Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

OKULLÂRİMIZDA UYGULANAN EN YENI METOTLAflA GORE HAZIRLANMIŞTIR. Bastan basa renkh ve resımlerîe, hartta semaiaria susiu 100 ssyfa 5 Lıra ANS1KL0PEDİSİ hur 49. yıl, sayı: 17368 Telgraf ve mektup adresî: T e 1 e f o n i a r : 22 42 90 EMİLE II* TL. V ĞERMİNÂt 1 & MEYHANE 15.£ HAYVANLAŞAN İNSAN <3 Kurucusu: YTJNUS NADİ Genei dağtttm BATEŞ * RFMZÎ KÎTABFVÎ ISTÂNBUL Cumhunvet tstanbui Posta Kutusu: îstanbul NTo 246 22 42 96 22 42 9? 22 42 98 İJ 42 99 10 Ârahk Pazar 1972 Demirere göre, buhran devam ediyor APTEMSİLCİLER MECLİSİNDE KONÜŞAN ' «DEVAM EDEN BİR BUHRAN ÇEŞITLİ DEMİREL, «YENİ UFUKLAR AÇABİLMEYİ OLAYLARA KAYNAK TEŞKİL EDECEKTİR. BAŞARACAĞIZ. ENDIŞELER, KAYGULAR, BU OLAYLARIN NE OLACAĞI, NE ZAMAN ÜZÜNTÜLER GERİDE KALACAKTİR» DEDİ i OLACAĞİ KESTİRİLEMEZ» SENATO VE MECLİS BAŞKAN! İ L E BAŞBAKANA DA HEM EMEKLİ HEM DE PARLAMENTER AYLİG! ÖDENİYOR 175 Parlamenter "Erken seçım meclıslerin bıleceğı bır ıştır,; A\K\K% Cunıhurbaşkanı Cevdet bunav taıatından aun Çanka\a Koskunde kabu] edıle^ Ba^bakan Fent Melen ko^ktcn ayrılırken bır snru uzenne, «Fr ken seçım parlamentonun bılece ğı ışl^r» demıstjr Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafmdan dun saat 11 de Can kaya Köskunde kabu) edılen Ba^. bakan Fern Meten m bu zı\are tı bır bucuk «;aar de\am etmıs tır. Basbakan Ferır Mfîen zna ret ıle ılsılı olarak şunları soy lemıştır (De\amı Sa. 7, Su. 7 de) Seçiııı kimse rahatsız olmasm * m Maliye Bakanının açıkladığı iistede; İnönü, Feyzjoğlu, Bölükbası, Türkes, Kınkoqlu, Köças, Erez ve izmen'in de adiarı var * * Soru sahibi Kargılı; hem parlamenter hem de emekli ayhğı almanın teme! haklara aykırı olacağını iieri sürdü ftl Eski DPIiler sunuldugu dcn bu u n a eskı DP'h parlamentprlcrın durumu bıtmc/ inkenmez bır tartısma konıiMi olarak surıip sçıdnor. İlkin «Kunlar affedılsın mı, mı''» sorunu uzerınde zatnan Ua\g;a>a varaıı dı <,'ekı*«meler oldu, Nıhaaf «,'lMl. Arkasından ncfes al\akıt kalmaksi7in haklanıı çeri verilmesı ortata atıldı. tsmet tuonu, «Kuiudan adam kurtarma» iloçam ilc. çörünürde hısancıl. ama ger. çcktc düpcdüz bir politika mancvrası çüderek, kampamaya AP'nin vanında olumlu >onden katıldı. Iki bihuk parti elele \princc Anavasa'nın 68 maddesındc çerekli defeısikbk kolavra sas; lanarak eski DP'hler tum s^ınahlanndan anndılar, doğal ^urttaslık liaklarına kavusturuldular. Ns var ki. Anavasa kemesi parlamentonun b« îiiım usul bakımından bozdufiu K,m bu haklar kullamlamaz oldu, ha\ada kaldl Simdi. hazjr Ana\asada ^riıi df ^isîklikler > 7 konusu olurken, O Drmokratik Partı'nnı oneüluğü ilc «sivasal bakların cskî DP'liIrrc çeri venlmesı» knnusu gone orta\A atılmıs, uzerincîe tartısnıalar baslamıstır. kalırsa, on bir \ıldanben ı/ halınp çr* İpn bu «irtrunu artık ke&m olarak bir rözıime baçlamak 7amam gplmistır, helki de gcçmek Dikkat edılırsp, «af» konucu dı. ««ivasal hîtMann çeri veriltnPM» konu^U da partılor aı;ısıtıdan daha çok polıtık ka>çılarla ele aiınmıs. politik kaygılarla Mirutulmüstür. Partili olmadıg;ımıy H'in bı/ bu konularda polıtikanın daıma tlısımla kaldık. sorunu d» bcr /aman bir prrnsıp sorunu hahnılc çnrup ^östcrm»'ye cahstık. Okurlantnız, ilk çündfti baslaiarak buçune deçin af öırfrilfrinc dc. bijasal haklanıı «;pri vfrilmcsi önenlenne de karşı durdu^umuzu hatırlayacaklardır. Ama Mmdi dusuncemi/ı dcçistirtfiçimızi .so^lerkon okıırlarımızın bİ7İ anlayısla karsılamalarııiı nca ^dece^iz. , Eskidcn de burada birkac kez lıelirttisçimı/. gıbı, DP'lilerle bı7im hiç bir zaman kısısel bir alıs • \erisimiz, düsmanbt,ımız olmamıstır. Tersine, ço^unu tanıdı|ımız bu arkadaslar arasında be?rndi§:ımı/, sevdi^ittıiz kimvplpr df vardır. Onların uçradıgı ruhsal aciM anlamnor dcçı! dik. Nc 'var kı, 27 Mayıs Devrimini. o rievniTiın çrtirdi^i hak \e Ö7ü;ürlük3fri savuııma çorcMiıi her ka^ çıııın üstünde lulu•\or. bu iııanvU affa da, sivasal hakların çpri vcrılmesınc de karsı çıkı>orduk. 1%1 \na^asasından bu 27 Ma>ıs dusmanları oyletfrs bir da\ raııışm ıçine sçiıdiler M eabalarında ö^lcsıne basarılı oldular kı. buçüıı 27 IMavıs jıcreıie isc bir düs olmus, ÎKedim' in dili ılc «bır pori suret çorunmıis bir ha\al olmus sana» donctck kadar hizdm uzakla^mıs ^ılıidir. (kncıler \v <;ıkarcılar takımı nrtalıkta kol ge7mektp, ispat haklviıım kaldırılması ola^ ım çölçcdp bırakdcdk antidcmokratık ^asa harırîıkları >urdumu7 ha\asında kara bulutlar mihalı dchısıp durmaktadır. Bu kosullar altında eski HP'liIcrin hija^al haklarını nedcn s;eNahil olsa Ana\asa detıstırildiçine tförp, 68. nıaddedeki o dort so^cuklu «affa uçramış. olsalar da» deyîmini (bu' Itpy usiılüne ınsçun olarak) bır kalpmde sıhvermekle sos^al \c polıtık Aapımi7da avrıca bir hty ini de^isecektir? Olsa ol&a yeni DP ^ e belkı AP birkaç unlii adav k.ızanacaklar, onlar da oniimıiz ANKAR* AP Temsilciler Meclısı, dun saat 10,13'te Maımara orelmde toplanmıştır AP fienel Baskanı Demırei, topîantının açılısında yaptıgı konusmada, J urkzye'nın ıçmde bulunriugu son sıyası çiuTumu eleştırmi8;, buhranın devam ettı^ını, TBMM'nın Türk Anava'îasınddiki fonküyonunu kemalıyle yapahıl me«;ı ıçm hı?rguıi ypnı cozum aranması yenne de:nokratık rejımın kuraüanUın ışlerlıgır.e ffu venılınesmırı buhranın en oncmlı çarelennden bın oldupnru 1 oyiemış, «Seçımın dışmda bır çtıe aranmamahdır» demjştır Al'mcı AP bu"uk kon^resınden feunra ılk ve oUgan toplantısını yapan TeiTii;fıler Meclı smın çalnmalan ıkı jzun sure cek ve toplantida AP (îe'1^] Başkan yardimcıian veçılertk ve Turkıve'nın ıçmde bulundupu son durum «o?aen ?eçnılprektır. Toplantı sontında bır bıl dııı yayımlanacası da açıklanAP Genel Başkam D n (Deiamı Sa. 1, Sü. 2 de) A\K\R\ Mahye Bakam Zıva Muezzınoglu, aralarında Cumhurıyet Senatosu Başkanı Tekın Anbuıun, Mıllet Meclısı Başkanı Sabıt Osman Avcı ve Başbakın Perıt Melen'ın de bulundueu 175 parlamenfenn haJen T C Emekli Sandıgı ndan «emekiı ayhğı» aldıklarını açıklamıştır Içel bağımsız rnılletvekılı Celâl Kargılı'nın konuya ılîşkm soru oneıgesını cevaplandıran Mahye Bakam, emekli ayhğı a lan parlamcnierîerin 89'unun senatoı ve öbbitıin aa mılletvckıİı oldugunu belırtmıştır Kimler var? Halen «Emekli aylığı» alan par lamenterler arasında, Mıllet Mech^ı Başkam Sabıt Osman Avcı, Başbakan Fent Melen, esKi Mah',e Bakaniariüdan Cıhat Bılg°han MP eskı Genel Baskani Osman Bolukba^ı, Mıllet Meclısı Dısıslen Komısyonu Ba^kanı eskı Bayındırlık Bakam Orhan AIp, AP Mıllet Meclısı Grup Başkanvekıh eskı Mılh Egıtım Bakanı Orhan Denaız Sanayı ve Teknoloıı Bakam Me^ut Erez AP Genel Sekreten Nızamettm Erkmen MGP Genel Başkanı Prot. Turhan Feyzıoslu. CHP eskı Genel Başkanı Ismet Inonu. CP Geno! Sekrftcn Oıhan Kabıhay, CHP Genel bekıeterı Kamı) Kırıkoglu, Başbakan eskı yardımcılanndan Sadı Koças Enerıı ve Tabıı Kaw,3KJar Bakam Nıırı Kodamanoğlu eskı Imar ve Iskan Bakanı Hayrettın Nakıpoğlu, TBMM Butçe Karma Komısyonu Başkanı Kevni Neriımoğlu, CP Mılîct Meclısı Grup Başkanvekuı Sezaı Orkunt eskt Adalet Bak inı Yusuf Zıya Onder, eskı Saglık ve Sosyal Yardım Ba,<anı Vedat Ah Ozkan, MGP Genel Sesreten Orhan O7trak Mıllet Meclısı BaşKanvckıh Kemal Zıya O7turk, MGP Genel Başkanvekılı Emın Paksut CP Mıllet Meclısı Grup Başkanvekıb Ilhamı bancar. eskı Mıllî Savunma Bpkanı Ahmet Topaloglu, MHP Genel Baskanı Alpaslan Ttiıkeş Mılîet Meelısı Mıllî Egıtım Komı^vonu Baskanı Pıot Mehmer Yaidımcı, eskı Cumhurbaşkanlığı Gon^l Sekreterı Cıhat Alpan Cumhunvet Senatosu Ra^kanı Tekın Anbuıun Cumhuınot Scnatosu e^kı Ra^ı anı Pıof Ibı thım Şevkı Atasa;un eskı Im.>r (Devamı Sa 7 bu. 4 de) MGP ve DP, siyasi hak iadesini Öngören teklif leri savunaeak ANKAKA, (Cumhuıi>ct Bürosu) Meclıs «Çatısma Takvımı» ve e'kı DPlıleıe sıvasî haklarının gcn verılmesı ıçın Anayasa'da yapılması onenlen değışıklıge Uış kın anlaşmazhkta dun de yeni b:r gelişme olmarnış, ba7i sıyasi partiler çeşıtH vesilelerle goru^lennı tekrarlamaya devam etmışlerdır. DP Genel Baskanı Fornıh B07 beylı, partısınm Zonouldak II Konçresınde >aptıgı konuşmada, 12 Mart sonrası gelısme ve eskı DP'hlere sıva^ı haklarının ladesı konulaıı uzennde dururken, bu konunun bazı çevrelerce tekrar i^tısmar edılmc^e başlandığmı öne surmüs, aynı çevrelerı, Ordu'yu siva^i haklann ıadesıne karsı ımiş gibı göstermeye çalı^.makla suçlarnı^tır (Dmamı Sa. 7, Sü. 3 dc) Lösemıye karşı önemli tedavı yölları bulundu Erken yaşta doğum, kanse'r , rıskmı arttırıyor Süt veren kadınlard anser ihtimali aza or A.B D. Ulusal Kan<;er Enstitu=;u Başkanı Dr Rauscher, kansere kaısı &a\at.ta \aıılan son noktayı açıkladıi^ı demecmdo, lösemıye kar^ı onemlı ve etkılı tedavıler sağlandığını belirtrrustıı Dun bınncı bolümunü veıdıgı mi7 bu soru cevap sekhndekı de mecin devamı şo>lcdıı SORU Kanser asısının gehştınlmesı uzun sürecek mı? CEVAP Kanser a^ısı kontı<;ım(la, polıs \a da cıçek rlan faıklı pıoblemlerle karşı karşıva\J7. Bu aşılarda hastalığın yay^ın oldugu donemds a şıyı uvgular, sonra da aM\ı o lajîlarla olmavanların duıumunu anlamak ıçın geıeklı bnkaç ajı Ama bugun akut lemiustiK lo <;eraı a^ısmı yapmış olsak bıle en a7 yedı yıl bu asının sonucu nu beklemek zorundayız Çunku bu, dıger çocuk hastahklarına o ıanla daha yavaş gehsır Avrıca bu lıastalığa en fazla yakalonılan 4 7 vaslar arasmdakı ıhtımal, ' \ uz bmde 4'tur Bu \astan son 1a ıhtımal daha azahr ve 12 yas;ndan sonıa ka\bolur I Meseiâ uzennde çok çah^tı§ı j mız ço°us kanserı a^ısına sahıp olsak, bunun etkıh olup olmadı 1 gmı anlamak ıçın 35 \ıl gerek° cek Çunku goğus kanserı Tı va >ından sorra en fazla rastlanıhr hale çelnor Bu sekıldc doğum dan oncp de goğus kansprı ol (De\ami Sa. 7, Su. b Denktaş: «Türk toplumu temel haklardan asla c vazgeçmeme kararmda» 4NKARV Kıbrıs Tuık YoneIım. Yuıutmc Kıuulu Ba^kan Yauhmoısı \c Tuık Cfmaat Meclısı Bciijkanı Rauf Denktas?, «Turk toplumunun 1960 andlaşmalarıyle du7^n!cnen tcmel haklaıdan asla \azgeçmcmck karaıında olduğunu» •ovlemıştıı Ara veriliş nedeni Başbakan, Macaristaiı'da bııhuıcm Enerji Bahannn acele yurda rağırdı ANKARA Basbakan Ferit Melen, Macanstan'da bulunan Eneıji ve Tabıî Kaynaklar Bakdnı Nuri Kodamanoglu'nu acele nlaıak yurda çağırmıstu. Bakanın gtvısmi jaııda buakıp yurda donmesi beklenmcktedır. THA muhabırinın ılgıhlerdcn cdındı^ı bılgıje goıe, bır sure onCC Maden Muhendısleıi Odasın' dan bır heyct vc Bakan. Macarıstan 1 7i\cuet etnıek uzeı e davet cdılmısür. Macdiı^tan'ın Ankara Buyukclçılığı kanalı ile gezının programı i^sbıt rdılmış ve 8 13 Aıalık 1aııhleıı aıaıinda gczının yapılmaii kaıaıiabtırılmi'iır Kodamanoğlu. Ba^bakanm islegı uzer'ne Macar Hukümetinden ge7i taı ıhınm kısaltılmasmı ve ono alınmasını ıstcmıs vc gezının baslamasına bır hafta varkcn vola çıkaıak Avu&turya'ya gıtmışiıı (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Hisar Yalısı ilc Zcki Pai?a Yalısının rılıtıml.ıı ııula hasar \apan h<\\ raklı Mauı ıtus taııkeu, ola\daıı sonra . BREJNEV, AMERİKA • / GEZİSINİ ERTELEDİ • \\ \SHINGTON «Washıngton Post» gazetesıne gore, Sovyet Komunist Partısınm hderı Leo nıd Brejnev. Sovyet \etkılıleu nm «Ikıncı Nıxon hukumetı hak kında kesın bır fıkır edınebılme lerı» amacıvle Amerıka'ya vapa cağı zıyaretı gerı bırakmayı ka ıarlaştırmıstır. Gazete, Sovyet dıplomatık kav naklaıına da\anaıak Breınev'ın Amenka\a ılkbahar \enne sonbaharda geleceğını bıldırmekte dır Gazete\e Rore Sovvct yone tıcıleıı bu sure ıçınde Washıng tondakı ^enı hukumetın alacağı tedbırlerı ve bazı uluslaraıası soıunlarla ılgılı gelısmelen ın celeveceklerdır. Ankfua\a gelen haberlere eoıe Lefkose'dp vapılan ve Kıbrı= soıununa baıısçı bır ço7um buima\ı amaçlavan gcnıslctılmıs top lumlaıaıası goıu^meleıe oncekı gun vanılan toplaniıdan sonra 10 Ocak 1973 tirıhıne kadar ara verılmı^tır. Rauf Denktas, goruşrnelcre, «Tuıknc ve Yunanıstan fomsılcıleıı yılbası dolayı^ıyle Kıbııs'tan avrılacaklan ıcın» ara \enldı§ını pçıklamıştır. Aldıkaçtı'nın umudu Gonıslctılnnıs toDİumlaıara^ı co luhmelndc Tuıkne'yı temsi] eden Pıof Oıhan Aldıkaçtı. goruşmelcrden sonıa ga7etccılerc. yurutmp \e \aıgı oıganları Uonusunda anlasmava vanlamavan iki noktanın yakında ço7iimlencceğını ıımduğunıı bıldırmis bu konudakı rapoılaıın Ocak a\ının ıkıncı vaı ısında ha7ir olabılccepını soylemıştır Pıof Aldıkaçtı. bugun Tuı k ' v ' •e donecekiıı Bııle=:mıs Mıüetler \ Genel Sekıeterınin Kıhns'takı o7el tem&ilci«ı O^oııo Tafall. ıse Bırle«mi<; Mılletler Guvenlık Kon "îrvının Kıbııs konusunda yapacaqı 1oplan1ı\a katılmak uzere •New Yoık'a eıdecektır (aa> (De\amı Sa. 7. Su. 6 da) Gazeteci Koloğlu, 7,5 yıl hapse mahkum oldu Yazar ve gazeteci Çetın Altaı taratından vazılan «B)inuva Sav cısı, lutten dmlevınız» başhkl ^azıyı gazetesınde vayımladm \e dolayisıvle komunızın prom •îanda1;] vaptığı ıddıasnle yaı c Rilanmakta olan Ak>am ga?ete eskı Yazı Islerı Muduru Doga Koloalu 7 vıl 6 ay ağır napse v 1 vıl da Izmıt'te sursune mal kum olmustur Koloğlu kaıaı temvi7 pdecesmı bıldırmıştır Karardan once vazıh ^avut masını vapan Doöan Koloğlu C < tın Altan'ın vazıvı l%fi yılınd va7dığını bır vıl kariar snnı da Mılletvekılı olarak MPCIIS'I okuyarak zabıflara geçırttığır hovlpre de Anavasa sereğın.. bunun suç olmaktan cıktığını b hrtmıstır Yalının rıhtımına bindiren tanker Lıbeıya ba^ıak*lı Mduııtus,» l.tnkcu dun saat 16 snalaıındd Rumclıhüaı ında bu yahnm ııbtımına çaıpmıs, ıkı yalının rıhtımında hasar mey dana getnmıstu Olaydan sonıa kendi olanaklaııyle kuıtulan tankeı, Kaiadeni7'e açılmıstıı. Maımaradan ^eleıek Boya7 a çırış yapan akaryakıt yuklu 25 bın tonluk «Maurıtus», bılınme\en bır nedenle, Rumelıhısar ında Hısar Yahsmın rıh tımına bmdırmıştır Bu aıada, Hısar Yalısı ıle bıtı (De\amı Sa 7, Su. 8 de) VVashington ne diyor? Bıejnefın ABD 7ivaıctım er•telemesı konusunda bılgısınc ba^vuıulan Be\az Saıay Sozcubü Ronald Zıegloı Soz konusu 7i\aıct ıçın Sovyet •yonetıcılen ilc bır taııh bclulenmemiş oldugundan bıı eı telemenın 8e so7 konusu olrnadığını» bchıtmıstıı (LRTUĞRUL ÇVPRAZ (Bogulan ogıencı) NECATI KURT (Bogulan ogrencı) «uçuş GÜRLER, D/8/PL/A7» ÖĞÜTLEDİ 4NK'VR\ Kaıa Kuvvetlerı Havacılık Okulu «to donem pl lot temcl kuısu bıovc lakma torcnındc konuşan Genelkuımay Başkanı Orgeneıa! Faruk Gur lcı ıvlotlaıa uçus dısıplınınden a\nlmamalan geıektıgını sov İPmı^tıı1 Gurler «Aksı davranış nıemlekelımır Sılâhlı Kuvvet lcıımız aılclcunnz \c ^ahıslaıımz ıçın buvuk kayıplara yol açar» demıştır Bilirkisi suc bulmadı Yazı tslen Muduru Koloğl bılırkışı hevetımn vazıda sı 1 unsuru bulmadığını da bıldırm ozetle şovle konu^mustur: «Ben hukukçu degıhm Rılırl şı kurulnnun suc bulmadığı \ (Re\amı Sa 7 Su. 4 t) Özbek, tekrarladı: «Öğretmenlerin intibakları ay sonunda çıkacak» IZMİR (Cumhuriyct Egc Burosu) Mıllî Egıtım Bakam Prof. Sabahattın Ozbek, ıntıbakların, buMik bır ıhtımalle bu ay sonun da çıkanlacağmı bıldırmıştır. Mıllî Egıtım men&uplarıyle du7enlenen sohbet toplantısında Oz bek, çekılen beden eğıtimı oğret menı «ıkıntısının, sporla yakın dan ıhşkısı bulunan kısılerın kısa surelı kurslardar geçırılerek gıderıleceğmi de soylemıştır. l GÖLDE BOGULAN ÖĞRENCFLERDEN 4 ' t M N CESEDİ Ç1KAR1LD1 SIVAS Gorçekler golunds kayak \aparken, buzların kııılmasi sonucıı suya du^erek bogulan beş oğrencıden 4'unun ceseclı. djn askcıî dalgıçlar taıafından çıkartılmıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) tlıııdeki tırmıkla buzları kırıp gölde ceset arayan bir Sivaslı.. Akademilerde tek dersten belgelilere sınav hakkı yok İZMİR (Cunıbuıi>ct Egc Burosu) Akadcmılcıaıusı Kooı dınas>on Kuıulu, tek dcıstcn bclgc almı^ ogıcncıleıe yeni bıı hak tanınması tckhfını ıcddctmısln Bu konudakı acıklamajı vapan Mıllî Egıtım Bakanı Pıof Sabahattın O7bck, Kuıulun Ankara'dakı Mımaılık \c Muhendıslık Akadomısıne l&ık Zafer vc Kımya juksek okullaunın bağlanmnsının kaıaılastırıldığını da bıldıımıstn Gundem'nde 25 maddc bulu ' nan Akademıloıaıası Koordınas1 \on Kuıulunun çahsmalan, surnıektcdu Komutanın öğüdü Okuı Komutanı Tuğgencral Nadır Savasan da konusmasında pılotlaıın hata donemlerınden bahsetmış bu konuda dıkkatü olunmasi gcrektığını behrteıek, oğutlerde bulunmusrur Temiz Hava Kanunu Teklifi Meclis^e verilc ANKARA, (Cumhurısct Buros CHP istanbul Mılletvekıh 1 sıt Ulkcı, hava kıılenmesıı onlenmesı konusunda bır kan teklifj hazırlayarak Mıllet M IIM Başkanlığına vermıştır 7 esas ve bır geçıcı madded ıbaret bulunan «Temız Hava I numı» teklıfınde Reşıt Ülk havanın temiz tutulmasmı sac nıanın Sağlık ve Sosyal Yard Bakanhğının eorevlerı arasır olmasını Ttemektedır (Devamı Sa. 7, Sü. 4 1 Derece alanlar Kuı s bınncısı Usteçmen Tulay Çclcnk'ın bıovesmı Genelkuımay Başkanı ıkıncısi subayın brovesını de Kaıa Kuvvetleri Komutanı O r g p " 0 ^ 1 ^ancar takrnı<ü1arrlır. (THA) NADİR NADİ (Dc\amı SA. 7, Su. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog