Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR YAYINLARI îiEKGÜZEŞT (Bir Esir Kızın Romanı) Yazan: Sami Paşazade Sezal Hazırlayan: Zeynep Kerman Eakanlıgımız yayınevlerinde 5. Hra fiyatla safışa arzedilen bu eseri diğer eyayınlarımız gibi kitap yılı dolayısiyle /o2O indirimli alabilirsiniz. Devlet Kitapları Miidürliigti Snltanahmet Islanbul Satış Tcl: 2> 38 03 J ıBasın: 244S2 8597) YENİ VARLIK KtTAPLARl CENGİZ DAĞCI: O Topraklar Bizimdi, roman, TL. 15 BÜVÜK ADAMLAR: (230 ünlü kişi) Dünya ve Tiirk, TL. 10BERTRAND RUSSELL: Mistisizm ve Mantık, TL. 8. JOHN STKtNBECK:, Faroler ve tnsanlar (10. baskı) TL. 8 NURULLAH BERK: Rcsim Bilgisi (tekııik ve pstetiği» TL. 8 MARCEL PREI.OT: Politika Bilimi TL. 8 I,. SAMİ AKALIN: EdcbiyaJ Tcrimleri SözHi.Su TL. 8 (jlâncılık • 9352 8618) : Kurucusu: YUNUS NADİ 49. yıl, sayı: 17359 Telgraf ve mektup adresi: T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1 Aralık Cııma 1972 motoru Fikret DAÖLTOĞLU rıı kaplam rifihjl, r\\ %z R kİŞİ rif kayb(,ılnnıştur. Kum motoru, nlHydan yonra kHcnitştır. İlgililpıe snrc. ınotordt 12, kurtarıliitj yokmhırH Röre de lö ki?;i varu'ı. Ohıy, Bcşikhış dolınuş İskelcsincloıı ynlcuİHrını iildıktan aonrtı Iıarokct edı?ıı kfipinn Ri'ı/ıııı .Alrv yönotiniindoki «Murat» yrılcu mo totunun, s^hilden tahminen 400 mctrp uzakhkta. Bogaz'dah Mar mara'yM rinğru scyrcden bir kum moinı"iıyla çarpışınHsı sonucu mey gclmiştir. Kıırlardfiıı yolbazılan, hcr iki laşıtm da olay sırasmdn ı.şıksız seyrpttİKİni ve dolmusj kaptanının ka za Firasında toplanan paraları say makla meç^ul buhın.dugunu ilcri sürmüşlfrdiı. (DPv.imı Sa. 7, SÜ, 4 dc) ÇSİÎŞSn r!'"'lniuş m o t n r l n r m d / m bırj. dün ,*aat, IH.'.M) .sııalannrla bir klini rrioiunıvln ı;aıpışarnk batlVtl.Ştir. Ka/.arl.ı; b i r vnlru k t'jlmijş, dolmıış mofo BEŞİKTAŞ ÜSKtJDAR ARASINDAKt KAZADA, YOLCU MOTORU BATTI KURTARILAN S KİŞİDEN BlRİ ÖLDÜ PARTİLER ANLAŞTI; REFORMLA MART'A KADAR ÇIKARILA ANKARA, (Cumhuriyct Riirosu) Anayasa değişikliklfiri, reform tasanlan ve yeni İçtüziiğün Mart ayma kadar Millet Meclisinden geçirilmesi konusunda Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı ba.şkanhğmrla siyasal partî gruplan t.emsilcileriyle dün yapılan topla"ntıda anlaşmaya varılmıştır. t Başkan Avcı, dün sabahki ton,lantıdan sonra yaptığı ba'sm top lantısmda hazırlanan takvim konusunda bilgi verirken, «Bu takvim ve çalışma programı esas iti bariyle bir centilmen anlaşmadır. Hiçbir surette kimseden kim • seye emir mahiyetinde yorumlan masma mahal yoktur» demiştir. MECLİS BAŞKANI, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, S O N U C U «CENTİLMEN ANLAŞMAS!» OLARAK NİTELEDİ Toplnnlıya Başknn Avcının yanı sıra Millet Meclisi Ba.şka!:vckülçrinden Vahit Bozatll, Kükümet. adına Devlet Bakaru İsmail Arar ile.5 siyasal parti grubunu temsilen AP'den Grup Baçkanvekili 'AIi Naili Erdem, CHP'den Grup Başkanvekili Ahmet D'urakoğlu, DP'den Grup Başkanvrkili Vedat Ösı MECLİS, HAFTANIN B E S GÜNÜ SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞACAK. ÖNCE İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ELE ALINIYOR ^'erdiği bilgiyc göre, Mart ayma kadar yeni İçtüzük ve Anayasa dcğişiklikleri yanı sıra toprak va tarım, madencilik, petrol ve üniversitcler reform tasarılannın ger çekleştirilmesi söz konusudur. Bun ların yanı sıra hükümet tarafından bugünlerde Parlamentoya sevkedilmesi bcklenen cğitim re(Devamı Sa. 7, Sü. 1 dc) sal, MGP'den Grup Başkanvekili Ncbil Oktay ve CP'den de Grup Başkanvekili îlhami Sancar katılmışlard'ır. Toplantıda Millet Meclisi Kanunlar Müdürü ilc Kanunlar Müşaviri de hazır bulunmuşlardır. Millet Meclisi Başkanı Sabit O man Avcı'nın basın loplantısında Emlâk Veroisi svresı 15 gun ANKARA, (Cunıburiyet Bürosu) Maliye Bakanlığı, Emlâk Veıgisi beyanname verme süresini 15 gün daha uzatmı.şhr. Sürenin büiiln Türkiye'de uzatıkhğmı açıkİM.van Maliye Bakanlığının bildi j risi, şöyledir: Yasası pjjiştirilrnpsi sriz knrmMt nlan Krçim Kanuııunun nkîukça sert tartısmalara yol avacağı anlaşılıyor. Bugünkii Nİfstrnır karşı olanlarıll ilerî isiiıdüğü PII hiiyiik kuslir, ön seç.iı;; kuruluşu iizerindp tnplanmaUtadır. Sistemi eleşlircnIrrin ilrn Kİirdiikleri hplli baslı SaUınt'i ,a; ı şiıvle özpllpypbiliriz; (Jn sppim dcdıçimîz sistem gcnel Rpı/imlpri kürirk bîr fiartililpr gruhunuıı trkeli altıııa almakta, yurt'aşlara fyeğcndiği • kimselere oy vi'rmek lıakl.ııu psirşjcmcktedir. Fariilılpr sadecc deİPgclfri fippmfeltte, nıılar da âday adayla^ rı arasındaiı lıuşl.ıııdıKIan liimsplcri ayırmaktii, büylece ahnan oy sayı.sına Sföre bir liste lı.i/.nlanmaktadır. Bir kez Itstelftr îlân olundu ın>j, artık kîmlp.rin parlamsııtoya çirip himlefin giremeyeccği daha seçimlerden önvc rııi'aşıltıiaktadır. örnegin yurt n güçlii partinin adayı . liste sonl.innda yer alan scçilme şansı sıfıra înmcktc. buna karşıiılv küçük bir partinin listesinde bas köşcye yprleşcn . bir adaym seçilmesi lıpmcirhemcn kcKinleşmiş oimaktadîr. t ş bu kcrtcdc çclin bir savaş halinc döniincc de aynı pariînîıı aday adaylHn arasında bir kördöğüşüdür başlamakta, o ara6A, özclliklc az nüfushı küçük illerimizdft para oyunlarma baş vurulmakla. liste başını tutturaliiiînpk uğruna kimi aday adaylan oıı binleree, yü7 binlerce lirayı harpamaktan kaçınmamaktadırlar, lamamlanıp îlân pdîlrapamayacağuıa fföre. asil seçim lıiçimsrl bir işlem Almaktan tftc bir aniarn tâsımamakta, sanflık basıııa s;îdpnlpr, dcles;plp.ree «iucpdeıı saptanrnış listpleri nna'ylamaktan baska bir şev yapama Bildiri "Büyük mrrke/lerdcki mükellcflcrlp yurt dışındaki vaianda^larımızın miiracaatları gözönündc tutularak Emlâk Vorgisi beyanname verme siiresi, 15 Aralık 1972 tarihine kadar uzntdmı?1ır. Mükellcflrrin beyannamelerini kabul cfmek üzcre. vcrgi daireleri. fazla mesai yapmağa devam ede ceklerdir. Aynca beyannamelerin posta ile gondcrilmesi mümküıı bulunmaktadır.» Emlâk Vergisi beyanname verme süresi, böyleoe üçüncü kez uzatılmış bulunmaktadır. İlgililerden alınan bilgiyn göre. yurdumuzriaki mükelleflerin yüzde 40*ı, henüz beyanname ver memistir. ASKERLİKTE BEDEl ESASI GETİREN TASARININ ANAYASA'YA AYKIRILÎĞİ ÖNESÜRÜLDÜ i KUM MOTCFKl KAÇTI Dun nk«nmkı denı/ k.t?asınrian sonra, kum motunı, kaçnn^ur bazı dolnıuş yolculan, kaza sırasında kaptanm paralavı saymakta. olduğunu ve her iki taşitın da ışıksız ] seyrettiğini ileri sürmüşlerdir. Fotoğrafta: s'oruşturmayı yürüten Emniyet 5. Şube ekibi ve çah.şmaları j ı/.leycn kaUoalıktaı: bir grup, Bcşiktaş dolm'uş motoıu i.'kelersimîc... • (TIIA) DP ve CP'ye de Hazine yardımı verüecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Partilerarası Ana\pasa Komisyonu dünkü toplantısmda Meclis'te grubu bulunan, fakat henüz seçimden geçmemiş olan . siyasî partilere de hazine yardımı yapılmasım kabul etmiştir. Komisyon toplantısı AP'li üve ' Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün 'başkanhğmda vapılmış | tır. Öztürk toplantıdan sonra çahşmalarla ilgili olarak şu a > çıklamada bulunmuştür: «Koınisyonumuz çalışmalarında Anayasanın 56. maddesiyle il i giü hükümler bakıraından beli ı ren ihtiyaçlara'göre Anayasaya ' geçici bir madde eklenmesini uy gup görmüştür.» j Komisyonda aynca partilerarası müzakereler sonunda görüş birliğine varılan metinlerin, parlamentodan mürnkün olan sürat(Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Kubat'm "İntıhar, dedığı olay için Adlî Tıp "Dayak sonucu olum,, raporu verdı Ankara'nın Çamlıdere ilçe İandarma karakoiunda ölü ol: rak bulunan Mehmet Üstün a < lı şahsın, karakolda yediğı d yaktan ötürii öldüğü dün A lî Tıp vetkililerince de doğr lanmıştır. Millet Meclısinde öncekı g tartışruaiara yol açan ve İçış n Bakanı Kubat'ın ıtham ecî mesıne konu olan öîüm oln bundan ıkı ay önce Adli 1 Müessesesino intikal etmişi Adlî Tıp Mücsscsesınce veri raporda. Mehmet üstün'ün lürn olayının ıddıa edıldigi g »ıntihar» olmadığı. dayak sor cu meydana geidiği büdirilm tır. Bılindığı gibı CHP Ank Milletvekiiı Yusui Ziya Ya' Meclis'te vaptığı gündem < bir konuşmada Mehmet Üsi ün karakola götürülen oğt dayak atılmasını önlemek ıs^ ken gözaltına atındığını biia rek îçişlen Bakanının açıkit yapmasını ıstemıştı Milleivc Yağcı konusmasjnda Adb tarafından verilen raporda i mei ÜPtün'ün ıddia edildiği bı karakolda kendısinı ası suretiyip ınrihar etmeyıp da'. (Devamı Sa. 7, Sü. 8 enizcilik Sanayi Bakanlığının, «Türkiye'de tarak gemısi yapılamaz» r a p o r u üzerlne 70 milyorıluk ihaleye yabancılar glriyor Şükran KETENCİ dikten sonra sccmcn yurttaş bunlar üzennde hiç bir ğ nn ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) j Millî Savunma Bakanlığı tarafın [ dan hazırlanarak 10 gün önce Ba ; ksınhklara gönderilen tasnn tas \ lağına görc, askci'lik yapmak iste | mcyenler üç aylık temel eğitimden Sonra bedel odpyerek yükümTü j lükfen kurtulabileceklcrdir. Ay | rıca askerlîk görevini kamu hizmctinde sivil olarak yapmak isieycnler Millî Savunma Bakanlığı askere alma dairesince saptana cak csaslar dahilinde. askerlik sürelorine uygun olarak sivil dairelerde de çalışabileceklerdir. Bedcl ödeycrek •askfrlik yapmak isfemeyen yüksek okııl mpzunları ayda 2 bin lira vereceklerdir. Taslağın gerekçesinde, ödenen bedel ücretİerinin «harp &ı ? nayii» için kullanılacağı belirtil miştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) BAŞKENT NOTLARI Yalnızlı^a. "Deknıan,, Turhan ILGAZ ANKARA Yalnız kahvermek kötü şey... acısını tatmayan var mı? Mahalledekı boş arsada, bıtişik inşaatın moloz.lan arasında «Dekman» oynanan «ünlerden baslarsınız yalnız kalmanın buruk tadına aşina olmaya... (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) tsvercnlcre göre Hyatlar normalin üstünde arttı ANKARA Türkiye îşveren Scndikalan Konfeöerasyonu Baş kanı Halil Kaya, «Türkiye'de! son yıllarda meydana gelen fiyat artışları normalin üstünde bir dereceyi bulmuştur. Bundan j az ve sabit gelirliler olmak üzere hemen herkes şıkâyetçi olmaktadır» demiştir. Halil Kaya, bu konuda şunla \ n söylemiştir: * \ «Memleketimizde en bü^âik i ş : veren olarak devletin fiyat ha1 reketlenni yakından takip et \ mesi ve çarelorini de ' beraber ; mütaiâa etmesi icap eder. Bi2e göre, fiyat artışları ş\i sebeplerden ileri gelmektedir: Sorî yıL, (Dpvamr Sa;.7, Sü. 2 dc) • IIAMBURGEK AKENDBLATT gazetcsmin kupüründe. 20 { metrekarelık bir odada 6 kişi ile birlikie yatan İki Türk görülüyor. nprftye dayanmaktadır? J*3rli1r rp ıni, jıaTlamenterler pnğmıiuğıına. mı. yoksa partilcri yöneten kadrolara mı? Anayasamızın 58. maddesi «Siyasî partiler. istcr iklidarda isIpr mııhalefettft olsunlar, dcmokratik sivasî hayatm vazffC(;ilme4!i un.surlandır» acık hükmünü ffctirdiffinc ^öre. Seçim Kanununda partileri kişilcrdcn üstün lutmanın yerindeligini kabul etmck gcreUmckledir. Yani, sandık haşına Ridcn scçmen yurttaş, aday Abmet'e mi, ad^y Mchmct'e mi oy vermpsi sorıınundan ziyadc A partisine mi yoksa M partisinp mi oy vcrmesi ırcrcktisi sorumınıı <,'özmek durumunda kalacnUİJr. ticrui bu, üzp.llikle hizîm gibi demokratik jçclcnckleri IIPnüj! knklpşıneiniş iilkeler açısınclan i'özümü ş;Ü<; bîr sorundur. Parti sayısı bakımından en ilcri dpmokrasileri bile s;efi bırakacak denli zengin, ama «siyasal fikriyat» aynlıkları bakımından hirbirine bp.nzer örçütlprin köşe kapmaca oynadığ:ı bir ortamda adaylann kişiscl önemini dp, azımsamaya ycr yoktur, Sonra unutmayalım ki, «siyasî hayatıtnizın va/^pcilmfz unsurlan» ola^ rak tanımladı&ımız partiler de ancak balk tarafm'ian srvilen, savılan; halkııı tuttuâu, gücünü halktan aVan yptenckli kisilenıi çabalarıyie başarıli olabilirlcr. Halkın hpgpnmediği ya da brJpnmiycccği adaylar kolay kolav liste baslarma tırrr>auamazlar gibi bir düşüncp ilpri sürüİPbilir. Ne var ki, bu sibi kimsclerin hatırı sayılır bir oranda parlamentoya girme olanağını bulduklannı da görüyoruz. Bizc kalırsa, > Kleştiric'Hcrin bıı çörüşünü dcferlcıulircbîlmck icin şu soruların .vanıtını bültnak Rcrckir: Illusal irade dediğimiz rrkî, yansıtacak gücün Hamburg'daki 15 bin kaçak işçimizi basın, "20. Asrın .esfrleri,, diye tanımlıyor ' Göklİail B A H Ş İ . . Wohldorf'un yaptığı bir incele mm ahahlıktan şîkâyctlrr giltikt c aıtmaktadır. Halk, clindcki paranm satıııalnja gütünün hir yıl önccsinc oranla yüzde 20 (.ksilmesinflon huzursuz olmaktariır. Parlnıncntoda cvvelki gün çeşilli partilcrc bağlı ınillctvckillori fiyat artışlanııdan, dcğcrinin uir iki mislinc mal sntnnlardan y'akırimışlardır. Bir araştırına. jıclirlcrin yüzrlc 5.Vİ11İ11 gıda maddelcri icin lıarcandığını ortaya koymaktadır. Vatandaşların kazanclarıyle sadeoo baş sokacak bir PV bulmak ve kaıın dnyurnıak kaygusuıın meye göre Hamburg'da halen 15 bin kaçak Türk işçisi . çalışHAMBURG Kuzey Almanya ' maktadır. Yazar intelemesinde nın sayılı gazetelerinden biri o bu insanları «,'ÎO inci asrın esirİsn «Hamburger Abendblatt» leri» diye tanımlamakta, bunlası muhabiri Jürgen W. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Dcnizeilik Bankası, Baymdırhk Bakanlığının yaklaşık olarak 70 rnilyon lira değorinde 4 .adet «kovalı tarak gcmisi» yaptırmak için açtığı ihale'ye «Türkiyede yapılamaz» raporunun verilmesi yüzünden kabul edilmemiştir. Bayındıi'lık Bakanhğının elindeki tarak gemilennin, halen bü tün bakım ve onanmlarının Denizcilik Bankasına ait tersanelerde yapıldığını belirteh Denizcilik Bankc'sı yetkilileri «Bu geınileri biz Türkiye'de yapabiliriz. Bui'ada yapamıyacaüımız ve ithali geıckcn kısımlar geminin °'o 30'unu geçmez. Ü.stelik ilıaloye dünyaca ünlü bir Hollanda Firması *lle teknik işbirliği anlaşması yaptıktan sonra katılmak isteANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) mistik» demişlcrdir. Karayolları Genel Müdürlü Yine Türkiye'de ğünde çalışan teknik per^onele 1 Ağustos 1972 tarihindengeçeryapılacak li olmak üzere, ışgücü, İş riski Denizcilik Bankası yetkilileri ve temırîindeki güçlük zâmlarıteknik bilgi <knowhow» alanın ödenmesi Bakanlar Kurulu cakları firmadan İ3İr yetkilinin tarafmdan kabul edilmiştir. Türkiye'yc gelerek tersanelerimi Karayollannda çalışan 1568 zi incelediğini ve bu gemilerin kişinin yararlanacağı yan ödeTürkiye'de yapılmasınin elverişli meler hakkında Bayındırlık Baolacağı sonucuna vardığını belir terek, «Ancak söz konusu Hollan (Devaraı Sa. 7. Sü. 7 de) da firması, kendileri ile yapacağımız işbirliğine rağmen, ihaleye katılmak için Baymdırlık Bakanhğın dan yeterlik belgesi alamadığımızı öğrenince aynı ihaleye tâlip olmuş tur. Firma ihalenin üzerinde kal ması halinde, gemilerin aksamını Türk tersanlerinde yaptıracağı nı bize bildirmiştir.» şeklinde konusmuşl.ard'.n'. Karayolları tekııik per soneline ödeme baslıyor yan GÖRÜNÜŞ Takvım yaprakları Kemal AYDAR ANKARA Buenler bilir, leştirilmiş siyasai hayatın dev . başkent bu mevsimde açık let ve ulus hayatımıza bir havada bıle güneşı göremez ceza gibı fatura ettiği dönem olur. Sabahları, genzinizin ler gnrülmüştür. Ama bugün kekremsi bir kömüj gazı ile için başkentin kirli havasmı yanaraft sızladığını hissederbir meeaz kıvırmasivle siyasıniz. Güne böyle baslarsınız. sal hayatın üstünp. çekmeye KirJi hava Ankara'nın simne yer var ne de gerek. Hatgesidir. Bir miktar oksijen ta şu da söylenebilir: Siyave daha çok zift. karbon ve sal havat faraza üç ay. altı azot karışımıdır bu hava. ay öncesine nazaran daha İnsan umursamaziı&inın d o bir açıklık daha bir herrakğal koşullariyle el birliği edip lık kazanmıştır. Ne yapılmals binJerce • defa büyütülmüş istendiği vani hedefîer meybir sirk çadırı biçiminde Andana çıkmıştır. Bir takım kara'nm üzerine getirdiği bu kuskular dağılmıştır. Bakın ziftten çadır ne yazık ki. kabirkaç ay önce. elini dudak ranlığm ve insan sağhğını larına siper vaparak karşıtehdit eden bin türlü musisındakinin kulagına «Acab? betin kalın bü örtüsü olarak seçim vapılarak mı?» diyc ta bahara kadar asılı olduğu çok kere anlamlı sorular fı yerde kplacaktır. Bu kasvet sıldayanlar bugün bu ahskan havayı ielinizle de tu lıklanndan vazgeçmis görün k verici tabilirsiniz. Hava tutulur mu mektedirler Bu neden böy demeyin. Bir deneyin, sıkılan le olmustur? Seçimin yapıla avucunuzun içinde kirli hava fcağına kendileri de inanmış nın ziftten, kömür karasm lardır da ondan. Ortaya sal dan Izlerine .rastlavacaksınız. dıklan kuşkunun, pidere! Başkentin bu doğal havasıkpndilerini de içinp alan bi nın yanı sıra • bir de sivasal dipsiz kuyu oldusiınu faı havası var. Kimi sivasetçi, ketrr.işlerdir âe ondan. Ne kimi yazar çizer. birinin fcirden spçirn vapılmavacakmış lih'ginden bahsederkpn ötrkiBunu kim istemivor? Bu sc nin cirkinüâinl meca? o\nınrulars karşı «Şu nedenle sç larıyle ortaya koymaya uğrascim vapılamaz» vâ' da «falar mıştır vıllarca • Cirkinükte, ca isfpmîvor» biçiminde mar kirlilikte her iki havamn bir tı^a vp ffprçp*p, uvsiın dü: birine paralellik kurduğu dömüs bir cevnba sivaset p nemler o'mamıŞ mıdır, diye yasasında artık sorabilirsiniz. Kuskusuz ol oîanağı voktur. Bunlar muştur. O kadar ki, kirl! haride kaldı. AçıklıŞı vanın insan, sağhÇma verdiŞi rin bplli oluşuna zarann birkaç katmı, çirkin(Devamı Sa. 7. Sü. 8 de (Devaım Sa. 7, Sü. 2 de) MEMUR ' EMEKÜÜĞ! İLE İLGİLİ YENİ * BİR KANUN TEKLİFİ YAPILD! Boğaz tokluğuna hayat clüştiikleri bclirtijmektedir. Batı ölcüleriylc yiizdc 2J3Ü arasında değişcn yiyccek giderlcriniıı bizdc bir misli yüksek olıışu, dcngenin ne «ilçüdc bozulduğuuu gös,tern,>cktcdir. , , > Ev kiralarmın, giyim masrafla rının ibtiya? eşyaları fiyatlarmm, taşjit ücretİerinin aile bütrclerini ne hale getirdi^i. btiyük şehiricrde yaşayanlann feryatlaruıdan anlaşılmaktadır. Tanzim satışi vc ucuzluk isırti oltmcla bir çi£t erkek ayakkabısmın 150 liraya, kadın ayakkabısmın 170 ILraya satıldiğı. bir metre iyife kumaşm 150173 liraya almdığı bir or tama gelinmiştir. Cunılıuriyet altını gcçen yıl bugiijılerde 150 151 liradan işlem göıürken buyıl 206207 liraya yükselnıiştir. Bir , kilo haklava geçen yıl 1214 lira ya satılırkcn. şimdi 20 lirarfır. Akla gelebilecek lıcr türlü tüketim ınalının fiyati, bir yıl önccsini özlemle batırlatmaktadır. * Üçüncü Beş Yılhk Planı bazırla'yan uzmanlar «Piyasa düzenindeki organizasyon bozukluklan ve rekabet yetersizliği, aşırı kâr P Hollanda genel seçimlerinde sof partiler kazançh çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu); AP Malatya Senatörü Hamdı özer, dün Millet Meclisi Başk'anhğına verdıği bir kanun teklifinde, Emekli Sandığı Kanunur nun bazı« maddelerinindeğiştirilerek, 25 yıl hizmet. vapmış mernurların. aylıklarının vüzde 70fi oranında bir aylıkla emekli olmalannı önermiştir; . 25 yıidan tazW hizme'tlerde emekli aylığının vüzde 1 tazıa daha tazla olanların da yüzde 1 dü.şük olarak tespitini isteven Özer. bunun daha önce emekîi olnıuş memurlara. dul ve yetirrılere de uygulanmasım teklıf etmçktedir. Kanün teklifinde aynca, iştirakçilerden ahnan vüzde 8 oranındaki emekli keseneğinin aynen kakması, ancak kurumlardan ahnan keceneğin vüzde 41' den yiizd^ 16'yr. çıkarılması istenmektedir. • ' (Devamı Sa. 1, Sü. 6 da) NADÎR NADÎ LAHEY Çarşamba günü Hollanda'da .yapılan seçimlerde Başbakan Barend Biesbeuvel'in merkezŞ&g koalisyonu hükümeti, dah,a' önce tahmin edijdiği gibi solcıı partiler karşısında yenilgiye' uğramış ve bu partiler parlamentoda 56 sandalye ka>zanmışlardır. Solcu partiler ittifakı .genel seçimlerden bir hayli kazançh çıkmafuna ' rağmen, tek basma bir hükümet kurabi• • • Iccek bir çoğunluğa da sahip ola(Devamı Sa. 7, Sü. !i de) mannştır. • (Devamı Sa. 7, Sü. 7 dc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog