Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ADNAN OZYALÇINER yıkım giınieri BIUGI YAYINEVI umhuriyef Kurucusu: TONUS NADÎ ATATÜRIC. KİTAPLARI Ataturk için dıyorlar ki 10 Atatürkçuluk Nedir? (Y. Nabi) 10 AUrurkçü Olmak (Ceyhun A. Kaniu) 10 Atatürk ve Edebiyat (SadiBorak) 1() Ataturk ve Kurtuluş Savaşı (Kansu) « Atatürk Yolü (Yajar Nabi) 5 Ataturk Diyor ki (Mustafa BaydarJ 5 Ataturkçülügün tlkeleri (Ihsan Akay) 5 Atatürk'ün Özel Mektuplan (S. Borak) 5 Atatürk Siirleri Antolojisı 5 Bayraklasan Ataturk 4 Tarihçı Gozivle AUtürk (Ş«hsüvareglu) 2 Ya Bagımsızlık. Ya Olüm (OA. Kanstı) 2 T u l ı k Y»yınevl, Ankara Cad. t*anbn] Ilâncıhk: 962879S8 49. yıl, sayı: 17334 Tt&gnt T» mektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: lstanbuî Ko. 249 T « l « f o n l a r : 2 2 4 2 90 224396 22 42 97 22 42 98 224289 4 Kasım Cumartesi 1972 CHP Merkez Yönetim Kurulu karar verdi «HÜKÜMETTEN ÇALIŞMALARl ÇEKİLME»Yİ. UYGUN DÜN SONA ERDİ MERKEZ YÖNETİM KURULU'NUN KARARLARI, BUGÜNE ERTELENEN PARTİ MECLİSİ'NE GETİRİLİYOR BULAN KURUL'UN İKİ GÜN SÜREN Denkta "Adaylığım yol açmazy* Sait A. TERZİOĞLU ANKARA Bi» süredir Hükümet yetkilileri v e Dışişleri Bakanlığı ıleri gelenleriy!e göruşmeler yapan Kıbns Turk Cemaatı Başkanı ve Turk Yonetimi Yürütme Kurulu Başkan Yardmcısı Rauf Denktas, gazetemıze verdiği ozel demeçte, ^m^mmmmm^^mmı^mmm Cumhurbaşkanı Yardjmcıhğına 1 adaylıguıı hoymasmdan sonîa tıasıl olan durumu ve Klerides'ın genisletılmış, cemaatlararşsı Sörüşmelerle ilgili sözlerini cevaplandırmıştır. Kısa bir süre önce Ankara'ya . selen Türk Cemâat Meclisi Başkanı ve Kıbns TürV Yürütme Kurulu Başkan .Yardımcısı Bauf R. Denktaş. çesitli kişilerle, vaptığı görüşmelerin sonuçlanrnn oUımlu oldugunu bildirmis, ve Cumhurbaşkarfı Yardımcılığı içın vapıla&ak seçimlerde adaylıgvnı keymasındao sonra hasıl olan durum konusunda şöyîe demiçtir: BAKANLARIÇEKME YETKlSt ECEVİTİN Fikret OTYAM ' ANKARA CHP Merkez Yönetim Kurulu, Hukümetteki partili bakanlan çekme konusunda, aldığı «Çekme karamna, «Bunun yeri ve zamanı hakkında Genel Başkan Bülent Ecevit'e tam yetki venlmesioni de eklemıştir. Bu kararlar, bugfine ertelenen Pmrti Mechsine sunulacaktıç. Teknik ve meslekî eğititn öğretmenlerine yan ödeme yapılacak ANKARA Başbakan Ferıt Melen, uçüncu bes yıllık plân dönemınde, teknik ve mesleki efitim öğretmenlertnın de «teknık sınıfutan sayılacaklannı, öngörülen bu tedbir uyannca da Personel Kanununda gereklı değışıkliğm j'apılacağını açıklamıştır. Böylece, bu ögretmenlerin iş rıskı ve teminindeki gyçlük zam larından .yararlâhmaları mümkun olacaktır. Boztepe, 'Aydui CHP MiUetveküi M Kemal Yılmaz ve runceli CHP Milletvekılı Hüseyin Venipınar'rn konuya ılışkm soru önergelermı cevaplandıran Başbakan Melen. iş Küçlhgü. iş rıski ve temmindekı •Küçlük eamlannın sadece teknik hizmetler sınıfmda değıl, bütün. sıntflarda uyKUlandıgını, Unıversiielerin Fen Fakültelennden mezun olup da egitim öfcretim bızmetlerinde eörev alanlar içın de durumun aySakaryâ CHP Mıiletvetali Hay nı olduSunu kavdetmiş şu tarettın Uysal, Barbaros Turgut mamlavncı bilgıvi vermiştır: «Teknısyen lıseierinde teonlc teknik ders ögretmenlerının Personel Kanununda teknik hiametler sınıfına dahil edilmeleri »aflanacaktır. Bu tedbir gereğince Personel Kanununda gerekli değişiklik yapjldığmda öneridekl maksat saglanmış olacaktır.» t V Toplantılar CHP Merkez Yonetım Kurulu ve Parti Meclisi, Hukümetteki CHP'li bakanlan çekme konusunu üstüste yaptığı toplantılarda bütün aynntüanyle gdrüşmekte, «Memleket ve parti yönünden» Incelemekteydi. İki gün önce saat 06.30'da toplanan Merkez Yönatım Kurulu, Hukümetteki 5 partül bakanın çckilmesini, çeşitli yönlerden, «Yararh» bulmuş ve bu karan, Kurultay'a nisfoeten görev yapan en yetkill organ Parti Meclisine sunmayı kararlaşürmıştır. Dün toplanması gereken CHP Parti Meclisi ise, Genel Sekreter Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Üstundag'm yaptığı açıklamaya göre, «Marmara Köşkü'ndeki brilıngin uzaması ve Genel Başkan Bülent Ecevit'in bu brifingte hazır bulunmagı nedeniyle», bugün aaat 09.30'a ertelenmiştir. PAMUK OLAYL • '•« r Emeklilere Asayİşle ilgili toplantı yapıldı • Melen, sekiz saat süren toplantıda son siyasî durumun ele alınmadığını söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumlmrbaşkanı Cevdet Sunay'm da katıldığı «Yıkıcı ve bölücU akımlarla mücadele ve sıkıyönetim çalışmalan» ile ilgili toplantı dün Marmara Köşkunde yapılmıştır. Yedi saat 45 dakika suren toplantıya, parla ' mentoda bulunan siyâsi partilerin genel başkanlarmdan başka, ikışer temsilcileri de katılmıştır. j Toplantıda, yıkıcı ve bölücü a I kımlarla mücadele ve Sıkıyonetim çalışmalan gozden geçirılmiştir. «Şüphem yok» «CumhurT»aşkanı Yardımcılığı için yapılacak seçimlere adaviıgrmı koymuş bulunuvOrum Bu adaylıgın Türk cemaati arasmda bir bölünmeye sebebiyet vermesi mümkün değildir. Çünkü Türk toplumu olgun bir toplumdur. Ve. önümüzdeki seçimlerde bu flavaya en m hizmet edebilecek kisıyi" seçebilecek olgunlu»a sahiptir. Bu vazifesini yaptıktan sonra, yine davasına sanlmış bir şekilde, parçalanmaksıl zın mukavemetıne ve mücadelesine devam edeeektir. (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) maaş ve ikramiye^ . farklarının ödenmesine başlanıyor Bekleme sfiresl Oteyandan îstanbul CHP Miltetvekili Hüseyin Dolun. tlkokul, Ortaokul ile Lise v« dengi okul mezıınlarının «Yeterlik yanşma sınavı» ni başan ile vermeleri kaydıyla, bir üst rtereceye yükseltilmelerını öngören bir kanun teklifı hazırlamıştır Dolun'un teklifi aynen kanunlaşırsa, dereces) tçinde en az 3 vıl bulunmuş ve bu derece aylığını fiilen almıs olanlar, yeterlik veya yanşma smavını vermek kavdıvla bir üst dereceyo çıkabileceklerdir. üygulanan personel rejimine görs, bu süre 5 yıldır. Merkez Yönettaı Kurulu toplantısı CHP Merkez Ydnetim Kunılu ise, dun saat 17'de toplanmı», CHP ile Hukümet ilişkileri iuerindeki göruşmelerine devam etmıştir. Merkez Yonetim Kuruiu, iki gün once alınan ve «CHPIi bakanların Hükümetten çekilmesi» yolundaki kararına, CHP' li bakanların Hükümetten çekilmesi hususunda. «CHP Genel Başkanına, bunun yeri ve zamanı hakkında tam yetki verilmesl» ni eklemistir. Merkez Yonettm Kunilunun bu kararları, bugun toplanacak Parti Meclisine sunulacaktır. HİKMET ÇETİNKAYA Son karar Ecevit'te Parti Meclisi gundeminde bulunan butun maddeleri gorüşüp ve oyl%ayıp karara bağlamış, ancak »Genel politika sorunlan» maddesi, gelişen iç siyasal olaylar nedeniyle. kesin karar düzeyine gelememişti. (Devamı Sa. 7, Sfi. 2 de) Katılanlar Saat 9'da başlayan toplantıya; Sunay'dan başka Başbakan Fent Melen, Genelkurmav Baskanı Orgeneral Faruk Güıler, Kara Kuvretleri Kornutanı Orgeneral Semih Sancar. Hava Kuv vetlerı Komutanı Orgeneral Muh sm Batur, Deniz Kuvvetlen Komutanı Oramiral Kemal Kayacan, Sıkıyönetim Komutanlan, MÎT yetkilileri ıle siyasî partıleri temsılen şu yonetacıler katılmışlardır: AP'den Genel Başkan Süleyman Demirel. Genel Sekreter Nızamettm Erkmen, C. Senatosu Grup Başkanı Ahmet Nusret Tuna, CHP'den Ge(Devanu Sa. 7, Sü. 2 de) dönüm arasında ekim yapan üreticiler • zarar ettiklerini söylüyorlar bolgesinde bıi yü pamuktan zarar ettiklerini söyleyerüer 5001000 dönüm ' alarüafda pamuk isletmecılıği yapan kişîlerdir. Daha küçük alanlardâ pamuk ekımi yapanlar üriinü topraktan kaldımuşlajdır. Küçük pamuk işleîmelerinde aile tanmı uygulamr. Ozellikle Gedız ovasınd.ı, Ode'miş, Tire, Germencik, Selçuk, Inoirlibva, Kuyucak, Çine, Muğla, Yatağan, daha yukanlarda Denizli yöresinden aile tarımına brnekler verebiliriz. Yüz dönümden sonra pamuk .aile tarımını aşar. Ege bölgesinde işçi gundeliğı Çukurova'ya oranla daha fazladır. 1971 de Çu kurova'da işçı sıkıntısı çekilme sinın nedenı ışçmin Ege'ye kay masından ötürüydu. 1971 yılının yaz aylarında Ege' de pamuk işçısinin gündeli|i 40 liraya kadar yükselmişti. Pamuk toplama ise kılo başına 60 ku ruştu. îşte bu yüzden Ege'ye akın etmeye başlamıştı pamuk i?çisi. Bu yüzden büyük pamuk ışletmelerinde Ekim ayında ürün hemen hemen toplanmıştı. (Devanu Ss. 7. Sü. « de) 5OQ IOOO EGEDE PAMLKLARI ŞtMDl QOCVKLAR TOPLLİOR. BOĞAZİÇİ UÇAĞINI . KAÇIRANLAR, SOYFA'DA ÜÇER YILA MAHKÜM OLDU SOFYA 3 Mayıs 1972 günü, Türk Hava Yollanna ait Boğaziçi yolcu uçağını sılâh zoru ile kaçırarak Sofya'ya indiren ve daha sonra Bulgaristan'a iltica eden dört Türk hava korsanı dün Sofya ll Mahkemesi tarafından üçer yıl hapis cezasına çarptınlmıştır. Yaşar Ayduı, Sefer Şimşek. Meh | met Yılmaz ve Nuri Akça adların , daki hava korsanlan, kaçırdıkla , n Ankara tstanbul seferini yapan Boğaziçi uçağını, içindeki 59 kişiyle Sofya havaalanında 30 saat rehine tutmuşlardı. Hava korsanlan, bu arada, Türk Hükü1 metinden, idam cezasına çarptırılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın serbest bırakılarak Sofya'ya gönderilmelerini ' istemiş, fakat Ankara, pazarlığa oturmayı reddetmişti. tstekleri kabul edilmediği taktirde. uçağı içinde bulunan yolcular ve ekibiyle birlikte havaya uçuracaklarmı ileri süren dört Türk hava korsanı. daha sonra bu kararlarını değiştirerek yolculan (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de), ANKARA Emeklilerin ikrv miye farklan ile birÖonis 3 aylık maaş fajklarının ödenmesine bugün başlanacaktır. Anadolu Ajansı muhabirinin Ma Iiye Bakanlığı yetkilUerinden edin difi bilgiye göre, Bakanlıkça hızırianan karamame, daha Snce hükümet üyeleri tarafmdaB imza landığından dün yüksek tasdikteo çıkmışhr. Erlikte geçen süre Bu arada askerlıklerini «er» olarak vapan memurlann bir yıllık' hizmetlerinin 15 ay savılmasmı öngören bir kanun tek(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) 1 Mart 1970'den önce.. Bugün Resmi Gazetede yayımlana rak yürürlüğe girecek. kararname den 1 Mart 1970 tarihinden önce emckliye aynlmış olanlarla, bunla rın e? ve çocuklan yararlanacak tır. Kararnameye nazaran. 1 Mart 1970 tarihinden önce emekli maaşı bağlanmış olan emekli, du> ve yetimlerin 1 Aralık 1970, 28 Şubat 1971 tarihleri arasına ait üç maaş farklan ile yine aynı tarih ler arasında emekliye ayrılanlann ikramiye farklan da ödenecek «r. Bu Sdeme yapıldıktan sonra, emeklilerin de devlet memurları gibi sadece dpkuz aylık birikmiş maaş farklan alacaklan kalacaktır. Prof. Terzioğlu: "Bıyıkoğlu'nun özerklikle ilgili suçlamaları mesnetsizdir,, Îstanbul Üniversitesi Rektöril Prof. Nazım Terzioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Kemal Bıyıkoğlu'nun önceki gün • açılış konuşmasmda özerklik ve üniversitelerle ılgili suçlamalanna dün verdigi cevapta. «En hafıf bir tabıri ile mesnetsiz suçlamalar. Memleketünlzde hiçbir ünıverslte kendısini Türk Dewletınin ve mirietinin üzerinde ' görmemıştir. Üniversiteler Dev lerin ve millettn hLrmeöndedır» demiştir. Rektör Nazım TerzioSlu, «Ana yasanın 120. maddesındekl «özerklık. sözünün gereksizhgi ve «halkın özerkliği savunacağı» seklmdeki görüşüı. mantıkla ilışkisi olmaması gerektifi üzerinde durarak, «Aynı mantıkla Ana yasadaki bırçok maddelere örnegin (Egemenlık kayıtsız $artsız milletindir) hükmüne de IUzum voktur. Anayasada bu lfadelerin ver almasmın amacı, müevridesmJ sagiamaktır. Hallc şüphesız bu maddeleri benlmsemiştir. Fakat vazmazsanız. Anayasavı ihlâl dıye bir kavram kalmaz. Milietın hâkimiyetinl elınden aian veya Urüversite özerkligirn çigneven hareketler SUQ olmaz. Avnca 12U. maddenın, digerlerinderj farklı olarafc, Türk ünıversite tarihlnden 41ham alan bir tnadde oldugunu da unutmamak eerek Tarihte. 27 Mayıs Anayasasından önc« ünıversitelere eereksiz müdahaleler olduğu vasanmıştır» seklinde konuşmuştur. ' (Devanu Sa. 7, Sfl. 4 de) KÖY İHTİYAR HEYETİ, «GÂVUR İCADI» DİYE KÖYE TV • KVRDVRMAD1 Üretici borcıinun taksitlendirilmesi teklif edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Aydın Milletvekılı Kemal ADANA 1971 72 sezonunZıya Öztürk, Ege ve Antalya bol da Turkıye de ekılı 7,5 mılyon gelerındekı pamuk üretıcüennın donümlük alanda beklenılen 5«6 Ziraat Bankası ve Tanm Kredı bın ton hf pamuk miktarı çeşıt ( Kooperatıflenne olan borçlarının lı nedenlerle 100 bin ton bir noktaksıtlendırılmesını ongoren bir sanlık mevdana getırmıstır llkanun teklıfı hazırlayarak Mec(Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) lıs Başkanlığına sunmuştur. Teklifte, üreticılerin 31.12.1972 tarihı itıbanyle banka ve kooperatıfe olan vâdesı geçmış borçOLAYLARIN larınm 5 yıl süreyle taksite bağARDINDAKİ lanması öngörülmektedir. Borcun üzenne 31.12.1972 tanhı ıle bu kanunun yünirlüğe gırdiğı tarıhe kadar ışlemiş faız ve masraf} lar ekleneoektir. Borç, yıllık beş eşıt taksıt halınde bdenecektır Taksıtlenn vadelerinın ılkı 1973 ( yılına gelme* üzere. ürün topla i enizcilib Bankası'nın ttkema ve satış zamanlanna göre, linde bnlnnan kılavnzlak Ziraat Bankasmca saptanacaktır. hizmetleri, bir kararname İle özel tesebbüse de açıimış ve bir tahmine göre, Bankanın yıllık 50 milyon liralık kârına yeni ortaklar çıkanlmıstır. Denizcilik Bankası'nın yaptıgı işler arasında en fazla kâr getiren kılavnzlak hizmetleri konusn, elçtr kararname de|istirilmezse, özel sirketlerin eşit sartlı olmayan rekabetleri ile kısa sürede bir devlet knrnlnsunnn adamakülı sarsılmasına yol açacaktır. Denizcilik Bankası, çok genlş I bir bizmet alanında çalısan büyük bir kamn knrnlnsndnr. YılSıraselviler'deki Kennedy Olık bflfençolannı ço&Hilnkla zateli önünde, 10 gün once, cezaerarla kapatması öteden beri vi kaçağı Metin Kahraman'ı kur şun yağmuruna tutarak öldüre tenkit konnsudnr. Genellikle politik etkiler altında kalan dinin, Cevdet Çil olduğu tesbit edilmiştir. Polis'ten yapılan afer büyük kamn kurulnsları çıklamaya göre; Cevdet Çil, MeFbi, Denizcilik Bankası da. istin Kahraman tarafından öldütihdam varatamıyan ekonomirulen otel sahiplerinden Şevket nin knrbanı olmns; siskin ve Çil'in kardeşidîr. llgililer. Cev1 verimsiT kadrolann atırlıfı aldet Çil'in başka bir cinayetten ' tında ezilmistir. Şimdi. böv^e htkkında tutuklama kararı bu{ bir kamn knraraşa, zararlarını (Devanu Sa, 7, Sü. 1 de), 2 KILAVUZLUK HİZMETİNİN ÖZELSEKTÖRE DEVtR NEDENl BAŞBAKANDA7S SORVLDU ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) MP Sinop Milletvekili Hilmi tsgüzar Başbakan Melen'den Denizcilik Bankasının tekelinde bulunan «Kılavuzluk» hizmetlerinin, özel sektore devredilmesinin nedenleriri "îormuştur. (Devann Sa. 7. Sü. 4 de) 7 5 bİn tOtl e k s İ k Nişantaşı ve yöresindeki yeni trafik düzeninin u/gulaması bugün başlıyor BALIKESİR, (Cahit ALBAYRAK Bildiriyor) TRT tarafından koylere dağıtılmakta olan televizyonlardan birini, Karaman köyündeki bir grup, «TVnun gâvur icadı olduğu ve ahlâkj bozacağı» gerekçesiyle kurdurrhamıştır. Olay büyük üzüntü ujandırrmştır. Balıkesir'in merktz köylerinden 15 kadanna TRT tarafından dağıtılan TV'lar konulmuşrur. Ancak bunlardan şehre en yakını (9 km.) Karaman köyünde öncekı akşam meydana gelen olay, TV'nu kuracak teknısyenlerden Diyanet l=leri Başkanı Dr. Harbiye Nişantaşı Vali Lütfi Doğan'a kadar herkesi hayKonağı ve Teşvikiye trafik du , retler içinde bırakmıştır. Karaman muhtan ıle yanındaki leninde yapılan değişiklığın uygulanmasına, bugun bsşlanmak • kâhya, ilgililerden TV'nu alarak t teknisyenlerle birlikte köye git ] tadır. (Devamı Sa. ?, Sü. 1 de), (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de). GERÇEK Düşman Kardeşler... hafifleten bir gtlir kaynafın. dan yoksnn hale gelmek tehlikesiyle karsı karsıyadır. Bofaz. lardan peçecek yabaneı çemilerden biriki saatlik hizmetler için alınan 40 90 bin liralık ea> zip ücretler, Banka'yla kolayca rekabete giıisecek özel kılavnzlnk sirketlerinin kasalanna akıverecektir. özel şirketier, Denizcilik Bankası'nda 23 bin liradan fazla alamayan kılavuı kaptanlara derbal Ikiüç misll maaş teklif edeeekler ve yılda 70 milyon lira çetiren bir iste basan kazanmak lcin, kamn knrnlnsnnn bn hlzmetten nzakiastıracsk tesvik ve destefi, bnçünkü siyasal ortamda rahatça bnlacaklardır. Bir sorun, bn olay dolayısıylı bir kez daha meydana cıkmaktadır Kamn ve özel tejebbuı fcnruluşları. plânh bh dönemde birbirlerinin kârma «öz dikerek haks» bir rekabete çirrçirlerse. bnnnn sonn nereye vararaktır? Dcılet bira yapmac Vibrit yapmkr diye kSriı 0"WııJo Islrri ka ına kesimlnden koparmavı basaran öcel tesebbü?: sijrara ve ick) tekelini devirmek icin uztro «üıe^n sürdürdüğü knvganın basa rrya nlaşacağindnn ırüvcn dnytnafctadır. Elektrik üretimipdeki kâ.lılık. özel «antraünrı arttıra•ae gibl çörünmektrdir. Öl<,ii:f sü'Ce eelisririlpn karayollan yolcu nakliyatı vüzünden Devlet Demiryollannın celismesi dnrmus ve trenleri aynı hat üzerinde çarpıstıran bir bozuk ySnetim yaratılınıstır. Şehirlerde kamnya ait yoicn tasıt araçlarann yerinl dolmns ve minibüs şebekesi kaplamıstır. özel tes«bbüsü, veııi çalı?ma alanlan aramak verine kamu knnıluslannın kâr eetirlci islerine özcndiren vanlıa blr tuhrm, ekonomiyl ceiistlreceHne füdük. kısır bir yöne sürüklemektedir. Karma ekonomi, eitfide. hirbirinin başarısına göz dikmis onu körletmere çatısan düsman sektörler düzenine dofrn itümektedir. Yılmaz Gümüşbaş'ın «Karayazı> dizisi, bugün 5. sayfada.. D Kennedy OtelVndeki yeni cinayeti. ilk oldurulenın kardeşi işlemiş Kürkçü^ Müftüoğlu ve Etifnah ölüm talebiyle yargılanacdk f ANKARA Türkiye Cumhu« riyeti Anayasasının tamamını veya bır kısmını tağyır, tebdil ve ilgaya, bu "kanun İle teşekkül etmis olan Türkiye Büyülc Mület Meclislni lskata ve vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek sucundan ölüm talebiyle yargılanaeak olan Ertuğrul Kürkçü ıle üç arkadaşının durusmalanna önümüzdeki günlerde 1 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesincfe başlanacaktır. (Devamı Sa. 1, Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog