Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

? . , : ? * " " 13K»»ın»lH»ılV»n • 4 Aımlık8ınar gun «4 AralıkıHuirajı FEN SINIFI ^0/HGDKSENDfRSflNfSI ÜNİVERSİTEYE GİRİS BİR ÖÖRETİM YILI SÜRELİ umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADt 4 9 . yıl, s a y ı : 1 7 3 3 7 Telgrıf ve mektup adresl: Cumhunyet tstanbul Hosta Kuturu: tstanbu) No. 248 T e l e f o c l a r : 23'42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 HAZIRLAMA FEN SINIFLARI 22 KASIM'DA Başlıyor GUndüz ve Akşam kurslarına . kayıtlar yapılmaktadır. Broşür Isteylnlz. MODERN MATEMATİK KURSLARI Osmanbey, Neyir Mağazası bltişiği İSTANBÜL Telefon: " 46 68 ÜNİVERSİ GÜYEN DERSHANESİ 7 Kasım Salı 1972 Ecevit, eleştirilere cevap verdi: »Bu dar geçitten ve her törlü tertjbin" Içinden CHP daha da güçlenerek, kendi içinde bütünleşerek çıkacaktır. Hiç kimse hayale, kaygıya kapılmamalıdır» «12 Mart'ın nezaketi 20 ay sonra devam ediyprsa, bu durum şimdiye kadar uygulanan yöntemlerm doğruluğundan kuşku duymayı haklı kılmaya yetse gerektir» gücünden eksiltmez» Vaktini Kaçırdı vrupa Konseyi Danışma Meclisine Türk Temsilcisi olarak katıldığım 1950 1 yılında en siddetli çatışmalarınîngiliz Muhafazakârları ile Ingiliz Îşçi Partilıleri arasında patlak verdigini gbrmüş, durumu epeyce yadırgamıştım. Agır saldırılan o zamanki muhalefet lideri Churchill yönetiyor, îşçileri hırpalamak ugruna elinden gelen gayreti esirgemiyordu. Bu kıyasıya hücumlann nedenini bir gün îsçi Partili bir milletvekiline sordnm: Neden olacak, Churchill ömrünün sonuna doğru bir keı daha iktidar koltuguna oturmak ıstiyor da ondaıı.. cevabını verdi. Îsçi milletvekili genç bir adamdı. Bilmem • sözleriyje çerçek inancını mı açıklıyordu. Aradan bh süre geçince İngiltere'de secimler yapUdı, Churchill de lkinei Cihan Savasından sonra tsçilere kaptırdıgı iktidar koltufcunu yeniden ele geçirdi. Ama 1R5S yılında kendi istef i ile yerini Eden'e bırakarak, benüz 71 vasındayken politika hayatına son verdi. Böylece îsçi Partili miÜetvekilinin «ihtiyarhk hırsı» diye damgalamak istediği bencil duygulardan nzak bulunduğunu, dost düşman, bütün dünyaya ispatlamış oluyordu. Churchill'den sonra, yine kendi istekleri üzerkıe politikayı bırakan ünlü kisiler gormüşüzdür. Federal Almanya Basbakanı Adenauer 1963'te, Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle 1968" de. îsveç Basbakanı Erlander 1970'te, hiç bir zorlamaya uğramaksızın politikadan uzaklasmıslar, köşelerine çekilip kimi anılaruu yazarak, kimi kitap okuyarak y^şamlarını sürdürmüşlerdir. Akhma geldiğj kadannı suraya sıraladıgım bu ünlü devlet adamlarındaU her biri politikayı bıraktıklan sırada yaşça bogünkü Sayın înonü'den daha gençtiler. Bir insanın ülkesine hizmet etmesi nasıl önemli bir görevse, arhk görevinin sona erdigini kavrayıp yerifti daha gençlere bırakması da aynı derecede önemli bir karardır. Bu düşüncenin ısıfınd» Sayın Înönü, politikayı ne zaman bırakmalı idi? diye zaman zaman Uafanu kurcaladığım olmustur. Ismet Înönü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kuşkusuz büyük hizmetleri geçmiş bir kisi îıesabına bu, azımsanma.va gelmez bir soru olsa gerektir. 1950 seçimlerinde uğradığı ağır yenilgi üzerine Sayın înönü hiç değilüe geçici bir süre için aktif politika\ı bırakıp, sırasına göre sonımln iktidar ve muhalefet liderine yol göstermek, yüksek tecrübelerinden onları yararlandırmak, poiitikacılar arasında ipler kopma noktasına yaklaşınca barıştırıcı bir rol oynamak suretiyle partilerüstü bir tutuma girgeydi acaba iyi olmaz mı idi? Böylesine i>i niyetli ve olumlu bir tutamu benimsemis, kösesinde sakin oturan bir tsmet Pasa aramızda bulunsaydı, 1950 • 1960 döneminin bunalımlarını önlememiz, demokrasimizi yozlaştıran hırçın, akıj dısı gidisi engellememiz olanağını elimizde tutmuş olmaz mı idik? 4 27 Mayıs Devrimi 1950 • 1960 denemesinin iflâsını noktalayan bir belgedir. Sa>ın înönü o iflâsta payı bulnnan ortaklardan biri olarak o sıralarda politikayı bütün bütün bırakmaü değil mi idi? Hadi onu da yapamadı diyelim; 12 Mart'tan sonra, çok ilerlemis yaşına rağmen hâlâ aktif politikada direnmesine ne diyecegiz? Bunu da bir yana atalım; yıl larca basında bulunduğn partisi, son Büyük Kurultayda «Paşam yeter artık» devince de mi Sayın İnönü çekilme zamanının geldiği kararına varamadı? Doğrusu biz, o günden boçüne Sayın înönü'nün durumu kavfk\ (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da ANKABA (Cumhurlyet Bürosn) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, son olaylara iüskin olarak verdiği demeçte, «Şu birkaç günün görüntüsündeki ve vüzeydeki sarsmtısından hiç bir kırase hayale veya kaygıya kapılmama lıdır. Hiç bir kimse ve hiç bir ter tip CHP'nin gücünden bir şey eksıltmeyecektir. Çünkü hiç bir kim se veya tertip, tarihin özgürlük ve sosyal adalet yönünden akışını değiştirenıiyecektir» demiş, bu dar geçit ve her türlü «tirtibin içinden> CHP'nin daha güçlenerek ve bütünleşerek çıkacağını soylemiştir. kaçınmak gerddr. Demokrasiyi isteyen, adaletli ve sağllklı bır toplum yapısı isteyen herkesin, 12 Mart amaçlarını benımsemesi, o amaçların bir an once gerçekleşmesi için uğraşması doğaldır. Fakat o amaçlara ulaş mak bakımından değersizlyp bel li olan ve zamanla daha açık seçık ortaya çıkan bazı araçlan ve yontemleri kullanmakta dırenmenin bir yaran olmasa gerektir. Böyle bir direni}, geçersız araçlar uğruna, bazı dsğerli amaçların, ülkülerin feda edılmesi adamına gelir. 12 ' Mart kosullarının nezaketi v/ ciddiyeti, eğ^r 20 ay sonra hâlâ devam ediyorsa ve 12 Martın gösterdiği hedeflerden hiçbirine bu 2X ay Içınde henüz ulaşılma< mışsa, bu durum, şimdiye kadar kullanıla gelen araçlann, yöntemlerin geçerliliğinden, doğruluğundan kuşku duymayı haklı kılmağa yetse gerektir. Hiç bir tertip CHP'nin «Sade yöntemlere başvurulmalıdır» Bunaiımlı ddnemlerde sıhirb formtillerden, karısık yöntemler den çOk, aormal, sade ve sağlıklı yöntftmlere başvurulmalıdır. CHP de, özelhkle asayiy, hu zur ve rejim .konulannda, bunalımdan çıkılabilmenin ve 12 Mart amaçlanna biran önce u\$ şabilmenin en sade ve normal, (Devaon Sa, 7, Sü. 4 dr) Komutanlar, reformdan umutlu ANKARA, (Cumhuriyet Bürora) Genişletılmış Komuta Konseyi'nin dün yaptığı toplantıdan sonra yayımlanan bildirıde, «Huzur ve istikrann devamı ve reformlânn zamanında gerçekleştırılmesi bakımından yetklli organlarca lüzumlu tertip ve tedbirlerin alınacağına olan ümit ve inanç» belirtilmıştir. Genelkurmay Başkanı Orgefıeral Faruk Gürler'in başkanlığın da stat SJO'da başlayan toplantıya; Kuvvet Komutanları, bazı Kolordu Komutanları ile ilgüı yüksek rütbeli komutanlar katılmışlardır. ( Orgeneral Gürlerin açış konuşmasından sonra, son olaylar . ve diğer çeşitli konular üzerinde durulmuştur. Komutd Konseyi loplantısından sonra Genelkıırmay bir bildiri yayımladı Açıklama * Genelkurraav Baskanhğı Genel Sekreterliği, saat 18'de. top. lantıyla ilgili olarak şu bildiriyi yayırnlamıştır: «Bugün (dün), Silâhlı Kuvvetleriraizdeki bütün orgeneral ve oramiraller ile korgeneral ve koramiraUerin katıldığı Silâhlı Kuvvetler Konseyi, Genclkurmay Başkanının baskanlıgında toplanmıs ve 3 Kasım günü devlet büyüklerine ve sorumlular» sunulan «Türkiye'de yıkıcı akımlar» baslvklı brifing, kendilerine de açıklanmıştır. Müteakiben, 12 Mart'tan bu yana cerevan eden elaylar ve alınan tedbirler ile ieinde bulunulan son durum, yurt sarunması, güvenligi ve geleeeği b«kımından incelenmiş, huzur ve istikrann devamı ve reformlann zamanında gerceklesthnınesl bakımından, yetkili organlarca lüzumlu tertip ve tedbirlerin alınacağın» olan ümit ve inanç belirtilmıştir.» 12 Mart'ın amaçları CHP Genel Başkanı Bülent Kcevit, 12 Mart hareketinin belli amaçları çlduğunuı o amaçlara ulaşabilmek için bugüne kadaı belli politikalann izlendiğini, belli araçların kullanıldığını hatırlatarak şunlart söylemiştir: «12 Mart hareketinin başlıca amaçlan âsayişi ve huzuru sağlamaktır. Toplum koşullarının zorunlu kıldığı ekonomik ve sosyal reformlan gerçekleştirmektir. Öy lelikle demokrasinin yeniden bütün kurallarıyle işleyeceği bir siyasal ortam» bir an önce erismek tir Şoyle inanıyorum ki, Türkiyeyi bunalımdan daha kolay ve çabuk kurtarabilmek için, amaçlarla araçları biribirine karışürmaktan ORGUT, ECEViT'i DESTEKLiYOR • 29 İl Başkanı, Parti Meclisinin kararını olumlu karşıladı. İnönü'nün tutumu eleştirildi Melen: «İhtiyaç doğarsa Ecevit'le göriişürüm» AP, MGP, DP ve CP gend başkanlariyle bngün görüşecegini açıklayan Başbakan Melen, gazetecilerin bir sorusu üzerine, «İhtiyaç doğarsa, Ecevit'le görnşürüm» demistir. Melen; dün Senato ve Meclis Başkanları ve tnönü ile göriismüş, Sunay Urafından da kabul edilmiştir. Fotoğrafta, Basbakanın görüsüp görnşmeyeceği henüz beUi olmayan CHP Genel Başkanı Ecevit görülüyor.. Bayramda hava açık ' ve sıcak geçecek . [Cnmhııriyet Haber Merke«l] • CHP Parti Meclisinin, partili bakajılarını hukümetten çekmesi yolundaki kararı ve Genel Ba?kan Ecevit'in tutumu CHP örgütünde olumlu karsılanmış• tır. Parti örgütü, înönü'nün istifasım ıse normal karşüamıs, bazı tl Başkanları, eskl Genel Başkar.lannın tutumunu eleştirmişlerdir. Istanbul lstihbarat Servisi ile, Ankara, tzmir ve Adana Bürolarımız aracıhğıyla dün gbrüşme olanağı bulabildiğimiz CHP'ü 29 II Başkanı; Şeker Bayramında hava, genel(T) cPartı Meclisinin bakanlarılikle bütün yurtta açık geçecek ve nı kabineden çekme kararmı nasıcaklık artacaktır. sıl karşılıyorsunuz?» Meteoroloji Genel Müdürü Prof. (2) «Înönü'nün istifası hakkınÜmran Emin Çolaşan, Bayram su da ne duşünüyorsunuz?» . resince yurdumuzun hava durusorulanmıza aşağıdaki cev»pmuyla ilgili olarak şu bilgiyi verları vermişlerdir: nüştir: «Bayramın birinci gunü, Orta ve Doğu Karadenız ile Doğu Ana Kaya Bengisu (İzmlr) dolunun Erzurum, Erzincan, Kars, (\) CHP Parti Meclisinin CHP* Hakkâri, Van v e çevreleri yer li bakanlan Melen Hükumettnyer yağışlı diğer bölgeler «çık ve den çekme eylemıni olumlu karaz bulutlu geçecek, hava sıcaklıkşıhyoruz. Biz baştan beri balarında bir değişiklik olmayacak kanlanmızı kabineden çekümesl tır. Rüzgârlar, Kuzey ve Doğugörüşünü savunmuştuk. dan, yağış alan yerlerde orta, za@ İnönü'nün istifası bisl üzman zaman kuvvetli diğer bölmüştür. Ama, kendileri CHP'den gelerde hafıf olarak esecektir. istifa etme gerekliliğini duymuşlardır. Sayın Înönü, olağan kuİkinci gün rultayda bazı kimselere ÖgütlerBayramın ikinci günü, sadece de bulunmuştu. Kendisi şimdi o Rize, Hopa, Artvin çevreleri paroğütlenyle çelışkı haline düsçalı bulutlu, yer yer hafıf ya müş, o'nlann çızgilerıne gelmışğışlı geçecek, diğer bölgeler açık tır. CHP gücüniı tabandan alan olacakhr. Hava sıcaklıkları bütün bir örgüttür. inönü'nün halktan yurtta artacak, rüzgârlar hafifle kopan bazı kişilerin etkisi altınyecektir. (Devamı S». 7, Sö. 1 de) Sıcaklık artışı Bayramın üçüncu günü de devam edecek, yurdumu zun bütün bolgeleri açık ve a2 bulutlu geçecektir. Cumartesi ve Pazar günleri Kuzey Batıdan ine cek hafif yağışlı sistem, Trakya ve Marmara bölgelerinden başlamak üzere yurdumuzun Kuzey kesimlerinde hafif yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da bir azalma görülecektİTj Başkent Notları Ben de istifa ettim! Fikret OTYAM ISTİFALARINI AÇIKLAYAN CHP'Ü P.\RLAMENTERLER, DtN DLZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISINDA.. (Telefoto: THA) Sunay, Hükümetin görevine devam etmesini istedi Dün Sunay ve İnönü'yü ziyaret eden Melen, bugiin AP, MGP, DP ve CP Genel Başkanları ile görüşecek ANKARA <C«mhnriyef*üroso) Cumhurbaşkanı Cevd'et Sunay, Başbakan Ferit Melen'den Hükümetin gorevıne devam etmesini ıstemiş; Melen de bugun sırasiyle AP, MGP, DP ve CP Genel Başkanlarıyla gorüşeceğini bildirmiştir. Dün; Arıburun, Avcı, Inönu ve Sunayla gorüşen Başbakan, «İhtiyaç dogarsa, Ecevit ile göruşurum» demıştir. Sayın Başbakan, 6 Kasım 1972 tarihinde Cumhurbaskanımızı tekrar zıyaretle, Bakanlar Kurulunun dunkü müzakereleri ile bugün yapmış olduğu temaslar h'akkında bilgi arzetmiştir. Bu amaçla gorüsmeler sürdürulecek ve parti genel başkanları ile gereken temaslarda bulunulacaktır.(Devamı Sa. 5, Sü. 4 de) 18 Parlamenter daha, CHP 'den dün istifa etti ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ismet inönü'nün CHP'den istifasuıdan sonra CHP Parlamento Gruplanndan dün de 13 milletve kıli ve 5 senatör ortak bir açıkla ma yaparak partiden ayrıldıkları nı açıklamışlardır. CHP'den istifa eden mılletvekil AYRILANLAR ARASINDA SAĞLIK BAKANI DEMİR, ÇALIŞMA BAKANI UZUNER'LE ERTEN VE YURTOĞLU DA BULUNUYOR.. leri arasında Sağlık Bakanı Dr. Ke mal Demir ile Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner de vardır. Üçüncü gün BAYRAM NAMAZI SAAT 07.28'DE Tann, Ramazan Bayramıdır. Diyanet îsleri Baskanlığının açıklamasına göre, Bayram Namazı, îstanbul'da saat 07^8'de kıhnacaktır. Ulaş ts Federasyonu Genel Başkanı, tabanca ile yaralandı Türk Ulaştş Federasyonu Genel Başkanı Peridun Fazıl Öğünç dün sabah Ihlamur Yolu 79/4 sayılı evinden çıkarken, kimliği bilinmeyen 2025 yaslannda bır gen cin saldınsına uğramıştır. Federasyon Başkanına saldıran genç pardesüsünün cebinden çıkardığı tabanca ile ıki el ateş etmiş, çıkan kurşunlardan biri Federasyon Başkanının kalçasına, ikincisi ise bileğıne saplanmıştır. Aldıgı kurşun yaralan ile yere yıkılan Feridun Şakir Oğünç, çevreden yetişenler tarafından bir arabaya konulmuş ve hemen Amerikan Hastanesine götürulerek ameliyat edilmiştır. Baskana kurşunlan sıkan genç ıse Ihlamur yolundan Beşiktas yönüne doğru kaçmıştır. Hastanede verdiği ifadede Öğunç, evden çıkıp arabaya bineceği sıraaa, pardesulu. uzun kumral saçlı, uzun boylu bir (Oevaını Sa. 7, Sü. 1 de) Kimler? Dün, CHP Millet Meclisi Gnıp Odasında kendi aralannda düzen ledikleri bir toplantıdan sonra (Devamı Sa, 7. Sü. 7 de) ANKARA Gün bu gündür, dem bu demdir dedim ve istıfamı kararlaştırdım. Sabahleyin arkadaşım, sağiık memuru ve sünnetçl Ali Rıza gelmişti... Daha once mahalle muhtarı Kudret Yazar'la da konuştum. Bundan ötesini, komşumuzun torunu Sümbül'ün nefis kaleminden harika bir Parker, Montblanç ve Sheaffers kanşımı tükenmez kalemdir okujomuz: «Komsumuz Fikret dede, sabahleyin kalktı, sütunü içti, sln nedeniyle oruç tutmuyorduevvelâ pikapla biraz oynadı, akvaryumdaki balıklann yemini verdi. Kanarya'nın ve muhabbet kuşlannm sulannı değişürdi... Ben o sırada Fîkıet dede'nin çocuklarıyla oynuyordum. Hiç bır şeyin farkında değildim. Mahalle muhtarı Kudret amca geldi. Fikret dede ile biraz fıskoslaştüar. Sonra Kudret amca gıtmek için kalktı, Fikret dede, muhtar amcanın elinl tuttu, «Bana kızmadın değil mi» dedi, o da «haşa» dedı, «ıyı yaptık» dedı. Sonra komsumuz ki kendisi komşumuz Fikret dede'yi çok sever (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) Sunay'm isteği Amerika, bugün başkanmı seçıyor ÎSTANBUL'DA GRIP YAYGINLAŞTI lstanbul'da grip salgın hale gel miştir. Şehrimızdeki belli başlı bü yük hastahanelerin polıklinıklerin den verilen bilgıye gore, son günlerde âcil ve dahiliye polikliniklerıne başvuran hastaların °,o 50 sını aşan bır kısroı gripten şikâ,ye'.çidır. (Devamı Sa. 7, Sü. S de) MCGOVERN, SÜRPRİZ ' YAPACAĞIM SÖYLEDt Sunay'ın, Hükümetin gorevlne devamını istediğini açıklayan Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreterliği bıldirisı .şoyledir: «Başbakan sayın Ferit Melen, 4 Kasım 191İ tarihinde, sayın Cumhuı'başkanını ziyaret ederek, Cumhuriyet Halk PaFtısi ' r.in Hükumetteki uyelerini çeime kararını arzetmiştir. Cumhurbaşkammız, bu sırada bir hükumet bunalımının mem CHP Genel Sekreteri, leket yararına olmayacağını, Cumhurbaşkanlığı esasen, olağanustü şartlar dolayısıyle partılerustü bir nıtelikte. bildirisine ilişkin kurulmuş olan hükümetin bu görüşünü açıkladı yuzden d'eğışmesi için bir sebep bulunmadığını beyan ederek, ANKARA "CHP Genel Sekhükümetin durumu bu açıdan reteri Kâmil Kırıköğlu, Cumhur değerlendirmesini ve göreve debaşkanhğı Genel Sekreterliğivam etmesini istemişlerdır. nin dön akşam yayımladığı bildiri hakkındaki gorü'lerini açık layarak. «Bir bunalımın,' sorumlusu olmadığımız, sayın Cumhurbaskâmmızın beyanları ile de açıklığa kavuşmuştur» demiş tir. Kırıkoğlu'nun demeci, şbyledir: «2aten biz, verdiğimiz kararla. bır hükumet bunalımına sebep olmayacağımızı. bir bunalımın sorumlusu durumunda (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) Kırıköğlu: «Şimdi gerçek durum belli ölmiıştur» NADİR NADİ BUGÜNKÜ BAŞKANLIK SEÇÎMLERÎNDE SÜHPRİZ YAPABİLECEĞİNİ ÎLERİ SÜREN MC GOVERN İLE EŞİ ELEANOR, ÜNLÜ 5. CADDEDE TARAFTARLARI ARASINDA... ST. LOIİS Kamuoyu yoklama gruplanndan falcılara kariar hemen herkesin bugünkü Başkanhk scçiminde «feci bir yenilgiye» uğrayacağını soylediği Demokrat Partinin Başkan adayı George McGovern, seçim kampanyasının son saatlerinde yaptığı bir açıklamada, sonuçtan hiç de umutsuz olmadığını ve 1948 yılında Truman'ın yaptığı gibi herkesi şaşırtacak bir basarı elde edebileceğine inandığını (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) Beş öğrenci tutuklandı ANKARA Sosyal bir sın'.fm diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkumünü tesis etmek gayesijle çalışmalarda bulunmak ve gizli örgut kurmak iddiasıyla S yüksek okul öğrencısi, dun 1 Numaralt Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmıştır. TCK'nm 141. maddesine muhalefet suçundan tutuklanan öğrcnciler; Mnzaffer Alet, Afife G> p, Yusuf Vargün. Şaban Serif î a rar ve Ramazan Uran'dır. •:.ı . .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog