Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

MAY YAYINLARI SUNAR ATATÜRK ANSJKLOPEDlSJ tlk be# cfldl rayinlandı KUTSAL İSYAN BeUz CUt. S. Basta KUTSAL BAIIIŞ 2. CildJ yaymlandı Cumhuriyet R576 umhuri 4 FAZIL r t=. u TURGUT 3. baskı: 1250 Kş. Diğtr eserlcri: Barbaros Hayrettin Geliyor Cera Sultan Hurrem Sultan İStanbul'un Fethi Kanunl Sultan Süleyman Osmanoguilan Sultan Yıldırım Bavezid Sultanların as£ ı ' Satı fsmai! SahJı Kadırgalar Şehftler Tacihe San veren Türk Turgut R c i ı ' Yavuz Sultan Selim Ağlıyor Kahramanlar Gecyor (4,ci!tı İNKILAP ve AKA KÎTABEVLERÎ tlâncılık: 96298580 :*• • "•* '. •/. « • ; . ' ; Kurucusu: YUNTJS NADİ 49. yıl, sayı: 17358 Telgraf re mektup adrest: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: lstanbul No. 246 T e i e l o n l ı r : 22 42 90 22 42 % 22 42 97 22 42 98 22 42 99 30 Kasım Perşembe 1972 GRUP TEMSİLCİLERI 1OPLANIYOR 4ayrı AP; ÖNCE ANAYASA VE İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI. REFORM TASARILARININ DAHA SONRA ELE AUNMASI GÖRÜŞÜNDE. DP İSE NİTELİKLERİ DOLAYISIYLE REFORM TASARILARINI BENİMSEMİYOR CHP SÖZCÜSÜ, «BİZİM İÇİN ÖNCELİK İNAMDlGlMIZ PRENSİPLERİN KANUNLAŞMASU DEDİ. MGP; TOPRAK VE ÜNİVERSİTE REFORM TASARILARININ ÖNCELİKLE ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYOR İÇİN Yürekten Dileğimiz TAKVİM UYĞULAMASI AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa değişiklikleri ile belli başlı reform tasanlarının, Mart ayma kadar raeclislerden çıicartıtaıası konusunda düşüncelerine başvurduğumuz siyasal parti gruplan yöneticileri genellikle iyimser görüşler ortaya kosmıuşlardır. Gorüşnıe olanaği bulduğumuz gnjp başkanvekıllen, karşılıklı anlayış ve yeni içtüzüğün getireceği olanakiarla, Millet Meclısi Başkanı Avcı'nm önderliğiDde hazırlanan «Takvim» in uygulanabilecegini büdirmişİerdir. Yâlnız, DP Grup Başk'anvekili Vedat Onsal, Grubunun reform adj altmda hazırlanan tasarılara, devletçi bir görüşü yansıttıklerı gerekçesiyje karşı olfluklannı hatırlatmış ve kanunlaşmamalan için çBİışacaklannı söylemiştır. Bilindiği git)i, 1973 seçımlenne geçilmeden Anayasa dcğişiklıkleri ve başlıca reform tasatüarınm meclislerden çıkartılması tçin tüm 6İyasal çevrelerde genei bir eğilim vardır. Bu trada, AP Genel Başkanı Demirel'in önerisiyle 1973 yılı Mart ayından önce reform tasanlarının biivük bir bölümü ile Aaayasa değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için bir «Takvim» duzenlenmesi kararlaştınlmıştır. Millet Meclisi Başkanı Sabıt Osman Avcı başkanlıfında, Hükümet ve' Mecliste ?rubu olan siyasal parüJeT lemsilcılerinin katümasıyle bugün toplantıda, «Takvim» son seklinı alacaktır. mahkeme, Resnelı Çıfthğı davasma bakmaktan kaçmdı. İçişleri Bakanı su savunmakla itham edildi • ÇAMLIDERE İLÇESİ J A N D A R M A KARAKOLUNDA MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYI MECLİS'TE TARTIŞILDI çıklayan Yağcı. Sorgu Yargıcınm cesedin bulunduğu gün, sabahın ilk saatlerinde karakola gelerek Savcıdan önce olaya neden el koyduğünu ve karakoldaki iandarma erleri görevden alındığl halde. soruşturmanın güvenliği açısından iandarma çavuşu hakkında neden idari bir işleme girişilmediğini sormuştur. İçişleri Bakanı Kubat verdiği cevapta, olayı anlatırken, Mehmet Üstün'ün belİndeki kuşağı ve mendili birbirine ekleyerek ken disini tavanın yakınındaki su borusuna astığını söyleyince, CHP'liler protestolarda bulunmuşlardır. CHP'liler. Adli Tıp raporu öyle demiyor Bakan suç lulan müdafaa ediyor Sayın Bakan. başçavuşla beraber mi?» diye bağirmışlardır. Bakanın so ruşturmanın sürdüğü yolundaki ifârieleri de prolestolara yolaç^ mış. CHPIi bazı milletvekilleri ı ayağa kalkarak. soruşturmanın güvenliği için iandarma çavuju hakkında hir idarî işleme geçip Eeçmeveceğini sormuşlardıt. Kubat. Meclisten ayrılır ayrılmaz konuyla ilgileneceğini bildirmıştir. ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu)' Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Jandarraa Karakolunda meydana gelen bir ölüm olayı, Millet Meclisinde dün tepkiyle karşılanmış, İçişleri Bakanı Ferıt Kubat, suçlulan müdafaa etmek le suçlanmıştır. CHP Ankara Milletvekili Yu suf Ziya Yağcı gündem dışı konuşmasmda. bir süre önce, Çam lıdere'de hırsızlık suçuyla Jandarma Karakoluna celpedilen oğ luna dayak atılmasmı önlemek istecken karakorda göaaltma ahnan ve ertesi sabah ölü bulunan Mehmet Üstün adlı şahıs hakkmda tçişleri Bakanının açıklama yapmasını istemi^tir. Adli Tıp Raporununun Üstün'ün, karakolda iddia edildiği gibi kendini asmak suretiyle ölmeyip, dayak tan öldüğü şeklinde olduğunu a Bakırköy irçesi sınırlan içinde bıüunan Kayabaşı köyüne karşı Osman Niyazi Besne tarafından açılan elkoymanın önienmesi (Meni müdahale) davasına bakacak hakim buiunamamaktadır. 25 Ekim 1972 de yapılması gereken duruşma 4 hâkimin davadan kaçınması, heşıncısının de durumu Yüksek Hâkimler Kuruluna sorması üzerıne 8 Aralıka ertelenmiştir Bakırköy l. Asliye Hukuk Yargıcı Cahit Alpay 16.1U.1972 tarihli yazıylc davaya bakmaktan kaçmmıştır. Cahit Alpay bu saçınmasma bir gerekçe göstermemiş ancak çıkanJan söylentiierden bunun «Işin politikaya kanştığı gerekçesiyle» olduğu anlaşılmış tır. Bunun üzerine dosyanın gönderildiği 2. As. Hukuk Yargıcı Kemal Ozbek de bu davada kar deşi avukat Fethi Ozbek'in davacı rekilı olduğu gerekçesı ile davaya bakmaktan kaçınnaıştır Dosya bundan sonra Usu) Huku(Uevamı Sa. 2, Sü. 2 del Grup başkanvekillerinin görüşü I Bu aradâ, «Takvim» in uygu ; lanma şansı ve hangi konulara öncelık verilmesinin daha yerinde oiacağına ilişkin sorulan ' mızı AP, DP. CHP. MGP ve CP (Uevamı Sa. 7, Sü. i de> ı enzetmek jibl olmasın ama sayın parlamenterleP J rimizin simdiki tutumla^ nyle benim öjrencilik yıllanmdaki davranışım arasında bir yakınlık sörüyormn. Griraişiyle geçmişiyle herkes kendini oldngu denli tanıtmaktan korkmamalı, kişililinin pürüılü noktalannı gizleyip, kusursnz bir melek görüntüsüne özenmrmeli. Girdimizi çıktımızı karşımızdakilerden saklamaz, varlığımızı apaçık ortaya sermekten çekinmezsek belki birilrrinin hoşuna jitnıeyiz a m * b i z den hoslananların gözünde de içtenliğimizle daha bir değer kazannuş olabiliriz. i Okurlarımdan öıür dilerjm, lise son sınıflanna dofrn ben ve bir jrup arkadaşım dersleri adamakıllı sermeye naşlamıştık. Bıkkınlık mı, bezjinlik mi demeli. oknla boş verir olmuştuk. Bütün yıl (deyimi bağıslayınıı) havyar keser, ancak sınavlara bir ay kala paçaları sıvar, olanca gücümüzle, gece gündüz çalışma , ya koyulurduk. Gerçi sınıfta kalanıraız olmazdı. Orsa boca hepiraiz sınaviarı başarıyle atlatırdık. Araa bu yüzden yorgun düşer, saglık dnrnmnmnz aksardi. Bir keresinde haftalarca yatağa düsecek derecede hastalandıgımı, yaz tatilini kendime zehir ettiğimi gayet iyi batırlarım. 12 Mart Mnhtırası verileli 20 ay eeçti. Bu süre içinde sayın parlamenterlerimiz ne yaptılar? önerilen reform girişimlerinden kaçını ele alıp hangilerini gerceklestirdiler? Toprak reformn, madtn reformu. petrol, reformu, üniversite reformu ne oldu? Millet Meclisi Sayın Baskanı Sabit Osman Avcı, hunların bir takvime bağlandığını ve Bütçe görüsmelerinden önce çalısmaların tamamlanacafını aeıklıvor. Demek olnyor ki, 20 ayda başarılamayan reformların s"u hirkaç »y içinde kanunlaşıp yürürlüğe girmeleri olanaği vardır. O halde neden şimdiye defin bunlardan hiç biri ele alınmamıştır? Işte burada bizim ögrencilik ovküsü ile sayın parlamenterlerimiz arasındaki benzerlik sona ermektedir. Biz kendimizi sıkıya sokar, doknz ayda öğrenmemiz gereken dersleri bir ayda hazmetmenin çabasına girisirdik. Oysa sayın parlamenterlerimiz, reformlar konusunda «öğrenici» değil. yapıcı ve yaratıcı bir görevte karsı karşıya bulnnmaktadırlar. Toplumsal ve ekonomik yasamımua ileri bir yön vermesini beklcdiğimiz reform atılımlan hanei görüs açısından ele alınacak ve nasıl bir sonuca bajjlanacaktır? Bu konuda AP ile CHP arasında biivük ayrı'ıklar bulunduğunu biliyoruz. örneçin AP. yeraltı servetlerimizin vabancı germayeve açık olmasından yana olduğu halde. CHP buna siddetle karsıdır. Üniversite reformu konusunda AP. diisün özeiirlüeünü kavıtlayıcı bir di«iplin e|iliminde eöriinürken, CHP. eiretim 5zcörlfigüniin yurdnmuzda Baiıli anb.mıvlf kornnması gerrtini savunmaktadır. Iş bn kadarla ds bitmlyor. Dah» Anayasa. tçtüzük ve secim fcannnlannda Tanılması istenen dfiHsiklikler de var. tki ayaginı bir pabnca sıgdınrcasına parlamentomnzun ele »lacafı bu deŞHşiklikler sonunda nivasal vaşantımız nasıl bir yön slacakttr? Şimdiden biidiğimiz, basiıca Iki bfiyük partimizin, seçimlerin en seç zamanında yapılması isteği üzerinde birlestiklericlir. Butünfcfi kosnllar altında ds sanın z en akla ystkin. en eerçekçi görüs bndur. Kabataslak da nlsa. »le aiinacak reformlann geiecefi, son tartıçmslardan da anlssı' I , öteyandan Meclis'in v;ne dünkü birleşiminde. Ticaret Bakanı Naim Talu. gündem dışı konuşmalara verdiği cevapta. «Bu yıl 1 ki fivat Brtışlannır çok düşüic , düzeyd* olduğunu» iddia etmiştir. «Hükümetln hedefi artışları va vaş yavaş indırmek ve 1973 yılında bir istikrara kavuşturmak(Dcvanıı Sa. 7, Sü. 8 de) Fiyat artışlan düşük düzeyde Reform takvimi diizenleniyor. Basın Pazartesi.. Salı.. Çarşamba.. Perşembe.. Cuma. Cumartesi.. Pazar.. Gelir Vergisi değişiklik • AMAÇ; D A R GELİRLILERÎN DAHA AZ VERGİ ÖDEMELERÎ AVKÂRA • Yüksek Planlama Kurulunun dünkü toplantısında, düşuk gelir gruplarının fiyat artışlan karşısında daha az geiir vergisi ödemelerini sağlamak amacıyle Gelir Vergisi KanUnunun bazı maddelerinİB değiştirilmesi öngörülmüştür. Basbakanhk Basın Merkezinin yaptığı açıklamaya gbre, Yüksek Planlama Kurulur.un dünkü top lantısında 1973 yıjında izlenecek maliye, vergi, para kredisi politikaları ile tasarruf politikası gözden geçirilmiştir. Kooperatifçilik konusurian d« görüşüldüğü toplantıda, hayvancılık, hayvan ürünleri ve bunlara ilişkin sabit tesislerin kredi ihtiyaçlannın Ziraat Bankasınca karşılanması için banka nezdinde özel bir kredüeme fonunun kurulması öngörülmüstür. •>.•• t • Ânkara'da eğlienceyerİ ilânları; • dişında ilân, bildiri Ve pânkart dağıtilması yasâKİahdl ANKARA Ankara Sıkıyönetim Komutiaolığı dün bir bildiri yayunlayarak," eğlenc e yerVeri için gerekli resim, aftş # e yazılar dışında her türlü el ilânı, bro ŞÜT, .bildiri. pankart, 'resim, dö<viz ve refîmli lilârriarja dağıtılma'sını Ye"381!™18*!111 yasaklaraış tır. Emlâk Vergisi ödeme süresi, bugün bitiyor MİİI.HIHİBI beyanname vermedi • VERGİLERİNİ ZAMANINDA ÖDEMEYENLERDEN YÜZDE 10 GECİKME CEZASI ALIMACAK • Emlâk Vergisi beyanname verme süresi bu akşam saat 19'da sona erecektir. Mükellefler bu sllre içinde Emlâk Vergisi Dairelerine başvurabilecekleri gibi saat 19'a kadar posta ile de beyanda bulunabileceklerdir. ' Öîe yandan sürenin bitimine bir gün kala (dün> ilgüilerin verdikle ri bilgiye gre Istanbuldaki mükelleflerin yüzde 40 kadarı henüz beyanda bulunmamışlardır Bu gibi mükellefler bu akşam saat 19'a kadar beyanda bulunmadıklan takdirde usulsüzlük ve gecikme cezaları ödeyeceklerdir. 10 gecikme cezalı olarak ödeyeceklerdir. Gecikme cezası müteakıp aylarda yüzde 2 oranında uygulanacaktır. Sağhk Bakanlığı grıp olanlara yatak ıstırahati tavsiye ettı ANKARA Sağhk ve Sosval Yardım Bakanlığı yetkilılerı, gnbe karş; nalkı uyararak. alınacak ilk tedbirlerin yatak ısıırafcatı olduğunu büdırmişlerdir. Yetkuilet, grıbın özel öır tedavisi olreadığına dıkkatı çekerek, ihtilâtsız vakalarda tedav4>nin arazlara »öre vapıJması gerektiğmı Delırtmışierdir. Gnbln. süratle genış kıtielere vayılması | sonucu, ış gücünü azaltması ve \ ekonomik zaratlara yol avması; nedenıyle Uünya Sağlık Te$Kilâtının da bu nastaükla sava? ıt.'x 1947 yılından ben voğun bir ça ' lışma içınde bulunduğunu ılade eden vetkılıler, Türkıyede sorı haftalarda görüien gribın nayati tehlike arzettığı, yaşlı ve kuoniu kalp. akciğer damar. böbrek ve • metabolizma nasıalıgı olanlara ; grip aşısıncta öncelik tariınaıgm; büdirmişİerdir. Yetkıliler şu tavsiyelerde bulunmuslardır: ÇETİN ÂLTÂIS JARGİLATSDl Akşam gazetesinde yayımlanan • Zavallı Emniyetçiler. başlıklı fıkrada «Devletin emniyet kuvvetlerine hakarel ettiği» iddia?ıy le hakkmda dava açılan yazar ve gazeteci Çetin Altan. dün lstanbul 4 Aâırceza Mahkemesinde yargılanmıştır. (Uevamı Sa. 1, Sü. 1 de) Partilere Hazine yardımı Partilerarası Komisyonda görüşülecek ANKARA Anayasada yapılması düşünülçn değişiklikleri görüşen Partilerarası Komisyon Hazineden, sîyasi partilere yardım yapılması 'konusunu da görüşecektir. îki Komisyon üyesi a.a. muhabirine, bu konunun da gündemde bulunduğunu, ancak, henüz ele alınmadıgını açıklamış «Önümüzdeki günlerde Komısyonumuz, bu konuyu da ele alıp karara bağlıyacaktır. Anayasa'daki espn içinde Parlamentoda gnıbu bulunan siyasi partilere Hazineden yardım yapılması konusu görüşülecektir. Yapnacak Rörüşmelerde varılacak anlaşma çerçeyesinde gerekirse. Anayasanm Ugili maddesi degiştirilecektir» demişleTdir. Anayasada yapılacak degışikIikte. seejmlerde alınan oy oranı zorunlugu ortadan kaldırılırsa. Parlamentöda crubu Dulunan Demokratüc Parti ile Cumhuriyetçi Partinin de Hazineden vsrdım görmeleri mürnkün olaesJctır. . , • • 1978 sayılı BağKur Kanunu gereğince her sigorta kolu için ; ayrılacak karşılıklardan yüzde Ankara'da servis arabaları ile 25'e kadar olan kısmından Tür i okula gidip gelmekte olan bazı kiye Halk Bankasına intikal ede j subay çocuklarını kaçırmaya te cek imkânların münhasıran pro i şebbüs «ttikleri öne sürülen sajeye dayanan orta vadeli işlet j nıklardan ikısi dün Sıkıyönetim me yatırım kredilerine tahsisine i 1 Numaralı Mahkemesince ruilişkin Üçüncü Beş Yılhk Plan | tuklanmışlardır. «Cürüm ika ettedbirinin uygulanabilmesi yömek için cemiyet tsşkili» suçunnünden Türkiye Halk Bankasından dolayı tutuklanan Turgay ca küçük sanayici ve küçük saBozalan ve Mehmet Akagündüz, nat erbabına proje geliştirme, Askerî Cezaevine gönderilmiştir. hazırlama ve uygulamada yarSanıklann, Ankara'da bir ortadımcı teknik hizmetleri sağlayaokula giden subay çocuklarını ka cak örgütlenmenin 1973 yılı için çırmak için teçki>âtlandıklan ve de gerçekleştirilmesi de Yüksek bu konudaki planlarını uygulaPlanlama Kurulunca kararlaştı Tna safhasına koyamadan ele gerılmıştır. çirildikleri belirtilmiştir. Bildfride, l,Mayıs'1972 tarihli bildirlye ragraen yapılan gözlem ve çaltşmalar sonunda, çeşitli kuruluşlar, şabjslar tarafından bir takım bildirilerin ve resimlerin yayımlanıp dağıtıldığının görüldüğü, bu nedenle yasaklamaya titizlikle uyulması istenmektedir. Tutuklandılar Beyana çağrı Bu konuda ilgüilerin verdikleri bilgiye göre sürenin bitimine dek beyanda bulunmayan mükellefler Aralık ayı sonuna kadarki ek surede beyanda bulunduklan takdirde 100 lira usulsüzlük cezası ödeyeceklerdir. Bir aylık süreyi de aşanlar hakkmda resen takdir yoluna gidilecek tesbit edilecek vergi ; yüzde 50 cezalı olarak tahsil edile cktir. S ö t e yandan gerekli süre için I de beyanda bulunup vergisinin ilk taksidini ödemeyenler, ya | da beyanını da süresi ıçinde ö ; demeyenler Aralık a>T içinde vergilerinin ilk taksidini vüztıe 20 dakikadan geç pişen makarnanın satılması yasaklandı • FIRINLARA YAKIN BAKKALLAR DA EKMEK SATAMIYACAK ANKAKA Bakanlar Knrulu nda onaylandıktan sorira dün yürürlüğe gıren gıda maddelen tüzügünde, fıruı ve bayı bulunan yerierde bakkaiiarın ekmek satmalan. müşterilertn ekmek ajır ken seçmek tçin başka ekmekleri ellemelerı yasakianmıştır. Ekmeklerin, ıçien özel şekilds kaplanmiş vasıtalarla nakledilmesini öngören tüzükde. makarna ve öenzerlerınin de en çott yir mi dakikada pişecek şekilde ımâ) edilmesi nükme bağlanmıştır Aynca, ekmeklerin aroDalajlaı reya bandrollaT tçensinde satıl j masıru da tavsiye eden tüzilk fı I nnlann petro) veya oenzen ya ! kıtlar kullanıldıgı takdirde dJ | rekt olarak ısıtılmasınj yasak)a malctadır. (THA) ' Çevirmen Can Yücel Cezaevine girdi c Yabancı şirketler 5 milyar kâr etti, sini savunmuştıir. • Özer Ölçmen, Komisyonda yap tığı koouşmada tasarının halen yürürlükteki kanunu fazla özel sektöreü bulup petrol sanayiinin divlttîejtirilmesini öngördüğünü iddia etmis, Türkiye'de tüketi min yüzde 40'ının karşılanabilm«8İ için 11 milyar liralık y ı ü rım Jerektiğin» ifaret «tmiftir. Tasarınuı 3. Beş Yüük Kalkınma Planı ile de çeliştiğini iddia larma ekleyen Ölçmen, cOrtak Pazar anlayı^ı U e de tekelleştir me ve devletleştirme bağdaşmamaktadır. şeklinde konuşmuşrur. CHP'li Ihsan Topaloğlu ise, bakınhğı sırasında hazırlanan ilk U s « n ile petrol konusunda 8a. 7, Sfl. 1 de) NADİR NADt CD«TUBI Sm. T, Sü. S dc) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Petrol Reformu Kanun Tasa.rısını görüşen Millet Meclisi Geçici Komisyonu, tasarının tümü üzerindeki çahşmalarma dün de devam etmiştir. Dünkü görüşmeler «ırasında föz alan üyelerden DPli Özer Ölçmen, devletleıtirmcy* karft ÇLİcıni}, CHP'li Topale^u İM «k Yazar ve çevirmen Can Yücel, 7 yıl 6 aylık hapis cezasınm Yar gıtay tarafından da onaylanması üzerine. tutuklanarak Toptaşı Cezaevine konulmuştur Can Yücel. «Kübada Sosyalizm ve însanlar» adli kitabı dilimize çevirmekten ötürü Savcılıkça 4. Ağır Ceza Mahkemesine verilmiş 0 «Gnp aşısı /o 4 88 oranında U ve yapılan yargılanması sonunkorur Bağışıklık, aşılamadan da da Türk Ceza Kanununun İU 14 gün sonra baslar Bu ba142. maddesi uyarınca 7 yı! 6 ay kımdan, bir bölgede grip saıgınhaoi.s cezasına carptırılmıştı. lan görülmeye başladıktan son i Mahkeme Başkanının muhalera, aşılama ile salgını önlemek fetiyle mahkum ediien Can Yüolanaksızdır. Aşının vereceği bacel hakkınd^ki bu karar, Yargığışıklık baslamadan. çok bulaşı, tay'da üç'.e iki ekseriyetîe alın: cı ve kısa kuluçka sürelı olan mıştır. hastalık vayüacaktır. j Aynı mahkeme, geçen hafta ; Bir ülkede salgın başladıktan da «Gerilla Savaşı» kitabından sonra yapUacak şey. kalabalık ve; ötürü Can Yücel'e 7 yıl 6 ay kapalı yerlerde Korunmaya bilyeniden hapis cezası vermiştir. hassa dikkat etmektir. ; Mahkemenin bu karanna karşı Istirahau vücut direncini artYargıtay'da itirazda bulunuldutıracak bir beslenme düzenı ve' ğu bildlrilmiştir. soğuktan korunma da hastaiığı j önleyen veya hafil aeçmesinj sa§ layan bususlardır. | Grıbin özel bir tedavısı vok j tur. Komplikasvonsuz (ihtı)ât i s:z> vakaiarda tedavı arazlars göre vapılır. tlk alınacak tedbir vatak ıstirahatidir Hastanın evlstanbul Barosu Avukatlarmde ve ziyaretçilerden uzakta tudan Alp Kuran, lstanbul 2 Numa tulması uyprundur. Hastaya veralı Sıkıyönetim Mahkemesince terü sıvı bulunan basit viveoektutuklanmıştır. Av. Alp Kuran, ler vernnp'i odasınm ısısı norüç gün önce gözaltına alınmış»evamı Sa. 7, Sü. 1 de) ü. ALP KURAN TUTUKLANDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog