk Gecesi (Balzac) Amerika Amerika (Kazan> Kadmiar Barakası sTorres) Hafoora Kitabevi 15.00 Tl 15.00 Ti 15.0ü Tl 20.00 Tl. İÖ.00 Tl 10.00 T! 12.50 Ti P vc AKA. KİTABF.VLFRÎ İlâncîhk: 9355.335:? 49. yıl, sayı: 17369 Telgraî ve mektup adresi: Cumhunyet .îstanbui Posîa K.uîusu: îstanbuî No 246 T e I e f o n i a r : 22 42 90 22 42 90 22 42 97 22 42 98 22 42 99 11 Arahk Pazartesi 1972 P. K. ü Bevazıt Istartbul CRekiâmcıhk: 2538) 8860 Yunan Cuntası Atina ve çevresînde Sıkıyönetime son veriyor ATİNA Hükümet «Akropolis» gazetcsine Kaşbakan Yorgo Papadopulot, Curnartpsi günü ,v!İ SOnu dolavısıvle halka m'taben. yapacagı konusm,H(ia, ülkede sıkıyönetijriiıı kısmen sona ermesine doyv e 5iı «smıriı ihiiyath» ba'/l afîımlar atılacağıni açiklavaoaklır. Ga/rtr. lyi habcr slan kaynak1;n;> rlâysnf.rsk, HlU yılfTnn beri ikîirl.'ufla bulunsn Paparlopulos' U?ı artlk sadccc Atina, Fıre ve rinde uypulanHikıvnn"1irnc îedt'İ>'on vfM'incvi dı'şündüfiünü, nnik'tn sıkıyrınetime 1 Ocakitinaron, Aiina vc Pİrc'vİ n/ine slan bulg'erlö i,*p İlkbshai'fla son veriîeregini bildil'mckiedir. GazHcye gürf. Mys?î tutuklularla ilgili af trdbirleri koİHvlastmlacak, bu arada gencl olarak yıkıcı fşaliyetifrle suçlananların (tcd'hİŞÇİHkle suçlananlar dl şinda) davalarma yeniden ve >ıu k c sivil mahkpmelerde bakıIniiî'JHin i/in verilecektir. c (73/etpyp görp Papadopulo , çünkıl konuşmaMnda hu yf.ılfiaki İPflbirİprin bir kısrrnnı nç/ıklfivaçak, ch5er bir kıtrdbîrlprft ise 3! NısanVla yıldrinümünde pnli1»* 1 bakılır^a, Papa* cffipnlo'î 21 Nîsnnria ülke capıııfi:ı Ukısgl Danışma Mpflisi SPciminin 1378 içinrlp yanıİHfapın' fla acıklayacaktır. Srçilprpk üvft lerin gör^v süroc:i nes yıl nlacak tir, Bilinclisi Sİbi bugünkü riıırıin 6'sı kız yedı ' Amerikalı Öğr.encinın otosunda 200kıio..; ; esrar ele geçırildi • • 197Z'te 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılrnası ö ANKARA 1973 yılında toplam olarak İ milyar 630 milyon dolarlık (yaklaşık olarak 25 milyar 500 milyon lirahk) ifhalât vc 14 milyar 400 milyon lirahk da ihracat yapılması tfngöriilmib tür. Aynca. Bakanlar Kurulunca kabul oclilen ve 1973 programı içindc yer alan rakamlara göre. yine Türkiye 1973"cle 106. milyon dolar borç taksidi ve 77 milyon dolar da bugüne kadar alınmış oian dış borçlann o yıla isabet e.den faizini öcleyecektir. Avcı: "Engelleme konusu halledildi,, 1973 ithalâtı 4 Ocak ÎU73 (anhindcn itibaren uygulaıımya snecek olan 1973 yıîı ithalâf programına görc, gelecck yıl. 3'î0 miiyon dolar (utarında yalınm maddelen, 92i) milyon d«>larîık ara malı ve 100 milyon dolarlık da tükeüm ma lı ithalâtı yapıiacaktır. İüıalâîm 720 milyon dnlarlık kisrnı libprasyon'dan, 450 milynncîoları tahsisli itbal mallan IÎ.Hr tesinden. 13.> milyon doiarı an iasrnah ülkclerden, 1 nnlvar 2"..; milynn doiarı prn^ram ıthalfitı faslından. 10 nıiîvon doları NA TO enlrastrüktiir kanalından. 2.1 ıntiyon flolnrı iizp! yabrincı srrmaye yolundan, 235 milyon duiarı pro.ie kredileri volundan. 45 milyon dolan berielsiz ithalât ve bagı^iar ynlundan ye 50 milyon dulan da «diğer ithalât» yoilanndan vapılacaktır. Meclis'in..•...• İhracat IW milyon dolar olarak 5aptan,m> olan 107.'] yılı ihracatının büyük kısmmın isc 587 milyon dolar <>l;ırsk tarnn vc hayvancthk spkUiründpn s}i^lanarn.:;ı fabmin cdi! (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) çalışması için orta yol ANKARA Miliet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı, ıçtüzük müzakereleri sebebiyle Millot Meclisi Genel Kurulunda CHP ve DP'lilerin muhalefeti ile başlayan engellemelcre «Anayasa geldiği zaman Anayasa, boş vakit.lerde iç tüzüğün görü^ülmesi» şeklinde fornıül bulunduğunu açıklamıştır. THA muhabirine dün bir demeç veren Başkan Avcı, yeni for mülün CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından da makul karşılandığını bildirmiş, «Saym Ecevit ayru:a. grubunun yarın sabah yapacağı toplantıda bu konuda alacağı kararı Başkanlığa getirecektir» diye eklemiştir. Başkan Avcı, DP Genel Başkanı Bozbeyli'nin de partisinin kongreleri sebebiyle bu konudaki görüşünü getiremediginı. ancak bu yeni formülü DP'lilerin de benimseyeeeği ümıdınde olduğunil ifade etmiştir. Avcı aynca şunları söylemiştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) ANTAKYA .Ciîvegözü strar kapıSııidan Türkiye'ye giı'iş yapan Amerikalı bir grubun, sfiyahat etfiği 3 minibiiste 200 kiIa esrar ele geçirilmiştir. Altı51 kız, biri erkek olan 7 Ameııkalı, îlk sörgularjndan sonra tutuklanmıştır. New York Üniversitesinde Arkeolojı öğrenimi yâpan 6 genç kız ve asistan arkadasları, Ciîvegözü smır kapısına geld'ıkten sonra gümrük memurlan îa rafından aranmlÇİardir. GÜmriikçüîftr, Amerikalılarm kullan dığı minibüîjlçrcle yaptıklan araştırmada 20!t kilo esrar fculmuşlârdır. Araçlannda esrar bulunan Ame rikalılar şunlardır: Kew Ynrk Ünivcrsitesi asistanlarınrian Robert Ernest Ubbard, ve kız ögrenciler Ann Spns, Periolopi Plorian, Paulo Erment Upiiı, Maria Thercsc, Maria Donel, Margaı*pt Enslet Grupta bulunanlardan Asisian Ubbard, ifadesindc, şunları söylemişiir: «Bizim esrardan habcrimiz ynk. Bu minibüslcri AJmanya'da iken tanıdığuruz AıViprikalı biri verdi. Sadeep adını biliyorum: William. Bize Beyrut'a gidince bu minibüs lpri vfidiği adrese bırakmamızı bir gün 5onra da alıp Türkiye ü(Devamı Sa. 7, ,Sü. 1 dc) FİYAT M ÇIGRINDAN ÇIKARILDI „ ANKARA AP Merkez Temsllciler Meclisinin. Genel Başkan Süleyman. Demirel başkanhğinda iki gündür süren çalışmaları dün sona ermiş, yayımla,nan bildiride, «Olağanüstü durtımun ancak seçimlft çözümlenebileceği hususun da frörüş birliğîne vanldığı» açıklanmı.ştır. AP, olağanüstü durum için seçim önerdi a BİR KUYÜMCUDA 4.500 PARÇA KAÇAK ESER BULUNDU söj; saHibt olan Bakanlar Kurulu, Personel Kanunu çalışmalannı tamamladı ANKARA Kaknnlar Kurulıı'nun rİünkÜ toplaniısmda Personcl Kanunu üzerindeki çah?maliinn tamamlandıâı açıklanniıştır. Başbskun Ferit Melcn'm başkanli'ğınrfii saat 1.7de başbıyan toplantı, saat 18.30'da sona «miştir. Cahşmalarla iİRili olarak Dcvlrt Bakani ve Hükümet S Z Ü Ü ÖC S İFmail Arar, Başbakanhk basın mcıkezi aracillğıyJe şu açıklamayı yapmiştır. «Bakanlar Kurulunun tnplantışında Devlot Memurlan Kanurnmda dPRİşiklrk yapılmasını öngören kanun bükmündcki ksravnatnc (nsıınsı îizerindeki Hazırlanan kararname p;elccek bnfta sonıında Türkıyc Büyük Mıllet Mpılisine sunulacaktır.» (THA) Bu arada AP Temsilciler Meclisinin dünkü toplantısmda bir I konuşma yapan parti Genel MuAHANA Ariana'da Özler Cad ' hasibi Nuri Bayar, «Demokratik rlpsindo Süleyman Fındlk'a ait re.jim üzerindeki kaygılar dolakuyumcu dükkânında 3 milyon yısiyle . süregelen siyasî istikrarlira değerinde 4.500 parça çoşitli sızlık, iktisadî iktidarsızlıkla birdcvjrlere ait kaçak eser ele geçileşince, devalüasyonla kazamlan rilmiştir. müstesna imkânlardan yararlanıPolis v e Adana Bölgesl Müzesi lamadı» demiştir. .... yetkililerince yapılan baskın soPartisinin, ekonomik ve sosSa. 7, Sü. 2 de) yal konulara ilişkin görüşlprini > açıklayan Sakarya Milletvekii: | Bayar, «l'J Mart'tan sonra nükü mette görev alanlarm * AP'nin başansıziığını ispatlama gayveti jçinde olduklarmı» öne sürmüş, özetle şunları söylemiştir: «Bu gayretlerin ilk hedeti, Türk ekonomisine yüksek flüzeyde bir gelişrne olana^ı liazırlayan 10 Ağus.ros, 1970 istikrar tedbirleri olmuştur. Ekonomik ve sosyal mirasın kütülenmesi kampanyası, istikrar gayretlerının tahribine yönelnıiş, çok fazla bir zam furyası ile başlatılan hareket, sonunda, fiyatlar • seviyesinde görülmeye başlayan siiratli gelişmeler karşısmda (en | flasyon geliyor) diye resmî leryatlara dönüşmüştür. BÖylecd, devalüasyon sonrası hassas fiyat, mekanizması çığrından çıkar tılmış, sonra da . (enllasyon gej liyor, kaçın:) feryatlarıyle kaj muoyu psikolojik bir etkiye'maj ruz bırakılnııştır » , MP ve BP, Anayasa yı değiştirme çabalarmı Yoğun sis. Tr«kya Munmıra Bölgeslnde kara, deniz ve bâVa trafiğini etkilpmiş, bazı sefe^lerin ipt&line yolaçmıştır. Istanbul çevresine çüken yogun sıs, sabahm erken saatlerinden iiibaren hava ve deniz trafigini eikilcmiştir. Sis yiizünrien Bandırma, Bursa ve Bahkcsir uçak seferlcri iptal t\\\miştir. Boğaz'ı da etkısi altına alan sis, bazı vapur seferlerinin yapılamamasına yolaçmıştır. Üsküdar Eminönü, Kadıköy Karaköy ve Köprü • Adalar, ve Boğaz seferleri saat 8.30'a kadar yapılamamış, bu saatten sonra ise, gccikmeli olarak uygulanabilrftistir. Yo&un sis yüzünden Karaköy ve Unkapanı köprüieri de açılamadığından, Haliç'e giriş • çıkış yapılamamıştır. Sıs öğleye dogru dağıldığından, seferler normale dönmüştür. Sıs, Izmit ve Bursa'da da trafıği etkilemiştir, Resimde, sisten açılamayan Köprü üzerinde ' balık tutan Istanbullular görülüyor. 9 kınaddar ANKAKA, (Cumlıuriyet Bürosu) Sivas Milletvekili Mustaü: Timisi'nın başkanıiğında toplanan Türkiye Birlik Partisi Ge.ıel Yönetim Kurulu Anayasa d^ğişikliklerim, çoşunluk dıktası şek linde tecelli eden bir keyfı ıdareye gidiş çabası olarak gördüklerini açıklamıştır. Bu konudaki dört nıscldelik bildiride özetle şöyle denilmektedir: «1 T. Birlik Partisi, öne sü rülen Anayasa değışikliklermi, çoğunluk diktası şeklinde tecelli eden bir keyfi ıdareye guîiş çabası olarak görür Anayasa Mahkemesımn her iptal kararı sonrasmda Anayasayı değıştırme girisiminı. Anayasayı ve (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) • Fiyat artışı :l Bayar, 1971 yılmdaki fiyat ar 1 tışlannın yüzde 23 3 oldusunn ; belirtmış, bu yılkı artışlann dn aynı düzeyde olacağını öne sürerek şöyle devam etmiştir: «Fiyat artışlannın kökenindT ' 10 Ağustos 1970 devalüasyonunun yattıgı görüşüne katılmıyorunı Üzerınden 2,5 yıla yakın bir süre geçtikten sonra, fiyatlardaki ı artışlann tek sebebinin 10 Ağns • tos 1970 kararlarına ait bulunduğunu açıklamanın, enflasyonla mücadele azmindeki inandırı cılık niteliğini ortadan kaldıra | cağına dikkatleri çekmek isti [ yorum.» THK ordusuna mensup 28 kişi yakalandı • Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı bazı belgeler ve silâh da ele geçirildiğini açıkladı ANKARA Ankara'da yapılan iki operasyonla Türk Halk Kurtuluş Ordusuna mensup 28 ki.şinin yakalandığı ve soruşturmaya devam edildiği, Sıkıyönetim Komutanhğınca bildirilmiştir. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınm bu konudaki 87 numaralı bildirisi aynen şöyledir: «Anayasayı tağyir ve tcbdil veya ilga ederek yurdumuzda komünist bir düzen uygulamak için, kanun dışı eylemleri icra ederek, vatandaşın huzurunu bozan THK Ordusuna mensup bazı kişilerin, yeniden faaliyete geçme hazırlığı içinde olduğu öğrenilmiştir. Bu örgütün dirijan ve militanlarının teşkilâtlanmalarına v e eylcme geçmelerine mani olmak mak sadiylc. 2930 Kasım 1972 ve 67 Arahk 1972 günleri olmak üzere iki operasyon yapılmıştır. Birinci operasyonda örgüte bag lı 16 kişi yakalanmış, bunlann ikâmetgablarında ve üzeıierinde örgüt şeması, kullanacakları sif reler, THK Ordusunun, Türk devriminin yolu konusundaki görüşlerini, bu zamana kadar yaptıkları hatalan, teşkilâtm aksayan yönünün nereden geldiğini, yapı lacak halk ihtilâlinin stratejik ve (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) • r Aracınııı cebine 1973'te Türk ekonomisi.ni istikrarlı bir dururrıa getirmenin zorunlu olduğu ^örüşünü savu(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Hakkı Derman ve Güntekin Orkunt vefat etti Türk musikifiinin tanınmı? sanatçılarından Hakkı Dermsn dun sabaha karşı vct'at etmi.ştır. Konservatuar Türk Mu.«ikısi lrra Heyctinden bu yıl emekli olan merlıunı Hakkı Derman, TRT Rçpertuvar Kurulu üyepı VP Denetlp.me Kurulu şeref üyesi idi. 1907 yılında Istanbul'da rfoğan dcğerli sanatçı, Istanbul VP Ankara Radyolarında uzun yıllar hizmet elmiştir. Ec7.acı vc kinıya mütcbassısı nlan Hakkı Dcrman'ın bir oğlu VP bir kızı vardır. Merhıım sanatçınm ccnazesi bugün öğlp namazından sonra Şişli Camiindcn alınarak Zinoirlikuyu Mezarlığına de/nedilcccktir. Demirel, . eski DP lilere siyasî hak verilmesinden yana olduklarmı açıkladı ANKARA AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Temsilciler Meclisinde dün yaptığı konuşmada eski DP'lilere siyasî haklarının verilmesi konusundaki parti görüşünü açıklamıştır. Demirel, hakların iadesine AP'nin hiç bir zaman karşı çıkmadığını belirtmiş, Anayasa Mah kemesi tarafından usiıl yönünden iptal edilen hakların verilmesini sağlayan hükmiin Meclis'ten AP' lilerin oyları ile çıktığım belirtmiştir. Demirel, öteki siyasî partilerin Meclis'tcki sandalye sayısi ile bu değişikliğe verdikleri oyları tek tek açıklamış, AP 'nin tam kadroya yakın çoğunluğunun oyları ile bu Anayasa değişikliğinin Meclis'ten çıktığım ifade etmiştir. Demirel, Temsilciler Meclisi üyelerinden birinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, «Bizim siyasi hakların iadesinden yana olmadığımız sö3rlenemez.,. Bu konudaki tutumumuzu çok daha önceden, açıkladığim olayla or j laya koymuştuk.» diye konuşmuş ; tur. (THA) Bozbeyli, Kırathn dizgininin Melerfin elinde olduğuım tehrarladı ANKARA (Cusııhuriyct Rürost Demokratik Paıtinin dün yapılt Ankara tl Konçresinde konuş? Genel Başkan Fcrruh Bozbey' AP'yi inançsızlıkla sııçlamış. D' mirel'in son büyük kongrede «kırat cahlpnncnk• spkündeki s zünü ele alarak «kırat'ın dizgi Melen'in elinde AP arkadan ya; yürüvor. şahlanan falan yok» d mistir. Seçimlerin bir Anayasa en oldugunu hatırlatan Bo^bfvli. nuşmasmı söyle sürdürmüştür. (Devamı Sa 7. Sü 1 rl Siyasî liHklarm iadcsinin yarattığı bunalım devam ediyor. Basın YAZISIZ Eyüp'te yapılan loplantıda, gıevci işçilerle, diğer ijçiler, CHP'yc yardımda bu\unnıuşlardır. Fotoğrafta, partiye para yardımı yapanlar görülüyor. , . . OLAYLASİN ARbîNDAkİ Orkunt vefat etti ANKAKA TRT Televizyon Dairesi Başkanı Güntekin Orkıınt, dün sabaha karşı Haeetrepe Hastanesinde vefat etmışîir. 43 yaşındaki Orkunt, 19j2'de Ankara Radyosu yurt dışı ya•vıhları spikeri olarak göreve baş lamiş, daha sonra aynı bölümürj şfefliğine getirilrnişti. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) CHP'li gençler partiye yardım için kan vertne kampanyası açtılar [Cumlıuriyet Habcr Merkczi] CHP îl Gençlik Kolu Yönctim Kurulu üyeleri dün bir / basın toplantısı yaparak «Kan ver, Partiye yardım et» kampanyasını aç mışlardır. Cumhuriyot Halk Partisi İl Gençlik Kolu Başkanı Şcmsettin Şen, kampanyayı açış konusmasında «Ulu önder Atatürk'ün (muhtaç olduğun kudret damarlanndaki asil kanda mevcuttur) şcklindeki sözüne uyuyor ve kan ^arımızı satma kararı alıyoruz» demiş özctle şunları eklemiştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 1 dc) 6ERÇEK Türk, çalış# öğiin, güven kcslirınek olanağı yoktur. Rugünkü belirtilcr bir yıl ıçiııde yeni scçimlere gidileceğiııi ve eski kadrolann bir kez daha denenecegini gostermcktedir. Devlet gemisinin dümenine geçenlerin, yeni bir kazaya mey dan vermemek için ne dereee dikkatli ve bilgili olabilecckkri yaşanarak öğrenilecektir. H mutlar. eski hatalardan gerekli derslerin alınmasına bağlanmıştır. Demirel. «Türk • vatandaşinın zihnini işgal eden konu, memleket olarak nereye varacağı ••1/ Apollo179 Ay yörüngesine otıırdu UZAY MERKEZt (Houston) «Apollcr17» astronotları, dün Türkiye saati ile 0B.16'da Düny'i ile Ay'ın çekimlerinin eşit olduğu noktayı geçmişlerdir. BLJ sırada «Apollo» uzay aracı Av' dan 8.685 mil. Dünvadan ıse (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) daîet Partisi Tcmsilcilcr Meclisinde konuşan Süleyman Demirel, «Büyük ve şümullü düşünmenin iht.iyaç halinde bulunduğunu tekrarlıyorum» demiştir. Devlet yönetiminde başka türlü düsünnıek zaten mümkün değildir. Demirel, höyle bir ihtiyaçtan söz ederken, politik görüşlerindc biiyük bir değişme ve gelişmc olduğu konusuna dikkati çekmek çabası içinde çörünmüştür. Son iki yılın ola.ylarının politikacıları ve yöneticileri ne derece etkiliyebildiğini şimdiden A mız ve ne zaman varacağım soru«udur» dcrkeıı; devlet ça kıııı daha 1yı ışlctmc ve mill hizmetlerinı daha çabuk gör bilme vaatlerini de esirgem miştir. Yasamlan zamanuı r. rektirdiği hütiin tedbirleri : mak, çareleri arayıp hıılmak teği ile dolu görünmektedir l] mirel Ama hâlâ «dpvlejfin p eü» bahanesi arkasına sıği mak istidadıncla nlrluğunu gizliyememektedir. Demirel çıkça «dertlere çare bıılfKaği • •• (Devamı Sa. 7, Sü. 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog